Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/ Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje Připomínkoval Datum vydání Účinnost od: Konec účinnosti: --- Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Úsek pojistné matematiky, Právní úsek, Ekonomický úsek

2 Přehled zapracovaných změn Zavedeny jsou asistenční služby blíže viz informace na str. 1.1 této směrnice Pojištění domácnosti (DO 7, OP 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - povinnost prohlídky v místě pojištění až od pojistné částky nad 2 mil Kč - možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky - zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu - zavedeny jen tři rizikové skupiny / podle výskytu trestné činnosti - pojištění se vztahuje i na stavební součásti přiléhající k nebytovému prostoru - navýšen limit plnění pro věci uložené v nebytovém prostoru / v bytovém domě 10 % z PČ - nové hranice pojistných částek pro určení předepsaného způsobu zabezpečení bytu - pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě: - sjednává se bez spoluúčasti - automaticky je zahrnuta odpovědnost za velká zvířata (koně, skot) - územní platnost pojištění je Evropa - změna nabídky variant u připojištění garáže a věcí v nich uložených / limity poj. plnění - zrušeno připojištění právní ochrany domácnosti (nově jen samostatný produkt PP 7) Pojištění rekreační domácnosti (RE 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - možnost navýšit limity plnění pro vybrané skupiny věcí až o 30 % z pojistné částky - zavedeny jen tři kategorie zařízení bytu Pojištění nemovitostí obecně (RD 7, OP 7, BD 7, BT 7, RE 7) - varianta pojištění KOMFORT byla rozšířena o nová pojistná nebezpečí - zavedeno nové připojištění elektronických a strojních zařízení proti technickým rizikům - změna nabídky variant u připojištění skel - zrušeno kritérium konstrukce budovy (zděná / kombinovaná); nově uplatněny jednotné sazby - inflační navýšení při náhradě pojistné smlouvy min. 2 % za každý uplynulý pojistný rok - pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti se sjednává bez spoluúčasti Specificky pojištění bytového domu (BD 7) - připojištění PRIMA PLUS / týká se všech pojištěných věcí - nové vymezení movitých věcí / rozšířeno - nové pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů (SVJ i družstev) - u pojištění odpovědnosti za škodu nový režim stanovení výše pojistného / vždy jeden vchod Specificky pojištění jednotky (BT 7) - rozšířená nabídka připojištění jmenovitě určených věcí: - vedlejší budovy a stavby na pozemku náležejícím k jednotce - garáž (vedlejší budova) v jiném místě pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance (OB 8, OB 9) - variantně zavedena spoluúčast 10 % - nová úprava slev; zaokrouhlování pojistného na celé koruny (dříve desetikoruny) - plošně zavedena možnost zjednodušeného režimu správy PS pro skupinová pojištění Podrobnější přehled novinek naleznete v materiálu Průvodce změnami v pojištění majetku a odpovědnosti občanů /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 3

3 Obsah: I. OBECNÁ ČÁST ÚVOD OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY III. POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ o POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU o OPTIMUM pojištění rodinného domu a domácnosti o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉHO DOMU o POJIŠTĚNÍ REKREAČNÍ BUDOVY A REKREAČNÍ DOMÁCNOSTI o POJIŠTĚNÍ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ JEDNOTKY o POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU ZAMĚSTNAVATELI PŘÍLOHY PROVÁDĚNÍ ZMĚN POJISTNÉ SMLOUVY SLEVA ZA PŘEDCHOZÍ PRŮBĚH POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ NÁSTAVEB A PŮDNÍCH VESTAVEB 03/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 3

