řádnou valnou hromadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádnou valnou hromadu"

Transkript

1 AKCIOVÁ SPOLECČ NOST Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Ing. Mejstřík Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 12. června 2007 v hodin v zasedací místnosti ( číslo dveří 108 ) v budově SCZ České pošty, s. p. na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, v Praze. Program řádné valné hromady : 1. zahájení a kontrola schopnosti usnášení 2. volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2006 včetně informace o řádné účetní závěrce, Zpráva o výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2006, ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k Návrhu na rozdělení zisku 5. schválení řádné účetní závěrky za rok rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend za rok návrh na způsob výplaty dividend za rok návrh projektu vyřazení akcií PTC Praha a.s. z obchodování na oficiálním akciovém trhu 9. závěr Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, t. j. k 5. červnu Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

2

3 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 I. Tabulková část informační povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů II. III. IV. Textová část výroční zprávy 1. Údaje o emitentovi 2. Údaje o činnosti 3. Údaje o finanční situaci 4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Grafická část 1. Vývoj výnosů z běžné činnosti společnosti 2. Vývoj nákladů dle hlavních druhů Účetní závěrka 1. Účetní závěrka v nezkrácené podobě 2. Příloha k účetní závěrce 3. Výrok auditora V. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou VI. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

4 Základní údaje Název emitenta Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. Emitent IČ Adresa sídla Ortenovo nám. 542/16 Jméno Pavel Mejstřík, ing. Kontaktní osoba Funkce ředitel společnosti, člen představenstva Telefon Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Konsolidovaná zpráva Výroční zpráva 2Ne Další informace k formulářům Jednotky 1000 Měna 1CZK

5 Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice 0 0 Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill 0 0 Jiný nehmotný majetek 0 0 Jiná dlouhodobá aktiva 0 0 Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

6 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry 0 0 Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy 0 0 Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

7 Výsledovka Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv 2 20 Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto 0 0 Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům 0 - Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0

8 Cash Flow Běžné období Minulé období Datum Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti Zisk před zdaněním (EBT) Odpisy Příjem z investic 0 0 Nákladové úroky Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu Placené úroky Placená daň ze zisku Ostatní provozní položky 0 0 Peněžní toky z investiční činnosti Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto 0 10 Peněžní toky z financování Příjem z vydání základního kapitálu 0 0 Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto 0 0 Zaplacené dividendy Ostatní aktivity financování Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období

9 Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK Změna v účetních pravidlech Přepočtený zůstatek Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku Zajištění peněžních toků Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů Daň z položek nevykázaných ve výsledovce Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období Upsaný základní kapitál Dividendy Převody do fondů, použití fondů Vydané opce na akcie Vlastní akcie Ostatní změny KONEČNÝ ZŮSTATEK

10 II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Údaje o emitentovi Obchodní firma: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo: Ortenovo náměstí 542/16 Praha 7 Holešovice PSČ IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1496 Místem, na kterém je možno nahlédnout do veškeré dokumentace a materiálů uváděných ve výroční zprávě za rok 2006, je sídlo emitenta cenného papíru. Kompletní Výroční zpráva za rok 2006 je kromě toho k dispozici i na veřejných webových stránkách společnosti Předmět podnikání: podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu, - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin, - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech, - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Vydané cenné papíry: Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise: ISIN: akcie kmenová na majitele zaknihovaná ks Kč Kč CZ V roce 2006 byly akcie společnosti obchodovány na veřejných trzích: RM Systém, a.s. Nenastaly žádné změny ve struktuře akcií a v právech vztahujících se k nim. Internetová adresa společnosti je : Na základě skutečnosti, že akcie společnosti jsou prostřednictvím RM-Systému obchodovány na veřejném trhu v rámci Evropské unie, je PTC Praha a. s. povinna v souladu s 19 Zákona o účetnictví vést účetnictví od roku 2005 v souladu s normami IFRS. V některých případech výše uvedená skutečnost ovlivňuje i data za rok 2004, na která bylo nutno aplikovat metodiku IFRS. Aby byly údaje v tabulkách srovnatelné, je vždy uvedeno, zda se jedná o data dle IFRS o data podle Českých účetních standardů (dále jen ČUS ). 1

