FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU"

Transkript

1 FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní trh a jeho nástroje Kapitálový trh a jeho nástroje Trh cenných papírů Cenné papíry Fondy finančního trhu STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU Peněžní trh krátkodobé vklady a úvěry (krátkodobé CP se splatností do 1 roku) Kapitálový trh dlouhodobé termínované vklady a úvěry (dlouhodobé CP se splatností nad 1 rok) Trh cenných papírů - trhy organizované burzou, mimoburzovní trhy Trh drahých kovů doplňkový trh (stříbro, zlato, platina) Devizový trh založený na poptávce a nabídce po cizích měnách, jde o bezhotovostní styk Valutový trh obchoduje se s hotovostní formou cizích peněz Primární trh - je spojen s emisí a prodejem CP, jedná se o prvotní prodej těchto CP Sekundární trh - obchoduje se s již dříve vydanými CP FINANČNÍ INSTITUCE PŮSOBÍCÍ NA FT ČNB obchodní banky (největší význam, cílem podnikání je zisk) stavební spořitelny pojišťovny penzijní fondy investiční společnosti burzy CP leasingové společnosti PENĚŽNÍ TRH A JEHO NÁSTROJE Peněžní trh Zajišťuje umísťování krátkodobých finančních zdrojů. Místo, kde se setkává nabídka a poptávka po krátkodobě uvolněném kapitálu. Jsou to půjčky mezi bankami navzájem. Jsou to půjčky mezi bankami a klienty.

2 Nástroje PT Vklady a úvěry netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry. Krátkodobé cenné papíry depozitní certifikáty, směnky, šeky, pokladniční poukázky, bankovní akcepty. KAPITÁLOVÝ TRH A JEHO NÁSTROJE Kapitálový trh Zajišťuje umísťování kapitálu ve finanční podobě. Místo, kde se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolněném kapitálu. Nástroje KT Vklady a úvěry: střednědobé a dlouhodobé termínované vklady, střednědobé a dlouhodobé úvěry. Cenné papíry: emise cenných papírů (akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy), deriváty cenných papírů. TRH (burza) CENNÝCH (akciových) PAPÍRŮ Burza cenných papírů Praha - BCPP Je zvláštním typem regulovaného kapitálového trhu, kde se setkávají obchodníci nakupující a prodávající finanční produkty: akcie, obligace, finanční deriváty atd. Její role spočívá v tom, že umožňuje podnikům, kolektivním organizacím a státu obstarávat si kapitál emisí cenných papírů. Také umožňuje investorům zhodnocovat jejich úspory tím, že nakupují a prodávají cenné papíry. Aktivity burz CP v ČR upravuje zákon 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Dohled nad burzami v ČR provádí Česká národní banka (ČNB). Investoři mohou zakoupit akcie buď na trzích organizovaných burzou (akcie musí vyhovovat přísným burzovním předpisům), na mimoburzovních trzích zde se obchoduje s větší částí CP (např. RM systém). Nejznámější burzy světa: Londýn, Tokio, Vídeň, Frankfurt, New York. V České republice - Burza cenných papírů Praha (BCPP) akciová společnost, vznik r je zde možné prodávat či kupovat CP, ale pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je členem burzy PO a FO, jejichž hlavním předmětem činnosti je obchodování s CP potvrzené povolením Komise pro cenné papíry zprostředkovatelé se označují jako obchodníci s CP, mohou svoji činnost vykonávat jen pomocí tzv. makléřů, což jsou konkrétní FO s příslušnou licencí dále na burze obchodují firmy, které k tomu mají oprávnění např. banky (pro své klienty

