Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Využití elektronické výměny dat pro účely účetního výkaznictví a pro komunikaci s veřejnou správou Autor bakalářské práce: Klára Muziková Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Ďurianová Rok obhajoby: 2013

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Využití elektronické výměny dat pro účely účetního výkaznictví a pro komunikaci s veřejnou správou jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. V Praze dne.... Klára Muziková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Gabriele Ďurianové za její vstřícný přístup, cenné podněty, připomínky a rady. Zároveň děkuji Marii Balkové, hlavní účetní ve firmě Kámen Hudčice, s. r. o. za čas a informace, které mi o firmě poskytla.

5 Abstrakt Tato práce se zabývá zkoumáním možností využití elektronické výměny dat jak pro účely účetního výkaznictví, tak i pro komunikaci s veřejnou správou. Úvod je zaměřen na teoretické vymezení účetní závěrky a následně autorka přechází do tématu elektronické výměny dat v účetnictví. Další části determinují trendy a vývoje užití elektronické výměny dat ve světě i v České republice. V praktické části je pak zkoumán středně velký podnik v ČR a jeho systém způsobu účetního vykazování a komunikace se státní správou. Práce potvrzuje, že způsob využití elektronický výměny dat v ČR není na dobré úrovni. Po přečtení by měla v čtenáři vzbuzovat myšlenku inovace v dosavadním způsobu výkaznictví a komunikace s úřady. Klíčová slova: elektronická výměna dat, výkaznictví, elektronická komunikace, účetní závěrka

6 Obsah Úvod Účetní závěrka dle české legislativy Účetní závěrka jako součást účetní uzávěrky Části Povinnost zveřejnění Elektronická výměna dat XML XBRL (Extensible Business Reporting Language) EDI (Electronic Data Interchange) Současný stav podnikového účetního výkaznictví na internetu Standard Business Reporting Společnosti registrované na burze Trendy a vývoje užití elektronické výměny dat v účetnictví Elektronický podpis Elektronické portály veřejné správy a informační systém datových schránek E-Services Využití elektronické výměny dat v praxi Úvod představení společnosti Kámen Hudčice, s. r. o Výkazy a přehledy jako součást komunikace s orgány veřejné správy a dalšími institucemi Analýza využití elektronické výměny dat v podniku v současné době SWOT analýza společnosti ve vazbě na elektronickou výměnu dat Návrh na zlepšení Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Seznam obrázků, grafů, tabulek a příloh Přílohy... 42

7 Úvod Elektronická výměna dat se dnes staví do popředí zájmu společnosti, ať již se mluví o informačních technologiích obecně či konkrétně v účetnictví nebo ve výkaznictví podniku, přinášejí do světa nový pohled na tuto disciplínu finančního účetnictví. Elektronizace účetnictví jako takového, ať mluvíme třeba o účetních programech, se stává denním chlebem mnoha společností. Značné množství podniků se v dnešní době staví k elektronické výměně dat docela skepticky. Svou roli tu hraje nepochybně i psychologie člověka, která vzbuzuje nedůvěru k elektronickým dokumentům. Bezesporu k tomu patří strach ze ztráty dat a prvotní nechuť pracovníků učit se novým věcem. Jinak tomu není ani v České republice (konkrétně v případě zkoumaného podniku v praktické části této práce). Myslím si, že v oblasti elektronického účetního výkaznictví a komunikace se státní správou je toho mnoho neprozkoumáno, a proto jsem se rozhodla na ne zcela známých skutečnostech probádat, jak je to s využitím elektronické výměny dat v ČR. Cílem práce je seznámení čtenáře s danou problematikou a poukázání na možnosti využití elektronických prostředků v účetním výkaznictví. Kromě tématu účetní závěrky je práce zaměřena i na související oblast a tou je komunikace s orgány veřejné správy, která bezesporu navazuje na účetní výkaznictví. V rámci komunikace s orgány státní správy je zmíněna i daňová problematika. Zároveň se zde objasňují možnosti dalšího vývoje do budoucna, které korespondují s novými nápady vycházející ze současných světových trendů. Na příkladu konkrétního podniku jsou prošetřeny současné schopnosti využití elektronické výměny dat při vykazování účetních informací. Pro tuto práci je zvolena následující hypotéza: Využívá zkoumaný podnik dostatečně elektronickou výměnu dat pro účely účetního výkaznictví a komunikaci s veřejnou správou. V teoretické části je použita metoda analýzy zkoumaného jevu. Na práci je nahlíženo i metodou komparace dnešních trendů u nás a v zahraničí. V praktické části je postupováno metodou pozorování. Většina poznatků je získána formou rozhovorů s hlavní účetní. V posledních oddílech práce je použita metoda indukce, která z prolínání poznávaných jevů vyúsťuje do následné mikroekonomické interpretace. Obsahem první kapitoly je teoretické vymezení účetní závěrky v českém prostředí a obeznámení s povinností jejího zveřejňování. Ve druhé kapitole jsou popsány jednotlivé způsoby elektronické výměny dat, kdy postupně na sebe tyto formáty navazují a vytváří celek. První dva formáty jsou značkovací jazyky vykazování podnikových dat na internetu. Třetí 1

