Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Využití elektronické výměny dat pro účely účetního výkaznictví a pro komunikaci s veřejnou správou Autor bakalářské práce: Klára Muziková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Ďurianová Rok obhajoby: 2013

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Využití elektronické výměny dat pro účely účetního výkaznictví a pro komunikaci s veřejnou správou jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne.... Klára Muziková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Gabriele Ďurianové za její vstřícný přístup, cenné podněty, připomínky a rady. Zároveň děkuji Marii Balkové, hlavní účetní ve firmě Kámen Hudčice, s. r. o. za čas a informace, které mi o firmě poskytla.

5 Abstrakt Tato práce se zabývá zkoumáním možností využití elektronické výměny dat jak pro účely účetního výkaznictví, tak i pro komunikaci s veřejnou správou. Úvod je zaměřen na teoretické vymezení účetní závěrky a následně autorka přechází do tématu elektronické výměny dat v účetnictví. Další části determinují trendy a vývoje užití elektronické výměny dat ve světě i v České republice. V praktické části je pak zkoumán středně velký podnik v ČR a jeho systém způsobu účetního vykazování a komunikace se státní správou. Práce potvrzuje, že způsob využití elektronický výměny dat v ČR není na dobré úrovni. Po přečtení by měla v čtenáři vzbuzovat myšlenku inovace v dosavadním způsobu výkaznictví a komunikace s úřady. Klíčová slova: elektronická výměna dat, výkaznictví, elektronická komunikace, účetní závěrka

6 Obsah Úvod Účetní závěrka dle české legislativy Účetní závěrka jako součást účetní uzávěrky Části Povinnost zveřejnění Elektronická výměna dat XML XBRL (Extensible Business Reporting Language) EDI (Electronic Data Interchange) Současný stav podnikového účetního výkaznictví na internetu Standard Business Reporting Společnosti registrované na burze Trendy a vývoje užití elektronické výměny dat v účetnictví Elektronický podpis Elektronické portály veřejné správy a informační systém datových schránek E-Services Využití elektronické výměny dat v praxi Úvod představení společnosti Kámen Hudčice, s. r. o Výkazy a přehledy jako součást komunikace s orgány veřejné správy a dalšími institucemi Analýza využití elektronické výměny dat v podniku v současné době SWOT analýza společnosti ve vazbě na elektronickou výměnu dat Návrh na zlepšení Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Seznam obrázků, grafů, tabulek a příloh Přílohy... 42

7 Úvod Elektronická výměna dat se dnes staví do popředí zájmu společnosti, ať již se mluví o informačních technologiích obecně či konkrétně v účetnictví nebo ve výkaznictví podniku, přinášejí do světa nový pohled na tuto disciplínu finančního účetnictví. Elektronizace účetnictví jako takového, ať mluvíme třeba o účetních programech, se stává denním chlebem mnoha společností. Značné množství podniků se v dnešní době staví k elektronické výměně dat docela skepticky. Svou roli tu hraje nepochybně i psychologie člověka, která vzbuzuje nedůvěru k elektronickým dokumentům. Bezesporu k tomu patří strach ze ztráty dat a prvotní nechuť pracovníků učit se novým věcem. Jinak tomu není ani v České republice (konkrétně v případě zkoumaného podniku v praktické části této práce). Myslím si, že v oblasti elektronického účetního výkaznictví a komunikace se státní správou je toho mnoho neprozkoumáno, a proto jsem se rozhodla na ne zcela známých skutečnostech probádat, jak je to s využitím elektronické výměny dat v ČR. Cílem práce je seznámení čtenáře s danou problematikou a poukázání na možnosti využití elektronických prostředků v účetním výkaznictví. Kromě tématu účetní závěrky je práce zaměřena i na související oblast a tou je komunikace s orgány veřejné správy, která bezesporu navazuje na účetní výkaznictví. V rámci komunikace s orgány státní správy je zmíněna i daňová problematika. Zároveň se zde objasňují možnosti dalšího vývoje do budoucna, které korespondují s novými nápady vycházející ze současných světových trendů. Na příkladu konkrétního podniku jsou prošetřeny současné schopnosti využití elektronické výměny dat při vykazování účetních informací. Pro tuto práci je zvolena následující hypotéza: Využívá zkoumaný podnik dostatečně elektronickou výměnu dat pro účely účetního výkaznictví a komunikaci s veřejnou správou. V teoretické části je použita metoda analýzy zkoumaného jevu. Na práci je nahlíženo i metodou komparace dnešních trendů u nás a v zahraničí. V praktické části je postupováno metodou pozorování. Většina poznatků je získána formou rozhovorů s hlavní účetní. V posledních oddílech práce je použita metoda indukce, která z prolínání poznávaných jevů vyúsťuje do následné mikroekonomické interpretace. Obsahem první kapitoly je teoretické vymezení účetní závěrky v českém prostředí a obeznámení s povinností jejího zveřejňování. Ve druhé kapitole jsou popsány jednotlivé způsoby elektronické výměny dat, kdy postupně na sebe tyto formáty navazují a vytváří celek. První dva formáty jsou značkovací jazyky vykazování podnikových dat na internetu. Třetí 1

