Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miniškola podnikání. Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání"

Transkript

1 Miniškola podnikání Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškol podnikání Takto publikace je výstupem projektu Podporujme podnikatelky Polabí! č. CZ.1.04/3.4.04/ Rodinné centrum ROUTA, Čelákovice koordinátorka projektu vedení města Čelákovice Září

2

3 Obsah Mám na to?! 7 Formy živností a podnikání 9 Účetní minimum 13 Sociální pojištění OSVČ v roce Úvod do daní 19 Daně a jak na ně 21 Slaďování osobního a pracovního života 23 Slaďování rodinného a pracovního života a OSVČ 25 Právní minimum pro budoucí podnikatelky 27 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 29 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 31 Marketing 33 Význam propagace a komunikace pro začínající firmu 35 Komunikační a prezentační dovednosti 37 Společenské chování potřeba nebo nutnost? 39 Miniškoly podnikání I 42 Pracovní a obchodní právo 44 Asertivita 47 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu 1. část 49 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu 2. část 50 Přínos online komunikace pro firmu 52 Komunikace na Facebooku pokračování 54 Vánoční čas a jeho využití pro posílení vztahu firmy s partnery a klienty 56 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o. s. 62 3

4 Souhrn výukových materiálů jednotlivých dnů výuky Miniškoly podnikání I (začínající podnikatelky) a Miniškoly podnikání II (rozvoj již zavedených podniků) Publikace obsahuje soubor výukových materiálů z Miniškoly podnikání I a II, které projekt Podporujme podnikatelky Polabí! uveřejňoval po jednotlivých workshopech Miniškoly na webových stránkách Jedná se o souhrny probraných témat, které připravili lektoři Miniškoly. Materiály vznikaly během roku 2013 a první poloviny Informace v některých souhrnech tedy mohou být již zastaralé. Publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí! financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt realizovalo Rodinné centrum ROUTA, o.s., Čelákovice. V září 2014 vydalo Rodinné centrum ROUTA, o.s., Sokolovská 305, Čelákovice, 4

5 Miniškola podnikání I pro ženy, které chtějí začít podnikat Miniškola podnikání I. byla souborem 11 kurzů, které měly účastnice provést základy podnikání. Jarní i podzimní cyklus byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v obřadní síni čelákovické radnice, za přítomnosti starosty, později starostky města. Miniškolu podnikání I. absolvovalo 51 posluchaček. Celkem 14 absolventek následně zahájilo podnikání (nebo si znovu aktivovalo živnostenský list) a již déle než půl roku úspěšně podniká. Projekt 12 ženám zaplatil založení živnostenského listu. 5

6 6

7 Mám na to?! Mgr. Hana Slobodová Změny Změna jako nový začátek provází lidi v produktivním období života stále častěji. Na změny reagujeme nebo je i sami vyvoláváme. Změny vyžadují včasné rozhodování, flexibilitu a také rozvinutou schopnost změny včas rozpoznat. Změnám se často bráníme, dělíme, že neexistují. Činíme tak nejčastěji ze strachu z neznámého a z obav z neúspěchu. Rozhodnutí o zahájení podnikání je významnou změnou, která ovlivní pracovní život, doposud zavedené pracovní návyky, ale i běh rodinného života a všechny blízké osoby. Hodnoty Proto, abychom se neztratili v množství plánů a cílů je nutné svému podnikání určit směr hlavní misi, vizi a konkrétní cíle. To vše v hodnotách, které vnímáme jako důležité pro svůj osobní pocit naplnění. Vhodné vlastnosti a motivace k podnikání Motivace Dle jednoho anglického pořekadla se říka: Koně můžete vodit k vodě, jak často budete chtít, ale napije se pouze, když bude mít žízeň. A stejně tak je to s lidmi. Ti budou dělat pouze to, co chtějí anebo to k čemu mají nějaký dobrý motiv. Někteří lidé se umí namotivovat sami a jiní k tomu potřebují vedlejší stimuly. Motivace je hnací síla, která nutí lidi konat. Dělat věci dobře, s nadšením a plným nasazením. Při každém úkolu potřebují lidé cítit nějakou inspiraci, která je naplňuje a vede je k dokončování úkolů. Motivace lidí je individuální a každého pohánjí jiné motivy, i když základní motivace jsou všem lidem společné, jak ukazuje Maslowova pyramida potřeb. Lidé nepotřebují motivovat, jen potřebují uplatňovat svou vlastní motivaci. Kompetence (vhodné vlastnosti) podnikatelky představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a pracovní uplatnění. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Slovní spojení klíčové kompetence je nesprávným překladem anglického competence, které používají materiály Evropské unie a OECD. Překlad slova competence je české kompetence, tedy oprávnění, povinnost, schopnost, způsobilost,pravomoc a podobně. Z toho vyplývá kolize klíčových kompetencí s původním úzkým významem českého termínu kompetence. Kompetence k podnikavosti je schopnost aktivně pozorovat prostředí, hledat v něm příležitosti a přetvářet je s cílem získat úspěch (ten nemusí být vyjádřen pouze finančně, může jít o zlepšení kvality, efektivity, výkonu apod.). Kompetence k podnikavosti se projevuje v pracovním prostředí i ve volném čase. Základem podnikavosti je vnitřní motivace, tvořivost, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám. Patří sem: - Proaktivní přístup a tvořivost - Schopnost převést nápady na plány a jejich realizace - Schopnost přijímat riziko - Osobnostní předpoklady Z těchto faktů vycházíme při hodnocení podnikatelského potenciálu. 7

8 SWOT analýza vlastního podnikání SWOT analýza je metoda, pomocí níž lze velmi přehledně identifikovat vlastní silné a slabé stránky pro budoucí podnikání ve vztahu k příležitostem a hrozbám, jejichž původcem je vnější prostředí. Analýza SWOT je vlastně analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. Název vychází z počátečních písmen anglických slov strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby), které reprezentují 4 oblasti zájmu. Díky SWOT analýze je možné komplexně vyhodnotit současné fungování, nalézt problematické oblasti či nové možnosti pro rozvoj. SWOT analýza by měla být součástí strategického plánování a proto byste ji měli vykonat a její výstupy zohlednit při každém dalším plánování strategie dalších kroků. A po důkladné SWOTce následuje nastavení cílů SMART. Komunikace, naslouchání a otázky Základními podmínkami úspěšné a efektivní komunikace je: - Ke komunikaci musíme získat druhou stranu, tzn. přijít se zajímavým tématem. - Komunikace by měla být vyvážená, tzn. nechat prostor i druhé straně se vyjádřit. - Musí být vyvážen poměr mezi sdělením a nasloucháním Úspěšná komunikace se tudíž skládá ze sdělování informací a naslouchání. Existují tři úrovně sdělení, a sice verbální, nonverbální a činy. Vedle toho existují i tři úrovně naslouchání, ušima očima a srdcem. K efektivní komunikace poslouží i tzv. filtrování. Pokud chce posluchač umět dobře filtrovat všechna sdělení, musí zapojit všechny smysly. Jistě se každý setkal s druhem komunikaci, kdy je použita spousta frází a prázdných slov, jež pak ve finále nemají žádnou sdělovací hodnotu. Použitá slova nic neřekla. Velice důležité je právě tuto komunikaci umět přefiltrovat a umět pochopit širší souvislosti. Time management Strategie Time managementu má vždy začít stanovením osobních cílů. Tyto cíle by měly být zaznamenány a mohou být rozděleny do řízení projektů, akčních plánů, nebo jednoduchých seznam úkolů. Pro jednotlivé úkoly či cíle může být následně stanovena důležitost a mohou být také nastaveny lhůty. Výsledkem tohoto procesu je plán se seznamem úkolů, rozvrh nebo kalendář aktivit. Lze si také stanovit denní, týdenní, měsíční plánovací období spojené s různými hodnoceními. 8

9 Formy živností a podnikání Ing. Pavlína Novotná Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Podnikání se člení na živnostenské a neživnostenské. Neživnostenské podnikání jsou činnosti, které jsou vázány speciálními předpisy a každá z těchto činností má samostatné podmínky a předpisy (např. lékaři, advokáti, notáři, svobodná povolání umělci, zemědělské podnikání). Živnostenské podnikání se řídí zákonem o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., v platném znění. Živnost mohou provozovat osoby fyzické (FO) i právnické (PO), s bydlištěm či sídlem tuzemským či zahraničním. Výhody a nevýhody právních forem podnikání Podnikání formou živnosti (FO) výhody - založení živnosti je při splnění zákonem určených podmínek pro vydání živnostenského oprávnění velmi jednoduché a rychlé - nevzniká povinnosti vkládat do podnikání základní kapitál. - přímé řízení a absolutní kontrola podnikatele-živnostníka nad celým svým podnikáním, které zpravidla provozuje pouze prostřednictvím své vlastní osoby - nižší administrativní zátěž u podnikání formou živnosti, a to především v oblasti účetnictví. Podnikání formou živnosti (FO) nevýhody - nižší schopnost získat cizí kapitál pro rozvoj podnikání, svůj rozvoj je financován zejména z vlastních zdrojů. - ručení za závazky celým svým majetkem. Při uzavírání obchodních smluv jsou podnikatelé-živnostníci přímo osobně subjektem právních vztahů, dopady takových vztahů se pak týkají osoby podnikatele, nikoli pouze jeho podnikatelské činnosti. - zátěž z hlediska povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které musí každá FO odvádět osobně státu. Podnikání formou právnické osoby (PO) výhody - snazší přístup k cizím finančním zdrojům - do obchodních vztahů vstupuje pouze společnost, nikoliv osobně společníci, kteří obchodní společnost tvoří závazky z uzavřených smluvních vztahů tak na ně osobně nedopadají. Podnikání formou právnické osoby (PO) nevýhody - názorové neshody společníků ve společnosti, což může vést až k zániku společnosti. - vkladová povinnosti u některých typů obchodních společností - nutnost vést účetnictví (dříve zvané podvojné) - vyšší náklady při založení, odborná právní pomoc Všeobecné podmínky provozování živnosti: - dosažení věku 18 let. Nestačí zplnoletnění z jiného důvodu (uzavření sňatku) - způsobilost k právním úkonům. Osoby s omezenou způsobilostí mohou provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. - bezúhonnost. Jedná se o bezúhonnost v souvislosti s podnikáním či předmětem podnikání. Po zahlazení 9

10 trestu se jedná o osobu bezúhonnou. Odpovědný zástupce provozuje živnost na jméno a účet podnikatele. Podnikatel může mít takový počet odpovědných zástupců, kolik má živností nebo druhů volné živnosti. Odpovědná osoba zastupuje tímto způsobem maximálně dva podnikatele. Mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem je vždy písemný smluvní vztah, může být i pracovně právní. Odpovědný zástupce je potřeba, když: - podnikatelem je právnická osoba - podnikatelem je fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti - pokud fyzická osoba nemůže či nechce provozovat živnost osobně sama - podnikatelem je fyzická osoba mladší 18 let nutný souhlas zákonných zástupců a soudu Dělení živností Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány pro fyzické osoby již na základě ohlášení, pro právnické osoby dnem rozhodnutí. Lhůta pro vyřízení je 5 dní. Ohlašovací živnosti jsou: - živnost volná nevyžaduje žádné prokázání způsobilosti kromě obecných podmínek - živnosti řemeslné výslovně uvedené v příloze č.1 živnostenského zákona - živnosti vázané - výslovně uvedené v příloze č.2 živnostenského zákona Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního povolení koncese. Na její vydání není právní nárok. Uvedeny jsou výčtem v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu. Jedná se o činnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy, zdraví či majetek. Pokud má podnikatel zaměstnance, odpovídá za to, že i jeho zaměstnanci splňují různé konkrétní podmínky. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů. Správní poplatky na živnostenském úřadě při ohlášení živnosti Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností. Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, - 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku Následující sazby správních poplatků jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč Další ohlášení živnosti 500Kč Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (za stránku) 50 Kč Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 72 živnostenského zákona 50 Kč Neplatí se: - za vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku. - za schválení odpovědného zástupce, pokud je provedené spolu s rozhodnutím o udělení koncese nebo při změně oboru činnosti v rámci živnosti volné. 10

11 Jak hradit správní poplatky na živnostenském úřadě: Správní poplatky na živnostenském úřadě je možné hradit pouze v českých korunách. Nejčastěji se hradí v hotovosti příslušnému pracovníkovi živnostenského úřadu nebo prostřednictvím pokladny obecního úřadu nebo úřadu městské části. Také můžete k úhradě správního poplatku použít složenku nebo platební kartu. Preferovaný způsob úhrady se na každém živnostenském úřadě liší, proto je potřeba si to předem na příslušném úřadě zjistit. Přerušení živnosti V současnosti již není nutné hlásit na živnostenském úřadě, ale zůstává povinnost odhlásit ho dopředu (nikdy zpětně!) pojišťovnám a finančnímu úřadu. Pokud ovšem odhlásíme přerušení na živnostenském úřadě na jednotném formuláři, pak si ušetříme další administrativu. Přerušit živnost lze na libovolnou dobu a její opětné zahájení není zpoplatněno, tedy se vyplatí víc, než úplné zrušení živnosti. Místo podnikání a provozovna Je nezbytné, aby měl každý podnikatel v evidenci vedeno místo podnikání (u fyzických osob) nebo sídlo (u právnických osob). V případě podnikatele-fyzické osoby, jehož místo podnikání se liší od bydliště, musí podnikatel označit objekt, v němž má místo podnikání, svým jménem a příjmením a identifikačním číslem. Pokud je adresa bydliště podnikatele-fyzické osoby a místa podnikání shodná, označení na objektu být nemusí. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou (názvem právnické osoby) nebo jménem a příjmením podnikatele, identifikačním číslem osoby (IČ). Na specifické typy provozoven se z hlediska jejich označování vztahují i další povinnosti. Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou Místem podnikání je v souladu se živnostenským zákonem adresa, odkud podnikatel řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, apod.). Místo podnikání si volí podnikatel podle vlastní úvahy. Nejčastěji se samozřejmě jedná o adresu trvalého bydliště, ale místo podnikání může být také shodné s adresou provozovny. V případě, že se adresa místa podnikání liší od trvalého bydliště, musí podnikatel v souladu se živnostenským zákonem prokázat právní důvod užívání prostor. Dokladem, pro prokázání užívání prostor může být například nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, písemný souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním prostor atd. Jestliže podnikatel nemá trvalé bydliště a je hlášen v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle. Podnikatel (fyzická osoba) může mít jen jedno místo podnikání, které platí pro všechny jeho živnosti. Ovšem na rozdíl od provozovny, musí mít místo podnikání vždy. Provozovnu podnikatel mít může, ale nemusí, je to dáno povahou podnikání. Kdo pracuje převážně u klientů (opravy spotřebičů, stavební práce), stálou provozovnu nemá. Pokud podnikatel vyrábí drobné předměty v dílně, nebo prodává v prodejně, poskytuje konzultace ve stálé kanceláři, provozovnu má a musí dodržovat předpisy s tím související. Plánované ukončení činnosti v provozovně je nutné oznámit živnostenskému úřadu v předstihu. Kromě údajů, kterými byla provozovna označena, a plánovaného data ukončení činnosti, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je dále povinen ohlásit každou změnu adresy pro vypořádání závazků po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. 11

12 Další důležité předpisy: - profesní pravidla a postupy - technologické postupy - hygienické předpisy - Ochranný svaz autorský - ochrana osobních údajů - Český statistický úřad Spolupracující osoby Jedná se o manžela, manželku nebo další osoby starší 18-ti let, které žijí ve společné domácnosti (partneři, děti). Nemusí mít svou vlastní živnost, mohou se podílet na živnosti podnikatele, a to do výše 50%. Nemají svou vlastní živnost, ale jsou přihlášeni jako spolupracující osoby k sociálnímu, zdravotnímu pojištění a daním. 12

