4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU"

Transkript

1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4.5 Opravné položky k dlouhodobému majetku 4.6 Analytická evidence dlouhodobého majetku 4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek (podobně jako ostatní majetkové složky) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý majetek zahrnuje: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Podstatným rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není určen k prodeji (k získání dodatečných peněžních prostředků), ale k dlouhodobému užívání v podniku. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své činnosti, ale má ho ve své držbě proto, aby z něho dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů (např. přijaté dividendy) nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení (zejména v důsledku růstu tržních cen) Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03) Vyhláška 7 U této skupiny majetku se obvykle uvádějí tyto charakteristické rysy: a) fyzická podstata b) dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku c) dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení K tomu, aby byl určitý majetek zahrnut do dlouhodobého hmotného majetku, nemusí vždy vyhovovat všem uvedeným znakům. Například do DHM se zahrnují vždy (bez ohledu na výši svého ocenění či na dobu použitelnosti) nemovitosti, tj. pozemky, budovy, stavby. Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří zejména: pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti (zachycují se zde všechny budovy, haly a stavby, a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu, patří sem také byty a nebytové prostory, pokud jsou vymezené jako samostatné jednotky) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením v ocenění stanoveném účetní jednotkou a s dobou použitelnosti delší než jeden rok (patří sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář ) V zákoně o daních z příjmů je pro začlenění do dlouhodobého hmotného majetku stanovena hranice Kč, řada účetních jednotek proto používá toto ocenění i v účetnictví. pěstitelské celky trvalých porostů (například chmelnice a vinice) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou 31

2 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění dlouhodobého majetku jiný dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění. Patří sem například umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní památky Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na příslušný účet účtové skupiny 02 (pokud se odpisuje), popř. 03 (jestliže se neodpisuje). Odpisovaný majetek se opotřebovává postupně a toto opotřebení se vyjadřuje prostřednictvím oprávek Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01) Vyhláška 6 Tato skupina majetku má následující znaky: a) je nehmotné povahy b) doba používání je delší než jeden rok (touto dobou se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost) c) dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill. Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné případně další výdaje spojené se zahájením podnikání. P.S. Zřizovací výdaje jsou podrobně vysvětleny v otázce 24 Vybrané problémy účtování v s.r.o. Software (programové vybavení) za předpokladu, že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Ocenitelná práva jedná se zejména o výrobně technické poznatky (know-how), licence. V zákoně o daních z příjmů je uvedena hranice pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku Kč, proto i v tomto případě řada účetních jednotek používá toto ocenění také v účetnictví Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) Vyhláška 8 Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě (po dobu delší než 1 rok) investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv apod. Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku. Různé druhy dlouhodobého finančního majetku umožňují podniku pořídit si vhodné portfolio, tzn. umístit peněžní prostředky tak, aby mu přinesly co nejvyšší výnos. Mezi dlouhodobý finanční majetek patří zejména: majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv (umožňující spolupodílet se na provozní a finanční politice podniku, do něhož bylo investováno, či tyto podniky ovládat s cílem dosahovat tím určitého prospěchu, ale i podíly (účasti) menšinové, spojené s právem na dividendy nebo podíly na zisku, jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluží po dobu delší než 1 rok a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy, či které drží se záměrem kapitálově je zhodnotit, dlužné cenné papíry, tj. cenné papíry úvěrového charakteru (např. nakoupené dluhopisy) s dobou splatnosti přesahující 1 rok, které přinášejí výnosy zejména v podobě úroků a které podnik drží do jejich splatnosti nebo je drží jako realizovatelné (hodlá je později prodat), půjčky poskytnuté jiným subjektům, a to s dobou splatnosti delší než 1 rok (např. vklad podniku jako tichého společníka do jiného podniku), dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků (nesoucí výnosový úrok) apod. V případě, že podnik hodlá finanční majetek držet po dobu kratší než 1 rok, bude začleněno do kategorie krátkodobého finančního majetku (účtová skupina 25). 32

