Deriváty termínové operace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deriváty termínové operace"

Transkript

1 Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu (t 0 ), ale jejich plnění-vypořádání nastane v BUDOUCNOSTI, až po uplynutí sjednané doby od podpisu kontraktu (v čase t 1 ). účel: - omezení/snížení rizika změny ceny podkladového aktiva, - spekulace na změnu ceny podkladového aktiva, - arbitráž (kurzová, měnová, úroková) - spotové operace Derivát - nástroj finančního a komoditního trhu, který jeho majiteli dává právo a zároveň povinnost prodat/nakoupit ve sjednaný čas (v budoucnosti), za sjednanou cenu, sjednané množství tzv. podkladového aktiva. Podkladové aktivum - jakékoliv aktivum, které je obchodováno na finančním, ale i na komoditním trhu, a je předmětem derivátových obchodů. Podle druhů podkladového aktiva rozdělujeme deriváty na: komoditní deriváty, finanční deriváty. Podle hlediska, zda se jedná o: standardizované obchody - je burzou a prodejcem kontraktu určeno: o množství podkladového aktiva je dána jednotka obchodu (u obilí se jedná o bušly, u finančních derivátů o loty), která se může násobit; celkové množství kontraktu je pak násobkem standardizované jednotky; o čas plnění kontraktu většinou se jedná o 3 měsíce, doba je standardizována u každého nabízeného podkladového kontraktu a je násobkem 3 měsíců; o místo sjednání a plnění kontraktu derivátová burza; o zajištění obchodu pomocí maržového systému zúčtovacího centra, tzv. clearing house. o futures a opce. nestandardizované obchody - obě strany obchodu si mohou vzájemně domluvit množství, cenu a datum dodání podkladového aktiva; místo dodání je také předmětem vzájemné domluvy (často OTC trh) o forwardy a swapy.

2 Forwardy - nejstarším nestandardizovaným derivátem šité na míru Nakupující a prodávající se mohou vzájemně dohodnout na: množství, kvalitě, ceně, datu dodání a zaplacení podkladového aktiva, způsobu zaplacení. Jak prodávajícímu, tak nakupujícímu plyne z uzavřeného kontraktu POVINNOST dostát svým smluvním závazkům uskutečněným v budoucnosti: prodávající - ZÁVAZEK dodání (prodej) sjednaného množství podkladového aktiva v daný čas, dané kvalitě, na sjednaném místě a za sjednanou cenu; říkáme, že prodávající je v tzv. krátké pozici (angl. short position); kupující - ZÁVAZEK nakoupit, tzn. přijmout, ale hlavně zaplatit dodané podkladové aktivum za sjednanou cenu a ve sjednaný čas; kupující se nachází v tzv. dlouhé pozici (angl. long position). Nejznámějším forwardovým obchodem je tzv. FRA, nebo-li Dohoda o forwardové úrokové míře, který patří do úrokových forwardů. FORWARDOVÁ CENA, nebo FORWARDOVÝ MĚNOVÝ KURZ (u měnových forwardů) - cenu/kurz, za kterou je forwardový kontrakt uzavírán; většinou se vztahuje k druhému aktivu, které je nakupováno. tzv. outright kotace: IRCZK t SRCZK / USD FRCZK / USD = IRUSD t kde FR CZK/USD - forwardový kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru (USD), SR CZK/USD - spotový kurz české koruny (CZK) k americkému dolaru (USD), IR CZK - úroková sazba na CZK, IR USD - úroková sazba na USD, t - doba (počet dní), na kterou je forward sjednán. tzv. swapová kotace: ( FR SR ) 100 počet bodů CZK / USD CZK / USD = Rozdíl forwardového a spotového kurzu může být násoben 10 nebo 100 nebo Použití řádů záleží na zvyklosti daného trhu.

