Základy řízení lidských zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy řízení lidských zdrojů"

Transkript

1 Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010

2 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1. Definice, základní myšlenky organizace a dělení organizací dle funkcí 2. Jednotlivec v organizaci a řídící proces, typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho 3. Principy pracovněprávních vztahů, pracovní smlouva, druhy pracovních poměrů, dohody o pracích mimo pracovní poměr, vznik a ukončení pracovního poměru 4. Politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti, úloha Úřadu práce, nezaměstnanost jako sociální jev a Outplacement 5. Hlavní úloha personálního managementu a řízení lidských zdrojů, historie a hlavní charakteristiky 6. Strategie a plánování lidských zdrojů, druhy strategií a analýza práce 7. Nábor a výběr pracovníků, cíle a procedury náboru a výběru pracovníků 8. Trénink a programy rozvoje pracovníka, hodnocení výkonu a řízení výkonu 9. Systémy odměňování, mzda a plat a jejich formy 10. Podniková kultura, její definice, obecné charakteristiky, typologie a prostředky podnikové kultury 11. Podniková identita a etika 12. Efektivní manager (dle P. Druckera), dělení generací managerů a emocionální inteligence managera 2

3 1. Definice, základní myšlenky organizace a dělení organizací dle funkcí Organizace je sdružení lidí, kteří spojili své síly a prostředky v zájmu dosažení určitého cíle. Organizaci lze chápat i jako organizační proces (organizování lidí, věcí, jevů, činností) případně jako organizační strukturu, která ukazuje, jak jsou uspořádány jednotlivé části, tj. komponenty systému. Existence organizace má smysl jen tehdy, usiluje-li o dosažení určitého cíle. Organizace je soubor rolí a soupis jejich koordinace, existuje nezávisle na určitých lidech a může přežít i jejich 100% výměnu. Organizace podle významu: a) organizace jako proces organizování b) organizace jako uspořádaná jednotka (věc, systém) c) označuje proces organizování, tedy instituci Systémová teorie managementu dovoluje pohlížet na organizaci jako na komplexní celek, který je propojen vztahy s okolím. Základní myšlenky organizace: 1. koordinace úsilí při vzájemné pomoci 2. dosažení určitých společných cílů nebo účelu. Největší organizací je společnost, v jejím rámci fungují ekonomické, politické, náboženské a státní organizace. V jejich rámci pak řada organizací menších př. výrobní nebo prodejní oddělení v podniku 3. dělba práce a funkcí. Nejlepší je dělba dle různých dovedností 4. idea hierarchie autority (odpovědnosti), tj. nutnost určité kontroly, vedení 3

4 Organizace obsahuje mnoho skupin vytvářejících si vlastní normy toho, co je správné a žádoucí. Normy se týkají druhu a množství požadované práce. To vedlo k vytvoření psychologie organizace, jako samostatné vědní disciplíny, která se zabývá chováním jednotlivců a malých skupin, tj. mikroúrovní organizace. Sociologie organizace se zaměřuje na chování malých a velkých skupin pracovníků, na vzájemné vztahy lidí z různých profesí, úrovní, společenských skupin Blau a Scott dělí organizace dle toho, komu přispívají do 4 tříd: 1. vzájemně si sloužící společnosti slouží hlavně členům společnosti (odbory, kluby, náboženské obce, atd.) 2. hospodářské koncerny, tj. průmyslové podniky, banky, koncerny, obchody 3. organizace služeb slouží hlavně zákazníkům (nemocnice, školy) 4. veřejně prospěšné organizace slouží celé společnosti (policie, výzkumné ústavy) Prosperita organizace závisí na plnění jejího základního poslání: a) získávání b) vhodné užití c) motivování a d) integrace zaměstnanců. 4

