PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013"

Transkript

1 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, Podhorní Újezd 119 IČ: DIČ: CZ Právní forma : Akciová společnost Firma zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1356 Rozhodující předmět činnosti : Zemědělská výroba Datum vzniku (zápis do obchodního rejstříku) : Zápis 26. února 1996 Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech ing. Luboš Horník výše vkladu 36 %. Poskytnutá plnění nejsou. Přijatá plnění nejsou. POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ Společnost v roce 2013 řídil ředitel prostřednictvím vedoucích jednotlivých úseků. Společnost se člení na úseky - rostlinná výroba ostatní - zelenina - živočišná výroba - mechanizace - správa a ekonomický K byla funkce ředitele zrušena. Činnost ředitele bude rozdělena a dále vykonávána zčásti představenstvem (rozhodovací činnost) a zčásti zaměstnancem v pracovní pozici ekonoma společnosti (operativní činnost)

2 Jména příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy k PŘEDSTAVENSTVO Ing. Luboš Horník Ing. Petra Soukupová Ing. Radoslav Krátký Petr Rychtera Josef Kareš Ing. Radek Němeček Ing. Pavel Hladík předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA Eva Nováková předseda dozorčí rady Hana Maťátková člen dozorčí rady Miroslava Bímová člen dozorčí rady Změna v Obchodním rejstříku Zdeněk Rychtera, Eva Novotná, Jiří Novák, Vladimír Pospíšil zánik členství dne , výmaz dne Jaroslav Vaníček zánik dne , výmaz Zápis nových členů představenstva vznik , zápis PROKURA Ing. Jiří Tichý výmaz Ing. Soukupová Petra Jaroslav Vaníček výmaz Obchodní společnosti a družstva, v nichž má jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu PSS Druzcov, s.r.o. 50 % podíl základní kapitál vlastní kapitál k tis tis. k tis tis. Byla vytvořena opravná položka ve výši rozdílu pořizovací ceny a podílem na vlastním kapitálu ve výši tis. ÚDAJE O MZDÁCH A ODMĚNÁCH PRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI rok 2013 rok 2012 Průměrný počet zaměstnanců během účetního období z toho řídících pracovníků 3 3 Výše osobních nákladů v členění podle výsledkových položek Zaměstnanci v tis. Kč mzdové náklady náklady na sociální zabezpečení z toho řídící pracovníci mzdové náklady náklady na sociální zabezpečení Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů

3 Výhody poskytované orgánům společnosti - akcionářům, členům statutárních a dozorčích orgánů v peněžní formě. Řediteli společnosti byla poskytnuta půjčka na nákup pozemků dle smlouvy o půjčce ze dne Úroková sazba je ve výši 2-3,5 %. Počáteční stav k činil 972 tis. půjčka za rok 2013 činí 115 tis. Zůstatek půjčky k činí tis. Kč. 2. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH A OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH Způsob ocenění Zásoby nakoupené jsou oceněny pořizovacími cenami, včetně vedlejších nákladů souvisejících s pořízením (přeprava, provize, clo, pojistné a pod.) z vnitropodnikových služeb, přeprava a vlastní náklady na úpravu nakoupeného materiálu. Pokud nelze tyto náklady přiřadit ke konkrétní skladové položce, přiřazují se na zvláštní skladovou položku , která je účtována na účtu Tato položka se rozpouští v závislosti k výdajovým druhům pohybů v modulu zásoby poměrnou částkou ke skutečným úbytkům zásob. Úbytky ze skladu se evidují v průměrných cenách, vypočítaných z aktuálních stavů po každé změně stavu ve skladové evidenci. Tímto způsobem je také oceňováno zboží ve skladech. Zásoby vlastní jsou oceněny vlastními náklady, tj. přímé náklady a podíl režijních nákladů u výrobků a zvířat. Tyto vlastní náklady jsou stanoveny plánovou kalkulací. Konečné stavy zvířat k Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny evidované jako zásoby - rozvaha ř. C.I.4 Telata savá 78 ks Telata odstavená 240 ks Jalovice 194 ks Skot ve výkrmu 85 ks Vysokobřezí jalovice 70 ks Prasata 854 ks Dospělá zvířata a jejich skupiny skot po prvním otelení bez ohledu na pořizovací cenu rozvaha ř. B.II.5. Dojnice základní stádo 477 ks účet Nedokončená výroba je aktivována automaticky ve výši skutečných nákladů přiřazených k výkonům rostlinné výroby běžného roku, snižuje se v závislosti na proúčtované produkci hotových výrobků. Stav proúčtovaných nákladů k výkonům rostlinné výroby příštího roku se přenáší do počátečního stavu nedokončené výroby následujícího roku a tím i do kalkulací příslušného výkonu. Úbytky vlastních výrobků se evidují v průměrné ceně vypočítané z aktuálního stavu. Úbytky zvířat se evidují rovněž v průměrné ceně. Příchovky a přírůstky zvířat jsou oceňovány ve výši vlastních nákladů. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve výši vlastních nákladů. Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány v pořizovací ceně. - 3

