Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:"

Transkript

1 Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt má pro projekt nezastupitelnou roli. Slezská diakonie, jako pedkladatel projektu, je nestátní nezisková organizace, která svou innost vyvíjí od roku V souasné dob poskytuje 96 registrovaných sociálních služeb pro 7800 klient a to v Moravskoslezském kraji, Brn a Olomouckém kraji. Služby zajišuje více než 500 zamstnanc a pes 100 dobrovolník (národních i zahraniních). Organizace realizuje také vzdlávací aktivity pro své zamstnance i širokou odbornou veejnost. Má navázánu adu kontakt se zahraniními organizacemi, se kterými realizuje nkolik projekt. Pedmt innosti: Dtské Paliativní oddlení Business plán poskytování odborné zdravotn-sociální pée dlouhodob nemocným dtem z rzných oddlení nemocnice, umírajícím dtem a jejím rodinám poskytování ubytování rodinám s dtmi v areálu nového dtského paliativní oddlení pi FN Brno zapojení dtí s rodii do volnoasových aktivit mimo jejich lékaské léebné procedury, a to formou jak individuální tak skupinovou, pekonání nejtžších chvil a návrat zpt do bžného života v rámci terénní pée nabídnou rodinám i domácí zdravotní ošetovatelskou péi prostednictvím (typickými úkony domácí zdravotní pée jsou napíklad: injekce, odbry, aplikace lék; pevazy, prevence dekubit a jejich ošetení; pohybová edukace rodiny a pacient; ) Posláním paliativního oddlení je zlepšovat kvalitu života dtských pacient (klient) jejich rodin a aktivní doprovázení. Motto: Pinášíme svtlo do života potebných Sídlo: Brno Právní forma: nestátní nezisková organizace Autor: Bc. Filip Habrman, Mgr. Kateina Zouharová, PhDr. Markéta Heroutová, Ing. Petr Adamus

2 Paliativní dtská pée není v R všeobecn dostupná. Peující píbuzní nevyléiteln nemocných dtí nejsou povzbuzováni v tom, aby je doprovázeli, chybí jim profesionální podpora. Przkum rodin umírajících dtských pacient i rodin zemelých dtí prokázal vysokou potebu zavedení nového typu paliativní dtské pée. Je zde velká žádost o dsledné poskytování paliativní pée v moment pedpokládaného úmrtí dítte (dle výzkumu Mgr. Jan Ratiborský, Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D. z roku 2009) 2. smrem ke klientm (dti a jejich rodiny) poskytovat podprné aktivity (psychoterapeut, psycholog, terapeut, canisterapie, aj.) poskytovat vzdlávací aktivity Základní potebou dítte a rodie je neoddiskutovateln jejich stálý a intenzivní kontakt, tudíž souasný stav ubytování rodi mimo ubytování dítte (ubytovna blízko nemocnice) je pro ob strany stresový. V každém pípad je výborné, že se rodie rozhodují z výše zmínných dvod pro domácí péi. Pro rodie dítte však mnohdy nastává období extrémní fyzické i psychické zátže a frustrující samoty, navíc v rodin, která by mla dále plnit všechny svoje funkce a starat se o další leny rodiny (sourozence dítte, kteí rovnž prochází velice zátžovým obdobím). Dalším komplikovaným faktorem domácí pée mže být nemožnost zajištní komplexní pée o umírající dít v mnohdy stísnných a jinak nevyhovujících podmínkách domácnosti i nedostatek finanního a lidského potenciálu strávit poslední dny s díttem naplnným, aktivním a vzájemn obohacujícím zpsobem. Rodi v prbhu tchto nejtžších dní asto nemá energii na vytváení pozitivních zážitk, radosti z každého dne, pochopení pro ostatní sourozence, doprovázení prarodi atp. Rodie tak mohou trávit as s umírajícím díttem i s jeho sourozenci nepetržit, zárove zstat v kolektivu dtí a dalších dosplých, kteí prožívají rovnž tžké trápení a ze strany odborník je pro n pipravena pívtivá atmosféra, radostné chvíle z každého dne naplnného spoleenstvím, akcemi, poznáváním, sportem, hrou a splnním tajných pání. Hlavní innosti dtského paliativního oddlení: 1. v oblasti zdravotní a sociální poskytovat zdravotní péi a sociální služby s možností využití duchovní pée poskytovat volnoasové aktivity pro dti a jejich rodiny pomáhat s ešením specifických poteb peujícím osobám poskytovat psychoterapii rodinám a sourozencm dítte poskytovat terénní paliativní pée v rodinách 3. smrem ke spolenosti informovat veejnost o problematice umírání i dlouhodob nemocných dtí vybudovat informaní a poradenský servis prosazovat práva peujících osob ve spolupráci se státní správou a komerními subjekty spolupracovat se ziskovým a neziskovým sektorem úastnit se národních a mezinárodních seminá pro zjištní informací a pedání zkušeností posilovat hodnotu pednášek o paliativní péi na vysokých školách, tak i široké veejnosti diseminace píklad dobré praxe široké i odborné veejnosti; zahrnout píklady dobré praxe do ostatních zdravotních zaízení poskytovat domácí zdravotní ošetovatelskou péi s kvalitním personálem (komunitní sestra v domácí péi) podpora v oblasti zdravotnictví poskytovat rodin souhrnné informace v oblasti sociálních dávek (píspvek na bydlení, apod.) vytvoit telefonní linku pomoci 24 hodin denn

