řádnou valnou hromadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádnou valnou hromadu"

Transkript

1

2 AKCIOVÁ SPOLECČ NOST Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA EN/2005 Ing. Hořejší/ Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze v oddíle B, vložce 1496 svolává tímto řádnou valnou hromadu která se bude konat dne 15. června 2006 v hodin v zasedací místnosti ( číslo dveří 108 ) v budově DOS České pošty, s. p. na adrese Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16, v Praze. Program řádné valné hromady : 1. zahájení a kontrola schopnosti usnášení 2. volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2005 včetně informace o řádné účetní závěrce, Zpráva o výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2005, ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k Návrhu na rozdělení zisku 5. schválení řádné účetní závěrky za rok rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém a dividend za rok návrh na způsob výplaty dividend za rok závěr Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den a místě konání valné hromady od 9.00 hod. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní ve Středisku cenných papírů jako majitelé akcií Poštovní tiskárny cenin Praha a. s. k rozhodnému dni, t. j. k 8. červnu Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci takto: Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. V případě zastupování předloží zástupce akcionáře průkaz totožnosti a plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán akcionáře právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku ne starším 6 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li osobně přítomen statutární orgán akcionáře, prokáže se zástupce navíc plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastupovaného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Plné moci, výpisy z obchodního rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáři a zástupci akcionářů při prezenci odevzdají.

3 Hlavní údaje řádné účetní závěrky k ( v tis. Kč dle IFRS) Aktiva celkem Pasiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 A. Vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. Cizí zdroje C. Oběžná aktiva C. Časové rozlišení 37 D. Časové rozlišení 20 Provozní výnosy Provozní náklady Tvorba opravných položek Zisk/ztráta z finančních operací Výsledek hospodaření před zdaněním 656 Řádná účetní závěrka za rok 2005 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66 obchodního zákoníku, Výroční zpráva společnosti za rok 2005 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2005 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti od 15. května 2006 v pracovní dny v době od 8.00 do hod. Ing. Vlasta Svobodová Předseda představenstva společnosti TELEFON: DIČ:CZ/ FAX: bank.spojení:čsob divize Pošt.spořitelna č. účtu: / 0300

4 Poštovní tiskárna cenin Praha a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Tabulková část informační povinnosti emitenta registrovaných cenných papírů II. III. IV. Textová část výroční zprávy 1. Údaje o emitentovi 2. Údaje o činnosti 3. Údaje o finanční situaci 4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Grafická část 1. Vývoj výnosů z běžné činnosti společnosti 2. Vývoj nákladů dle hlavních druhů Účetní závěrka 1. Účetní závěrka v nezkrácené podobě 2. Příloha k účetní závěrce 3. Výrok auditora V. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou VI. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

5 Základní údaje Název emitenta Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Emitent IČ Adresa sídla Ortenovo nám. 542/16, Praha 7 Jméno Miroslav Hořejší Ing. Kontaktní osoba Funkce Ekonomický náměstek Telefon Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Výroční zpráva Další informace k formulářům Jednotky 1000 Měna 1CZK

6 Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji Goodwill Jiný nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

7 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň Dlouhodobé rezervy 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

8 Výsledovka Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům - Přiřaditelný menšinovým podílům

9 Cash Flow Běžné období Minulé období Datum Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti Provozní zisk (EBITDA) Odpisy Příjem z investic Nákladové úroky Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu Placené úroky Placená daň ze zisku Ostatní provozní položky 80 Peněžní toky z investiční činnosti Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto Peněžní toky z financování Příjem z vydání základního kapitálu Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto Zaplacené dividendy Ostatní aktivity financování Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období

10 Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK Změna v účetních pravidlech Přepočtený zůstatek Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku Zajištění peněžních toků Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů Daň z položek nevykázaných ve výsledovce Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období Upsaný základní kapitál Dividendy Převody do fondů, použití fondů Vydané opce na akcie Vlastní akcie Ostatní změny KONEČNÝ ZŮSTATEK