8 kapitola se věnuje tématu Standard Business Reporting ve světě, neboli podnikovým a účetním vykazováním na internetu a součástí kapitoly je ještě zveřejňování účetních závěrek podniků registrovaných na burze. V následující kapitole jsou uvažovány trendy související s elektronickou výměnou dat elektronický podpis, elektronické portály veřejné správy či informační systém datových schránek a elektronické služby ve světě. Praktická část je věnována analýze prostředí elektronické výměny dat v podniku Kámen Hudčice, s. r. o., ze které pak následně vyplývá návrh na zlepšení způsobu vykazování a komunikace s úřady. 2

9 1 Účetní závěrka dle české legislativy Účetní závěrka jako součást účetní uzávěrky Účetní závěrka je veřejným dokumentem, ke kterému mají přístup nejen interní pracovníci, a proto je nutné k jejímu vypracování přistupovat s důležitostí. Správné sestavení účetní závěrky je jedním z hlavních principů účetnictví, při nedodržení této zásady by účetnictví nebylo úplné. Po zaúčtování všech účetních případů týkajících se daného účetního období může účetní jednotka začít s vyhotovením účetní závěrky. Dle účelu se vyhotovuje účetní závěrka řádná a mimořádná. Řádná se zpracovává vždy k poslednímu dni účetního období a mimořádná v případě např. vstupu do likvidace. U obou dochází k uzavření účetních knih. Dále může podnik, pokud mu to ukládá zvláštní právní předpis, ještě vypracovat mezitímní účetní závěrku v průběhu účetního období. Při tomto procesu se neuzavírají účetní knihy. Uzavírání účetních knih probíhá tak, že se nejprve vypočtou obraty MD a D jednotlivých syntetických účtů, následně probíhá určení daně z příjmu, zaúčtování splatné a odložené daně a popřípadě i účtování o rezervě na daň z příjmů. Poté se přesunou konečné stavy nákladových a výnosových účtů na účet zisků a ztrát a stejně tak i konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv se přenesou na konečný účet rozvažný. Nakonec se zjistí výsledek hospodaření jako rozdíl výnosů a nákladů na účtu zisků a ztrát s podvojným zápisem ve prospěch konečného účtu rozvažného. Tyto činnosti jsou podkladem pro sestavení účetní závěrky. Z konečného účtu rozvažného se vyhotovuje výkaz rozvaha a z účtu zisků a ztrát je pak sestaven výkaz zisků a ztráty, kde se naleznou informace o způsobu vytvoření výsledku hospodaření. 2 Obsahové předpoklady informací obsažených v účetní závěrce Informace zahrnuté v účetní závěrce musí být: - Spolehlivé a to tak, aby podávaly věrný a poctivý obraz o účetní jednotce a zároveň informace musí být úplná a včasná, tj. je získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání. 1 Převážná část čerpána z učebnice D. Kovanicová ABECEDA účetních znalostí pro každého XX.vydání. 2 J. Strouhal Účetní závěrka

