Obchodování na měnovém trhu FOREX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodování na měnovém trhu FOREX"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha Duben, 2013

2 Prohláńení: Prohlańuji, ņe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veńkerou pouņitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ņe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tińtěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ņe se práce bude archivovat v knihovně BIVŃ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokońkolských prací. V Praze dne Bc. Marek Souček

3 Poděkování: Rád bych upřímně poděkoval panu Ing. Vladimíru Nerglovi, jakoņto vedoucímu práce, za trpělivost, poskytnuté cenné rady a připomínky při vypracování mé diplomové práce.

4 Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na obchodování na měnovém trhu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o historii a základních principech obchodování na trhu forex. Dále popisuje základní investiční analýzy a vliv psychologie a money managementu na samotné obchodování. V praktické části je zvolena brokerská společnost a stanovena obchodní strategie, podle které probíhá obchodování. V poslední kapitole jsou shrnuty dosaņené výsledky a obchodní strategie zhodnocena jako celek. Klíčová slova: Forex, obchodování, měnový trh, money management, finanční trhy Annotation: This master s thesis is focused on the currency market trading. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the history and basic principles of trading on the forex market. It also describes the basic investment analysis and the influence of psychology and money management. In the practical part is selected brokerage company and selected a trading strategy, according to which trading takes place. The last chapter summarizes the results and trading strategy evaluated as a whole. Key words: Forex, trading, currency market, money management, financial markets

5 Obsah Úvod Finanční trh a jeho členění Funkce finančního trhu Druhy finančních trhů Peněņní trh Kapitálový trh Devizový (měnový) trh Komoditní trh Forex Subjekty na trhu Forex Bankovní dealeři Centrální banky Jednotlivci a firmy Měnový brokeři Spekulanti a arbitraņéři Základní pojmy Obchodované měny a měnové páry Obchodní hodiny na trhu Finanční páka (leverage) Brokeři a obchodní platformy Obchodní příkazy Investiční analýzy Fundamentální analýza Základní ukazatele fundamentální analýzy Ekonomický kalendář Technická analýza Typy grafů Trend a trendové čáry Technické indikátory Psychologie a money management Money management (MM) MM z pohledu jednoho obchodu MM z pohledu celého obchodního účtu Psychologie Obchodování na forexu Výběr brokera Obchodní strategie Nástroje obchodní strategie Formulace obchodní strategie Vstup do pozice Výstup z pozice Money management Průběh obchodování Obchodní týden Obchodní týden

6 5.3.3 Obchodní týden Vyhodnocení Celkové vyhodnocení Optimalizace obchodní strategie Money management Psychologické aspekty Přínos práce Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek

7 Úvod Obchodování na měnovém trhu Forex se stává postupem času populárnějńí, neņ tomu bylo dříve. Na tomto trhu dońlo v minulých letech k zásadním změnám, které trh zpřístupnili ńiroké veřejnosti. Aņ do nedávné minulosti byl měnový trh Forex pro ńirokou obec investorů, obchodníků a předevńím pro řadu individuálních zájemců finančně nedostupný. Minimální finanční nároky (nejvíce likvidní a obchodovaný standardní dolarový jeden lot má hodnotu USD) byly totiņ zcela mimo zdroje průměrných investorů. Forex tak byl trh pro obyčejné obchodníky prakticky nedostupný. Celosvětové politické a hospodářské změny daly moņnost vzniku novým účastníkům trhu, kteří se rekrutují ze sekundárních bank, pojińťoven, finančních společností a brokerských společností, a kteří díky marginovému (zálohovému) obchodování na principu leverage (páky) zpřístupnili trh také ostatním investorům a traderům. Tento podíl drobných individuálních spekulantů se značně rozńířil na přelomu tisíciletí a nadále roste. Obrovskou zásluhu na tomto faktu má předevńím rozvoj informačních technologií a globalizace trhů. Dnes můņeme říci, ņe obchodovat na Forexu můņe v podstatě kdokoliv. S otevřením měnového trhu ńiroké veřejnosti vńak souvisí i řada problémů. Začínající investoři (tradeři) se s vidinou poměrně rychlého výdělku, v řádech několika tisíců aņ statisíců korun, ņenou do bezhlavého reálného obchodování, aniņ by znali základní principy fungování tohoto trhu. Poté dochází k rychlému vystřízlivění v podobě velké ztráty. Díky vysoké páce, která je na trhu Forex k dispozici, mohou být ztráty, ale i výdělky, opravdu vysoké. Proto je nutné se před reálným obchodování věnovat důkladné přípravě a své obchodní strategie nejdříve testovat na demo účtech. Téma obchodování na měnovém trhu Forex jsem zvolil z důvodu toho, ņe i já bych chtěl být obchodníkem (forex traderem), který chce získané teoretické poznatky psaním této práce, dále uplatnit v samotném obchodování na trhu Forex. Cílem této práce je popsat základní principy obchodování na Forexu z pohledu spekulanta a získané poznatky z teoretické části pak dále implementovat do části praktické, ve které si zvolím obchodní strategii, se kterou budu obchodovat na demo účtu zvolené brokerské společnosti. 7

8 První kapitola je zaměřena na finanční trh a jeho dělení. Druhá kapitola se jiņ věnuje samotnému měnovému trhu Forex. Ve třetí kapitole jsou popsány jednotlivé investiční analýzy. Čtvrtá kapitola je zaměřena na psychologii a money management. Poslední dvě kapitoly se věnují konkrétním příkladům obchodování a představují praktickou část této diplomové práce. 8

9 1 Finanční trh a jeho členění Jeńtě předtím neņ se budu věnovat samotnému FOREXU a spekulacím na tomto trhu, tak v první úvodní kapitole popíńi finanční trh a jeho členění. Definice finančního trhu se v řadě odborných publikací mírně lińí. Finanční trh můņeme definovat jako místo, kde se peněņní úspory z hlediska jejich původních vlastníků mění na finanční investice. Tyto peněņní úspory (volné peněņní prostředky) jsou směňovány za finanční aktiva. 1 Samotná existence a fungování finančního trhu je podmíněno naplněním tří obecných podmínek. Těmito podmínkami jsou: motivy individuálního spoření moņnost investování dočasně volných finančních prostředků existence odpovídajících institucí, jeņ umoņňují investování 1.1 Funkce finančního trhu Mezi hlavní funkce finančního trhu patří funkce transformační. Tuto funkci lze popsat jako shromaņďování úspor a jejich následné transformaci do podoby investic. Subjekty, které vstupují na finanční trh, chtějí zhodnotit své volné peněņní prostředky. Podle toho, v jakém časovém horizontu chtějí zhodnocení docílit, pak vstupují na různé části finančního trhu a investují do různých finančních aktiv. Dalńí funkcí je funkce oceňovací. Účastníci finančního trhu směňují jednotlivá finanční aktiva mezi sebou tím, ņe prodávají aktiva, která povaņují za nadhodnocená, a kupují aktiva, která povaņují za podhodnocená. Tím udrņují rovnováhu v trņním ocenění jednotlivých finančních aktiv. Tuto funkci lze naplnit pouze u těch finančních aktiv, které jsou na finančních trzích dostatečně likvidní. Mezi funkce finančního trhu můņeme zahrnout i funkci zajińtění bohatství. Zásobou bohatství a uchovatelem hodnot mohou být peníze (jedna z funkcí peněz). Hodnota peněz vńak v souvislosti s inflací klesá v čase, a tak je potřeba peníze před ztrátou hodnoty chránit vhodnou investicí na finančním trhu. 1 ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka můņe uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou povahou blízká finančním pohledávkám. 9

10 1.2 Druhy finančních trhů Finanční trh můņeme členit podle různých hledisek. Pro potřeby této diplomové práce jsem zvolil členění podle instrumentů, se kterými se na finančním trhu obchoduje. Podle tohoto hlediska rozdělujeme finanční trh následujícím způsobem: Finanční trh Peněņní trh Kapitálový trh Devizový trh Komoditní trh Obrázek 1.1 Členění finančního trhu podle instrumentů, se kterými se na finančním trhu obchoduje Zdroj: Vlastní zpracování Peněžní trh Peněņním trhem se rozumí trh krátkodobých finančních aktiv, tj. aktiv se splatností do 1 roku. Na peněņním trhu se setkávají drņitelé krátkodobých hotovostních zůstatků (investoři) s drņiteli krátkodobých hotovostních deficitů. 2 V předeńlé podkapitole jsem jako jednu z funkcí finančního trhu uvedl funkci zajińtění bohatství. Na peněņním trhu se tato funkce projevuje tak, ņe investoři umísťují své krátkodobé zdroje (nakupují krátkodobé instrumenty), čímņ eliminují znehodnocení své hotovosti inflací. Naopak prodávající krátkodobých instrumentů potřebují získat hotovost, aby pokryli své závazky. Mezi krátkodobé finanční instrumenty zahrnujeme: státní pokladniční poukázky depozitní certifikáty do 1 roku směnky, ńeky dluhopisy se zbytkovou splatností do 1 roku Velkou část peněņního trhu tvoří trh mezibankovních depozit. 2 Zdroj: KRABEC, Jaroslav. Finanční trhy, str

11 1.2.2 Kapitálový trh Kapitálový trh je trhem dlouhodobých finančních aktiv. Obchodují se zde instrumenty se splatností delńí neņ 1 rok. Hlavní částí kapitálového trhu jsou ochody s cennými papíry, a to předevńím s akciemi a dluhopisy. Kapitálový trh lze tedy dále rozdělit na trh akciový a trh s dluhovými cennými papíry. Cenné papíry mohou mít dvě podoby. Podobu listinnou nebo zaknihovanou. Cenný papír v listinné podobě (tato podoba převaņovala v minulosti), můņe být nahrazen zápisem do zákonem stanovené evidence. Z listinného cenného papíru se tímto zápisem stává zaknihovaný cenný papír. Cenným papírem je dle zákona o cenných papírech: 3 akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, ńeky, náloņné listy, skladińtní listy a zemědělské skladní listy Devizový (měnový) trh Na devizovém trhu jsou obchodovány směnné kurzy měn. Směnným kurzem můņe být vztah domácí měny k zahraniční (např. CZK/EUR) nebo vztah dvou zahraničních měn (např. USD/JPY). Devizový trh je z hlediska objemu obchodu největńím finančním trhem. Hlavní tvůrci devizového trhu (na českém trhu největńí české banky) kotují jak spotový kurz, tak termínové kontrakty do 1 roku. Tyto kontrakty se nazývají forwardové obchody, a jsou obchodovány na forwardovém trhu. Spotové kurzy jsou obchodovány na spotovém trhu. Spotový trh: Na spotovém trhu jsou obchody prováděny okamņitě. Pravidlem je vypořádání do dvou pracovních dnů. Spotové obchody jsou realizovány ústně a později pak formalizovány písemným kontraktem. Tyto obchody se uskutečňují na základě sjednaného spotového kurzu. Důleņité je rozlińit jakým způsobem je kurz kotován, zda se jedná o přímou nebo nepřímou kotaci. Přímá kotace vyjadřuje počet jednotek domácí měny za jednotku cizí měny. Například zápis 19 CZK/USD nám říká, ņe spotový kurz je 19 korun českých za 1 dolar. Přímá kotace je nejběņnějńím způsobem kotace na devizovém trhu. Naopak nepřímá kotace je poņívána 3 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 11

12 výrazně méně neņ kotace přímá. Je typická pro Velkou Británii a dalńí země, které mají historickou vazbu na Velkou Británii. Nepřímá kotace je definována obráceně, určuje tedy počet jednotek zahraniční měny k jednotce domácí měny. Forwardový trh: Na forwardovém trhu dochází k dohodě mezi dvěma stranami nakoupit nebo prodat aktivum v určitý čas v budoucnosti za určitou cenu stanovenou v současnosti. Nejběņnějńími kontrakty jsou 1, 2, 3, 6 a 12 měsíční periody. Je vńak moņné v případě potřeby klienta uzavřít forwardový kontrakt i mimo tato období. Mezi termínované operace dále patří: futures, opce, swapy (tzv. finanční deriváty) Futures dohoda o nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému datu v budoucnosti. Opce - kontrakt mezi účastníky, který dává právo kupujícímu kontraktu prodat nebo koupit určité mnoņství finančního aktiva za předem dohodnutou cenu k určitému budoucímu datu nebo před tímto datem. Prodávající kontraktu je zavázán koupit nebo prodat toto finanční aktivum za dohodnutých podmínek podle vůle a vůle a rozhodnutí kupujícího kontraktu. Swapy - mimoburzovní kontrakt, v jehoņ rámci se v různých okamņicích v budoucnu vypořádají podkladová aktiva (měny, akcie, komodity atd.) Podrobněji se devizovému trhu budu věnovat v následující druhé kapitole Forex Komoditní trh Na komoditním trhu se obchodují různé suroviny (např. drahé kovy, ropa, obilí, cukr, bavlna, káva atd.). Komoditní trhy umoņňují nákup a prodej komodit, i před jejich skutečnou výrobou nebo vypěstováním. Tyto obchody se surovinami probíhají na komoditních burzách. Komoditní burza byla v roce 2002 zaloņena i v Praze. V začátcích byly jejím hlavním zaměřením zemědělské komodity. Postupem času vńak začala obchodovat i dřevo a dřevní hmotu, a dnes obchoduje i průmyslové a ostatní komodity (např. elektřinu). 12

13 2 Forex V této kapitole se zaměřím na samotný trh Forex. Popíńi zde historii a vývoj, základní principy obchodování a jednotlivé subjekty, kteří vystupují na tomto trhu. Dále zde objasním jednotlivé základní pojmy, obchodní hodiny a obchodní platformy spolu se základními obchodními příkazy. Pod pojmem Forex se skrývá anglická zkratka International Interbank FOReign Exchange - mezinárodní devizový trh. Forex je největńí finanční trh na světě s průměrným denním obratem větńím neņ 4 bilióny amerických dolarů, to je téměř třicetkrát více neņ je celkový objem na vńech amerických akciových burzách. Specifickým rysem Forexu je globální propojení vńech zúčastněných subjektů prostřednictvím elektronické sítě, tzn., ņe na rozdíl od burzy není na Forexu jedno centralizované místo Forex je Over the Counter (mimoburzovní trh). Je to síť propojených bank, investičních fondů, pojińťoven a brokerských společností. Společným cílem těchto subjektů můņe být vyuņívání mechanismů, které umoņňují zhodnotit investice v závislosti na pohybech měn. Forexový obchodník je tedy takový obchodník, který se rozhodne vydělávat na pohybech konkrétních měn, respektive vzájemných kurzů mezi měnami. Pouhých 15 % objemu obchodů na Forexu provádí firmy a vlády, které nakupují a prodávají zboņí a sluņby v zahraničí. Zbylých 85 % obchodů pak tvoří investice s cílem dosaņení zisku. Forex trh byl zaloņen v roce 1971 a původně fungoval na bázi pevných devizových kurzů jednotlivých měn. Prvními účastníky trhu (obchodníky s cizími měnami) se staly centrální banky, nadnárodní bankovní domy a významné investiční společnosti. Nicméně navzdory tomu svět nadále postrádal nezbytnou důvěru vůči americkému dolaru. Tento postoj vedl k fiskální nezodpovědnosti jednotlivých států a mnoho zemí, zejména Ńvýcarsko a Spolková republika Německo, bylo zahlceno sumami amerických dolarů. Prvního březnového dne 1973 byl tento trh z důvodu nadměrného zbavování se amerického dolaru oficiálně uzavřen vńeobecnou dohodou mezi hlavními účastníky trhu jednotlivými národy. Systém pevných devizových kurzů se zkrátka zhroutil. Začala tím ale nová éra mezinárodního devizového trhu (a tím i Forexu) v dneńní podobě. 4 4 Zdroj: Obchodujeme FOREX I. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 Cesta k forexovým trhům tak, jak je známe dnes, nebyla tedy snadná a znamenala dlouhý vývoj v historii měn a způsobu jejich vzájemných směn. Dnes je vńak trh s mezinárodními měnami jeden z nejlikvidnějńích trhů na světě. 2.1 Subjekty na trhu Forex Devizový trh rozdělujeme na trh: Klientský tvořen měnovými transakcemi mezi bankami a jejich klienty, kteří na Forex vstupují za účelem finančního zajińtění, získání levnějńích zdrojů na mezinárodních finančních trzích, investováním do zahraničních aktiv apod. Mezibankovní větńí rozsah operací, které na těchto trzích probíhají. Jejich výńe se pohybuje kolem několika milionů amerických dolarů, japonských jenů či britských liber. Je zde vztah: banka banka. V rámci klientského a mezibankovního trhu na Forexu operuje pět hlavních kategorií subjektů: FOREX Bankovní dealeři Centrální banky Jednotlivci a firmy Měnový brokeři Spekulanti a arbitraņéři Obrázek 2.1 Subjekty na trhu Forex Zdroj: Vlastní zpracování Bankovní dealeři Působí na klientském i mezibankovním trhu. Bankovní dealeři obchodují na účet své banky. V případě ņe udělá dealer chybu, můņe banka utrpět významnou ztrátu. Z tohoto důvodu bývají na měnové operace dealerů bank stanoveny poměrně přísné vnitřní limity. Bankovní dealeři vydělávají předevńím na kurzovém rozpětí neboli spreadu, tj. rozdílu mezi nákupním měnovým kurzem (bid) a prodejním měnovým kurzem (ask, offer viz kapitola 2.2 Základní 14