11 II. TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Údaje o emitentovi Obchodní firma: Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Sídlo: Ortenovo náměstí 542/16 Praha 7 Holešovice PSČ IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1496 Místem, na kterém je možno nahlédnout do veškeré dokumentace a materiálů uváděných ve výroční zprávě za rok 2005, je sídlo emitenta cenného papíru. Kompletní Výroční zpráva za rok 2005 je kromě toho k dispozici i na veřejných webových stránkách společnosti Předmět podnikání: podle ustanovení článku 5 platných stanov společnosti - výrobní a obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu, - tisk poštovních cenin, kolků a jiných ceninových nebo ochraňovaných tiskovin, - tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů a ostatních cenných papírů podle znění Zákona o cenných papírech, - výroba ostatních polygrafických výrobků - polygrafická výroba. Vydané cenné papíry: Druh: Forma: Podoba: Počet kusů: Jmenovitá hodnota: Celkový objem emise: ISIN: akcie kmenová na majitele zaknihovaná ks Kč Kč CZ V roce 2005 byly akcie společnosti obchodovány na veřejných trzích: RM Systém, a.s. Nenastaly žádné změny ve struktuře akcií a v právech vztahujících se k nim. Internetová adresa společnosti je : Na základě skutečnosti, že akcie společnosti jsou prostřednictvím RM-Systému obchodovány na veřejném trhu v rámci Evropské unie, je PTC Praha a. s. povinna v souladu s 19 Zákona o účetnictví vést účetnictví od roku 2005 v souladu s normami IFRS. Dále z této skutečnosti vyplývá povinnost Prověrky řízení kvality ve smyslu mezinárodního standartu pro řízení kvality ISQC 1., bodu 60., písm a. Tuto prověrku pro naši společnost provedl Ing. Jiří Karvánek, auditor a daňový poradce, číslo osvědčení Komory auditorů ČR

12 V některých případech výše uvedená skutečnost ovlivňuje i data za rok 2004, na která bylo nutno aplikovat metodiku IFRS. Aby byly údaje v tabulkách srovnatelná, je vždy uvedeno, zda se jedná o data dle IFRS nebo data podle Českých účetních standardů ( dále jen ČUS ) Dividendy jsou vypláceny prostřednictvím firmy M3V Praha, a.s., Drahobejlova 2215/6, Praha 9, IČ na základě Smlouvy o správě dividend. Firma M3V Praha, a.s. provádí výpočty daně z příjmů vybíraných srážkou právnickým a fyzickým osobám podle 36 písmeno d a 38 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Daň je odváděna prostřednictvím účtu Poštovní tiskárny cenin Praha a.s. na účet příslušného Finančního úřadu. Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. není společníkem v žádné obchodní společnosti a není povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Většinovým vlastníkem emitenta je Česká pošta, s.p., která k datu vlastnila přímo 51,03 % podílu na základním kapitálu společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. Mezi emitentem a Českou poštou, s.p. není uzavřena ovládací smlouva. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou je součástí této výroční zprávy. Soupis akcionářů společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. k s více než 3% podílem na základním kapitálu: Česká pošta, s.p. Het Tsjechie en Slowakije Fonds N. V. Chmelík Karel AFIN BROKERS a. s. Hála Bohumil, Ing. 51,03% podíl na základním kapitálu 12,63% podíl na základním kapitálu 9,79% podíl na základním kapitálu 4,66% podíl na základním kapitálu 4,36% podíl na základním kapitálu Dne oznámili v souladu s 122, odst. 9 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu pan Chmelík Karel, který vlastní 9,79 % podílu na základním kapitálu a akciová společnost AFIN BROKERS, která vlastní 4,66 % podílu na základním kapitálu, že jednají ve schodě. 2) Údaje o činnosti Společnost vyráběla v roce 2005 poštovní ceniny pro Českou poštu, s. p., (cca za 35 mil. Kč ) dále pro Slovenskou poštu ( cca za 5,8 mil. Kč ) a pro Slovinskou poštu ( cca 3,9 mil. Kč ), kde jsme v rámci výběrového řízení v EU získali cca 70 % tisku pro tohoto odběratele pro rok Naše společnost vyráběla a i nadále vyrábí i další druhy cenných papírů, kolky a ostatní tiskoviny běžné nebo s určitým stupněm ochrany proti padělání. Díky rozšíření tisku známek i pro ostatní výše uvedené poštovní správy se podařilo meziročně zvýšit tržby v tisku poštovních známek jako hlavního produktu společnosti, a to o cca 6 mil. Kč. Zastavil se tím výrazný meziroční propad u výroby známek a tím i tržeb za vlastní výrobky celkem způsobený ukončením Rámcové smlouvy se Slovenskou poštou, s. p. na konci roku V roce 2005 již nebyly účtovány žádné mimořádné výnosy ani mimořádné náklady související s povodněmi v roce 2002, plnění pojišťovny i odstraňování škod bylo ukončeno v roce Údaje o plnění ročního plánu, struktura nákladů i vývoj výnosů z běžné činnosti i členění výnosů podle teritorií ( zemí odběratele ) jsou uvedeny v grafické části. Emitent je držitelem povolení Komise pro cenné papíry České republiky pro tisk kotovaných cenných papírů. 2