4 I. OBECNÁ ČÁST 1. ÚVOD Tato směrnice upravuje podmínky pro sjednávání smluvních pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů. Jde o pojištění, která se sjednávají prostřednictvím typizovaných pojistných produktů (průpisovými tiskopisy pojistných smluv nebo s podporou kalkulátoru, který spolehlivě garantuje formální i věcnou správnost uzavřených pojištění). Směrnice je určena výhradně pro vnitřní potřebu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojišťovna ). Pro pojištění uvedená v této směrnici platí: příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), příslušné všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ), příslušné zvláštní pojistné podmínky (dále jen ZPP ), příslušné dodatkové pojistné podmínky (dále jen DPP ), příslušné smluvní podmínky pro poskytování asistence (dále jen SP ) ustanovení pojistné smlouvy. Jiné druhy pojištění - než uvedené v této směrnici - nelze prostřednictvím typizovaných produktů uzavřít! Pojištění za individuálních podmínek lze sjednat pouze výjimečně, a to výhradně se souhlasem pověřené osoby produktového disponenta agentury či pracovníka Úseku pojištění majetku a odpovědnosti za škodu GŘ (dále jen ÚPMO ). Nadlimitní a nestandardní obchodní případy jsou realizovány prostřednictvím speciálních verzí produktů. Úpis těchto smluv je upraven jinou interní směrnicí pojišťovny; využít lze i textovou formu pojistné smlouvy. V těchto případech je zpravidla nutná součinnost produktového disponenta agentury. Ke všem pojištěním bytových domů a dále k ostatním majetkovým produktům (s výjimkou Pojištění rekreačních budov a rekreačních domácností), je-li základní pojištění sjednáno ve variantě KOMFORT, jsou poskytovány zdarma asistenční služby. Smluvní podmínky pro poskytování asistence jsou obsaženy v tiskopisech pojistných podmínek jde o SP M-122/12 (pro bytové domy) a M-121/12 (pro ostatní produkty). Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.1

5 2. OPRÁVNĚNÍ KE SJEDNÁVÁNÍ POJIŠTĚNÍ MAJETKU Oprávnění získatele Pojištění domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky domácnosti nepřesáhne 3 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky domácnosti přesáhne 3 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 5 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rekreační domácnosti je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti nepřesáhne 1 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky rekreační domácnosti přesáhne 1 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 3 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění rodinného domu / rekreační budovy / jednotky je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky nepřesáhne 20 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky budovy / jednotky přesáhne 20 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 30 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Pojištění bytového domu je získatel oprávněn sjednat: - samostatně, pokud výše pojistné částky bytového domu nepřesáhne 70 mil. Kč, - s předchozím souhlasem pověřené osoby, pokud výše pojistné částky bytového domu přesáhne 70 mil. Kč. Přesáhne-li výše pojistné částky 90 mil. Kč, řeší pověřená osoba obchodní případ v součinnosti s ÚPMO. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.2

6 Souhlas ke sjednání nadlimitního či nestandardního pojištění se vydává prostřednictvím rozhodnutí vypracovaného v systému NOP. Rozhodnutí může pověřená osoba obratem zaslat na libovolnou ovou adresu ve formátu pdf. Vytištěné rozhodnutí je získatel povinen připojit k předmětné pojistné smlouvě a společně je odeslat do pojišťovny. 3. OBECNÁ POJISTNĚ TECHNICKÁ PROBLEMATIKA Tato kapitola se týká všech pojistných produktů uvedených v této směrnici. Jde o produkty: DO 7 Pojištění domácnosti RD 7 Pojištění rodinného domu OP 7 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BD 7 Pojištění bytového domu RE 7 Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti BT 7 Pojištění bytové a nebytové jednotky OB 9 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální OB 8 Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - skupinové Subjekt pojištění 3.1 POJISTNÍK A POJIŠTĚNÝ V rámci pojistných produktů uvedených v této směrnici mohou být subjektem pojištění pouze fyzické osoby - občané. V ýjimku tvoří produkty BD 7, BT 7, OB 8 a OB 9, v rámci nichž mohou v roli pojistníka vystupovat i firmy viz tiskopisy pojistných smluv a nastavení kalkulátoru. Pojistníkem může být osoba starší 18-ti let nebo osoba mladší, která již uzavřela manželství. Nezletilec musí být zastoupen zákonným zástupcem. Občan, který byl pro trvalou duševní poruchu zbaven způsobilosti k právním úkonům, musí být zastoupen svým opatrovníkem Řešení výjimek je v kompetenci ÚPMO. Cizí státní příslušník Má-li být subjektem pojištění cizí státní příslušník, uvede se v pojistné smlouvě do kolonky rodné číslo datum narození (u žen se k měsíci narození přičte + 50) a za lomítko se uvede Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.3