15 pojmy), a také poplatcích za uskutečněné měnové konverze. Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem je obvykle hlavním výnosem banky z měnové transakce. Příjmy z měnových operací jsou zejména pro obchodní banky významným zdrojem příjmů. Jednou z dalńích funkcí bankovních dealerů na mezibankovním trhu je funkce tzv. tvůrců trhu (market makers) coņ znamená, ņe v kaņdém okamņiku musí zajińťovat likviditu trhu. Tuto funkci plní hlavně bankovní dealeři větńích bank. V praxi to probíhá tak, ņe v případě dotazu od některého z účastníků trhu mají povinnost kotovat oba kurzy nákup i prodej. V dotazu vńak není specifikováno, zda chce druhá strana přísluńnou měnu nakupovat či prodávat. Tím se předchází nadměrnému roztahování kurzových spreadů Centrální banky Centrální banky působí na trhu Forex v souladu s vyhláńeným kurzovým reņimem floating nebo fixing. Jejich činnost není motivována dosaņením zisku. Na Forex vstupují v souvislosti s prováděním tzv. devizových intervencí 5, kdy nakupují nebo prodávají určitou zahraniční měnu s cílem buď stabilizovat kurz domácí měny, nebo zabezpečit takový vývoj kurzu své měny, který bude v souladu se záměry její monetární politiky. ČNB se k intervencím uchyluje jen výjimečně. Důvodem je to, ņe v reņimu cílování inflace vyuņívá přednostně jako svůj hlavní nástroj měnové politiky změny úrokových sazeb. 6 Pokud se podíváme na současnou situaci v České republice, tak koncem roku 2012 dońlo ke sníņení sazeb na historické minimum. Z toho důvodu začala počátkem roku 2013 bankovní rada diskutovat o moņnosti vyuņití devizových intervencí, jako nestandardního nástroje měnové politiky. Jednou z dalńích funkcí CB je i správa devizových rezerv. 7 Centrální banka musí dbát nejen na to, aby měla dostatek zahraničních aktiv k zajińtění likvidity, ale musí dbát i na to aby se její devizové rezervy neznehodnocovaly. Na devizový trh proto vstupují dealeři centrální banky, aby konverzí měn sniņovali moņná rizika poklesu hodnoty devizových rezerv z důvodů pohybu měnových kurzů. Na rozdíl od bankovních dealeru nejsou dealeři centrální banky market makers, tzn., ņe nekotují kurzy na bázi BID/ASK obchody provádějí při kurzech kotovaných bankovními dealery, které se utváří na základě nabídky a poptávky na mezibankovním trhu. 5 ČNB pracuje od května 1997 v reņimu řízeného plovoucího kurzu přechod na cílování inflace 6 ( ) repo sazba 0,05%, diskontní sazba 0,05%, lombardní sazba 0,25% 7 tvoří 90% aktiv ČNB, tzn., ņe rozhodujícím způsobem emise peněz ČNB je odkup zahraničních měn. 15

16 2.1.3 Jednotlivci a firmy Jednotlivci a firmy provádějící komerční a investiční transakce v cizích měnách, vstupují na devizový trh za účelem finančního zajińtění zahraničního obchodu, vyuņití sluņeb a nástrojů mezinárodních finančních trhů, aj. Pokud například česká firma zabývající se vývozem zboņí do zemí Evropské měnové unie inkasuje příjmy v eurech, chce takto získané finanční prostředky směnit prostřednictvím své banky do českých korun, aby mohla krýt své náklady. Jiná česká firma můņe například mít krátkodobý přebytek finančních prostředků neboli likvidity a můņe se rozhodnout, ņe je smění za výńe úročenou měnu a uloņí v zahraniční bance, aby obdrņela vyńńí úrok. Stejný princip je také zřejmý u turistů, kteří se prostřednictvím svých bank a směnáren měnového trhu účastní. V tomto případě jde větńinou o hotovostní transakce Měnový brokeři Důleņitými účastníky devizového trhu jsou brokeři (makléři), kteří zprostředkovávají obchody mezi účastníky trhu. Drtivá větńina obchodníků, kteří chtějí obchodovat na měnovém trhu, nemá dostatečný kapitál na to, aby se sami dostali na mezibankovní trh. Měnový brokeři jsou tedy agenti, kteří ulehčují obchodování s cizími měnami. Sdruņují investory (tradery) a poskytují jim přístup na mezibankovní trh. Sluņeb brokerů vyuņívají často i bankovní dealeři protoņe tak mohou aņ do skončení transakce zůstat v anonymitě. Pokud by dealeři mezi sebou obchodovali přímo, vzniká nebezpečí, ņe ostatní dealeři mohou odhadnout záměry jednoho z nich a vyuņít toho při kotaci kurzů. Na Forexu se vyskytují dva základní typů brokerů, kteří mají rozdílný přístup a zájmy: MM (Market Maker): Hlavní úkolem je kótovat cenové kurzy a poskytovat dostatečnou likviditu pro realizaci obchodních pokynů. Důleņitý je způsob, jakým to dělá pokaņdé se nachází na druhé straně obchodu. Pokud investor nakoupí, MM prodá, a naopak. Například pokud investor nakoupí 1 lot EUR/USD, ve stejném okamņiku musí existovat někdo, kdo chce 1 lot EUR/USD prodat, 8 Zdroj: STUPAVSKÝ, Michal. Finance.cz - daně, banky, kalkulačky, spoření, kurzy měn: Forex: Subjekty devizového trhu (I. díl) [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 jinak nemůņe proběhnout obchod. Tuto úlohu provádí právě Market Maker, tzn., ņe obchoduje proti svému klientovi. Tento systém můņe přináńet neblahé důsledky. Pokud totiņ vydělá investor, jeho protistrana (MM) ztrácí. Můņe zde docházet ke střetu zájmů brokerské společnosti a klienta. Jediným poplatkem u MM je výńe spreadu, ale pro tohoto brokera mohou být lukrativnějńí jiné příjmy ze ztrátových obchodů investora. STP / ECN (Straight Through Processing / Electronic Communications Network): Hlavní úlohou STP a ECN brokera je být pouze prostředníkem, který odesílá nákupní a prodejní objednávky svých klientů ven do sítě různých poskytovatelů likvidity, zejména velkých bank. To znamená, ņe STP (ECN) není skutečným poskytovatelem likvidity, tu zajińťují jiní nezávislí účastnící trhu, se kterými je broker ve spojení. Z toho plyne, ņe STP (ECN) broker nemůņe nijak manipulovat s cenovými kurzy a neuzavírá obchody proti klientům. U STP brokera je jediným zdrojem příjmů část spreadu. Je tedy jasné, ņe čím úspěńnějńí klient, tím spokojenějńí broker, je to oboustranně výhodná situace. ECN se odlińuje od STP hlavně tím, ņe si místo rozńíření spreadu účtuje komise Spekulanti a arbitražéři Na trhu Forex obchodují ve vlastním zájmu (bez vazby na klienty) s cílem dosaņení zisku. Spekulanti se snaņí vydělat na pohybech měnového kurzu. Spekulace na vývoj měnového kurzu tzv. měnová spekulace je zaloņena na jednoduchém principu. Spekulant určitou měnu nakupuje, pokud se domnívá, ņe ji bude schopen v budoucnu prodat dráņ. Můņe ale také vsázet na oslabení určité měny, a v tomto případě bude měnu prodávat a za ni nakupovat jinou měnu. Základním předpokladem pro úspěńné spekulace jsou správná očekávání spekulanta ohledné budoucího vývoje měnového kurzu. Tyto očekávání vńak nemusí být vņdy správná, a proto jsou měnové spekulace spojeny nejen s moņností velkých zisků, ale i s potencionálními ztrátami. Pokud spekulanti nedodrņují základní pravidla money managementu, mohou být tyto ztráty pro spekulanta likvidační. Příklad spekulace EUR/USD: Spekulant se rozhodne, ņe bude spekulovat na posilování amerického dolaru (dolar bude nakupovat). Tyto dolary bude nakupovat za eura, a proto ve stejném okamņiku kdy se 9 Poplatek, který obchodník platí brokerovi za umístění a provedení příkazu 17

18 rozhodne spekulovat na posilování dolaru, bude zároveň spekulovat na oslabování eura Za nějaký čas dolary draho prodá. Pokud byly očekávání spekulanta správné, obdrņí za ně více eur, neņ kolik musel na počátku za dolary zaplatit. V dneńní době lze provádět spekulace bez cizí měny. Tyto spekulace se provádějí na elektronických on-line investičních platformách. Podstatné v těchto spekulací je to, ņe v případě spekulace na vývoj měnového páru např. euro-dolar nejsou vůbec ņádné dolary ani eura potřeba lze spekulovat i pouze s českými korunami. Dosaņené zisky nebo ztráty se automaticky přepočítávají do českých korun. Arbitraņéři také operují ve vlastním zájmu (bez vazby na klienty) s cílem dosaņení zisku. Na rozdíl od spekulantů arbitraņéři nespekulují na pohyb měnového kurzu, ale snaņí se vyuņít existence rozdílných cen na různých trzích, které mohou být odděleny prostorově i časově. Na rozdíl od spekulace je arbitráņ v podstatě bezrizikovou operací. Nejjednoduńńí formou arbitráņe je tzv. prostorová arbitráņ. Spočívá v nákupu určité měny na levnějńím trhu a jejím okamņitém prodeji na draņńím trhu. K této arbitráņí můņe dojít jen za předpokladu, ņe je kotace kurzu bid i ask u jednoho dealera menńí nebo větńí neņ u jiného. V okamņiku kdy se moņnost arbitráņe objeví, je větńinou ihned vyuņita a tím i odstraněna. Vyplývá to ze skutečnosti, ņe na relativně levnějńím trhu roste prodejní (ask) kurz, protoņe roste poptávka tím, jak měnu nakupujeme a na relativně draņńím trhu klesá nákupní (bid) kurz, protoņe roste nabídka tím, jak měnu prodáváme. Jednotlivé kotace se tak přibliņují, aņ arbitráņní příleņitosti zcela zmizí. Příklad měnové prostorové arbitráņe: Kotace kurzu EUR/CZK Dealer banky X 25,030 25,050 Dealer banky Y 25,055 25,075 U dealera X arbitraņér nakoupí 1 mil EUR za CZK a okamņitě u dealera Y 1 mil EUR prodá za CZK Výsledkem je bezrizikový zisk 5000 CZK 18

19 2.2 Základní pojmy Na měnovém trhu Forex se setkáváme s různými pojmy a zkratkami, které je pro úspěńné obchodování a orientování se na trhu důleņité znát. V následující podkapitole se tedy zaměřím na následující pojmy: MĚNOVÉ PÁRY Světové měny se pohybují v rámci volně plovoucích směnných kurzů a obchodují se v párech, např. euro/americký dolar (EUR/USD) nebo britská libra/ńvýcarský frank (GBP/CHF). První měna z páru se nazývá základní měna a druhá je tzv. kotovací měna. Kurz je přitom vņdy udáván za jednu jednotku základní měny. Pokud se tedy podíváme na zápis EUR/USD 1,39500 znamená to, ņe za 1 euro obdrņíme 1,39500 amerického dolaru. Pokud kurz roste, základní měna posiluje a kotovací oslabuje. Po změně kurzu EUR/USD z 1,3950 na 1,4010 je moņné koupit za jedno euro více dolarů a euro tak posílilo a dolar oslabil. Naopak, pokud kurz klesá, základní měna oslabuje a kotovací posiluje. Měnový pár se obvykle uvádí s přesností na jednu desítitisícinu (se čtyřmi desetinným místy), s výjimkou měnových párů s japonským jenem, kde se kurz uvádí obvykle s přesností na jednu setinu (se dvěma desetinnými místy). BID/ASK V praxi se obvykle setkáváme se zápisem měnového páru s dvěma kurzy. Tento zápis můņe vypadat v kurzovním lístku nebo obchodní platformě následovně: instrument BID ASK EUR/USD 1,3950 1,3954 Cena Bid = prodejní cena, je to směnný kurz, za který je měna nabízena k prodeji. Cena Ask = nákupní cena, je to směnný kurz, za který lze měnu nakoupit. 19

20 SPREAD Spread je rozdíl mezi prodejní cenou BID a nákupní cenou ASK. Pro směnárny, banky a brokery výńe spreadu představuje profit. Naopak pro investora (spekulanta) je to náklad na obchod. Velikost spreadu je přímo úměrný likviditě daného měnového páru. Čím vyńńí likvidita, tím niņńí spread. U nejvíce obchodovaných párů jako jsou EUR USD, USD JPY se spread pohybuje obvykle do 30 bodů (3 pips). U dalńích velmi likvidních párů EUR JPY, GBP USD, USD CHF se spread pohybuje obvykle do 50 bodů (5 pips). Ale například u měnového páru GBP CHF můņe spread činit 100 bodů i více. Kaņdá brokerská společnost má různé výńe spreadu a proto je při výběru brokera důleņité spread zařadit k rozhodujícím faktorům. PIP Zisk nebo ztrátu z obchodu obvykle počítáme v pipech nebo bodech. PIP je nejniņńí hodnotou v obchodované měně a pro různé měny se můņe lińit. U větńiny měnových párů znamená jeden pip jednu desetitisícinu (0,0001) obchodované měny. U měnového párů s japonským jenem vńak pip znamená jednu setinu (0,01) obchodované měny. Příklad: Pokud spekulant nakoupí měnu za kurz ASK 1,3950 a poté jí prodá za kurz BID 1,3962 je jeho zisk 12 pipů. LOT Na měnovém trhu Forex se obchoduje v tzv. lotech. Jeden LOT je standardizovaná objemová jednotka, která představuje objem měny v hodnotě Hodnota jednoho PIPu neboli PIP VALUE se bude mírně lińit u různých měnových párů a více lińit podle velikosti investice. Při velikosti investice 1 LOT je hodnota PIPu 10 dolarů. Pokud by objem měny byl (tzv. minilot), potom by hodnota 1 PIPu byla 1 dolar. Pokud by objem měny byl 1000 (tzv. mikro lot), potom by hodnota 1 PIPu byla 0,1 dolaru. Příklad: Při zisku spekulanta 12 pipů by byly zisky v dolarech vyčísleny následovně: 1 lot: 12x10 = 120 dolarů minilot: 12x1 = 12 dolarů mikrolot: 12x0,1 = 1,2 dolarů 20

