Kapitálová struktura a její optimalizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitálová struktura a její optimalizace"

Transkript

1 Kapitálová struktura a její optimalizace

2 Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří autoři nezdůrazňují rozdíl mezi kapitálovou a finanční strukturou V zahraničí: - Souhrn různých cenných papírů firmy

3 Finanční a kapitálová struktura podniku Aktiva Pasiva Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Kapitálová struktura Finanční struktura Krátkodobé cizí zdroje

4 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 1) Neutrální Dlouhodobý majetek Oběžný majetek trvale přítomný Oběžný majetek pohyblivá část Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Krátkodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Krátkodobé zdroje

5 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 2) Konzervativní Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Oběžný majetek trvale přítomný Dlouhodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Oběžný majetek pohyblivá část Krátkodobé cizí zdroje Krátkodobé zdroje

6 Vztah majetkové a finanční struktury Tři přístupy: 3) Agresivní Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje Oběžný majetek trvale přítomný Oběžný majetek pohyblivá část Krátkodobé cizí zdroje Krátkodobé zdroje

7 Faktory ovlivňující míru zadlužení 1) Cena kapitálu 2) Velikost a stabilita zisku 3) Provozní páka 4) Stabilita tržeb 5) Majetková struktura podniku 6) Finanční nezávislost -udržení kontroly nad činností podniku 7) Stabilita rozdělení výsledku hospodaření

8 Faktory ovlivňující míru zadlužení 1) Cena kapitálu závisí: - době splatnosti - stupni rizika - způsobu úhrady

9 Faktory ovlivňující míru zadlužení 2) Velikost a stabilita zisku - Podnik má nízký objem tržeb a nízký zisk = neměl by se příliš zadlužovat - Podnik má vysoké tržby, může zvýšit rentabilitu VK zvýšením podílu cizího kapitálu (synergický efekt), ale nesmí překročit určitou míru zadlužení, rozhodujícím zlomem je bod indiference Bod indiference = je dluhové financování stejně výhodné jako při financování vlastním kapitálem Bod indiference = je taková výše EBITu, při níž se rentabilita VK rovná úrokové míře placené z použitého dluhu.

10 Faktory ovlivňující míru zadlužení 2) Velikost a stabilita zisku EBIT > N d (vlastní kapitál + úročený cizí kapitál) Jedná se o pozitivním vlivu finanční páky a o přiměřeném zvýšení zadluženosti

11 Faktory ovlivňující míru zadlužení 3) Provozní páka Vyjadřuje vliv jednotkové změny realizovaného q (resp.q) na změnu EBIT, to závisí na struktuře nákladů: - fixní náklady (a) z pohledu krátkodobého nejsou změnou q (resp. Q) ovlivněny - variabilní náklady (b * q) se změnou q průběžně mění Struktura fixních a variabilních nákladů ovlivňuje výši EBIT

12 Faktory ovlivňující míru zadlužení 4) Stabilita tržeb - V případě kolísání tržeb budou výkyvy v hodnotě EBIT a v ukazateli ROE mnohem větší při použití vyššího podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích než při volbě nižší míry zadluženosti. - Zadlužené financování způsobuje velké výkyvy v ukazateli ROE.

13 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku - Kapitál použitý pro financování majetku, by měl odpovídat stupni likvidity jednotlivých druhů majetku. - Bilanční pravidla, která se dotýkají kapitálové struktury: a) zlaté bilanční pravidlo financování, b) zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika, c) zlaté bilanční pari pravidlo, d) zlaté bilanční poměrové pravidlo.

14 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku a) Zlaté bilanční pravidlo financování - Financování vychází z potřeby sladit časový horizont používaných aktiv v podniku s časovým horizontem zdrojů krytí - Dlouhodobý majetek financován VK a dlouhodobým cizím kapitálem - OM financovat z krátkodobých zdrojů - Trvale vázané zásoby financovat z dlouhodobých zdrojů

15 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku b) Zlaté bilanční pravidlo vyrovnání rizika - Pravidlo se zaměřuje na poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, tj. zdroji, kterými podnik hospodaří. - Doporučuje se, aby poměr vlastního a cizího kapitálu byl 1:1 (poměr je hlavně ovlivněn oborem podnikání)

16 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku c) Zlaté bilanční pari pravidlo - Pravidlo vyžaduje, aby dlouhodobý majetek podniku byl výhradně financován vlastním kapitálem. - Pravidlo v současném moderním pojetí financování podniku představuje konzervativní a opatrný přístup. - V praxi není příliš dodržováno.