8 kapitola se věnuje tématu Standard Business Reporting ve světě, neboli podnikovým a účetním vykazováním na internetu a součástí kapitoly je ještě zveřejňování účetních závěrek podniků registrovaných na burze. V následující kapitole jsou uvažovány trendy související s elektronickou výměnou dat elektronický podpis, elektronické portály veřejné správy či informační systém datových schránek a elektronické služby ve světě. Praktická část je věnována analýze prostředí elektronické výměny dat v podniku Kámen Hudčice, s. r. o., ze které pak následně vyplývá návrh na zlepšení způsobu vykazování a komunikace s úřady. 2

9 1 Účetní závěrka dle české legislativy Účetní závěrka jako součást účetní uzávěrky Účetní závěrka je veřejným dokumentem, ke kterému mají přístup nejen interní pracovníci, a proto je nutné k jejímu vypracování přistupovat s důležitostí. Správné sestavení účetní závěrky je jedním z hlavních principů účetnictví, při nedodržení této zásady by účetnictví nebylo úplné. Po zaúčtování všech účetních případů týkajících se daného účetního období může účetní jednotka začít s vyhotovením účetní závěrky. Dle účelu se vyhotovuje účetní závěrka řádná a mimořádná. Řádná se zpracovává vždy k poslednímu dni účetního období a mimořádná v případě např. vstupu do likvidace. U obou dochází k uzavření účetních knih. Dále může podnik, pokud mu to ukládá zvláštní právní předpis, ještě vypracovat mezitímní účetní závěrku v průběhu účetního období. Při tomto procesu se neuzavírají účetní knihy. Uzavírání účetních knih probíhá tak, že se nejprve vypočtou obraty MD a D jednotlivých syntetických účtů, následně probíhá určení daně z příjmu, zaúčtování splatné a odložené daně a popřípadě i účtování o rezervě na daň z příjmů. Poté se přesunou konečné stavy nákladových a výnosových účtů na účet zisků a ztrát a stejně tak i konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv se přenesou na konečný účet rozvažný. Nakonec se zjistí výsledek hospodaření jako rozdíl výnosů a nákladů na účtu zisků a ztrát s podvojným zápisem ve prospěch konečného účtu rozvažného. Tyto činnosti jsou podkladem pro sestavení účetní závěrky. Z konečného účtu rozvažného se vyhotovuje výkaz rozvaha a z účtu zisků a ztrát je pak sestaven výkaz zisků a ztráty, kde se naleznou informace o způsobu vytvoření výsledku hospodaření. 2 Obsahové předpoklady informací obsažených v účetní závěrce Informace zahrnuté v účetní závěrce musí být: - Spolehlivé a to tak, aby podávaly věrný a poctivý obraz o účetní jednotce a zároveň informace musí být úplná a včasná, tj. je získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání. 1 Převážná část čerpána z učebnice D. Kovanicová ABECEDA účetních znalostí pro každého XX.vydání. 2 J. Strouhal Účetní závěrka