5 2. Jednotlivec v organizaci a řídící proces, typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho Řízení je proces ovlivňování lidí tak, aby iniciativně plnili určité aktivity, chovali se určitým způsobem, aby chtěli přispět ke skupinovým (podnikovým) cílům. Řídící proces chápeme jako řízení všech činností, které probíhá nepřetržitě a tento neustále probíhající soubor činností se nazývá řídící proces. Znamená koordinaci, kterou organizace zajišťuje pomocí svých členů. Etzioniho typologie organizací, představy vedení o člověku a odpovídající řídící strategie. Etzioniho typologie organizací je založena na základě dvou proměnných: a) druh účasti člena v organizaci (tj. typ členství v organizaci) b) druh moci či autority, kterou organizace uplatňuje K bodu a) Etzioni rozlišuje tři druhy účasti členů v organizaci: 1. odcizující se (osoba není psychicky na organizaci vázána) 2. kalkulující (za dobrou práci - dobrý plat ) 3. morální (osobu si organizace vnitřně cení) K bodu b) Podle druhu moci či autority rozeznává Etzioni tři typy organizací, na základě toho zda: 1. organizace uplatňující čistě donucovací moc 2. organizace s utilitární mocí 3. organizace uplatňující normativní moc Kombinací výše uvedených dvou hledisek rozlišovány 4 typy organizací: 1. s převážně donucovací mocí (koncentrační tábory, nápravné ústavy) 2. s převážně utilitární mocí (obchodní společnosti) 5

6 3. s převážně normativní mocí (zdůrazňuje členství, status náboženské obce, univerzity) 4. smíšené organizace př. normativně donucovací (vojenské jednotky), utilitárně normativní (většina pracovních svazů), utilitárně donucovací (farmy) Rozlišujeme 4 soubory představ o jedinci v organizaci: 1. racionálně ekonomický člověk - motivován hlavně ekonomickými pobídkami - zde je uplatňována řídící strategie kalkulující, důraz kladen na pracovní výkon, odpovědnost za pocity a morálku lidí je druhořadá 2. sociální člověk - je motivován společenskými potřebami a získává pocit identity na základě vztahů k druhým lidem - vedoucí pracovníci musí věnovat pozornost potřebám zaměstnanců 3. sebeaktualizující člověk - i nejpodřadnější člověk usiluje o sebeaktualizaci, hledá smysl práce, jsou-li jeho nižší sociální potřeby a potřeby zabezpečení více méně uspokojeny - vedoucí pracovník dá lidem možnost odpovědnosti, motivace se mění z vnější na vnitřní 4. komplexní člověk, tj. člověk má mnoho motivů, které si upořádá do vlastní hierarchie - úspěšný vedoucí pracovník musí být dobrým diagnostikem a musí si vážit ducha zvídavosti u podřízených Psychologická smlouva znamená vzájemný vztah mezi požadavky člověka na organizaci, v níž pracuje a opačně. 6

7 Typy pracovníků dle Kaisera a Koffeyho: Základem jsou dvě vlastnosti: dominance, přátelský typ Diktátor dominantní nepřátelský typ; Výkonný typ dominantní přátelský typ; Byrokrat podřídivý nepřátelský typ; Sociální typ podřídivý přátelský typ 3. Principy pracovněprávních vztahů, pracovní smlouva, druhy pracovních poměrů, dohody o pracích mimo pracovní poměr, vznik a ukončení pracovního poměru Obecné principy Zákoníku práce Zásada rovnosti, zákaz diskriminace, zákaz zneužívat výkon práv a povinností, ochrana lidské důstojnosti, zásada stejné mzdy za stejnou práci. Problematiku upravuje Zákoník práce (ZP). Pracovní smlouva povinné náležitosti Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který musí mít písemnou formu. Obsah pracovní smlouvy: a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán (může být sjednán úžeji nebo šířeji) b) místo výkonu práce (obec a organizační jednotka, nebo jinak určené místo), c) den nástupu do práce. 7

8 Další doporučené údaje pracovní smlouvy: a) způsob odměňování b) zkušební doba (pokud je sjednána musí mít písemnou formu a musí být sjednána přímo v pracovní smlouvě a může být sjednána i v případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou) c) dále např. údaj o zvyšování kvalifikace, že pracoviště bude vybaveno ochrannými pomůckami atd. Druhy pracovních poměrů: a) hlavní pracovní poměr b) vedlejší pracovní poměr Vznik pracovního poměru: a) pracovní smlouvou b) volbou c) jmenováním Skončení pracovního poměru: a) dohodou b) výpovědí (2 měsíční lhůta, u organizačních změn 3 měsíční lhůta) c) okamžitým zrušením d) zrušením ve zkušební době e) uplynutím sjednané doby f) dnem skončení pobytu cizince g) smrtí zaměstnance 8