3 Naše vize: vytvoit vysoce kvalitní zázemí dtského paliativního oddlení propojit systémy zdravotní a sociální pée (pro rodiny možnost konzultovat zdravotní stav jejich dítte nepetržit s lékai i sociálními pracovníky a spolurozhodovat o finální podob léby) zlepšovat kvalitu života peujících osob a jejich rodin vytvoit komplexní pístup k umírajícím a dlouhodob nemocným dtem spolupráce neziskového a ziskového sektoru Komu pomáháme: dtští paliativní pacienti ve vku 0 18 let dtští pacienti z ostatních oddlení rodie a sourozenci dtských pacient pozstalým rodinám Jak pomáháme: 1. Oblast sociáln zdravotní zdravotní, sociální, pedagogická, psychologická i duchovní pomoc využití profesionálního zdravotního i sociálního týmu 2. Dti 3. Rodiny: ubytování rodinných píslušník se svými dtmi v samostatné bytové jednotce možnost konzultovat zdravotní stav svého dítti nepetržit s lékai i sociálními pracovníky a spolurozhodovat o finální podob léby motivace rodi sdílet poslední okamžiky života s jejich dtmi v komunit podpora a doprovázení rodim v období odchodu dítte a po ztrát dítte Naše zkušenosti: dlouhodobá zkušenost v oblasti sociálních služeb zkušenosti s realizací volnoasových aktivit pro rodiny s dtmi realizace vzdlávacích aktivity pro zamstnance i širokou odbornou veejnost (akreditované vzdlávací stedisko) kontakty se zahraniními organizacemi (realizace nkolika projekt) zkušenosti s touto problematikou ze zahraniní (stáže delší než jeden rok) Co se nám už povedlo: partnerská spolupráce se strategickým partnerem Fakultní nemocnice Brno dtská nemocnice záštita hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška nad realizací projektu píslib na investici z norských fond píslib na provozní náklady ze spolenosti PENTA + COCA COLA na období 5 10 let spolupráce s neziskovými organizacemi zapojení dtských pacient do spolených aktivit (volnoasové aktivity)