10 - Srovnatelné tehdy, jestliže účetní metody jsou užity způsobem, který vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by tento výrok vyvrátila, použité účetní metody musí účetní jednotka uvést v příloze, změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty smí účetní jednotka měnit pouze z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. - Srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti, přičemž informace je považována za závažnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek a rozhodování uživatele účetní závěrky. 3 Uživatelé účetních informací Účetní závěrka poskytuje manažerům zdroj informací pro operativní i strategické řízení, pro externí uživatele představuje možnost udělat si představu o finanční pozici a výkonnosti podniku. Externími uživateli jsou: - vlastníci, - investoři, - dodavatelé, - odběratelé, - zaměstnanci, - banky, - stát, - veřejnost. 4 Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb., kterou se uskutečňují některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 5 upravuje veškeré povinnosti spojené s účetní závěrkou a jejími jednotlivými součástmi. V této vyhlášce je také psáno o dvojím způsobu sestavování účetní závěrky, buď v plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu vyhotovují účetní závěrku akciové společnosti a účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V ostatních případech, pokud nestanoví zákon jinak, lze vypracovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. 3 Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 7 a Vašek a kol. Finanční účetnictví a výkaznictví Dále jen zákon o účetnictví. 4

11 1.2 Části Roční účetní závěrka se skládá z těchto výkazů: - rozvaha (bilance), - výkaz zisku a ztráty, - příloha. Kromě těchto tří výkazů mohou účetní jednotky v rámci přílohy sestavovat ještě další dva výkazy: - přehled o peněžních tocích, - přehled o změnách vlastního kapitálu. Rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu mají účetní jednotky vždy vypracovat obligatorně. Sestavit přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu musí pouze vybrané účetní jednotky, u ostatních záleží na rozhodnutí podniku. Rozvaha Rozvaha by měla poskytovat informace o funkčním uspořádání aktiv (dělení na oběžná a dlouhodobá), dále také vypovídat o schopnosti podniku splatit svoje závazky, o finanční struktuře (výše vlastních a cizích zdrojů), o skladbě vlastního kapitálu s ohledem na zdroje financování interní a externí. Aktiva Položky aktiv jsou uspořádány podle míry schopnosti přeměnit se na peníze. Ke každé položce se přiřazuje hodnota jejího stavu na začátku a na konci účetního období. Stav na začátku účetního období se vykazuje v ocenění netto a jeho sloupec se označuje názvem Minulé období netto. Stav majetku za vykazované období se člení na tři sloupce. 1. sl. Brutto, 2. sl. Korekce a 3. sl. Netto. Pasiva Položky pasiv jsou tříděny podle zdrojů krytí majetku na vlastní a cizí. Obsahují pouze dva sloupce za běžné a minulé období. Pasiva nemohou mít korekci formou opravných položek, proto se zde v názvu sloupce neobjevuje slovo netto. Závazky a také pohledávky se v rozvaze zapisují v závislosti na délce zbývající doby do jejich splatnosti. 5

12 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty podává informace o finanční výkonnosti podniku. Položky se člení dle účelu financování na činnost provozní, finanční a mimořádnou. Z každé části pak je vyčíslen výsledek hospodaření, přičemž souhrnný výsledek za část provozní a finanční nazýváme výsledkem hospodaření za běžnou činnost a za všechny tři činnosti pak celkovým výsledkem. Hodnotové údaje jsou zde oproti údajům v rozvaze částkami tokovými, tedy narůstající po celé účetní období. Výkaz zisku a ztráty lze vypracovat v druhovém nebo v účelovém členění nákladů. Příloha k účetním výkazům Přílohu si může každý podnik, co se týče vzhledu, libovolně upravit, avšak obsahové náležitosti musí splňovat dle uvedené vyhlášky. Jedinými požadavky na formu jsou v zásadě přehlednost a srozumitelnost. V obsahu by se měly objevit obecné informace o podniku, sdělení o použitých metodách, o uplatnění obecných účetních zásad a další doplňující údaje. Měly by zde být sepsány údaje, které nelze vyčíst z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále se zde interpretují významné položky, které jsou důležité pro rozbor a posouzení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření podniku. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích, mnohdy nazývaný také jako výkaz cash flow, nepodává informace pouze o změně stavu peněz, ale i o změně peněžních ekvivalentů. Peněžní toky jsou chápány jako příjmy a výdaje peněžních prostředků a zvýšení či snížení stavu peněžních ekvivalentů za daný časový úsek. Peněžní toky jsou rozděleny do tří částí: - Provozní činnost zahrnující položky základní výdělečné činnosti a shodující se přibližně s běžnou činností ve výkazu zisku a ztráty. - Investiční činnost obsahuje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku a činnosti spojené s poskytováním úvěrů, které nepatří do provozní činnosti. - Finanční činnost tvoří aktivity spojené se změnami vlastních i cizích dlouhodobých zdrojů. Peněžní toky z provozu můžeme vypočítat dvojím způsobem, přímým a nepřímým, zatímco toky spojené s investicemi a financováním pouze přímou metodou. U přímé metody se postupuje tak, že se z rozvahy převezme změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů. Nejjednodušší postup spočívá ve vyjmutí účtů pokladen a bankovních účtů a roztřiďování 6