9 Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce: - max. na 100 hodin ročně - nesmí se opakovat předmět činnosti - nutno uvést dobu činnosti, odměnu - platí se z ní pouze daň 4. Politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti, úloha Úřadu práce, nezaměstnanost jako sociální jev a Outplacement Státní politika zaměstnanosti směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na zaměstnání: a) zabezpečují ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a příslušné UP (úřady práce) b) ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce c) navrhuje opatření na ovlivnění nabídky a poptávky práce d) navrhuje programy k dalšímu pracovní uplatnění propouštěných zaměstnanců velkých podniků e) usměrňuje zaměstnávání cizinců f) systém evidence volných pracovních míst g) navrhuje opatření k realizaci úkolů vyplývajících z uzavřených mezinárodních smluv 9

10 Zákon o zaměstnanosti Čl.1/1991 Sb. platí od Vychází z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána: 1. Všeobecná deklarace lidských práv z r Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) 3. úmluvy mezinárodní organizace práce (o placených zprostředkovatelnách práce, o organizacích služeb pro zprostředkování práce, o politice zaměstnanosti). Obsah: a) právo na zaměstnání b) státní politiky zaměstnanosti c) zaměstnávání cizinců d) zprostředkování zaměstnání e) rekvalifikace f) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání g) zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Úřady práce pracují na základě Zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti: 1. informuje o možnostech získat zaměstnání, odborné přípravy, rekvalifikace 2. zprostředkovává zájemcům o práci vhodné zaměstnání 3. poskytuje poradenské služby spojené s volbou povolání, odbornou výchovou 4. vede evidenci volných pracovních míst 5. vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti 6. sleduje a hodnotí stav na trhu práce 7. podněcuje a hmotně podporuje zřizování společensky účelných pracovních míst 8. projednává se zaměstnavateli hromadná propouštění 10

11 Outplacement mezinárodně užívaný pojem pro proces podpory a pomoci, který zaměstnavatelé využívají ve snaze pomoci zaměstnancům, kteří byli propuštěni z důvodu nadbytečnosti. Byl definován Alanem Jonesem v roce 1994: 1. zaměstnavatel aktivně pomáhá najít zaměstnanci novou práci (školení, práce na částečný pracovní úvazek 2. tuto službu je možno si i koupit pro sebe Výhody poskytování outplacementu: 1. zlepšení morálky u bývalých zaměstnanců 2. méně námitek odborů k propouštění 3. vztahy s veřejností budou méně ovlivněny Proces Outplacementu.: a) poskytování rad týkajících se pocitů z propouštění b) poradenství ohledně kariéry c) poskytování služeb pro systematické hledání práce d) poskytování vybavení pro sepsání CV a žádostí o práci e) pomoc při sepsání CV a žádostí o práci f) procvičení přijímacích pohovorů, nácvik, jak může být veden 11

12 5. Hlavní úloha personálního managementu a řízení lidských zdrojů, historie a hlavní charakteristiky Personální management je skupina vedoucích pracovníků zabývajících se profesionálně personálním řízením. Termíny personalistika a personální práce - nejobecnější označení oblasti řízení lidí. Personální administrativa nejstarší pojetí personální práce, která plní pasivní roli (administrativní, informační). Personální řízení prosazuje aktivní roli personální práce, pracovní síla jako zdroj prosperity a konkurenceschopnosti, nedostatkem této koncepce je orientace na vnitřní problémy operativnost při řízení lidí. Řízení lidských zdrojů (ŘZL) je nejmodernějším pojetím personální práce, prosazuje termín lidské zdroje lidský kapitál jako nejcennější kapitál firmy. ŘLZ je rozhodující nástroj zvyšování výkonnosti, konkurenceschopnosti ekonomické úspěšnosti podniku, stává se jádrem podnikového řízení (jeho nejdůležitější složkou). Charakteristické znaky ŘLZ: - strategický přístup; - orientace na vnější faktory; - personální práce jako důležitá manažerská role; - vedoucí PÚ je členem nejužšího vedení; - propojení personální práce se strategiemi organizace; 12

