Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů"

Transkript

1 Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající resp. poptávající a nabízející. V tomto případě se setkává nabídka úspor a poptávka po úsporách (místo úspor můžeme říct i aktuálně volné finanční zdroje). Nabídka úspor je od těch, kteří méně spotřebují než vydělají a něco tak uspoří, což se daří obvykle domácnostem, a poptávka po úsporách je od těch, kteří to mají naopak a chtějí více utratit, než mají k dispozici. Zářným příkladem může být stát. Na tuto stranu ovšem patří i firmy a také domácnosti. Jako na každém trhu ovlivňuje nabídka a poptávku cenu předmětu obchodování, a to je v případě úspor úroková sazba. Finanční trh je tak z tohoto pohledu trh jako každý jiný. Finanční trh umožňuje, aby se úspory dostávaly od subjektů, které peníze nabízejí, k těm, které je poptávají. Pokud tato alokace kapitálu funguje, podporuje fungování reálné ekonomiky, to znamená ekonomický růst a růst životní úrovně lidí. Pokud naopak finanční trhy přestávají fungovat, zadrhává se i motor ekonomického růstu. Dokladem toho je ostatně finanční krize posledních let. Pokud si subjekty na finančním trhu nedůvěřují, logicky na tomto trhu nenabízí své úspory (finanční zdroje). Těch je poté na trhu nedostatek a jejich cena (v případě úvěrů úroková sazba) roste. Dražší úvěry omezují investice firem do výroby a rozvoje, ale i výdaje domácností například na pořízení nového bydlení. V recesi jsou pod tlakem i veřejné finance pokud firmy propouštějí, nezaměstnaní neplatí daně a naopak čerpají podporu v nezaměstnanosti. Snaha zabezpečit hladké fungování finančních trhů je jedním z hlavních důvodů, proč jsou tyto trhy tak regulované. Někdy ovšem regulace řeší spíše minulé problémy, než aby předcházela těm budoucím. Funkce finančního trhu a investování Popišme si nyní funkce finančního trhu podrobněji: 1) Možnost zhodnocení finančních zdrojů těch, kteří je nabízejí, a to pomocí investic ve formě cenných papírů jako jsou akcie, obligace, podílové listy nebo produktů jako jsou různé spořící či termínované účty, životní pojištění kryjící i riziko dožití atd. Ideální je dosáhnout takového zhodnocení, které je vyšší než inflace a tím dosáhnout reálného zvýšení bohatství, které znamená, že si za zhodnocenou částku koupíme více než za původní částku na začátku realizace investice. Ale na finančním trhu platí investiční trojúhelník, který říká něco za něco. Vyšší výnos je vždy vykoupen vyšším rizikem nebo nižší likviditou (nebo kombinací obojího). Zjednodušeně jsou akcie obvykle dlouhodobě výnosnější než obligace, ale také jsou rizikovější (jejich výnos je méně jistý). Výnos stavebního spoření je kvůli státní podpoře vyšší než u standardního spořícího účtu, ale také je zde omezena likvidita. 1