10 - Srovnatelné tehdy, jestliže účetní metody jsou užity způsobem, který vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by tento výrok vyvrátila, použité účetní metody musí účetní jednotka uvést v příloze, změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty smí účetní jednotka měnit pouze z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. - Srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti, přičemž informace je považována za závažnou, jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek a rozhodování uživatele účetní závěrky. 3 Uživatelé účetních informací Účetní závěrka poskytuje manažerům zdroj informací pro operativní i strategické řízení, pro externí uživatele představuje možnost udělat si představu o finanční pozici a výkonnosti podniku. Externími uživateli jsou: - vlastníci, - investoři, - dodavatelé, - odběratelé, - zaměstnanci, - banky, - stát, - veřejnost. 4 Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb., kterou se uskutečňují některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 5 upravuje veškeré povinnosti spojené s účetní závěrkou a jejími jednotlivými součástmi. V této vyhlášce je také psáno o dvojím způsobu sestavování účetní závěrky, buď v plném, nebo ve zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu vyhotovují účetní závěrku akciové společnosti a účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V ostatních případech, pokud nestanoví zákon jinak, lze vypracovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. 3 Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 7 a Vašek a kol. Finanční účetnictví a výkaznictví Dále jen zákon o účetnictví. 4

11 1.2 Části Roční účetní závěrka se skládá z těchto výkazů: - rozvaha (bilance), - výkaz zisku a ztráty, - příloha. Kromě těchto tří výkazů mohou účetní jednotky v rámci přílohy sestavovat ještě další dva výkazy: - přehled o peněžních tocích, - přehled o změnách vlastního kapitálu. Rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu mají účetní jednotky vždy vypracovat obligatorně. Sestavit přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu musí pouze vybrané účetní jednotky, u ostatních záleží na rozhodnutí podniku. Rozvaha Rozvaha by měla poskytovat informace o funkčním uspořádání aktiv (dělení na oběžná a dlouhodobá), dále také vypovídat o schopnosti podniku splatit svoje závazky, o finanční struktuře (výše vlastních a cizích zdrojů), o skladbě vlastního kapitálu s ohledem na zdroje financování interní a externí. Aktiva Položky aktiv jsou uspořádány podle míry schopnosti přeměnit se na peníze. Ke každé položce se přiřazuje hodnota jejího stavu na začátku a na konci účetního období. Stav na začátku účetního období se vykazuje v ocenění netto a jeho sloupec se označuje názvem Minulé období netto. Stav majetku za vykazované období se člení na tři sloupce. 1. sl. Brutto, 2. sl. Korekce a 3. sl. Netto. Pasiva Položky pasiv jsou tříděny podle zdrojů krytí majetku na vlastní a cizí. Obsahují pouze dva sloupce za běžné a minulé období. Pasiva nemohou mít korekci formou opravných položek, proto se zde v názvu sloupce neobjevuje slovo netto. Závazky a také pohledávky se v rozvaze zapisují v závislosti na délce zbývající doby do jejich splatnosti. 5

12 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty podává informace o finanční výkonnosti podniku. Položky se člení dle účelu financování na činnost provozní, finanční a mimořádnou. Z každé části pak je vyčíslen výsledek hospodaření, přičemž souhrnný výsledek za část provozní a finanční nazýváme výsledkem hospodaření za běžnou činnost a za všechny tři činnosti pak celkovým výsledkem. Hodnotové údaje jsou zde oproti údajům v rozvaze částkami tokovými, tedy narůstající po celé účetní období. Výkaz zisku a ztráty lze vypracovat v druhovém nebo v účelovém členění nákladů. Příloha k účetním výkazům Přílohu si může každý podnik, co se týče vzhledu, libovolně upravit, avšak obsahové náležitosti musí splňovat dle uvedené vyhlášky. Jedinými požadavky na formu jsou v zásadě přehlednost a srozumitelnost. V obsahu by se měly objevit obecné informace o podniku, sdělení o použitých metodách, o uplatnění obecných účetních zásad a další doplňující údaje. Měly by zde být sepsány údaje, které nelze vyčíst z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále se zde interpretují významné položky, které jsou důležité pro rozbor a posouzení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření podniku. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích, mnohdy nazývaný také jako výkaz cash flow, nepodává informace pouze o změně stavu peněz, ale i o změně peněžních ekvivalentů. Peněžní toky jsou chápány jako příjmy a výdaje peněžních prostředků a zvýšení či snížení stavu peněžních ekvivalentů za daný časový úsek. Peněžní toky jsou rozděleny do tří částí: - Provozní činnost zahrnující položky základní výdělečné činnosti a shodující se přibližně s běžnou činností ve výkazu zisku a ztráty. - Investiční činnost obsahuje pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku a činnosti spojené s poskytováním úvěrů, které nepatří do provozní činnosti. - Finanční činnost tvoří aktivity spojené se změnami vlastních i cizích dlouhodobých zdrojů. Peněžní toky z provozu můžeme vypočítat dvojím způsobem, přímým a nepřímým, zatímco toky spojené s investicemi a financováním pouze přímou metodou. U přímé metody se postupuje tak, že se z rozvahy převezme změna stavu peněz a peněžních ekvivalentů. Nejjednodušší postup spočívá ve vyjmutí účtů pokladen a bankovních účtů a roztřiďování 6