13 - orientace na participaci; důraz na rozvoj lidských zdrojů; sociální rozvoj a žádoucí podnikové kultury. Mezi hlavní úkoly ŘLZ patří zabezpečit: soulad mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou pracovníků; optimální využívání pracovníků; formování týmů; personální a sociální rozvoj pracovníků; dodržování zákonů. Subjekty personální řízení jsou: - vedení podniku, - linioví vedoucí, - personální útvar. V řídící struktuře je personální útvar přímo podřízen řediteli podniku, tzn., že vedoucí personálního útvaru je součástí vrcholového vedení organizace. Profil personalisty: - teoretické a praktické dovednosti v oblasti personální práce, - znalosti vnitřních i vnějších podmínek formování pracovní síly, - právní a psychologické znalosti. Mezi vnější podmínky personálního řízení patří sociálně demografické změny, technologické změny, sociální rozvoj a životní způsob lidí, životní prostředí, legislativa, vnější ekonomické podmínky (především podmínky na trhu práce). Na trhu práce dochází ke střetávání poptávky po práci (firmy) a nabídky práce (domácnosti). Zaměstnaní plus nezaměstnaní tvoří ekonomicky aktivní obyvatelstvo neboli pracovní sílu dané země. Míra nezaměstnanosti je podílem nezaměstnaných na pracovní síle. 13

14 K vnitřním podmínkám personálního řízení zejm. patří: - finanční situace podniku, - podniková strategie, - technologické vybavení a organizační uspořádání podniku, - podniková kultura, - styl řízení a vedení lidí. Personální činnosti: - vytváření a analýza pracovních míst; - personální plánování; - získávání, výběr a přijímání pracovníků; - rozmísťování pracovníků; - hodnocení pracovníků; - odměňování, - vzdělávání a rozvoj pracovníků; - uvolňování pracovníků; - pracovní vztahy, - péče o pracovníky; - personální informační systém; - průzkum trhu práce; - zdravotní péče o pracovníky; - dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. V historii byla nejčastější aktivitou péče o zaměstnance, neboť pracovní podmínky v 19. století byly děsivé. 14

15 6. Strategie a plánování lidských zdrojů, druhy strategií a analýza práce Strategie je plán akce do budoucna co a jak dělat. Strategický plán je zaměřen dlouhodobě, zpravidla s výhledem na 5 let. Úrovně strategie: 1. Korporační (celopodnikové) 2. Podnikatelské (v malé společnosti se mezi 1. a 2s. strategií nerozlišují) 3. Funkcionální je to strategie pro výrobu, marketing, finance, lidské zdroje); jednotlivé strategické plány jsou nezávislé, ale ostatní strategie musí být integrovány Druhy strategie dle Glaistera, 1995: - korporační strategie bývají označovány jako: 1. strategie růstu (př vyvinutí nového produktu, fůze.) 2. strategie stability 3. strategie omezování Další dělení dle Michaela Portera (1980): 1. strategie vedení v nákladech (zlepšování efektivnosti, redukce nákladů a personálu) 2. strategie diferenciace (zdůraznování odlišnosti jednoho produktu nebo služby) 3. strategie soustředění (soustředění na segment trhu, např. výzkum) Vazby mezi korporační strategií a strategií lidských zdrojů: a) nábor a výběr je třeba mít promyšlený přístup k této otázce b) zaměstnanecké vztahy c) výcvik a rozvoj jasně definované požadavky na dovednosti, služby, procesy d) odměňování důležitá pro motivaci zaměstnanců 15

16 Analýza práce je jedna z prováděných funkcí zaměřených na podporu strategické úrovně plánování lidských zdrojů. Je to proces shromaždování dat o všech pracovních místech, shrnuje informace o úkolech, dovednostech a schopnostech při práci v dané organizaci. Popis pracovního místa provádí specialista na lidské zdroje na základě informací od držitele pracovního místa a liniového managera. Techniky pro shromaždování informací: 1. pozorování 2. analýza kritických událostí 3. dotazníky 4. rozhovory Struktura a obsah pracovního místa: 1. název 2. struktura podřízenosti (komu je podřízen, za koho odpovědný) 3. účel pracovního místa 4. hlavní povinnosti Užití popisů pracovního místa: 1. k plánování lidských zdrojů 2. nábor a výběr 3. posuzování výkonu 4. identifikace potřeb výcviku 5. hodnocení práce 16