21 LONG/ SHORT POSITION Dlouhá pozice jde o situaci, kdy spekulant nejdříve nakoupí měnu s očekáváním růstu její ceny, aby ji následně mohl se ziskem prodat. Příklad: Spekulant se rozhodne nakoupit jít do dlouhé pozice (neboli do tzv. Long obchodu). Zadá příkaz,,buy". Nakoupí za 1,3358 a o několik hodin později cena vyrostla na 1,3390. Spekulant končí obchod se ziskem 32 pipů. Krátká pozice - spekulant nejdříve prodá měnu (zapůjčenou od brokera za drobný poplatek), protoņe očekává pokles její hodnoty a poté ji nakoupí zpět za niņńí cenu. Příklad: Spekulant se rozhodne vstoupit do krátké pozice (tzv. Short obchodu) a vydělat na očekávaném pohybu. EUR/USD se obchoduje na ceně 1,3522, takže zadá příkaz,,sell". Za několik hodin později EUR výrazně poklesne až na 1,3418. Spekulant uzavře pozici nákupem EUR za cenu 1,3418 se ziskem 104 pipů. MARGIN Broker za zakoupení měnového páru strhává zálohu (záruku) neboli MARGIN. Je to tedy povinná částka, potřebná k otevření či udrņení pozice. Tuto částku investor skládá na účet u brokerské společnosti. Obvykle se vyjadřuje v procentech otevřené pozice. Povinná marņe můņe být např. 0,5 %. To znamená, ņe k udrņení pozice EUR/USD je nutné mít na účtu prostředky ve výńi nejméně 500 eur. Se zálohou úzce souvisí finanční páka, která je popsána v podkapitole 2.5 Finanční páka. MARGIN CALL Pokud je investorova pozice ohroņena a jeho ztráty se blíņí danému marginu, bude broker poņadovat tzv. MARGIN CALL, neboli vloņení dalńí hotovosti na účet nebo ukončení pozice. Margin call se uplatňuj z důvodu omezení rizik brokera i samotného investora. V případě, ņe investor (spekulant) neprovede ani jednu z moņností, broker tuto ztrátovou otevřenou pozici zavře sám. 21

22 2.3 Obchodované měny a měnové páry Aby se obchodování na trhu Forex zjednoduńilo, pouņívá se ISO-Code, který je vņdy stejně popsaný. Skládá se ze 3 písmen první dvě představují zemi, ze které měna pochází a poslední písmeno představuje název měny (např. USD United State Dollar, GBP Great Britain Pound) existují vńak vyjímky, jako např. EUR. Některé měny jsou často obchodované a některé méně. Téměř 90 % obchodů dnes představují investice do 8 hlavních měn, mezi které patří americký dolar (USD), euro (EUR), japonský jen (JPY), britská libra (GBP), ńvýcarský frank (CHF), kanadský (CAD), australský (AUD) a novozélandský dolar (NZD). Nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar, poté je s větńím odstupem euro a dále je to japonský jen, britská libra, ńvýcarský frank atd. Měna Název Země Symbol USD Americký dolar USA $ EUR Euro Euro zóna GBP Britská libra Velká Británie Ł CHF Ńvýcarský frank Ńvýcarsko CHF JPY Japonský jen Japonsko Tabulka 1 Hlavní měny, které se obchodují na forexu Zdroj: Vlastní zpracování USD americký dolar 10 Americký dolar (USD nebo $) je oficiální měna Spojených států amerických a některých dalńích států jako např. Panama, nebo Ekvádor. Americký dolar je nejpouņívanějńí měna v mezinárodních transakcích a často je tak vyuņívána jako bankovní rezerva. V oběhu je tato měna od 2. dubna Mince mají nominální hodnoty 1c, 5c, 10c, 25c, 50c a 1 dolar. Bankovky mají nominální hodnoty 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50$ a 100 dolarů. Jedná se o hlavní měnu, váņe se na ní větńina obchodovaných měn na forexu. V dneńní době je více jak 89% měn obchoduje proti dolaru. Proto například změna úrokové míry v USA pohne s celosvětovým trhem daleko více neņ ta samá změna v České Republice. 10 Zdroj: Kurzy Americký Dolar. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

23 EUR euro 11 Euro (EUR nebo ) je oficiálním platidlem 17 členských států Evropské unie, 4 mikrostátů, Černé Hory a Kosovo. Euro bylo poprvé uvolněné do oběhu 1. ledna Euromince mají nominální hodnoty 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, 1 a 2. Eurobankovky mají nominální hodnoty 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500. Při obchodování na Forexu se vņdy obchodují měnové páry. Nejobchodovanějńím měnovým párem je EUR/USD. Na druhém místě je USD/JPY a dále GBP/USD. Podle míry obchodů se také odvíjí výńe spreadu. Zatímco u páru EUR/USD se spread u větńiny brokerů pohybuje okol 2 pipů, u tzv. exotických měnových párů bývá spread okolo 10 pipů. Výhodou měnového páru EUR/USD je to, ņe má vysokou likviditu. Naproti tomu nevýhodou můņe být fakt, ņe ho obchoduje velké mnoņství spekulantů, kteří můņou dělat tento pár někdy nepředvídatelný. Exotické měnové páry mají vyńńí spread, čímņ odstrańují začínající krátkodobé spekulanty dlouhodobě jsou více čitelné. Obrázek 2.2 Měnové páry na forexu (v procentech) Zdroj: (staženo , 11:18 hod) 11 Zdroj: Kurzy Euro. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 23

24 EUR/USD Měnový pár EUR/USD je nejlikvidnějńím párem na Forexu a zahrnuje 32% veńkerých obchodů. Euro, kterému se na tomto páru občas přezdívá také anti-dolar, je silně ovlivňováno situací ve Spojených státech a tak více neņ kondici eurozóny, tento pár odráņí sílu americké ekonomiky. Z evropských zemí pak tento pár nejvíce ovlivňuje situace v Německu, které je motorem eurozóny a z tohoto pohledu je evropská měna velmi citlivá na některá ekonomická data, jako je např. index IFO, měřící německé podnikatelské klima. Z ostatních makroekonomických fundamentů euro nejvíce ovlivňuje zasedání Evropské centrální banky (ECB) a výsledky inflace, coņ je dáno tím, ņe prvořadým cílem ECB je udrņení cenové stability s inflačním cílem mírně pod 2%. 12 Zkratka Měny Slang EUR/USD Euro/Americký dolar Eurodolar GBP/USD Britská libra/americký dolar Sterling USD/CHF Americký dolar/ńvýcarský frank Swissy USD/JPY Americký dolar/japonský jen. Dolar Yen Tabulka 2 Hlavní měnové páry na forexu a jejich slangové výrazy Zdroj: Vlastní zpracování Výběr měnového páru, který bude spekulant (investor) obchodovat, je jen na něm samotném. Kaņdému můņe vyhovovat něco jiného. Můņe se zaměřit jen na jeden měnový pár nebo obchodovat vńechny najednou. Vzhledem k vysoké likviditě a niņńím spreadům se pro začínajícího spekulanta jeví jako ideální měnový pár EUR/USD. V případě velkého úspěchu a vysokých finančních prostředků, by se stejně na tento měnový pár v budoucnu zaměřil, a proto je dobré začít tam, kde je pravděpodobné (v případě úspěchu) ņe tam skončí. Ale jak jsem jiņ napsal je to kaņdého začínajícího spekulanta (investora) svobodná volba. 12 FOREX a nejvíce obchodované měnové páry. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 24

25 2.4 Obchodní hodiny na trhu Forex je jediným trhem, na kterém se dá obchodovat 24 hodin denně 5 pracovních dní v týdnu. Obchodování začíná ve 23:00 hod středoevropského času v neděli a končí v pátek ve 22:00. Obchodování začíná kaņdý den v Sydney ve 23 hodin nańeho času, a postupuje po celé planetě podle otevíracích hodin v jednotlivých finančních centrech, nejprve v Tokiu, pak v Londýně a končí v New Yorku opět ve 23 hodin. Ve srovnání s jinými trhy tak mohou spekulanti (investoři) vņdy reagovat na nejnovějńí vývoj Sydney Tokio Londýn New York Tabulka 3 Obchodní hodiny na forex Zdroj: Vlastní zpracování Podle tabulky uvedené výńe lze odvodit, ņe v nańem časovém pásmu budou pro investory zajímavé následující časy pro obchodování: od 1:00 do 8.00 obchoduje se souběņně v Sydney a v Tokiu od 9:00 do 10:00 obchoduje se souběņně v Tokiu a v Londýně od 14:00 do 18:00 obchoduje se souběņně v Londýně a v New Yorku V noci a brzo ráno do 8 hod. mají výbornou likviditu japonské páry. Likvidita je uņitečná pro intradenní obchodníky 13, pokud spekulant bude dělat denní a dlouhodobějńí obchody, čas během dne ho nebude nijak limitovat a výběr páru záleņí na jiných faktorech neņ na likviditě - např. fundamentálních základech daného páru. Důleņité je vědět, ņe různé dny v týdnu mají v různých časových pásmech u různých měnových párů různou obchodní aktivitu. Statisticky je zjińtěno, ņe obchodně jsou nejzajímavějńí dny úterý a středa, kdy dochází k největńím pohybům. Rozpětí trhu je oproti ostatním dnům ńirńí pips se v těchto dnech pohybují okolo 100 a výń. 13 Intradenní obchodník je takový obchodník, jehoņ primárním cílem je vydělat peníze během dne - nikdy nedrņí své pozice otevřené přes noc. 25

26 Pokud se naopak podíváme na slabńí dny, tak můņeme říci, ņe nejslabńími dny jsou pátky. Řada spekulantů (investorů) se jiņ připravuje na víkend a obchodování nevěnují tolik pozornosti jako obvykle. Proto jsou pátky hodně nepředvídatelné. Neděle - v neděli jsou obecně velmi malé pohyby Malé objemy obchodů jsou i o prázdninách (dovolené, svátky, volné dny), kdy jsou banky zavřené. Samozřejmě větńí význam z hlediska objemu obchodů bude mít svátek v USA, neņ svátek např. v České republice. Následující tabulka porovnává průměrné rozpětí trhu v pipech a v jednotlivých obchodních seancích. Z tabulky vyplývá, ņe londýnská seance má obvykle největńí pohyb. Seance EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY Tokio Londýn USA Tabulka 4 Obchodní seance - průměrné rozpětí trhu (v pipech) Zdroj: 2.5 Finanční páka (leverage) Charakteristickým znakem obchodování na Forexu je pouņití finanční páky, která umoņňuje spekulantovi (investorovi) drņet pozici několikanásobně větńí neņ je jeho investovaný kapitál. Je to vlastně určitý druh půjčky finančních prostředků, kterou broker investorovi poskytne za účelem obchodování. Finanční páka je úzce spjata s marginem. Obrázek 2.3 Finanční páka Zdroj: (staženo , 18:35 hod) 26

27 Při marginu 1 % (páka 1:100) můņe investor obchodovat s kapitálem aņ 100krát větńím, neņ je hodnota jeho účtu. Tzn., ņe pokud investor obchoduje 1 lot ( ) s finanční pákou 1:100 musí být jeho záloha (margin) 1000 USD ( USD/100). Obchodování s měnami na páku zvyńuje kupní sílu investora. Pokud má investor na obchodním účtu 5000 USD, můņe při marginu 1 % (páka 1:100) obchodovat s objemem aņ USD. Na měnovém trhu Forex se finanční páky pohybují od hodnoty 1:500 aņ po třeba jen 1:1. V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty obchodovaného majetku při různých mírách finanční páky a lotech: 1 LOT 1 Mini LOT 1 Micro LOT Obchodovaná částka Hodnota 1 pip ,1 1: : : Tabulka 5 Hodnoty obchodovaného majetku (v USD) Zdroj: Vlastní zpracování Příklad EUR/USD: Pokud spekulant nakoupí 1 EUR za kurz ASK 1,3950 a poté jí prodá za kurz BID 1,3962 je jeho zisk pouze 0,0012 USD (vznikl pohyb +12 pipů). Díky finanční páce může být ale zisk mnohem vyšší. Pokud obchoduje s finanční pákou 1:100 (1 lot) je jeho zisk 120 USD (hodnota 1 pip 10 USD x počet pip 12 = 120 USD). Pouņití vysoké míry finanční páky je přitaņlivé, protoņe její pomocí můņe investor (spekulant) realizovat mimořádně vysoké zisky v krátké době. Moņnost realizovat obrovské zisky také znamená riziko obrovských ztrát a toto riziko by neměl ņádný investor (spekulant) podceňovat. 27

28 2.6 Brokeři a obchodní platformy Zprostředkovatelem pro obchodníky v přístupu na měnový trh Forex jsou brokeři (viz Měnový brokeři). Dnes existuje jiņ celá řada českých i zahraničních brokerů s nejrůznějńími nabídkami. Výhodou českých brokerů je podpora v českém jazyce. Při hledání vhodného brokera by se měl investor zaměřit na jeho solidnost, prověřit si kde společnost sídlí, a do které banky se převádějí jeho finanční prostředky. Mezi dalńí faktory ovlivňující výběr brokera patří také to, jaké obchodní platformy broker podporuje, zda jsou v českém jazyce a jaký nabízí spread. Před samotným obchodováním je důleņité si zajistit také podporu na telefonu pro dodatečné uzavření obchodní pozice v případě, ņe by nastal výpadek proudu v době otevřené obchodní pozice. Tento problém jiņ částečně řeńí obchodní příkaz stop loss (viz. 2.7 Obchodní příkazy). V následující tabulce jsem porovnal vybrané brokerské společnosti: Spready Finanční Broker Typ 14 min. od páka účet Poplatky platforma jazyk AAAFX ECN 0,9 1: $ NE MT4,ZT anglicky XTB MM, STP 0,3 1: $ ANO MT4, vlast. česky Alpari MM, MT4, ZT, 0,3 1: $ NE UK STP Syst anglicky Bossa MM 1,6 1: Kč NE BossaFX česky Plus 500 MM 2 1:50 50 $ NE Plus500 česky Tabulka 6 Brokerské společnosti Zdroj: Vlastní zpracování Obchodování probíhá prostřednictvím obchodní platformy. Různí brokeři podporují různé platformy, kterých existuje nepřeberné mnoņství. Nejrozńířenějńím typem je platforma MetaTrader 4 (MT4) nebo její novějńí varianta MetaTrader 5 (MT5), kterou mimo jiné podporuje větńina brokerů. Pro svou jednoduchost je tato obchodní platforma pro začínající obchodníky variantou číslo jedna. 14 Typy brokerů a jednotlivé zkratky jsou popsány v kapitole Měnový brokeři 28