13 veškerých příjmů a úbytků z těchto účtů do tabulky. Tato metoda je považována obecně za pracnější, proto se v praxi moc nevyužívá. U nepřímé metody zjednodušeně řečeno výkaz zahajuje na prvním řádku výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním, k němu se postupně přičítají a odčítají nepeněžní náklady, výnosy a neprovozní položky. Dále se upravuje o změnu stavu rozvahových položek (zásob, pohledávek, krátkodobého majetku nezačleněného do peněžních ekvivalentů a přechodných účtů aktiv, krátkodobých provozních závazků včetně přechodných účtů pasiv). Poté zjistíme, proč se peněžní tok nerovná výsledku hospodaření. Na posledním řádků se dostáváme k samotnému vyčíslení peněžních toků. Přehled o změnách vlastního kapitálu Jak již název napovídá, tento přehled se sestavuje proto, aby účetní jednotka mohla identifikovat příčiny změn u jednotlivých složek vlastního kapitálu a to za běžné i předcházející účetní období. Zvýšení či snížení vlastního kapitálu mohly vyvolat transakce typu vklady do vlastního kapitálu, výplata dividend či podílů na zisku. Výroční zpráva Účetní jednotky, které jsou dle zákona o účetnictví povinny mít ověřenu účetní závěrku auditorem, sestavují kromě výše uvedených přehledů ještě výroční zprávu. Tato zpráva by měla podávat finanční i nefinanční informace zejména o činnostech managementu a to jak v minulosti, tak i budoucí plány. Dále by měla poskytovat informace o významných skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, aktivitách v rámci výzkumu a vývoje. Výroční zpráva zahrnuje vždy též účetní závěrku a zprávu o auditu. 6 6 Čerpáno ze zákona o účetnictví. 7

14 1.3 Povinnost zveřejnění Dle 21a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví jsou povinny zveřejňovat účetní závěrku všechny účetní jednotky zapsané v Obchodním rejstříku. Jedná se o předložení účetní závěrky, popř. i výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku. Zároveň od platí, že podnikatelé musejí dle vyhlášky č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku předávat tyto listiny v elektronické podobě a to ve formátu PDF 7 nebo na datovém nosiči CD- R zaslaném poštou rejstříkovém soudu. Účetní závěrky jsou pak uživatelům internetu zpřístupněny na webovém portálu justice.cz. 8 Dle zákona o účetnictví je lhůta pro auditované účetní jednotky stanovena na dobu do 30 dnů po ověření účetní závěrky auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, nejdéle však do konce následujícího účetního období. Pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku platí obecná úprava 38k odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle níž mohou být listiny zaslány bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti. Některé právnické osoby na své povinnosti nedbají, a přesto pod hrozbou sankcí své výkazy nezveřejňují. 9 Jak publikovala ve svém článku Komora certifikovaných účetních, především malé firmy nezveřejňují svoje účetní závěrky. Týká se to až 70 % podnikatelů v našem hlavním městě, kteří nedodržují zákon o účetnictví. Od roku 2006 dokonce 63 % subjektů ve zkoumaných regionech nesplňuje povinnost vydat svojí účetní závěrku rejstříkovému soudu. V současnosti kázeň podniků upadá a to především u společností s ručením omezeným, nejčastější formy právnických osob u nás. Sankce za nesplnění této povinnosti je přitom nemalá, nařizuje jí rejstříkový soud a činí dle zákona o účetnictví nejvýše 3 % hodnoty aktiv celkem. Dále mohou firmy dostat pokutu v řádech deseti tisíc korun za nesplnění zákonných povinností dle zákona o přestupcích PDF Portable Document Format (přenosný dokumentový formát). 8 Vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku. 9 Viz 10 Viz 8