13 Účetní minimum Ing. Pavlína Novotná Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Podnikání se člení na živnostenské a neživnostenské. Neživnostenské podnikání jsou činnosti, které jsou vázány speciálními předpisy a každá z těchto činností má samostatné podmínky a předpisy (např. lékaři, advokáti, notáři, svobodná povolání umělci, zemědělské podnikání). Živnostenské podnikání se řídí zákonem o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., v platném znění. Živnost mohou provozovat osoby fyzické (FO) i právnické (PO), s bydlištěm či sídlem tuzemským či zahraničním. Podnikat lze jako právnická nebo fyzická osoba. Fyzická osoba má jednodušší administrativu, právnická nespojuje veškerý osobní majetek s podnikáním. Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované. Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě státního povolení koncese. Ohlašovací živnosti jsou: živnost volná, živnosti řemeslné, živnosti vázané. Podnikání prostřednictvím odpovědného zástupce pokud podnikatel nesplňuje podmínky a nebo nechce či nemůže podnikat osobně. Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou Místem podnikání je v souladu se živnostenským zákonem adresa, odkud podnikatel řídí svoji činnost (adresa pro fakturaci, vyřizování telefonů, apod.). Místo podnikání si volí podnikatel podle vlastní úvahy. Nejčastěji se samozřejmě jedná o adresu trvalého bydliště, ale místo podnikání může být také shodné s adresou provozovny. Další důležité předpisy: Profesní pravidla a postupy, technologické postupy, hygienické předpisy, Ochranný svaz autorský, ochrana osobních údajů. Spolupracující osoby. Nejen manžel(ka), ale i jiné osoby starší 18-ti let, žijící ve společné domácnosti s podnikatelem. Nemají vlastní živnost, jsou ale přihlášeni k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Důchodové pojištění Záloha splatná do 20. dne následujícího měsíce. Aktuální minimální částka pro hlavní činnost je 1890 Kč a pro vedlejší 756 Kč. V prvním roce podnikání je povinnost platit zálohy na hlavní činnost, na vedlejší až po podání přehledu. Osoby, pro které připadá v úvahu vedlejší činnost: zaměstnanci, osoby na mateřské a rodičovské, osoby pobírající důchod, studenti. Nemocenské pojištění Záloha splatná do 20. dne následujícího měsíce. Aktuální minimální částka pro hlavní činnost je 115 Kč. Pro vedlejší činnost nelze sjednat, potřebujeme-li ho, budeme vždy podnikat na hlavní činnost. Vyměřovací 13

14 základ pro nemocenské nemůže být vyšší, než pro důchodové. Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2013 Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné vždy k 8. dni následujícího měsíce. Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje již v lednu, změna záloh tedy není až s podáním přehledu. Aktuální minimální částka pro hlavní činnost je 1748 Kč. Osoby, pro které neplatí povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění: a) zaměstnanci ( pokud bylo odvedeno pojistné alespoň z minimální mzdy v současnosti 8000 Kč) b) OSVČ na neschopence Osoby, pro které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ (tj. platí nižší zálohy podle skutečných výsledků předcházejícího roku)) : důchodci, osoby na mateřské a rodičovské, zaměstnanci, studenti, osoby celodenně osobně a řádně pečující a alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. 14

15 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba pojistného hrazena formou měsíčních záloh a doplatku pojistného na důchodové pojištění a toto pojistné je vždy povinné. Zálohy jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti se postupuje obdobně, ale placení závisí na výši dosažených příjmů po odpočtu výdajů v kalendářním roce, za který se pojistné platí (tzv. rozhodné částce), nebo na tom, zda se OSVČ k účasti na důchodovém pojištění dobrovolně přihlásila. Pokud OSVČ (vedlejší činnost) nedosáhne v předchozím roce rozhodné částky příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, není ze zákona účastna důchodového pojištění a není tedy povinna za tento rok doplácet pojistné a taktéž není povinna v běžném roce odvádět zálohy na pojistné důchodového pojištění. Totéž platí, pokud se dobrovolně nepřihlásí. Rozhodná částka je pro rok 2013 stanovena Kč a každý rok se mění. Vyměřovací základ sociálního pojištění OSVČ Vyměřovacím základem pro pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si OSVČ určí, ne však méně než 50 % daňového základu, a to i v případě, kdy jsou příjmy OSVČ osvobozeny od daně z příjmu. Za daňový základ se u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, považuje příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti. Minimální a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění OSVČ 2013 U sociálního pojištění existuje takzvaný minimální a maximální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ je zdrojem pro výpočet pojistného v případě, že při použití základního pravidla (50 % z příjmů) pro stanovení vyměřovacího základu vznikne částka nižší, než je tento minimální vyměřovací základ (například u podnikatele, který hospodaří se ztrátou). Maximální vyměřovací základ je zdrojem pro výpočet pojistného v případě, že při použití základního pravidla pro stanovení vyměřovacího základu vznikne částka vyšší, než je tento maximální vyměřovací základ. Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 představuje součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného pro výkon hlavní činnosti, tj Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. To znamená, že minimální roční vyměřovací základ 2013 činí Kč. Minimální vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 představuje součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného pro vedlejší činnost, tj Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. To znamená, že minimální roční vyměřovací základ činí Kč. V obou výše zmíněných případech se do počtu kalendářních měsíců nezahrnují měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, nebo z něj pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala vojenskou službu. Těmito měsíci se rozumí i ty, kdy byla činnost vykonávána jen po část měsíce a po tu stejnou dobu trvaly 15

16 uvedené důvody pro snížení. Maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v roce 2013 je částka Kč. Tato částka se měsíčně nesnižuje jako minimální vyměřovací základ. Výše pojistného na sociální pojištění OSVČ při zahájení činnosti v r Hlavní samostatně výdělečná činnost v r OSVČ, která zahájila v roce 2013 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, je povinna platit zálohy, a to od měsíce zahájení činnosti. Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu (MVZ), který činí nejméně 25 % průměrné mzdy. - v roce 2013 činí minimální měsíční vyměřovací základ částku Kč, - záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu, - vypočtené částky se zaokrouhlují směrem nahoru, - nejnižší záloha pojistného na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 činí Kč. Vedlejší samostatně výdělečná činnost v r Minimální výše zálohy na pojistné se stanoví z měsíčního vyměřovacího základu OSVČ, která se pro účely placení záloh na pojistné považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, činí nejméně 10 % průměrné mzdy. - v roce 2013 činí minimální měsíční vyměřovací základ částku Kč, - nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 činí 756 Kč pro osoby, které v předcházejícím roce dosáhly daňového základu zakládajícího povinnost platit zálohy na pojistné. OSVČ může podnikat na vedlejší výdělečnou činnost, pokud: - vykonávala zaměstnání - zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. - měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod - měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou. - vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, - byla nezaopatřeným dítětem podle ust. 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium). OSVČ není povinna dokládat důvody pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ vede ve své evidenci nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě. ČSSZ je povinna tyto důvody zveřejnit. Skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který chce být považována za vykonávající vedlejší SVČ. Nemocenské pojištění Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ je stanoveno z měsíčního 16

17 základu procentní sazbou. Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,3 %. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Rozhodná částka pro účast na pojištění zaměstnanců v roce 2013 činí částku 2500 Kč (ust. 6 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění). Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění pro rok 2013 činí tedy částku 5000 Kč. Minimální platba pojistného je ve výši 115 Kč. OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude posouzena vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon vedlejší činnosti. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok. Pro rok 2013 činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní činnosti 1890 Kč. Maximální měsíční základ nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění stanoveného pro rok 2013, tj. částka Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění činí tedy 2382 Kč (2,3 % z ). Jestliže OSVČ uhradí platbu ve vyšší výši, k částce přesahující 2382 Kč se při výpočtu dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství) nepřihlíží. OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ, za období nároku na výplatu nemocenské se přitom považuje též období prvních 21 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí. Za kalendářní měsíc, v němž OSVČ vznikla účast na nemocenském pojištění, se pojistné na nemocenské pojištění platí vždy. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. OSVČ může po projednání s OSSZ platit pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. S účinností od si lze výši pojistného, zaplaceného v období splatnosti, dodatečně navýšit (v souladu s ustanovením 14c odst. 3 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti). Uvedené znamená, že do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze další platbou pojistného dodatečně navýšit měsíční základ, který již byl uhrazen v minimální stanovené výši. Pojistné, které bylo po projednání s příslušnou správou sociálního zabezpečení zaplaceno do budoucna, nelze dodatečně navýšit. Jestliže pojistné na nemocenské pojištění bylo zaplaceno po uplynutí lhůty stanovené pro splatnost pojistného nebo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, jedná se o přeplatek na pojistném na nemocenské pojištěnípo zániku účasti na nemocenském pojištění, pokud nejsou jiné splatné závazky vůči OSSZ. Příslušná správa sociálního zabezpečení je povinna při vrácení tohoto přeplatku, popřípadě části tohoto přeplatku, nebo při použití tohoto přeplatku k úhradě splatného závazku vůči příslušné správě sociálního zabezpečení, písemně oznámit OSVČ den a důvod zániku její účasti na nemocenském pojištění, a to do osmého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž účast zanikla. Zjištěný přeplatek je příslušná správa sociálního zabezpečení povinna vrátit do jednoho měsíce ode dne zjištění přeplatku. 17

18 Vazba nemocenského pojištění na důchodové pojištění Od je stanovena vazba mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění. V praxi to znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem. Zdravotní pojištění OSVČ v roce 2013 OSVČ v roce 2013 zaplatí za zdravotní pojištění minimálně 1748 Kč měsíčně u OSVČ hlavní. Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění OSVČ se vypočítává z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ, který činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy. Na základě propočtu podle Nařízení vlády č. 324/2012 Sb., je průměrná měsíční mzda pro rok Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2013 je tudíž Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna již zmíněné částce 1748 Kč. Zálohy na zdravotní pojištění jsou splatné vždy k 8. dni následujícího měsíce. Minimální výše záloh se každoročně zvyšuje již v lednu, změna záloh tedy není až s podáním přehledu. Osoby, pro které neplatí povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění: a) zaměstnanci ( pokud bylo odvedeno pojistné alespoň z minimální mzdy v současnosti 8500 Kč) b) OSVČ na neschopence Osoby, pro které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ ( tj. platí nižší zálohy) : a) plátcem pojistného byl i stát (poživatel důchodu, nezaopatřené dítě, žena na mateřské, příjemce rodičovského příspěvku) b) ze zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance c) OSVČ pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných d) OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení e) OSVČ dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplnila další podmínky pro jeho přiznání f) OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. 18

19 Úvod do daní Mgr. David Zářecký Typy daní - daně z příjmu (fyzické, právnické osoby), daně majetkové (z nemovitostí, silniční), daně nepřímé (DPH, spotřební daň) - relevantní legislativa Daň z příjmů fyzických osob - 15% sazba, u příjmů, které podléhají dani nutnost podat přiznání s výjimkou příjmu ze zaměstnání, kde zaměstnavatel udělá vyúčtování - Příjem ze zaměstnání 15 % ze superhrubé mzdy navýšené o SZP zaměstnavatele (nyní 34 %) efektivní sazba - tedy cca 20 %) SZP zaměstnance 11 % - Příjem z podnikání ponížený o náklady i) reálné dle evidence nebo ii) paušální dle zákona (volné živnosti 60 %) čistý příjem podléhá 15% sazbě nutnost platit SZP, minimální základ pro odvod - Příjem z kapitálového majetku Zpravidla předmětem srážkové daně, kterou odvádí ten, kdo vyplácí příjem Úroky (např. ze spořícího účtu), podíly na zisku atd. - Příjem z pronájmu 15 % z čistého příjmu po odečtení i) reálných nákladů nebo ii) 30 % paušálu - Ostatní příjmy Příležitostná činnost (bez nutnosti živnostenského oprávnění), prodeje nemovitostí, podílů na společnostech atd. sazba 15 % - Obecné povinnosti Přiznání se podává ročně, standardní lhůta, s daňovým poradcem na plnou moc Splatnost daně ve stejné lhůtě jako podání Zálohy ne, pokud poslední daň < Kč. Daň Kč pololetní, více čtvrtletní - Základní osvobození a úlevy od daně Osvobození - prodej nemovitostí, prodej podílů ve společnostech atd. Úlevy odpočitatelné položky (úrok z hypotéky, dary atd.) a slevy (na poplatníka, manželku bez příjmů, děti, pro studenty atd.) Daň z příjmů právnických osob - Sazba daně 19 % - Základ daně vychází z účetnictví upravený pro daňové účely. Hlavní rozdíly: daňové vs. účetní odpisy majetku opravné položky a rezervy odpis pohledávek Zisk na konci roku podléhá schválení valné hromady distribuce v podobě dividendy fyzické osobě podléhá 15% srážkové dani. Vhodné řešit s daňovým poradcem. 19

20 Daň z přidané hodnoty - Hlavní sazba: 21 %, snížená sazba: 15 % (potraviny, léky, knihy atd.) - Registrace k DPH nutná při překročení obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců (od 2014 pouze 750 tisíc Kč) - Možnost dobrovolné registrace - Standardní zdaňovací období měsíc, možnost zvolit kvartál při obratu < 10 mil. Kč - Odpočet DPH na vstupu z přijatých plnění (nákladů) vs. DPH na výstupu - Výhody plátcovství (odpočet) vs. nevýhody (poskytování služeb neplátcům, kteří nemají odpočet) Daň z nemovitostí - Platí se ze všech nemovitostí - V případě využití stavby pro podnikání je základní sazba vyšší (např. bytová jednotka - 10 Kč na metr čtverečný vs. standardně 2 Kč) - Přiznání se podává pouze při změně do daného roku (dopředu), jinak se platí ročně pouze daň - Splatnost do (daň do 5000 Kč ročně) - U jednotlivých RD či bytů nejčastěji v intervalu Kč dle místa a rozlohy Silniční daň - Uplatňuje se u vozidel v obchodním majetku (použitým pro podnikání) - Zdaňovací období rok, čtvrtletní zálohy - Výpočet vychází z objemu motoru - Např. Škoda Octavia 1.8 = 1500 Kč ročne (před případnými slevami) Spotřební daň - Spotřební daň zaplacená v ceně vstupů (i pro podnikání typicky PHM) je vždy nákladem - Nelze provést odpočet jako u DPH - Není ani samostatně vyčíslena ( skrytá daň) 20

21 Daně a jak na ně Ing. Ludmila Bustová Základní přehled daňové soustavy České republiky pro budoucí podnikatelky Základní dělení daní je na daně přímé a nepřímé. Přímé jsou daně, které platíme státu skrze finanční úřady přímo. Z přímých daní je pro začínající podnikatele nejdůležitější je daň z příjmů, ta se rozděluje na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Pro daně přímé jsou ale důležité i další zákony, daně majetkové čili daně dědické, darovací, převodu nemovitostí a dani silniční. Daně nepřímé platíme však státu nepřímo a setkáváme se s nimi nejčastěji v obchodech. Jsou totiž započítány v cenách zboží a služeb vyplývajících ze zákona. Do daní nepřímých se tedy řadí daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň a ekologická daň. 1. Přímé daně - Daně z příjmů jsou bezkonkurenčně nejsložitějšími daněmi, které na účastnice v podnikatelské kariéře čekají. Vysvětlím účastnicím základní pojmy, rozdělení a důležité sazby a lhůty. Daň z příjmů fyzických osob podnikatelů (OSVČ, jiné podnikání) První povinností podnikatele je podání přihlášky k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného finančního úřadu do 15 dne ode dne, ve kterém započal vykonávat podnikatelskou činnost. Následnou povinností je, aby vedl příjmy a výdaje za dané zdaňovací období. Na základě Zákona o účetnictví se může podnikatel rozhodnout, zda vést Daňovou evidenci (která nahradila jednoduché účetnictví) či vést účetnictví, z něho pak zjistí výši svých příjmů z podnikání pro daňové přiznání. Aktuální zákon umožňuje, aby živnostníci bez ohledu na skutečné výdaje, snížili daňový základ výdajovým paušálem. Ten představuje naprosto nejjednodušší řešení administrativy drobných podnikatelů není totiž třeba schovávat účetní doklady ani vést daňovou evidenci, stačí jen vést evidenci příjmů a pohledávek. Mnohým profesím se navíc tento způsob snížení daňového základu vyplatí, pokud nemají žádné výrazné náklady na pořízení vybavení. Zemědělci a řemeslníci si odpočítávají 80 procent, všechny ostatní živnosti 60 procent, autoři 40 procent a pronajímatelé 30 procent. Do daňového přiznání je kromě příjmů z podnikání nutno uvést také kapitálové příjmy, příjmy z pronájmů a ostatní příjmy. Jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob je v současné době 15 %. Termíny odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně je jednou ročně ve standardní lhůtě do 1.4. následujícího roku po skončení zdaňovacího období. Zpracovává-li daňové přiznání podnikateli daňový poradce prodlužuje se lhůta pro jeho podání o 3 měsíce. Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků U příjmu ze zaměstnání platí také sazba 15%. Základem daně je tzv. superhrubá mzda, to znamená hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele (nyní 34% hrubé mzdy). Efektivní sazba tedy je cca 20 %. K platbě daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků se registrují jak OSVČ, tak právnické osoby, které mají zaměstnance a vyplácejí jim mzdy za práci nebo odměny za výkon funkcí ve statutárních nebo dozorčích orgánech. Zahrnují se sem přitom také nepeněžní plnění například poskytnutí služebního automobilu používaného i pro soukromé účely (ve výši jednoho procenta z pořizovací ceny). Nezdaňují se naopak například příspěvky na rekreaci pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky do Kč za rok, náhrady poskytnuté v souvislosti s pracovními cestami, příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření do Kč ročně apod. 21