3 Obr. 1 Dlouhá a krátká pozice při forwardovém obchodu krátká pozice dlouhá pozice zisk (prodávající) (nakupující) Zisk pro prodávajícího (FR<SR 1) Zisk pro nakupujícího (FR>SR 2) 0 SR 1 SR 2 cena Ztráta pro nakupujícího FR Ztráta pro prodávajícího ztráta Poznámky: FR forwardová cena uzavřená na začátku forwardového kontraktu, SR 1, 2 spotová cena na začátku (1) a konci (2) forwardového kontraktu. FUTURES - ZÁVAZEK obou smluvních stran dostát svým smluvním závazkům, tzn. u prodávajícího dodat stanovené podkladové aktivum, u nakupujícího zaplatit stanovenou částku. Futures jsou standardizované termínované operace. Znamená to, že je pevně dané: druh podkladového aktiva, množství podkladového aktiva u finančních futures jsou to tzv. loty, které obsahují určitý počet základních jednotek např. počet akcií, USD, u komoditních futures např. hmotnostní jednotky (bušly), cena podkladového aktiva dána nabídkou a poptávkou na trhu a faktory, které na cenu působí; datum vypořádání futures jsou sjednávány obvykle na 1, 3, 6, 9 a 12 měsíců, v některých případech až do dvou let, způsob a místo vypořádání povinné členství prodávajícího a kupujícího v clearingovém centru, zajištění proti úvěrovému riziku zajišťuje clearingové centrum burzy. Clearingové centrum (clearing house) je protistranou jak nakupujícímu, tak prodávajícímu. Úkolem clearingového centra je vyrovnat vzájemně krátké a dlouhé pozice na trhu futures.

4 Obr. 2 Postavení clearingového centra a smluvních stran ve futures kontraktu N a k u p u j í c í 2 1 Clearingové centrum 3, 4 (Clearing House) = 3, 4 zúčtovací centrum P r o d á v a j í c Legenda: 1 prodávající dodá obchodovanou komoditu (cenné papíry, devizy, komoditu) a u clearingového centra si otevře svůj účet a deponuje na něm potřebnou částku, 2 nakupující si u clearingového centra otevře svůj účet a deponuje na něm potřebnou zálohu marži, 3 nakupující i prodávající během trvání futures kontraktu průběžně zúčtovávají svoje zisky a dorovnávají ztráty z futures kontraktu, 4 - nakupující na konci futures kontraktu přebírá komoditu; prodávající na konci futures kontraktu inkasuje hotovost za prodej komodity. Obr. X.4 Průběh obchodování futures z pohledu nakupujícího SR, (TFR) Zisk pro majitele futures SR, TFR Sjednaná cena futures počáteční marže Ztráta pro majitele futures udržovací marže Variační marže 0 čas Poznámka: SR spotová cena, TFR tržní cena futures.

5 CH vlastní clearingový fond nakupující do něj vkládají příspěvky v podobě marží: počáteční marže (angl. initial margin) udržovací marže (angl. maintenance margin), variační marže (ang. variation margin). Zúčtování a převod z účtů obchodníků se provádí každý den - tzv. market-to market vypořádání-přecenění. Vypořádání futures kontraktu může proběhnout několika způsoby: majitel futures vyčká (drží svoji pozici) do doby splatnosti vypořádání má pak podobu: o fyzického vypořádání dojde k fyzickému předání podkladového aktiva a finančnímu vypořádání obou zúčastněných stran, o finančního vypořádání kdy dochází pouze k vyrovnávání denních zůstatků na účtech nakupujícího a prodávajícího; zůstatky představují rozdíl mezi sjednanou cenou futures a spotovou cenou či tržní cenou futures, majitel futures během doby splatnosti uzavře svoji otevřenou pozici zrcadlovou pozicí uzavře krátkou pozici na stejný kontrakt, tzn. prodá futures kontrakt; tímto způsobem končí přibližně 95 % všech obchodů futures; majitel futures se s vypisovatelem či jiným investorem mimoburzovně vyrovná. CENA FUTURES ovlivňuje ji zejm.: tržní cena podkladového aktiva čím vyšší tím vyšší cena futures, výnos z podkladového aktiva čím vyšší tím vyšší cena futures, doba trvání futures čím delší, tím vyšší cena futures, aktuální tržní úroková cena, za kterou lze získat půjčku - čím vyšší tím vyšší cena futures. transakční náklady, zdanění výnosů z futures a porovnání se zdaněním výnosů z podkladových aktiv, možnosti dalšího prodeje, atd. Fce futures: funkce zajišťovací z podstaty standardizovaného termínovaného obchodu vyplývá snížení úvěrového rizika, funkce spekulativní uzavření pozice na vzestup/pokles ceny podkladového aktiva, funkce termínovaného obchodu prvotní úloha zjištění nákupu/prodeje za předem danou cenu, investoři snižují riziko změny ceny podkladového aktiva, vznikl nový trh, který mohou investoři používat ke snižování tržního rizika, na trhu futures je jednodušší a méně finančně náročné vyrovnávat pozici portfolia (lze rychle a jednoduše uzavřít otevřenou pozici).