11 Dále z této skutečnosti vyplývá povinnost Prověrky řízení kvality ve smyslu mezinárodního standardu pro řízení kvality ISQC 1., bodu 60., písm a. Tuto prověrku pro naši společnost provedl Ing. Jiří Karvánek, auditor a daňový poradce, číslo osvědčení Komory auditorů ČR Dividendy jsou vypláceny prostřednictvím firmy M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ na základě Smlouvy o správě dividend. Firma M3V Praha, a.s. provádí výpočty daně z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám podle 36 písmeno d a 38 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daň je odváděna prostřednictvím účtu Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. na účet příslušného Finančního úřadu. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. nemá majetkovou účast v žádné obchodní společnosti a není povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Většinovým vlastníkem emitenta je Česká pošta, s.p., která k datu vlastnila přímo 51,03 % podílu na základním kapitálu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Mezi emitentem a Českou poštou, s.p. není uzavřena ovládací smlouva. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je součástí této výroční zprávy. Soupis akcionářů společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. k s více než 3% podílem na základním kapitálu: Česká pošta, s.p. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N. V. Chmelík Karel AFIN BROKERS a. s. Hála Bohumil, Ing. 51,03% podíl na základním kapitálu 12,63% podíl na základním kapitálu 9,79% podíl na základním kapitálu 4,66% podíl na základním kapitálu 4,36% podíl na základním kapitálu Dne oznámili v souladu s 122, odst. 9 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu pan Chmelík Karel, který vlastní 9,79 % podílu na základním kapitálu a akciová společnost AFIN BROKERS, která vlastní 4,66 % podílu na základním kapitálu, že jednají ve shodě. 2) Údaje o činnosti Společnost vyráběla v roce 2006 poštovní ceniny pro Českou poštu, s. p., (cca za 46,8 mil. Kč) dále pro Slovenskou poštu (cca za 7,2 mil. Kč) a pro Slovinskou poštu (cca 1,6 mil. Kč), Naše společnost vyráběla a i nadále vyrábí i další druhy cenných papírů, kolky a ostatní tiskoviny běžné nebo s určitým stupněm ochrany proti padělání hlavního produktu Údaje o plnění ročního plánu, struktura nákladů i vývoj výnosů z běžné činnosti i členění výnosů podle teritorií ( zemí odběratele ) jsou uvedeny v grafické části. Emitent je držitelem povolení Komise pro cenné papíry České republiky pro tisk kotovaných cenných papírů. Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani nemá odloučené pracoviště mimo vlastní sídlo společnosti Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. 2

12 Sortimentní skladba výroby: (tis. Kč) ( r.2001 až 2003 dle ČUS, r až 2006 dle IFRS ) známky obálky 1.dne vydání dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk tržby za vl. výrobky celkem V roce 2005 společnost zahájila prostřednictvím svých právníků soudní spory s významnými dlužníky po splatnosti Diana, spol. s r. o. a CONGA, spol. s r. o. Z výše uvedených důvodů společnost vytvořila opravné položky do výše 100 % za těmito dlužníky. Společnost nevedla s nikým rozhodčí ani správní řízení. Podrobný rozklad těchto pohledávek je uveden v Příloze k účetní závěrce v částech 7. a 26. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k dle IFRS v zůstatkových cenách : stavby pozemky tis. Kč tis. Kč Podrobný rozpis nemovitostí vlastněných společností je uveden v Příloze k účetní závěrce v části 12.. Žádný nemovitý majetek emitenta není zatížený zástavním právem. V roce 2006 nebyl proveden žádný nákup ani prodej nemovitého majetku. V lednu 2006 zakoupila společnost 111m2 pozemku Ostatní plocha v Katastrálním území Holešovice za cenu celkem 191 tis. Kč v areálu sídla společnosti. Tímto nákupem je umožněn samostatný přístup z ulice k provozovně společnosti J bez závislosti na ostatních subjektech. Údaje o investicích: Celkem byly pořízeny investice ve výši tis. Kč tis. Kč. Jedná se o přístavbu hlavní budovy C - strojovna ofsetového tisku. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne V roce 2006 došlo k sestěhování provozu a strojů z provozovny v budově J do hlavní budovy C.Vzdálené pracoviště v témže areálu je ekonomicky nevýhodné ( vytápění, povětrnostní vlivy při převozech materiálu a produkce), neumožňuje zrychlení produkce, sníží nebezpečí poškození produktů společnosti i zvýšení přehledu o stavu jednotlivých zakázek a zajištění jejich plynulejší návaznosti. Investice v roce 2006 byly financovány z vlastních zdrojů. Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice. 3