17 Specifikace pracovního místa (profil kandidáta) je dokument stanovující dovednosti a kvality, které musí jedinec mít, aby byl způsobilý plnit úkoly v souladu s popisem práce. Rodgera (1952) vyvinul sedmibodové schéma popisující lidi v termínech: 1. fyzické uzpůsobení 2. znalosti, vědomosti 3. obecná inteligence 4. speciální schopnosti 5. zájmy 6. dispozice 7. vzdělání, výcvik 8. soukromé zájmy nejsou dobrým ukazatelem pracovního výkonu 9. způsobilost pro práci na směny, aj Kritéria doporučované Fraserem (1978), tzv. pětisložkový rámec: 1. vliv na ostatní 2. kvalifikace a zkušenost 3. vrozené schopnosti 4. motivace 5. emoční uzpůsobení 6. fyzické uzpůsobení a dispozice 7. schopnost vyrovnat se stresem Specifikace pracovního místa pokrývá 3 požadavky: 1. znalosti 2. dovednosti 3. osobní kvality 17

18 7. Nábor a výběr pracovníků, cíle a procedury náboru a výběru pracovníků Získávání (vyhledávání, nábor) pracovníků je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa v podniku přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Obsahem této činnosti je: 1. vyhledávání vhodných pracovních zdrojů 2. informování o volných pracovních místech v podniku 3. nabízení těchto volných pracovních míst 4. jednání s uchazeči 5. získávání přiměřených informací o uchazečích 6. organizační a administrativní zajištění všech těchto činností Cílem náboru je získat odborně a profesně zdatné pracovníky pro určité pracovní místo v potřebném čase. Zdroje pracovních sil podnik může obsazovat volná pracovní místa jak z vnitřních, tak i z vnějších zdrojů pracovních sil. Charakteristika vnitřních zdrojů: a) pracovníci uvolnění v důsledku technického rozvoje b) pracovníci, kteří mají předpoklady převzít odpovědnější funkci a náročnější práci c) pracovníci uvolnění v souvislosti s organizačními změnami 18

19 Charakteristika vnějších zdrojů a) uchazeči o práci registrovaní na úřadech práce b) absolventi škol a jiných vzdělávacích institucí c) zaměstnanci jiných podniků, kteří chtějí změnit zaměstnání d) další volné pracovní síly Metody získávání pracovníků z vnějších zdrojů: - spolupráce s úřady práce; inzerce; zprostředkovatelské firmy; doporučení; uchazeči se na pozice nabízejí sami. Cíle výběrového procesu je vybrat nejlepší lidi pro danou práci Dílčí cíle: 1. shromáždění tolik informací, kolik jen lze 2. uspořádání a vyhodnocení informací 3. ohodnocení každého kandidáta Úkolem výběru pracovníků - personalistů je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku, shromážděných během procesu získávání pracovníků, bude nejlépe vyhovovat. Dokumenty výběru: motivační dopis, životopis, dotazník, doklady o kvalifikaci, kopie dokladů o ukončení studia, seznam publikační činnosti Volba metod výběru - Výběrový pohovor (interview), Testy, Práce ve skupině, Výběr ve středisku, Konkurz Základní zásadou výběru pracovníků by mělo být rozhodování na základě schopností a předpokladů uchazeče. V procesu výběru se hodnotí způsobilost uchazeče vykonávat práci na obsazovaném místě (tj. porovnávají se předpoklady pracovníka s požadavky pracovního místa). 19