4 Jak chceme oslovit: webové stránky dtského paliativní oddlení mediální kampa ve spolupráci s FNB a KrÚ JMK kulturní akce ve spolupráci s Národním divadlem Brno propaganí materiály (distribuce do nemocnic, zdravotních i komerních pojišoven, rehabilitací, psychologických poraden, do organizací pracující s rodinou nap. Centra pro rodinu ) prezentace referenci od spokojených klient prezentace v médiích, na konferencích a odborných asopisech mezinárodní konference (zdravotní + sociální problematika) poádání 2x ron tídenní benefiní koncerty na podporu dtského paliativní oddlení konference na EÚ mezinárodní kampa EU natoení dokumentárního filmu o umírání dtí a jejich doprovázení Co je našim cílem v oblasti: 1. kvalitní a dostupné pée: poskytovat odbornou zdravotn-sociální pée, zejména poskytnutí ubytování rodinám s dtmi v areálu nového dtského paliativní oddlení pi FNB vytvoit vysoce kvalitní zázemí dtského paliativního oddlení, vetn ubytovacích kapacit v 15 bytových jednotkách (1+KK), které bude zahrnovat služby zdravotního, sociálního a psychoterapeutického charakteru a bude reflektovat konkrétní poteby jednotlivc s možností využití duchovní pée propojit systémy zdravotní a sociální pée tak, aby byly komplexn a efektivn ešeny poteby dítte i rodiny poskytovat psychoterapii rodinám a sourozencm dítte (dle poteby skupinová nebo individuální) podporovat rodiny v otázkách rozhodovacích práv o svém dítti poskytovat domácí zdravotní ošetovatelskou péi s kvalitním personálem (komunitní sestra v domácí péi) zajistit telefonní linku pomoci 24 hodin denn zapojování se do mezinárodních projekt a s tím spjatá publicita osvta na NCO NZO Brno Oekávaný vývoj potu klient: Dtské paliativní oddlení bude vystavno o celkové velikosti 15 bytových jednotek 1+kk, tzn. max. 15 okamžitých klient na oddlení. Pedpokládáme, že v roce bude dtské paliativní oddlení pevážn využíváno pro region Jihomoravský kraj. V letech 2016 se psobnost dtského paliativního oddlení rozšíí a i na region Morava a Slezsko. V roce 2017 bude dtské paliativní oddlení poskytovat své služby pro rodiny s dtmi v rámci celé eské republiky. U paliativn nemocných klient oekáváme max. 3 msíní pobyt, u dtí dlouhodob nemocných max. 6 msíní pobyt v závislosti na druhu onemocnní.

5 2. sociálního zaleování (kontakt s okolím) vytvoit studentm vysokých a stedních škol dostupnou a podntnou nabídku zapojení se do volnoasových aktivit prostednictvím paliativního oddlení, umožnit jim smyslupln se zapojovat do dní oddlení a pispt k jejich dkladné odborné píprav v budoucím pracovním uplatnní 3. informovanosti (osvta) vytvoit prostedí pro rozvoj mezinárodní spolupráce a osvojit si tím píklady dobré praxe pedevším ze zemí Rakouska a Norska, kde podobný systém paliativní pée již existuje komplexnjší zahrnutí dtské paliativní pée do zdravotnického systému R prostednictvím apelu na vládní instituce, pípadn osoby inné v eské legislativ posilovat hodnotu pednášek o paliativní péi na vysokých školách, tak i široké veejnosti diseminace píklad dobré praxe široké i odborné veejnosti S kým již spolupracujeme: FNB Brno EU komise (zdravotní a sociální oblast pi EU) Norské fondy Jihomoravský kraj Úad práce Brno Neziskové organizace na území dtské fakultní nemocnice (Nadaní fond Krtek, Nadaní fond MODRÝ HROCH, Nadaní fond KOLEKO, DebRA R a ONKA) Individuální dárci (PENTA, Coca Cola)

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC. I. Obecný úvod a) Systematické návštvy ZPRÁVA Z NÁVŠTV ZAÍZENÍ PRO ZAJIŠTNÍ CIZINC I. Obecný úvod 1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde se nacházejí osoby omezené na svobod,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více