7 U občana Slovenské republiky se uvede celé rodné číslo. Příklad: Rodné číslo ženy cizího státního příslušníka Datum narození: Zápis rodného čísla : / 9999 Korespondenční adresa pojistníka musí být z provozních důvodů vždy na území České republiky. 3.2 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Všechna pojištění se sjednávají zásadně na dobu neurčitou! Výjimkou je jen produkt OB 8. Vznik pojištění Pojištění vzniká dnem označeným v pojistné smlouvě jako Počátek pojištění. Datum počátku pojištění je stanoveno jako den následující po dni uzavření pojistné smlouvy; lze se dohodnout i na datu pozdějším (např. při náhradě pojistné smlouvy); datum uzavření pojistné smlouvy však může předcházet počátku pojištění maximálně o tři kalendářní měsíce. Příklad: Počátek pojištění Pojistná smlouva uzavřena dne: Počátek pojištění: Počátek pojištění nelze sjednat zpětně! Pojistné období Územní platnost pojištění Pojistné období je časový interval pro placení pojistného dohodnutý v pojistné smlouvě - tzn. období vymezené daty dvou po sobě jdoucích plateb pojistného. Dohoda o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy. 3.3 ÚZEMNÍ PLATNOST POJIŠTĚNÍ Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky (výjimku tvoří pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti zaměstnance). Výjimečně výhradně s předchozím souhlasem ÚPMO - může být v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.4

8 Místo pojištění 3.4 ADRESA MÍSTA POJIŠTĚNÍ Místo pojištění je vymezeno adresou uvedenou v pojistné smlouvě a dále ustanoveními příslušných pojistných podmínek (viz článek Místo pojištění ). Pokud místo pojištění není identifikovatelné známou adresou, uvede se název katastrálního území a čísla parcel, na nichž je místo pojištění situováno. U majetkových pojištění má správné a úplné vyplnění adresy místa pojištění klíčový význam! Varianta pojištění Pojistná nebezpečí Systém pojištění 3.5 VARIANTA POJIŠTĚNÍ MAJETKU Pojištění majetku lze sjednat v jedné ze dvou nabízených variant: PRIMA, KOMFORT. V pojistné smlouvě musí být vždy označena sjednaná varianta pojištění, která určuje: proti kterým pojistným nebezpečím jsou věci pojištěny, plnění pojistitele (viz např. výše limitů pojistného plnění). 3.6 POJISTNÁ NEBEZPEČÍ Zvolená varianta pojištění vymezuje pojistná nebezpečí, proti kterým je majetek pojištěn. Definice nabízených rozsahů pojištění naleznete vždy v příslušných pojistných podmínkách či na obalu tiskopisu pojistné smlouvy. 3.7 SYSTÉM POJIŠTĚNÍ V pojištění majetku musí být vždy stanoven systém pojištění - tzn. na jakou cenu se věci pojišťují. S výjimkou pojištění nemovitostí (kdy je nutno systém pojištění zvolit a označit v pojistné smlouvě) je systém pojištění definován v příslušných pojistných podmínkách - viz články Pojistná hodnota a Pojistné plnění. Systém pojištění jednoznačně definuje způsob určení výše pojistného plnění v případě vzniku škody. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.5

9 V pojištění majetku občanů je uplatněno pojištění: na novou cenu (obecně preferovaný způsob), na časovou cenu, na obvyklou cenu (týká se cenností a věcí zvláštní hodnoty). Pojistné sazby 3.8 POJISTNÉ SAZBY Pojistné sazby jsou v této směrnici uváděny: - v (promile) jako roční sazby, - přímo v Kč jako roční pojistné. Jde o tzv. základní sazby, které jsou kalkulovány s ohledem na výši základní spoluúčasti se kterou se příslušné pojištění sjednává. Sjednává-li se pojištění s vyšší než základní spoluúčastí, je vždy nutno při výpočtu pojistného uplatnit odpovídající koeficient spoluúčasti! V tiskopisech pojistných smluv se v kolonce Sazba uvádí vždy odpovídající základní pojistná sazba. 3.9 SLEVY K JEDNOTLIVÉMU DRUHU POJIŠTĚNÍ Slevy jsou uváděny v % (procentech). Při výpočtu ročního pojistného se vždy uplatňují prostřednictvím koeficientu spoluúčasti a koeficientu slevy. Koeficient spoluúčasti Vyjadřuje slevu za větší spolupodílení se pojištěného na pojistné události - tzn. za sjednanou vyšší než základní spoluúčast. Příklad: Uplatnění slevy za vyšší spoluúčast Základní pojistná sazba činí 1,3, zvolena spoluúčast Kč Koeficient spoluúčasti = 0,90 (sleva 10 %) Reálná výše pojistné sazby = 1,3 x 0,90 = 1,17 Koeficient slevy Vyjadřuje individuální ohodnocení obchodního případu. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.6