3 nebo na svůj účet), brokeři (uskutečňují obchody pro někoho jiného, svým jménem na cizí účet za komisionářský poplatek), dealeři (obchodují svým jménem na svůj účet) pro obchod s akciemi, dluhopisy a podílovými listy existují od roku 1995 tři trhy: hlavní, vedlejší a volný k obchodování na burze potřebujeme mít účet ve Středisku cenných papírů zřízením účtu můžeme pověřit obchodníka s cennými papíry RM Systém mimoburzovní a.s., akciová společnost, která obchoduje s CP z kuponové privatizace, akciemi, dluhopisy či podílovými listy vznik r zákazníkem se může stát každá PO či FO způsobilá k právním úkonům, občan ČR i cizinec, který se na trhu RM Systém zaregistruje na některém z jeho obchodních míst zákazník si musí zřídit účet ve středisku cenných papírů při prodeji či nákupu určitého CP se jen navštíví některé prodejní místo RM Systému, vyplní příslušný formulář, kterým se dává pokyn k provedení obchodu k obchodování bez obchodníka s cennými papíry je však třeba mít určitý přehled o trhu a dostatek informací o tom, kdy je vhodná doba pro vybraný CP prodat či koupit Středisko cenných papírů další subjekt existující na trhu CP nesmí organizovat trh s CP ani s nimi obchodovat, ale povinně eviduje zaknihované a imobilizované CP, změny jejich majitelů a další údaje, které se jich týkají majitelem zaknihovaného CP je osoba, na jejímž účtu je CP evidován Historie BCPP První burza vznikla v Praze v roce Roku 1871 byla založena pražská burza pro zboží a cenné papíry. V dobách rakousko-uherska zaznamenala velký úspěch při obchodování s cukrem, po první světové válce z ní obchod se zbožím téměř vymizel a nahradily ho již pouze cenné papíry. K jejímu zavření došlo před druhou světovou válkou, roku Za dob komunistické vlády nebyla organizace typu burzy potřebná, současná BCPP tak mohla vzniknout až po sametové revoluci. Existuje až od roku 1993, její vytvoření však bylo připravováno již od roku V prosinci 2008 se majoritním akcionářem burzy cenných papírů Praha se stala Wiener Börse AG a následně se BCPP stala součástí skupiny CEE Stock Exchange Group (CEESEG), jejíž členy jsou také další tři středoevropské burzy cenných papírů, a to Burza cenných papírů Vídeň (Wiener Börse), Burza cenných papírů Budapešť (Budapesti Értéktőzsde) a Burza cenných papírů Lublaň (Ljubljanska Borza). CENNÉ PAPÍRY listina, která je bezprostředním nositelem práva, představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch. Dělení podle délky splatnosti: Krátkodobé CP splatné do 1 roku (peněžní trh) depozitní certifikát, směnky, šeky, státní pokladniční poukázky (dluhopisy), bankovní akcepty.

4 Dlouhodobé CP splatnost delší než 1 rok (kapitálový trh) akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy. Podle převoditelnosti: Na doručitele (na majitele) - majitelem je držitel papíru, jsou nejlépe převoditelné Na jméno (na řad) - je uvedeno na CP, převoditelné se souhlasem emitenta Podle emitenta a dlužníka: Soukromé Veřejné Podle emise: Hromadné Individuální Podle výnosu: Úročené Neúročené Podle formy: Materializované Dematerializované KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY Depozitní certifikát (vkladové certifikáty, vkladové listy) vystavuje ho banka (dlužník) a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta (věřitele), různá nominální hodnota, různá doba splatnosti (1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, rok), pevná úroková míra, může být na jméno nebo na doručitele (jméno majitele není na certifikátu uvedeno). Státní pokladniční poukázky CP emitovaný státní institucí (např. ministerstvo financí, ČNB), k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů a výdajů státního rozpočtu, nástroj měnové politiky, určen pro velké investory, nominální hodnota jedné státní pokladniční poukázky bývá 1 milion Kč, prodávány formou aukce, velmi jistý CP, téměř bez rizika. Bankovní akcept forma spojení akceptačního úvěru a směnky cizí, je vystaven příjemcem akceptačního úvěru (klientem banky), banka vystupuje jako hlavní směnečný dlužník (akceptuje úvěr), směnka je velmi dobře jištěna, jen pro nejlepší klienty banky.