22 Daň ze závislé činnosti se odvádí finančnímu úřadu ve výplatních termínech. Následně po konci zdaňovacího období se podává vyúčtování této daně. Daně z příjmů právnických osob Právnická osoba se musí po svém vzniku registrovat k platbě daně z příjmů právnických osob. Termín pro podání daňového přiznání je obdobný jako u DPFO. Opět zde platí, pokud přiznání zpracovává daňový poradce nebo je firma povinna nechat účetní závěrku ověřit auditorem, prodlužuje se lhůta o tři měsíce. Hospodářský výsledek vzejde z účetnictví, ale zdaleka nebere v úvahu jen prosté příjmy a výdaje některé výdaje mohou být nedaňové (neodečítají se z daňového základu), výsledek a daňovou povinnost ovlivňují také odpisy investic apod. Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %. Konečná částka daně, kterou musí firma odvést, se snižuje o zaplacené zálohy. Jejich výše a periodicita se stanovuje každý rok podle předchozí daňové povinnosti. 2. Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Seznámila jsem účastnice s pojmy osoba povinná k dani a také s pojmy povinné a dobrovolné registrace. Povinný plátcem DPH se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců přesáhne ,- Kč. Obrat se tedy nevypočítává za hospodářský rok, který je u většiny subjektů totožný s rokem kalendářním, ale je proto třeba každý měsíc po vystavení faktur spočítat, zda se nepřesáhl limit. Následně se má podnikatel 15 dní na to, aby se u příslušného finančního úřadu registroval jako plátce DPH. Podnikatel se stává plátcem DPH od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročil stanovený obrat. Jako plátce DPH má podnikatel povinnost připočítat DPH k ceně svého prodávaného zboží či služeb, ale také má ale možnost odpočtu DPH z nakoupeného zboží či služeb sloužících k jeho podnikání. Standardním zdaňovacím obdobím je měsíc. Podnikatel, který má menší obrat než 10 mil. Kč si může zvolit čtvrtletní zdaňovací období. Hlavní sazba DPH je 21%, snížená sazba je 15% (potraviny, léky, knihy atd.). Spotřební daň zaplacená v ceně vstupů (např. PHM) je daňově uznatelným nákladem. Nelze však u ní provést odpočet DPH jako u ostatních plnění. Není ani samostatně vyčíslena, tzv.skrytá daň. 3. Daňový řád Na závěr je nutné alespoň ve stručnosti zmínit Daňový řád, což je Zákon, jímž je upraven postup finančních úřadů a povinnosti daňových subjektů. 22

23 Slaďování osobního a pracovního života (Mýtus nebo možná alternativa) Mgr. Hana Slobodová Než začnete hledat zaměstnání či podnikat, je především velice důležité odpovědět poctivě sama sobě na několik otázek. Skutečně chci či musím do práce nastoupit? Z jakého důvodu vidím jako alternativu podnikání? Odpověď je stěžejní. Pokud totiž nejste především sama opravdu motivovaná pracovat či podnikat, nejspíš se to brzy projeví jak na vašem duševním stavu, tak na výkonu v zaměstnání. Mám ve svém odhodlání podporu svého okolí? Nejdůležitější je v tomto případě vaše nejbližší rodina. Zda vás v časném návratu podpoří, to je nejlepší si vyříkat dříve. Mám zajištěné spolehlivé hlídání? Jestli si nejste jistá, v jakých rukou se bude vaše ratolest nacházet, když budete v zaměstnání, případně se nemůžete spolehnout na každodenní hlídání, pak se těžko můžete vážně ucházet o dlouhodobé zaměstnání. Máte plán, jak zapojíte ostatní členy rodiny do péče o děti a domácnost? Musíte bohužel počítat s tím, že se vás na to někdo může při pohovoru zeptat. Kromě toho, pokud vy sama nebudete hlídací službě zcela důvěřovat, stěží se budete moci v zaměstnání soustředit. Co budu dělat v případech, kdy mé dítě či děti onemocní, když budu muset zůstat v práci přesčas nebo jet na služební cestu? Také na tyto případy se musíte předem připravit; pokud by dítě mělo být nemocné častěji a paragraf ošetřování člena rodiny byste měla v rodině využívat vždy vy, pak je pravděpodobné, že ze strany zaměstnavatele nastane problém. Proč chci začít podnikat? Toto je základní otázka ještě před tím, než začnu podnikat první konkrétní kroky. Stress, únava, syndrom vyhoření V současnosti nejspíš neexistuje nikdo, kdo by se nepotýkal, alespoň čas od času s únavou, se stresem. Projevy tak dobře známe třesou se nám ruce, máme problémy se zažíváním, trpíme úzkostí, pocitem, že nám srdce vyskočí z těla apod. Ale existují i příznaky, které bychom na první pohled se stresem možná nespojili Určitá míra stresu může být pro člověka motivující někteří z nás dokážou podávat pod tlakem lepší výkony ovšem každodenní stres má velmi vážný dopad na náš organismus. Je prokázáno, že přispívá ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění, poškozuje zažívací systém, podepisuje se na kvalitě našich vlasů a pokožky atd. Syndrom vyhoření se týká všech, není to věc jenom některých profesí, ale všech lidí. Syndrom vyhoření tak se říká následkům většinou dlouhodobé krize vzniklé určitým způsobem života. Syndrom vyhoření se projevuje buď na fyzické, emocionální, mentální nebo vztahové rovině anebo na všech zároveň; někdy bývá myšlení to poslední, co dobře funguje, zatímco tělo bolí, přichází ospalost a únava, střídají se pocity únavy, euforie se ztrátou zájmu o sebe sama, o druhé a o vše co do nedávna bývalo inspirací. Syndrom vyhoření má plíživý charakter a příčiny jeho vzniku můžeme přičítat různým faktorům našeho života: může to být přetížení z práce, z péče o členy domácnosti, samota, nedostatek citu a lásky, zatěžující stravování, dlouhodobý ignorovaný stres, život typu práce, nákup, úklid, televize, spánek a tak stále dokola. 23

24 Kolik času skutečně věnujete sami sobě, své regeneraci a svým myšlenkám a pocitům? Kolik času někam běžíte a kolik času trávíte v klidu odpočinkem, regenerací a klidným bytí ve společnosti ostatních? Kolik pozornosti věnujete svému tělu? Plánujeme dobře aktivity? Neděláme spoustu věcí samy, i když to není nutné? Necháváme i ostatní členy širší rodiny, aby se zapojily do chodu domácnosti? Konflikty (potřeb a zájmů) Slovo konflikt pochází z latinského slova conflictus srazit se spolu.konflikt je definován jako srážka, soutěž nebo vzájemný střet pro sebe stojících sil (vlastností, myšlenek, zájmů, postojů apod.). Jednodušeji řečeno nedorozumění mezi dvěma nebo více osobami. Jaké role naplňuji v současné době? Kolik času jim věnuji a kolik času jim budu věnovat, pokud začnu podnikat? Kde budu své role předávat ostatním nebo redukovat? Toto jsou základní otázky, které mohou ve vaší situaci vyvolávat konflikt. Styly řešení konfliktů a základ slaďování Přestože jsou přístupy ke konfliktům velmi rozmanité, můžeme je rozdělit zhruba do 4 základních kategorií: - únik, vyhýbání se konfliktu, jeho popření - konfrontace, agrese - kompromis (řešení problému) - přizpůsobení se názoru protistrany, ústup ze svého stanoviska Není jednoduché poradit si s konfliktem ta, aby vedl ke kladnému řešení. Vyžaduje to umění komunikace, ochotu a sebevědomí. Ne každému bylydány tyto vlastnosti a spíše může zvolit cestu úniku z konfliktu nebo ústup ze svého stanoviska, jen aby nastalý konflikt dále nepokračoval, popř. aby vůbec nevznikl. Nejlepší cestou je cesta řešení problému. Ten kdo preferují řešení, se na konflikty dívá jako na přirozenou součást všech lidských vztahů a nezajímá ho ani tolik, kdo má pravdu a kdo ne, ale spíše to, jak najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Takovému jednání se říká kompromis. Při kompromisu se každý účastník musí něčeho vzdát. Při řešení problému může nastat i dohoda. Kdy se obě strany od začátku pokouší odhalit vzájemné potřeby a konflikt vyřeší tak, aby se ani jedna ze zúčastněných osob nemusela ničeho vzdávat jako u kompromisu. (oba vyhrávají, nikdo nic neztrácí). Slaďování rodinného a pracovního života je přesně takovou formou budované dohody, které respektuje všechny zúčastněné osoby a jejich potřeby. Zde nastává čas pro kvalitní plánování času a úloh a to opět SMART na základě vlastní SWOT analýzy. 24

25 Slaďování rodinného a pracovního života a OSVČ Mgr. Linda Sokačová Co to je? Slaďování rodinného a pracovního života označuje možnosti, kdy si zaměstnankyně/zaměstnanec může zvolit kdy, kde a jak bude pracovat. Rozhodnutí o pracovní době a místu výkonu práce tak není pouze v rukou zaměstnavatele, ale podílí se na něm i zaměstnanci a zaměstnankyně. Možnosti pro slaďování rodinného a pracovního života nejsou však ovlivňovány pouze podobou pracovní doby, ale také existencí a kapacitou služeb a zařízení péče o děti nebo podobou rodinné politiky (mateřské a rodičovské, daňovým systémem atp.). Řada žen na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo při opětovném vstupu na trh práce potřebuje větší flexibilitu než v období před dítětem. Pokud se jim nepodaří být v zaměstnání na částečný úvazek nebo s jinou úpravou pracovní doby, začínají často přemýšlet o zahájení podnikání. To umožňuje flexibilnější nakládání s časem, který je potřeba na práci. Podnikání ale také umožňuje zvolit si místo, z kterého se práce vykonává např. z domova. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že podnikání znamená i nutnost větší fixace na určité termíny (zvlášť pokud podniká daná osoba sama bez spolupracovníků a spolupracovnic). Při výkonu samostatně výdělečné činnosti není možné omluvit se v den termínu prezentace závěrů či výsledků zakázky a na schůzku nejít. A to i v případě, kdy je nemocné dítě nebo jste byli zasaženi rodinným problémem. Zjednodušeně řečeno: neschopenku nebo paragraf na ošetřování nemocného člena rodiny si nevezmete. Mateřská/rodičovská dovolená a OSVČ Pokud má žena, která podniká 1, zájem využít mateřskou dovolenou a čerpat peněžitou pomoc v mateřství, je nutné, aby si hradila nemocenské pojištění, které navazuje na sociální pojištění. Nemocenské pojištění nezakládá nárok jen na mateřskou, ale také na nemocenskou pro případ nemoci a pracovní neschopnosti. Nemocenské pojištění je dobrovolné, vznikne na základě přihlášky (ne ale zpětně) a můžeme se rozhodnout, v jaké výši je chceme hradit. Pokud si platíme nemocenské pojištění, jsme v každém případě považováni za OSVČ s hlavní činností, i když se podnikání vykonává v souběhu s dalším zaměstnáním nebo studiem či když bereme důchod). Účast na nemocenském pojištění nemůže vzniknout zpětně, pokud není uhrazeno včas zaniká. Pro OSVČ platí ještě navíc podmínka další účast na nemocenském pojištění jako OSVČ podobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby. Pozor: na mateřskou dovolenou se nastupuje 6 8 týdnů před předpokládaným datem porodu, které určuje lékař. S rozhodnutím o placení nemocenského pojištění tedy nemůžete příliš otálet a rozhodovat se v průběhu těhotenství. Pokud čerpáte mateřskou z podnikání, nemůžete toto podnikání vykonávat! Podnikání můžete vykonávat na MD/RD (a klidně ho můžete i zahájit během rodičovské), pokud je vedlejší činností. Kalkulačka pro výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ: 1 Týká se především podnikatelek, které vykonávají podnikání jako hlavní činnost, nebo určitých případů podnikání jako vedlejší činnosti (v průběhu rodičovské dovolené skončí smlouva na dobu určitou a žena se chystá na další těhotenství, studentka, která chce otěhotnět atd.). Nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství zakládá možnost volit si délku čerpání rodičovského příspěvku. 25

26 Co je třeba si předem promyslet a na co se připravit, když podnikáte a slaďujete: - Je třeba zvážit, jakou budete potřebovat podporu od rodiny partnera, rodičů, rodičů partnera atd. - Jak si vymezíte povinnosti a kompetence s partnerem? - Budete potřebovat péči o dítě? Zvládnete to sami, máte veřejnou školku, budete muset platit soukromou nebo sehnat chůvu? - I práce z domova je prací! Máte termíny a musíte plnit závazky pro klienty. - Určete si pracovní dobu a pracovní prostor, pokud budete pracovat z domova. 26

27 Právní minimum pro budoucí podnikatelky Mgr. Markéta Tillerová Pro každého podnikatele, ať již si toho je či není vědom, je jeho podnikatelská činnost ohraničena a zásadním způsobem limitována právem a jeho normami. Je proto nezbytné, aby si každý podnikatel byl vědom toho, že takřka veškeré jeho podnikatelské jednání má svůj odraz v příslušných právních normách a že většina jeho jednání má vedle svých ekonomických důsledků pro chod firmy i důsledky právní. Každý podnikatel si musí být vědom toho, že právo v dnešní podobě je systémem, který více či méně upravuje drtivou většinu podnikatelských aktivit, nebo přinejmenším těmto aktivitám poskytuje alespoň základní pojmové vymezení a plynou z něj následky pro případ jeho porušení. Právo nelze v žádném případě chápat pouze jako osobní nárok jednotlivce, ale je třeba jej vnímat jako velký, neustále se měnící a rozšiřující se systém právních norem, jejichž dodržování je vynutitelné ze strany státu. Vnímáme-li právo jako vynutitelný soubor právních norem, je jedním ze základních předpokladů pro život v souladu s právem, jejich znalost. Bez znalosti, více či méně podrobné, se neobejde žádný člověk, natož pak podnikatel. Pro podnikatele je nutné vědět, kde může sám platné právo vyhledávat a jak se vůbec lze dobrat těch nej informací pro své podnikání. V dnešní době internetové jistě každý z nás volí nejčastěji vyhledávání konkrétních odpovědí na své konkrétní dotazy prostřednictvím internetových vyhledávačů. Tento způsob má své nepopiratelné výhody, často je to nejrychlejší způsob, jak se dobrat rychlé odpovědi, nicméně má samozřejmě i svá úskalí. Tím prvním je skutečnost, že každý případ je jiný, ne vždy lze súspěchem nalézt odpověď na problém, který bude ve všech ohledech stejný, jako problém, na nějž hledáme odpověď, je tedy třeba vždy zvažovat, do jaké míry se jedná o shodnou výchozí situaci a lze odpověď bez výhrad akceptovat. Druhý, možná více skrytý problém, pak hrozí s ohledem na značnou nestálost platné právní úpravy, kdy leckteré odpovědi jsou použitelné pouze po velmi omezenou dobu, avšak na nelze snadno zjistit, v jakém období byl dotaz zodpovězen a zda-li je ještě vůbec odpověď aktuální. Pro běžný podnikatelský život se jako velmi praktickým jeví vedle vyhledávání odpovědí prostřednictvím internetového vyhledávače přímé studium zákonů, resp. některých jejich částí. Z praktického hlediska se velmi osvědčují tak zvaná úzetka, tedy zákony v úplném znění vydané různými vydavateli v sešitovém vydání. Takovéto zákony představují velmi dobrou alternativu pro běžného podnikatele v oblastech, s nimiž se každodenně setkává pracovní právo, obchodní právo, daně. V neposlední řadě je pro podnikatele také důležitá spolupráce s právními odborníky notáři, exekutory, advokáty, ale také a to je třeba nepomíjet, s úředniky, kteří leckdy poskytnou odpověď na problém podnikatele nejrychleji a s největší přesností, navíc v počátcích, když ještě není vzniklý právní problém, často i anonymně v obecné rovině. Pro běžného podnikatele je takřka vyloučené, aby znal dopodrobna všechny právní předpisy a vnímal veškeré jejich souvislosti a provázanosti, to je velmi často i pro právního odborníka velkým oříškem. Je proto pro podnikatele nezbytné, aby se mu pod kůži vryly základní zásady, jimiž je náš právní systém ovládán a které mu mohou v řadě případů pomoci k tomu, aby se, aniž bude znát přesné znění zákona a jeho veškeré dopady, dokázal rozhodnout o svém dalším postupu rychle a správně. Respektování základních zásad přinese podnikateli nejen zjednodušení vnímání právního řádu jako celku, ale zejména pak může přinést i větší soulad s etikou podnikatele a v důsledku toho pak může i znamenat větší míru ekonomické úspěšnosti. 27