29 Obchodní platforma zobrazuje cenové grafy měnových párů, slouņí k zobrazování obchodních indikátorů (klouzavé průměry, CCI, RSI, MACD aj.), které se z ceny vypočítávají. Umoņňuje zakreslovat do grafů technickou analýzu (trendové čáry, kanály, supporty a rezistence). Její nejdůleņitějńí vlastností je pak přímé zadávání obchodních příkazů na server zvoleného brokera přes platformu se tedy přímo nakupují a prodávají měny. 2.7 Obchodní příkazy Nyní se zaměřím na základní druhy obchodních příkazů, které se prostřednictvím obchodní platformy nejčastěji zadávají: Okamžité exekuce (objednávky za tržní cenu): BUY (nákup) po zadání obchodního příkazu dochází k okamņitému nákupu za současnou cenu na trhu SELL (prodej) po zadání obchodního příkazu dochází k okamņitému prodeji za současnou cenu na trhu Čekající pokyny (zadávané s předstihem): 15 BUY LIMIT obchodní příkaz se pouņije v situaci, kdy investor očekává, ņe trh dosáhne určité dolní hranice, a pak se opět obrátí opačným směrem vzhůru. Jinými slovy očekáváme, ņe trh bude chvíli padat a následně se odrazí v místě nańeho čekajícího pokynu a poroste. SELL LIMIT obchodní příkaz se pouņije v situaci, kdy investor očekává, ņe trh dosáhne určité horní hranice a pak se opět obrátí opačným směrem dolů. Jinými slovy očekáváme, ņe trh bude chvíli růst a následně se odrazí v místě nańeho čekajícího pokynu a bude padat. 15 Obchodní příkazy. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 29

30 BUY STOP obchodní příkaz se pouņije v situaci, kdy investor čeká na proraņení určité cenové hladiny, na které by rád nakoupil. Jakmile cenový graf této hodnoty dosáhne automaticky se provede nákup. SELL STOP obchodní příkaz se pouņije v situaci, kdy investor čeká na proraņení určité cenové hladiny, na které by rád prodal. Jakmile cenový graf této hodnoty dosáhne, automaticky se provede prodej. STOP LOSS ochranný obchodní příkaz, který omezuje ztráty nebo zajińťuje, aby ztráty dosáhly jen omezené hodnoty. Obchodní příkaz chrání investorův kapitál před nepředvídatelnými a prudkými pohyby na trhu. Tímto obchodním příkazem by měl být jińtěný kaņdý obchod. Například, pokud nastavíme stop loss na hodnotu 200, tak při ztrátě 20 pipů ( = 200dolarů/lot = 20dolarů/minilot) dojde automaticky k uzavření obchodu. TAKE PROFIT obchodní příkaz, který funguje na stejném principu jako stop loss. Jeho smyslem je ovńem automaticky uzavřít pozici na určité hladině zisku. Pokud si tedy nastavíme tento obchodní příkaz na hodnotu 200, automaticky se obchod uzavře při dosaņení zisku 20 pipů. Tato kapitola se věnovala základním principům fungování měnového trhu Forex. Následující kapitola bude zaměřena na jednotlivé investiční analýzy, které napomáhají k úspěńnému obchodování na tomto trhu. 30

31 3 Investiční analýzy V této kapitole popíńi jednotlivé investiční analýzy, které napomáhají k úspěńnému obchodování na trhu Forex. Mezi tyto analýzy patří fundamentální a technická analýza. V rámci jednotlivých podkapitol - Fundamentální analýza a Technická analýza, vysvětlím základní pojmy, které s těmito analýzami souvisejí. U technické analýzy se také zaměřím na jednotlivé typy grafů a jejich popis. Dále bude tato kapitola věnována základním technickým indikátorům. Provádět určitou investiční analýzu, ať uņ technickou či fundamentální, je základním předpokladem pro úspěńné obchodování. Lze říci, ņe na trhu forex obchodníci (spekulanti) více vyuņívají technickou analýzu, ale volba analýzy a následné obchodní strategie se lińí. Největńím problémem vńak je, pokud obchodník neprovádí analýzu ņádnou. Větńina začínajících obchodníků (spekulantů) nemají jakékoli analýzy rádi, a proto dělají svá rozhodnutí na základě neměřitelných a neakceptovatelných pocitů. Tímto způsobem (pokud pomineme faktor ńtěstí začátečníka) se obchodník řítí do svého bankrotu. Základními a nejvíce vyuņívanými typy analýz jsou: 3.1 Fundamentální analýza Při provádění fundamentální analýzy obchodník (spekulant) sleduje a následně se snaņí odhadnout pohyb hodnot měnových párů, které se vyvíjejí dle reakcí trhu na nová finanční a ekonomická data. Trh Forex je ovlivněn světovými událostmi a zprávami více neņ trhy ostatní. Např. obchodník hledá zemi, jejíņ ekonomika si vede dobře, protoņe čím lepńí je hospodářství dané země, tím silnějńí má měnu. Mezi základní faktory ovlivňující trh Forex řadíme následující ekonomické prvky: inflace, úrokové sazby, HDP, kroky vlád a centrálních bank. Důleņitou roli zde hraje tzv. ekonomický kalendář, který dokáņe být uņitečným pomocníkem při samotném obchodování. Znalost těchto klíčových ekonomických ukazatelů ovlivní strategii pro obchodování. Fundamentální analýza je prospěńná hlavně pro obchodníky, kteří drņí svou pozici delńí dobu (týdny, měsíce). Pro naprostou větńinu intradenních obchodníků uņ hraje menńí roli neņ analýza technická. 31

32 3.1.1 Základní ukazatele fundamentální analýzy Stav a vývoj ekonomiky lze měřit mnoha způsoby a ukazateli. Některé z těchto ukazatelů jsou důleņitějńí neņ jiné a některé jsou důleņité spíńe pro ekonomy neņ pro Forex tradery. Mezi nejdůleņitějńí ukazatele řadíme: ÚROKOVÉ SAZBY Pro měnový trh je nejdůleņitějńím ukazatelem míra úrokových sazeb. Výńi úrokových sazeb stanovuje centrální banka, která půjčuje finanční prostředky komerčním bankám nebo od nich přijímá volné peníze a zároveň stanovuje základní úrokovou sazbu, za jakou jim tyto prostředky zapůjčí. Úroková míra se tak stává jedním z hlavních nástrojů monetární politiky centrální banky, jejíņ pomocí můņe ovlivňovat hospodářský vývoj dané země. Rozhodnutí centrální banky o výńi úrokové sazby má velký vliv i na měnový trh. Změna úrokových sazeb vede k ovlivnění směnného kurzu dané měny. Zvýńení sazby nebo dokonce i očekávání růstu má tendenci měnu zhodnocovat, zatímco sníņení sazeb měnu znehodnocuje. Pro nejlikvidnějńí měnový pár EUR/USD budou obchodníka (spekulanta) nejvíce zajímat úrokové sazby vyhlańovány: Evropskou centrální bankou (ECB) tzv. Refinanční sazba EU 16 United States Federal Reserve (FED) - Fed Funds sazba 17 INFLACE Inflací rozumíme vńeobecný růst cenové hladiny. Měří se na maloobchodní a velkoobchodní úrovni. Maloobchodní inflace (CPI - Consumer Price Index) měří změnu ceny końe zboņí, které spotřebitel běņně kupuje, zatímco velkoobchodní inflace (PPI - Producer Price Index) měří změny cen zboņí nakoupeného domácími výrobci. Koń zboņí, který měří CPI obsahuje mnoho typů produktů, mezi které také patří cena energie a cena potravin. Protoņe cena energií a potravin je značně volatilní, vyhlańuje se také "core CPI" tedy změna maloobchodní inflace do které není změna cen energií ani potravin započtena. Centrální banka podporuje ekonomiku sníņením sazeb a proti inflaci bojuje zvýńením úrokových sazeb. Výsledkem je, ņe vyńńí CPI/PPI vede k posilování měny, protoņe vyńńí inflace napovídá zvýńení sazeb. 16 Aktuální sazba: 0.75% ( ) 17 Aktuální sazba: 0.25% ( ) 32

33 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) HDP měří objem celkového mnoņství statků a sluņeb vyprodukovaných za dané období na určitém území. Tento ukazatel se pouņívá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států a je často pouņíván jako ukazatel míry ņivotního standardu. Vyńńí růst HDP značí vyńńí aktivitu, tlak na zvýńení mezd a riziko inflace, coņ následně znamená vyńńí úrokové sazby - obchodníci (spekulanti) očekávají zrychlující se ekonomiku, kde budou spotřebitelé ovlivněni inflací a tudíņ by jako logický krok mělo dojít ke zvýńení úrokové sazby centrální bankou. Vyńńí růst HDP by tedy měl vést ke zhodnocování měny. Celkově vńak HDP kleslo na významu a jeho vyhláńení nemá schopnost výrazněji pohybovat trhy, protoņe větńina ze sloņek zprávy je známa předem. SITUACE NA TRHU PRÁCE Nezaměstnanost a mnoņství vytvořených pracovních míst jsou dalńí dva indikátory, které jsou nesmírně důleņité pro odhad budoucího vývoje na trhu Forex. Míra nezaměstnanosti je významný ukazatel zejména proto, ņe je znám dříve neņ HDP. Niņńí nezaměstnanost a vyńńí mnoņství vytvořených pracovních míst znamená, ņe občané mají práci, vydělávají peníze, které následovně utratí za sluņby a výrobky. Kdyņ lidé mají práci, tak trņby rostou, ekonomika se rozvíjí, firmy nabírají dalńí zaměstnance a mzdy rostou, coņ v budoucnu vede k vyńńí inflaci a následovně k vyńńím úrokovým sazbám. Zlepńení na trhu práce by tedy mělo vést ke zhodnocování měny. OBCHODNÍ BILANCE Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboņí mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Kdyņ export převyńuje import (země má tedy přebytek na obchodním účtu) tak dochází k neustálým nákupům domácí měny na trhu a měna je těmito nákupy podporována, coņ zabraňuje oslabování. V situaci, kdy země má deficit obchodního účtu (import je tedy vyńńí neņ export) tak dochází k neustálým prodejům měny na trhu, coņ vede k dlouhodobějńímu oslabování. Údaj o obchodní bilanci není příliń aktuální, přichází nějaký čas po skončení účetního období. Zpráva odráņí data pro konkrétní vyhlańovací měsíc, měli by být cítit významné změny v obchodní bilanci jiņ během daného měsíce a ne aņ v průběhu zveřejnění údajů. Celkový 33

34 význam dat obchodní bilance předpovídá trendy na Forex trzích, vyhláńení obchodní bilance je tedy jedním z nejdůleņitějńích údajů ovlivňujícím trhy. 18 Při obchodování na trhu Forex je důleņité, aby kaņdý zodpovědný obchodník věděl, kdy budou publikovány alespoň ty nejdůleņitějńí výńe uvedené ekonomické indikátory. Jak jsem jiņ uvedl dříve, je na kaņdém obchodníkovi, zda se rozhodne vyuņívat tyto ekonomické údaje jako součást své obchodní strategie nebo ne Ekonomický kalendář Ekonomický kalendář ukazuje časy a stručný popis nejdůleņitějńích ekonomických zpráv, které se týkají konkrétních měnových párů. Během vydání některé zprávy můņe volatilita trhu několikanásobně narůst, coņ znamená pohyby od několika jednotek pipů aņ po desítky pipů během několika vteřin. V následující tabulce je ukázka ekonomického kalendáře pro obchodní den : Čas Měna Událost Aktuální Odhad Předchozí 00:00 CNY Přímé zahraniční investice y/y* - 7,3% 02:01 GBP Ceny domů m/m* 1,7% 2,8% 02:35 AUD Prodej nových aut 0,0% - 2,2% 08:45 CHF SECO Economic Forecasts 11:00 EUR Obchodní bilance - Itálie - 1,62B 2,11B 2,11B 12:00 EUR Obchodní bilance 9,0B 10.4B 10,3B 14:30 CAD Nákupy cenných papírů zahr. investorami 13,34B 7,85B - 1,92B 16:00 USD Index prodeje domů * y/y year over year, m/m month over month Tabulka 7 Ekonomický kalendář Zdroj: Barva určuje, jaký bude mít daná zpráva dopad a jaký můņe mít vliv na vývoj trhu: nejmenńí váha dopadu na měnu a trh (ņádný vliv) střední váha dopadu na měnu a trh (střední volatilita) nejvyńńí váha dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita) 18 Zdroj: Fundamentální analýza: Obchodní bilance. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 34

35 3.2 Technická analýza Dalńí důleņitou investiční analýzou, kterou by měl kaņdý obchodník vyuņívat, je technická analýza (TA). Technická analýza je ńiroký pojem, pod kterým se skrývá spousta informací a její podrobný a celkový popis, by čítal několik stovek stránek. Pro potřeby této diplomové práce se tedy zaměřím na ty nejdůleņitějńí základní principy technické analýzy. Technická analýza je jeden ze stěņejních nástrojů větńiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy vyuņívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je předevńím určení budoucího vývoje cen, eventuelně pokračování či změna trendu s co největńí pravděpodobností. 19 Měnový trh můņeme charakterizovat, jako prostředí, které je charakteristické nestálostí a výraznými cenovými pohyby. Na měnovém trhu sice promlouvá dlouhodobý efekt makroekonomických fundamentů jednotlivých států, ale v krátkodobém a střednědobém období to jsou hlavně samotní obchodníci a jejich aktuální nálada, která diktuje směr trhu. Cenové pohyby způsobeny nejen fundamenty, ale také samotnými obchodníky jsou znázorněny v cenovém grafu. Cenový graf je tzv. mapou, která pomáhá tyto pohyby pochopit a efektivně s nimi pracovat. Lze tedy říci, ņe se technická analýza zabývá studiem cenových grafů. TA do obchodování přináńí důleņitý předpoklad o tom, ņe chování trhu se principiálně nemění a situace, které lze pozorovat na cenovém grafu, se v různých variacích opakují. Tyto předpoklady lze shrnout následovně: Historie se opakuje podle určitých cenových formací a vzorců lze velmi dobře odhadnout budoucí vývoj ceny (nikoliv se 100% jistotou) Trhy trendují Vńe je uņ započítané v ceně - předpoklad, ņe vńechny dostupné informace, které by cenu mohli ovlivnit, jsou jiņ v ceně započítané. Jsou to předevńím makroekonomická data, politická situace a zprávy podobného typu. 19 Zdroj: Technická analýza. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 35

36 Technická analýza je mnohem pruņnějńím nástrojem pro analýzu proměnlivého prostředí měnových trhů. Oproti fundamentální analýze umoņňuje lepńí načasování vstupu a výstupu z obchodní pozice a kontrolu rizika. Technická analýza je na měnových trzích nejpouņívanějńím nástrojem pro obchodování a její znalost je velmi důleņitou součástí pro kaņdého obchodníka Typy grafů Základním nástrojem technické analýzy je tedy cenový graf, který je nositelem cenných informací o trhu. Je to obrazové vyjádření pohybu kurzu jednotlivých měn (měnových párů) v čase. Jeho dvě osy zobrazují čas (horizontální osa) a hodnotu kurzu (vertikální osa). Mezi základní typy cenových grafů řadíme graf čárový, sloupcový a svíčkový. ČÁROVÝ GRAF Čárový graf zobrazuje pouze zavírací ceny měn ve zvoleném časovém období. V tomto grafu nerozeznáme s přesností volatilitu a důleņité opěrné body cen (které určujeme dle nejvyńńích a nejniņńích hodnot). Vidíme tak pouze vývoj ceny. Graf se pouņívá například pro přehledné zobrazení korelací měn 20 Obrázek 3.1 Čárový graf Zdroj: (staženo , 20:34 hod) 20 souběņné či protichůdné pohyby měnových párů 36

37 SLOUPCOVÝ GRAF Jiņ z názvu je patrné, ņe je tento graf tvořen pomocí jednotlivých sloupců. Kaņdý sloupec je nositelem čtyř důleņitých informací: Open - otevírací cena, za kterou proběhl první obchod a to v libovolném časovém rámci, který čárka představuje Close zavírací cena High - nejvyńńí cena, která byla v daném období dosaņena Low - nejniņńí dosaņená cena Tyto informace nám poskytnou přehled o tom, zda trh v daném úseku rostl, klesal nebo se pohyboval jenom do strany. Informace o nejvyńńí a nejniņńí ceně nám slouņí k posouzení volatility. Obrázek 3.2 Sloupcový graf Zdroj: (staženo , 20:40 hod) 37