5 Šeky CP, kterým výstavce šeku dává příkaz bance zaplatit určitou částku osobě uvedené na šeku nebo doručiteli, používání šeků je upraveno směnečným a šekovým zákonem, je splatný po předložení (platí určitou dobu od vystavení, u nás 8 dní), různé druhy: bankovní (při jejich vystavení platí klient částku na šeku bance) soukromé (vystavuje osoba mající účet v bance a banka jí vydala tyto tiskopisy) k výběru hotovostí (šeky pokladní) k bezhotovostní platbě za zboží a služby (šeky k zúčtování). Směnka CP, který obsahuje závazek (u směnky vlastní) nebo příkaz (u směnky cizí) zaplatit osobě uvedené na směnce určitou částku, upraveno stejným zákonem jako šeky vystavují ji podnikatelé, banky, občané apod. různé druhy: směnka vlastní směnku vystavuje dlužník a zavazuje se zaplatit částku směnečnému věřiteli (2 subjekty) směnka cizí na vlastní řad - směnku vystavuje věřitel, dlužník ji musí svým podpisem akceptovat (uznat dluh) směnka cizí výstavce (např. dodavatel) dává příkaz směnečnému dlužníkovi (např. odběrateli), aby zaplatil třetí osobě - směnečnému věřiteli (3 subjekty) směnka k inkasu z pohledu věřitele směnka k úhradě z pohledu dlužníka Cizí směnka musí obsahovat: označení v textu, že jde o směnku, příkaz zaplatit určitou peněžní sumu, jméno dlužníka (ten, kdo má platit), údaj o splatnosti, datum a místo vystavení směnky, jméno věřitele (na jeho řad má být placeno), podpis výstavce a jeho adresa. Použití směnek zástava při různých typech úvěru, směnkou můžeme ručit určitou obchodní transakci, směnka se dá využít jako platidlo, směnky jsou jedním z cizích zdrojů krátkodobého financování firmy. Další důležité pojmy Trasant výstavce směnky. Remitent věřitel. Trasát směnečník (třetí osoba). Eskont směnky odprodej směnky bankou. Reeskont banka prodá směnku centrální bance. Akceptace směnky podpisem na směnce cizí vyjadřuje třetí osoba (směnečník) souhlas se zaplacením směnečné sumy majiteli směnky.

6 Aval směnky kdokoliv další se podepíše na líci směnky, stává se jejím ručitelem. Indosament (rubopis) převod směnky na jinou osobu (nový vlastník je zapsán na rubu směnky). Regres postih při neplacení. Emisní kurz peněžní částka, za kterou emitent vydává CP, nemůže být nižší než nominální hodnota CP. Emisní ážio rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou CP. DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY Akcie majetkový CP, s nímž jsou spojena práva akcionáře, podílet se na zisku (výplata dividendy), podílet se na řízení společnosti (hlasovat na valné hromadě akcionářů), podílet se na likvidačním zůstatku společnosti (pokud jde firma do likvidace), akcie vydává akciová společnost, nominální hodnota akcie je uvedena na akcii, tržní hodnota (kurz) se od ní většinou liší (podle poptávky a nabídky na trhu), součet nominálních hodnot všech emitovaných akcií tvoří základní kapitál akciové společnosti, akcie patří mezi vlastní zdroje financování firmy. Rozlišujeme: Kmenové akcie na jméno (převoditelné rubopisem), na majitele (volně převoditelné, na doručitele). Speciální akcie zaměstnanecké (pro zaměstnance firmy, vystaveny na jméno, max. 5% objemu emise akcií), prioritní (předností výplata dividendy, majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě). Kusové akcie nemají jmenovitou hodnotu, ale jejich hodnota je vyjádřena jako podíl na ZK společnosti - procentem, či zlomkem Materializované listinné, fyzicky vytištěné na papíře. Dematerializované zaknihované, většinou pouze jako údaje v paměti počítače ve středisku CP (v ČR převažují). Podílové listy majetkový CP, který vydává speciální typ společnosti (podílový fond) ten shromažďuje peníze od investorů (občanů, firem) formou prodeje svých podílových listů a s tímto kapitálem obchoduje na burze, nakupuje a prodává CP za účelem dosažení zisku. Práva majitele podílového listu podílet se na zisku,

7 podílet se na likvidačním zůstatku, účastnit se na valné hromadě bez hlasovacího práva, přednostně nakoupit nově emitované podílové listy. Hypoteční zástavní listy úvěrový cenný papír, jsou zdrojem financí pro poskytování hypotečních úvěrů, jsou emitovány bankami s licencí k hypotečnímu bankovnictví, jsou ručeny hypotékou (zástavou nemovitosti), výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmu. Obligace dluhopis úvěrový CP právní vztah mezi emitentem obligace (dlužníkem) a investorem (věřitelem, kupcem CP), emitent se zavazuje za určitou dobu majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok, majitel obligace nemá právo podílet se na řízení podniku (hlasovací právo), cizí zdroj financování. Emitenti obligací stát (státní dluhopisy), města (komunální obligace), podniky, banky. Druhy obligací Hledisko obchodovatelnosti veřejně obchodovatelné, s omezenou obchodovatelností a neobchodovatelné. Hledisko fyzické podoby listinné, zaknihované. Hledisko druhové na jméno (převoditelné rubopisem), na majitele (na doručitele). Hledisko ručení se zárukou (majetkem, jiným subjektem), bez záruky (svým dobrým jménem, hospodářskými výsledky). Hledisko velikosti úroku s pevným úročením (výše úroků je dána hned při emisi), s proměnlivým úročením (výše úroků kopíruje pohyb bankovních úroků).