13 veškerých příjmů a úbytků z těchto účtů do tabulky. Tato metoda je považována obecně za pracnější, proto se v praxi moc nevyužívá. U nepřímé metody zjednodušeně řečeno výkaz zahajuje na prvním řádku výsledek hospodaření z běžné činnosti před zdaněním, k němu se postupně přičítají a odčítají nepeněžní náklady, výnosy a neprovozní položky. Dále se upravuje o změnu stavu rozvahových položek (zásob, pohledávek, krátkodobého majetku nezačleněného do peněžních ekvivalentů a přechodných účtů aktiv, krátkodobých provozních závazků včetně přechodných účtů pasiv). Poté zjistíme, proč se peněžní tok nerovná výsledku hospodaření. Na posledním řádků se dostáváme k samotnému vyčíslení peněžních toků. Přehled o změnách vlastního kapitálu Jak již název napovídá, tento přehled se sestavuje proto, aby účetní jednotka mohla identifikovat příčiny změn u jednotlivých složek vlastního kapitálu a to za běžné i předcházející účetní období. Zvýšení či snížení vlastního kapitálu mohly vyvolat transakce typu vklady do vlastního kapitálu, výplata dividend či podílů na zisku. Výroční zpráva Účetní jednotky, které jsou dle zákona o účetnictví povinny mít ověřenu účetní závěrku auditorem, sestavují kromě výše uvedených přehledů ještě výroční zprávu. Tato zpráva by měla podávat finanční i nefinanční informace zejména o činnostech managementu a to jak v minulosti, tak i budoucí plány. Dále by měla poskytovat informace o významných skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, aktivitách v rámci výzkumu a vývoje. Výroční zpráva zahrnuje vždy též účetní závěrku a zprávu o auditu. 6 6 Čerpáno ze zákona o účetnictví. 7

14 1.3 Povinnost zveřejnění Dle 21a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví jsou povinny zveřejňovat účetní závěrku všechny účetní jednotky zapsané v Obchodním rejstříku. Jedná se o předložení účetní závěrky, popř. i výroční zprávy do sbírky listin obchodního rejstříku. Zároveň od platí, že podnikatelé musejí dle vyhlášky č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku předávat tyto listiny v elektronické podobě a to ve formátu PDF 7 nebo na datovém nosiči CD- R zaslaném poštou rejstříkovém soudu. Účetní závěrky jsou pak uživatelům internetu zpřístupněny na webovém portálu justice.cz. 8 Dle zákona o účetnictví je lhůta pro auditované účetní jednotky stanovena na dobu do 30 dnů po ověření účetní závěrky auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, nejdéle však do konce následujícího účetního období. Pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku platí obecná úprava 38k odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, podle níž mohou být listiny zaslány bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti. Některé právnické osoby na své povinnosti nedbají, a přesto pod hrozbou sankcí své výkazy nezveřejňují. 9 Jak publikovala ve svém článku Komora certifikovaných účetních, především malé firmy nezveřejňují svoje účetní závěrky. Týká se to až 70 % podnikatelů v našem hlavním městě, kteří nedodržují zákon o účetnictví. Od roku 2006 dokonce 63 % subjektů ve zkoumaných regionech nesplňuje povinnost vydat svojí účetní závěrku rejstříkovému soudu. V současnosti kázeň podniků upadá a to především u společností s ručením omezeným, nejčastější formy právnických osob u nás. Sankce za nesplnění této povinnosti je přitom nemalá, nařizuje jí rejstříkový soud a činí dle zákona o účetnictví nejvýše 3 % hodnoty aktiv celkem. Dále mohou firmy dostat pokutu v řádech deseti tisíc korun za nesplnění zákonných povinností dle zákona o přestupcích PDF Portable Document Format (přenosný dokumentový formát). 8 Vyhláška č. 562/2006 Sb., o digitalizaci obchodního rejstříku. 9 Viz 10 Viz 8