13 Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí ani nemá odloučené pracoviště mimo vlastní sídlo společnosti Emitent neprovádí výzkum ani vývoj nových výrobků. Sortimentní skladba výroby: (tis. Kč) ( r až 2003 dle ČUS, r a 2005 dle IFRS ) známky obálky 1.dne vydání dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk tržby za vl. výrobky celkem V běžném účetním období společnost zahájila prostřednictvím svých právníků soudní spory s významnými dlužníky po splatnosti Diana, spol. s r. o. a CONGA, spol. s r. o. Z výše uvedených důvodů společnost zaúčtovala do nákladů opravné položky ve výši 100, resp. 50 % za těmito dlužníky. Společnost nevedla s nikým rozhodčí ani správní řízení. Podrobný rozklad těchto pohledávek je uveden v Příloze k účetní závěrce v částech 7. a 26. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k dle IFRS v zůstatkových cenách : stavby pozemky tis. Kč tis. Kč Podrobný rozpis nemovitostí vlastněných společností je uveden v Příloze k účetní závěrce v části 12.. Žádný nemovitý majetek emitenta není zatížený zástavním právem. V roce 2005 nebyl proveden žádný nákup ani prodej nemovitého majetku. V lednu 2006 zakoupila společnost 111m2 pozemku Ostatní plocha v Katastrálním území Holešovice za cenu celkem 191 tis. Kč v areálu sídla společnosti. Tímto nákupem je umožněn samostatný přístup z ulice k provozovně společnosti J bez závislosti na ostatních subjektech. Údaje o investicích: Celkem byly pořízeny investice ve výši 650 tis. Kč a vyřazen byl investiční majetek v pořizovací ceně tis. Kč. Veškeré vyřazované stroje byly zcela odepsány. Jednalo se především o rotační tiskařský stroj Wifag starý více jak 35 let v pořizovací ceně tis. Kč který nebyl používán více jak tři roky. Problematické bylo zajišťování náhradních dílů pro tento stroj a přitom není využívána ani kapacita druhého výkonnějšího stroje Wifag, který je stejně jako vyřazený stroj specializovaný pouze na tisk známek. Dále byl vyřazen ofsetový tiskařský stroj OFR, zcela odepsaný, v pořizovací ceně tis. Kč, pořízený v roce 1985, pro který nebylo odpovídající zakázkové vytížení. 3