10 Obchodní slevy Jednorázové slevy 3.10 OBCHODNÍ SLEVY (K CELÉ SMLOUVĚ) Obchodní slevy jsou uváděny v % (procentech). Celkové roční pojistné před slevou - tj. součet ročního pojistného za jednotlivé druhy pojištění - lze dále upravit obchodní slevou. Při výpočtu celkového ročního pojistného po slevě se obchodní slevy uplatňují prostřednictvím odpovídající výše koeficientu JEDNORÁZOVÉ SLEVY Tyto specifické slevy (v Kč) se uplatňují pouze k pojistnému za první pojistné období. Týkají se následujících případů: SIPO, SINK Rozhodne-li se pojistník při uzavírání pojistné smlouvy pro placení pojistného prostřednictvím SIPO nebo SINK, přizná se vždy jednorázová sleva ve výši 100 Kč. Příklad: Uplatnění zvláštní slevy placení SIPO Pojistné za pojistné období činí Kč Pojistné za první pojistné období činí Kč Povinné ručení Klientům, kteří mají u Kooperativy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), je v rámci produktů Pojištění domácnosti, Pojištění rodinného domu, OPTIMUM, Pojištění nebytové a bytové jednotky, přiznána jednorázová sleva ve výši 250 Kč. Do pojistné smlouvy (zvláštních údajů a ujednání) se uvede text: Pojistné za první pojistné období činí Kč (sleva za placení SIPO za povinné ručení u Kooperativy PS č. ). Po uplatnění jednorázové slevy (činí max. 350 Kč) musí být pojistné za první pojistné období vyšší než 0 Kč! Při mimořádných marketingových akcích mohou být v praxi používány i vyšší jednorázové slevy, které však nelze kombinovat s jinými. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.7

11 Pojistné 3.12 POJISTNÉ Pojistné je smluvní cena za pojistnou ochranu a jeho výše musí být vždy uvedena v pojistné smlouvě. Je-li sazba pojistného uvedena v (promile), je při výpočtu pojistného nutno základnu pro výpočet pojistného (pojistnou částku, limit pojistného plnění) nejprve dělit tisícem a poté násobit příslušnou sazbou. Příklad: Výpočet pojistného Pojistná částka domácnosti činí Kč (: = 300) Pojistná sazba činí 2,7 Roční pojistné = x 2,7 = 810 Kč Zaokrouhlování pojistného Roční pojistné se vždy zaokrouhluje na celé Kč, a to následovně: do 0,49 Kč směrem dolů, od 0,50 Kč směrem nahoru. Celkové roční pojistné po slevě se zaokrouhluje na celé Kč - při pojistném období v délce: 12 měsíců - vždy směrem dolů, 6 měsíců - vždy směrem dolů na nejbližší sudé číslo (aby částky pololetních plateb vycházely v celých Kč), 3 měsíce - vždy směrem dolů na nejbližší číslo dělitelné čtyřmi (aby částky čtvrtletních plateb vycházely v celých Kč). Příklad: Zaokrouhlování celk. ročního pojistného po slevě Klientem zvoleno pojistné období v délce 3 měsíce, celkové roční pojistné po slevě vychází Kč 1) kontrola dělitelnosti : 4 = 1 293,75 Kč 2) zaokrouhlení pojistného za pojistné období (= Kč) 3) celkové roční pojistné po slevě činí x 4 = Kč Frekvence placení pojistného Pojistník je povinen platit pojistné v termínech vyplývajících ze smluvně dohodnutých pojistných období. Konkrétní data splatnosti jsou vždy uvedena v pojistce - potvrzení o uzavření pojištění, který klient následně obdrží od pojišťovny. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.8