15 2 Elektronická výměna dat 2.1 XML Rozmach výpočetní techniky vyvolal nátlak na zpracování informací prostřednictvím počítače. Je žádoucí, aby uživatelé po celém světě mohli získat relevantní informace shodně prezentované předkladatelem i v případě jiného softwaru. Tímto způsobem se sdělují zprávy v prostředí účetního výkaznictví především ve velkých kapitálových společnostech, které obchodují na burzách ve světě, takže je nutno zde zaručit předložení výkazů v různých jazycích či měnách. Tato skutečnost se stává příležitostí pro rozvoj informačních systémů v podobě vyvinutí programovacího jazyka založeného na obsahovém označení úseků datových souborů, který by nesystematická data přetvořil v systematická s označením důležitosti. Řešení se nachází v XML (z angl. Extensible Markup Language), což představuje systém značkování dat v jakémkoli oboru lidské činnosti. Pro informace z oblasti účetního výkaznictví je využíváno jiné modifikace tohoto jazyka, pojmenovaného XBRL. 11 Níže bude vysvětleno více o tomto druhu programovacího jazyka. Mezi další jazyk používající značky patří HTML (HyperText Markup Language), který ovšem nerozeznává význam obsahu zdrojového kódu, jak je patrno z následujícího obrázku. Obrázek 1: Rozdíl mezi HTML a XML/XBRL HTML: <b> </b> Zapíše údaj tučně XML: <Výnos> </Výnos> Významově označí údaj Zdroj: KPMG XBRL Budoucí nástroj výkaznictví 2.2 XBRL (Extensible Business Reporting Language) 12 Jak již z anglického překladu vyplývá, tento formát je především spojen s vykazováním podnikových účetních údajů. Princip přenosu dat je založen na vytváření značek (tagů) vždy s označením jejich významu v souboru těchto obsahově strukturovaných dat. Obsahová a významová čitelnost jsou vzájemně propojeny, a proto pokud by nebyla zabezpečená regulace 11 Mejzlík Účetní informační systémy str Většina informací je čerpána z L. Mejzlík Počítačem integrované řízení podniku. 9

16 obsahu prezentovaných údajů, nedocházelo by k významovému přínosu těchto dat. Tato předávaná data jsou obsahově regulována standardy (dle IFRS). IFRS představují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Koncepce uspořádání účetní závěrky je zaznamenána ve standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a ve standardu IAS 7 Výkaz peněžních toků. 13 Pokud se rozhodne podnikatel své výkazy sestavit dle IFRS a zveřejnit je ve formátu XBRL, zajistí tak uživatelům jednak obsahovou srovnatelnost, ale i významově správnou čitelnost údajů jakýmkoliv počítačovým systémem prakticky celosvětově. Aby bylo garantováno správné použití XBRL, byla vytvořena tzv. taxonomie, tedy jakýsi slovník datových prvků. Datové prvky jsou pak nositeli určitých informací a to nejen z hlediska popisu prvku, ale i vztahů k ostatním elementům, či k regulačním pravidlům. Každý element taxonomie nese informace o vymezení obsahu pojmu, prezentaci zveřejňovaného textu, kalkulaci výpočtu dané účetní položky, odkaz na regulační předpisy, pojmenování dané položky, souvislosti s dalšími informacemi v dokumentu, či podmínky vzájemných propojení. Jako příklad lze uvést položku stálých aktiv nemovitý majetek, který se vypočítá z hodnoty stálých aktiv, v rozvaze se nachází pod položkou nemovitosti, stroje a zařízení a je regulován IFRS (IAS 1). 14 Taxonomie může být vyvinuta jakoukoli institucí či organizací s dostatečnými odbornými a technickými znalostmi. Vznikla proto nezisková organizace XBRL International šířící používání XBRL v různých zemích na základě individuálních jurisdikcí. V roce 2002 XBRL International sestavila první taxonomii pro účetní závěrky sestavované dle IFRS za přispění Rady pro mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board - IASB). Dodnes tyto dvě instituce spolupracují na společném záměru významové čitelnosti obsahově shodných informací. 2.3 EDI (Electronic Data Interchange) Zatímco XML/XBRL je v podstatě značkovací jazyk bez použití jakýchkoliv norem či standardů, EDI představuje elektronickou výměnu dat za předpokladu pevně dohodnutého formátu. Jeho využití je zúženo pouze na přenášení informací mezi podniky. Systém komunikace spočívá ve společném mezinárodním standardu pro elektronický přenos dat UN/EDIFACT. Představte si situaci, že pošlete svému dodavateli objednávku v elektronické podobě a ten ji pomocí zautomatizovaného procesu ve svém informačním systému zanese do svého účetnictví. Předávaný doklad je tedy zachovaný v elektronické podobě a přispívá tak 13 Vašek a kol. Finanční účetnictví a výkaznictví Více o XBRL taxonomie naleznete na webu 10