14 Pořízení investic odrážejí snahu vedení společnosti rozšířit a doplnit možnosti v tisku známek vzhledem k rozšíření odběratelů ( perforovací nástroj Wista za 209 tis. Kč). Některé investice byly pořízeny s ohledem na potřebu zajistit si pro vlastní potřebu neopakovatelnost vstupů pro další vlastní produkci (Masterhologram za 150 tis. Kč ) Další investice jdou na vrub prosté reprodukce vlivem opotřebení stávajících zařízení i když na vyšší kvalitativní úrovni ( 2 počítače celkem za 176 tis. Kč, váha Pantone za 115 tis. Kč). V letošním roce dojde k sestěhování provozu a strojů z provozovny v budově J do hlavní budovy C.Vzdálené pracoviště v témže areálu je ekonomicky nevýhodné ( vytápění, povětrnostní vlivy při převozech materiálu a produkce), pro zrychlení produkce, snížení nebezpečí poškození produktů společnosti i pro zvýšení přehledu o stavu jednotlivých zakázek a zajištění jejich plynulejší návaznosti. Všechny investice v roce 2005 byly financovány z vlastních zdrojů. Nebyly a nejsou prováděny žádné finanční investice. Budoucí investice se i nadále zaměří na posílení komerčního tisku, případně investice umožňující operativnější reakci a výrobu podle požadavků zákazníků, a na již zmíněné sestěhování provozů společnosti do jedné budovy. PTC Praha a. s. zakoupila na začátku roku 2006 pozemek s vjezdem z vozovky přilehlý k budově J. Po přestěhování provozu do budovy C bude možno budovu J samostatně pronajmout, případně prodat. 3)Údaje o finanční situaci Účetní závěrka v rozsahu rozvahy,výkazu zisků a ztrát a přílohy za poslední účetní období je uvedena v části IV. výroční zprávy. Protože je společnost povinna účtovat od roku 2005 dle norem IFRS, je pro přehlednost vždy v záhlaví jednotlivých sloupců tabulek uvedeno, zda se jedná o data dle ČÚS nebo dle IFRS. Do konce roku 2003 jsou všechna data dle ČÚS, v roce 2004 jak dle ČÚS tak i dle IFRS a v roce 2005 pouze dle IFRS. Společnost má stabilní cash flow především díky seriozní platební morálce hlavních odběratelů ( Česká pošta, Pošta Slovenia, Libra, s. r. o. ). Vlivem růstu komerčních zakázek přesto vzrostla i výše pohledávek po lhůtě, a na konci roku 2005 byly ve výši 2,328 mil. Kč. Na nejvýznamnějšího dlužníka, společnost Diana, s. r. o. byla v této souvislosti v únoru roku 2005 podána žaloba k soudu. Přehled o změnách vlastního kapitálu za posledních pět účetních období: (v tis. Kč) ČUS ČUS ČUS IFRS IFRS základní kapitál kapitálové fondy zákonný rezervní fond statutární fondy nerozd.zisk min.období výsledek hospodaření Vlastní kapitál celkem Rozdílný zisk v roce 2004 dle ČUS a dle IFRS je způsoben jinou metodikou účtování leasingu ( 72 tis. Kč ), opravy střechy ( 1027 tis. Kč ) o odloženou daní z příjmu ( tis. 4

15 Kč ). Zákonný rezervní fond byl již doplněn do zákonné výše 20 % základního kapitálu společnosti a nemusí být z tohoto důvodu již dále při stejných legislativních podmínkách doplňován. Naše akciová společnost v roce 2005 nenabyla, nevlastnila a ani neprodala vlastní akcie. ( v Kč) hospodářský výsledek /1 akcii výše dividendy /1 akcii ,61 Kč 60 Kč ,18 Kč 65 Kč ,05 Kč 50 Kč ,62 Kč 50 Kč ,49 Kč 50 Kč Do roku 2004 byl rozdělován hospodářský výsledek dle ČUS dle IFRS 55,61 Kč 2005 dle IFRS 11,53 Kč Společnost v roce 2005 nečerpala, nesjednávala ani nepřijala žádný úvěr. Od data ukončení běžného účetního období do doby zpracování Výroční zprávy nedošlo ve společnosti k dalším změnám. Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci: (v tis. Kč dle IFRS) náklady celkem výnosy celkem zisk před zdaněním Pro rok 2006 je zpracován konkrétní finanční a výrobní plán na základě již zmíněných dodávek pro Poštu Slovenia, předpokladů dodávek pro Českou poštu a ostatní zákazníky., v roce 2007 a 2008 jsou uvedeny hodnoty z návrhu Strategie společnosti do roku Z hlediska finanční likvidity má společnost stabilní seriozní odběratele jako je Česká pošta, Pošta Slovenia, připadně odběratele tisku poštovních cenin na Slovensku. Po negativních zkušenostech se špatnou platební morálkou některých nových odběratelů se bude vedení společnosti větší měrou věnovat řešení pohledávek a předcházení vzniku pohledávek po lhůtě.. Údaje o počtu zaměstnanců: fyzický stav k průměrný evidenční