2 2) Možnost získání finančních zdrojů těmi, kteří finanční zdroje poptávají, a to ať už formou úvěrů nebo formou emise cenných papírů. Krátkodobé potřeby jsou financovány krátkodobými zdroji a dlouhodobé potřeby jsou financovány dlouhodobými zdroji. Emise cenných papírů obvykle slouží k získání vysokých částek a financování projektů firem jako je expanze na jiné trhy atd. 3) Realizace platebního styku je další funkcí finančního trhu. Na finančním trhu jsou produkty či nástroje, které nejsou investičního charakteru (včetně úvěrů), ale slouží pro realizaci platebního styku. Běžný účet nebo platební kartu si nepořizujete z důvodu zhodnocení svých volných zdrojů, protože na běžných účtech stejně prakticky žádný úrok není, za to poplatků tam bývá požehnaně, ale pro umožnění realizace platebního styku. V případě cenných papírů se to často týká směnek nebo šeků, které také bývají mimo jiné používány jako platební prostředek. 4) Prostřednictvím finančního trhu a jeho nástrojů a produktů můžeme omezit svá rizika. Nejde jen o diverzifikaci při investování, o které ještě bude řeč v kapitole o teorii portfolia, ale třeba i o pojištění. Například pokud si pojistíte svoji nemovitost proti živelnímu riziku a platíte za tuto ochranu pojistné, platí dané pojistné za stejnou ochranu více subjektů. Pojistná událost nastane například u jednoho z tisíce subjektů a škodu bude krýt i pojistné od těch, u kterých pojistná událost nenastala. Dalším způsobem omezování rizik prostřednictvím finančního trhu je i zajištění prostřednictvím finančních derivátů, kdy naše riziko je přeneseno na jiný subjekt. 5) Finanční trh slouží také jako nástroj pro ovlivňování ekonomiky. Propojenost finančního trhu s reálnou ekonomikou již byla vysvětlena. Toho využívá i Česká národní banka pro svoji měnovou politiku, která ovlivňuje cenu zdrojů na finančním trhu a tedy i výkon ekonomiky, míru inflace a kurz koruny. Například při vyšší inflaci, kdy dochází k reálnému znehodnocování finančních zdrojů, zvýší ČNB úrokovou sazbu. V případě, že chce reálnou ekonomiku podpořit a nevidí riziko inflace, naopak sazby sníží. 2 Instituce na finančním trhu Na finančním trhu v prvé řadě vystupují subjekty nabízející a poptávající úspory (aktuálně volné finanční zdroje). Mezi subjekty poptávající úspory patří emitenti cenných papírů (obligace, akcie, atd.) a žadatelé o úvěr a mezi nabízející úspor patří investoři včetně poskytovatelů úvěrů. Kromě subjektů nabízejících a poptávajících úspory na finančním trhu zde působí i celá řada institucí, které právě usnadňují převod úspor od nabízejících k těm, kteří je poptávají, a to způsobem, že na straně nabídky nebo poptávky úspor sami působí. Těmto institucím se říká finanční zprostředkovatelé. Bez nich byste si museli v případě financování bydlení najít vlastními silami někoho, kdo by půjčil na 30 let třeba 2 miliony korun. Na druhou stranu, pokud byste tuto sumu chtěli na danou dobu zhodnotit, museli byste si zase najít protistranu, která by danou částku na danou dobu potřebovala. A ani jedno by nebylo příliš jednoduché. Mezi typické finanční zprostředkovatele patří zejména banky, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny (které tvoří dlouhodobé rezervy investicemi na finančním trhu), investiční společnosti a 2