3 Oceňování dlouhodobého majetku 4.2 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vyhláška 47, 48 Při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři způsoby ocenění: a) pořizovací cenou b) vlastními náklady c) reprodukční pořizovací cenou Ocenění pořizovací cenou Touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný i finanční) pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen tzv. cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související. Cena pořízení je cena nákupní (tj. zaplacená nebo dohodnutá s dodavateli majetku), bez vedlejších pořizovacích výdajů. Mezi vedlejší pořizovací náklady patří například: - doprava (i vnitropodniková), montáž, clo - průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), které tvoří součást stavebních objektů - náklady související s uvedením předmětu do užívání - vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby - úroky zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (týká se úroků vyúčtovaných do doby zařazení majetku do užívání) Naopak do pořizovací ceny DHM a DNM nelze zahrnout výdaje na opravy a údržbu, kurzové rozdíly, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami apod. U cenných papírů a podílů jsou součástí pořizovací ceny také přímé náklady s pořízením související, jako jsou poplatky makléřům, poradcům, burzám apod. Souhrn cen pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů je tedy rozhodující (u plátců DPH po odpočtu DPH) pro to, zda je splněn hodnotový limit pro vznik dlouhodobého majetku. Pro oceňování dlouhodobého majetku platí dále tyto zásady: pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku Účetní jednotka zařazuje do užívání budovu, za kterou dodavatel vyúčtoval celkem Kč. Na postavení této budovy firma obdržela dotaci ve výši Kč. Řešení: Pořizovací cena budovy činí Kč. pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání Účetní jednotka pořídila v březnu 2012 autobus za Kč. V červnu 2012 byla provedena montáž klimatizace za Kč. Řešení: Pořizovací cena autobusu je Kč. do pořizovací ceny se zahrnou i náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby Účetní jednotka si nechala stavební firmou postavit novou výrobní halu na místě, kde již předtím byl nevyužívaný objekt skladu. Jeho zůstatková cena činila Kč. Náklady na likvidaci skladu činily Kč. Náklady na pořízení nové budovy byly Kč. Řešení: Pořizovací cena výrobní haly Kč. 33

4 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Ocenění vlastními náklady! Takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který je vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým majetkem tzv. výrobní režie (popř. i správní režie, pokud byl majetek zhotovován dlouhodobě po dobu delší než jeden rok). UPOZORNĚNÍ Do vlastních nákladů se v žádném případě nesmí zahrnout zisk a u poplatníka fyzické osoby ani hodnota vlastní práce Ocenění reprodukční pořizovací cenou Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá zejména v těchto případech: - majetek nabytý bez úplaty (např. darováním, přebytek zjištěný při inventarizaci), - majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu. 4.3 ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ČÚS č. 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek lze pořídit zejména těmito způsoby: a) koupí (dodavatelský způsob) b) vytvořením vlastní činností c) bezúplatným nabytím d) vkladem společníka e) přeřazením z osobního užívání do podnikání f) odkoupením, příp. bezplatným převzetím po skončení finančního leasingu Proces pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku. S pořizováním dlouhodobého majetku souvisí možnost hradit dodavatelům tohoto majetku zálohy v době, kdy ještě není proces pořízení dlouhodobého majetku dokončen a podnik proto neobdržel konečnou fakturu. Do doby přijetí faktury od dodavatele se zálohy účtují jako pohledávka za dodavatelem (v účtové skupině 05). Po přijetí faktury se zálohy převedou na účet dodavatelů, kde snižují celkový závazek. Po zařazení (tj. uvedení majetku do užívání) se dokončené investice převedou na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03 (u DHM jsou to zejména účty 021, 022) Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelsky (tj. nákupem) Do doby, než je pořizovaný majetek převeden do užívání, se náklady spojené s jeho pořízením soustřeďují na účtu Pořízení DHM (DNM) účet 041, resp Teprve převedením do užívání se částky z účtu Pořízení DHM (DNM) převedou do dlouhodobého majetku (na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03), a to na základě Protokolu o zařazení. Je-li dodavatel zahraniční, musí se ještě rozlišit, zda se jedná o pořízení dlouhodobého majetku z členského státu EU nebo mimo rámec EU. 1) Dodavatel z EU účetní jednotka si sama vypočítá DPH, kterou je povinna přiznat na výstupu (tzv. přidanění) a zpravidla si také nárokuje tuto daň jako pohledávku vůči správci daně. 2) Dodavatel mimo EU celní orgán vyměří clo, které je součástí pořizovací ceny (závazek vůči celnímu úřadu se eviduje na účtu 379 Jiné závazky). Clo vstupuje do základu pro výpočet DPH, jehož mechanismus je obdobný jako u dodávek z EU. Pokud nakupující účetní jednotka není plátcem DPH, bude součástí ceny fakturované dodavatelem i zahraniční DPH. Tuto daň si samozřejmě účetní jednotka nemůže nárokovat na vstupu. 34