28 Při podnikání je tedy třeba mít na paměti nejméně tyto zásady: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Tato zásada je jedním ze základních právních principů a s touto zásadou velmi úzce souvisí i princip, podle kterého neznalost zákona neomlouvá. Pro podnikatele jsou obě tyto zásady velmi důležité, a to nejen pro jejich vztah s úřady, ale rovněž i pro jejich podnikatelskou činnost, každý si totiž musí být vědom toho, že se u něj předpokládá určitá míra znalosti práva a že se nemůže odvolávat na svou vlastní neznalost. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Zásada, jejiž dodržování by mělo být elementární součástí etického vybavení každého jednotlivce, ale která často, právě v obchodním styku bývá, ve jménu maximalizace vlastního zisku, podceňována až záměrně porušována. Porušování této zásady nejen vede ke vzniku povinnosti nahradit poškozenému škodu, ale často má velmi významné dopady na dobré jméno podniku a celospolečenský vztah k činnosti podnikatele. Výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. Každý podnikatel musí postupovat s péčí řádného hospodáře. V povědomí společnosti často každý podnikatel je nepoctivec, neřkuli podvodník, a každému jde jen o to, jak z ostatních sedřít kůži. Možná, že za tímto pohledem stojí právě nedodržování těchto dvou zásad, kdy jednak často vidíme, jak podnikatelé udělají cokoli, jen proto, aby zakázku získali a často k tomu používají velmi nevybíravých technik očerňování konkurence, a navíc ještě není výjimečné, že se firmy dostávají do velkých ekonomických nesnází nikoli kvůli své podnikatelské neúspěšnosti, ale kvůli nevhodným postupům vedení. Porušení těchto zásad může mít na podnikatele významné právní následky, ať již v podobě soudních sporů ohledně hospodářské soutěže, nebo v podobě insolvenčních řízení a mnoha dalších. Podnikatel si ušetří mnoho starostí, bude-li mít tyto zásady neustále na paměti. Ze zásady rovnosti, která je jedním z nejdůležitějších principů právního stáu vychází mimo jiné i to, že nelze druhého zavázat bez jeho souhlasu ani mu nelze druhému vnutit svou vůli, i to, že před soudem jsou si všechny strany rovny. Rovněž tak je třeba mít v této svovislsoti na paměti, že je zakázána jakákoli diskriminace. Každý podnikatel pro své podnikání potřebuje větší či menší prostory. V ideálním případě má takové prostory ve svém vlastnictví, avšak pokud tomu tak není, je třeba, si takové prostory pronajmout. Prostory podnikatele, ať již vlastní, či pronajaté, musí v prvé řadě vyhovovat po stavebně technické stránce. Při přípravě podnikatelských prostor, zejména v případě, že lze předpokládat, že podnikatelská činnost je spojena s určitými hygienickými riziky, je v prvé řadě třeba ověřit, zda-li prostory splňují potřebné hygienické normy pro výkon konkrétní podnikatelské činnosti. Vyhledání takové informace v právních pramenech by bylo velmi zdlouhavé a s velmi nejistým výsledkem, ze zkušeností však je známo, že před konečným výběrem prostor je možné jejich vhodnost konzultovat s příslušnou Okresní hygienickou správou. Po výběru vhodných prostor je třeba jejich užívání právně ošetřit, což se děje smlouvou o nájmu (event. podnájmu) nebytových prostor. 28

29 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl Věnovali jsme se tvorbě podnikatelského plánu s důrazem na jeho kapitoly, které souvisejí s marketingem. K jednotlivým částem získaly účastnice teoretický základ, byla jim ukázána doporučená forma zápisu do plánu a poté si účastnice musely samostatně krok za krokem svůj plán napsat. Na konci minikurzu by měly mít v základních bodech svůj podnikatelský plán připravený pro použití v reálném životě. Pod pojmem podnikatelský plán rozumíme psaný dokument, na kterém je sepsána podnikatelská činnost. Má odpovídat skutečnosti a tedy být bez příkras není dobré se věci dělat ani lepší ani horší, než ve skutečnosti jsou. Má se jednat o živoucí dokument, který budete průběžně aktualizovat tak, jak se mění situace ve vašem podnikání. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Podnikatelský plán má dvě základní poslání slouží jednak pro podnikatele a jednak pro externí subjekty. Pro podnikatele by měl být vodítkem, které pomůže realizovat jeho podnikatelský záměr, při jeho psaní si utřídí myšlenky, přijde na nové nápady, uvědomí si možné problémy svého záměru. Zároveň může sloužit k prezentaci podnikání navenek například získání financí od investorů nebo přilákat klíčové zaměstnance. Podnikatelský plán může být napsán mnoha různými způsoby. V našem minikurzu jsme se drželi následujícího schématu: I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII. Finanční analýza IX. Přílohy Ad II. Executive summary stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manažerských a jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky Ad III. Popis vaší společnosti charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání Body IV., V. a VI. se zabývají marketingem a jsou jádrem podnikatelského plánu. Existuje řada definic marketingu, které jsou více nebo méně složité. Protože v jednoduchosti je krása, budeme 29

30 pro naše potřeby chápat jako 3 postupné kroky: 1. Zjistit, co chce náš zákazník 2. Poskytnout mu to 3. Vydělat na tom Ad IV. Popis vašeho produktu Produkt je klíčovým faktorem úspěchu každého podnikání. V kapitole věnované produktu si definujeme jeho pozici, jeho výhody, budeme se věnovat rozdílu mezi produktem a Brandem (značkou). Také srovnáme svůj produkt s konkurencí, definujeme si jeho silné a slabé stránky. Naše podnikání existuje v určitém prostředí, kterému říkáme trh. Ad V. Analýza trhu Abychom byli v podnikání úspěšní, musíme svůj trh velmi dobře znát. V kapitole o trhu budeme shromažďovat maximum informací, které budeme schopni zjistit o trhu, jeho velikosti, jeho potenciálu, segmentech trhu. Protože je naším cílem uspokojit potřeby zákazníka musíme toho co nejvíce zjistit i o něm. Výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu), analýza konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie) Ad VI. Vaše strategie a implementace Po určení vlastností produktů/služeb a důkladné analýze trhu může následovat vymýšlení strategií a jejich zavádění. Tvorba strategie vychází z vize společnosti a opírá se o provedené výzkumy a zjištěné informace. Strategie popisuje sled kroků společnosti k dosažení vytyčených cílů. Kroky na sebe musí navazovat a první z nich popisuje nejbezprostřednější budoucnost. Popisuje-li strategie budoucnost, musí respektovat trendy a tendence, nejen přítomné tržní informace. Implementační řízení by mělo být jasně ohraničené přesnými termíny a přidanou hodnotu, zodpovědnost za řízení vždy nesou konkrétní osoby. Jako názorná ukázka vhodně slouží tabulky či grafy. Ad VII. Váš tým Klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, hrubý propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní Ad VIII. Finanční analýza Tržby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, předběžný výkaz výnosů a nákladů, propočet základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše tržeb, od které dochází k vytváření zisku), plán financování První část našeho minikurzu bude tedy věnována analýze naší současné situace a ve druhé části budeme na základě těchto poznatků vytvářet naši marketingovou strategii. 30

31 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl V první části minikurzu věnovaného psaní podnikatelského plánu s důrazem na marketing jsme si napsali titulní stranu našeho plánu a potom jsme probrali velmi důkladně analýzu našeho produktu a trhu. Odpověděli jsme si tím na otázku, kde jsme s naším podnikáním v této chvíli. Ve druhé části vytvoříme na základě analýzy naši marketingovou strategii. Prvním krokem je sestavení SWOT analýzy (z anglického Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Jedná se o komplexní hodnocení silných a slabých stránek našeho produktu a o vyhodnocení příležitostí a hrozeb pro naše podnikání. SWOT analýza slouží jednak k dalšímu utřídění informací, kdy vybereme ty nejdůležitější informace podle významu pro naše podnikání, a je zároveň výchozím bodem pro formulování naší podnikatelské strategie. Jedná se o klíčovou část plánu a proto je třeba jejímu zpracování věnovat dostatek času a úsilí a snažit se vše naformulovat co nejpřesněji. Dalším krokem je formulování naší podnikatelské vize. Je to přesvědčivá, stručná a výstižná charakteristika toho, kam se chceme ve svém podnikání dlouhodobě dostat (přibližně v horizontu 5 let). Vize má být pokud možno vyjádřena jednou větou. K formulování marketingové strategie je třeba si uvědomit, v jaké fázi životního cyklu se nachází náš produkt. Životní cyklus produktu má 4 fáze: 1. Zavádění 2. Růst 3. Zralost 4. Pokles Jednotlivé fáze se mezi sebou liší trendem prodejů a úrovní zisku, který jsme schopni v dané fázi generovat. V každé fázi také zaměříme svou marketingovou strategii jiným způsobem. Např. ve fázi zavádění produktu je naším cílem vybudování povědomí o produktu a zkušenost s prvním použitím produktu. V této fázi nám prodeje postupně narůstají, ale vzhledem k nutným investicím do rozvoje budeme končit ve ztrátě nebo bude náš zisk nulový. Podle cíle naší strategie se pak definuje marketingový mix pro daný produkt. Marketingový mix se obvykle definuje jako 4P. Jedná se opět o zkratku pocházející z angličtiny a znamená: 1. Produkt (Product) 2. Cena (Price) 3. Propagace (Promotion) 4. Místo (Place) Někdy se do marketingového mixu řadí také pátý element Lidé (People). Produktu jsme se obšírně věnovali v první části našeho minikurzu a provedli jsme jeho důkladnou analýzu. Cenu volíme sami na základě různých faktorů, základním kritériem je to, aby námi nastavená cena přinesla co největší profit. Propagací rozumíme jakoukoli aktivitu, která zvyšuje povědomí o produktu a její typ a charakteristiky se budou lišit podle toho jaký je náš produkt a jeho cílová skupina. Místo je rozhodnutí o tom, jak se bude můj produkt dostávat k zákazníkovi, tj. kde bude pro mého zákazníka dostupný. 31

32 Naformulováním základní marketingové strategie a nastavením prvků marketingového mixu končíme marketingovou část podnikatelského plánu. Závěrem probereme ještě zbylé kapitoly, které mají spíše popisný charakter. Popis společnosti má obsahovat informace jako druh podnikání a odvětví, právní subjektivitu firmy, vlastnictví firmy, její historii, úspěchy a v neposlední řadě vizi. Popis vašeho týmu je důležitou kapitolou zejména pro případné investory a má informovat o managementu, podílnících, organizační struktuře podniku. Část věnovaná finanční analýze má obsahovat detailní finanční rozbor vašeho podnikatelského projektu a je mimo rozsah tohoto minikurzu. Pro praktické potřeby se krátce věnujeme P&L analýze (analýze zisku a ztráty). Na závěr plánu sepíšeme shrnutí plánu (executivesummary). I když se tato část píše až nakonec, v podnikatelském plánu ji zařadíme na úvod dokumentu. Jedná se o nejdůležitější část podnikatelského plánu pro zaujetí externích čtenářů musí být proto napsaná poutavě a shrnovat to nejpodstatnější a nejzajímavější z celého podnikatelského plánu. Doporučený rozsah této kapitoly je maximálně 2 strany. 32

33 Marketing Bc. Rostislav Starý Podnikatelský plán a marketing Cesta od prvního nápadu k úspěšnému podniku je dlouhá a v jejím úvodu je nezbytné nejprve správně definovat samotný záměr. Jako první krok může posloužit zamyšlení nad vizí (kam chceme společnost dovést) a misí (prohlášení o smyslu toho, co firma dělá) podniku a nad tzv. Brand Positioning Statement. V té je třeba ujasnit si Co jsme, Pro koho pracujeme, tedy jaká je naše cílová skupina, Jak jsme jiní, tedy jakou máme konkurenční výhodu oproti jiným podnikům poskytujícím podobný produkt či službu, a Jakou má náš klient výhodu, tedy proč by měl využít právě našich služeb nebo produktu. V ještě detailnějších obrysech toto úvodní zamyšlení rozpracovává tzv. Podnikatelský plán. Jeho cílem je v písemné formě definovat hlavní kroky vedoucí k cíli, k realizaci naší myšlenky ve fungující společnost. Zároveň tak vzniká dokument, se kterým můžeme oslovit potenciální investory, společníky nebo třeba banku. Struktura podnikatelského plánu je zcela individuální, měla by ale obsahovat popis podnikatelské příležitosti, cíle firmy a vlastníků, popsat potenciální trhy a cílové skupiny, analýzu konkurence, finanční plán a také marketingovou a obchodní strategii společnosti. Popis podnikatelské příležitosti shrnuje čtenářům tedy třeba potenciálním investorům, společníkům či bance jaké jsou současné možnosti zákazníka řešit určitý problém a jaké nové možnosti řešení problému přinese váš výrobek nebo služba. Tedy v čem je naše řešení pro uživatele nové či lepší a jak odpovídá na jeho potřeby. V rámci popisu podnikatelské příležitosti je dobré se zaměřit zejména na popis produktu (výrobku nebo služby), jeho konkurenční výhody a užitku produktu pro zákazníka. Cíle firmy a vlastníků je vhodné stanovit měřitelné a jasné termínované a zároveň trochu reklamní. Tedy např. Do pěti let se staneme největším dodavatelem výrobku XY v České republice. Kapitola věnovaná potenciálním trhům by měla odpovídat na otázky, jaká je velikost segmentu, který je pro nás klíčový, jaké jsou jeho trendy (roste?), jak je ve vybraném segmentu silná konkurence, jak jsou zákazníci dosažitelní apod. Analýzu konkurence je možné udělat svépomocí studiem publikací a ceníků konkurence, návštěvou obchodů, rozhovory se zaměstnanci, dodavateli či zákazníky atd. Cílem je mít jasnou představu o tom, zda konkurence bude uvádět na trh nové výrobky nebo služby, jaký obraz se snaží vytvářet o svém podniku, jaké má cílové trhy, v čem si konkurujete (cena, kvalita, služba, pohodlí zákazníků atp.), jaká je její reklamní strategie a distribuce výrobků atp. To hraje roli při přípravě vlastního marketingového plánu. Marketingový plán vychází mj. z tzv. SWOT analýzy, která definuje silné a slabé stránky vaší společnosti, a hrozby a příležitosti trhu. S tím souvisí finální výběr cílového trhu pro vaše služby, určení tržní pozice produktu (cílem je dosáhnout specifického vnímání produktu v povědomí zákazníků a odlišit se od konkurence na daném trhu) a rozhodnutí o marketingovém mixu (souhrn základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů). Hovoříme-li o marketingovém mixu, nejčastěji jej shrnujeme do nástrojů (tzv. 4P): Produkt (výrobní politika), Price (cenová politika), Place (distribuce) a Promotion (komunikační mix). V případě služeb se hovoří i o 5. P People (ovlivňují kvalitu poskytované služby). U produktu je třeba rozhodnout o produktovém mixu, tj. v jakých objemech a sortimentu budeme konkrétní produkty vyrábět. Zároveň je třeba zohlednit životní cyklus produktu, tj. jak bude probíhat vývoj produktu, jeho uvedení na trh, fáze zralosti a útlumu, jak budeme postupovat při inovaci či uvedení nové generace 33