8 DERIVÁTY CENNÝCH PAPÍRŮ Souvisí s obchody s cennými papíry. Využívají se nejen u CP, ale i u deviz. Předmětem koupě nebo prodeje je pouze určité právo, nikoliv věc hmatatelná. Můžeme jimi snižovat riziko spojené s kurzovými výkyvy. V praxi využívány ke spekulacím za účelem dosažení zisku na úkor ztráty druhého subjektu. Druhy derivátů Futures, forwardy pevné termínované obchody k určitému budoucímu datu za předem dohodnutou cenu Swap prodej CP (nebo deviz) s jejím následným odkoupením po určité době za předem dohodnutou cenu (nebo předem dohodnutý kurs) Opce je právo (nikoliv povinnost) uskutečnit obchod s CP (nebo devizami) k určitému budoucímu datu za předem dohodnutou cenu FONDY FINANČNÍHO TRHU Podílové fondy tyto fondy spravují v České republice investiční společnosti, které shromažďují volné prostředky investorů a investují je do cenných papírů zpravidla za výhodnějších podmínek, než by měli individuální investoři. Cílem podílových fondů je: zpřístupnit kapitálový trh veřejnosti, diverzifikovat portfolia soukromých investorů, aniž by bylo nutné je spravovat individuálně. V ekonomii je portfolio odborný termín a znamená určitou sestavu, soubor akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Někdy také v užším významu znamená skladbu různých aktiv. Podílové fondy se dělí na otevřené uzavřené Otevřené Investiční společnosti, které provozují tyto fondy, jsou od investorů povinny kdykoliv odkoupit zakoupené podílové listy. Prostředky, které investor do fondu vloží, může tedy kdykoliv přeměnit zpět na likvidní prostředky. Uzavřené Jsou zakládány na určitou dobu investiční (akciovou) společností, která nabízí své akcie. Tyto společnosti nemají v případě uzavřených fondů povinnost odkoupit zpět akcie před uplynutím této doby. Jsou rizikovější než otevřené PF. Fondy peněžního trhu fond trvale investuje na peněžním trhu. Minimální investiční horizont fondu je šest měsíců. Tyto fondy poskytují minimální riziko a tudíž i nižší výkonnost fondu.

9 Dluhopisové fondy fond trvale investuje na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Minimální investiční horizont fondu jsou dva roky. Tento fond poskytuje vyšší výnos než fond PT při mírném růstu rizika. Akciové fondy fond trvale investuje na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv. Minimální investiční horizont akciového fondu je pět let. Tento typ fondu obvykle poskytuje větší výnos ale i větší riziko oproti ostatním fondům. Proto je akciový fond vhodný pro investory s delším investičním horizontem, kterým nevadí krátkodobé poklesy. Smíšené fondy fond investuje do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny žádné limity pro podíl akcií či dluhopisů. Minimální investiční horizont balancovaného fondu jsou tři roky. Fondy fondů fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií jiných investičních fondů. Minimální investiční horizont fondu fondů jsou 3 roky. Zajištěné fondy jejich výhodou je garance návratnosti vložené částky, případně i minimálního výnosu za určité období. Je to vykoupeno nižším výnosem, úskalím může být i uvádění zajištěného výnosu za celé období, ne za každý rok - např. minimálně 10 % rozložených na pět let, což je přibližně pouze 2,5 % ročně, což nemusí pokrýt ani inflaci.

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Obsah Úvod: Vytvoření investičního portfolia MIFID 1. Depozita a krátkodobé nástroje peněžního trhu 1.1. Fondy peněžního trhu 2. Dluhopisy a obdobné

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ

1.1.4 DEFINICE PORTFOLIÍ 1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory,

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance)

ZÁPOČTOVÁ PRÁCE. Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Cenné papíry, obchodování s CP (Finance) OBSAH ÚVOD 3 1. Členění kapitálových trhů 3 2. Cenné papíry členění, charakteristika 3 3. Burza, burzovní obchody, indexy 4 4. Místa obchodování

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více