4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU"

Transkript

1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4.5 Opravné položky k dlouhodobému majetku 4.6 Analytická evidence dlouhodobého majetku 4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Dlouhodobý majetek (podobně jako ostatní majetkové složky) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý majetek zahrnuje: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý finanční majetek Podstatným rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není určen k prodeji (k získání dodatečných peněžních prostředků), ale k dlouhodobému užívání v podniku. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své činnosti, ale má ho ve své držbě proto, aby z něho dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů (např. přijaté dividendy) nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení (zejména v důsledku růstu tržních cen) Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03) Vyhláška 7 U této skupiny majetku se obvykle uvádějí tyto charakteristické rysy: a) fyzická podstata b) dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku c) dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka s přihlédnutím zejména k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení K tomu, aby byl určitý majetek zahrnut do dlouhodobého hmotného majetku, nemusí vždy vyhovovat všem uvedeným znakům. Například do DHM se zahrnují vždy (bez ohledu na výši svého ocenění či na dobu použitelnosti) nemovitosti, tj. pozemky, budovy, stavby. Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří zejména: pozemky, a to bez ohledu na výši ocenění stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti (zachycují se zde všechny budovy, haly a stavby, a to bez ohledu na to, jakou mají trvanlivost či cenu, patří sem také byty a nebytové prostory, pokud jsou vymezené jako samostatné jednotky) samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením v ocenění stanoveném účetní jednotkou a s dobou použitelnosti delší než jeden rok (patří sem stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář ) V zákoně o daních z příjmů je pro začlenění do dlouhodobého hmotného majetku stanovena hranice Kč, řada účetních jednotek proto používá toto ocenění i v účetnictví. pěstitelské celky trvalých porostů (například chmelnice a vinice) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti nad jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou 31

2 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění dlouhodobého majetku jiný dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ocenění. Patří sem například umělecká díla (pokud nejsou součástí stavby), movité kulturní památky Dlouhodobý hmotný majetek se účtuje na příslušný účet účtové skupiny 02 (pokud se odpisuje), popř. 03 (jestliže se neodpisuje). Odpisovaný majetek se opotřebovává postupně a toto opotřebení se vyjadřuje prostřednictvím oprávek Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01) Vyhláška 6 Tato skupina majetku má následující znaky: a) je nehmotné povahy b) doba používání je delší než jeden rok (touto dobou se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost) c) dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama účetní jednotka Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill. Zřizovací výdaje jsou výdaje spojené se zřízením (založením) nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, nájemné případně další výdaje spojené se zahájením podnikání. P.S. Zřizovací výdaje jsou podrobně vysvětleny v otázce 24 Vybrané problémy účtování v s.r.o. Software (programové vybavení) za předpokladu, že není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Ocenitelná práva jedná se zejména o výrobně technické poznatky (know-how), licence. V zákoně o daních z příjmů je uvedena hranice pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku Kč, proto i v tomto případě řada účetních jednotek používá toto ocenění také v účetnictví Dlouhodobý finanční majetek (účtová skupina 06) Vyhláška 8 Tento majetek zahrnuje aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě (po dobu delší než 1 rok) investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese očekávaný výnos charakteru dividend, úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv apod. Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku. Různé druhy dlouhodobého finančního majetku umožňují podniku pořídit si vhodné portfolio, tzn. umístit peněžní prostředky tak, aby mu přinesly co nejvyšší výnos. Mezi dlouhodobý finanční majetek patří zejména: majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv (umožňující spolupodílet se na provozní a finanční politice podniku, do něhož bylo investováno, či tyto podniky ovládat s cílem dosahovat tím určitého prospěchu, ale i podíly (účasti) menšinové, spojené s právem na dividendy nebo podíly na zisku, jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluží po dobu delší než 1 rok a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy, či které drží se záměrem kapitálově je zhodnotit, dlužné cenné papíry, tj. cenné papíry úvěrového charakteru (např. nakoupené dluhopisy) s dobou splatnosti přesahující 1 rok, které přinášejí výnosy zejména v podobě úroků a které podnik drží do jejich splatnosti nebo je drží jako realizovatelné (hodlá je později prodat), půjčky poskytnuté jiným subjektům, a to s dobou splatnosti delší než 1 rok (např. vklad podniku jako tichého společníka do jiného podniku), dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků (nesoucí výnosový úrok) apod. V případě, že podnik hodlá finanční majetek držet po dobu kratší než 1 rok, bude začleněno do kategorie krátkodobého finančního majetku (účtová skupina 25). 32