15 2 Elektronická výměna dat 2.1 XML Rozmach výpočetní techniky vyvolal nátlak na zpracování informací prostřednictvím počítače. Je žádoucí, aby uživatelé po celém světě mohli získat relevantní informace shodně prezentované předkladatelem i v případě jiného softwaru. Tímto způsobem se sdělují zprávy v prostředí účetního výkaznictví především ve velkých kapitálových společnostech, které obchodují na burzách ve světě, takže je nutno zde zaručit předložení výkazů v různých jazycích či měnách. Tato skutečnost se stává příležitostí pro rozvoj informačních systémů v podobě vyvinutí programovacího jazyka založeného na obsahovém označení úseků datových souborů, který by nesystematická data přetvořil v systematická s označením důležitosti. Řešení se nachází v XML (z angl. Extensible Markup Language), což představuje systém značkování dat v jakémkoli oboru lidské činnosti. Pro informace z oblasti účetního výkaznictví je využíváno jiné modifikace tohoto jazyka, pojmenovaného XBRL. 11 Níže bude vysvětleno více o tomto druhu programovacího jazyka. Mezi další jazyk používající značky patří HTML (HyperText Markup Language), který ovšem nerozeznává význam obsahu zdrojového kódu, jak je patrno z následujícího obrázku. Obrázek 1: Rozdíl mezi HTML a XML/XBRL HTML: <b> </b> Zapíše údaj tučně XML: <Výnos> </Výnos> Významově označí údaj Zdroj: KPMG XBRL Budoucí nástroj výkaznictví 2.2 XBRL (Extensible Business Reporting Language) 12 Jak již z anglického překladu vyplývá, tento formát je především spojen s vykazováním podnikových účetních údajů. Princip přenosu dat je založen na vytváření značek (tagů) vždy s označením jejich významu v souboru těchto obsahově strukturovaných dat. Obsahová a významová čitelnost jsou vzájemně propojeny, a proto pokud by nebyla zabezpečená regulace 11 Mejzlík Účetní informační systémy str Většina informací je čerpána z L. Mejzlík Počítačem integrované řízení podniku. 9

16 obsahu prezentovaných údajů, nedocházelo by k významovému přínosu těchto dat. Tato předávaná data jsou obsahově regulována standardy (dle IFRS). IFRS představují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Koncepce uspořádání účetní závěrky je zaznamenána ve standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a ve standardu IAS 7 Výkaz peněžních toků. 13 Pokud se rozhodne podnikatel své výkazy sestavit dle IFRS a zveřejnit je ve formátu XBRL, zajistí tak uživatelům jednak obsahovou srovnatelnost, ale i významově správnou čitelnost údajů jakýmkoliv počítačovým systémem prakticky celosvětově. Aby bylo garantováno správné použití XBRL, byla vytvořena tzv. taxonomie, tedy jakýsi slovník datových prvků. Datové prvky jsou pak nositeli určitých informací a to nejen z hlediska popisu prvku, ale i vztahů k ostatním elementům, či k regulačním pravidlům. Každý element taxonomie nese informace o vymezení obsahu pojmu, prezentaci zveřejňovaného textu, kalkulaci výpočtu dané účetní položky, odkaz na regulační předpisy, pojmenování dané položky, souvislosti s dalšími informacemi v dokumentu, či podmínky vzájemných propojení. Jako příklad lze uvést položku stálých aktiv nemovitý majetek, který se vypočítá z hodnoty stálých aktiv, v rozvaze se nachází pod položkou nemovitosti, stroje a zařízení a je regulován IFRS (IAS 1). 14 Taxonomie může být vyvinuta jakoukoli institucí či organizací s dostatečnými odbornými a technickými znalostmi. Vznikla proto nezisková organizace XBRL International šířící používání XBRL v různých zemích na základě individuálních jurisdikcí. V roce 2002 XBRL International sestavila první taxonomii pro účetní závěrky sestavované dle IFRS za přispění Rady pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board - IASB). Dodnes tyto dvě instituce spolupracují na společném záměru významové čitelnosti obsahově shodných informací. 2.3 EDI (Electronic Data Interchange) Zatímco XML/XBRL je v podstatě značkovací jazyk bez použití jakýchkoliv norem či standardů, EDI představuje elektronickou výměnu dat za předpokladu pevně dohodnutého formátu. Jeho využití je zúženo pouze na přenášení informací mezi podniky. Systém komunikace spočívá ve společném mezinárodním standardu pro elektronický přenos dat UN/EDIFACT. Představte si situaci, že pošlete svému dodavateli objednávku v elektronické podobě a ten ji pomocí zautomatizovaného procesu ve svém informačním systému zanese do svého účetnictví. Předávaný doklad je tedy zachovaný v elektronické podobě a přispívá tak 13 Vašek a kol. Finanční účetnictví a výkaznictví Více o XBRL taxonomie naleznete na webu 10