3 fondy, ale i penzijní fondy, družstevní záložny, úvěrové a leasingové společnosti atd. A finanční zprostředkování provádějí prostřednictvím finančních produktů nebo cenných papírů, kdy na jedné straně úspory získávají od nabízejících (např. banky prostřednictvím vkladů), aby je mohly poskytnout poptávajícím (např. banky prostřednictvím úvěrů). Tyto instituce jsou obchodníky s finančními zdroji (úsporami) a podle toho se chovají. Každý obchodník levněji nakupuje než prodává, a to se týká i úspor, kdy cenou je úroková sazba. Proto je obecně úroková sazba nižší u vkladů než u úvěrů. Další možností, jak si nechat za finanční zprostředkování zaplatit, jsou poplatky (například v případě investic do fondů). Dalšími službami některých finančních zprostředkovatelů jsou například produkty umožňující platební styk (běžné účty, platební karty atd.). Tyto služby jsou prováděny za poplatky, které jsou někdy více či méně nesmyslné. Mezi další komerční subjekty umožňující či usnadňující finanční zprostředkování patří burzy a mimoburzovní trhy, vypořádací centra a samozřejmě i finančně poradenské společnosti, které z pohledu finančního zprostředkování fungují jako externí distribuční sítě finančních institucí. Neopomenutelnou roli na finančním trhu mají regulatorní instituce. A to jak ty, které prostřednictvím například změny základních úrokových sazeb ovlivňují ekonomiku, tak ty, kteří provádějí regulaci a dohled nad finančními instituce. Regulace znamená stanovování pravidel hry a dohled je dohlížení, zdali se podle pravidel hraje. Tato regulace a dohled je důležitá pro důvěryhodnost celého finančního trhu, nedůvěra se pak projeví v reálné ekonomice. Hlavním regulátorem finančních institucí je v České republice Česká národní banka. Ovšem ne každá instituce, která na finančním trhu podniká, je regulována Českou národní bankou. Týká se to např. samostatných splátkových prodejců, kdy daná společnost půjčuje svoje vlastní peníze a nikoliv peníze klientů. Jednoduše lze říct, že regulaci České národní banky podléhají ty instituce, které mají právo přijímat vklady (peníze) od veřejnosti nebo jí poskytovat poradenství v oblasti finančního trhu. 3 Členění finančních trhů Základními částmi finančního trhu je peněžní trh, kapitálový trh, měnový trh a trh drahých kovů. Zdroj: Rejnuš (2012) Na peněžním trhu se obchoduje s finančními zdroji se zbytkovou dobou splatnosti kratší než 1 rok, a to jak s cennými papíry, tak s úvěry, včetně vkladů, které jsou vlastně také úvěrem, kdy je úvěrována banka. Prostřednictvím peněžního trhu se financují krátkodobé potřeby. Je to jednoduché, krátkodobé potřeby jsou financovány krátkodobými zdroji a dlouhodobé potřeby dlouhodobými zdroji. Také si nekoupíte dům (dlouhodobá potřeba) na jednoletý úvěr, protože byste jej asi v dané lhůtě nesplatili. 3

4 Rovněž tak si pračku (krátkodobá potřeba) nepořídíte na 30letý úvěr, protože by to bylo příliš nákladné. Mezi krátkodobé cenné papíry se řadí například směnky nebo šeky, které se také používají jako platební nebo zajišťovací prostředek. Rovněž se sem řadí státní pokladniční poukázky, které vydává stát a řeší tak časové nesoulady mezi pravidelnými výdaji státního rozpočtu a jeho nepravidelnými daňovými příjmy. Na samotné financování deficitu státního rozpočtu tento typ cenného papíru neslouží, protože by musel být splacen do 1 roku, což by nebylo moc reálné. Deficit státního rozpočtu je tak financován především dlouhodobými dluhopisy, obligacemi. Mezi krátkodobé úvěry a vklady lze zařadit například kontokorentní úvěr, který umožňuje přečerpání běžného účtu do záporu. Samozřejmě lze sem zařadit spořící účty nebo termínované vklady s dobou splatnosti do 1 roku. Na kapitálovém trhu se obchoduje s dlouhodobými finančními zdroji. Zbytková splatnost aktiv obchodovaných na tomto trhu se tak pohybuje nad 1 rok a slouží pro financování dlouhodobých potřeb, včetně strategického rozvoje podniků. Patří sem dlouhodobé úvěry (například hypoteční úvěr, investiční úvěry firem) opět včetně dlouhodobých vkladů a dlouhodobé cenné papíry (obligace, akcie). Další důležitou součástí finančního trhu je měnový trh, kde se obchodují cizí měny. Na měnové trhu se tvoří měnový kurz příslušného měnového páru, což je cena jedné měny vyjádřena v jiné měně. I když se měnový kurz (či cizí měna) považuje někdy za další finanční aktivum (jako např. akcie, obligace), tak to finanční aktivum není. Je to pouze určitý přepočítací koeficient. To je také důvod, proč měnové kurzy obdobně vyspělých ekonomik nemají dlouhodobě nijak silnou trendovou složku, opět na rozdíl např. od akcií, které mají dlouhodobě obvykle rostoucí trendovou složku. Nejvýznamnějším světovým měnovým párem dle objemu transakcí na měnovém trhu je USD/EUR a vůbec nejvýznamnější měnou na tomto trhu (účastní se největšího objemu transakcí) je USD. Měnový trh se dělí na devizový a valutový. Devizový trh je trhem deviz, což je bezhotovostní forma cizí měny, jako jsou cenné papíry v cizí měně, zůstatky na účtech atd. Valutový trh je trhem valut, tedy hotovosti, kterou si kupujeme např. ve směnárně. Devizový trh si představte jako online propojené terminály dealingových oddělení bank, investičních společností a dalších významných institucí, kdy mezi sebou tyto instituce směnují devizy. Výsledkem těchto směn je devizový kurz, což je cena deviz, neboli cena bezhotovostní formy jedné měny vyjádřená v jiné měně. Tento systém online propojených terminálů se označuje jako FOREX (FOReign EXchange). V rámci tohoto systému probíhá obchodování 24 hodin denně, jedná se dle objemu transakcí o nejvýznamnější segment na finančních trzích s neuvěřitelnou likviditou (záleží samozřejmě na konkrétním měnovém páru). Nemá ovšem žádné jedno konkrétní centrum, jako např. burza cenných papírů. Dealingová oddělení těchto institucí jsou rozmístěna prakticky po celém světě, velmi mnoho jich je v Londýně, proto toto město bývá označováno jako centrum devizového trhu. Jedno speciální místo byste zde ovšem hledali zbytečně. Dalšími významnými místy devizového trhu jsou například New York, Tokyo, Hong Kong atd. Měnový kurz (až už devizový nebo valutový) se udává buď v přímé nebo nepřímé kotaci, přímá 4