13 Budoucí investice se i nadále zaměří na posílení komerčního tisku, případně investice umožňující operativnější reakci a výrobu podle požadavků zákazníků, a na již zmíněné sestěhování provozů společnosti do jedné budovy. PTC Praha a. s. zakoupila na začátku roku 2006 pozemek s vjezdem z vozovky přilehlý k budově J. Po přestěhování provozu do budovy C je budova J nabízena k pronájmu prostřednictvím realitní kanceláře. 3)Údaje o finanční situaci Účetní závěrka v rozsahu rozvahy,výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období je uvedena v části IV. výroční zprávy. Protože je společnost povinna účtovat od roku 2005 dle norem IFRS, je pro přehlednost vždy v záhlaví jednotlivých sloupců tabulek uvedeno, zda se jedná o data dle ČÚS nebo dle IFRS. Do konce roku 2003 jsou všechna data dle ČÚS, v roce 2004 jak dle ČÚS tak i dle IFRS a v roce 2005 a 2006 pouze dle IFRS. Společnost má stabilní cash flow především díky seriozní platební morálce hlavních odběratelů ( Česká pošta, Pošta Slovenia, Libra, s. r. o. ). Zvýšení stavu peněžních prostředků bylo způsobeno lepším výsledkem hospodaření a nižší investiční činností v roce Výše pohledávek po lhůtě z konce roku 2005 ve výši 2,328 mil. Kč se v roce 2006 nezměnila. Na nejvýznamnějšího dlužníka, společnost Diana, s. r. o. byla v této souvislosti v únoru roku 2005 podána žaloba k soudu. V roce 2006 nepřibyly žádné pohledávky po splatnosti. Přehled o změnách vlastního kapitálu za posledních pět účetních období: (v tis. Kč) ČUS ČUS ČUS IFRS IFRS IFRS základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozd.zisk min.období výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Rozdílný zisk v roce 2004 dle ČUS a dle IFRS je způsoben jinou metodikou účtování leasingu ( 72 tis. Kč ), opravy střechy (1027 tis. Kč) a odloženou daní z příjmu (- 267 tis. Kč). Zákonný rezervní fond byl již doplněn do zákonné výše 20 % základního kapitálu společnosti a nemusí být z tohoto důvodu již dále při stejných legislativních podmínkách doplňován. Naše akciová společnost v roce 2006 nenabyla, nevlastnila a ani neprodala vlastní akcie. ( v Kč) hospodářský výsledek /1 akcii výše dividendy /1 akcii ,18 Kč 65 Kč ,05 Kč 50 Kč ,62 Kč 50 Kč ,49 Kč 50 Kč Do roku 2004 byl rozdělován hospodářský výsledek dle ČUS. 4

14 2004 dle IFRS 55,61 Kč 50 Kč 2005 dle IFRS 11,53 Kč 30 Kč 2006 dle IFRS 73,33 Kč Společnost v roce 2006 nečerpala, nesjednávala ani nepřijala žádný úvěr. Od data ukončení běžného účetního období do doby zpracování Výroční zprávy nedošlo ve společnosti k žádným změnám, které by se týkaly účetní závěrky roku Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci: (v tis. Kč dle IFRS) náklady celkem výnosy celkem zisk před zdaněním Pro rok 2007 je zpracován konkrétní finanční a výrobní plán na základě dodávek pro Poštu Slovenia, předpokladů dodávek pro Českou poštu a ostatní zákazníky, v roce 2007 až 2009 jsou uvedeny hodnoty z návrhu Strategie společnosti do roku Z hlediska finanční likvidity má společnost stabilní seriozní odběratele Českou poštu, Poštu Slovenia, připadně odběratele tisku poštovních cenin na Slovensku. Po negativních zkušenostech se špatnou platební morálkou některých nových odběratelů se vedení společnosti větší měrou věnuje řešení pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po lhůtě. Údaje o počtu zaměstnanců: fyzický stav k průměrný evidenční Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti: Představenstvo: Ing. Vlasta Svobodová předseda představenstva, r.č /071, do Praha 9, Šluknovská 316/12 Vzdělání : VŠ, délka praxe 32 let Ing. Ladislav Musil předseda představenstva, r.č /1196 od Zdiby, Platónská 198 Vzdělání: VŠ, délka praxe 14 let Ing. Pavel Mejstřík člen představenstva, r.č /1484 5