20 Konečnou fází této personální činnosti je rozhodnutí o výběru pracovníků a informování uchazečů o rozhodnutí (přijetí či nepřijetí). Přijímání pracovníků je důležitou činností vedoucí ke vzniku vzájemných práv a povinností. Adaptace pracovníků je přizpůsobení se novým pracovním podmínkám. 8. Trénink a programy rozvoje pracovníka, hodnocení výkonu a řízení výkonu Rozvoj pracovníka: Cílem je zlepšení výkonu k dosahování pracovních cílů tak, že se zvyšují dovednosti, znalosti, učební schopnosti a nadšení lidí. Je součástí širší podnikatelské strategie. Trénink je plánovaný proces modifikace postojů, znalostí, dovedností a chování prostřednictvím učební zkušeností, aby bylo dosaženo efektivního výkonu Noví zaměstnanci procházejí procesem adaptace, tj. proces pomáhání novým zaměstnancům zvládnout rychle novou práci Nejčastěji je využíván trénink jeden na jednoho (nadřízený x nový zaměstnanec). Jeho smyslem je rozvíjet schopnosti jednotlivce v pracovní situaci a uspokojit současné a budoucí potřeby organizace. K rozvoji zaměstnance přispívají především vzdělávání a trénink. Plánování programů vzdělávání: a) každý vzdělávací program je třeba vytvářet individuálně b) je třeba zvážit cíle vzdělávacího programu tedy výsledky celého učení c) obsah vzdělávacího programu by do značné míry měl determinovat analýzy potřeby učení a zdělávání d) délka vzdělávacího programu závisí na jeho obsahu 20

21 Hodnocení výkonu: Znamená činnost, která poskytuje pravidelné informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potencionálu a budoucích potřeb, včetně hledání cest ke zlepšení. Hodnocení může být východiskem pro řadu personálních činností. Formy hodnocení: a) hodnocení formální - probíhá podle stanovených zásad b) hodnocení neformální - nadřízený běžně sleduje výkon a pracovní chování podřízených Metody hodnocení: dotazník, pohovor, sebehodnocení, hodnotitelská zpráva, testy, hodnotící středisko, metoda kritických případů, hodnocení podle cílů, sociometrie. Řízení výkonu: znamená integrovaný přístup založený na principu řízení lidí na základě ústní nebo lépe písemné smlouvy mezi nadřízeným a podřízeným: a) řízení výkonu má mnohem širší obsah než hodnocení výkonu b) při řízení výkonu má velký význam soustavná a efektivní komunikace vč. poskytování zpětné vazby (tzv. feed back) 9. Systémy odměňování, mzda a plat a jejich formy K nástrojům odměňování patří: odměny peněžní (mzdy a platy, prémie, příplatky, podíl za zisku), hmotné (materiální výhody vybavení pracoviště, sociální výhody), nehmotné (zajímavá práce, seberealizace, osobní rozvoj). 21

22 Struktura hrubé mzdy: základní mzda (časová, úkolová, podílová, smíšená), pobídkové složky mzdy (osobní ohodnocení, příplatky, prémie a odměny), náhrady mzdy (dovolená, svátky, výpadky energie, výkon veřejné funkce). Výpočet mzdy: Z HRUBÉ MZDY se odečítá: a) zdravotní pojištění b) sociální pojištění = základ daně c) nezdanitelné částky (odpočet na dítě, na invaliditu, základní odpočet) = zdanitelná mzda (ze které se vypočítává záloha na daň z příjmů) mínus záloha na daň z příjmů = ČISTÁ MZDA (= hrubá mzda zdravotní a sociální pojištění záloha na daň z příjmů) Základními systémy odměňování jsou: 1. Odměňování v podnikatelské sféře je MZDA (soukromý sektor, uplatňují ho zaměstnavatelé). Na odměňování v této oblasti se vztahuje Zákon č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku. 2. Odměňování v nepodnikatelské sféře je PLAT. Odměňování v této oblasti reguluje Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech. 22