5 kotace je častější a udává kolik jednotek domácí měny zaplatíte za jednotku zahraniční měny. Například v České republice bude uvedeno 25 korun za euro (psáno CZK lomeno EUR). Měnové kurzy se obvykle udávají obvykle na tři až 4 desetinná místa a existují ve formátu nákup, prodej a střed. Střed je aritmetický průměr mezi nákupem a prodejem a rozdíl prodej a nákup (v případě přímé kotace) je tzv. spread a je to zisková přirážka obchodníka. Měnový kurz prodej je totiž vyšší než nákup (v případě přímé kotace) a jedná se vždy o pohled obchodníka (např. směnárny). Kurz prodej znamená, za kolik daný obchodník (směnárna) vám cizí měnu prodá a nákup, za kolik ji od vás odkoupí. Pokud tedy jdete na dovolenou koupit eura, uvažujete kurz prodej, protože směnárna vám eura bude prodávat. Není tedy podstatný váš pohled, ale pohled obchodníka, který kurz stanovil. Jako každý obchodník levněji nakupuje a prodává. Jaký bude kurz cizí měny záleží na vzájemné nabídce a poptávce po měnách na devizovém trhu. Poptávku a nabídku měn ovlivňují obchodní toky mezi různými zeměmi například exportér z ČR do Německa dostane zaplaceno v eurech, která potřebuje směnit za koruny. Tím tvoří poptávku po koruně a tlačí na její posílení. Kurzy ale ovlivňují úrokové sazby a celá řada dalších faktorů. Posledním základním segmentem finančního trhu je trh drahých kovů, a to zejména zlato, stříbro a platina, neboli kovy, které bývaly dříve často používáno jako platidlo. Na tyto drahé kovy si investoři vzpomenou obvykle v dobách nejistoty na finančních trzích, jelikož se jedná o reálná aktiva. To je taky jedním z důvodů, proč v posledních krizových letech trhá cena zlata rekordy. Trh cenných papírů Trh cenných papírů je v rámci finančního trhu tvořen trhem krátkodobých cenných papírů (zbytková doba splatnosti do 1 roku) obchodovaných na peněžním trhu a trhem dlouhodobých cenných papírů obchodovaných na kapitálovém trhu (zbytková doba splatnosti nad 1 rok). Zdroj: Rejnuš (2012) 5