38 SVÍČKOVÝ GRAF Svíčkové grafy vznikly kolem roku 1700 v Japonsku. Tato forma zobrazení cenových grafů přeņila několik staletí a s velkou oblibou se pouņívá dodnes. Tyto grafy nesou stejné informace jako grafy sloupcové. Zobrazené svíce jsou vńak přehlednějńí, někdy mohou poskytnout více informací neņ je na první pohled patrné. Jednotlivé svíčky se skládají z několika částí. Stejně jako u sloupcových grafů je to: Open, Close, High a Low. Obrázek 3.3 Svíčkový graf Zdroj: mages%2fcimage001.gif (staženo , 20:50 hod) Střední část svíčky (tělo) se nazývá real body. Můņe být buď černé (červené), nebo bílé (zelené). Tato část reprezentuje rozpětí mezi otevírací (open) a uzavírací (close) cenou. Černé/červené tělo reprezentuje svíčku, jejíņ uzavírací hodnota (close) byla níņe, neņ otevírací hodnota (open). To tedy znamená, ņe svíčka s černým/červeným tělem reprezentuje tzv. medvědí periodu (viz následující kapitola). Bílé/zelené tělo svíčky naopak reprezentuje situaci, kdy bylo close výńe neņ open, tudíņ se jedná o tzv. býčí periodu na grafu. Periodou se rozumí časový úsek, který svíčka zobrazuje. Na denních grafech je to 1 den, na 5 minutových grafech 5 minut, apod. Tenká vertikální čára nad/pod tělem se nazývá horní stín a spodní stín (upper/lower shadow) a reprezentuje extrémy high a low cen dané periody. 38

39 3.2.2 Trend a trendové čáry Mezi nejdůleņitějńí úkoly obchodníka patří umění rozpoznat trend. Často se mezi obchodníky říká: Trend je tvůj přítel. Tato poučka vychází z předpokladu, ņe obchodník by měl obchodovat spolu se současným trendem. Ačkoliv lze obchodovat i proti trendu, tak platí, ņe nejvíce úspěńné obchodní strategie jsou ty, které trend následují. Správné rozpoznání trendu a jeho přeruńení je naprosto klíčové pro dosaņení výhody na měnovém trhu. Trend je dlouhodobějńí proces směřování měnového kurzu jedním směrem vzhůru nebo dolů. Tuto tendenci reprezentuje u růstového trendu tvorba vyńńích maxim (High) a minim (Low) ceny, kde cenový boj dlouhodobě vyhrávají nakupující, nebo naopak u klesajícího trendu tvorba niņńích minim (Low) a maxim (High) ceny, kde dlouhodobě vládnou prodejci měnového páru. Rozlińujeme tedy rostoucí býčí a klesající medvědí trend: 21 Rostoucí (býčí) trend trh roste, býci usilují o postupné překonávání posledních maxim ceny, přičemņ korekční minima se tvoří nad posledními minimy Klesající (medvědí) trend trh klesá, medvědi usilují o postupné překonávání posledních minim ceny, přičemņ korekční maxima se tvoří pod posledními maximy. 21 Zdroj: COLOSSEUM, a. s. Forex ebook [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 39

40 TRENDOVÉ ČÁRY Trendové čáry jsou základním nástrojem technické analýzy. Vyuņívají se ke správnému určení trendu. V případě rostoucího trendu se trendová čára zakresluje zespodu grafu a to tak, ņe se nejprve spojí první dvě minima (Low) a poté se čára protáhne dále do budoucna - spojují se vņdy výrazná LOW cenového grafu. U klesajícího se trendová čára zakresluje naopak seshora grafu - spojením prvních dvou maxim (High) a dále do budoucna vņdy se spojují výrazná High cenového grafu. Kromě rostoucího (býčího) a klesajícího (medvědího) trendu dále rozlińujeme trend: PRIMÁRNÍ (dlouhodobý) hlavní trend na daném časovém rámci SEKUNDÁRNÍ (střednědobý) - větńinou povaņován ze korekci primárního trendu a často se dá vyuņít pro vstup do pozice VEDLEJŃÍ (krátkodobý) má stejný směr jako primární trend, jen s tím rozdílem, ņe je vlastně jen korekcí sekundárního trendu. Jedná se jen takový mini trend. Ovńem takový malý vedlejńí trend na denním grafu můņe být klidně hlavním - primárním trendem na pětiminutovém grafu. Obrázek 3.4 Trendové čáry Zdroj: Vlastní zpracování 40

41 SUPPORTY A REZISTENCE Mezi dalńí důleņité (moņná nejdůleņitějńí) pojmy v souvislosti s technickou analýzou řadíme supporty a rezistence (hladiny podpory a resistence). Tyto pojmy velmi úzce souvisí s lidskou psychikou, proto se jim někdy říká psychologická bariéra. Jiņ dříve jsem uvedl, ņe pohyby na měnovém trhu jednoduńe řídí nabídka a poptávka nakupující býci a prodávající medvědi, neboli poměr objemů objednávek na jednu či druhou stranu. Na měnovém trhu můņeme často pozorovat situace, kdy cena dospěje k takové hladině, kde větńina obchodníků odmítá dále nakupovat nebo prodávat cena se jim zdá příliń vysoká nebo nízká. Support (hladina podpory nebo podlaha): Jedná se o cenovou oblast, ve které má cena měnového páru při pohybu dolů tendence se zastavit a odrazit zpět nahoru. Vzniká v momentě, kdy prodávající medvědi tlačí svými pokyny cenu dolů aņ do bodu, kdy se rozhodnou tento směr dále nepodporovat cenu povaņují za příliń nízkou pro dalńí prodej. Uklidnění prodávajících způsobí dočasnou nadvládu nakupujících býků a počet jejich pokynů převáņí, cena se opět zvyńuje. Vzniká support. Čím více doteků ceny supportu proběhne, tím silnějńí bariéru tento support představuje. Pokud trh prorazí velmi silný support, znamená to ve větńině případů dalńí výrazný pokles ceny měnového páru. Obrázek 3.5 Support Zdroj: Vlastní zpracování Rezistence (hladina odporu nebo strop): V případě rezistence se jedná o opačný vývoj. Nakupující býci vládnou nad prodávajícími medvědy počtem zadaných pokynů do trhu a posunují cenový kurz stále výńe. Dříve nebo 41

42 později se ovńem dostanou k určité cenové hladině, na které jiņ nemají zájem z jakéhokoli důvodu dále tento svůj směr posilovat, cenu povaņují za příliń vysokou pro dalńí nákup. Jakmile zájem býků takto ochladne, medvědi převáņí a svými pokyny pońlou trh opět směrem dolů. Vzniká rezistence. 22 Obrázek 3.6 Rezistence Zdroj: Vlastní zpracování Mezi supportem a rezistencí funguje úzký vztah a jejich role se při jejich překonání často mění support se mění v rezistenci a rezistence zase na support. CENOVÉ FORMACE Grafické cenové formace jsou jinak vypadající úrovně supportu a rezistence. Někdy se také označují jako paterny. Existuje celá řada různých cenových formací ve vńech dostupných časových rámcích. V následujícím textu popíńi základní a nejvíce vyuņívané cenové formace. Protoņe vývoj není na grafech vņdy zcela učebnicový je pro začátečníka obtíņné danou cenovou formaci identifikovat. Ovńem s narůstajícím počtem obchodů se dá dosáhnout velmi dobré úspěńnosti při samotné identifikaci. Postupem času a s nabranými zkuńenostmi mohou být cenové formace velmi uņitečným nástrojem obchodníka. Cenové formace se rozlińují podle toho, zda potvrzují nebo obracejí trend. Formace potvrzující trend nabízejí vyńńí počet obchodů s trendem a současně vyńńí pravděpodobnost úspěchu těchto obchodů. Tyto formace nabízejí vhodné příleņitosti pro naskočení do trendu a to s přiměřeným rizikem. Naopak cenové formace obracející trend nabízí celkově nízký počet obchodů (obrat trendu se děje zřídka). Při těchto obchodech musí obchodník počítat s vysokým rizikem. Za cenu vysokého rizika dostává obchodník vysoký potencionální výnos. 22 Zdroj: COLOSSEUM, a. s. Forex ebook [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 42

43 Cenové formace potvrzující trend: VLAJKA - Formace připomíná vlajku. Vlajka má tvar podlouhlého čtyřúhelníku a její trvání je pouze krátkodobé v podobě několika svící, maximálně kolem 10 svící. Vlajka se nejčastěji objevuje během silných trendů a nabízí předevńím zajímavý potenciální vstup do tohoto trendu a to s rozumnou velikostí rizika a dobrým potenciálem zisku. TROJÚHELNÍK můņe se vyskytovat ve třech různých variantách. Rostoucí, Klesající a Symetrický trojúhelník. Trvání je delńí a často se můņe jednat i o desítky svící. Trojúhelník se primárně objevuje v jiņ započatých trendech a stejně jako vlajka pokaņdé nabídne zajímavý potenciální vstup do trendu s rozumnou velikostí rizika a dobrým potenciálním profitem. Cenové formace obracející trend: FORMACE Tato formace se často tvoří na konci trendu. Můņe ukončovat krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý trend, ať uņ rostoucí nebo klesající. Formaci budeme hledat nejčastěji v posledních fázích trendu, které jsou charakteristické mnohdy masivním pohybem do směru trendu tzv. poslední výkřik. Formaci obvykle předchází větńí nárůst nebo pokles. HLAVA A RAMENA - Formace se utváří z levého niņńího vrcholu (levé rameno), prostředního vyńńího vrcholu (hlava) a pravého niņńího vrcholu (pravé rameno). Spojení dvou nejniņńích hodnot hlavy spojujeme čarou a nacházíme tak silnou úroveň supportu, tzv. neckline. Tato čára můņe být v čistě horizontální poloze, nebo zkosená do různých úhlů na obě strany. Na úhlu této linie příliń nezáleņí. Hlava a ramena můņe ukončovat krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý trend, rostoucí i klesající. 43

44 3.2.3 Technické indikátory Indikátory, jinak také ukazatele, jsou velmi ńirokým tématem. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů, které se stále zdokonalují. Proto se zaměřím jen na ty nejdůleņitějńí a nejznámějńí z nich. Indikátory patří mezi nejoblíbenějńí kategorie TA. Jejich úloha spočívá v předpovědi směru a velikosti dalńího potencionálního vývoje kurzu. Indikátory mají obecně jednu nevýhodu reagují na pohyby ceny méně či více opoņděně. Jsou počítány na základě vybrané časové periody. Obecně platí, ņe čím kratńí je zvolená perioda, tím vzniká menńí zpoņdění jeho vykreslování, a tím více obchodních signálů indikátor vygeneruje. S růstem velikosti periody se zvětńuje zpoņdění a sniņuje počet obchodních signálů. Indikátory se z hlediska pouņití rozdělují na dvě hlavní skupiny: 1. Trendové indikátory (indikátory sledující trend) 2. Oscilátory 1. TRENDOVÉ INDIKÁTORY Slouņí předevńím k určení trendu. Jejich úlohou je zachytit a matematicky popsat začátek a konec trendu. Jsou ńpatným pomocníkem v situaci bez trendu, kde často tvoří nesmyslné vstupy, které končí převáņně ztrátou. Mezi nejpouņívanějńí indikátory v této skupině patří klouzavé průměry (MA). Pouņívají se pro určení aktuálního směru nebo vyloučení existence trendu. Existuje více druhů klouzavých průměrů, které se lińí vahou, kterou dávají jednotlivým svícím, ze kterých se jejich hodnota vypočítává. Mezi dva nejvíce vyuņívané druhy patří jednoduchý a exponenciální klouzavý průměr. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Jde o obyčejný aritmetický průměr zvoleného počtu zavíracích cen svící. S kaņdou novou svící se tento průměr počítá znovu, aby neustále odpovídal nastavené periodě, a vykresluje se na grafu formou křivky linoucí se v různé vzdálenosti podél ceny. SMA dává vńem svícím ve zvolené periodě stejnou váhu Zdroj: COLOSSEUM, a. s. Forex ebook [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 44

45 Exponenciální klouzavý průměr (EMA): Od jednoduchého průměru SMA se rozlińuje tím, ņe dává na jednotlivé svíce různou váhu. Největńí důraz klade na hodnotu zavírací ceny aktuální svíce a nejmenńí důraz na nejvzdálenějńí (nejstarńí) svíci. Tento systém výpočtu EMA tak zajińťuje lepńí reakci křivky klouzavého průměru na aktuální pohyb ceny průměr rychleji reaguje na cenový vývoj. Klouzavé průměry se obecně vyuņívají nejen k určení směru probíhajícího trendu, ale také k vyznačení supportu nebo rezistence, a jako tvůrce obchodních signálů. Support a rezistence: Některé hodnoty periody průměru (zejména ty nejvíce pouņívané) působí jako mimořádně silné úrovně, a dají se svou funkcí a uņitnou hodnotou přirovnat k trendové čáře. Obchodní signály: Za obchodní signál ke vstupu do pozice se povaņuje situace, kdy dochází ke kříņení klouzavého průměru s cenou nebo vzájemné kříņení několika dalńích klouzavých průměrů. Toto kříņení je zobrazeno na následujícím obrázku. Obrázek 3.7 Křížení klouzavých průměrů Zdroj: 45

46 Mezi dalńí typy trendových indikátorů patří: Moving Average Convergence Divergence (MACD), Bollinger Bands, Parabolic SAR, Directional Movement (směrový pohyb) a dalńí. 2. OSCILÁTORY Na rozdíl od trendových indikátorů dávají oscilátory signály jeńtě před samotným pohybem ceny. Pouņívají se předevńím na trhy, které jdou do strany a pohybují se v určitém cenovém rozpětí. Jejich slabou stránkou jsou naopak trendy, kde ve větńině případů vytváří nesmyslné obchodní signály. Jejich grafické vyjádření se umísťuje větńinou pod samotný cenový graf. Ve větńině případů tyto indikátory naznačují přeprodanou nebo překoupenou oblast. Při správném pouņívání jsou velmi dobrým pomocníkem pro vyladění vstupu do obchodu. Mezi nejznámějńí a nejpouņívanějńí oscilátory patří: RSI - Relative Strength Index, Stochastic CCI - Commodity Channel Index, Williams Percent Range - % R RSI Jedná se o oscilátor, který porovnává průměrnou velikost nárůstu ceny s průměrným poklesem ceny ve vybraném časovém období. Výslednou informaci poté zobrazuje formou čísla, které se pohybuje v rozmezí od 0 do 100. Pro obchodníka jsou důleņité hodnoty pohybující se kolem 30 a 70. Pokud se RSI pohybuje na hodnotách 30 a níņe, pak indikátor naznačuje, ņe je trh přeprodaný a můņe nastat obrat směrem nahoru. Naopak hodnoty pohybující se na úrovni 70 a více značí, ņe je trh překoupený a můņe dojít k prodejům a tím k poklesu daného měnového páru. Výpočet RSI je následující: RSI = (100 / (1+RS)) RS = součet kladných cenových změn za dané časové období / součet záporných cenových změn za dané časové období Tento vzorec vńak není nutné znát. Výpočet provádí matematický program, který je součástí obchodní platformy např. MT4. Stochastic Stochastic je jedním z dalńích nejvíce pouņívaných indikátorů. Skládá se ze dvou křivek: rychlé křivky označované %K a pomalé křivky %D. Tyto křivky, stejně jako u RSI oscilují mezi hodnotami 0 a 100. Výpočet je následující: 46