23 K nejznámějším formám odměňování patří: - časová mzda (nejpoužívanější základní forma mzdy, výše závisí na odpracovaném čase = počet odpracovaných hodin x hod. mzdový tarif) - úkolová mzda (používaná u dělnických kategorií, závisí na skutečném množství vykonané práce) - podílová mzda (vhodná v obchodních činnostech nebo ve službách, stanoví se určitým procentem na dosaženém výsledku, např. na tržbách) - smíšená mzda (kombinace časové mzdy s úkolovou nebo podílovou) Kafeteria systém je pružný systém zaměstnaneckých výhod umožňující zaměstnancům zvolit jim vyhovující odměnu nebo kombinaci odměn. 10. Podniková kultura, její definice, obecné charakteristiky, typologie a prostředky podnikové kultury Podniková kultura úzce souvisí s jednotlivými personálními a sociálními procesy a s celou koncepcí personálního managementu. Podniková kultura (E. Schein) je vzorec základních a rozhodujících představ, které si určitá skupina nalezla nebo vytvořila a v jejichž rámci se pak naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné. Noví členové organizace je mají pokud možno zvládat, ztotožnit se s nimi a jednat podle nich. Typologie podnikové kultury zpracovaná dle Deala a Kennedyho: Každá typologie je zjednodušující a představuje určitý ideální model. Níže uvedené typologie vycházejí z předpokladu existence omezeného okruhu nejdůležitějších obsahových momentů, které každá podniková kultura obsahuje. 23

24 Jde zejména o oblasti: a) způsob zaměstnávání pracovníků b) kriteria a způsob rozhodování c) rozdělení pravomocí a odpovědností d) styl řízení a převažující způsob kontroly Všechno nebo nic - podnik je světem individualistů a hvězd s velkými idejemi - komunikace je nekonvenční, obsahuje cizí slova - kariéra má podobu rychlého vzestupu (nebo sestupu) - muži i ženy mají rovnoprávné postavení Chléb a hry - svět je plný možností, jen je využít - týmová práce a úspěch jsou nejdůležitější - neformální oblečení, podnikový žargon Analytický projekt - chybná rozhodnutí ohrožují firmu stále se dělá analýza, dlouhodobá prognóza - oblečení korektní - rychlá kariéra není možná, o soukromí se nehovoří Proces - všechny aktivity se soustřeďují na proces, cíl sám o sobě není ničím - důležitá je mocenská hierarchie, oblečení, výše příjmu Prostředky podnikové kultury: Rozhodujícím prostředkem podnikové kultury jsou symboly. 24

25 Symbol je znak mající významový obsah k pochopení, může mít i materiální podobu: 1. Verbální symboly (slovní hříčky, historky) 2. Symbolická jednání (obyčeje, rituály, ceremoniály) 3. Symbolické artefakty materiální povahy (logo, barvy, architektura) Hlavní prvky kultury organizace: - normy chování, klíčové hodnoty, vnitřní klima (ovzduší organizace), chování lidí v organizaci, organizační struktura a členění 11. Podniková identita a etika Podniková identita označuje cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí. a) vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jinými, i obdobně orientovanými podniky. b) rozhodující základ pro podnikovou identitu vytváří podniková kultura, bez které lze jen velmi těžko vytvořit podnikovou identitu. Mezi rozhodující elementy utvářející podnikovou identitu patří zejména: a) podniková komunikace - velmi důležitá je volba komunikačních prostředků b) podnikový design - vnější, vizuálně ztvárnění podnikových artefaktů (logo, barvy, design výrobků atd.) c) podnikové jednání např. sponzoring, vztah k ekologii atd. 25

26 Obraz, který si vytváří vnější okolí o celém podniku, se nazývá image podniku (jeho získání a udržení je velmi náročnou záležitostí). Etický kodex stanoví základní principy etického chování v organizaci. Podniková etika: Je v podstatě reflexe etických principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, korporativní i společenské normy a hodnoty. Jde o takové skutečnosti, jako jsou pravda, spravedlnost, objektivita, rovnost, individuální svoboda a společenská odpovědnost podniku vůči zaměstnancům i okolí. Etické hodnoty se v různých oborech činnosti liší, avšak v zásadě jde o následující otázky: a) slušnost a věrnost zákonu, b) bezpečnost a kvalita výrobků, c) uzavírání pracovních smluv, d) bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, e) vztahy k dodavatelům a k zákazníkům, f) úplatky při získávání informací a zakázek, g) ochrana životního prostředí, h) poctivost v odbytových praktikách. Podniková etika se týká jednak: a) vztahů uvnitř podniku - zde lze hovořit o etice řízení a vztahů k zaměstnancům b) vztahů mimo podnik - týkají se ostatních subjektů (dodavatelů, zákazníků, obyvatel komunity, akcionářů) 26