3 Oceňování dlouhodobého majetku 4.2 OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vyhláška 47, 48 Při nabytí dlouhodobého majetku přicházejí v úvahu tři způsoby ocenění: a) pořizovací cenou b) vlastními náklady c) reprodukční pořizovací cenou Ocenění pořizovací cenou Touto cenou se oceňuje dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný i finanční) pořízený za úplatu. Do této ceny patří nejen tzv. cena pořízení, ale i náklady s jeho pořízením související. Cena pořízení je cena nákupní (tj. zaplacená nebo dohodnutá s dodavateli majetku), bez vedlejších pořizovacích výdajů. Mezi vedlejší pořizovací náklady patří například: - doprava (i vnitropodniková), montáž, clo - průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce (včetně variantních řešení), které tvoří součást stavebních objektů - náklady související s uvedením předmětu do užívání - vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby - úroky zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (týká se úroků vyúčtovaných do doby zařazení majetku do užívání) Naopak do pořizovací ceny DHM a DNM nelze zahrnout výdaje na opravy a údržbu, kurzové rozdíly, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami apod. U cenných papírů a podílů jsou součástí pořizovací ceny také přímé náklady s pořízením související, jako jsou poplatky makléřům, poradcům, burzám apod. Souhrn cen pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů je tedy rozhodující (u plátců DPH po odpočtu DPH) pro to, zda je splněn hodnotový limit pro vznik dlouhodobého majetku. Pro oceňování dlouhodobého majetku platí dále tyto zásady: pořizovací cena dlouhodobého majetku se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku Účetní jednotka zařazuje do užívání budovu, za kterou dodavatel vyúčtoval celkem Kč. Na postavení této budovy firma obdržela dotaci ve výši Kč. Řešení: Pořizovací cena budovy činí Kč. pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání Účetní jednotka pořídila v březnu 2012 autobus za Kč. V červnu 2012 byla provedena montáž klimatizace za Kč. Řešení: Pořizovací cena autobusu je Kč. do pořizovací ceny se zahrnou i náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby Účetní jednotka si nechala stavební firmou postavit novou výrobní halu na místě, kde již předtím byl nevyužívaný objekt skladu. Jeho zůstatková cena činila Kč. Náklady na likvidaci skladu činily Kč. Náklady na pořízení nové budovy byly Kč. Řešení: Pořizovací cena výrobní haly Kč. 33