17 k odstranění papírových dokumentů. Tento přenos dat se těší velké oblibě hlavně u velkých společností. Z hlediska malého podniku je ale tato inovace jak finančně, tak časově náročná. Nevýhodou také zůstává fakt, že většina podnikových systémů nedokáže přečíst jazyk a syntaxi této komunikace Čerpáno ze stránek: 11

18 3 Současný stav podnikového účetního výkaznictví na internetu 3.1 Standard Business Reporting Myšlenka Standard Business Reportingu 16 byla prvně vytvořena australskou vládou. Iniciativa je zaměřená na snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů při účetním či daňovém výkaznictví. Toto partnerství vlád by mělo přispět k podpoře dosažení bezproblémových národních ekonomik. Výsledkem by pak byla nejenom úspora nákladů na straně podnikatelů, ale i úspora nákladů i časového zatížení institucí veřejné správy. Důležité je podotknout, že přístup SBR není jen čistě záležitostí finančních orgánů, ale také by tato myšlenka měla být motivována vládou a celé politiky vedoucí ke snížení nemalé administrativní zátěže podnikatelského sektoru. Studie v Austrálii a Nizozemí prokázaly, že administrativní překážky spojené s výkaznictvím podnikatelů způsobují náklady zhruba 2,5 % HDP. Tyto studie také odhadují snížení těchto nákladů po zavedení přístupu SBR nejméně o 8 %. 17 Princip SBR je založen na: - vytváření národních taxonomií (ve spojení s jazykem XBRL, ale do budoucna už novými technologiemi) k užití při výkaznictví podnikatelů pro státní správu, - užívání národních taxonomií i k odstranění duplicitních či nepotřebných záznamů, - oprávnění k zužitkování taxonomie k usnadnění přímého reportingu určitých záznamů vycházejících z účetního či reportingového softwaru pro potřebu firem a jejich zprostředkovatelů (dodavatelů, externích účetních, daňových poradců), - zabezpečení zřízení efektivních mechanismů pro budoucí prostředí SBR (národní reportingový servis, webový portál, vstupní brána veřejné správy). 16 Dále jen SBR. 17 Odkaz na studie zde : 12

19 Obrázek 2: SBR sjednocené podání Zdroj: OECD.org Situace na předchozím schématu popisuje stav úplné implementace SBR, kdy podnikatelský subjekt zasílá konsolidovaný dokument obsahující nejrůznější hlášení, přiznání k daním, výkazy ke zveřejnění, formuláře atd. Tento dokument pak prochází vstupní bránou, tzv. komunikačním kanálem státní správy či portálem pro výkaznictví. Tato brána identifikuje zasílatele zprávy a rozdělí dokument pro příslušné orgány státní správy, kterým je pak následně odesílá. Některé zprávy či podání, které nejsou opakovaně zasílané v pravidelných intervalech lze úřadům posílat odděleně mimo sjednocené podání. Týká se to např. různých odhlášení a přihlášení k živnostenským a jiným úřadům. Tento model zasílání konsolidované zprávy neslouží jen při komunikaci se státní správou, ale také i mezi podniky navzájem. Podniky využívají nejrůznějších formátů k zaslání svých výkazů státní správě. U malých a středních podniků u nás převažuje preference papírových dokumentů, pro ně by proto bylo těžké se z tohoto světa najednou přesunout do inovace jménem SBR. Tomuto kroku předchází nelehký úkol vlád spočívající ve standardizaci informací a zavedení jednotného formátu dat, prostřednictvím kterého budou zprávy čitelné v kterémkoli počítačovém zařízení. Vlády se tímto problémem zabývají již několik let. Většina těchto iniciativních vlád snažících se o implementaci SBR přišla na příznaky problémů spočívajících v databázích, které nejsou schopny spolu navzájem komunikovat. Dnešní technologie SBR, aby mohla fungovat účinně, 13