16 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech a vedoucích pracovnících společnosti: Představenstvo: Ing. Vlasta Svobodová předseda představenstva, r.č /071, Praha 9, Šluknovská 316/12 Vzdělání : VŠ, délka praxe 31 let Ing. Pavel Mejstřík člen představenstva, r.č /1484 Mukařov, Svojetice 210 Vzdělání : VŠ, délka praxe 23 let Ing. Karel Kohout člen představenstva, r.č /020 Plzeň, Vojanova 45 Vzdělání : VŠ, délka praxe 34 let Dozorčí rada: Ing. Miroslav Špaček předseda dozorčí rady, r.č /150 Černošice, Sadová 150 Vzdělání : VŠ, délka praxe 35 let Jaroslav Štefek člen dozorčí rady, r.č /0502 Praha 3, Koněvova 203 Vzdělání : SŠ, délka praxe 16 let Hana Zemanová člen dozorčí rady, r.č /0106 Praha 7, Vrbenského 1497/44 Vzdělání : SŠ, délka praxe 26 let Ing. Jarmila Mykytynová člen dozorčí rady, r.č /045 Praha 4, Na Návrší 1329/2 Vzdělání : VŠ, délka praxe 29 let Ing. Jozef Páleník člen dozorčí rady, r.č /161 Praha 8, Pomořanská 481/12 Vzdělání : VŠ, délka praxe 31 let Mgr. Marcela Uherková člen dozorčí rady, r. ř /2934 Praha 3, Husinecká 21 Vzdělání : VŠ, délka praxe 28 let Vedení společnosti : Ing. Pavel Mejstřík ředitel společnosti viz Představenstvo Ing. Miroslav Hořejší ekonomický náměstek, r. č /0051 Praha 9, Jordánská 523/30 Vzdělání : VŠ, délka praxe 21 let Jaroslav Štefek výrobní náměstek viz Dozorčí rada 6

17 Poskytnuté plnění členům představenstva, dozorčí rady a vedoucím pracovníkům od emitenta za uplynulé účetní období roku 2005 jsou uvedeny v Příloze k účetní závěrec v části 28. Ve vlastnictví členů představenstva, členů dozorčí rady, členů vedení společnosti ani osob jim blízkých nejsou akcie vydané emitentem. Členové představenstva, členové dozorčí rady ani členové vedení společnosti nemají uzavřené žádné opční a obdobné smlouvy s emitentem na účastnické cenné papíry vydané emitentem, ani uzavřené takovéto smlouvy v jejich prospěch. Členové představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti nerealizovali obchody, kde předmětem nebo podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem. Členové představenstva a dozorčí rady jsou honorování pravidelnou měsíční odměnou. Dále jim přísluší tantiémy podle rozhodnutí příslušné valné hromady o rozdělení zisku. Způsob odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti schválila Řádná valná hromada konaná dne 25. května 2005.Členové vedení společnosti jsou odměňováni na základě manažerských smluv základní měsíční mzdou ( cca 60 % celku ) a dále pohyblivou částí ( cca 40 % celku ), jejíž vyplacení je podmíněno plněním předem stanovených úkolů. Pohyblivá část se vyplácí ročně. V průběhu roku 2005 byla vyplacena auditorovi částka 51 tis. Kč včetně DPH za provedení auditu roku 2004 a dále částka 5 tis. Kč včetně DPH za ověření správnosti Výroční zprávy společnosti za rok ) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Ing. Vlasta Svobodová, předseda představenstva Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., r.č /071, bytem Praha 9, Šluknovská 316/12 Ing. Pavel Mejstřík, ředitel společnosti Poštovní tiskárna Praha a. s., r. č /1484, bytem Mukařov, okr. Praha východ, Svojetice 210 Ing. Miroslav Hořejší, ekonomický náměstek společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., r.č /0051, bytem Praha 9, Jordánská 523/30 ( za část účetní závěrka a příloha k účetní závěrce) Hana Zemanová, vedoucí informační soustavy Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., r.č /0106, bytem Praha 7, Vrbenského 1497/44 ( za část účetní závěrka a příloha k účetní závěrce) Ing. Jana Škorpilová, auditorka společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s., číslo dekretu KA ČR 814, r.č /127, bytem Praha 10, Nepravidelná 6 ( za ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích) prohlašují,že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. 7