27 Podniková kultura - zahrnuje společné hodnoty a normy, pravidla a standardy jednání a vzájemného kontaktu, jejichž cílem je pozitivně ovlivnit podnikové procesy. Podniková etika - je však záležitostí vzniku těchto norem a charakteru, který je jim na počátku vtisknut. 12. Efektivní manager (dle P. Druckera), dělení generací managerů a emocionální inteligence managera Proč vůbec potřebujeme vedoucí pracovníky? Někdo musí rozhodovat, odpovídat za svůj přínos. Efektivnost je návyk, který je souhrnem praktických metod. Je možné se mu naučit cvičením. Pět praktických metod (návyků) efektivního manažera: 1. Poznat svůj čas Schopný vedoucí pracovník ví, kam plyne jeho čas. Soustavně se snaží řídit to málo času, které může sám kontrolovat. 2. Zaměřit se na přínos směrem ven Schopný vedoucí pracovník se zaměřuje na přínos své práce směrem ven k cílům organizace (tj. na přínos celku). 3. Využívat osobních předností Schopný vedoucí pracovník využívá silné stránky pracovníků. 4. Soustředit se na několik málo důležitých oblastí Schopný vedoucí pracovník se soustředí na několik málo důležitých oblastí, v nichž velmi dobrý výkon přinese vynikající výsledky. 5. Činit efektivní rozhodnutí Schopný vedoucí pracovník činí jen malý počet rozhodnutí, zato však zásadní. 27

28 Rozhodnutí samo je soud je to volba mezi alternativami. Sedm charakteristik úspěšného vůdce: 1. musí důvěřovat svým podřízeným a delegovat jim pravomoc 2. musí poskytnout představu budoucího rozvoje organizace a inspirovat zaměstnance 3. v krizových situacích musí velet autoritativně 4. nesmí přehlížet riziko 5. vůdce musí být kompetentní a musí mít úctu k zaměstnancům 6. musí si stát za svým názorem 7. umět složité situace a problémy zjednodušit Generace manažerů: 1. Generace baby boomers období let Generace X období let Generace Y období roku 1980 a více Emocionální inteligence (EQ) managera je jedním ze znaků úspěšných vrcholových managerů. Definice: Jedná se o schopnost člověka efektivně řídit sám sebe a své vztahy k druhým lidem. Faktory přispívající k mimořádnému výkonu (vyplývající ze studia Daniela Golemana): 1. intelekt jako hnací síla úspěchu 2. technické znalosti jde o znalosti, které jsou rovněž pochopitelné 3. EQ manažera emocionální inteligence byla dvakrát důležitá v komunikaci a interakci manažera s podřízenými pracovníky 28

29 Součásti EQ: a) sebehodnocení - schopnost rozpoznat a rozumět svým náladám, emocím a motivům a jejich vzájemným interakcím b) sebeřízení - schopnost ovládat nebo přesměrovat nežádoucí impulzy a nálady c) motivace - chuť pracovat, která není vysvětlitelná penězi nebo postavením d) empatie - schopnost rozumět emocím ostatních lidí, vcítit se e) sociální dovednosti - obratnost v budování a řízení vztahů mezi lidmi 29

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 1: PŘEDMĚT ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět řízení

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci Otázka: Personalistika Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dominika Křížová Zaměstnanci Personalistika= činnost, která se zabývá zaměstnanci (personální oddělení, útvar řízení lidských zdrojů) činnosti: přijímání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Josef Koubek, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena ISBN 978-80-7261-168-3 Obsah Předmluva ke 4. vydání

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013

Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 Test A pro přijímací řízení do navazujícího mgr. studia modul EŘLZ, AR 2012/2013 1. Sociální mix je: a) kombinace personálních služeb a priorit sociálního rozvoje v nabídce sociálního programu firmy a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002

~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook I I. Personalistika. Computer Press Praha 2002 ~ ~ Margaret Foot. Caroliné Hook, Personalistika Computer Press Praha 2002 i Obsah. vii ÚVOD KAPTOLA Úvod do rízení lidských zdroju 3 Hlavní aktivity personálního managementu a rízení lidských zdroju S

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PERSONÁLNÍ PLÁN PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Brno International Business School ŘíZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Jiří Duda KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business School

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017, (AN, JT, LP, KL) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více