34 produktu na trh. Cenovou strategii ovlivňují firemní cíle a cíle cenové politiky, náklady, poptávka, konkurence, fáze životního cyklu produktu, ale i právní a regulační opatření (např. pevně stanovené nejvyšší ceny v některých oblastech) a další. Distribuci ovlivňuje povaha naší služby či produktu v případě prodeje koncovým zákazníkům hovoříme o tzv. B2C (business-to-customer), v případě, že je vaším zákazníkem jiná společnost, hovoříme o B2B (business- -to-business). Obecně je v otázce distribuce třeba určit, zda je v prodeji třeba využít nějaké prodejní mezičlánky a pokud ano, tak jaké přicházejí v úvahu. Komunikační mix zahrnuje kombinaci různých nástrojů: reklama, podpora prodeje, public relations (vztahy s veřejností), osobní prodej a přímý marketing. Reklamu dělíme na ATL (above the line advertising, nadlinková reklama, mediální reklama), kam patří televizní reklama, tisková reklama (inzerát, akční leták), rozhlasové spoty, spoty v kinech, internetová reklama a OOH (out of home) reklama (plakáty a billboardy, reklama na dopravních prostředcích, atypické reklamní plochy) a BTL (below the line advertising, podlinková reklama, nemediální reklama), kam patří spotřebitelské soutěže, direct mail, telemarketing, propagační předměty či product placement. Při přípravě reklamní kampaně je důležité stanovit si cíle (zvýšení prodeje, známost značky, korekce image atd.), rozpočet kampaně, cílové skupiny, formulovat poselství kampaně, vybrat média a následně kampaň dle předem stanovených měřitelných cílů vyhodnotit. Podpora prodeje zahrnuje např. kupónový prodej, rozdávání vzorků zdarma, zákaznické kluby, resp. věrnostní programy, spotřebitelské soutěže apod. Stejně tak lze tyto techniky využít pro obchodní zprostředkovatele třeba ve formě slev z katalogových cen, prodejní soutěže pro obchodní partnery, dárkových propagačních předmětů nebo školení prodejního personálu apod. Public relations (PR) zahrnuje techniky práce s veřejností (reputační management). Sem patří např. media relations (vztahy s médii/novináři), využití sociálních médií (digitální PR), pořádání akcí, seminářů, sponzoring, společenská odpovědnost firem (CSR) nebo třeba vydávání publikací či časopisů. Osobní prodej využívá jako hlavní nástroje obchodní setkání, veletrhy, výstavy, poradenství při prodeji či neformální setkání. Cílem všech komunikačních technik je pracovat s image firmy. Tedy spravovat pověst, obraz, představu, znalost, kterou si o podniku (produktu) vytvářejí zákazníci, spotřebitelé, konkurence či veřejnost. Image má poté vliv na chování zákazníků i dodavatelů či partnerů, cenu produktu, loajalitu zaměstnanců atd. a tedy obecně ovlivňuje úspěch společnosti. 34

35 Význam propagace a komunikace pro začínající firmu Mgr. Bohdana Rambousková Nezřídka se stává, že propagaci a přípravu komunikační strategie začnou majitelé drobných byznysů řešit až tehdy, když mají všechnu ostatní práci hotovou. To ale bývá příliš pozdě. Plánování komunikace a PR musí probíhat souběžně s plánováním byznysu. V souvislosti s propagací bývají nejčastěji zmiňovány dva termíny reklama a PR. Reklama označuje komunikaci připravenou přímo pro koncové zákazníky samotnou firmou. Obsah reklamy si tedy zadavatel sám určuje a má jej pod kontrolou. Reklamní plochy či čas v audiovizuálních médiích je však finančně velmi náročný. PR (public relations) je soubor nástrojů, kterépomáhají budovat pozitivní vztah s veřejností a promyšleně ovlivňovat veřejné mínění (tiskové zprávy, PR články, tiskové konference, události, novinářské návštěvy...). PR materiály připravené firmou procházejí zpracováním (obvykle médii) a není tedy dopředu jisté, v jaké podobě se dostanou k veřejnosti. Výhodou je, že kvalitně provedené PR stojí mnohem méně peněz než reklama. Prvním krokem, který by měla nová firma na poli komunikace udělat, je vytvořit jednotnou identitu značky. Ta dává firmě jednotný zapamatovatelný image a odlišuje ji od ostatních, zákazníci si díky ní mohou k firmě (značce) vytvořit přímý vztah. U velkých světových značek jsme z jejich komunikace snadno schopni identifikovat, zda si zvolily např. identitu rodinnou, tradiční (Coca-Cola) nebo individualistickou (Rimmel). Stejně tak je potřeba sestavit identitu ( osobnost ) své firmy a ve veškeré komunikaci se jí pak řídit. Cílem je, aby zákazníci snadno poznali, kdy se jedná o danou firmu, protože tak budou snadno přijímat její sdělení a firemní komunikace bude efektivní. Hlavními součástmi vizuálního stylu firmy je logo, merkantilie (hlavičkový papír, vizitky, razítko), webové stránky, ová adresa atd. Vytvoření designu firemního loga profesionálem vyjde v nejlepším případě na několik tisíc korun. Pokud je taková investice do začátku příliš vysoká, lze využít např. online nástroje na sestavení loga (bezplatné či placené max. v řádu stovek Kč, např. Jeho výsledky nebudou tak originální, ale v počátečních fázích drobné živnosti může dobře posloužit. Před volbou jakýchkoli komunikačních prostředků je nutné si dobře uvědomit, kdo je cílovou skupinou. Jedná se o skupinu lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout. Cílovou skupinu lze popsat věkem, pohlavím či vzděláním jejích členů, ale mnohem přínosnější je zamyslet se nad jejím životním stylem (jaké značky ráda používá, jaké noviny čte, jak tráví volný čas...). Cílovou skupinu musíme znát proto, abychom dokázali správnězacílit komunikaci. Snažit se oslovit veškeré obyvatele České republiky nepřinese ten správný výsledek. Jakmile si ujasníme, ke komu mluvíme, je nutné zvolit správné místo a čas pro oslovení cílové skupiny. Například pro důchodce je zbytečné připravovat kampaň na Facebooku, matky malých dětí možná lépe oslovíme letáčkem na nástěnce v mateřské školce než drahou inzercí v novinách. Zatímco prodej reklamy v denním tisku a v televizi klesá, internet je médiem, které se neustále rozvíjí. Proto je naprostým základem pro každou firmu nejen webová stránka (alespoň se základními informacemi typu kontakt, nabídka služeb, mapa s adresou), ale také profil na Facebooku (ten má v ČR téměř 4 miliony uživatelů a větší část z nich jsou ženy). Online prezentace navíc stojí zlomek toho, co by stála reklama v tradičních médiích. Příprava webových stránek zahrnuje tři stěžejní fáze: rozmyšlení struktury webu, přípravu designu, naprogramování. V dnešní době již existují velmi jednoduché, intuitivní administrační systémy, v nichž si pak budete moci web kdykoli snadno aktualizovat. Ideální je samozřejmě přizvat k vývoji webových stránek 35

36 profesionální firmu, nicméně začínající živnostníci mohou využít webových editorů, v nichž si mohou svůj web postavit sami pomocí předpřipravených šablon. Stačí do vyhledávače zadat webové stránky zdarma. Jednou spuštěný web je dobré pravidelně aktualizovat (např. pomocí rubriky Novinky), čímž mu zajistíte vyšší pozici ve vyhledávačích. S webovou stránkou na vlastní doméně (ideálně ) je dobré si pořídit také ovou schránku. Firemní y umístěné na bezplatných ových klientech jako seznam.cz nebo .cz nepůsobí profesionálně. Při zakládání facebookového profilu je pro firmu vhodné zvolit firemní stránku, nikoli osobní profil. Ten je určen živým osobám, které budou na facebooku vstupovat do kontaktu se svými přáteli. Naopak firemní stránka dovoluje uživatelům, aby se přihlásili k jejímu sledování bez nutnosti potvrzení přátelství druhou stranou. Početfanoušků je u firemní stránky neomezený (u osobního profilu je maximum 5000 fanoušků), navíc nabízí přehledné statistiky o tom, ke kolika uživatelům se firemní obsah dostal a kolik z nich o něm dál mluvilo. Při debatě o komunikaci nelze nezmínit význam a sílu osobního doporučení, které si mezi sebou lidé předávají (tzv. Word of Mouth = o čem se mluví). K tomu, aby se lidé spolu bavili o firmě/značce a navzájem si ji doporučovali, jim však musítě dát dobrý důvod. Skvělým tahem je využít tzv. názorových vůdců, tedy osob, které mají schopnost ovlivňovat veřejné mínění v určité oblasti. V praxi to znamená například to, že novou službu nabídnete zdarma několika názorovým vůdcům, aby pak o ní mluvili a informaci o ní roznesli po celém městě (kadeřnice může učesat názorovou vůdkyni na ples a ta jí tím udělá skvělou reklamu). Další zajimavou technikou je guerilla marketing, tedy reklama na neobvyklých místech (např. veřejný park osázený přes noc květinami). Taková věc vždy zbudí pozornost, lidé o ní mluví a dost možná se objeví i v místních novinách. Všichni budou chtít vědět, kdo to má na svědomí. Vy jim tuto informaci následně poskytnete a uvidíte, že bleskově obletí celé město. Dostane se jí lepší pozornosti než inzerce v místním Zpravodaji. Virální videa jsou materiál, který si lidé z vlastní vůle mezi sebou přeposílají. I to je velmi levný a přitom účinný způsob, jak zviditelnit začínající firmu. Je však nezbytné přijít s obsahem, který budou lidé rádi sdílet. Velmi často se stane, že nejúspěšnější virální videa nezvniknou cíleně, ale neúmyslně, kouzlem náhody. Pokud se vám něco podobného stane, neváhejte a využijte video k propagaci firmy zveřejněním na YouTube a rozesláním přátelům. Zbytek na sebe nenechá dlouho čekat. 36

37 Komunikační a prezentační dovednosti PaedDr. Olga Medlíková Komunikační dovednosti Komunikace je nepřetržitý, mnohostranný a nikdy nekončící proud informací. Komunikujeme doma, při výběrovém pohovoru, při hře s dítětem, na nákupu, při řešení obtížné pracovní situace i při oslavě narozenin Teoretik managementu Jiří Plamínek má za to, že existují tři základní komunikační strategie: 1. Vztah rovnováhy a stability Rovnováha je stav, stabilita je proces. Všímejte si toho, zda ve vašich vztazích je dosti rovnovážných momentů zda vy i druhá strana vkládáte do vztahu (osobního či pracovního) srovnatelně kvalitní investice (čas, péči, lásku, zájem či v práci invenci, peníze, ochotu, dobré vztahy ). Pokud je situace vyrovnaná, je vztah stabilní. Pracovní či osobní. 2. Vztah pozice a zájmu Pozice je reakce (první odpověď, často vzteklá či hádavá), zájem používá otázku. Než zareagujete, napřed se zeptejte. Dostanete více informací, srovnáte si myšlenky, odpovíte klidněji a možná zjistíte, že druhé straně jde ve skutečnosti o něco jiného než řekl/a. Dobrý komunikátor/ka se hodně ptá. 3. Vztah sporu a problému Spor je personifikovaný problém. Řeší člověka, nikoliv věcnou podstatu. Takže se pak dohadujeme, kdo má ty správné názory na výchovu dětí, která politická strana to s voliči myslí lépe, kdo je víc v právu, případně kdo je víc praštěný Skutečnosti neřešitelné. Převádějte spory na problémy. A teď několik doporučení, jak se chovat, když komunikujete s druhým člověkem. - Posaďte svého komunikačního partnera (sezení je bezpečnější komunikační prvek než stání, uklidňuje). - Oslovujte komunikačního partnera jménem (na začátku a na konci jednání, dobré je i při přesvědčovacích partiích rozhovoru kde vytváříte tlak). - Vnímejte neverbální signály u druhého i u sebe (vizuální kontakt, mimiku obličeje, podání ruky, vzdálenost, hlas, vůni ). - Získávejte si pozornost (otevřenými gesty jsou vidět dlaně, melodickým hlasem s měnící se intonací, střídáním sezení a stání, pokud to při jednání jde, mluvte do očí partnera). - Nechte druhého mluvit, nepřerušujte. Pokud to ale jinak nejde, přerušte druhého diplomaticky (souhrnem toho, co řekl, při tom, když se nadechuje, po ukončení myšlenky, otázkou k věci apod.). - Aktivně naslouchejte a projevujte zájem (psaním poznámek, otázkami, přikyvováním ). - Neřešte všechno hned (nechte si čas na rozmyšlenou, jděte se projít, udělejte si poznámku a během psaní rozmyslete odpověď ). Prezentační dovednosti Prezentaci i vlastní výkon lze stále znovu rozvíjet, obohacovat, vylepšovat a tříbit. Podívejme se teď na rozvoj dovedností prezentéra a na některé nástroje ke zvýšení přitažlivosti prezentace. Charisma dobrého mluvčího Je možné naučit se charismatu? Určitě je možné rozvíjet a posilovat jeho různé složky. 37

38 Mluvíme pro lidi Sledujeme své posluchače pohledem, nejlépe tak, aby měl každý z nich dojem, že mluvíme právě pro něho. Nejsnáze tohoto dojmu dosáhneme tím, že vždy chvíli hovoříme do očí jednotlivého člověka a pak se zase posuneme dále (toto lze u malých a středně velkých skupin. U velkých skupin jedeme očima po zadních řadách, poté úhlopříčně přes publikum dopředu a zase podél prvních řad oči sledují imaginární Z, mluvčí vypadá, že se dívá na každého v sále.). Tip: Platí doporučení - 2/3 : 1/3 (lidé:pomůcka), většinu vizuálního kontaktu tedy věnujeme posluchačům. Jsme srozumitelní Před vystoupením uvolníme obličej, zejména jeho spodní část, které herci říkají maska. Je dobré napít se vody (bez bublin!) nebo teplého čaje teplo uvolňuje. Tip: Rozcvičovadla např. řekneme několikrát rychle za sebou: Malinkaťoulinkatý, nejkulaťoulinkatější, nejneobhospodářovávatelnější. Působíme aktivně Postoj i pohyb mají vypadat záměrně nevrtět se, nekolébat se, netěkat. Pohybujeme se účelově, přecházíme cíleně od flipchartu k technice, k lidem, k vypínači jak bude potřebí ale vždy cíleně. Tip: Když říkáme klíčovou myšlenku, stojíme klidně působí to věrohodněji. Umíme to s rukama Gestikulujeme volně a spontánně, doprovázíme projev podpůrnými, upozorňujícími, zvýrazňujícími a zklidňujícími gesty. Množství gest není nikde předepsáno, platí především zásada přirozenosti každý podle své osobnosti. Tip: Vhodnější jsou gesta otevřená jsou vidět dlaně. Paralingvistika práce s hlasem Mluvíme ve střední hlasové poloze, zněle a zřetelně. Důležité informace položíme hlouběji můžete si to nacvičit tak, že položíte ruku dlaní na hrudní kost a posadíte hlas do hloubky. Že se podařilo, poznáte z toho, že pod dlaní cítíte zřetelnou rezonanci, chvění. Tip: Před jakýmkoliv mluvním výkonem se vždy rozdýcháme. 38