12 Pro placení pojistného lze sjednat pojistná období v délce: 12 měsíců, 6 měsíců (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 300 Kč), 3 měsíce (jen tehdy, přesahuje-li výše celkového ročního pojistného před slevou 600 Kč). Poznámka: Další možné omezení - viz str jednorázová sleva. Způsob placení pojistného Pojistník může platit pojistné následujícími způsoby : inkasem z bankovního účtu (SINK), sdruženým inkasem plateb obyvatelstva (SIPO), převodním příkazem s připomenutím platby (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi vždy zasláno připomenutí platby), poštovní poukázkou (před splatností pojistného na další pojistné období je pojistníkovi zaslána poštovní poukázka). Připomenutí platby má listinnou podobu. Pokud si však klient zvolí elektronickou komunikaci (EK), připomenutí platby má podobu u nebo SMS zprávy. Souhlas s EK je platný souhrnně pro všechny pojistné smlouvy daného klienta. Ideální je poskytnutí obou údajů, pokud klient poskytne i mobil, pojišťovna preferuje ovou komunikaci. Placení trvalým příkazem k úhradě není používáno. Vzhledem k zavedené indexaci pojistných částek, limitů pojistného plnění a pojistného by tento způsob placení v dalších letech mohl způsobit obtíže s automatizovaným přiřazováním plateb. Pojistné za první pojistné období se platí prostřednictvím poštovní poukázky nebo jednorázovým příkazem k úhradě. Na poštovní poukázce je nutno vyplnit variabilní symbol (= číslo PS) a výší pojistného za první pojistné období; v případě platby jednorázovým příkazem je nutno pojistníkovi předat potřebné údaje o bankovním spojení. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.9

13 Pojistné za první pojistné období může být inkasováno i hotově (týká se výhradně získatelů s příslušným oprávněním) nebo bezhotovostně, a to na přepážkách pojišťovny vybavených platebním terminálem. Jde-li o náhradu pojistné smlouvy a na původní PS je nespotřebované pojistné - přičemž pojistník si přeje jeho převod na novou smlouvu - nepředává získatel poštovní poukázku či jednorázový předpis na úhradu prvního pojistného (v PS se zaškrtne odpovídající varianta). Po převodu nespotřebovaného pojistného v provozním systému pojišťovny klient následně automaticky obdrží vyrovnávací předpis na zbývající část pojistného. SINK Hodlá-li dát pojistník pojišťovně souhlas s inkasem pojistného ze svého bankovního účtu (SINK), uvede se tato skutečnost do pojistné smlouvy. Obdrží-li pojišťovna vyřízenou žádost (přijetí příkazu musí být potvrzeno klientovou bankou, resp. potvrzením o nastavení SINK prostřednictvím internetového bankovnictví), provede automaticky tuto změnu v nastavení způsobu platby pojistného. Dokument obsahuje údaje o držiteli účtu, limit platby (do jaké maximální výše může pojišťovna pojistné strhávat vzhledem k zavedené indexaci je vhodné doporučit, aby byl pro budoucí platby raději nastaven vyšší limit), údaje o účtu pojišťovny, v jehož prospěch se bude inkasovat, a datum, od kdy souhlas platí. Klienti, kteří mají veden účet v České spořitelně, nemusejí sjednávat souhlas s inkasem osobně ve své bance, ale mají možnost sjednat SINK se získatelem nebo přímo v obchodním místě pojišťovny. Zavedení SINK v České spořitelně zajistí pojišťovna. K tomuto účelu je třeba vyplnit tiskopis Souhlas s inkasem pro klienty Kooperativy pojišťovny, a.s., VIG, kteří mají účet u České spořitelny a.s.. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.10