17 Faktory ovlivňující míru zadlužení 5) Majetková struktura podniku d) Zlaté bilanční poměrové pravidlo. - Pravidlo se zaměřuje na problematiku vztahu vývoje investic a tržeb podniku. - Tempo růstu investic by nemělo předstihnout tempo růstu tržeb. - Příliš vysoké investice by podnik do budoucna zatěžovaly následovně: pokles rentability, problém likvidity, nevyužití kapacit, možná ztráta konkurenceschopnosti apod.

18 Faktory ovlivňující míru zadlužení 6) Finanční nezávislost -udržení kontroly nad činností podniku - Podnik by měl sledovat svoji tzv. finanční volnost, tzn. být schopen včas opatřit finanční prostředky, když se objeví investiční příležitost. S tím souvisí otázka likvidnosti majetku podniku. - Podnik by měl preferovat tzv. vnitřní zdroje financování, tzn. takové zdroje, které jsou výsledkem jeho předchozí činnosti. - Podnik se musí rozhodnout o kombinaci vlastního a cizího kapitálu.

19 Faktory ovlivňující míru zadlužení 7) Stabilita rozdělení výsledku hospodaření Důležitou roli při rozhodování o kapitálové struktuře hraje: - výše očekávaného zisku, - zisku na jednu akcii, - rozdělení dosaženého zisku. - u a.s. i dividendová politika

20 Teorie optimální kapitálové struktury 1) Klasická teorie (Křivka U ) 2) Teorie Millera a Modiglianiho (M-M I, M-M II, M-M III) 3) Kompromisní teorie 4) Teorie signalizování 5) Teorie hierarchického pořádku 6) Teorie ekonomických subjektů 7) Teorie volného cash-flow 8) Teorie čtyř dimenzí

21 Teorie optimální kapitálové struktury Míra zadlužení ovlivňuje náklady na jednotlivé složky kapitálu podnik se snaží najít optimální kap. strukturu, aby minimalizoval náklady na kapitál

22 Vývoj názorů na optimální míru zadlužení: 1) Původní teorie nebraly v úvahu vliv daní. Náklady celkového kapitálu se vlivem změn ve finanční struktuře nemění a hledání optimálního zadlužení nemá smysl. 2) Později, začal být respektován vliv daní, který vede ke snížení ceny cizího kapitálu. Závěr: náklady celkového kapitálu v důsledku vyššího zadlužení klesají pro podnik je výhodné mít co nejvyšší podíl cizího kapitálu na celkovém kapitálu.

23 Vývoj názorů na optimální míru zadlužení: 3) V současné době převládá teorie tzv. křivky U celkových nákladů kapitálu. Závěr: od určité míry zadlužení celkové náklady na kapitál začnou stoupat (vliv daní na cenu cizího kapitálu je pohlcen vyššími požadavky věřitelů na úrokovou sazbu).

24 I. Klasická teorie kapitálové struktury (D. Durand) - Zapojení dluhu do kapitálové struktury podniku vede ke snížení průměrných vážených nákladů kapitálu a tím i k růstu tržní ceny podniku, ale jen do určité výše dluhu. - Pokud podnik překročí určitou míru zadlužení, průměrné vážené náklady kapitálu začínají stoupat, a klesá tržní hodnota podniku.

25 I. Klasická teorie kapitálové struktury - Klasický (tradiční) přístup, považuje za optimální strukturu takové složení dlouhodobého kapitálu podniku, při kterém je dosaženo minimálních průměrných vážených nákladů - Optimální kapitálovou strukturu můžeme proto také definovat: jako takové složení kapitálu, které maximalizuje tržní hodnotou podniku.

26 I. Optimální kapitálová struktura křivka U Náklady kapitálu v % N V Ø N Nd D/K optimální D/K

27 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii - Náklady dluhu jsou nižší, než náklady vlastního kapitálu. Cena dluhu je nižší jelikož věřitelé postupují nižší riziko než akcionáři. Dále cenu dluhu snižují úroky, které jsou odpočitatelné od daňového základu, ale dividendy se vyplácejí z čistého zisku. - Náklady dluhu stoupají podle výše zadluženosti. Věřitelé pociťují vyšší finanční riziko a požadují vyšší úrok. Od určitého stupně zadlužení mohou vzniknout náklady finanční tísně, které způsobují, že náklady dluhu a tím i průměrné vážené náklady stoupají.

