Projekt SOL v eské republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt SOL v eské republice"

Transkript

1 Projekt SOL v eské republice

2 Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému i ke svému okolí V minulosti se opakovan ukázalo, že se ve všech tchto oblastech ukázaly jako velmi efektivní nástroje pro rychlé zvýšení standard v mén úspšných regionech osvdené postupy z píklad dobré praxe. Tato spolupráce úspšných a mén úspšnjších mst a region je v souasnosti podporována programem EU CENTRAL EUROPE, který podporuje regiony v dané oblasti v oblastech inovací, dosažitelnosti, ochrany životního prostedí, ale také pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity jejich subregion i jednotlivých sídel.

3 Stední Evropa Polsko Slovensko eská republika Maarsko Slovinsko Rakousko Severní Itálie Východní a jižní Nmecko Pozorovatel: (Západní Ukrajina)

4 Pro SOL??? Pestože se všechny zem stední Evropy pipojily k cíli EU15, snížit poet usmrcených osob v provozu na pozemních komunikacích do roku 2010 na polovinu stavu Jenom nkteré z nich budou schopny tento cíl splnit v plánovaném období S vdomím tchto skuteností spojilo své síly 12 partner s velkými znalostmi z oblastí bezpenosti silniního provozu a udržitelného rozvoje dopravy z 8 zemí prostoru Stední Evropy pro nový projekt SOL.

5 CARE poet usmrcených v silniním provozu/milion obyvatel (2009) R : 86, EU-15 : prmr 59,1 EU-27 : prmr 70, GB S NL D MT FIN IRL DK E I F SK EE A H P SLO CZ B CY L LT LV BG PL GR R

6 Hlavní cíle projektu SOL Posoudit problém bezpenosti silniního provozu, plány zvýšení bezpenosti, institucionální a kapacitního zajištní bezpenosti silniního provozu prevence úraz. Posílit jednotlivé subjekty v této oblasti a vytvoit efektivní vertikální i horizontální strukturu mezioborového partnerství. Navrhnout regionální/lokální strategie a akní plány zvýšení bezpenosti silniního provozu Pilotn implementovat specifické akce pro prevenci úraz, dopravních nehod a jejich následk Vyvinout nástroje, které mohou být následn využity i v jiných mstech a regionech Spojit otázky bezpenosti silniního provozu do souvislosti s rozvojem udržitelné mobility

7 SOL consortium Koordinátor: A.L.O.T. (Agency of East Lombardy for Transport and Logistics) Partnei: FGM AMOR, Universita Tübingen, Spolková zem Štýrsko, HBH Projekt spol. s r.o., ITS Polsko, GRSP Hungary, Technická Universita Žilina, KTI - Maarsko, Automobile Association of Slovenia (idii), Svaz slovenských autoškol, WORD Olsztyn SOLAB SOL Advisory Board: ETSC, GRSP Geneva, Cities for Mobility, Cities for Children, FAI (Italian Federation of Truck Transporters), DEKRA

8 Pilotní regiony a msta Projektoví partnei: Lombardie, Štýrsko Partnei pro pilotní aktivity: Provincie Brescia, Provincie Bergamo, Provincie Mantova, Provincie Cremona, Liberecký kraj, Žilina samosprávný kraj Msta: Brescia, Kromíž, Praha, Olsztyn, Lodz, Lublin, Žilina, Prešov, Gyor, Bekeszaba, Veszprem, Lvov

9 Projekt SOL v eské republice III. Pilotní region ---- Liberecký kraj Partnerská msta Praha a Kromíž Praha Liberec Kromíž

10 Projekt SOL v eské republice I Partnerem projektu SOL v eské republice je spolenost HBH Projekt spol. s r.o.. Tato projekní kancelá pro dopravní stavby jako první svého druhu v Evrop podepsala Evropskou chartu bezpenosti silniního provozu, stejn tak se pihlásila k vyhlášení Dekády aktivit pro zvýšení bezpenosti silniního provozu UN.

11 Projekt SOL v eské republice II HBH Projekt je v rámci konsorcia projektu SOL jediným partnerem, který je prioritn zamen na bezpenost infrastruktury a zárove partnerem, který má velké zkušenosti s rznými projekty a aktivitami zamenými na zvýšení bezpenosti dtí. Hlavním cílem první etapy projektu bylo vytvoit databázi nejlepších píklad dosavadních opatení pro zvýšení bezpenosti silniního provozu v regionu stední Evropy. Celkem bylo da databáze zasláno 140 návrh z toho 14eských, z následného vyhodnocení vyplynulo 40 opatení hodných následování, z nich 9eských.

12 Projekt SOL v eské republice III Na prosbu o zaslání popisu píklad dobré praxe pozitivn reagovali všichni oslovení (s jedinou výjimkou). Jako nejlepší z eských opatení byla vyhodnocena lokalizace dopravních nehod pomocí GPS a následné zpracování do mapového podkladu Jako druhé nejlepší opatení soutž Nadace Partnerství Cesty msty. Ob tato opatení budou samostatn prezentována v odpolední ásti programu.

13 Projekt SOL v eské republice IV eský partner projektu, HBH, se bude krom aktivt v pilotním regionu významn podílet na testování a finálním návrhu materiálu zameného na prevenci dtských úraz v doprav. V souasnosti zaala intenzivní práce v pilotních regionech, hloubkovou analýzou: nehodovosti, nepímých ukazatel bezpenosti, institucionálního a finanního zabezpeení procesu zvyšování bezpenosti silniního provozu a przkumem veejného mínní. Na základ této podrobné analýzy bude navržena aktualizace regionálních program zvyšování bezpenosti silniního provozu vetn akího plánu pro jeho naplnní a pilotních aktivit, Pepokládané aktivity budou blíže popsány v následující prezentaci pilotního regionu.

14 Projekt SOL je v poátení fázi ešení. Tšíme se, že nkteré z vás budeme moci pivítat na nkterém z dalších workshop konaném pro tento projekt. Úvod Dkuji za pozornost Jaroslav Heinrich, HBH Projekt spol. s r.o. ; .:

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Genofondy rostlin v zahradní tvorb

Genofondy rostlin v zahradní tvorb Sborník z konference Genofondy rostlin v zahradní tvorb konané 23. 26. záí 2013 Pavel Sekerka (ed.) Unie botanických zahrad R Botanická zahrada hl. m. Prahy Katedra zahradnictví FAPPZ ZU Katedra zahradní

Více

PŘÍRUČKA MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ

PŘÍRUČKA MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ PŘÍRUČKA MODELOVÝCH PŘÍKLADŮ POST-SOCIALISTICKÉ MĚSTO: VZOR REVITALIZACE MĚST V 21. STOLETÍ TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STŘEDNÍ EVROPA A SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah: 4. Výběr lokalizačních příležitostí Královéhradeckého kraje... 3 4.1 Profil Královéhradeckého kraje... 3 4.1.1 Věková struktura...3 4.1.2

Více