17 k odstranění papírových dokumentů. Tento přenos dat se těší velké oblibě hlavně u velkých společností. Z hlediska malého podniku je ale tato inovace jak finančně, tak časově náročná. Nevýhodou také zůstává fakt, že většina podnikových systémů nedokáže přečíst jazyk a syntaxi této komunikace Čerpáno ze stránek: 11

18 3 Současný stav podnikového účetního výkaznictví na internetu 3.1 Standard Business Reporting Myšlenka Standard Business Reportingu 16 byla prvně vytvořena australskou vládou. Iniciativa je zaměřená na snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů při účetním či daňovém výkaznictví. Toto partnerství vlád by mělo přispět k podpoře dosažení bezproblémových národních ekonomik. Výsledkem by pak byla nejenom úspora nákladů na straně podnikatelů, ale i úspora nákladů i časového zatížení institucí veřejné správy. Důležité je podotknout, že přístup SBR není jen čistě záležitostí finančních orgánů, ale také by tato myšlenka měla být motivována vládou a celé politiky vedoucí ke snížení nemalé administrativní zátěže podnikatelského sektoru. Studie v Austrálii a Nizozemí prokázaly, že administrativní překážky spojené s výkaznictvím podnikatelů způsobují náklady zhruba 2,5 % HDP. Tyto studie také odhadují snížení těchto nákladů po zavedení přístupu SBR nejméně o 8 %. 17 Princip SBR je založen na: - vytváření národních taxonomií (ve spojení s jazykem XBRL, ale do budoucna už novými technologiemi) k užití při výkaznictví podnikatelů pro státní správu, - užívání národních taxonomií i k odstranění duplicitních či nepotřebných záznamů, - oprávnění k zužitkování taxonomie k usnadnění přímého reportingu určitých záznamů vycházejících z účetního či reportingového softwaru pro potřebu firem a jejich zprostředkovatelů (dodavatelů, externích účetních, daňových poradců), - zabezpečení zřízení efektivních mechanismů pro budoucí prostředí SBR (národní reportingový servis, webový portál, vstupní brána veřejné správy). 16 Dále jen SBR. 17 Odkaz na studie zde : 12

19 Obrázek 2: SBR sjednocené podání Zdroj: OECD.org Situace na předchozím schématu popisuje stav úplné implementace SBR, kdy podnikatelský subjekt zasílá konsolidovaný dokument obsahující nejrůznější hlášení, přiznání k daním, výkazy ke zveřejnění, formuláře atd. Tento dokument pak prochází vstupní bránou, tzv. komunikačním kanálem státní správy či portálem pro výkaznictví. Tato brána identifikuje zasílatele zprávy a rozdělí dokument pro příslušné orgány státní správy, kterým je pak následně odesílá. Některé zprávy či podání, které nejsou opakovaně zasílané v pravidelných intervalech lze úřadům posílat odděleně mimo sjednocené podání. Týká se to např. různých odhlášení a přihlášení k živnostenským a jiným úřadům. Tento model zasílání konsolidované zprávy neslouží jen při komunikaci se státní správou, ale také i mezi podniky navzájem. Podniky využívají nejrůznějších formátů k zaslání svých výkazů státní správě. U malých a středních podniků u nás převažuje preference papírových dokumentů, pro ně by proto bylo těžké se z tohoto světa najednou přesunout do inovace jménem SBR. Tomuto kroku předchází nelehký úkol vlád spočívající ve standardizaci informací a zavedení jednotného formátu dat, prostřednictvím kterého budou zprávy čitelné v kterémkoli počítačovém zařízení. Vlády se tímto problémem zabývají již několik let. Většina těchto iniciativních vlád snažících se o implementaci SBR přišla na příznaky problémů spočívajících v databázích, které nejsou schopny spolu navzájem komunikovat. Dnešní technologie SBR, aby mohla fungovat účinně, 13