28 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii - Náklady kmenového kapitálu se také mění v závislosti na míře zadlužení. Pokud roste míra zadlužení podniku, stoupají i požadavky majitelů akcií na výši vyplacených dividend, jelikož dochází k růstu rizika a tím dochází i k růstu ceny vlastního kapitálu.

29 I. Vývoj nákladů kapitálu v klasické teorii Závěr: - V praxi velmi obtížně využitelné, těžko lze kvantifikovat náklady kapitálů pro různé míry zadluženosti. - Velmi těžko lze odhadnout jak se budou vyvíjet požadavky majitelů akcií v závislosti na zadluženosti

30 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Teorie M-M I vychází z následujících předpokladů: 1) existuje dokonalý kapitálový trh: - neexistují transakční náklady na koupi a prodej c.p., - žádný jednotlivý investor nemá podstatný vliv na cenu c.p., - potřebné informace jsou dostupné všem investorům, - všichni investoři si mohou půjčovat peníze za stejný úrok. 2) neexistuje zdanění zisku, 3) neexistují náklady úpadku, 4) všichni investoři očekávají stejnou výši zisku před zdaněním a úroky (EBIT).

31 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Na základě zjednodušených předpokladů učinili M. a M. tento závěr: S rostoucím zadlužením náklady dluhu zůstávají stejné, náklady vlastního kapitálu rostou a průměrné náklady kapitálu zůstávají stejné. Jelikož se nemění průměrné náklady kapitálu, nemůže se měnit ani tržní hodnota firmy. Závěr: Průměrné náklady kapitálu a tržní hodnota podniku jsou za určitých podmínek nezávislé na kapitálové struktuře. Toto je označováno jako tvrzení M-M I.

32 II- Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Tato teorie postrádá: - Daň ze zisku, - Náklady finanční tísně

33 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M I Náklady kapitálu v % N V ØN Nd Míra zadlužení v %

34 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M II Upravili teorii M-M I následovně: - Uznali vliv daní za podstatný a vzniklo tvrzení M-M II Teorie M-MII: průměrné náklady kapitálu v důsledku úrokového daňového štítu se stupněm zadlužení klesají a tržní hodnota firmy roste. Toto tvrzní vychází z předpokladu: - že úroky z dluhu nepůsobí na podnik ve své plné výši, ale snížené o vliv daně. - v této situaci by bylo pro podnik nejvhodnější využívat co největší podíl dluhu na celkovém kapitálu.

35 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M II Náklady kapitálu v % Nv Ø N Nd Míra zadlužení v % (D/K)

36 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III V tvrzeních M-M I a M-M II nejsou uvažovány náklady finanční tísně. Náklady finanční tísně se objevují u podniků s vysokým dluhovým poměrem nebezpečí bankrotu přímo ovlivňuje náklady kapitálu. Tuto situaci znázorňuje M-M III (někdy označován jako empirický model nebo statický model).

37 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III Model M-M III zahrnuje náklady finanční tísně. - Náklady finanční tísně od určité míry zadlužení zvyšují náklady dluhu - Růst nákladů finanční tísně způsobuje, že efekty z úrokového daňového štítu jsou v určité míře pohlceny náklady finanční tísně. - Růst nákladů dluhu zvyšuje finanční riziko a tak rostou i náklady na vlastní kapitál. - Průměrné náklady na kapitál rostou

38 II. Teorie F. Modiglianiho a M. Millera M-M III Ru = je velikost nákladů nezadlužené firmy Náklady kapitálu N v R U Optimální výše WACC Ø N N d Optimální zadluženost Zadluženost vlastního kapitálu ( D/K)

39 III. Kompromisní teorie kapitálové struktury (Brealey a Myers) - Kompromisní teorie chápe volbu optimální kapitálové struktury jako kompromis mezi úrokovým daňovým štítem a náklady finanční tísně, které zvyšují průměrné náklady kapitálu. - Kompromisní teorie je shodná s klasickou teorií optimalizace kapitálové struktury, opírající se o U křivku průměrných nákladů kapitálu. - Tato teorie považuje za optimální takové složení kapitálu, při němž daňový štít co nejvíce převyšuje náklady finanční tísně.