39 Společenské chování potřeba nebo nutnost? PaedDr. Olga Medlíková Koho mám představit komu, když za šéfem přišla návštěva? Opravdu musím do kanceláře v punčochách, i když je na teploměru 35 nad nulou?! Kde je u stolu čestné místo, abych správně usadila vedoucího jednatele partnerské firmy? Můžu na vizitku napsat vzkaz? Jestli občas řešíte takové či podobné otázky, pak věřím, že je tento článek zodpoví. Sice je dávno pryč doba pana Gutha-Jarkovského (někdo možná řekne bohužel!), ale i současnost si žádá člověka společensky zběhlého. Pojďme tedy k tomu alespoň trochu přispět. Zaměříme náš drobnohled na několik důležitých témat v oblasti společenského a pracovně společenského styku. Koho komu a proč aneb základy společenského styku V naší zemi je zvykem oslovovat jedním ze tří možných způsobů: - běžným oslovením pane, paní, slečno - funkčním titulem pane řediteli, paní náměstkyně - akademickým titulem pane inženýre, paní doktorko Nejvýznamnější je titul akademický, poté poziční a pak běžné oslovení. Přednosti a představování Při běžném společenském styku (návštěva, divadlo, raut apod.) platí tři přednosti: - přednost ženy před mužem - přednost staršího před mladším - přednost výše postaveného před níže postaveným V rámci pracovního společenského styku, tzv. business (pracovní návštěva, pracovní oběd apod.), platí výrazné zjednodušení přednost šéfa na území firmy tzn., že nadřízenému představuji návštěvy, on první podává ruku, on první usedá k jednání a dává pokyn k jeho zahájení a ukončení. To platí v rámci pracovního společenského styku na půdě firmy nebo na místech, která si firma pronajala, a patří dočasně jakoby k jejímu území (př. výjezdní zasedání, kam jsme si pozvali experta, hotelový salónek, který máme pronajatý pro jednání apod.). POZOR osoby podřízené protokolu jako je např. ministr nebo premiér (případně osoby, kterým chceme dát najevo, že jsou pro nás V. I. P.), mají přednosti na své straně i v rámci pracovního setkání! Doporučený postup při představování vypadá takto: 1. Pozdrav 2. Zřetelně jméno 3. Fráze vyjadřující potěšení ze seznámení Jestliže seznamuji dva lidi, jsem tedy zprostředkovatel jejich kontaktu, je dobré postupovat následovně: 1. Vstupní fráze k seznámení 2. Jméno osoby s menší předností 3. Zajímavost o ní 4. Jméno osoby s vyšší prioritou 39

40 5. Zajímavost o ní Tedy například: Vážení, dovolte, abych vás seznámila. To je kolega Jan Malý, náš tiskový mluvčí, a tady je pan doktor Ota Jindra, externí konzultant, který má na starosti projekt ZARE. Seznamovaní by měli vyslovit maximálně pozdrav, případně potěšení ze seznámení. Účel doplňující informace tkví v tom, že prostředník může po seznámení odejít a nově seznámení mají o čem spolu mluvit. Při představování vždy stojíme, výjimku mají jen velmi staří lidé nebo osoby zdravotně handicapované. Představování provází podání ruky. Tu podává první osoba s vyšší prioritou. Někteří muži líbají dámám ruku. Žena neděkuje, nebrání se, jenom pozdraví a usměje se. Jak nakládat s vizitkou Vizitky patří ke společenskému i pracovně společenskému styku. Jde o formální písemnost a pokud chceme ušetřit čas, můžeme ji využít jako plnohodnotnou náhradu dopisu. Jestliže budeme vizitku používat jako svého druhu dopis nebo oznámení, napíšeme do levého dolního rohu zkratku vyjadřující náš úmysl a doplníme naší parafou. Parafa je autorizace, znamení toho, že jsme to opravdu my, kdo vizitku posílá. Když není vlevo dole místo, vytvoříme do pravého dolního rohu znaménko pro otočení, a zkratku včetně autorizace nebo vzkaz napíšeme na druhou stranu vizitky. Zkratky pocházejí z francouzštiny, ve světě je jich používáno osm, u nás známé jsou především tyto tři: p.f. pour feliciter blahopřání p.r. pour remercier poděkování p.c. pour condoléance vyjádření soustrasti Vizitku vkládáme do malé vizitkové obálky, je možné ji i volně přiložit k dárku, ke květinám, k reklamním předmětům atd. O čem s ním mám mluvit neboli small talk V mnoha případech nám mohou být užitečná vhodná neutrální témata pro malou společenskou konverzaci neboli small talk. Mezi nejběžnější patří: - počasí a doprava - cesta a cestování - prostředí, ve kterém se nacházíme - kultura - zajímavý detail nebo doplněk v úpravě komunikačního partnera Musíme s nimi zacházet opatrně, i chválit je třeba s mírou. Když si vybereme poslední téma, musíme ocenit třeba vzor na kravatě, kámen v jehlici nebo zajímavé náušnice, nikoliv celé oblečení. Naše konverzace má být jako lehký dotyk mistrova štětce a ne váleček malíře pokojů! Homo sapiens ve společnosti Buďme tedy rozumní. Můžeme přirozeně žít bez výše uvedených dovedností a přežijeme. Otázka je, jestli to stačí. K tomu, abychom byli žádaní na trhu práce, potřebujeme profesní znalost, dobrou komunikaci nebo řidičský průkaz skupiny B, aktivní angličtinu a velmi často ještě něco. 40

41 To něco je zakleté do pojmů šarm, jiskra, společenská zběhlost, charisma a kdoví, jak bychom jim mohli ještě říkat. Každopádně jde o jistý nadstandard. Jsou to dovednosti nepovinné, ale příjemné. Výrazně odlišují toho, kdo má, od toho, kdo nemá. Dokážou zaujmout. Posilují sebeprezentaci. Zvyšují sebevědomí. A stojí za to je rozvíjet a šířit. Hodně úspěchů! 41

42 Miniškoly podnikání I Absolventky jarního cyklu 2013 Absolventky podzimního cyklu

43 Miniškola podnikání II pro ženy, které chtějí rozvinout své podnikání Miniškola podnikání II. byla zaměřena na podnikatelky, které chtějí svůj byznys rozvinout. Protože podnikatelky nemají času nazbyt, měl kurz formu samostatných setkání posluchačky si mohly vybrat jednotlivé semináře dle svého zájmu o témata a dle časových dispozic. Účast byla nabídnuta padesáti ženám podpořeným projektem a většina z nich této nabídky alespoň jednou využila. Na každé setkání přišlo v průměru 20 zájemkyň. Témata setkání si účastnice volily samy. 43

44 Pracovní a obchodní právo Zásadní změny v právu účinné od ledna 2014 Mgr. Markéta Tillerová Smlouvy v životě podnikatele Smlouva, to je často velmi neuvědomované, ale velmi frekventované jednání každého z nás, a tedy i podnikatele. V každodenním provozu podnikatele je uzavírání smluv tím nejpodstatnějším na jeho podnikání, neboť to jsou právě smlouvy, které ve svém důsledku přináší podnikateli zisk (anebo ztrátu), úsporu (anebo zdražení), úspěch (anebo neúspěch). Uzavření smlouvy je proto pro každého podnikatele cílem jeho snažení. Smlouva, to není jen jedna, dvě, či mnoho stránek potištěných papírů, kterým rozumí tak akorát právníci, a občas ani to ne, smlouva je, velmi zjednodušeně řečeno, cokoli, v čem dvě strany dojdou ke shodě ohledně toho, co jedna strana dá a druhá strana dostane. Smlouvou tak je například i koupě rohlíku (kupní smlouva), jízda vlakem (přepravní smlouva), zapůjčení propisovačky od vedle sedícího kolegy (smlouva o půjčce), pohlídání dětí kamarádkou (tzv. nepojmenovaná smlouva, jejímž obsahem je dohoda podmínek, za nichž se mi o děti postará). Některé druhy smluv jsou výslovně upraveny v zákoně, jiné si lidé vytváří sami podle svých aktuálních potřeb, protože zákon nemůže myslet na veškeré životní situace všech lidí. Zákonnou úpravu smluv v tuto chvíli naleznete v občanském zákoníku pro vztahy občan - občan nebo podnikatel - občan, a v obchodním zákoníku pro vztahy podnikatel - podnikatel. Ne vždy však platí v předchozí větě provedené zjednodušení, kterou smlouvu hledat v kterém zákoně. Některé smlouvy se vždy řídí obchodním zákoníkem, nezávisle na tom, kdo se jich účastní (to platí například pro smlouvy o úvěru), jiné smlouvy se pak naopak řídí vždy občanským zákoníkem (v praxi se to týká smluv o převodu nemovitostí a věcných břemen). Tato dualita, která působí zejména drobným podnikatelům často obtíže, protože je pro ně složité odlišit, kdy platí co a jaké jsou drobné rozdíly mezi oběma zákonnými úpravami, skončí s účinností nového občanského zákoníku (NOZ). Od účinnosti NOZu bude platit pouze jedna právní úprava pro všechny smlouvy, ať již jejich účastníky budou lidé nepodnikatelé, či podnikatelé. Současná právní úprava, půjde-li vše dle předpokladů, přestane být účinná k , a od 1. ledna 2014 bude účinným NOZ a s ním související předpisy. Pro podnikatele v této souvislosti bude důležitý jednak přímo NOZ samotný, a dále zákon o obchodních korporacích (to pro ty, kteří podnikají formou právnické osoby, typicky společnosti s ručením omezeným). S NOZem souvisí změna řady dalších předpisů, zejména pak předpisů o procesním právu, o mezinárodním právu soukromém, některých daňových zákonů, nicméně do té nejběžnější praxe drobných podnikatelů se tyto změny nepromítnou zdaleka tak výrazně, jako NOZ samotný. Současný stav právní úpravy vychází zejména z předpokladu, že v případě smluv mezi podnikateli si jsou obě smluvní strany rovny, a to jak ve svých právech a povinnostech, tak i ve své smluvní síle. Každý drobný podnikatel, který někdy pracoval pro větší společnost si je vědom toho, že tomu tak v reálu velmi často není. NOZ proto tuto základní zásadu opouští a, vedle zachování ochrany spotřebitele, která je v nové i současné právní úpravě obdobná, zavádí ještě zásadu ochrany slabší smluvní strany, a to i pro případ vztahů mezi podnikateli. Každý jednotlivý vztah proto bude vždy hodnocen i s přihlédnutím na reálnou sílu jeho účastníků, a to vždy v každém konkrétním případě samostatně. Nelze proto dopředu obecně říci, jaká bude pozice jednotlivého podnikatele, zda-li bude slabší či silnější stranou, ale bude třeba jeho pozici posuzovat vždy podle jednotlivého konkrét- 44

45 ního vztahu a v každém vztahu tak může být jiná. Z pohledu drobných podnikatelů lze předpokládat, že se do pozice slabší strany budou dostávat častěji, nicméně není vyloučené, že se i oni dostanou do pozice strany silnější. Bez ohledu na velikost svého podnikání by měl každý podnikatel pamatovat na ochranu slabší strany, neboť se mu tím sníží riziko toho, že bude vystaven napadení svých smluv pro zneužití pozice silnějšího. Je třeba zdůraznit, že zákon předpokládá, že slabší stranou je ten, kdo nejedná v souvislosti se svou podnikatelskou činností, pročež se i drobný podnikatel může poměrně často dostávat do pozice silnější strany. Zákon však zároveň říká, že tomu tak nemusí být vždy, že někdy může být slabší stranou i podnikatel (kupříkladu v situaci, kdy se jedná o soukromou stavbu rodinného domu významného advokáta, je řemeslník, který provádí jen drobné dílčí práce, nejspíše onou slabší stranou). V ochraně slabší strany pak zákon stanoví zejména toto pravidlo: Nikdo nesmí v hospodářském styku zneužívat svojí kvalitu odborníka a vytvářet nebo zneužívat závislost slabší strany k dosažení zřejmé a neodůvodněné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech. Ochrana slabší strany se nejvíce projevuje v oblasti tzv. adhezních smluv, což je nový pojem, který se zavádí právě s NOZem. Adhezní smlouvou je taková smlouva, u které základní podmínky určí silnější strana a slabší strana nemá reálnou možnost tyto podmínky změnit. Typicky se za adhezní smlouvy budou považovat např. smlouvy uzavírané s bankami ohledně vedení běžných účtů, běžné hypoteční smlouvy, běžné pojistné smlouvy, běžné smlouvy o dodávkách energií. Za adhezní smlouvu se vždy pak bude považovat taková smlouva, která je uzavřena na formuláři, to jest taková smlouva, ve které se do předtištěného textu smlouvy doplňuje jen pár údajů (údaje o smluvní straně, drobné údaje například o výši smluvní pokuty, o termínu dodání, a podobně), přitom však většina smluvních podmínek je pevně stanovená předtištěným vzorem. Typickými smlouvami tohoto druhu jsou pak například pojistné smlouvy, smlouvy s realitními kancelářemi). To nejdůležitější, co jak pro drobného podnikatele, tak pro spotřebitele, NOZ v této oblasti přináší, je zakotvení možné neplatnosti dílčích ujednání adhezních smluv, pokud: a) smlouva odkazuje na ujednání smlouvy, která se nacházejí mimo hlavní text smlouvy (typicky obchodní podmínky přikládané ke smlouvě, odkaz na přílohy, odkaz na obchodní zvyklosti a podobně), a slabší strana přitom neměla dostatek času se s těmito podmínkami seznámit, anebo jí nemusel být obsah těchto podmínek či doložek znám (například odkaz na podmínky INCOTERMS uvedený ve smlouvě s drobným podnikatelem, který se zahraničím nikdy nespolupracoval); nebo b) smlouva obsahuje doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi (typicky jsou to obchodní podmínky vytištěné písmem velikosti 5 na velmi tenkém průpisném papíře); nebo c) smlouva obsahuje doložku, která je nesrozumitelná osobě průměrného rozumu (zákon s tímto nahlížením na platnost smluv operuje na více místech, představte si pod tím skryt onen tradiční selský rozum, v praxi by to pak mělo vést k tomu, že by smlouvy mohly být psány srozumitelněji); anebo d) smlouva obsahuje doložku, která je pro slabší stranu zvlášť nevýhodná, aniž je pro to pro nějaký rozumný důvod. Všechny čtyři výše uvedené okruhy pro možnou neplatnost adhezní smlouvy, resp. některých jejich ujednání, bude možno zpravidla překlenout tím, že silnější strana bude věnovat slabší straně výrazně větší pozornost, jednotlivá úskalí adhezní smlouvy slabší straně náležitě vysvětlí či na ně slabší stranu výslovně upozorní. V praxi by pak ochrana poskytovaná slabší straně v oblasti adhezních smluv měla vést zejména k tomu, že by v budoucnu smlouvy měly být srozumitelnější a neměly by být tak překvapivé a pro slabší strany nevýhodné. Je třeba zdůraznit, že ve vztahu dvou podnikatelů lze ochranu slabší strany smluvně vyloučit a že z pohledu 45

46 drobných podnikatelů je proto třeba smlouvám věnovat náležitou pozornost tak, aby se tam podobná ujednání neobjevovala, případně aby nezůstala nepovšimnuta. Proces uzavírání smluv začíná zpravidla nezávaznou poptávkou po určité službě či po určitém zboží. Mnozí podnikatelé však zcela přehlíží, jaká pravidla zákon pro tento proces stanoví a jaká jim to přináší úskalí a jaké jim z toho mohou plynout výhody 46