20 čerpá k počítačovému podávání zpráv značkovací jazyk XBRL 18. V praxi různé orgány státní správy používají různé formáty pro přenos zpráv (EDI, XML atd.). Aplikace jednoho datového formátu a i jednoho datového slovníku (taxonomie) umožní usnadnění jednání podniků, účetních a především dodavatelů softwaru s vládními orgány. XBRL ukládá zvláštní syntaxi, která je interoperabilní napříč XBRL vyhovujícími systémy a také napříč organizacemi. SBR pak může posloužit k přenosu rychlé komunikace zasláním jedné zprávy několika institucím v reálném čase. Za výhody pro podnikatele se považuje: - snížení administrativní zátěže při poskytování údajů pro státní správu, - snížení nákladů na přepracování a opětovné prezentování dat, - odstranění nutnosti znovu předložit údaje, které by mohly být odvozeny z předložených účtů a výpočtů během auditů, - efektivnější proces předávání/shromažďování dat napříč různými vnitřními odděleními ve vnitropodnikových střediscích společnosti, - zvýšení interoperability finančních transakcí, - lepší interakce s bankami pro žádosti o úvěry, - lepší kvalita dat (méně ručního zásahu), - vyvarování se pokut za nedodržení zákonných povinností o předkládání informací, - zvýšená možnost změny poskytovatele softwaru v budoucnu Společnosti registrované na burze V poslední době se stále rostoucí globalizací a nátlakem kapitálového trhu se ztenčuje míra zákonné regulace běžného účetnictví a upevňuje se postavení regulace na principu účetního výkaznictví. Finanční účetnictví se na podkladu zveřejňovaných účetních informací stává podnětem k získání názoru externího uživatele na finanční zdraví a budoucí vývoj firmy. V rámci této regulace po linii účetních výkazů se berou na vědomí nároky kladené na účetní výkazy ze strany vlastníků, manažerů firem i státních institucí. Poté jsou tyto požadavky většinou začleněné i v neúčetních legislativních normách (v obchodních zákonících, zákonech o burzách, zákonech o cenných papírech aj.) Představení jazyka XBRL viz kapitola Elektronická výměna dat na str Celá podkapitola čerpána ze zdroje: 20 Dle učebnice Finanční účetnictví Světový koncept Kovanicová. 14

21 Společnosti registrované na burze neboli obchodníci s cennými papíry se řídí kromě zákona o účetnictví ještě zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a co se týče povinnosti zveřejňování, musí tyto společnosti podle 16 tohoto zákona předkládat do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance. 21 ČNB pomocí aplikace Centrální úložiště regulovaných informací zveřejňuje údaje, které jsou povinni emitenti kótovaných cenných papírů zasílat. Cílem tohoto webového portálu je zpřístupnit tato data široké veřejnosti tak, aby k nim byl zajištěn lehký, bezplatný a nezvýhodňující přístup pro některé uživatele. V Centrálním úložišti najdeme např. výroční zprávu a pololetní zprávu emitenta, mezitímní zprávu, celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu, vnitřní informace, manažerské transakce, informace související s valnou hromadou nebo schůzí vlastníků dluhopisů, oznámování podílů na hlasovacích právech emitenta. Emitenti tyto obligatorní informace zasílají pomocí webového rozhraní pro sběr informačních povinností a registraci subjektů. 22 ČNB dále ustanovuje pravidla způsobu zveřejňování údajů pro obchodníky s cennými papíry následujícím způsobem. Obchodník s cennými papíry má předkládat požadované informace v českém jazyce na své internetové adrese prostřednictvím souboru v běžně používaném formátu umožňujícím jeho stažení (PDF). 23 Obchodní společnosti, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, podléhají povinnosti účtovat a sestavit účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie Dle 16 zák. č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 22 Čerpáno ze stránek /vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/. 23 Dle 210 části sedmé vyhlášky č. 123/2007 Sb. v pozdějším znění. 24 Dle 19a zákona o účetnictví. 15