20 čerpá k počítačovému podávání zpráv značkovací jazyk XBRL 18. V praxi různé orgány státní správy používají různé formáty pro přenos zpráv (EDI, XML atd.). Aplikace jednoho datového formátu a i jednoho datového slovníku (taxonomie) umožní usnadnění jednání podniků, účetních a především dodavatelů softwaru s vládními orgány. XBRL ukládá zvláštní syntaxi, která je interoperabilní napříč XBRL vyhovujícími systémy a také napříč organizacemi. SBR pak může posloužit k přenosu rychlé komunikace zasláním jedné zprávy několika institucím v reálném čase. Za výhody pro podnikatele se považuje: - snížení administrativní zátěže při poskytování údajů pro státní správu, - snížení nákladů na přepracování a opětovné prezentování dat, - odstranění nutnosti znovu předložit údaje, které by mohly být odvozeny z předložených účtů a výpočtů během auditů, - efektivnější proces předávání/shromažďování dat napříč různými vnitřními odděleními ve vnitropodnikových střediscích společnosti, - zvýšení interoperability finančních transakcí, - lepší interakce s bankami pro žádosti o úvěry, - lepší kvalita dat (méně ručního zásahu), - vyvarování se pokut za nedodržení zákonných povinností o předkládání informací, - zvýšená možnost změny poskytovatele softwaru v budoucnu Společnosti registrované na burze V poslední době se stále rostoucí globalizací a nátlakem kapitálového trhu se ztenčuje míra zákonné regulace běžného účetnictví a upevňuje se postavení regulace na principu účetního výkaznictví. Finanční účetnictví se na podkladu zveřejňovaných účetních informací stává podnětem k získání názoru externího uživatele na finanční zdraví a budoucí vývoj firmy. V rámci této regulace po linii účetních výkazů se berou na vědomí nároky kladené na účetní výkazy ze strany vlastníků, manažerů firem i státních institucí. Poté jsou tyto požadavky většinou začleněné i v neúčetních legislativních normách (v obchodních zákonících, zákonech o burzách, zákonech o cenných papírech aj.) Představení jazyka XBRL viz kapitola Elektronická výměna dat na str Celá podkapitola čerpána ze zdroje: 20 Dle učebnice Finanční účetnictví Světový koncept Kovanicová. 14

21 Společnosti registrované na burze neboli obchodníci s cennými papíry se řídí kromě zákona o účetnictví ještě zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a co se týče povinnosti zveřejňování, musí tyto společnosti podle 16 tohoto zákona předkládat do 4 měsíců po skončení účetního období svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance. 21 ČNB pomocí aplikace Centrální úložiště regulovaných informací zveřejňuje údaje, které jsou povinni emitenti kótovaných cenných papírů zasílat. Cílem tohoto webového portálu je zpřístupnit tato data široké veřejnosti tak, aby k nim byl zajištěn lehký, bezplatný a nezvýhodňující přístup pro některé uživatele. V Centrálním úložišti najdeme např. výroční zprávu a pololetní zprávu emitenta, mezitímní zprávu, celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu, vnitřní informace, manažerské transakce, informace související s valnou hromadou nebo schůzí vlastníků dluhopisů, oznámování podílů na hlasovacích právech emitenta. Emitenti tyto obligatorní informace zasílají pomocí webového rozhraní pro sběr informačních povinností a registraci subjektů. 22 ČNB dále ustanovuje pravidla způsobu zveřejňování údajů pro obchodníky s cennými papíry následujícím způsobem. Obchodník s cennými papíry má předkládat požadované informace v českém jazyce na své internetové adrese prostřednictvím souboru v běžně používaném formátu umožňujícím jeho stažení (PDF). 23 Obchodní společnosti, které jsou emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, podléhají povinnosti účtovat a sestavit účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie Dle 16 zák. č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 22 Čerpáno ze stránek /vykaznictvi_info_povinnost_emitentu_cp/. 23 Dle 210 části sedmé vyhlášky č. 123/2007 Sb. v pozdějším znění. 24 Dle 19a zákona o účetnictví. 15