6 V prvé řadě se trh cenných papírů dělí na primární a sekundární. Zdroj: Rejnuš (2012) Na primárním trhu se dané cenné papíry (krátkodobé i dlouhodobé) obchodují poprvé, resp. zde nachází svého prvního kupce (majitele). Primární trhy jsou zde především proto, aby emitenti cenných papírů prostřednictvím jejich prodeje získali krátkodobé úspory (finanční zdroje) investorů pro financování krátkodobých potřeb a dlouhodobé pro financování dlouhodobých potřeb, což má potom dopad do reálné ekonomiky. Naproti tomu na sekundárním trhu se obchodují již jednou zobchodované cenné papíry. Ukažme si to na příkladě. Akciová společnost emituje akcie, protože potřebuje finanční zdroje pro svůj strategický rozvoj a nabídne jej investorům. V tomto případě je tedy nabízí na primárním trhu. Poté, co jsou tyto akcie prodány, jsou dále obchodovány například na burze cenných papírů, v tomto případě se ale již jedná o sekundární trh. Jeho základní funkcí je stanovit danému cennému papíru aktuální tržní cenu, neboli kurz. Znáte snad aktuální tržní cenu akcií regionální akciové společnosti, jejíž akcie nejsou veřejně obchodovány? Ano, mohou existovat různé odborné posudky, ale to není tržní cena. Tržní cena je taková cena, za kterou se to na trhu skutečně prodá, nikoliv názor odhadce stanovený dle různých metodik. Jako přirovnání lze použít i případ nemovitostí, kdy za odhadní cenu je problém nemovitost prodat, takže je nutno tuto cenu snížit. Odhadní cena tedy určitě nebyla tržní cenou, protože trh nebyl ochoten tuto cenu zaplatit. Pokud se ovšem akcie nyní na burze, což je typický sekundární trh, skutečně obchoduje např. za 900 Kč, je to tržní cena. Další funkcí sekundárního trhu je zajistit danému cennému papíru likviditu. Ztráta likvidity je rizikový faktor snižující cenu daného aktiva. Například akcie, která nemá na trhu likviditu, protože ji nikdo nepoptává a nemůžete ji tak na trhu prodat, má pro vás velmi malou hodnotu, pokud samozřejmě nevyplácí slušné dividendy. V tom případě by ale o ni na trhu zřejmě zájem byl. Sekundární trh velmi ovlivňuje primární trh a tím i získávání finančních zdrojů pro financování reálných potřeb, zejména dlouhodobých. Pokud by dlouhodobé cenné papíry (akcie nebo obligace) nebyly na sekundárních trzích dostatečně likvidní, byl by o ně samozřejmě menší zájem i na 6