6 OPCE - standardizovaný termínový obchod, který však nepředstavuje závazek, ale PRÁVO MAJITELE KONTRAKTU/OPCE ho využít/uplatnit. VYPISOVATEL opce, tzn. ten, kdo opci prodává, má ale ZÁVAZEK splnit povinnosti vyplývající z opce. OPČNÍ PRÉMIE - cena, za kterou se opce prodává Podle typu práva, které z opce vyplývá, rozlišujeme také druh opcí: kupní opci kde majitel opce má PRÁVO KOUPIT sjednané podkladové aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu, o vypisovatel opce má POVINNOST PRODAT sjednané podkladové aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu. prodejní opci kde majitel opce má PRÁVO PRODAT sjednané podkladové aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu, o vypisovatel opce má POVINNOST KOUPIT sjednané podkladové aktivum, ve sjednaný čas, za sjednanou cenu. Majitel opce MÁ PRÁVO VYUŽÍT OPCI. Vedle toho však může opci nechat propadnout nevyužít ji. MAJITEL opce však musí VŽDY zaplatit opční prémii. VYPISOVATEL opce má však VŽDY ZÁVAZEK plnit povinnosti vyplývající z opce. Další rozdělení opcí je podle toho, kdy je možné opci uplatnit: v případě, že je možné opci uplatnit až v den expirace kontraktu v tom případě se jedná o EVROPSKOU OPCI, v případě, že opci lze uplatnit kdykoliv během sjednaného kontraktu jedná se o AMERICKOU OPCI. Základní faktory, které na cenu opce nejsilněji působí, jsou: současná cena podkladových aktiv, realizační cena opce, doba splatnosti opce, očekávaná cenová volatilita podkladového aktiva během doby platnosti opce, očekávané zisky, dividendy z podkladového aktiva během doby splatnosti opce, krátkodobé bezrizikové (referenční) úrokové sazby na finančním trhu.

7 KUPNÍ OPCE majitel opce (koupě kupní opce) Obr. 3 Vývoj zisků a ztrát majitele kupní opce Zisk (+) Zisk pro majitele opce = TC (RC + OP) 0 OP Ztráta (-) RC Cena opční prémie maximální ztráta majitele opce RC + OP t E, TC t, CPA Poznámka: OP - opční prémie, RC realizační cena, tzn. sjednaná cena, t čas, TC tržní cena podkladového aktiva, t E - doba expirace opčního kontraktu, CPA cena podkladového aktiva. KUPNÍ OPCE vypisovatel opce (prodej kupní opce) Obr. 4 Vývoj zisků a ztrát vypisovatele kupní opce Zisk (+) OP Cena opční prémie maximální zisk pro vypisovatele opce 0 RC t E, TC t, CPA RC + OP Ztráta pro vypisovatele opce = TC RC + OP Ztráta (-) Poznámka: OP - opční prémie, RC realizační cena, tzn. sjednaná cena, t čas, TC tržní cena podkladového aktiva, t E - doba expirace opčního kontraktu, CPA cena podkladového aktiva.