22 4 Trendy a vývoje užití elektronické výměny dat v účetnictví 4.1 Elektronický podpis V médiích se spekuluje o tom, že by si měla elektronický podpis pořídit do budoucna každá firma či podnikatel. V dnešní době mají podnikatelé zatím pouze právo si tuto službu opatřit od přijetí zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu. 25 Elektronickým podpisem se myslí jistý kód, který umožňuje identifikovat autora a také zaručit, že podepsaná zpráva nebyla pozměněna. E-podpis by měl plnit v podstatě stejnou funkci jako vlastnoruční podpis a také ulehčit administrativní zátěž subjektů spojenou s docházením mimo jiné na finanční, městské, obecní úřady, do pojišťoven či bank. V zákoně o elektronickém podpisu se hovoří o uznávaném elektronickém podpisu jako o zaručeném elektronickém podpisu, který je podložen kvalifikovaným certifikátem zřízeném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a ve kterém lze nalézt údaje vyjadřující jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. 26 V současnosti existují tři společnosti reprezentující akreditované poskytovatele: - První certifikační autorita, a. s. - Česká pošta, s. p. - eidentity, a. s. Ze všech společností poskytuje nejlevnější služby Česká pošta. V roce 2013 stojí kvalifikovaný certifikát 396 Kč vč. DPH. Oproti předchozím letům je zde patrné zdražení. Po zavedení služeb v roce 2005 nabízel tento státní podnik stejný osobní certifikát za 190 Kč. Služba je ovšem časově omezená pouze na 1 rok, takže si podnikatelé musejí každým rokem obnovovat své elektronické podpisy. Z vlastnění elektronického podpisu vyplývají jisté výhody, jsou jimi např. bezpečná elektronická komunikace, snížení administrativních nákladů na provoz. Nevýhody se pak shledávají v krátkodobé platnosti certifikátů, finanční zátěži na pořízení či administrativní náročnosti pořízení a používání elektronického podpisu. 25 Pro elektronický podpis je používáno i zkráceného výrazu e-podpis. 26 Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů. 16

23 Jak vyplývá z průzkumu serveru Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která v roce 2011 oslovila 324 respondentů z této skupiny, zhruba polovina účastníků průzkumu používá elektronický podpis. Daňové přiznání elektronickým způsobem předkládá pouze zhruba pětina dotázaných společností. Většina (60 %) podnikatelů nechce své daňové přiznání podávat elektronicky. 27 Graf 1: Vlastníte elektronický podpis? Elektronický podpis 3% 46% 51% ANO NE NEVÍM Zdroj: Předchozí graf uvádí, že celých 46 % respondentů v roce 2011 ještě nevlastnilo elektronický podpis. Důvody, proč je tento podíl tak vysoký, jsou následující. Respondenti dosud neviděli nutnost zřídit si elektronický podpis, využívají jiné formy elektronické komunikace s úřady, jako je např. datová schránka, která nepotřebuje doložení kvalifikovaným certifikátem, další důvody pak jsou subjektivního charakteru např. nedůvěra v elektronickou formu komunikace nebo dosavadní obvyklý způsob práce. Motivaci podnikatelů stále omezují náklady spojené s pořízením a používáním e-podpisu. 4.2 Elektronické portály veřejné správy a informační systém datových schránek Každý podnikatel odevzdává minimálně přiznání k dani z příjmů, účetní jednotky zapsané v obchodním rejstříku zveřejňují své výkazy a mají povinnost si pro účely komunikace s veřejnou správou zřídit datovou schránku (o této povinnosti více na následující stránce). Možnosti předkládání výkazů elektronickým způsob jsou různé. Některé z cest, kterými si tyto činnosti podnikatelé usnadňují, popisují následující řádky. 27 Průzkum zde: 17

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více