14 SIPO Má-li pojistník zájem o zavedení placení pojistného formou SIPO, uvede získatel do pojistné smlouvy jeho desetimístné spojovací číslo. Bezkontaktní způsob platby je pojišťovnou preferovaný a při sjednání pojištění je i zvýhodněn jednorázovou slevou. Chce-li pojistník zavést placení formou SIPO k již existující pojistné smlouvě, musí vyplnit formulář Oznámení o změně / žádost o změnu pojistné smlouvy nebo napsat vlastní žádost s podpisem. Žádost musí obsahovat: příjmení, jméno, titul, rodné číslo a adresu pojistníka, čísla PS, které mají být zahrnuty do SIPO a své spojovací číslo SIPO. Pojistné za první pojistné období Pokud dojde ke škodné události, vzniká pojišťovně povinnost plnit jen tehdy, bylo-li před vznikem škodné události zaplaceno první pojistné! Možnost uplatnění této smluvní sankce slouží jako prevence před uváděním dřívějšího data počátku pojištění (kdy je pojištění spekulativně uzavřeno až po vzniklé škodě) jde o eliminaci trestné činnosti. Tento mimořádný instrument pojišťovna využije jen tehdy, existuje-li důvodné podezření na neetické jednání. V této souvislosti je třeba připomenout potřebu neprodlené úhrady prvního pojistného a včasného předávání uzavřených pojistných smluv do kontaktních míst pojišťovny. Formy pojištění 3.13 FORMY POJIŠTĚNÍ Pro účely tohoto sazebníku jsou jednotlivá pojištění rozdělena do následujících forem: základní pojištění, připojištění. Připojištění nelze sjednat samostatně - tzn. bez základního pojištění! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.11

15 4. SYSTÉM PŘIDĚLOVÁNÍ ČÍSEL PS Níže popsaný systém se týká všech produktů pro pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů, včetně samostatně sjednávaného pojištění právní ochrany. Poznámka: V tiskopisech speciálních produktů KOMPLET a VÝHODA je uvedeno číslo pojistné smlouvy na připojené poštovní poukázce. Jedinou výjimkou je skupinové pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli (OB 8), které se sjednává v jiném provozním režimu platí zde číselná řada pro pojištění podnikatelských rizik. Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím nepřetržité SMS služby, zdarma prostřednictvím sponzorované zprávy nebo automatizovaně pomocí kalkulátoru. A. Postup získání čísla PS prostřednictvím SMS služby Tento postup se používá, sjednává-li se pojištění formou průpisového formuláře PS nebo v případech, kdy získatel v kalkulátoru nemá naplněn zásobník čísel PS a pracuje v režimu off-line. 1. Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro pojištění občanů je TypPojištění MAJ nebo maj (na velikosti písmen nezáleží). Údaj KolikČísel se nemusí zadávat - v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo. Rozpětí položky KolikČísel je min. 1, max. však Zpráva se odešle na telefonní číslo: Příklad: MAJ 2 Potom získatel (jehož číslo je ) obdrží SMS např. ve tvaru: MAJ: , Po obdržení SMS se přidělené číslo PS vyplní do průpisového formuláře nebo v kalkulačce Malaga ručně zadá do příslušné položky. B. Postup získání čísla PS pomocí kalkulátoru Funkce automatizovaného přidělování čísel smluv umožňuje přidělit číslo ihned při sjednávání pojištění (z naplněného zásobníku čísel PS). Upozornění: Číslo PS jednou použité se již nesmí použít znovu!!! Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.12

16 5. PROGRAM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY Zvýhodněný program se týká produktů: DO 7 Pojištění domácnosti RD 7 Pojištění rodinného domu OP 7 OPTIMUM - pojištění rodinného domu a domácnosti BT 7 Pojištění bytové a nebytové jednotky OB 9 Pojištění odpovědnosti zaměstnance - individuální Program Kooperativa připravila ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR (dále NRZP). Podmínky pro přihlášení se k zvýhodněnému programu: - členství v některé z organizací NRZP - zpravidla předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P Platí obecné pravidlo, že zdravotně postižená osoba musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pojišťované věci, resp. souboru věcí (samozřejmou výjimku tvoří případy, kdy je zdravotně postiženou osobou dítě). Specifické výjimky z výše uvedených pravidel může povolit produktový disponent agentury. Sjednávání těchto zvýhodnění je podporováno kalkulátorem. Zcela individuální obchodní požadavky je nutno řešit v součinnosti s ÚPMO GŘ. Všechna pojištění se sjednávají na dobu neurčitou. Specifika pro sjednávání pojištění: - vstřícná smluvní ujednání podstatně rozšiřující rozsah pojistné ochrany - jsou upravena v dodatkových pojistných podmínkách M-150/12, které je nutno přiložit k pojistné smlouvě (jsou k dispozici i na - uplatňuje se obchodní sleva ve výši 10 %; u odpovědnosti zaměstnance 15 %. V pojistné smlouvě (části zvláštní údaje a ujednání ) je vždy nutno uvést následující specifikaci: PROGRAM ZP, nadřazené č Rozsah pojištění je upraven DPP M-150/12. Poznámka: U produktu OB 9 se DPP M-150/12 neuvádějí, neboť rozsah pojištění v tomto produktu neupravují. Verze OBECNÁ ČÁST Str. 1.13