7 primárním trhu. Investoři si často nemohou dovolit uvázat své finanční zdroje (úspory) do dlouhodobých cenných papírů, které v průběhu jejich splatnosti kvůli jejich nízké likviditě nemohou prodat či mohou, ale za velmi špatnou (rozumějte nízkou) cenu prodat. Takové cenné papíry logicky nebudou nakupovat na primárním trhu či je nakoupí za nízkou cenu, aby jim vyšší výnos kompenzoval právě nízkou likviditu. To ovšem způsobí, že se emitenti budou velmi obtížně dostávat k finančním zdrojů na financování reálných investic, které by měly podporovat ekonomický růst. To je taky jedním z důvodů, proč burzy cenných papírů, které patří mezi významné sekundární trhy, jsou obvykle nemálo regulovány. Pokud by totiž zde nebyla dostatečná likvidita, ale samozřejmě v první řadě důvěra v tyto trhy, která přítomnou likviditu také velmi ovlivňuje, velmi snadno a negativně by se to přeneslo i na primární trh. Možností, jak likviditu vytvářet uměle, je využít tzv. market makerů (tvůrců trhu). Jejich úkolem je neustále kótovat nákupní a prodejní kurzy. Máte tedy jistotu, že vždy daný cenný papír můžete prodat nebo nakoupit od daného market maker. V případě pražské burzy cenných papírů se jedná o tituly zařazené v systému SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů), kde se jedná o nejlikvidnější a nejvýznamnější akciové tituly na této burze (tzv. blue chips). Dluhopis i přes název SPAD není v tomto systému žádný, ale pro státní dluhopisy je vytvořen rovněž určitý market making podporující jejich likviditu na trhu. Market makery jsou v případě pražské burzy její členové (banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry), přičemž u každého titulu jsou minimálně dva market makeři pro zajištění konkurence I když bylo uvedeno, že burzy cenných papírů jsou typickými sekundárními trhy cenných papírů, mohou působit i jako primární trhy, kdy prostřednictvím burzy jsou na trh uváděny nově emitované cenné papíry. Je tomu tak z důvodu, že je možné využít pro tyto účely burzovní systém a také hlavně přítomnost významného množství investorů. Obecně jsou ovšem burzy cenných papírů trhy sekundárními. Trh s cennými papíry můžeme také rozdělit na veřejný a neveřejný, a to jak v případě primárního trhu, tak sekundárního trhu. Už z názvu vyplývá, že neveřejný trh znamená vyloučení širokého okruhu účastníků. Jednalo by se například o emisi akcií či dluhopisů a jejich prodej uzavřené skupině investorů, či pouze jednomu investorovi, bez veřejné nabídky. V případě sekundárního trhu se jedná o případ, kdy vámi vlastněný cenný papír prodáte například kamarádovi. Veřejné trhy ať už primární nebo sekundární jsou určeny širšímu spektru emitentů a investorů. Neznamená to ale, že tam musí mít přístup úplně každý (může zde být omezení dané například minimálním objemem transakcí za určitou dobu). Veřejné trhy cenných papírů dělíme jednak na OTC trhy (tzv. neorganizované) a na burzy a mimoburzovní trhy (organizované). OTC trh znamená v překlad trh přes přepážku (over the counter market). A daná přepážka může patřit například bance nebo obchodníkovi s cennými papíry. Pokud vlastníte cenný papír, můžete jej nabídnout právě k prodeji obchodníkovi s cennými papíry, který se touto činnosti zabývá, a který váš cenný papír může koupit pro svého jiného klienta neb na svůj vlastní účet. Jedná se ovšem o individuální dohodu mezi dvěma subjekty, což je typickým rysem OTC trhů. Co si domluvíte, to platí. Že je to trh veřejný plyne z toho, že tyto služby nabízí tento OTC trh veřejnosti. Ovšem tato činnost 7