5 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Financování pořizování dlouhodobého majetku může být provedeno různými způsoby, např. z peněžních prostředků společnosti, z poskytnutého úvěru. V některých případech dodavatel vyžaduje po investorovi zálohu na budoucí dodávku tato záloha se účtuje do 0. účtové třídy (tzn. je považována za dlouhodobý majetek), a to jako pohledávka na účtu 052 (resp. 051). V následujícím příkladu je účtování zálohy uvedeno z pohledu neplátce. Účtování záloh u plátců DPH je vysvětleno v rámci otázek 10 Pohledávky a 11 Závazky. 1. Uhrazena záloha dodavateli (z běžného účtu) Kč 052 / Faktura přijatá za nákup stroje Kč 042 / Zúčtování zálohy s fakturou Kč 321 / Doplatek rozdílu mezi fakturou a zaplacenou zálohou (z BÚ) Kč 321 / Faktura přijatá za montáž stroje Kč 042 / Uvedení do užívání Kč 022 / 042 Poznámka k účtování: V případě, že by se jednalo o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, použije se místo účtu 052 účet 051, místo účtu 042 účet 041 a místo účtů ve skupině 02 účty ve skupině Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností Při tomto způsobu pořízení vznikají účetní jednotce náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Protože však tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze ve formě odpisu. Z tohoto důvodu je nutno tyto částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů. Výnosy se zachycují na výnosovém účtě Aktivace (účtová skupina 62), neboť vytvořením majetku vlastní činností se zvyšují aktiva. 1. Vynaložené náklady na pořízení DHM vlastní činností Kč 5xx / různé účty (spotřeba materiálu, energie, odpisy, mzdy ) 2. Aktivace majetku ve výši skutečných vlastních nákladů Kč 042 / Uvedení do užívání Kč 02x / 042 Poznámky k účtování: 1) V případě, že by byl pořízen vlastní činností dlouhodobý nehmotný majetek, potom by se změnila čísla účtu takto: místo 042 účet 041, místo 624 účet 623 a místo účtové skupiny 02 skupina 01, 2) Pokud by se jednalo o vnitropodnikové služby s pořízením dlouhodobého majetku související, potom by se účtovalo 04x / Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku Bezúplatné nabytí DHM se může uskutečnit dvojím způsobem: a) darováním 01, 02, 03 / 413 b) bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu 02x / 08x Pořízení vkladem od společníka 01, 02, 03 / 41x (411, 413) Typ účtu ve 4. třídě závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo základní kapitál. V případě vkladu majetku jako navýšení základního kapitálu (tzn. v průběhu činnosti společnosti) by se do doby zápisu navýšení ZK do obchodního rejstříku použil účet 419 Změny ZK Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání 01, 02, 03 / 491 Týká se pouze fyzické osoby, tj. podnikatele, který vede účetnictví. Účtuje se jednak zvýšení aktiv a jednak zvýšení vlastních zdrojů. U obchodní společnosti tento účetní případ nemůže nastat. 35