17 II. KLASIFIKACE RIZIKA POVODNĚ NEBO ZÁPLAVY Tato kapitola se týká všech pojištění majetku uvedených v tomto sazebníku. Klasifikace rizika povodně nebo záplavy (dále jen klasifikace rizika ) určuje pravděpodobnost vzniku povodňových nebo záplavových škod v daném místě pojištění. Klasifikace rizika musí být stanovena k místu pojištění vždy, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Kooperativa využívá ke zjištění rizikovosti místa pojištění aplikace AQUARIUS, resp. AQUA, prostřednictvím nichž lze získat informace o pravděpodobnosti výskytu povodní nebo záplav v místě pojištění. Území jsou graficky a číselně rozdělena na tzv. povodňové zóny České asociace pojišťoven (dále jen povodňová zóna ). POVODŇOVÁ ZÓNA Povodňová zóna Údaj o povodňové zóně lze získat: - dotazem na telefonní lince Kooperativy (je k dispozici denně od 8:00 do 20:00 h), - v aplikaci AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR-ADR ), - v kalkulátoru ISOS (obsahuje registr UIR-ADR), - v aplikaci AQUARIUS (obsahuje i mapové podklady), - dotazem v obchodních místech Kooperativy (AQUARIUS). Údaj o povodňové zóně se označuje římskou číslicí I. až IV. PZ Ohrožení místa povodní nebo záplavou I. nejnižší ohrožení mimo předpokládané rizikové území záplav II. III. IV. území se zvýšenou pravděpodobností povodně nebo záplavy odpovídá předpokládanému maximálnímu možnému rozlivu (AQUARIUS - vyznačeno modře) území s vysokou pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 50-ti leté vody (AQUARIUS - vyznačeno žlutě) území s nejvyšší pravděpodobností povodně nebo záplavy - odpovídá zátopovému území 20-ti leté vody (AQUARIUS vyznačeno červeným šrafováním) Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.1

18 Adresa místa pojištění Získatel je povinen zjistit a uvést adresu místa pojištění v úplném a správném tvaru. Pro stanovení povodňové zóny má tento údaj zcela zásadní význam. Správnost adresy i tarifní povodňovou zónu lze ověřit prostřednictvím kalkulátoru ISOS - Malaga či aplikace AQUA ( Vyhledávání adres v registru UIR ADR ). Tyto aplikace jsou přístupné na Intranetu a Extranetu Kooperativy. Má-li rekreační objekt přiděleno číslo evidenční, je třeba před číslo uvádět symbol E a toto psát a vyhledávat v kolonce číslo popisné (např. E123). Povodňovou zónu následně automatizovaně ověřuje informační systém pojišťovny; vadně uzavřenou pojistnou smlouvu nelze akceptovat. Výše uvedené podpůrné aplikace stanoví povodňovou zónu za předpokladu, že jde o známou adresu, prostřednictvím které lze zaměřit konkrétní objekt. Neznámá adresa Jde-li podle podpůrných aplikací o neznámou adresu nebo pokud místo pojištění bylo zaměřeno s přesností nižší než na konkrétní objekt např. novostavba, rekreační objekt musí být upřesnění povodňové zóny provedeno ručním zaměřením v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Podkladem pro ruční zaměření je zákazníkem vyznačená poloha místa pojištění na jakémkoli zřetelném mapovém podkladu, který umožňuje lokalizovat neznámou adresu. Mapový podklad a výstup z aplikace AQUARIUS NAVIGÁTOR se přikládají k pojistné smlouvě. Na mapový podklad připojí pojistník datum a svůj podpis (pokud zákazník lokalizuje neznámou adresu přímo v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR, připojí datum a podpis na tento výstup). Pro urychlení procesu zaměření neznámé adresy je možno využít např. aplikaci mapy.cz. Zde je možné objekt přesně lokalizovat, dále místo označit ikonou a zvýraznit souřadnice. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.2