18

19 III. GRAFICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY Vývoj výnosů z běžné činnostii společnosti ( v tis. Kč, r až 2003 ČUS, r a 2005 IFRS ) známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk celkem Vývoj tržeb vlastní výroby podle sortimentu výroby ukazuje, že stěžejní činností společnosti je i nadále tisk poštovních známek. Jeho podíl proti předchozímu roku stopl na 65,5 % ( z 61,6 % v r ) a má hlavní podíl na celkovém meziročním růstu tržeb vlastní výroby společnosti v roce 2005 o 8,6 %. Meziročně tržby u tisku známek po výrazném poklesu v roce 2004 způsobeném ztrátou tisku známek pro Slovensko proti předchozímu roku opět rostly, a to o více jak 15 %, nedosáhly však již úrovně roku 2003, kdy jsme pokrývali celý trh slovenských známek. Snahou vedení společnosti byl jak postupný návrat k tisku slovenských známek, tak i hledání jiných poštovních správ jako potenciálních odběratelů. Naše akciová společnost dodávala v r na základě vítězství ve výběrovém řízení poštovní známky do Slovinska a bude v tom, na základě dalšího vítězství pokracovat i v roce Obálky prvního dne (FDC) mají viditelný dlouhodobý klesající trend vyjma výkyvu v r a 2003, a jsou velmi závislé především na zájmu konečných odběratelů - filatelistů a sběratelů. U dopisnic se podařilo stejně jako u známek rozšířit trh o dalšího odběratele - Slovinskou poštu, a je zde

20 meziroční nárůst, celkový dlouhodbý trend je i u této položky klesající. Plnění ročního plánu výnosů dle sortimentu - rok 2005 ( tis. Kč, IFRS ) Rok 2005 Meziroční Sortiment Plán Skutečnost růst/pokles známky % obálky FDC % dopisnice % kolky a ostatní ceniny % běžný tisk % Celkem % Plán výnosů v rozhodujícím druhu sortimentu, t. j. v tisku známek, byl překročen o 23 %. Je to vlivem vyššího odběru známek hlavním odběratelem, t. j. Českou poštou, než bylo plánováno ( o 13 % ) a to jako dopad změny nominálu výplatních známek z 6,50 Kč na 7,50 Kč na začátku roku, dále růstem dodávek poštovních známek pro Slovenskou poštu ( meziroční nárůst o 178 % ) a získáním nového odběratele známek pro Slovinskou poštu ( růst meziročně o 86 % ). U obálek prvního dne (FDC) byly plánované tržby překročeny, a to na základě skutečných objednávek zákazníků. Růst tisku Dopisnic ( korespondenčních lístků ) proti plánu i meziročně je způsoben vyšší poptávkou od hlavního smluvního odběratele u této komodity - České pošty, s. p., a dále rozšířením i zde o dalšího odběratelé - o Slovinskou poštu. Naopak běžný tisk poklesl jak meziročně, tak nedosáhl ani plánované úrovně. Výnosy společnosti podle sortimentu a teritorií - rok 2005 ( tis. Kč, IFRS ) z toho : Sortiment Skutečnost ČR Slovensko Slovinsko známky obálky FDC dopisnice kolky a ostatní ceniny běžný tisk Celkem Podíl teritorií v % 100,0 85,3 8,4 6,3 Z hlediska teritorií jsme kromě České republiky v roce 2005 dodávali poštovní známky - jak již bylo uvedeno - na Slovensko a částečně již i do Slovinska, kde jsme vyhráli výběrové řízení pro tisk známek v roce Pro Slovensko byly proti plánované výši 2,5 mil. Kč v loňském roce poštovní známky dodány navíc o 130 % ( t. j. meziroční růst z 2,067 mil. Kč o 3,686 mil. Kč ), a to především v tzv. tradičních technologiích stroji Waite. Pro Slovinskou poštu byly dodávány jak poštovní známky ( proti plánu růst o 30 % ), tak nově i dopisnice. Veškerá ostatní produkce byla dodávána odběratelům v České republice.