8 PRODEJNÍ OPCE majitel prodejní opce (koupě prodejní opce) Obr. 5 Vývoj zisků a ztrát majitele prodejní opce Zisk (+) Zisk pro majitele opce = (RC +OP) - TC 0 OP t E, TC RC + OP RC t, CPA Ztráta (-) Cena opční prémie maximální ztráta pro majitele opce Poznámka: OP - opční prémie, RC realizační cena, tzn. sjednaná cena, t čas, TC tržní cena podkladového aktiva, t E - doba expirace opčního kontraktu, CPA cena podkladového aktiva. PRODEJNÍ OPCE vypisovatel prodejní opce (prodej prodejní opce) Obr. 6 Vývoj zisků a ztrát vypisovatele prodejní opce Zisk (+) Cena opční prémie maximální zisk pro vypisovatele opce OP 0 t E, TC RC + OP RC t, CPA Ztráta pro vypisovatele opce = (RC + OP) - TC Ztráta (-) Poznámka: OP - opční prémie, RC realizační cena, tzn. sjednaná cena, t čas, TC tržní cena podkladového aktiva, t E - doba expirace opčního kontraktu, CPA cena podkladového aktiva. Fce opce: funkce zajišťovací skoro 100% hedging - nejefektivnějším nástrojem hedgingu, funkce spekulativní minoritní, funkce termínového obchodu.

9 SWAPY smluvní, časově omezené výměně podkladového aktiva, u nejčastějších úrokových a měnových swapů, doprovázené také výměnou úrokových výnosů z tohoto aktiva. nestandarizované termínové obchody - obchoduje se s nimi na nestandardizovaných trzích (OTC trzích), stejně jako forwardy jsou to obchody šité na míru podle přání smluvních stran Swapy se od ostatních derivátů liší především v těchto bodech: na začátku kontraktu dojde k výměně podkladového aktiva (jistin) obě strany proto musí být kapitálově vybaveny (u devizového swapu), během kontraktu dochází k dohodnuté platbě či výměně úrokových výnosů z vyměněného podkladového aktiva (jistin), obě strany se předem domluví na rozpise plateb během doby trvání swapu, existuje zde úvěrové riziko (stejně jako u forwardu), zesílené počáteční výměnou podkladového aktiva. Obr. 7 Průběh obyčejného úrokového swapu Společnost Wood Company se chce jistit před pohybem úrokové sazby (má jiné úrokové závazky znějící na pohyblivou sazbu), a tak se společností Steel Company domluví, že spolu uzavřou úrokový swap na podkladové aktivum (jistinu) 10 mil. USD, na dobu 6 měsíců. Společnost Wood Company bude protistraně platit pevnou úrokovou sazbu ve výši 8,25 % p.a., společnost Steel Company ji naproti tomu bude vyplácet pohyblivou úrokovou sazbu, která se bude vázat na LIBOR (7,65 % p.a.) + 20 bazických bodů. Výplata úrokových plateb bude také pololetní. Wood Company platí FIXNĚ, dostává POHYBLIVÉ platby. 8,25 % p.a. LIBOR + 20 bazických bodů Steel Company dostává FIXNÍ platby, platí POHYBLIVĚ. Deriváty v České republice mezibankovní trh (úrokové a měnové swapy a forwardy), BCPP povolení obchodovat s futures a opcemi x NEOBCHODUJE SE, RM-S připraven projekt s vídeňskou burzou WBAG nerealizoval se.

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18

CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 OBSAHres CO JSOU FUTURES? 4 LONG VS. SHORT POZICE 10 K ČEMU SE FUTURES VYUŽÍVAJÍ? 14 JAK SE S FUTURES OBCHODUJE? 16 FUTURES NA PRAŽSKÉ BURZE 18 4 5 co jsou futures? FUTURES PŘEDSTAVUJÍ ZÁVAZEK PRODAT ČI

Více

N_MF_A Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Derivá ty devizove ho trhu

Derivá ty devizove ho trhu Derivá ty devizove ho trhu Fluktuace a volatilita kursu Plovoucí nebo řízený plovoucí kurs vykazuje neustálé pohyby nahoru a dolů. Typická velikost odchylek se nazývá volatilita (proměnlivost) a čím je

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Kunz a partneři s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ),

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva. diplomová práce. Finanční deriváty Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva diplomová práce Finanční deriváty Martin Eliášek 2009/2010 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci práci na téma: Finanční deriváty

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ 1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory,

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond (standardní fond splňující směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního

Více