4 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Ocenění vlastními náklady! Takto se ocení dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek, který je vytvořen vlastní činností. Do vlastních nákladů se zahrnují nejen veškeré přímé náklady, ale i nepřímé náklady bezprostředně související s vytvářeným dlouhodobým majetkem tzv. výrobní režie (popř. i správní režie, pokud byl majetek zhotovován dlouhodobě po dobu delší než jeden rok). UPOZORNĚNÍ Do vlastních nákladů se v žádném případě nesmí zahrnout zisk a u poplatníka fyzické osoby ani hodnota vlastní práce Ocenění reprodukční pořizovací cenou Tímto oceněním se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Ocenění reprodukční pořizovací cenou se používá zejména v těchto případech: - majetek nabytý bez úplaty (např. darováním, přebytek zjištěný při inventarizaci), - majetek vytvořený vlastní činností, jestliže jeho vlastní náklady nelze zjistit nebo jestliže tyto náklady převyšují reprodukční pořizovací cenu. 4.3 ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ČÚS č. 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek lze pořídit zejména těmito způsoby: a) koupí (dodavatelský způsob) b) vytvořením vlastní činností c) bezúplatným nabytím d) vkladem společníka e) přeřazením z osobního užívání do podnikání f) odkoupením, příp. bezplatným převzetím po skončení finančního leasingu Proces pořízení dlouhodobého majetku se zachycuje na účty účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Úkolem těchto účtů je zjistit skutečné pořizovací náklady nabývaného majetku. S pořizováním dlouhodobého majetku souvisí možnost hradit dodavatelům tohoto majetku zálohy v době, kdy ještě není proces pořízení dlouhodobého majetku dokončen a podnik proto neobdržel konečnou fakturu. Do doby přijetí faktury od dodavatele se zálohy účtují jako pohledávka za dodavatelem (v účtové skupině 05). Po přijetí faktury se zálohy převedou na účet dodavatelů, kde snižují celkový závazek. Po zařazení (tj. uvedení majetku do užívání) se dokončené investice převedou na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03 (u DHM jsou to zejména účty 021, 022) Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelsky (tj. nákupem) Do doby, než je pořizovaný majetek převeden do užívání, se náklady spojené s jeho pořízením soustřeďují na účtu Pořízení DHM (DNM) účet 041, resp Teprve převedením do užívání se částky z účtu Pořízení DHM (DNM) převedou do dlouhodobého majetku (na vrub příslušných účtů v účtových skupinách 01, 02 a 03), a to na základě Protokolu o zařazení. Je-li dodavatel zahraniční, musí se ještě rozlišit, zda se jedná o pořízení dlouhodobého majetku z členského státu EU nebo mimo rámec EU. 1) Dodavatel z EU účetní jednotka si sama vypočítá DPH, kterou je povinna přiznat na výstupu (tzv. přidanění) a zpravidla si také nárokuje tuto daň jako pohledávku vůči správci daně. 2) Dodavatel mimo EU celní orgán vyměří clo, které je součástí pořizovací ceny (závazek vůči celnímu úřadu se eviduje na účtu 379 Jiné závazky). Clo vstupuje do základu pro výpočet DPH, jehož mechanismus je obdobný jako u dodávek z EU. Pokud nakupující účetní jednotka není plátcem DPH, bude součástí ceny fakturované dodavatelem i zahraniční DPH. Tuto daň si samozřejmě účetní jednotka nemůže nárokovat na vstupu. 34

5 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Financování pořizování dlouhodobého majetku může být provedeno různými způsoby, např. z peněžních prostředků společnosti, z poskytnutého úvěru. V některých případech dodavatel vyžaduje po investorovi zálohu na budoucí dodávku tato záloha se účtuje do 0. účtové třídy (tzn. je považována za dlouhodobý majetek), a to jako pohledávka na účtu 052 (resp. 051). V následujícím příkladu je účtování zálohy uvedeno z pohledu neplátce. Účtování záloh u plátců DPH je vysvětleno v rámci otázek 10 Pohledávky a 11 Závazky. 1. Uhrazena záloha dodavateli (z běžného účtu) Kč 052 / Faktura přijatá za nákup stroje Kč 042 / Zúčtování zálohy s fakturou Kč 321 / Doplatek rozdílu mezi fakturou a zaplacenou zálohou (z BÚ) Kč 321 / Faktura přijatá za montáž stroje Kč 042 / Uvedení do užívání Kč 022 / 042 Poznámka k účtování: V případě, že by se jednalo o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, použije se místo účtu 052 účet 051, místo účtu 042 účet 041 a místo účtů ve skupině 02 účty ve skupině Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností Při tomto způsobu pořízení vznikají účetní jednotce náklady, které se zaúčtují na vrub příslušných účtů 5. účtové třídy. Protože však tyto výdaje souvisí s pořízením dlouhodobého majetku, lze je uplatnit v nákladech pouze ve formě odpisu. Z tohoto důvodu je nutno tyto částky zaúčtovat do výnosů jako ekvivalent nákladů. Výnosy se zachycují na výnosovém účtě Aktivace (účtová skupina 62), neboť vytvořením majetku vlastní činností se zvyšují aktiva. 1. Vynaložené náklady na pořízení DHM vlastní činností Kč 5xx / různé účty (spotřeba materiálu, energie, odpisy, mzdy ) 2. Aktivace majetku ve výši skutečných vlastních nákladů Kč 042 / Uvedení do užívání Kč 02x / 042 Poznámky k účtování: 1) V případě, že by byl pořízen vlastní činností dlouhodobý nehmotný majetek, potom by se změnila čísla účtu takto: místo 042 účet 041, místo 624 účet 623 a místo účtové skupiny 02 skupina 01, 2) Pokud by se jednalo o vnitropodnikové služby s pořízením dlouhodobého majetku související, potom by se účtovalo 04x / Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku Bezúplatné nabytí DHM se může uskutečnit dvojím způsobem: a) darováním 01, 02, 03 / 413 b) bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu 02x / 08x Pořízení vkladem od společníka 01, 02, 03 / 41x (411, 413) Typ účtu ve 4. třídě závisí na tom, zda se jedná o vklad majetku do základního kapitálu nebo mimo základní kapitál. V případě vkladu majetku jako navýšení základního kapitálu (tzn. v průběhu činnosti společnosti) by se do doby zápisu navýšení ZK do obchodního rejstříku použil účet 419 Změny ZK Pořízení přeřazením z osobního užívání do podnikání 01, 02, 03 / 491 Týká se pouze fyzické osoby, tj. podnikatele, který vede účetnictví. Účtuje se jednak zvýšení aktiv a jednak zvýšení vlastních zdrojů. U obchodní společnosti tento účetní případ nemůže nastat. 35