4 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku pořízeného v průběhu účetního období. Reprodukční cena v souladu s 29 od. 1)d zákona o daních z příjmu nebyla použita. Změny způsobu oceňování, postupů odepisování, postupů účtování a uspořádání položek účetní závěrky nebyly. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů. Do pořizovací ceny nakupovaných zásob je do vedlejších pořizovacích nákladů zahrnováno především dopravné a manipulace se zásobami při naskladnění. Druhy nákladů zahrnovaných do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů - spotřeba materiálu, vlastních výrobků, elektrické energie, vody a plynu - ostatní služby - osobní náklady - odpisy a podíl výrobní a správní režie Způsob tvorby opravných položek Opravné položky tvořené k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek. Byly tvořeny opravné položky k pohledávkám - finančním investicím Vytvoření opravných položek k pohledávkám podle zákona 593/1992 Sb. podle 8a a 8c a účetní do 100 % hodnoty (k pohledávkám s ohroženou platností) ve výši : stav k 1.1. tvorba opr.pol. zruš. opr. pol. zůstatek opr.pol. OP účetní a 20 % c 100 % Zůstatek účtu opravných položek k pohledávkám je 92 tis. Kč. Opravná položka tvořená k finanční investici PSS Druzcov ve výši tis. rozdíl mezi pořizovací cenou a podílem na vlastním kapitálu. Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody pro stanovení účetních odpisů - pro dlouhodobý hmotný majetek byl stanoven lineární odpis budovy, stavby, haly let stroje přístroje,dopravní prostředky let (určováno dle zatřídění majetku do odpisových skupin SKP a dle předpokládané doby životnosti) pěstitelské celky a trvalé porosty 10 let základní stádo = dospělá zvířata po prvním otelení...3 roky - 4