21 Vývoj nákladů PTC Praha a. s. dle hlavních druhů ( tis. Kč ) ČUS ČUS ČUS ČUS ČUS IFRS IFRS T e x t Materiálové náklady Energie Opravy Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Mimořádné náklady Náklady celkem Meziroční nárúst Materiálových nákladů o 5,51 % celkem je o cca 3 % pomalejší než meziroční růst tržeb za prodej z vlastní produkce. Podíl Materiálkových nákladů z Tržeb vlastní výroby celkem se snížil meziročně o 0,7 %, ale zvýšil se jejich podíl z Nákladů celkem o 0,9 %. Položku Energie negativně ovlivnilo meziroční zvyšování cen, pozitivně pak plánovaná oprava regulace ohřevu teplé vody v pololetí roku Ve sledovaném roce byly provedeny dvě významné Opravy, které byly zaměřené na úspory nákladů na energie - oprava regulace páry v lednu v ceně 175 tis. Kč a dále oprava systému TÚV za 432 tis. Kč. Dále byly prováděny pouze běžné opravy majetku. Proto jejich výše i podíl meziročně výrazně poklesl. Meziroční nárůst u položky Služby je způsoben vyšším podílem kooperací ( cca 1,3 mil. Kč ) vlivem růstu zakázek,které je vyžadují, a dále neplánovaným bezpečnostním auditem nutným pro získání bezpečnostní prověrky NBÚ. Tato prověrka je nezbytná pro získávání státních zakázek. Meziroční snížení objemu Osobních nákladů je způsobeno snižováním počtu pracovníků v předchozím i tomto roce. Průměrná měsíční mzda dosáhla Kč a meziročně se zvýšila o 3,2 %. Je zde zahrnut i vliv změny způsobu odměňování Představenstva a Dozorčí rady schváleného poslední Valnou hromadou. Průběžně dochází i k částečné změně struktury zaměstnanců směrem k vyšší kvalifikaci. U Odpisů došlo k mírnému meziročnímu poklesu, a to o 2,7 %. Je to způsobeno nižšími novými investicemi v celkové výši 650 tis. Kč. Celková úroveň odpisů se však proti roku 2002 zvýšila více jak zdvojnásobila, protože po povodních v r bylo nutno nakoupit a nahradit poškoženou a nepoužitelnou techniku. Pro právě probíhající běžný rok 2006 je uvažováno s obdobnou výší odpisů s tím, že výraznější investice především na modernizaci některých technologií se předpokládají v horizontu 2-3 let. Ostatní náklady zahrnují daně, cestovné, finanční náklady, opravné položky, náklady na reprezentaci, prodaný materiál atd. Mimořádné náklady již v roce 2005 nebyly účtovány, v minulých třech letech souvisely plně se škodami způsobenými povodněmi v r. 2002

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/89 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více