22 4 Trendy a vývoje užití elektronické výměny dat v účetnictví 4.1 Elektronický podpis V médiích se spekuluje o tom, že by si měla elektronický podpis pořídit do budoucna každá firma či podnikatel. V dnešní době mají podnikatelé zatím pouze právo si tuto službu opatřit od přijetí zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. 25 Elektronickým podpisem se myslí jistý kód, který umožňuje identifikovat autora a také zaručit, že podepsaná zpráva nebyla pozměněna. E-podpis by měl plnit v podstatě stejnou funkci jako vlastnoruční podpis a také ulehčit administrativní zátěž subjektů spojenou s docházením mimo jiné na finanční, městské, obecní úřady, do pojišťoven či bank. V zákoně o elektronickém podpisu se hovoří o uznávaném elektronickém podpisu jako o zaručeném elektronickém podpisu, který je podložen kvalifikovaným certifikátem zřízeném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a ve kterém lze nalézt údaje vyjadřující jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. 26 V současnosti existují tři společnosti reprezentující akreditované poskytovatele: - První certifikační autorita, a. s. - Česká pošta, s. p. - eidentity, a. s. Ze všech společností poskytuje nejlevnější služby Česká pošta. V roce 2013 stojí kvalifikovaný certifikát 396 Kč vč. DPH. Oproti předchozím letům je zde patrné zdražení. Po zavedení služeb v roce 2005 nabízel tento státní podnik stejný osobní certifikát za 190 Kč. Služba je ovšem časově omezená pouze na 1 rok, takže si podnikatelé musejí každým rokem obnovovat své elektronické podpisy. Z vlastnění elektronického podpisu vyplývají jisté výhody, jsou jimi např. bezpečná elektronická komunikace, snížení administrativních nákladů na provoz. Nevýhody se pak shledávají v krátkodobé platnosti certifikátů, finanční zátěži na pořízení či administrativní náročnosti pořízení a používání elektronického podpisu. 25 Pro elektronický podpis je používáno i zkráceného výrazu e-podpis. 26 Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. 16

23 Jak vyplývá z průzkumu serveru Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která v roce 2011 oslovila 324 respondentů z této skupiny, zhruba polovina účastníků průzkumu používá elektronický podpis. Daňové přiznání elektronickým způsobem předkládá pouze zhruba pětina dotázaných společností. Většina (60 %) podnikatelů nechce své daňové přiznání podávat elektronicky. 27 Graf 1: Vlastníte elektronický podpis? Elektronický podpis 3% 46% 51% ANO NE NEVÍM Zdroj: Předchozí graf uvádí, že celých 46 % respondentů v roce 2011 ještě nevlastnilo elektronický podpis. Důvody, proč je tento podíl tak vysoký, jsou následující. Respondenti dosud neviděli nutnost zřídit si elektronický podpis, využívají jiné formy elektronické komunikace s úřady, jako je např. datová schránka, která nepotřebuje doložení kvalifikovaným certifikátem, další důvody pak jsou subjektivního charakteru např. nedůvěra v elektronickou formu komunikace nebo dosavadní obvyklý způsob práce. Motivaci podnikatelů stále omezují náklady spojené s pořízením a používáním e-podpisu. 4.2 Elektronické portály veřejné správy a informační systém datových schránek Každý podnikatel odevzdává minimálně přiznání k dani z příjmů, účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku zveřejňují své výkazy a mají povinnost si pro účely komunikace s veřejnou správou zřídit datovou schránku (o této povinnosti více na následující stránce). Možnosti předkládání výkazů elektronickým způsob jsou různé. Některé z cest, kterými si tyto činnosti podnikatelé usnadňují, popisují následující řádky. 27 Průzkum zde: 17

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Strana 7159 427 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO)

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Metodické pomůcky jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách: MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO)

Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Pomůcka k vyplnění Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (určeno pro obce a DSO) Metodické pomůcky jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách: MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reformaverejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více