15 Mukařov, Svojetice 210 Vzdělání : VŠ, délka praxe 24 let Ing. Karel Kohout člen představenstva, r.č /020 Plzeň, Vojanova 45 Vzdělání : VŠ, délka praxe 35 let Dozorčí rada: Ing. Miroslav Špaček předseda dozorčí rady, r.č /150 Černošice, Sadová 150 Vzdělání : VŠ, délka praxe 36 let Jaroslav Štefek člen dozorčí rady, r.č /0502 Praha 3, Koněvova 203 Vzdělání : SŠ, délka praxe 17 let Hana Zemanová člen dozorčí rady, r.č /0106 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání : SŠ, délka praxe 27 let Ing. Jarmila Mykytynová člen dozorčí rady, r.č /045 Praha 4, Na Návrší 1329/2 Vzdělání : VŠ, délka praxe 30 let Ing. Jozef Páleník člen dozorčí rady, r.č /161 do Praha 8, Pomořanská 481/12 Vzdělání : VŠ, délka praxe 32 let Ing. Jan Balák člen dozorčí rady, r.č /0951 od Praha 6, Bělohorská 183/516 Vzdělání : VŠ, délka praxe 16 let Mgr. Marcela Uherková člen dozorčí rady, r. č /2934 Praha 3, Husinecká 21 Vzdělání : VŠ, délka praxe 29 let Vedení společnosti : Ing. Pavel Mejstřík ředitel společnosti viz Představenstvo Jaroslav Štefek výrobní náměstek viz Dozorčí rada 6

16

17 III. GRAFICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Vývoj výnosů Vývoj výnosů z běžné činnostii společnosti ( v tis. Kč, r až 2003 ČUS, r až 2006 IFRS ) známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk celkem Vývoj tržeb vlastní výroby podle sortimentu výroby ukazuje, že stěžejní činností společnosti je i nadále tisk poštovních známek. Jeho podíl proti předchozímu roku stoupl na 69,6 % ( z 65,5 % v r ) a má hlavní podíl na celkové výši tržeb v roce Celkový meziroční pokles tržeb vlastní výroby společnosti v roce 2006 o 11,06% je způsoben dlouhodobým klesajícím zájmem odběratelů o dopisnice. Meziročně tržby u tisku známek poklesly o 4,35% oproti roku Snahou vedení společnosti je jak návrat k tisku známek pro Slovenskou poštu, tak i hledání jiných poštovních správ jako potenciálních odběratelů. Naše akciová společnost dodávala i v roce 2006 na základě vítězství ve výběrovém řízení poštovní známky do Slovinska. Ve výběrovém řízení na rok 2007 pro Slovinsko byla naše společnost opět úspěšná a bude v tisku známek nadále pokračovat. Obálky prvního dne (FDC) mají viditelný dlouhodobý klesající trend vyjma výkyvu v r a 2003 a jsou velmi závislé především na zájmu konečných odběratelů - filatelistů a sběratelů.

18 U dopisnic se podařilo stejně jako u známek udržet dalšího odběratele - Slovinskou poštu, a přesto je u této položky meziroční pokles o 45,1%. Celkový dlouhodobý trend je i u této položky klesající. Plnění ročního plánu výnosů dle sortimentu - rok 2006 ( tis. Kč, IFRS ) Rok 2006 Meziroční Sortiment Plán Skutečnost růst/pokles známky % obálky FDC % dopisnice % kolky a ostatní ceniny % běžný tisk % Celkem % Plán výnosů v rozhodujícím druhu sortimentu, t. j. v tisku známek, byl dodržen. U obálek prvního dne (FDC) byly plánované tržby překročeny, a to na základě skutečných objednávek zákazníků. Tisk dopisnic poklesl oproti plánu vlivem snížených objednávek od hlavního smluvního odběratele této komodity - České pošty, s. p. Tisk kolků a ostatních cenin dosáhl 76% plánované úrovně a běžný tisk dosáhl 97% plánované úrovně. Výnosy společnosti podle sortimentu a teritorií - rok 2006 ( tis. Kč, IFRS ) z toho : Sortiment Skutečnost ČR Slovensko Slovinsko známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk Celkem Podíl teritorií v % 100,0 85,5 11,8 2,7 Z hlediska teritorií jsme kromě České republiky v roce 2006 dodávali poštovní známky - jak již bylo uvedeno - na Slovensko a do Slovinska, kde jsme vyhráli výběrové řízení pro tisk známek v roce Veškerá ostatní produkce byla dodávána odběratelům v České republice.