6 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Způsoby pořízení dlouhodobého majetku Pořízení formou finančního leasingu Finanční leasing jedná se o formu nájmu, kdy je pronajatý majetek po ukončení nájmu odkoupen nájemcem, což je smluvně dohodnuto při uzavření smlouvy o pronájmu. Praktickým smyslem uzavřením smlouvy o finančním pronájmu je skutečnost, že nájemce získá předmět do svého užívání (a později do svého vlastnictví), aniž by za něj musel zaplatit celou vstupní cenu najednou. Nájemce platí pronajímateli náhradu za užívání věci nájemné, rozdělené do předem stanoveného počtu splátek. Toto nájemné v sobě zahrnuje hodnotu pronajímané věci, úrokové zatížení, zisk a případné další náklady pronajímatele. Vlastnické právo pronajimatele k tomuto majetku trvá po celou dobu nájmu. Leasingová společnost pronajatý majetek po tuto dobu také odepisuje (účetně i daňově). Nájemce zajišťuje běžnou údržbu a opravy a nese rizika vztahující se k předmětu leasingu. Nájemce na začátku leasingu zaplatí pouze určitou část nájemného a zbytek se zaváže splácet dalšími splátkami dle splátkového kalendáře. Předmět leasingu eviduje pouze v podrozvahové evidenci. Finanční leasing, za podmínky následné koupě předmětu leasingu, může mít obdobný průběh jako splátkový prodej zboží nebo výrobků s využitím nástroje obchodního úvěru umožňujícího za určitou úplatu (vyšší cenu) rozložení splátky do delšího období. Podobnost je zesílena, je-li smlouva uzavřena s výhradou přechodu vlastnictví (přechod vlastnictví až po úhradě poslední splátky). Splátkový prodej ale není možné považovat za formu finančního leasingu, neboť poskytnutí obchodního úvěru dodavatelem je jiným vztahem, než leasingový vztah výrobce leasingová společnost nájemce. U splátkového prodeje není možné využívat účetní a zejména daňová specifika, která budou uvedena v dalších částech. Podmínky, za kterých lze nájemné uznat jako daňový výdaj: předmětem nájmu je hmotný majetek, který lze odepisovat Nehmotný majetek nemůže být předmětem leasingu. Na základě smlouvy lze nabýt pouze práva k užívání (např. software) a předmětem úhrad nebude nájemné, ale poplatky za užívání, které se v okamžiku zaplacení účtují do daňově uznatelných výdajů. musí být dodržena minimální doba nájmu, tj. pro majetek zařazený v 1. odpisové skupině 36 měsíců, ve 2. odpisové skupině 54 měsíců, ve 3. odpisové skupině 114 měsíců. U nemovitostí nejméně 30 let. Poznámky: 1. Minimální doba nájmu se v poslední době několikrát změnila a protože leasingy dobíhají podle pravidel platných v době, kdy byly zahájeny, uvádíme i údaje o minimální době nájmu pro leasingové smlouvy uzavřené do : pro leasingové smlouvy uzavřené během roku 2008 platila minimální doba nájmu pro druhou odpisovou skupinu 60 měsíců a pro 3. odpisovou skupinu 120 měsíců u leasingových smluv uzavřených do byla minimální doba nájmu 20 % stanovené doby odpisování, nejméně však 36 měsíců u movitých věcí a 8 let u nemovitostí 2. V rámci protikrizového opatření bylo schváleno mimořádné zkrácení doby nájmu pro leasingové smlouvy, uzavřené od do Ta je dle nového ustanovení 24/15 ZDP následující: 12 měsíců pro dlouhodobý hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině 24 měsíců pro dlouhodobý hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném odpisování přechod vlastnictví, tj. bezpodmínečný odkup najatého hmotného majetku, popř. přechod vlastnictví za nulovou zůstatkovou cenu 36