19 Dokument lze v elektronické podobě přeposlat odpovědnému pracovníkovi pojišťovny, který neznámou adresu (prostřednictvím zjištěných souřadnic) zaměří v aplikaci AQUARIUS NAVIGÁTOR. Jde-li o neznámou adresu a místo pojištění se nachází na rozhraní povodňové zóny III. a IV., nebo pokud jde o známou adresu, avšak zaměření neodpovídá realitě, je získatel povinen vždy kontaktovat pověřenou osobu, která ověří přesnost lokalizace v mapě, rozhodne o zařazení do povodňové zóny a vystaví rozhodnutí prostřednictvím aplikace NOP. KLASIFIKACE RIZIKA Klasifikace rizika je údaj, který stanoví získatel z povodňové zóny po zohlednění dalších skutečností přehled viz tabulka č Údaj o klasifikaci rizika se označuje arabskou číslicí 1 až 4. K upřesnění a stanovení klasifikace rizika slouží dotaz na klienta viz počet povodní nebo záplav v posledních 20-ti letech. Tato velmi důležitá odpověď musí být vyznačena v každé pojistné smlouvě, nejsou-li z pojištění vyloučeny škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň, záplava. Klasifikace rizika Klasifikace rizika nabývá následujících hodnot: Popis 1 nízké Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde nevyskytla povodeň nebo záplava. 2 - zvýšené Místo pojištění je situováno v povodňové zóně I. a v posledních 20-ti letech se zde vyskytla povodeň nebo záplava pouze jednou. NEBO místo pojištění je situováno v povodňové zóně II. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.3

20 a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 3 - střední Místo pojištění je situováno v povodňové zóně III. a v posledních 20-ti letech se zde povodeň nebo záplava nevyskytla nebo se vyskytla pouze jednou. 4 - nepojistitelné Místo pojištění je situováno v povodňové zóně IV.. NEBO v místě pojištění se v posledních 20-ti letech vyskytla povodeň nebo záplava více než jednou. Z pojištění je vždy nutno vyloučit škody vzniklé působením pojistných nebezpečí povodeň nebo záplava! Tabulka 2.1 Klasifikace rizika povodně nebo záplavy - přehled Počet povodní nebo záplav (20 let) Povodňová zóna I. II. III. IV. Ani jedna Maximálně jedna Více než jedna Individuální klasifikace rizika INDIVIDUÁLNÍ KLASIFIKACE RIZIKA Nachází-li se celý byt pojištěného v bezpečném podlaží bytového domu (tzn. minimálně 3 m nad úrovní okolního terénu - věci v něm uložené nejsou těmito pojistnými nebezpečími bezprostředně ohroženy), může získatel samostatně riziko individuálně klasifikovat jako 1 - nízké. Bytů v rodinných domech se pravidlo netýká. Podmínky: Toto pravidlo se týká výhradně pojištění domácnosti (tzn. movitého majetku a stavebních součástí); netýká se pojištění nemovitostí bytových jednotek. Bytový dům musí mít zděnou či betonovou konstrukci, resp. ocelovou konstrukci. Verze KLASIFIKACE RIZIKA Str. 2.4

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411

Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojištění domácí asistence Pojistná smlouva č. 302R011411 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE S.A. se sídlem 1, promenade de la Bonette 92230 Gennevilliers, Francie, společnost registrována v Nanterreském registru

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210)

Pojistné podmínky Raiffeisen Asistenční služby pro podnikatele (PP-RBASCZ-1210) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP-RBASCZ-1210) Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro toto skupinové pojištění asistenčních služeb platí zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě (dále jen zákon ), občanský zákoník

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více