6 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Pořízení formou finančního leasingu Finanční leasing jedná se o formu nájmu, kdy je pronajatý majetek po ukončení nájmu odkoupen nájemcem, což je smluvně dohodnuto při uzavření smlouvy o pronájmu. Praktickým smyslem uzavřením smlouvy o finančním pronájmu je skutečnost, že nájemce získá předmět do svého užívání (a později do svého vlastnictví), aniž by za něj musel zaplatit celou vstupní cenu najednou. Nájemce platí pronajímateli náhradu za užívání věci nájemné, rozdělené do předem stanoveného počtu splátek. Toto nájemné v sobě zahrnuje hodnotu pronajímané věci, úrokové zatížení, zisk a případné další náklady pronajímatele. Vlastnické právo pronajimatele k tomuto majetku trvá po celou dobu nájmu. Leasingová společnost pronajatý majetek po tuto dobu také odepisuje (účetně i daňově). Nájemce zajišťuje běžnou údržbu a opravy a nese rizika vztahující se k předmětu leasingu. Nájemce na začátku leasingu zaplatí pouze určitou část nájemného a zbytek se zaváže splácet dalšími splátkami dle splátkového kalendáře. Předmět leasingu eviduje pouze v podrozvahové evidenci. Finanční leasing, za podmínky následné koupě předmětu leasingu, může mít obdobný průběh jako splátkový prodej zboží nebo výrobků s využitím nástroje obchodního úvěru umožňujícího za určitou úplatu (vyšší cenu) rozložení splátky do delšího období. Podobnost je zesílena, je-li smlouva uzavřena s výhradou přechodu vlastnictví (přechod vlastnictví až po úhradě poslední splátky). Splátkový prodej ale není možné považovat za formu finančního leasingu, neboť poskytnutí obchodního úvěru dodavatelem je jiným vztahem, než leasingový vztah výrobce leasingová společnost nájemce. U splátkového prodeje není možné využívat účetní a zejména daňová specifika, která budou uvedena v dalších částech. Podmínky, za kterých lze nájemné uznat jako daňový výdaj: předmětem nájmu je hmotný majetek, který lze odepisovat Nehmotný majetek nemůže být předmětem leasingu. Na základě smlouvy lze nabýt pouze práva k užívání (např. software) a předmětem úhrad nebude nájemné, ale poplatky za užívání, které se v okamžiku zaplacení účtují do daňově uznatelných výdajů. musí být dodržena minimální doba nájmu, tj. pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině 36 měsíců, ve 2. odpisové skupině 54 měsíců, ve 3. odpisové skupině 114 měsíců. U nemovitostí nejméně 30 let. Poznámky: 1. Minimální doba nájmu se v poslední době několikrát změnila a protože leasingy dobíhají podle pravidel platných v době, kdy byly zahájeny, uvádíme i údaje o minimální době nájmu pro leasingové smlouvy uzavřené do : pro leasingové smlouvy uzavřené během roku 2008 platila minimální doba nájmu pro druhou odpisovou skupinu 60 měsíců a pro 3. odpisovou skupinu 120 měsíců u leasingových smluv uzavřených do byla minimální doba nájmu 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 36 měsíců u movitých věcí a 8 let u nemovitostí 2. V rámci protikrizového opatření bylo schváleno mimořádné zkrácení doby nájmu pro leasingové smlouvy, uzavřené od do Ta je dle nového ustanovení 24/15 ZDP následující: 12 měsíců pro dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině 24 měsíců pro dlouhodobý hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odpisování přechod vlastnictví, tj. bezpodmínečný odkup najatého hmotného majetku, popř. přechod vlastnictví za nulovou zůstatkovou cenu 36

7 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Výpočet celkové hodnoty leasingu Nejtěžším úkolem pro většinu poplatníků je zjistit celkovou výši nájemného (hodnotu leasingu), která se za celou dobu leasingu zaúčtuje do nákladů a ze které se pak vypočítá poměrná část. Výpočet závisí jednak na předmětu leasingu a jednak na tom, zda nájemce je plátcem DPH. V případě uplatnění nároku na odpočet DPH se do celkové hodnoty leasingu DPH nezapočítává. Časové rozlišení v jednotlivých letech Zaplacené splátky nájemného jsou daňově uznatelné, avšak částky nájemné zaplacené v jednotlivých letech bývají zpravidla nerovnoměrné (vzhledem k první zvýšené splátce). Proto je nutné provést časové rozlišení těchto splátek jak ukládá ČÚS č UPOZORNĚNÍ Nájemné z finančního leasingu je nutné časově rozlišovat dokonce i v daňové evidencik (ZDP 24, odst. 2, písm. h, bod 2), ve které se jinak časové rozlišení neprovádí.! Způsob účtování finančního leasingu je popsán v řešení k příkladu č. 4B. 4.4 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (ZDP 33, ČÚS č. 13) Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období částku Kč. Účtování technického zhodnocení: Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď: - zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02), nebo - tvoří samostatnou položku (v případě, že je technické zhodnocení provedeno např. na najatém majetku), v takovém případě se využijí samostatné syntetické účty, přičemž se doporučuje využít obdobných syntetických účtů, na nichž by byl zaúčtován majetek, který je zhodnocován. Technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřekročí v úhrnu za účetní období limit Kč a účetní jednotka je nezahrne do dlouhodobého majetku, se účtuje přímo do nákladů, a to na účty 548 Ostatní provozní náklady (u hmotného majetku), resp. 518 Ostatní služby (u nehmotného majetku). Účetní jednotka má v obchodním majetku administrativní budovu. V roce 2011 byla do kanceláří položena plovoucí podlaha za Kč (v daném roce jiné úpravy v budově nebyly provedeny). V roce 2012 byly v budově provedeny stavební práce za účelem výstavby nových kanceláří. Celková hodnota stavebních prací byla Kč. Řešení: 1. V roce 2011 se jedná o technické zhodnocení do Kč, proto účetní jednotka je může zaúčtovat přímo do nákladů (na účet 548), ale pochopitelně má možnost se rozhodnout, že o tyto práce zvýší hodnotu budovy (potom bude účtovat do 0. účtové třídy). 2. V roce 2012 se jedná o technické zhodnocení nad Kč, proto se o tuto částku musí zvýšit hodnota budovy (účet 042, resp. 021). V případě, že by obě úpravy byly provedeny ve stejném roce, potom by se obě posuzovaly jako technické zhodnocení, jehož celková hodnota by činila Kč. 37