7 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku Výpočet celkové hodnoty leasingu Nejtěžším úkolem pro většinu poplatníků je zjistit celkovou výši nájemného (hodnotu leasingu), která se za celou dobu leasingu zaúčtuje do nákladů a ze které se pak vypočítá poměrná část. Výpočet závisí jednak na předmětu leasingu a jednak na tom, zda nájemce je plátcem DPH. V případě uplatnění nároku na odpočet DPH se do celkové hodnoty leasingu DPH nezapočítává. Časové rozlišení v jednotlivých letech Zaplacené splátky nájemného jsou daňově uznatelné, avšak částky nájemné zaplacené v jednotlivých letech bývají zpravidla nerovnoměrné (vzhledem k první zvýšené splátce). Proto je nutné provést časové rozlišení těchto splátek jak ukládá ČÚS č UPOZORNĚNÍ Nájemné z finančního leasingu je nutné časově rozlišovat dokonce i v daňové evidencik (ZDP 24, odst. 2, písm. h, bod 2), ve které se jinak časové rozlišení neprovádí.! Způsob účtování finančního leasingu je popsán v řešení k příkladu č. 4B. 4.4 TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (ZDP 33, ČÚS č. 13) Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí za účetní období částku Kč. Účtování technického zhodnocení: Technické zhodnocení se v takovém případě zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď: - zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno (na účtech účtových skupin 01, 02), nebo - tvoří samostatnou položku (v případě, že je technické zhodnocení provedeno např. na najatém majetku), v takovém případě se využijí samostatné syntetické účty, přičemž se doporučuje využít obdobných syntetických účtů, na nichž by byl zaúčtován majetek, který je zhodnocován. Technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku nepřekročí v úhrnu za účetní období limit Kč a účetní jednotka je nezahrne do dlouhodobého majetku, se účtuje přímo do nákladů, a to na účty 548 Ostatní provozní náklady (u hmotného majetku), resp. 518 Ostatní služby (u nehmotného majetku). Účetní jednotka má v obchodním majetku administrativní budovu. V roce 2011 byla do kanceláří položena plovoucí podlaha za Kč (v daném roce jiné úpravy v budově nebyly provedeny). V roce 2012 byly v budově provedeny stavební práce za účelem výstavby nových kanceláří. Celková hodnota stavebních prací byla Kč. Řešení: 1. V roce 2011 se jedná o technické zhodnocení do Kč, proto účetní jednotka je může zaúčtovat přímo do nákladů (na účet 548), ale pochopitelně má možnost se rozhodnout, že o tyto práce zvýší hodnotu budovy (potom bude účtovat do 0. účtové třídy). 2. V roce 2012 se jedná o technické zhodnocení nad Kč, proto se o tuto částku musí zvýšit hodnota budovy (účet 042, resp. 021). V případě, že by obě úpravy byly provedeny ve stejném roce, potom by se obě posuzovaly jako technické zhodnocení, jehož celková hodnota by činila Kč. 37