47 %K = 100 x ((C-L) / (H - L)) kde C je poslední zavírací cena, L je hodnota low v daném časovém úseku a H je hodnota high v daném časovém úseku %D = 100 x (Hn / Ln) kde Hn je n-denní (nebo jiné periody) součet (C-L) a Ln je n-denní (nebo jiné periody) součet (H - L) Existují dvě varianty Stochasticu - rychlý a pomalý. Pomalý Stochastic (obchodníky více vyuņívaný) je méně citlivý, netvoří pilovité útvary a lépe filtruje ńumy trhu. Ve zpomalené verzi Stochasticu je linie %K jako příliń citlivá vynechána. Vzorec pro %D je zachován a je pouņit místo %K. Druhá linie je tvořena n-denním klouzavým průměrem %D. Jako referenční linky pro vyznačení stavu překoupení a přeprodání se pouņívají linky zakreslené na úrovních 20 % a 80 %. Přičemņ Stochastic nad 80 % značí stav překoupení a Stochastic pod 20 % stav přeprodání. 24 Obchodní signály pro nákup nebo prodej lze vyčíst z překříņení křivek Stochasticu - nákup, kdyņ křivka %K vzroste nad křivku %D, a prodej, kdyņ křivka %K klesne pod křivku %D. Tyto situace jsou znázorněny v následujícím grafu: Obrázek 3.8 Stochastic Zdroj: 24 Zdroj: TUPÝ, Jaroslav. INVESTUJEME.CZ. Stochastic: Velmi silný indikátor [online] [cit ]. Dostupné z: 47

48 4 Psychologie a money management Psychologie a money management hrají velmi důleņitou roli při obchodování na finančních trzích. Na měnové trhu Forex, kde je vysoká likvidita a dochází zde k velmi rychlým a nevyzpytatelným obratům trendu, pak moņná jeńtě důleņitějńí. V této poslední kapitole teoretické části se proto zaměřím na tyto dva důleņité pojmy. Popíńi zde hlavní úkoly money managementu, řízení rizika a jednotlivé psychologické aspekty ovlivňující obchodování. 4.1 Money management (MM) Úspěńně obchodovat na Forexu neznamená jen správně předpovědět směr pohybu ceny, ale také se správně starat a řídit svůj vlastní obchodní účet. Řízením peněz se právě zabývá money management. Na začátku kaņdého obchodování je důleņité si nastavit základní pravidla money managementu. Pokud by tuto část obchodník nebral na vědomí, tak se s obchodování stává hazard. Hlavními úkoly money managementu je zajistit přeņití, zajistit stabilní zisk a malé ztráty. Na money management lze nahlíņet dvěma pohledy: Money management z pohledu jednoho obchodu Money management z pohledu celého obchodního účtu MM z pohledu jednoho obchodu Z pohledu jednotlivých obchodů je MM jednoduńe řečeno metoda vybírání takových obchodů, které nabízejí co nejvyńńí potenciál výnosu za cenu co nejniņńího předem určeného rizika. Měnové trhy jsou nestabilní prostředí, kde budoucí pohyb ceny nelze nikdy (ačkoliv se objevují obchodníci, kteří tvrdí opak) stoprocentně předpovědět. Procento úspěńnosti zkuńenějńích obchodníku se pohybuje v rozmezí %. Díky správně stanovenému poměru lze vydělávat i s úspěńností 30 %. V rámci správného MM jde tedy předevńím o stanovení takového poměru riziko/výnos, který bude maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. Tento poměr se také nazývá Risk Reward Ratio (RRR). 48

49 RISK REWARD RATIO (RRR): Risk-Reward-Ratio je částka, kterou obchodník riskuje na jeden obchod a která by měla být jasně stanovená před kaņdým vstupem do obchodu, přičemņ jde o důleņitý obchodní nástroj pro řízení rizika. Kaņdý obchodník by měl mít tuto hodnotu nastavenou. Kaņdý vstup do obchodu s sebou nese určitá rizika. Znát míru rizika pro kaņdý obchod je způsob, jak tyto rizika omezit a chránit obchodní účet. Právě RRR pomáhá určit míru rizika v daném obchodu. Jinak řečeno ukazuje, kolik obchodník riskuje proti potencionálnímu zisku v daném obchodu. Aby bylo moņné stanovit tento poměr, je nejprve nutné stanovit průměrnou ztrátu na jeden obchod. Tato ztráta je vyjádřena pomocí Stop Lossu. Dalńím krokem je stanovení průměrného zisku na jeden obchod. K tomu slouņí Take profit (Profit Target). Stanovení těchto dvou hodnot je závislé na zvolené obchodní strategii. Příklad: Pokud obchodník bude obchodovat s RRR 1:3 znamená to, že riskuje 100 USD oproti potencionálním zisku 300 USD. Stop loss je tedy stanoven na hodnotu 10 pips a take profit 30 pips. Výsledek obchodování u 10 obchodů, při stále stejné úspěšnosti 30 % by vypadal následovně: Zisk: 3 x 300 USD = 900 USD, Ztráta: 7 x -100 USD = -700 USD, Celkem: 900 USD 700USD = 200 USD Úspěšnost 40 % : Zisk: 4 x 300 USD = 1200 USD Ztráta: 6 x -100 USD = -600 USD Celkem: 1200 USD 600USD = 600 USD Při obchodování s 30 % respektive 40 % pravděpodobností úspěchu s RRR 1 : 3 obchodník dosáhl zisku 200 USD respektive 600 USD. Z příkladu je patrné, ņe se správně nastaveným poměrem RRR, lze dosahovat zisku i s úspěńností 30 %. 49

50 4.1.2 MM z pohledu celého obchodního účtu Jiņ dříve jsem uvedl, ņe jeden z úkolů MM je zajistit přeņít. S tím souvisí MM z pohledu celého účtu. Tento pohled porovnává riziko jednoho obchodu k celkové výńi obchodního účtu. RIZIKO NA JEDEN OBCHOD V tomto případě pravidlo MM říká, jak velkou část obchodního účtu je obchodník (spekulant) ochoten riskovat na jeden obchod. Stanovení této části (vyjádřeno v %) je velice důleņité. Zpravidla je dobré nepřekročit riziko v jednom obchodě o velikosti maximálně 5 % celkového účtu. V odborné literatuře se vńak doporučuje pracovat s hranicí 2 3 %. Existují ale i obchodníci, kteří mají hranici 10 %. Vńe nad touto hranicí se dá povaņovat za hazard (ńance na dlouhodobý úspěch je zde mizivá). V následující tabulce je porovnán risk 3 a 10 % kapitálu na jeden obchod: Obchod č. Účet celkem Risk 3 % Účet celkem Risk 10 % Tabulka 8 Risk kapitálu na jeden obchod (v dolarech) Zdroj: Vlastní zpracování 50

51 MAXIMÁLNÍ PROPAD DRAWDOWN Na počátku obchodování se často můņe stát, ņe prvních několik obchodů skončí ztrátou. Absolutní hodnota účtu tak poklesne (tzv. drawdown). Z předeńlé tabulky je patrné, ņe pokud obchodník riskuje 10 % z účtu na jeden obchod, tak jiņ po sérii 8 ztrátových obchodů je pod 50 % původní výńe celkového účtu. Naopak pokud riskuje pouze 3 % z účtu je po 8 ztrátových obchodů na 80 % původní výńe obchodního účtu. V případě, ņe obchodník ztratí 50 % kapitálu, musí zhodnotit zbytek 100 %, aby se dostal na původní výńi kapitálu. Velikost DrawDownu je individuální záleņitostí, která by měla vyplynout z vlastních zkuńeností a testů. Obvykle se dá smířit s maximální řadou ztrátových obchodů za sebou v podobě %. Hlubńí propady jsou potenciálně velmi nebezpečné a obecně nevypovídají o příliń dobré vyváņenosti obchodního přístupu. V rámci MM existuje spousta technik a pravidel. Jedna z technik se nazývá Break even. Break even (B/E) B/E úzce souvisí s obchodním příkazem stop loss. Jde vlastně o techniku, kdy se stop loss posouvá na vstupní pozici (čistý B/E) a spolu s tím se realizuje částečný zisk (např. B/E+5). Příklad B/E+5 v praxi by vypadal následovně: Obchodník otevře krátkou pozici o velikosti 1 lot na ceně Stop loss příkaz nastaví na hodnotu Celková možná ztráta z tohoto obchodu je tedy 30 pips Take profit TP nastaví na hodnotu Krátce po otevření pozice cena spadne na V ten moment obchodník posune stop loss na vstupní hodnotu B/E +5 pips tzn. na hodnotu Hodnoty jsou nyní nastaveny následovně: vstup , Stop loss a TP Díky tomuto posunu má obchodník zisk 5 pips a již nemůže jít do ztráty i kdyby se na trhu stalo něco velmi neočekávaného. Money management je vlastně ve své podstatě řízení příjmů a výdajů. V rámci obchodování jsou příjmy ziskové obchody a výdaje obchody ztrátové. MM je nástroj, který má za úkol zajistit přeņití na měnovém trhu. Tento úkol provádí maximalizací příjmů (rozumně nastavená velikost Take profit) a minimalizací ztrát (rozumně nastavený risk Stop loss). Zakomponování základních pravidel do samotné obchodní strategie je tak základním krokem, který rozděluje obchodníky na dlouhodobě úspěńné a na obchodníky s krátkodobým profitem. 51

52 4.2 Psychologie Psychologie v souvislosti s obchodováním na jakémkoliv trhu hraje důleņitou roli. Na měnovém trhu Forex to platí dvojnásob. Dokonce se uvádí, ņe aņ 80 % úspěchu ziskového obchodování tvoří psychika - psychické rozpoloņení obchodníka. V této souvislosti je důleņité, aby se obchodník soustředil a nerozptyloval se okolními událostmi. Za větńinou ztrátových obchodů a poklesu celkového obchodního účtu stojí emoce chamtivost a strach. Chamtivost: Chamtivost je emoce, která se větńinou projevuje jako první. Je spjata s moņností rychle se finančně obohatit. Hlavním důvodem, proč obchodník (spekulant) vstupuje na trh, je vydělat (finančně se obohatit). Nesmí ovńem chtít vydělat rychle a hodně. Vydělat rychle a hodně peněz není na měnovém trhu nereálné, ale pravděpodobnost něčeho takového je velice nízká. Znamená to tedy, ņe začínající obchodníci často podléhají očekávání, které není ve spojení s realitou - s tím, co trh nabízí a s tím, čeho jsou sami schopni. Tyto nepřiměřené očekávaní se vykládají jako obyčejná chamtivost, kterou trh tvrdě trestá. Důleņité je si stanovit takové obchodní cíle, kterých jsme schopni dosáhnout. Strach: Strach je naopak emocí, která se začne projevovat aņ po několika ztrátových obchodech. Ztráta je vńeobecně vnímána, jako nepříjemná zkuńenost a pokud se tyto ztráty kupí, přichází na řadu strach. Strach se můņe projevit mnoha způsoby. Nejčastějńím projevem strachu při obchodování je váhání s otevřením nového obchodu. Dalńím projevem je situace, kdy se obchod sice uzavře, ale za podmínky příliń nízkého zisku vůči potencionálnímu riziku. Takové chování vytváří mnoho iracionálních rozhodnutí a chyb. V konečném důsledku nemůņe nikdy vést ke stálým profitům. Základním předpokladem pro úspěńné obchodování je nemít strach, protoņe strach do obchodování nepatří. Je ale důleņité od sebe rozlińit pojem nemít strach a chamtivost. Strach se dá překonat jedině tak, ņe si obchodník stanoví přesná a jasná obchodní pravidla, která poctivě otestuje. Pokud jsou výsledky testování kladné, lze tomuto obchodnímu systému důvěřovat nemít strach. Pokud vńak obchodník svému systému nedůvěřuje, strach se dříve či později dostaví. 52

53 Nikdo nemůže být pod vlivem emocí a zároveň vydělávat tradingem peníze. Emoční obchodování je nepřítelem úspěchu. Chamtivost a obavy jsou spjaty se zruinováním obchodníka. Je třeba, abyste používali váš intelekt namísto pocitů 25 Nejen schopnost potlačit chamtivost a strach, ale také vytrvalost a disciplína, jsou vlastnosti, které jsou pro dosahování dlouhodobé ziskovosti klíčové. Ze začátku obchodování můņe nastat situace, kdy přijde několik ztrátových obchodů po sobě. Je důleņité, aby obchodník nepodlehl panice a nezačal dělat nesmyslná rozhodnutí. V této situaci je nezbytné dále postupovat dle zvolené obchodní strategie a dodrņovat stanovená pravidla. Trhy ovńem mění svůj charakter a někdy je potřeba hledat nová řeńení, jak se s těmito novými situacemi vypořádat. Jde o neustálý proces a obchodník musí být vytrvalý, aby se v tomto druhu byznysu dlouhodobě udrņel. Disciplína tedy znamená perfektní dodrņování obchodního systému. Toto striktní dodrņování pravidel dělá obchodníkům problémy. Důvodem můņe být ztráta koncentrovanosti příliń dlouhé obchodování. Disciplínu lze získávat nejlépe postupně, v reálném čase. Není to dovednost, která by se dala získat za jediný den. Hlavními důvody, proč obchodníci nedodrņují svůj obchodní plán, jsou: 26 Nečekané události situace, kdy se na trhu stane něco nečekaného (zveřejnění nečekané fundamentální zprávy, výpadek internetu apod. ) Série zisků v případě série zisků ztrácí obchodníci schopnost vidět signály nezaujatě. Jsou příliń sebejistí a cítí se neporazitelní. Série ztrát pod vlivem ztrát začnou na obchodníka působit psychické mechanismy. Dochází k tomu, ņe začne nesprávně vyhodnocovat signály. Nedostatek důvěry v obchodní systém situace, kdy obchodník svůj systém bere jako něco nezávazného. To vede k tomu, ņe začne obchodovat jen podle pocitů. Nesoulad mezi plánem a typem osobnosti zvolený obchodní plán musí vyhovovat obchodníkovi. Můņe se stát, ņe vzhledem k ņivotnímu stylu a dalńím povinnostem, bude obchodník vstupovat do méně obchodů, neņ mu stanovuje jeho plán. To nakonec vede k nedůslednosti v obchodování, protoņe bude dodrņovat plán jen někdy. 25 Zdroj: ELDER, A. Tradingem k bohatství. Impossible, s.r.o., str Zdroj: Psychologie a money management: Proč nedodrņujete svůj obchodní plán?. [online]. [cit ]. Dostupné z: 53

54 5 Obchodování na forexu Následující kapitola bude věnována samotnému obchodování na měnovém trhu Forex. Bude zvolena brokerská společnost a obchodní strategie, podle které budu obchodovat na demo účtu. Následně popíńi průběh obchodování a jednotlivé dosaņené výsledky. V závěru bude celé obchodování vyhodnoceno. 5.1 Výběr brokera Na trhu existuje mnoho brokerských společností. V dneńní době i několik českých. Podle čeho vybírat brokera bylo popsáno v kapitole 2.6 Brokeři a obchodní platformy, takņe se zde budu věnovat konkrétní brokerské společnosti. I kdyņ bude obchodování probíhat jen na demo účtu, je vhodné otevřít tento demo účet u brokera, u kterého plánujeme otevřít i účet reálný. Jako začátečník ohledně obchodování trhu Forex jsem vybíral z brokerů, kteří mají českou podporu (pobočku v ČR). Obchodování bude probíhat skrze online obchodní platformu BOSSAFX u brokerské společnosti BOSSA. BOSSA PL Bossa PL poskytuje investiční sluņby v oblasti zajińťovacích a komoditních obchodů (66.12, v Polsku s dodatkem Z") dle Nařízení (ES) 1893/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úřední věstník Evropské unie L 393/1, ). Bossa PL je jednou z nejvýznamnějńích společností působících v oblasti kapitálových trhů na území Polska a to jiņ od roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka akcyjna, organizační sloņka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, Praha 1, PSČ , Česká republika, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vloņka 74923, IČO: , DIČ: CZ