5 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Rozpis odloženého daňového závazku a daňové pohledávky Odložený daňový závazek k vznikl ve výši tis.z rozdílu účetní zůstatkové ceny a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého investičního majetku. K vznikl odložený daňový závazek ve výši 936 tis. a to z rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny dlouhodobého investičního majetku. Doúčtováno bylo 631 tis. na výši tis. Kč. ROZPIS DLOUHODOBÝCH BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ ÚVĚRY banka Komerční banka Hradec Králové výše úvěru v Kč úroková sazba rok splatnosti 511 tis. 5,10 % 2015 nákup pozemků poskyt. 08/ tis. 5,70 % 2017 traktor FENDT 936 Vario poskyt. 08/ tis. 6,55 % 2019 nestátní zemědělská půda Lískovice tis. 5,00 % 2016 nakladače Manitou ks tis. 5,10 % 2017 sušárna obilí ARAJ poskyt. 05/12 Celkem dlouhodobé bankovní úvěry ve výši tis. Kč z toho splatné v r celkem tis. Uvedené dlouhodobé úvěry jsou poskytnuty na pořízení strojů se zástavními smlouvami. Úvěr na nákup nestátní zemědělské půdy je zajištěn smlouvou o zřízení zástavního práva zápisem na LV č. 66 v katastru nemovitostí v katastrálním území Lískovice. Ostatní dlouhodobé závazky (ř. B II.9 rozvahy, ř. B III.11 rozvahy) - celkem tis. pořízení secího stroje Vaderstadt v únoru 2010 poskytnut úvěr společností Unicredit Leasing. Výše nesplaceného úvěru k činí 486 tis. - část splatná do 1 roku je 416 tis.,úvěr je splatný Úvěr je zajištěn Smlouvou o převodu práv. - pořízení rozmetadla Annaburger v únoru 2012 poskytnut úvěr společností SGEF CZ. Výše nesplaceného úvěru k činí 603 tis. část splatná do 1 roku je 268 tis., úvěr je splatný Úvěr je zajištěn Smlouvou o převodu práv. - pořízení kombajnu Claas Lexion 660 v březnu 2013 poskytnut úvěr společností ČSOB Leasing. Výše nesplaceného úvěru k činí tis. část splatná do 1 roku je 623 tis., úvěr je splatný Úvěr je zajištěn Smlouvou o převodu práv. - pořízení krmného vozu Storti a traktoru Landini v listopadu 2013 poskytnut úvěr společností SGEF CZ. Výše nesplaceného úvěru činí tis. část splatná do 1 roku je 413 tis., úvěr je splatný Úvěr je zajištěn Smlouvou o převodu práv. ROZPIS ZÁKONNÝCH REZERV NA OPRAVY DLOUHODOBÉHO INV. MAJETKU Rezervy na opravy dlouhodobého majetku v roce 2013 nebyly tvořeny

6 PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY Přijaté provozní dotace v roce 2013 předpis do výnosů skutečně přijaté prostředky Dotace úroků od PGRLF (ř. 44 výsledovky) 435 tis. 234 tis. Dotace provozních nákladů (ř. 26 výsledovky) poskytnuté od MZe, SZIF tis tis. Celní úřad - vrácení spotřební daně(ř. 9 výsledovky) - zelená nafta tis tis. Nepřijaté dotace v předpokládané výši tis. jsou vykázány v rozvaze v odd. C.III.8 a přiznané dotace ve výši tis. jsou vykázány v rozvaze v odd.d.i.3, zelená nafta 372 tis. v rozvaze odd. C III.6. Přijaté provozní dotace v roce 2012 Dotace úroků od PGRLF (ř. 44 výsledovky) 431 tis. 297 tis. Dotace provozních nákladů (ř. 26 výsledovky) Poskytnuté od Mze,SZIF tis tis. Celní úřad vrácení spotřební daně (ř. 9 výsledovky) - zelená nafta tis tis. Nepřijaté dotace v předpokládané výši tis. jsou vykázány v rozvaze na ř. C.III.8, zelená nafta 497 tis. v rozvaze odd. C.III INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKŮ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí Pořizovací cena v tis. Oprávky v tis. Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Odepisovaný původně drobný dl.majetek Pořizovací cena v tis. Oprávky v tis. Nehmotný dlouhodobý majetek dodávací právo na cukrovku na období