47 Asertivita Mgr. Jitka Dobešová Asertivita je způsob jednání s druhými, který nám umožňuje lépe zvládat náročné situace v komunikaci, například když musíme čelit odlišným zájmům či potřebám druhé strany. Asertivní přístup nabízí dobrou rovnováhu mezi příliš agresivním prosazujícím se jednáním a mezi pasivním ustupujícím jednáním. Pomáhá nám v situacích, kdy se cítíme zahnáni do kouta, nebo když svým chováním potencionálně ohrožujeme či zraňujeme druhé. Asertivní práva 1. Mám právo sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a být si za ně a jejich důsledky zodpovědný. 2. Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování. 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. 4. Mám právo změnit svůj názor. 5. Mám právo dělat chyby a jsem za ně zodpovědný. 6. Mám právo říct: Já nevím. 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. 8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Mám právo říct Já ti nerozumím. 10. Mám právo říct: Je mi to jedno. 11. Mám právo sám se rozhodnout, zda budu jednat asertivně nebo ne. Asertivní povinnosti 1. Učme se kontrolovat své emoce. 2. Respektujme a tolerujme i osobní práva druhého. 3. Stručně a upřímně vyjadřujme své pocity. 4. Snažme se vidět sebe i druhého reálně. 5. Pokusme se porozumět stanovisku druhého. 6. Naslouchejme druhému. 7. Važme si názorů druhých a jejich přesvědčení. 8. Nesnažme se mít za každou cenu navrch. 9. Učme se nacházet dohodu. 10. Přiznejme omyl a pokusme se jej napravit. Asertivní techniky 1. Pokažená gramofonová deska Technika, která vás klidným opakováním toho, co chcete, učí vytrvalosti v prosazování svého, bez nutnosti připravených argumentů nebo pocitu zlosti. Umožňuje ignorovat manipulativní a argumentativní léčky a trvat přitom na svém. 2. Otevřené dveře Technika, která vás učí akceptovat manipulativní kritiku tak, že klidně přiznáte svému kritikovi, že v tom, co říká, může být něco pravdy. Dovoluje vám zůstat přitom soudcem sebe samého i toho, co děláte. Umožňuje vám přijímat kritiku klidně, bez úzkosti či obran a zároveň neposkytuje vašemu kritikovi žádné posílení. 3. Sebeotevření Technika usnadňující sociální komunikaci a redukující manipulaci pomocí sdělování kladných i záporných aspektů vaší osobnosti a chování. Umožňuje klidně vyjádřit i takové věci, které dříve způsobovaly pocity 47

48 nevědomosti, úzkosti a viny. 4. Volné informace Technika, která učí rozpoznávat v konverzaci prvky pro vašeho partnera zajímavé a důležité a současně nabízet volné nevyžádané informace o sobě. Snižuje plachost při zahajování rozhovoru a usnadňuje ho oběma stranám. 5. Negativní aserce Technika, která vás učí přijímat vaše chyby a omyly (aniž byste se museli omlouvat) tak, že jednoznačně souhlasíte s kritikou vašich skutečných negativních kvalit, ať už je konstruktivní, nebo agresivní. Umožňuje posouzení vlastního chování bez obrany, úzkosti či popírání chyby, přičemž zároveň redukuje zlost a agresivitu vašeho kritika. 6. Negativní dotazování Technika, která vede k aktivní podpoře kritiky, s cílem použít získané informace (jsou-li konstruktivní) nebo je vyčerpat (jsou-li manipulativní). Kritik je přitom veden k větší asertivitě a menší závislosti na manipulativních manévrech. 7. Selektivní ignorování Technika, která rovněž umožňuje vyrovnávat se s kritikou. Přitom na kritiku manipulativní, nevěcnou, či příliš obecnou nereagujeme. Dáme však jasně najevo, že jsme slyšeli (např. Myslím, že ti rozumím ), k meritu věci se však nevyjadřujeme. Pokud kritik pokračuje konkrétně a nemanipulativně, hned navážeme věcnou komunikací. Umožňuje vyhnout se zkratkovitým alergickým reakcím, zvláště na často opakované a obecné kritiky, přičemž vede i kritizujícího k větší asertivitě. 8. Přijatelný kompromis Není-li v sázce vaše sebeúcta, je vhodné v rámci sebeprosazení nabídnout pro obě strany přijatelný kompromis. Tam, kde je v sázce osobní sebehodnocení, kompromisy při asertivním jednání neexistují. 48

49 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu 1. část Mgr. Jitka Dobešová To, zda jste úspěšně zvládli péči o klienta, nepoznáte pouze podle toho, zda jste s ním udělali obchod, ale podle toho, zda se k vám vrátí udělat obchod nový. To, jaký vztah jste s ním navázali, jakým způsobem probíhala Vaše jednání i jak jste zvládli těžkosti při realizaci projektu je obrazem Vaší budoucnosti. Tento trénink Vám pomůže zvládat celý proces budování vztahu s klientem s jistotou. Projdeme celým cyklem komunikace od prvního setkání přes jednotlivé standardní kroky budování důvěry a spokojenosti až po nenadálé situace, které mohou nastat. V profesích, které se vyznačují neustálým kontaktem s lidmi, hraje zásadní význam vztah mezi pracovníkem a klientem. Klient potřebuje mít k pracovníkovi důvěru, cítit z jeho strany porozumění, přijetí, spoluúčast, pocit, že není na obtíž. V kontaktu s klienty je velmi důležité projevovat akceptaci, to jest přijetí klienta za všech okolností, tedy i v případě, kdy je klient obtížný, nepříjemný, konfliktní. Je nutné vyhnout se moralizování a osobním soudům. Akceptace je postojem, kdy pracovník přijímá klienta nevýběrově, se vším všudy. Vychází z úcty k druhému, respektu k jeho projevu, z ohleduplnosti. Akceptace klienta zvyšuje jeho sebeúctu a přispívá k jeho pocitu, že na problémy není sám. Jiného člověka akceptuje snadněji ten, kdo je osobnostně zralý a vnitřně stabilní. Při práci s klientem je třeba také umět přijímat kritiku, přiznat chybu, vyjadřovat pochopení, poskytovat zpětnou vazbu, vyslovovat svůj názor, ale také umět se bránit ovlivňování, napadání či citovému vydírání. Akceptovat jako klienta kohokoliv je velmi obtížné, neboť téměř každý pracovník se někdy setká s klientem, který v něm budí záporný vztah či negativní pocity. Problém ve vztahu ke klientovi není podle psychoterapeuta Karla Kopřivy jen nemilou komplikací, ale i příležitostí k hlubšímu sebepoznání a profesionálnímu a osobnímu růstu. Správná komunikace by měla být vstřícná, přirozená a věrohodná. Autentická komunikace spočívá v tom, že pracovník je pro klienta srozumitelný, jeho projev je jasný a odpovídá jeho postojům a smýšlení. Samozřejmostí je soulad slovního obsahu s neverbálním projevem. Autenticita doprovázená empatií a akceptací je předpokladem úspěšné komunikace s klientem. Přístup k zákazníkovi 1. Znejte a pamatujte si cíle klienta! Cíle jsou pro Vašeho klienta jedna z nejdůležitějších věcí. Proto se musí stát důležité i pro Vás. Před každou schůzkou s klientem si jeho cíle zopakujte. Při každé výroční schůzce s klientem jeho cíle projděte a aktualizujte je. 2. Začínejte Vaše schůzky otázkou! Schůzku začněte tím, jestli se u klienta od minule něco nezměnilo. Následně se zeptejte, jestli je něco, co by chtěl prioritně řešit nebo na co by se chtěl zeptat. Pokud tomu tak je, poslouchejte, zapisujte a teprve až potom se věnujte Vámi připravené agendě. 3. Dělejte si podrobné poznámky! Dělání poznámek vede k tomu, že mimo jiné méně mluvíte a klientovi více nasloucháte. To je samo o sobě skvělé. Právě v tu chvíli, kdy jste pozorný posluchač, si s Vámi klient nejlépe popovídá. Všechny poznámky si ukládejte do složky klienta tak se k nim můžete kdykoliv vrátit. 4. Vypracujte zápis ze schůzky! A do 48 hodin po schůzce ho pošlete klientovi. Zápis zpracujte stručně na základě svých podrobných poznámek. V zápise se soustřeďte na fakta a na svá doporučení a kroky odsouhlasené klientem. Neopomeňte uvést datum a program jednání příští schůzky. Alespoň orientační. To, že klientovi zápis pošlete, znamená, že na něj myslíte a on má případně šanci některé věci korigovat. 49

50 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu 2. část Mgr. Jitka Dobešová Řešení klientových námitek V každé komunikaci, ať jde o rozhovor dvou či více osob, při vedení diskuse nebo vyjednávání musíme počítat s výskytem námitek. Námitky jsou vyjádřením nesouhlasu. Nesouhlas většinou nepociťujeme příjemně, je však třeba uvědomit si a přijmout jako fakt, že se jedná o přirozenou součást každého jednání. Vedoucí pracovníci by se měli učit zvládat námitky s klidem a s přehledem, nebrat je osobně, zbavit se tzv. reflexu osobní dotčenosti a to i v případech, kdy jsou zjevným projevem agrese a nepřátelství. Velká část námitek vyjadřuje naopak snahu více se dozvědět, vyslechnout podrobnější výklad či argumentaci, která nás přesvědčí, mnohdy i potřebu nechat se přesvědčit. Dostane-li se tomu, kdo námitku vyslovil, místo věcné argumentace striktního autoritářského odmítnutí, přirozeně se zatvrdí a určitě ho pro své řešení nezískáme. Kdo vede, měl by být spíše optimistou s převahou pozitivního vidění, hledat a nacházet v lidech to lepší. Tedy i námitky přijímat pozitivně jako cenné podněty. Pozitivní přístup dáme na vědomí i tím, že na námitkách oceníme kladné stránky a vyjádříme spokojenost nad tím, že druhá strana nad problémem uvažovala, přemýšlela nad řešením, přinesla vlastní názor a postup. Vhodnou technikou je i vlastní vyslovení očekávané námitky. Řečník zformuluje členy skupiny nevyslovenou námitku a zareaguje na ni, srozumitelnou, pádnou argumentací. Námitky mohou zůstat nevyslovené, nevyjádřené. S námitkou lze částečně souhlasit, tedy začít pozitivně podmíněným souhlasem a poté doložit, proč ji nelze přijmout celkově. Možné je také podat výčet pro a proti, při kterém naše pro převažují. Účinné bývá seznámit s vývojem vlastních názorů. Oceníme námitku jako významnou a sdělíme, že zprvu jsme měli totožný názor, postupně jsme se však přesvědčili, že existuje řešení ještě vhodnější. Připomeňme ještě užití otevřené otázky. Velmi dobrou technikou je zejména tam, kde námitka má obecnou, nekonkrétní podobu. Protějšek vyjadřuje nesouhlas větami typu: To nepůjde., To se nemůže osvědčit., Na to nemáme., Je to k ničemu., Nemá to význam., atp. Proti takto formulovaným námitkám nelze úspěšně argumentovat. Jsou totiž natolik obecné, že vlastně nevypovídají o ničem. Je neefektivní reagovat obdobně obecnými tvrzeními: Nemáte pravdu., Půjde to., Máme na to., Je to jediné řešení., apod. Vhodnější je volba otevřené otázky: Proč si myslíte, že to nepůjde?, Z jakých důvodů to nemá smysl?, Proč si to myslíte? atp. Druhá strana je otevřenou otázkou přinucena odpoutat se od obecné, nic neříkající roviny sdělení a konkretizovat. Pak je již možná výměna věcných argumentů a protiargumentů a otevřená cesta k řešení a k závěru. Technik zvládání námitek je řada. Vždy je však třeba dát najevo, že námitce rozumíme, chápeme, proč byla vyslovena, přijímáme ji jako cenný podnět a teprve pak vyložíme vlastní názor opřený o věcnou argumentaci. Čeká-li nás obtížnější jednání, při kterém musíme počítat s nesouhlasnými projevy, připravme se předem na pravděpodobné námitky věcnými a dobře podloženými argumenty. Vyměňme si v duchu role a představme si, co bychom asi namítali, kdybychom stáli na opačné straně. 50

51 Řešení námitek - SHRNUTÍ 1. Na námitky se PŘIPRAVTE předem! 2. Námitku se snažte nejdříve POCHOPIT až poté ji řešte! 3. Námitku řešte DIALOGEM, nikdy svým monologem! 4. Snažte se pochopit, jak se klient/zákazník cítí využijte EMPATII! 5. Soustřeďte se na ŘEŠENÍ. 6. Nic nepředpokládejte při řešení námitek používejte FAKTA a DATA! 51

52 Přínos online komunikace pro firmu aneb co může drobný podnik vytěžit z webové prezentace a sociálních médií Mgr. Bohdana Rambousková Bez ohledu na to, jaký je jeho vlastní vztah k internetu a moderním technologiím, musí v dnešní době každý podnikatel respektovat fakt, že online komunikace dominuje současnému světu. Internet je naším zdrojem informací, komunikace, zábavy, nákupu. Jeho prostřednictvím lze oslovit lidi po celém světě, a to s minimálními náklady. Ústup tradičních médií je dobrou zprávou především pro drobné podnikatele, pro které byla příprava kampaní a nákup reklamního prostoru drahou záležitostí. Přesunem na internet se marketingová komunikace nejen zlevnila, ale také zdynamičtila. Životnost jednoho obchodního sdělení se např. na Facebooku smrštila na délku několika hodin. Podnikatel si však velmi snadno může svoji prezentaci na webu, blogu nebo sociálních sítích vytvářet sám, dle aktuální potřeby. Navíc mu výrazně pomáhají zákazníci, kteří jsou dnes již zvyklí vyjadřovat se k nabízeným produktům a službám, doporučovat je, zveřejňovat na ně odkazy, anebo je naopak veřejně zkritizovat. Online média tedy od podnikatele vyžadují neustálou pozornost musí aktualizovat obsah, odpovídat na vzkazy od klientů a především si hlídat, zda se někde neobjevuje negativní reakce na jeho byznys. Vzhledem k časové náročnosti online komunikace není nutné, aby firma měla dynamické stránky, vlastní blog, facebookový a twitterový účet a ještě vlastní kanál na YouTube. Nicméně povinným základem je pro většinu drobných byznysů kvalitní webová stránka, facebookový profil a pravidelně vybíraný . Vytvoření webových stránek, které budou firmu důstojně reprezentovat, dnes není žádný problém. Firmy, které mají specifické požadavky, více poboček či napojení na vlastní ekonomické systémy si obvykle nechají vyrobit web na zakázku. Jde o časově náročný a drahý proces, jehož výsledkem je ovšem web ušitý na míru, přesně splňující požadavky, s unikátním designem. Začínající byznysy nebo drobní podnikatelé však mohou sáhnout po předpřipravených online webových editorech, jejichž výhodou je, že jsou okamžitě připraveny k použití, cenově velmi přijatelné a jejich poskytovatel je neustále rozvíjí a přizpůsobuje technologickému pokroku. Obvyklemáte za rozumnou cenu možnost nechat si design takového webu upravit např. přebarvit do vašich firemních barev. Toto řešení sice ze strany uživatele vyžaduje kompromisy, ale minimálně v začátku práce s firemním webem, kdy podnikatel ještě nemá konkrétní představu o svých požadavcích, plně postačí. Široká nabídka takovýchřešení se zobrazí po zadání klíčových slov webové stránky zdarma do internetového vyhledavače. V okamžiku, kdy se podnikatel rozhodne firemní webové stránky vytvořit nebo již existující web posunout na vyšší úroveň, chce mít zpravidla co nejrychleji hotovo. Vývoj kvalitní webové prezentace však má jednotlivé kroky, z nichž žádný by neměl být v zájmu úspěšného výsledku přeskočen. Nejdříve je nutné si uvědomit, jaké cílové skupině bude web určen. To totiž ovlivní rozhodování v následujících krocích: - Analýza určí, jaké funkce webu musí web plnit a jaké naopak nebudou potřeba. Předimenzování webu by vedlo k vyšším nákladům a zbytečným nárokům na jeho správu. - Vývoj struktury webu zahrnuje stanovení jednotlivých sekcí webu, jejich uspořádání a vzájemné provázání. - Design webu vychází ze struktury a dá výtvarnou podobu homepage i vnitřním stránkám. V případě online editorů se jedná o výběr šablony. - Naprogramování následuje v případě, že je web vyráběn na zakázku. V případě online editorů již systém funguje a je třeba pouze zvolit, které jeho funkce budou skutečně použity. - Hosting je umístění webu v prostoru internetu na vlastní webovou adresu. Poskytovatelé online editorů automaticky přidělují základní internetovou adresu zdarma a za poplatek zajistí doménu dle výběru 52