55 Dohled Při výběru brokera je důleņité zjistit, zda je pod dohledem přísluńného orgánu, jak ve svém mateřském státu, tak ve státu ve kterém provozuje svou činnost formou pobočky. Organizační sloņka Bossa podléhá na území České republiky dohledu ze strany České národní banky. Poplatky a provize, spread Bossa si za zřízení a vedení účtu neúčtuje ņádné poplatky. Stejně tak, je i zruńení zdarma. Za podání, zruńení nebo úpravu pokynu, si broker také nic neúčtuje. V rámci tuzemských převodů není započítáván ņádný poplatek. V případě zahraničního převodu je vńak účtován poplatek spojen s nákladem na převod. Jediný poplatek, který obchodník musí platit, je poplatek 50 Kč/ ročně za výpis historie účtu. Spread je provize pro brokerskou společnost. Na výńi spreadu broker vydělává, tzn. čím vyńńí spready tím vyńńí zisky pro brokera. Kvůli značné konkurenci jsou vńak spready tlačeny dolů. Jako přijatelný se dá povaņovat spread v rozmezí 1-2 pips na hlavním měnovém páru EUR/USD. Bossa má na tomto páru spread 1,6 pips. Typy účtů, velikosti lotu, finanční páka Bossa nabízí tři typy účtů, které si můņe obchodník otevřít. Standardní, mikro a demo účet. Standard - minimální vklad pro zaloņení účtu je Kč. Minimální hodnota pokynu pro měnové páry je 0,1 lot (mini lot). Maximální velikost finanční páky je 1:100. Mikro - minimální vklad pro zaloņení účtu je Kč. Minimální hodnota pokynu pro měnové páry je 0,01 lot (mikro lot). Maximální velikost finanční páky je 1:200. Měnové páry Kromě hlavních měnových párů nabízí Bossa i řadu těch exotických. Počet nabízených párů se lińí dle zvoleného účtu. U standardního účtu je moņno obchodovat s 51 měnovými páry. U mikro účtu uņ jen s 29. Hlavní měnové páry jsou vńak nabízeny jak v účtu standardním, tak v účtu mikro. Obchodní platforma Obchodování probíhá on-line prostřednictvím obchodní platformy BOSSAFX. Tato platforma je zaloņena na obchodní platformě MetaTrader 4 (MT4). 55

56 5.2 Obchodní strategie V této podkapitole bude nastíněna obchodní strategie, podle které bude probíhat obchodování. Obchodní strategie (plán) se dělí na automatické (mechanické) a diskréční. Automatické strategie fungují na principu jasně daných pravidel zahrnutých v samotném obchodním plánu. Nebere se přitom v úvahu aktuální situace na trhu ani jiné vedlejńí zásahy do trhu. Tyto tzv. automatické (mechanické) strategie se dají naprogramovat a s pomocí obchodní platformy (např. MT4) pouņívat zcela automaticky. Na internetu se objevuje spousta obchodníků nebo společností, které tyto automatické strategie prodávají nebo nabízejí k pronájmu. Větńina z nich je vńak spíńe ztrátových neņ ziskových, jak deklarují ve svých obchodních nabídkách. Na druhé straně existují obchodní strategie diskréční. Diskréční strategie je také postavena na jasně definovaných pravidlech, ale narozdíl od mechanických strategií, klade diskréční přístup výrazně vyńńí váhu na zkuńenosti a úsudek obchodníka. Tzn., ņe se neobchodují vńechny moņné příleņitosti dle signálu, ale bere se v potaz také aktuální situace na trhu. Zvolená strategie je diskréčního typu. Jako hlavní nástroj bude vyuņívána technická analýza a jednotlivé nástroje. Fundamentální analýza bude pouņívána jen k získání informací, které by mohly ovlivnit cenu měnového páru na trhu Nástroje obchodní strategie Obchodní strategie je postavena předevńím na technické analýze. Jako nástroje budou vyuņívány tyto technické indikátory: EXPONENCIÁLNÍ KLOUZAVÝ PRŮMĚR Jde o tzv. trendový indikátor. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je váņený průměr cen, který dává větńí váhu na nejaktuálnějńí datový bod. Váha, která se pro poslední cenu pouņije, závisí na zadané periodě klouzavého průměru. Čím kratńí perioda EMA, tím větńí váhu má poslední cena. Podrobněji byl tento klouzavý průměr popsán v kapitole Technické indikátory. 56

57 MOVING AVERAGE COVERGENCE-DIVERGENCE (MACD) MACD se pouņívá k identifikaci pohybujících se trendů. Tvůrcem tohoto indikátoru byl Gerald Appeal, který pouņil pro jeho konstrukci tři klouzavé průměry. Základní nastavení MACD je 12, 26, a 9, přičemņ tento indikátor znázorňuje rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry. Do tohoto indikátoru je jeńtě zapracována tzv. signální linie s klouzavým průměrem s 9 denní periodou. MACD je obchodován třemi základními způsoby: Kříņení pohyblivého průměru Vstup do pozice long, kdy indikátor MACD protne pohyblivý průměr směrem vzhůru. Opačná situace pro vzetí pozice short se nabízí, jestliņe MACD protne signální linku shora dolů. 2. Kříņení nulové linky Pokud MACD překříņí nulovou linku shora dolů, jedná se o signál ke vstupu do short pozice. V případě, ņe MACD překříņí nulovou linku zezdola nahoru, je to signál k pozici long. U těchto signálů dochází k předchozímu překříņení linií MACD, které potvrzují platnost tohoto signálu. 3. Divergence (viz kapitola Vstup do pozice) Obrázek 5.1 MACD Zdroj: Vlastní zpracování 27 MACD. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 57

58 Součástí obchodní strategie bude i fundamentální analýza. Bude vyuņíván ekonomický kalendář dostupný z internetové stránky forexfactory.com. Na základě ekonomického kalendáře budou vyhodnocovány informace týkající se obchodovaného měnového páru. V případě otevřené obchodní pozice v čase zveřejnění nějaké důleņité zprávy, bude tato obchodní pozice řízena dle získaných informací a v případě potřeby (obrat trendu) bude pozice uzavřena Formulace obchodní strategie Zvolená obchodní strategie je tedy diskréčního typu. Tzn., ņe vńechny vstupy a výstupy do/z obchodu budou řízeny manuálně. Obchodovat budu pouze jeden měnový pár. Vzhledem k vysoké likviditě jsem zvolil měnový pár euro-dolar (EUR/USD). V rámci obchodování budou vyuņívány 5, 15 a 30 minutové grafy, přičemņ vstupy do pozic budou uzavírány na základě 5 a 15 minutového grafu. Třiceti minutový graf bude slouņit jako pomocný graf pro určení dlouhodobějńího trendu. Obchodování bude probíhat v rámci jednoho dne. Bude se tedy jednat o tzv. intradenní obchodování. Bude obchodována evropská (Londýn) a americká (New York) seance. Obchodování bude probíhat od 1.4. do (3 týdny), kaņdý den od 09:00 do 20:00 hod. Bude otevřen demo účet s počátečním kapitálem CZK. Vzhledem k výńi počátečního kapitálu, budu vņdy obchodovat pouze jednu pozici ve výńi 0,1 lotu (mini lot). Vzhledem k výńi obchodovaného lotu a pouņití finanční páky v poměru 1:100 je vyņadována marņe (margin) 100 EUR x aktuální směnný kurz EUR/CZK. Spread u měnového páru EUR/USD je ve výńi 1,6 pips. Hodnota 1 pipu (10 bodů) je 1 USD. V rámci zvolené obchodní strategie budou uzavírány jak krátké (short), tak i dlouhé (long) pozice. Vstup do pozice bude zadáván okamņitými pokyny za trņní cenu. Nebudou tedy vyuņívány čekající pokyny Buy/Sell stop ani Buy/Sell limit. 58

59 5.2.3 Vstup do pozice Vstup do pozice a technická analýza bude prováděna na 5 a 15 minutových grafech. Vstup bude uskutečněn na základě signálu. Signály budou vyhledávány pomocí technických indikátorů uvedených výńe. Pomocí indikátoru MACD budou vyhledávány divergence na základě kterých, bude vstupováno do pozice. Jednotlivé hodnoty (periody) MACD budou nastaveny na Při tomto nastavení bude indikátor produkovat větńí počet signálu. Tyto signály budou následně vyhodnocovány a případně obchodovány. Pokud cena vytváří nová Highs (vyńńí ceny), oscilátor by měl také tvořit vyńńí High. Pokud cena vytváří niņńí Lows (niņńí ceny), oscilátor by měl také tvořit niņńí Low. Pokud tomu tak není, cena a oscilátor spolu tzv. divergují. Existují dva typy divergencí normální a skrytá. NORMÁLNÍ DIVERGENCE Normální divergence budou vyuņívány k identifikaci moņného obratu trendu. Vznikají, kdyņ cena vytváří niņńí LOW, ale oscilátor vytvoří vyńńí LOW. V tomto případě jde o býčí divergenci vstup do long pozice. Normální medvědí divergence vzniká naopak, kdyņ cena vytváří vyńńí High, ale oscilátor vytvoří niņńí High vstup do short pozice. Obrázek 5.2 Normální Býčí divergence Zdroj: Vlastní zpracování 59

60 Obrázek 5.3 Normální medvědí divergence Zdroj: Vlastní zpracování SKRYTÁ DIVERGENCE Budou vyuņívány k potvrzení trendu a jeho pokračování. Býčí divergence vzniká, kdyņ cena vytváří vyńńí Low (HL), ale oscilátor vytvořií niņńí Low (LL) vstup do long pozice. Naopak, kdyņ cena vytváří niņńí High (LH), ale oscilátor vytvoří vyńńí High (HH), tak se jedná o medvědí divergenci vstup do short pozice. Obrázek 5.4 Skrytá býčí a medvědí divergence Zdroj: 60

61 Dalńím indikátorem pro získávání signálu budou exponenciální klouzavé průměry (EMA). Hodnoty EMA budou nastaveny na 6 (zelená) a 12 (červená). Do pozice se bude vstupovat na základě vzájemného kříņení těchto průměrů. Tuto situaci zobrazuje také indikátor MACD. Nastává v okamņiku, kdy křivka MACD kříņí nulovou linku. Pro lepńí orientaci jsem vńak zvolil zobrazení přímo v cenovém grafu. Vstup do long pozice v případě, kdy rychlejńí průměr s niņńí periodou 6 (zelená) bude kříņit průměr pomalejńí s periodou 12 ze zdola nahoru. Situaci znázorněna na následujícím obrázku: Obrázek 5.5 Křížení EMA (long pozice) Zdroj: Vlastní zpracování Naopak vstup do short pozice bude proveden na základě kříņení průměru EMA 6 a EMA 12 ze shora dolů: Obrázek 5.6 Křížení EMA (short pozice) Zdroj: Vlastní zpracování 61

62 Vstup do pozice bude na CLOSE svíčky, která otevře a zároveň uzavře pod/nad překříņením klouzavých průměrů. Stop loss bude umístěn na HIGH/LOW předeńlé svíčky. Maximálně vńak 100 bodů (10 pips) nad/pod vstupní cenou. Obrázek 5.7 Vstup do pozice a stop loss Zdroj: Vlastní zpracování Vstup v čase zveřejnění fundamentů: Zveřejnění důleņitých fundamentů má velký vliv na trh. V okamņiku zveřejnění se rozpětí pips (bodů) můņe pohybovat v řádech stovek. Zkladním pravidlem obchodní strategie, bude nevstupovat do pozice v době před (několik minut) nebo při zveřejnění důležitých fundamentů, které se budou týkat obchodovaného měnového páru. Vstup do pozice minimálně 10 min po zveřejnění Výstup z pozice Výstup z pozice bude proveden třemi způsoby: Manuálně - v případě vytvoření opačného signálu neņ je otevřená pozice nebo v případě proraņení S/R utvořené cenové formace. Dále v situaci, kdy se cena zastaví těsně před hranicí T/P a otočí se. Při zasaņení hranice stop loss 100 bodů (10 pip) Stop loss bude umístěn při kaņdém vstupu do pozice. Před kaņdým obchodem bude zadán pokyn Trailing stop. V případě zisku 50 bodů se stop loss posune Trailng stop 50 bodů (5 pip). Při zasaņení hranice take profit T/P Hranice take profit bude nastavena vņdy při vstupu do pozice. 62

63 5.2.5 Money management Risk-Reward-Ratio bude stanoveno v poměru 1:2. Tzn., ņe v případě zvoleného stop lossu 100 bodů bude stanoven take profit ve výńi 200 bodů. Risk na jeden obchod Dle stanoveného stop lossu 100 bodů, bude risk na jeden obchod představovat vņdy maximální moņnou ztrátu 200 Kč. Draw down Jako maximální moņný propad kapitálu bude stanovena hranice 36%. Pokud bude pokles kapitálu niņńí, obchodování bude ukončeno. Maximální moņná ztráta bude tedy představovat hodnotu Kč. Cílem bude zhodnotit počáteční kapitál. Bude uzavřen maximální počet obchodních pozic, při respektování hranice znehodnocení 36 %. Protoņe budou pozice uzavírány předevńím na základě technické analýzy 5 minutového grafu, tak si představuji, ņe bude během týdne uzavřeno cca pozic. 5.3 Průběh obchodování Následující kapitola bude věnována samotnému průběhu obchodování. Průběh obchodování bude zaznamenáván a kaņdý týden vyhodnocen prostřednictvím týdenního reportu. Vzhledem k velkému počtu obchodních pozice, nebude popisována kaņdá, ale jen ty nejdůleņitějńí. Následně budou tyto pozice znázorněny na grafu. Budou zde uvedeny nejdůleņitějńí fundamentální zprávy, které budou zveřejňovány během obchodního týdne. Závěrem bude uveden komentář k obchodnímu týdnu, kde bude shrnut průběh obchodování. V komentáři budou uvedeny připomínky a moņná vylepńení obchodní strategie v případě větńích zrát. Při obchodování budou vyuņívány denní predikce zveřejňovány na webové stránce fxstreet.cz 63

64 5.3.1 Obchodní týden První den tohoto obchodního týdne připadl na Velikonoční pondělí. Větńina evropských bank měla zavřeno, a tak nebyl uzavřen ņádný obchod, coņ interpretuje následující obrázek: Obrázek 5.8 Obchodní účet DŮLEŅITÉ FUNDAMENTY PRO TENTO TÝDEN :45 EUR Italian Manufacturing PMI :15 USD ADP Non-Farm Employment Change 203K 237K 16:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI :45 EUR Minimum Bid Rate 0.75% 0.75% 14:30 EUR ECB Press Conference USD Unemployment Claims 352K 357K 16:30 USD Fed Chairman Bernanke Speaks :30 USD Non-Farm Employment Change 198K 268K USD Trade Balance -44.8B -44.5B USD Unemployment Rate 7.7% 7.7% Fundamenty uvedené výńe jsou v ekonomickém kalendáři na stránce forexfactory.com označeny červenou barvu. V čase jejich zveřejnění je proto vysoká pravděpodobnost ovlivnění trhu. V první polovině obchodního týdne č. 1 nedońlo u měnového páru EUR/USD k ņádným výrazným výkyvům. Vyńńí volatilita byla zaznamenána aņ ve čtvrtek, kdy zasedala Evropská centrální banka. Úrokové sazby byly ponechány na rekordním minimu 0,75 %. Na tiskové konferenci, která následovala později, vńak ńéf banky Mario Draghi naznačil, ņe je ECB 64