8 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Opravné položky k dlouhodobému majetku Technické zhodnocení a opravy majetku V praxi je poměrně složité odlišit technické zhodnocení od oprav a udržování. Je to však velmi důležité, neboť opravy se účtují přímo do nákladů (účtová skupina 51 Služby), takže jejich hodnota ovlivní hospodářský výsledek v okamžiku, kdy se o opravě účtuje, zatímco technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů. V této souvislosti mohou poplatníci využít tzv. editační povinnosti, tj. podat žádost příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je provedený zásah do majetku technickým zhodnocením ( 33a ZDP). V praxi dochází v řadě případů ke snahám poplatníků (z výše uvedených důvodů) zaměnit technické zhodnocení za opravu. Je třeba si ale uvědomit, že pojem oprava majetku je definován jako uvedení majetku do původního nebo provozuschopného stavu. Lze v podstatě konstatovat, že co není uvedeno do původního stavu, je technické zhodnocení. Někdy však nelze majetek uvést opravou do původního stavu proto, že v současné době už nejsou k dispozici původní materiály nebo jejich použití je značně neobvyklé a zejména drahé. Pak lze využít stanoviska MF, které stanovilo, že samotná záměna použitého materiálu ještě neznamená technické zhodnocení. 4.5 OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU (ČÚS č. 005) Při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí také provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je-li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku. Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomocí účtu 09x Opravné položky k dlouhodobému majetku a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky (účet 559 Tvorba opravných položek). Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci (například inventarizace v následujícím účetním období neprokáže opodstatněnost jejich výše). Zrušení, resp. snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů (ve prospěch účtu 559) a souvztažně na vrub účtu 09x. Na dočasné zvýšení hodnoty majetku se opravné položky vytvářet nesmí. 4.6 ANALYTICKÁ EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU (ČÚS č. 013) Cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku. Tyto informace se uvádějí zpravidla na inventárních kartách a jejich obsahem je zejména: - název nebo popis majetku, popř. jeho číselné označení, - datum a způsob jeho pořízení, - datum zaúčtování na příslušný majetkový účet, tj. uvedení do užívání, - ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách (například technické zhodnocení majetku), - údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů, - informace o zůstatkových cenách účetních a daňových, - datum a způsob vyřazení. Veškeré informace o dlouhodobém majetku však nelze evidovat přímo v účetnictví, a proto se k těmto účelům využívá tzv. operativní evidence, která není součástí účetnictví, ale účetnictví napomáhá a doplňuje o další data, která jsou pro účetní jednotku důležitá. 38

9 Analytická evidence dlouhodobého majetku Analytické členění lze využít také pro účtování o dlouhodobém majetku podle jednotlivých druhů, a to v různém stupni podrobnosti. Například lze účtovat na úrovni analytických účtů samostatně stroje, dopravní prostředky, inventář. Pokud účetní jednotka potřebuje ještě podrobněji, potom lze například členit dopravní prostředky na nákladní a osobní, případně ještě podle jednotlivých automobilových značek apod. U účetních jednotek, které neuplatnily při pořízení nárok na odpočet DPH (tzn. mají dlouhodobý majetek oceněný včetně DPH), je vhodné sledovat částku odpovídající DPH (např. pro případ, že se účetní jednotka stane plátcem této daně a bude chtít odpočet dodatečně uplatnit). Problematika dlouhodobého majetku, týkající se tohoto okruhu, je vysvětlena také v prvním díle učebnice (kapitola 6.5) a ve druhém díle učebnice (kapitoly 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 a 3.8) 39

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE K EVIDENCI MAJETKU VE VLASTVICTVÍ OBCE BRAŇANY ZÁKON O ÚČETNICTVÍ - ZÁK. Č. 563/1991 SB., DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO SMĚRNICE S 2/2013 PLATNOST

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 2410 KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 2400 47 odst. 4 VPU Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu dlouhodobého majetku. Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU.

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Opakovací úloha 3 b CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. OCEŇOVÁNÍ DHM. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ. ODPISOVÁNÍ. POŘÍZENÍ A VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Právní úprava: 1. Dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

V Praze 23.června 2005 sekr. 8378/2005. S platností od vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU

V Praze 23.června 2005 sekr. 8378/2005. S platností od vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU V Praze 23.června 2005 sekr. 8378/2005 Směrnice kvestorky č. 9/2005 Dlouhodobý majetek S platností od 1.7.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem této směrnice je stanovení

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více