7 Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle hlavních skupin Dlouhodobý Budovy Ostatní Ostatní Zvířata Celkem nehmotný a stavby movité věci HDM základ.stádo , A Pořizovací cena k Přírůstky Nákup Vlastní režie Techn. zhodnocení Ostatní pořízení Úbytky Prodej Likvidace Ostatní úbytky B Pořizovací cena k OPRÁVKY C Počáteční stav k Zvýšení Odpisy Zůst.cena vyřazen Snížení Vyřazení z evidence D Konečný stav k Zůstatková cena k (A-C) = Zůstatková cena k (B-D) = Všechny uvedené pořizovací ceny a výše oprávek jsou v tisících korunách. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích (odhadních) cenách. Drobný hmotný majetek ( v poř. ceně do ,-- Kč) konečný zůstatek tis. Kč ROZPIS MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM NEBO VĚCNÝM BŘEMENEM K Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem s bankou na úvěr KOMERČNÍ BANKA Hradec Králové úvěr poskytnut rok 2004 nákup nestátní zemědělské půdy zřízeno zástavní právo zápisem na LV č. 66 v katastru nemovitostí v katastrálním území Lískovice úvěr ve výši tis. rok 2011 nákup pozemků úvěr ve výši tis. traktor FENDT 936 inv. číslo vstupní cena tis. rok 2012 nakladač Manitou 625 inv. číslo vstupní cena tis. nakladač Manitou 625 inv. číslo vstupní cena tis

8 Smlouva o zajištění převodu vlastnického práva - dodavatelský úvěr rok UniCredit Leasing secí stroj Vaderstadt inv. číslo vstupní cena tis. rok 2012 SGEF CZ rozmetadlo Annaburger inv. číslo vstupní cena tis. rok 2013 ČSOB Leasing kombajn Claas Lexion inv. číslo vstupní cena tis. - SGEF CZ krmný vůz Storti inv. číslo vstupní cena 851 tis. traktor Landini inv. číslo vstupní cena 900 tis. DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY S PODÍLEM DO 20 % A MAJETKOVÉ ÚČASTI druh cenného papíru emitent počet nominální hodnota akcie Mave Jičín tis. akcie Agropodnik Jičín tis. akcie Zemědělská akciová společnost Mlázovice tis tis. akcie Československá společnost pro moderní zemědělství Brno 1 50 tis. POHLEDÁVKY Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti rok 2013 rok 2012 celkový souhrn pohledávek po splatnosti více než 360 dní po splatnosti více než 180 dní po splatnosti do 180 dní po splatnosti Pohledávky k podnikům ve skupině PSS Druzcov Výše pohledávek k Celkový souhrn po splatnosti do 90 dnů po splatnosti do 365 dnů po splatnosti více než 365 dnů po splatnosti 177 tis. 30 tis. 110 tis. 37 tis. PSS Druzcov výhradní dodavatel selat. Pohledávky kryté podle zástavního práva jištěné jiným způsobem - nemáme - 8 -

9 VLASTNÍ KAPITÁL Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období v tis. Kč Popsáno v Přehledu o změnách vlastního kapitálu. Rozdělení zisku, popř. úhrada ztráty, předcházejícího účetního období zisk roku 2012 ve výši tis. byl převeden tis.na účet nerozděleného zisku tis. na účet rezervního fondu ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI druh počet nominální nesplacená akcií akcií hodnota 1 akcie část vkladu na jméno na jméno na jméno Celkem nominální hodnota akcií k je ,-- Kč. K má společnost 611 akcionářů. K společnost držela vlastní akcie počet nominální hodnota l akcie , , ,-- Nominální výše ceny akcií v držení společnosti celkem činí ,-- Kč Pořizovací cena těchto vlastních akcií je ,-- Kč K společnost drží vlastní akcie počet nominální hodnota 1 akcie , , ,-- Nominální výše ceny akcií v držení společnosti celkem činí ,-- Kč Pořizovací cena těchto vlastních akcií je ,-- Kč - 9

10 ZÁVAZKY rok 2013 rok 2012 Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti do 60-ti dnů tis. 528 tis. Náklady na odměnu auditora 53 tis. Kč za ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy. Závazky k podnikům ve skupině - nemáme. Závazky kryté zástavním právem nemáme Závazky ( nepeněžní i peněžní ) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - nemáme TRŽBY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI druh činnosti výnosy z tuzemska (v tis.) rok 2013 rok 2012 zemědělská výroba z toho rostlinná výroba živočišná výroba služby obchodní činnost Výnosy ze zahraničí jsme ani v roce 2012 ani v roce 2013 neměli. Významné události po datu účetní závěrky nebyly. Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky :

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více