65 připravena k dalńím krokům, které podpoří slabou ekonomickou situaci eurozóny. Těmito kroky bylo myńleno sníņení úrokové sazby, na coņ měnový pár EUR/USD reagoval poklesem na nové minimum za více neņ čtyři měsíce na úroveň 1,2745. Tato ztráta byla ale rychle smazána a cena se vrátila na 1,2850. Za tímto rychlým smazáním ztráty stálo prohláńení Draghiho o odhodlání udrņet eurozónu pohromadě. EUR/USD později překonal hladinu 1,2900. Dalńím důleņitým fundamentem tohoto týdne bylo zveřejnění zprávy o stavu nezaměstnanosti v USA. Tato zpráva zapříčinila atak a následné překonání hladiny 1,3000. Obrázek 5.9 Souhrn uzavřených obchodů ( ) První obchod byl uzavřen aņ ve středu , kdy se vytvořila medvědí divergence. Cena se vńak nedostala aņ k plánovanému TP. Výstup z pozice byl proveden na posunutém stop lossu ztráta -16,12 Kč. Následný obchod byl jiņ ziskový. Na základě signálu kříņení 65

66 klouzavých průměrů bylo vstoupeno do short pozice, která přinesla zisk 201,14 Kč. Výstup z pozice byl proveden manuálně, na základě vytvoření opačného kříņení. Druhého nejvyńńího zisku tohoto týdne bylo dosaņeno při uzavření long pozice ve čtvrtek 14:40. Byla vytvořena býčí divergence a na základě tohoto signálu byl uzavřen obchod. Deset minut před vstupem do pozice byla zahájena tisková konference ECB (14:30). Ačkoliv se jednalo o tiskovou konferenci a nikoliv o zveřejnění zprávy, bylo vstoupeno do pozice 10 minut po zveřejnění (v tomto případě zahájení) jak je uvedeno v obchodní strategii. Tento obchod nakonec přinesl zisk 290,59 Kč. Nejvíce ziskovým obchodem v tomto týdnu byl obchod uzavřen v pátek (14:05). Po překříņení pomalejńího klouzavého průměru EMA 18 rychlejńím klouzavým průměrem EMA 6, zdola nahoru, bylo vstoupeno do long pozice. Tento obchod byl uzavřen na posuvném stop lossu - zisk 296,14 Kč Naopak nejvyńńí ztráty v tomto obchodním týdnu bylo dosaņeno při uzavření long pozice (středa :46). Vstup do pozice byl proveden na základě signálu kříņení klouzavých průměrů. Tento signál byl vytvořen v dlouhodobém rostoucím trendu. Po uzavření pozice se vńak trend na třetí svíčce po vstupu do pozice otočil. Ńpatně nastavená hranice stop loss zapříčinila ztrátu -279,46 Kč. Popsané obchody jsou zobrazeny na hodinovém grafu H1: Obrázek 5.10 Grafické zobrazení uzavřených obchodů H1 ( ) Tento týden bylo uzavřeno celkem 35 obchodů. Byla tak překročena plánovaná hranice uzavřených obchodů za týden. Celkový počet short pozic se vyńplhal na číslo 17 a long pozic 66

67 na číslo 18. Poměr mezi short a long pozicemi byl tedy vyváņen. Ńestnáct obchodů z celkového počtu třiceti pěti bylo ziskových (45,71%) a celkem 19 ztrátových (54,29%). Ani jeden obchod nebyl uzavřen na hranici TP. Větńina byla uzavřena manuálně. Maximální drawdown za tento týden byl 827,17 (8,12%). Obchodní týden č. 1 byl ukončen ztrátou 375,67 Kč. Obrázek 5.11 Souhrn výsledků ( ) Tento týden byl uzavřen vysoký počet obchodů, které byly převáņně uzavírány na základě technické analýzy 5 minutového grafu. Technické indikátory na tomto grafu vyprodukovaly velké mnoņství signálů. Větńina z nich byla vńak faleńných. Proto se v následujícím týdnu pokusím zaměřit více na graf 15 minutový, kde je signálů méně. 67

68 5.3.2 Obchodní týden V tomto obchodním týdnu bude více pracováno s 15 minutovým grafem. Do pozic bude vstupováno na základě technické analýzy tohoto grafu. DŮLEŅITÉ FUNDAMENTY PRO TENTO TÝDEN :15 USD Fed Chairman Bernanke Speaks :00 USD FOMC Meeting Minutes :30 USD Unemployment Claims 362K 388K :30 USD Core Retail Sales m/m -0.1% 1.0% USD PPI m/m -0.2% 0.7% USD Retail Sales m/m 0.0% 1.0% 15:55 USD Prelim UoM Consumer Sentiment :30 USD Fed Chairman Bernanke Speaks Měnový pár EUR/USD se začátkem týdne pohyboval nad hranicí denního pivotu 1,2978. Obchodovalo se v rostoucím (býčím) trendu, který započal jiņ koncem minulého týdne. Předpoklad byl, ņe cena poroste aņ k důleņité rezistenci na hranici 1,3005. Tento předpoklad se naplnil v 10:00 hod, kdy cena rezistenci prorazila a pokračovala dále vzhůru. V průběhu týdne se cena dostala k dalńí rezistenci 1,3075, kterou také prorazila. Měnový pár dále posiloval a dostal se aņ nad úroveň 1,3100. V závěru týdne vńak mírně poklesl kvůli přetrvávajícím obavám ohledně dluhové krize na Kypru. Týden uzavřel na hodnotě 1,3086. Tato hodnota představuje důleņitou S/R úroveň, která bude klíčová pro vývoj měnového páru v příńtím týdnu. 68

69 Obrázek 5.12 Souhrn uzavřených obchodů ( ) První výrazně ztrátový obchod proběhl v pondělí :04, kdy bylo vstoupeno do short pozice na základě tvořící se medvědí divergence. Tato divergence se tvořila 3 hodiny po proraņení důleņité rezistence na hodnotě 1,3005. Předpokládal jsem, ņe dojde k cenové korekci směrem dolů. Do pozice jsem vńak vstoupil příliń brzy a cena zasáhla nastavený stop loss ztráta -200,22 Kč. O půl hodiny později se mé předpoklady. Vstoupil jsem tedy do short pozice a realizoval zisk 200,24 Kč. Z pozice bylo vystoupeno manuálně z důvodu vytvoření opačné býčí skryté divergence. Ten samý den v 16:00 dońlo k nejvyńńí ztrátě tohoto týdne. Na základě signálu kříņení klouzavých průměrů na 5 minutovém grafu, jsem vstoupil do long pozice v domnění, ņe měnový pár dále poroste. Na následující svíčce vńak dońlo 69

70 k obratu a cena poté klesala dolů aņ k hranici 1,3000. Ztráta -318,30 Kč. V následujících dnech jsem uzavřel několik dalńích obchodů, které se větńinou zastavili na posuvném stop lossu nebo jsem z obchodu vystoupil na základě tvořících se reverzních signálu. Větńina z těchto obchodů byla ztrátových. V některých případech, se vńak jednalo o faleńné signály a cena na ně nijak nereagovala. Přińel jsem tak o hodně potenciálních, ziskových obchodů. Dalńí obchod s výraznou ztrátou jsem uzavřel v 12:25, kdy se cena pohybovala na rezistenci 1, Očekával jsem, ņe se cena na této hodnotě zastaví a od rezistence se odrazí, proto jsem vstoupil do short pozice. Měnový pár EUR/USD vńak tuto hranici prorazil a dále stoupal. Výraznějńí ziskový obchod jsem uzavřel v pátek ve 14:41. Dońlo ke kříņení klouzavých průměrů, ale kvůli zveřejnění důleņitých fundamentů ve 14:30, jsem dle zvolené strategie nevstupoval do ņádné pozice. Čekal jsem 10 min a následně jsem vstoupil do short pozice, která mi vynesla zisk 216,33 Kč. Pozici jsem musel uzavřít dříve z důvodu vytvoření skryté medvědí divergence. Kdybych vńak nerespektoval pravidlo neobchodovat v době zveřejnění zpráv a vstoupil do pozice dříve, zisk by byl ve výńi stanoveného T/P 200 bodů (20 pips). Obrázek 5.13 Grafické zobrazení uzavřených obchodů H1 ( ) 70

71 V průběhu obchodního týdne číslo 2, bylo celkem uzavřeno 35 obchodů. Nebylo tedy dodrņeno stanovené pravidlo, ani doporučení z minulého týdne. Celkový počet uzavřených short pozic byl 18. Long pozic bylo uzavřeno 17, coņ je o jednu pozici méně, neņ short pozic. Celý obchodní týden cena rostla, a tak jedna z příčin uzavření týdne ve ztrátě bylo vstupování do mnoha pozic proti dlouhodobému trendu (short 18). Celkový počet ziskových obchodů byl 16. Ztrátových obchodů bylo uzavřeno 19. Maximální drawdown byl 1 197,67 Kč. Obchodní týden byl zakončen opět ve ztrátě 923,98 Kč. Obrázek 5.14 Souhrn výsledků ( ) V následujícím týdnu bude kladen větńí důraz na důleņité supporty a rezistence. Jako pomocný indikátor budu vyuņívat Pivoty - pivot points (viz příloha č. 1). 71

72 5.3.3 Obchodní týden DŮLEŅITÉ FUNDAMENTY PRO TENTO TÝDEN :00 EUR ECB President Draghi Speaks :00 EUR German ZEW Economic Sentiment :30 USD Building Permits 0.94M 0.94M USD Core CPI m/m 0.2% 0.2% 15:00 EUR ECB President Draghi Speaks :30 USD Unemployment Claims 349K 348K 16:00 USD Philly Fed Manufacturing Index Day 1 G20 Meetings :30 EUR German Buba President Weidmann Speaks Day 2 G20 Meetings Tento obchodní týden byl zahájen posílením amerického dolaru, kdy dolar pravděpodobně těņil ze slabńích čísel z Číny (březnová průmyslová produkce se propadla o 10 %). Měnový pár EUR/USD se pohyboval těsně pod úrovní denního pivotu 1,3092. Pohyb pod úrovní denního pivotu naznačoval moņnost pro pohyb k úrovni 1,3056. Byly proto preferovány short pozice. V úterý ráno se měnový pár pohyboval na úrovni denního pivotu 1,3060 a (byl stabilní v pásmu 1,3000-1,3100). Očekávaný scénář byl, ņe cena prorazí hladinu denního pivotu a bude klesat k S1-1,3001. Důleņitým fundamentem tohoto dne bylo v 11:00 German ZEW Economic Sentiment (index ekonomického sentimentu v Německu klesl v dubnu o 12,2 bodu na 36,3 bodu). Středa: Euro po včerejńím překvapivém výsledku indexu ekonomického sentimentu ZEW přechodně oslabilo, odpoledne ale následoval růst aņ na hladinu atakující 1,3200 EURUSD. Ráno se měnový pár pohyboval nad úrovní denního pivotu 1,3136. Preferovaný scénář pro tento den byl, ņe bude euro dále posilovat, a proto budou preferovány dlouhé pozice. 72

73 Obrázek 5.15 Souhrn uzavřených obchodů ( ) Tento obchodní týden se nesl ve znamení velkých ztrát. Vńe začal vstup do long pozice v pondělí (9:35). Ačkoliv byly pro tento den preferovány krátké pozice, vstoupil jsem na základě normální býčí divergence, podpořené kříņením klouzavých průměrů, do pozice dlouhé. Divergence i kříņení proběhlo na úrovni důleņitého supportu 1,3075, a tak jsem předpokládal, ņe se jedná o dobrý signál. Chvíli jsem jeńtě čekal, jakým směrem se bude cena vyvíjet. Vytvořily se tři býčí svíčky za sebou, a tak jsem do pozice vstoupil o něco později. Měnový pár se vńak otočil (prorazil support) a klesal ztráta 249,64 Kč. Tento den se u mě začala projevovat ztráta koncentrovanosti. Ve snaze smazat ztrátu z úvodu dne jsem uzavřel příliń velký počet obchodů. V úterý byla situace jeńtě horńí. V 9:35 měnový pár dle očekávaného scénáře prorazil hranici denního pivotu 1,3060 a klesal. Čekal jsem na signál, abych mohl vstoupit do krátké pozice. Signál se objevil před 11 hod, ale z důvodu zveřejnění důleņitého fundamentu (11:00 ZEW), jsem nejprve do pozice nevstoupil. Měnový pár se po vyhláńení ZEW indexu propadl, a tak ve snaze dohnat ztráty, jsem nerespektoval pravidla obchodní strategie a do pozice vstoupil. Propad byl vńak jen mírný a následoval růst. V té době jsem byl z hlediska psychologie rozhozen velkými ztrátami a místo abych obchodování pro tento den ukončil, uzavřel jsem dalńí ztrátové obchody. 73

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15

ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 ÚVODNÍ SLOVO 13 Než začnete 15 Obchodování a investování na finančních trzích 15 Základy investičního vzdělání co jsou investice 16 Byznys jménem trading 17 Shrnutí 21 ČÁST I. 25 MOŽNOSTI OBCHODOVÁNÍ 25

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

N_MF Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. Vztah k devizovému kurzu 4. Kotace spotového a forwardového kurzu Hlavní úlohy devizového trhu z hlediska

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010

Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Technická analýza a AOS Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 27.4.2010 Štěpán Pírko, Asset Management Colosseum, a.s. pirko@colosseum.cz Obsah 1. Co je a co není TA? 2. Charting 3. Indikátory

Více

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

JAK (ZNOVU) ZAČÍT. Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011. www.colosseum.cz. Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. JAK (ZNOVU) ZAČÍT Webinář pro klienty Praha, 22.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Zvládnout jednoduché základy Najít si vyhovující trh a pravidla Stanovit si

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R)

Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Obchodování se SUPPORTY a REZISTENCEMI (S/R) Webinář pro klienty Praha, 6.9.2011 Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s. PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Jednoduché základy S/R Zakreslování S/R do grafu

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy D E V I Z O V Ý T R H Obsah přednášky 1.Devizový trh. 2.Struktura devizového trhu. 3.Market maker a klient na devizovém trhu. 4.Mechanismus fungování devizových trhů. 5.Spotové

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty

PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty PŘEHLED SPECIFIKACÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ CFD/Mikroloty v platnosti od 27. ledna 2013 č. Symbol Popis Hodnota jednoho Pipu Spread v Pipech Nominální hodnota jednoho Lotu Min. cenová změna Maximální velikost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o.

KOMODITNÍ SPREADY. diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně. Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. KOMODITNÍ SPREADY diskréční obchodování s komoditami jinak a profitabilně Romana Křížová CEO, TradeandFinance.eu, s.r.o. Co je to spread? Často používaný termín Spread = cenové rozpětí = rozdíl mezi dvěma

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015

Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Forex Outlook USDCAD 2.8. 2015 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD s tím, že se cena pohybuje do strany v dlouhodobém obchodním rozpětí. V jeho rámci jsem

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn

Dolar Index kurz USD proti koši světových měn DOLAR JE NA MINIMU Toto tvrzení je podobně šokující, jako naše předpověď v roce 2002, že dolar je na vrcholu a bude klesat. 29. března 2005 Ing. Štěpán Pírko Dolar je na minimu. Toto tvrzení je podobně

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

N_MF_B Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více