19 2. Vývoj nákladů dle hlavních druhů ( tis. Kč ) ČUS ČUS ČUS IFRS IFRS IFRS T e x t Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Mimořádné náklady Náklady celkem ( v % z celkových nákladů ) T e x t Materiálové náklady 29,23 33,07 28,97 29,45 30,55 29,01 Energie 1,75 2,41 2,93 2,98 2,88 3,38 Opravy 2,10 5,05 4,92 3,45 1,70 2,99 Služby 4,49 4,61 8,02 7,95 8,95 9,51 Osobní náklady 32,16 37,91 37,26 37,87 36,50 37,00 Odpisy 5,57 10,99 14,53 15,06 14,47 15,11 Ostatní náklady -3,28-3,38 1,66 3,22 4,95 3,00 Mimořádné náklady 27,98 9,34 1,71 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Materiálové náklady Z tabulek je zřejmé, že podíl materiálových nákladů v roce 2006 proti předchozímu roku klesl. Důvodem je zdokonalená kontrola spotřeby materiálů při výrobě a motivací pracovníků. Energie Podíl nákladů na energie se meziročně zvýšill. Tento negativní jev je způsoben zvýšením cen energií oproti roku Opravy Opravy jsou vyšší oproti roku 2005 a to zejména z důvodu dostavby objektu "C", pro nové prostory ofsetového tisku, které však přinesou v dalších letech úspory v údržbě a úspory ve vytápění objektu a dojde ke zkrácení výrobních časů z důvodu přepravy materiálu. Rovněž bude posílena i ochrana ceninové produkce. Služby Podíl služeb se ustálil na úrovni objemů kooperací při realizaci komerčních zakázek. Ostatní služby mírně klesají. Osobní náklady Podíl osobních nákladů se meziročně stabilizoval. Tento pozitivní jev je způsoben částečnou optimalizací počtu pracovníků a zlepšením organizace práce. Z toho vyplývá i meziroční růst produktivity práce na jednoho přepočteného pracovníka z 864 tis. Kč v roce 2005 na 905 tis. Kč pro rok 2006, což je nárůst o 4,75 %, při meziročním růstu průměrné mzdy o 2,5 %. Odpisy Podíl odpisů mírně poklesl vlivem nižších investic v roce Ostatní náklady Podíl ostatních nákladů se oproti roku 2005 snížil, je to způsobeno především nižší tvorbou opravných položek k pohledávkám po lhůtě. Mimořádné náklady Mimořádné náklady dle IFRS nelze vykazovat.

20 Vývoj nákladů v letech 2002 až 2006 ( tis, Kč,do r ČUS, r a 2006 IFRS ) Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Mimořádné náklady

21

22

23

24

25 Příloha k účetní závěrce dle IFRS k 31. prosinci Obecné údaje a hlavní činnosti Název společnosti: Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. Sídlo společnosti : Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7 IČO : DIČ : CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v České republice jako akciová společnost. K hlavním činnostem PTC Praha a. s. patří: - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu - tisk poštovních cenin,kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba Den vzniku společnosti : Společnost je emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů (RMS) a dle 19 odst. 9 zákona o účetnictví má povinnost účtovat a sestavovat účetní závěrku dle Mezinárodních účetních standardů od roku Organizační struktura společnosti: Pro zajištění hlavní funkce společnosti je vytvořena výkonná složka, jejíž organizační struktura je členěna na: ředitel společnosti úsek OBO (odd. bezpečnosti objektu) úsek výrobní úsek obchodní úsek ekonomický Vnitřní organizaci upravuje organizační řád ve smyslu č. 29 Stanov společnosti. Jména a příjmení členů statutárních orgánů: Představenstvo: předseda Ing. Vlasta Svobodová do Ing. Ladislav Musil od člen Ing. Pavel Mejstřík člen Ing. Karel Kohout Dozorčí rada: předseda Ing. Miroslav Špaček člen Ing. Jarmila Mykytynová člen Ing. Jozef Páleník do člen Ing.. Jan Balák od člen Mgr. Marcela Uherková člen Hana Zemanová člen Jaroslav Štefek