53 zákazníka. - Optimalizace má zajistit, aby web ve vyhledavačích vyjížděl na čelím místě. Sociální média Při zakládání facebookového profilu je pro firmu vhodné zvolit firemní stránku, nikoli osobní profil. Ten je určen živým osobám, které budou na Facebooku vstupovat do kontaktu se svými přáteli. Naopak firemní stránka dovoluje uživatelům, aby se přihlásili k jejímu sledování bez nutnosti potvrzení přátelství druhou stranou. Počet fanoušků je u firemní stránky neomezený (u osobního profilu je maximum 5000 fanoušků), navíc nabízí přehledné statistiky o tom, ke kolika uživatelům se firemní obsah dostal a kolik z nich o něm dál mluvilo. Při zakládání firemní stránky je nutné pamatovat na jednu věc: její název nejde později změnit. Facebook toto omezení vysvětluje tím, že fanoušek olajkuje (začne sledovat) určitou stránku a nebylo by vůči němu fér, aby se její název a obsah později změnil. Zároveň je to ochrana proti kupčení s fanoušky. Znamená to, že před založením facebookové stránky je nutné dobře se rozmyslet, zda ponese jméno firmy, firemní slogan nebo třeba úplně jiný název tematicky s firmou související. Facebook se neustále vyvíjí a proměňují se i zvyklosti jeho uživatelů. Nicméně zatím stále platí, že nejvyšší čtenost mají krátké vzkazy do 180 znaků, dobrou odezvu mají výzvy k akci (Sdílejte! Dejte lajk!), víc než text táhnou fotky a především fotogalerie, dobře funguje text vložený v obrázku. Algoritmus určující, kolika fanouškům se jednotlivé vzkazy zobrazí, se také neustále mění. Zatímco dříve vzkaz oslovil všechny fanoušky stránky, dnes toho lze dosáhnout pouze nákupem sponzorovaných vzkazů. Jejich cena je zatím poměrně nízká a sponzoring umožňuje zacílení podle lokality, věku a zájmů cílové skupiny. Pro provozovatele firemních stránek je to dostupná a laciná šance, jak oslovit své zákazníky. Sociální média však nabízejí mnohem víc než jen Facebook. V České republice narůstá obliba Twitteru, což je síť založená na krátkých textových zprávách do 140 znaků. Pinterest je prostor, kde lidé pod svými účty zveřejňují pěkné obrázky z celého internetu. Je to síť, která odklon od textu k vizuálním prvkům dotáhla do dokonalosti. LinkedIn je síť profesionálů, kde můžete vyhledávát informace o kariéře, pracovních zkušenostech a zařazení vašich obchodních partnerů, kolegů atd. Dobře sepsaný životopis může na LinkedInu přinést zajímavé pracovní nabídky. Foursquare umožňuje lokalizovat přátele a přihlašovat se veřejně k místům, kde se člověk pohybuje. Toho využívá řada podniků z oblasti gastronomie, kde dostávají slevu ti zákazníci, kteří nahlásí svou účast v podniku na Foursquare. Google+ je obdoba Facebooku pro uživatele Googlu. Rozšířila se nicméně především mezi experty na IT. 53

54 Komunikace na Facebooku pokračování Zaměření na facebookovou reklamu a facebookové novinky Mgr. Bohdana Rambousková Druhé setkání Miniškoly podnikání pro ženy SVČ se detailněji zaměřilo na některé aspekty práce s Facebookem. Podívaly jsme se podrobněji na tzv. Edge Rank, tedy algoritmus, jímž Facebook určuje, kolika uživatelům se příspěvek zobrazí. Zatímco v počátcích Facebooku viděli váš příspěvek všichni, kdo byli vašimi přáteli (osobní profil) nebo vašimi fanoušky (firemní stránka), dnes toto již neplatí. K omezení počtu uživatelů, k nimž příspěvek dosáhne, Facebook sáhnul poté, co množství stránek, profilů, skupin a událostí stoupnul natolik, že by uživatelé byli úplně zahlceni obsahem. Jak tedy Facebook rozhoduje, kdo uvidí můj příspěvek? Edge Rank je samozřejmě přísně tajenou formulí, nicméně je známo, že jej tvoří tři základní proměnné: intenzita vztahu fanouška k vaší stránce (jak často ji navštěvuje, komentuje, lajkuje statusy apod.), váha příspěvku (čím víc interakce vzbudí, tím větší je jeho váha) a aktuálnost příspěvku (starší příspěvky padají dolů). Na základě této značně mlhavé definice pak marketéři doporučují testovat, jaké příspěvky mají právě vaši fanoušci nejraději a v jaké denní době jsou nejčastěji onlinea připraveni k interakci. Mantra o stručnosti příspěvků a používání výzev k akci (otázky, vykřičníky, dotazy na názor apod.) platí stále. Neexistuje tedy jedna obecně platná odpověď na otázku, jaké příspěvky na Facebooku zveřejňovat. Každý byznys má svou vlastní dynamiku, kterou je třeba respektovat. Zatímco lidé z kanceláří Facebook často navštěvují ráno, po příchodu do kanceláře, kdy pijí kávu a procházejí denní tisk, mladé matky jsou v té chvíli zřejmě zrovna na procházce s dítětem, u lékaře nebo na nákupu a k počítači zasednou až v době, kdy dítě bude spát (po obědě, pozdě večer). Abyste na Facebooku oslovili větší počet uživatelů, můžete si zaplatit různé druhy reklamy. Nedávno Facebook zavedl možnost propagovaných příspěvků, kdy platbou jednoduše zvýšíte počet uživatelů, jimž se příspěvek zobrazí. Tuto možnost mají i soukromé osoby, takže skutečně každý, kdo má pocit, že jeho příspěvek je opravdu kool, může přihodit pár dolarů a zobrazit jej více lidem (přátelům přátel apod.). Klasickou formou facebookové reklamy jsou Facebook Ads, které sestávají z titulku, fotky a krátkého textu. Zobrazovány jsou po pravé straně hlavní stránky nebo osobní zdi. U reklam si volíte způsob placení, přičemž na výběr máte mezi platbou za každé kliknutí uživatele na reklamu nebo za počet zobrazení reklamy. Na principu osobního doporučení staví sponzorované příběhy, kdy pokud někdo olajkuje určitou stránku, jeho přátelům se tato informace zobrazí přímo v toku facebookových příspěvků na hlavní stránce. Uživatel vidí, že někdo z lidí, které zná, se zajímá o určitou věc. Tím, že se jedná o přítele, má uživatel sám větší tendenci se o danou stránku začít také zajímat, buď pouhou návštěvou, anebo tím, že ji začne sledovat. Důležitou vlastností facebookových reklam je fakt, že uživatel sám si může vybírat, které chce nebo nechce vídat. Tato možnost funguje jak u postranních Facebook Ads, tak u doporučených příspěvků a dalších formátů, které se zobrazí přímo v hlavním proudu příspěvků. Po najetí myší na daný příspěvek se v pravém rohu zobrazí šedý křížek či šipka, která vyzývá k rozrolování menu. Stačí zaškrtnout tento příspěvek nechci vídat, případně skrýt tuto reklamu. Facebook se dokonce i zeptá na důvod, proč o tuto reklamu nestojíte. Pojďme se ještě podívat na rozdíl mezi facebookovou stránkou a skupinou. Otázku, který z těchto formátů si založit, řeší řada firem. Mezi základní charakteristiky facebookové stránky patří to, že má veřejný obsah, který je uživatelům internetu přístupný i bez přihlášení na Facebook. Stránka je připravena pro komunikaci 54

55 firmy směrem k jejím fanouškům a za tím účelem je vybavena statistikami, možnostmi reklamy, nastavení času publikace příspěvků, správou diskusí apod. Naopak facebooková skupina je jakýsi chatroom pro komunikaci jejích členů v reálném čase. Skupina nemusí být veřejná, její vlastník může kontrolovat, kdo se stane členem. Za tím účelem vedle otevřených skupin existují také skupiny uzavřené a tajné. O členství uzavřených skupin může uživatel požádat a někdo ze členů ji musí schválit. Tajné skupiny naproti tomu nejsou na Facebooku vůbec vidět, ani ve výsledcích vyhledávání. Uživatele do nich může pozvat někdo ze členů. Typy skupin lze po jejich založení měnit, avšak tato funkce je omezena na skupiny s počtem členů nepřesahujícím 250 osob. Poměrně novou možností Facebooku je vkládání příspěvků přes html kód na webové stránky. To se skvěle hodí v případě, že se na vašem webu chcete pochlubit pozitivní zpětnou vazbou od klientů, zajímavou diskusí apod. Vkládat do webu mimo Facebook můžete váš osobní příspěvek, příspěvek z facebookové stránky nebo veřejný příspěvek od jiného uživatele, který má povoleno sledování svých příspěvků. Návštěvníci vašeho webu pak mohou lajkovat a sdílet vložený facebookový příspěvek, avšak nelze jej přímo na webu komentovat. Příspěvek se vkládá tak, že v jeho pravém horním rohu najedete na šipku, aby se vám rozvinulo menu a v něm zvolíte možnost vložit příspěvek. Další čerstvou novinkou je změna pravidel soutěží na Facebooku. Dříve platila řada restrikcí, např. v soutěži se nesmělo hlasovat prostřednictvím lajkování, přihlásit se do soutěže nešlo olajkováním příspěvku se soutěží nebo okomentováním fotky na zdi. Vítězové také nesměli být o výhře informováni prostřednictvím Facebooku. Od srpna 2013 platí nová pravidla, kdy: do soutěže se lidé mohou zapojit umístěním statusu na firemní stránku nebo klikem na To se mi líbí nebo komentářem nebo také posláním zprávy. Lajky mohou sloužit jako hlasování. Soutěž nesmí přesahovat mimo stránku subjektu, který ji vyhlašuje. Tzn. nesmí vyzývat např. k tomu, aby pro účast v soutěži uživatelé sdíleli obsah na své zdi nebo zdi přítele. Soutěže se také nesmějí odehrávat na osobních profilech. Facebook je komunikační kanál ze značné části postavený na obrázcích. Proto je výborným pomocníkem aplikace Instagram, která upravuje fotografie pomocí přednastavených barevných filtrů. Ty podpoří světelnost a zaostření tak, že fotka z obyčejného mobilního fotoaparátu může být během pár vteřin veřejně prezentována. Aplikaci stačí stáhnout zdarma do mobilu a pak jí upravit fotku hned po vyfocení a odeslat ji přímo na Facebook. 55

56 Vánoční čas a jeho využití pro posílení vztahu firmy s partnery a klienty Mgr. Bohdana Rambousková Vánoce jsou skvělou příležitostí, kdy po roce profesionálně vedené, oficiálně komunikované spolupráce vystoupit z pravidel přísně obchodního vztahu a ukázat svoji lidskou, emocionální tvář. Tím můžete posílit vaši osobní vazbu s obchodními partnery, klienty, zaměstnanci, ale také potenciálními partnery a klienty, které ještě nemáte a chtěji byste mít. Společenský zvyk poděkování za spolupráci a přání do nového roku tedy můžete využít ve svůj prospěch posílit dobré image firmy a loajalitu těch, s nimiž v byznyse vstupujete do jakýchkoli vztahů. Komunikace s partnery Prvním formátem, který se automaticky nabízí, je firemní novoročenka (PF). V dnešní době je již plně Přijatelnérozesílat PF elektronicky, čímž si ušetříte zbytečně vysoké náklady na tisk a poštovní rozesílku. Zvažte, zda limitovaný počet tištěných PF přeci jen nevyrobit a nezaslat VIP partnerům. Skutečně významným či blízkým partnerům můžete věnovat dárek. Měl by však být vkusný, ne přemrštěně drahý a je nutné dobře uvážit, zda jeho darováním nepřekračujete nějaké hranice. Například poslat láhev vína s novoročenkou vašemu dodavateli je naprosto v pořádku, ale poslat stejný dárek vaší přidělené úřednici na finanční úřad může působit jako korupce. Vánoční večírek je příležitostí, jak pozvat partnery do vaší provozovny a nenásilně jim představit vaše celoroční úspěchy, novou službu či právě zaváděný výrobek. Prezentace však nesmí přebít večírek, nebo vaši hosté již příští rok pozvání nepřijmou. Komunikace s klienty V případě, že nedisponujete databází klientů, vystavte firemní PF alespoň na váš web. Zákazníci však nejspíš více ocení slevy, které jim můžete v předvánočním čase poskytnout plošně, anebo odměnit pouze ty více loajální (např. ty, kdo ve vašem eshopu nakoupili více než pětkrát). V takovém případě jasně nastavte podmínky, kdo na slevu dosáhne, a jasně je komunikujte klientům. Stejně tak si můžete připravit drobný dárek k nákupu. Před Vánoci zákazníci velmi ocení speciální služby, jako jsou dárkové poukazy (vouchery), dárkové balení (zdarma nebo za zvýhodněnou cenu), expresní dodání kurýrem. Zajímavým nástrojem jsou tzv. wishlisty (seznam přání), které si mohou klienti online sestavit z vaší nabídky a odeslat em svým blízkým jako tipy na dárek. Komunikace se zaměstnanci Vánoční dárky se staly součástí firemní kultury v mnoha českých společnostech. Přesto vánoční prémie jsou zřejmě nadále tím, z čeho mají zaměstnanci největší radost. Můžete zvolit i kombinaci obojího drobný vánoční dárek pro všechny a finanční bonus pro nejlepší. Cetou, jak s nulovými náklady potěšit zaměstnance, jsou extra dny volna. V době mezi svátky nebo těsně po nich prudce klesá odbyt většiny produktů i služeb. Pokud se tento pokles týká i vašeho segmentu (tedy nejste např. zubař, který má mezi svátky obvykle přeplněnou ordinaci), můžete na tyto dny dát vašim lidem volno. Budou to brát jako bonus, dobrou vůli ze strany zaměstnavatele. Firemní večírek pro zaměstnance je příležitostí, jak utužit týmové vztahy a v neformální atmosféře 56

57 spláchnout různé tenze. Můžete jej uspořádat ve firmě (budete mít starosti s organizací), anebo vzít váš tým někam ven - na oblíbený bowling, do restaurace (něco vás bude stát pronájem). Společenská zodpovědnost firem Corporate social responsibility je přístup, kdy se firma dobrovolně rozhodne dělat něco pozitivního pro své okolí, a to čistě dobrovolně a bez vidiny přímého zisku. Přesto CSR určitý zisk přináší: vylepšení vztahu s věřejností, vylepšení image, vylepšení mediálního obrazu, lepší pozici pro lobbing, funkční nástroj teambuildingu, zmírnění pocitu viny apod. Pro drobné podniky CSR znamená, že si například nechají vyrobit PF od hendikepovaných umělců, jako dárky nakoupí výrobky z chráněné dílny, pořídí pro firmu Skutečný dárek od Člověka v tísni nebo třeba věnují finanční dar místnímu občanskému sdružení, potřebnému jedinci či sportovnímu klubu. Tyto finanční dary jsou odečitatelné z daní. O tom, že jste je poskytli, se dozví široká veřejnost a podpoří to její pozitivní vnímání vaší firmy. Plánování Přípravu Vánoc nelze v byznysu nechat až na listopad. Počítejte s delšími lhůtami tiskáren, grafiků, pošty, dodavatelů apod. kvůli obřímu množství zakázek, které musejí před Vánoci zpracovat. Proto velké firmy začínají s přípravou Vánoc již v létě. Televize vysílá vánoční kampaně již od počátku listopadu. Říjen Rozmyslete si nastavení kampaní a nabídky služeb na Vánoce při nakupování dárků můžete ulovit nové klienty (na webu, v provozovně, inzerátem). Vytvořte PF, pořiďte dárky apod. pro partnery (později bude vyprodáno, řada firem nakupuje obří objemy; objednávka z Číny má dobu dodání 1 měsíc). Listopad Nákupy sílí, vánoční kampaně již jedou naplno. V této době byste měli do vašeho webu přidat vánoční klíčová slova ( vánoční dárky pro ženy, vánoční dárky do 200 Kč...). Do inzerátů dávejte časové omezení, ať k nákupu dojde ihned a klient nic neodkládá na později. Prosinec Nákupní horečka vrcholí. Upozorněte vaše zákazníky, do kdy jste schopni jejich objednávky spolehlivě zrealizovat. Rozešlete PF a dárky, uspořádejte vánoční večírek. I když máte plné ruce práce s byznysem i domácností, zvažte vaši účast na cizích vánočních večírcích z důvodu networkingu kontakty, které si na těchto společenských akcích uděláte, pak můžete využívat celý další rok. 57

58 58

59 Lektorky a lektoři Informace o expertkách a expertech, kteří v průběhu roku 2013 a 2014 vedli kurzy Miniškoly podnikání I a II. Medailonky jsou uvedeny v abecedním řazení. 59

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více