40 III. Kompromisní teorie kapitálové struktury (Brealey a Myers) - Kompromisní teorie zdůrazňuje, že podstatný vliv na úvahy o kapitálové struktuře mají: - výše a stabilita podnikového zisku, - charakter hmotných aktiv. Závěr: - Podniky s bezpečnými aktivy a vysokým zdanitelným důchodem si mohou dovolit vysoké dluhové zatížení. Naopak podniky s nízkým ziskem a s rizikovými (nehmotnými) aktivy by měly především využívat vlastní zdroje.

41 IV. Teorie hierarchického pořádku - Tato teorie nezkoumá složení kapitálu z hlediska vlivu nákladů na kapitál či z hlediska tržní hodnoty podniku. - Značný vliv na volbu kapitálové struktury se připisuje samotným manažerům, kteří mají podrobnější a rychlejší informace než vlastníci nebo věřitelé.

42 IV. Teorie hierarchického pořádku - Tato teorie vychází ze dvou předpokladů: - stabilní dividendové politiky, kdy kapitálová struktura se podřizuje požadavku zachování míry dividend, a proto se průběžně upravuje podle výkyvů v dosahovaném zisku; - preference manažerů využívat interních zdrojů k financování činnosti a averze (nechuť) k emisi akcií.

43 IV. Teorie hierarchického pořádku - Podniky financují své dlouhodobé potřeby ze zdrojů v tomto pořadí (jde vlastně o určení jakéhosi hierarchického pořádku, který udává prioritu při volbě vhodných zdrojů financování): - interní zdroje (zadržený zisk při stabilní dividendové politice). - dlouhodobé úvěry, emise dlouhodobých dluhopisů, - emise akcií.

44 V. Teorie čtyř dimenzí (Brealey a Myers) - Koncepce vychází z toho, že neexistuje žádný vzorec pro výpočet průměrných nákladů kapitálu, který by určoval optimální kapitálovou strukturu. - Autoři teorie doporučují, aby se o kapitálové struktuře uvažovalo ve čtyřech dimenzích: a) Daně: Dluhy snižují prostřednictví úrokového daňového štítu velikost daňové povinnosti a to pouze v případě, že podnik dosahuje zisk. V případě, že podnik nebude moci využít úrokový daňový štít, neměl by se příliš zadlužovat. b) Riziko: Velké riziko podnikání by mělo vést k menšímu zadlužení podniku (finanční tíseň je nákladná a představuje velké riziko).

45 V. Teorie čtyř dimenzí (Brealey a Myers) c) Typ aktiv: Podniky, které mají převážně nehmotná aktiva nebo nelikvidní aktiva by se neměla příliš zadlužovat. d) Finanční volnost: Tržní hodnota podniku z dlouhodobého časového hlediska závisí více na investičních rozhodnutích (výběr vhodného investičního projektu), než na struktuře kapitálu. Podnik by měl především usilovat o to, aby měl dostatek volných peněžních prostředků v případě, že se objeví efektivní investiční příležitosti.

46 Čeští autoři věnující se teorii kapitálové struktury Manželé Neumaierovi Prof. Eva Kislingerová Prof. Miroslav Synek Prof. Josef Valach Doc. Jaroslava Krauseová

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. 4. 2006

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. 4. 2006 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25. 4. 2006 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika)

Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Investiční rozhodování (vliv inflace a rizika) Zpracovali: Lukáš Poľaško Vendula Martínková Datum

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky... 3 2. Struktura položek výsledovky... 11 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace... 14 4. Rovnováha v ekonomice... 18 5. Výsledek konsolidace...

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA NÁZEV VÝZKUMNÉHO ÚKOLU DRUH GRANTU 1 ŘEŠITEL SPOLUŘEŠITELÉ ZPÚSOB FINANCOVÁNÍ CÍL VÝZKUMU PŘEHLED HLAVNÍCH AKTIVIT V JEDNOTLIVÝCH LETECH ZÁVĚRY, JICHŽ BYLO DOSAŽENO Aktuální účetní,

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více