8 zde není nikterak zásadně organizována, jak je tomu u burzovních nebo mimoburzovních trhů. Burzy a mimoburzovní trhy cenných papírů mají totiž určitou organizaci, kterou je nutno dodržet, aby bylo možné využít jejich služeb. Například k obchodování přijímají pouze některé druhy cenných papírů a mezi nimi si vybírají i emise. Čím větší emise, tím obvykle lépe. Těžko se na významné burze v rámci jejího významnějšího trhu budou obchodovat akcie nevýznamné akciové společnosti regionálního významu. Dále se u daných cenných papírů musí jednat i o určitou standardizovanost, nemůže být každý cenný papír jiný ve smyslu jiných práv a povinností. To je například směnka, a proto není na těchto trzích obchodována. Každá směnka je totiž svým způsobem unikátní (jiná splatnost, částka, dlužník atd.). Standardizovanost je u veřejně obchodovatelných cenných papírů zajištěna prostřednictvím čísla tzv. ISINu, na základě kterého je patrné o jaký cenný papír se jedná, o jakou jeho emisi a jaká práva a povinnosti jsou s ním spojena. Není pak podstatné, který konkrétním cenný papír se stejným ISINem vlastníte. Mezi další organizační znak burz a mimoburzovních trhů patří například, že mají dopředu stanovené hodiny obchodování v jednotlivých segmentech (trzích), stanovení způsobu výpočtu kurzu, vypořádání, možných cenových výkyvů za určité období atd. Významným znakem burz a mimoburzovních trhů je obchodování v tzv. lotech. Lot je minimální obchodovatelná jednotka a čím významnější segment trhu, tím je počet kusů obvykle vyšší. Často záleží i na ceně daného cenného papíru a jeho likviditě. V případě segmentu SPAD pražské burzy cenných papírů se lot pohybuje v řádu tisíců kusů u některých cenných papírů (ČEZ má například ks), můžete tedy koupit nebo prodat v tomto segmentu pouze násobky lotu. Dalším znakem burz a mimoburzovních trhů je v některých případech členský přístup, to znamená, že obchodovat zde mohou pouze její členové (obvykle finanční instituce atp.). Ostatní investoři zde mohou obchodovat pouze prostřednictvím členů. Stejný princip je aplikován například na pražské burze cenných papírů. Na burzách a mimoburzovních trzích se neobchodují pouze cenné papíry, ale například i komodity (energetické suroviny, zemědělské komodity, kovy). To už ovšem nepatří na finanční, ale na komoditní trh. V rámci finančního trhu se jedná o burzy a mimoburzovní trhy cenných papírů (popřípadě jejich derivátů), a to zejména akcií, popř. dlouhodobých dluhopisů (obligací). Rozdíl mezi burzou a mimoburzovním trhem cenných papírů je dán obvykle zákonem, přičemž obecně platí, že burza má přísnější podmínky než mimoburzovní trh, který bývá určen širšímu spektru účastníků a obchodovaných cenných papírů. Například se to může týkat velikosti lotu, členského přístupu či podmínkám přijetí daného cenného papíru k obchodování. Významnost (velikost) burzy či mimoburzovního trhu se poměřuje tržní kapitalizací na ní obchodovaných cenných papírů, zejména akcií. Tržní kapitalizace firmy (jí emitovaných akcií) je dána jako součin tržní ceny jejich akcií a počtu emitovaných akcií. Jednoduše řečeno, kolik teoreticky stojí všechny akcie dané společnosti na trhu v jednom okamžiku. Větší společnosti mají samozřejmě větší tržní kapitalizaci, a proto cílem každé burzy (či mimoburzovního trhu) je, aby se na dané burze obchodovaly emise cenných papírů významných společností. Zdroje: REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize, Otázka: Finanční trhy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Daniel Surmař Finanční trhy -finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace

- státní instituce, zřízena vládou; pečuje o stabilitu měny; snižuje a zvyšuje množství peněz na trhu prodává nebo nakupuje státní obligace Otázka: Finanční trh a finanční instituce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): andy.232 Finanční trh a finanční instituce bankovní soustava měna, peníze nemovitosti, cenné papíry, akcie mezinárodní

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank

6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank 6. Banka a finanční trh, vlastní operace banky s cennými papíry, operace pro klienta, investiční činnosti bank Finanční trh je trhem peněz a kapitálu. Banky vstupují na tento trh jako zprostředkovatelé

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno VY_61_INOVACE_FG.1.06 Integrovaná střední

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů Praha, 10. září 2015

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o.

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice. Přednáška pro TRIA, s.r.o. Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc Sc., M.B.A. vedoucí referátu měnových m analýz a transmise měnovm nové politiky

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran 1) 1) Náklady rozdílu mezi kurzem, za který byla měnová konverze

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více