8 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK Opravné položky k dlouhodobému majetku Technické zhodnocení a opravy majetku V praxi je poměrně složité odlišit technické zhodnocení od oprav a udržování. Je to však velmi důležité, neboť opravy se účtují přímo do nákladů (účtová skupina 51 Služby), takže jejich hodnota ovlivní hospodářský výsledek v okamžiku, kdy se o opravě účtuje, zatímco technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů. V této souvislosti mohou poplatníci využít tzv. editační povinnosti, tj. podat žádost příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je provedený zásah do majetku technickým zhodnocením ( 33a ZDP). V praxi dochází v řadě případů ke snahám poplatníků (z výše uvedených důvodů) zaměnit technické zhodnocení za opravu. Je třeba si ale uvědomit, že pojem oprava majetku je definován jako uvedení majetku do původního nebo provozuschopného stavu. Lze v podstatě konstatovat, že co není uvedeno do původního stavu, je technické zhodnocení. Někdy však nelze majetek uvést opravou do původního stavu proto, že v současné době už nejsou k dispozici původní materiály nebo jejich použití je značně neobvyklé a zejména drahé. Pak lze využít stanoviska MF, které stanovilo, že samotná záměna použitého materiálu ještě neznamená technické zhodnocení. 4.5 OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU (ČÚS č. 005) Při inventarizaci dlouhodobého majetku se musí také provést posouzení ocenění majetku, které je použito v účetnictví ve vztahu k tržní hodnotě majetku. Je-li tržní hodnota nižší než cena, ve které je majetek evidován v účetnictví, a tento rozdíl je dočasný, potom musí účetní jednotka vytvořit opravnou položku. Tvorba opravné položky se účtuje jako nepřímé snížení účetní hodnoty majetku pomocí účtu 09x Opravné položky k dlouhodobému majetku a současně se musí zaúčtovat do nákladů účetní jednotky (účet 559 Tvorba opravných položek). Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci (například inventarizace v následujícím účetním období neprokáže opodstatněnost jejich výše). Zrušení, resp. snížení opravné položky se účtuje jako snížení nákladů (ve prospěch účtu 559) a souvztažně na vrub účtu 09x. Na dočasné zvýšení hodnoty majetku se opravné položky vytvářet nesmí. 4.6 ANALYTICKÁ EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU (ČÚS č. 013) Cílem analytické evidence je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách dlouhodobého majetku. Tyto informace se uvádějí zpravidla na inventárních kartách a jejich obsahem je zejména: - název nebo popis majetku, popř. jeho číselné označení, - datum a způsob jeho pořízení, - datum zaúčtování na příslušný majetkový účet, tj. uvedení do užívání, - ocenění majetku a údaje o jeho případných změnách (například technické zhodnocení majetku), - údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů, - informace o zůstatkových cenách účetních a daňových, - datum a způsob vyřazení. Veškeré informace o dlouhodobém majetku však nelze evidovat přímo v účetnictví, a proto se k těmto účelům využívá tzv. operativní evidence, která není součástí účetnictví, ale účetnictví napomáhá a doplňuje o další data, která jsou pro účetní jednotku důležitá. 38

9 Analytická evidence dlouhodobého majetku Analytické členění lze využít také pro účtování o dlouhodobém majetku podle jednotlivých druhů, a to v různém stupni podrobnosti. Například lze účtovat na úrovni analytických účtů samostatně stroje, dopravní prostředky, inventář. Pokud účetní jednotka potřebuje ještě podrobněji, potom lze například členit dopravní prostředky na nákladní a osobní, případně ještě podle jednotlivých automobilových značek apod. U účetních jednotek, které neuplatnily při pořízení nárok na odpočet DPH (tzn. mají dlouhodobý majetek oceněný včetně DPH), je vhodné sledovat částku odpovídající DPH (např. pro případ, že se účetní jednotka stane plátcem této daně a bude chtít odpočet dodatečně uplatnit). Problematika dlouhodobého majetku, týkající se tohoto okruhu, je vysvětlena také v prvním díle učebnice (kapitola 6.5) a ve druhém díle učebnice (kapitoly 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 a 3.8) 39

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více