26 2. Události roku 2006 Výplata dividend PTC za rok 2005 Valná hromada PTC dne 15. června 2006 rozhodla o výplatě dividend za rok 2005 ve výši 30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Pro výplatu dividend tak bylo určeno 994 tis. Kč z celkového zisku po zdanění podle českých účetních standardů ve výši 309 tis. Kč a nerozděleného zisku z min. období ve výši 685 tis. Kč. 3. Základní účetní pravidla Při sestavování účetní závěrky byla použita níže uvedená účetní pravidla. a) Účetní principy Účetní závěrka byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy IFRS platnými pro období k 31. prosinci 2006 a vychází z akruálního principu, tzn., že účetní případy byly zaúčtovány v době jejich vzniku a zaúčtovány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, výkaz změny ve vlastním kapitálu, výkaz peněžních toků (cash flow) a přílohu k účetním výkazům obsahující účetní pravidla a vysvětlující komentář. Společnost vykazuje údaje v tisících korun (tis. Kč). b) Vykazování operací v cizích měnách Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn platným denním kurzem České národní banky. Neuhrazené pohledávky a závazky v cizí měně k byly přepočteny kurzem ČNB do výsledku hospodaření. c) Opravné položky Společnost tvoří opravné položky k pohledávkám po splatnosti uplatněným i neuplatněným v soudním řízení ve výši rozdílu mezi nominální hodnotou pohledávky a její zpětně získatelné částky. d) Cenné papíry Společnost nevlastní žádné investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku nebo v zahraničí. e) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky. Dlouhodobý majetek se odepisuje z odepisovatelné částky, stanovené po promítnutí očekávané zbytkové hodnoty aktiv. Odpisy se provádějí rovnoměrně po dobu jeho odhadované doby použitelnosti. Uplatnění komponentního přístupu pro aktiva, která se skládají z více součástí s rozdílnou dobou životnosti. Během účetního období byly uplatněny následující doby použitelnosti v letech. Výpočetní technika, dopravní prostředky Účelové stroje a zařízení Budovy a haly Najatý majetek 4 roky 6 let 77 let 3 roky

27 f) Leasing Aktivum využívané na základě smlouvy o finančním leasingu je kapitalizováno v částkách rovnajících se reálné hodnotě na počátku leasingu. Toto aktivum je odepisováno po dobu jeho předpokládané použitelnosti. Leasingové splátky se rozdělují na úrok vykazovaný ve finančních nákladech a úrok vykazovaný jako snížení nesplaceného závazku. Finanční náklady jsou alokovány do období v průběhu leasingu dle implicitní úrokové míry leasingu. g) Rezervy Společnost v roce 2006 netvořila ani nečerpala žádnou rezervu. h) Zaměstnanecké požitky Společnost poskytuje příspěvky na penzijní a životní pojištění, které jsou vykazovány v nákladech v okamžiku jejich vzniku. i) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady jsou zaúčtovány do výkazu zisků a ztrát v období, se kterým věcně i časově souvisejí. j) Daň z příjmů Daň z příjmů je počítána v souladu s příslušným zákonem České republiky na základě výsledku hospodaření vykázaného ve výkazu zisků a ztrát sestaveného podle českých účetních standardů. Daň z příjmů je účtována dle přiznání k dani z příjmu. Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě rozdílů mezi daňovými základnami aktiv a jejich účetními hodnotami pro účely výkazů hospodaření. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných v období, kdy se odhaduje uplatnění dočasného rozdílu. Dočasné rozdíly vznikají zejména z odepisování dlouhodobého hmotného majetku a opravných položek k pohledávkám. k) Základní kapitál Základní kapitál se v roce 2006 nezměnil, vlastní kapitál společnosti se snížil o vyplacené dividendy, tantiemy a příspěvky zaměstnancům odsouhlasené valnou hromadou zvýšil se o výsledek hospodaření běžného období.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více