Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice"

Transkript

1 Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163, Kopivnice I: DI: CZ Bankovní spojení: eská spoitelna a.s., poboka Kopivnice. útu: /0800 a Mandatáem: CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. zastoupeným: Ing. Jiím Huškem, editelem Se sídlem: Štefánikova 244, Kopivnice I: DI: CZ Bankovní spojení: Komerní banka a.s., poboka Kopivnice. útu: /0100 zapsaným v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Ostrav, oddíl C, vložka 9952 za úelem podpory podnikatelského prostedí v Kopivnici. lánek I. Pedmt plnní Mandatá se zavazuje vykonat pro mandanta tyto innosti: A. Poradenská a informaní innost pro malé a stední podnikatele (dále jen MSP) 1. Poradenství pro obany a zaínající podnikatele zejména bezplatná pomoc pi rozhodnutí o zahájení podnikání, motivace k zahájení podnikání, základní informace o povinnostech vyplývajících z živnostenského zákona, úvod do problematiky úetnictví, daní, sociálního a zdravotního pojištní, základy marketingu, výbr vhodné právní formy, další poradenství pi zakládání spolenosti apod.; Pozn.: Zaínajícím podnikatelem je podnikatel (fyzická osoba nebo obchodní spolenost, s výjimkou akciové spolenosti nebo družstva), který byl registrován jako plátce dan z píjmu na finanním úad v roce 2011 nebo Odborné poradenství pro ostatní podnikatele nap. poradenství pi zmn právní formy podnikatele, poradenství v oblastech úetnictví a daní, pracovnprávních povinností, poskytování informací a poradenství v oblasti financování rozvojových zámr, poradenství v oblasti marketingu a další dle poptávky podnikatel a možnosti zajistit odborné poradenství mandatáem. Mandatá zajišuje tuto innost formou osobních jednání s klienty. B. Pomoc pi získávání zdroj pro financování rozvojových zámr - zpracování žádostí o dotaci na realizaci rozvojových projekt pro dotaní programy, které jsou financovány ze strukturálních fond EU, národního a regionálních rozpot, nadaních fond a podobných zdroj: 1. pro malé a stední podnikatele (MSP) se sídlem/místem podnikání nebo provozovnou v Kopivnici. Poskytnutí této pomoci MSP se sídlem/místem podnikání nebo provozovnou mimo Kopivnici bude projednáno s mandantem. 1/6

2 2. pro neziskové organizace (NO), píspvkové organizace zízené mstem Kopivnice a obany z Kopivnice. Poskytnutí této pomoci NO a obanm mimo Kopivnici bude projednáno s mandantem. C. Organizace a realizace kurz a seminá pro zamstnance firem a podnikatele psobící v kopivnickém regionu dle zjištné poptávky. Píklady poádaných kurz: i. manažerské a marketingové kurzy pro podnikatele, zamené nap. na rozvoj manažerských dovedností, prezentaních dovednosti, komunikaních dovedností, tvorbu obchodní strategie apod. ii. kurzy se zamením na daové a úetní zákony a jejich novelizaci iii. kurzy se zamením na obchodní a pracovní právo Podmínkou pro nárokování píspvku na vynaložené náklady na realizaci kurzu (odst. 2.) je minimální úast 8 frekventant v kurzu. Poskytované zvýhodnné poradenské služby dle budu A - C nesmí mít povahu trvalých nebo soustavných inností. D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání Kopivnicka na adrese vetn pípravy podklad a informací pro jejich zveejnní sbr a zpracování dat relevantních pro rozvoj podnikání; nap. 1. informace z oblasti podpory podnikání ze státního rozpotu R, strukturálních fond EU a dalších zdroj, 2. zpracování odkaz na www stránky zabývající se problematikou podpory podnikání, zahraniním a vnitním obchodem, rozvojem lidských zdroj, daovou, úetní, personální a legislativní problematikou vztahující se k podnikání, odkazy vztahující se k ochran spotebitele, autorským právm, zkušebnictví, podporou vdy a výzkumu ve vztahu k užití jejich výsledk v praxi, 3. zpracování a aktualizace databáze poradenských firem a vzdlávacích firem pedevším v moravskoslezském regionu, 4. zpracování a aktualizace databáze kopivnických firem, 5. zpracování dat o aktualizaci pedpis vztahujících se k podnikání, a další relevantní informace E. innost manažera prmyslové zóny Prmyslový park Kopivnice jak formou osobních jednání s klienty, tak i dalšími formami: telefonicky, písemn, elektronickou poštou nebo prostednictvím datového media minimáln v tomto rozsahu: 1. poskytování informací o Prmyslovém parku Kopivnice a doplujících informací a jejich prezentace zájemcm o Prmyslový park Kopivnice, 2. zprostedkování a úast na spoleenských a technických jednáních s potenciálními investory, 3. zabezpeení cizojazyného servisu v rámci jednání a pípravy píslušných podklad a marketinkových materiál vyhodnocení požadavk investora na technickou infrastrukturu v regionu, 4. spolupráce s agenturou CzechInvest, zpracování monitorovacích a informaních zpráv týkajících se prmyslové zóny dle požadavk agentury CzechInvest, 5. aktualizace webových stránek Prmyslového parku aktualizace informaních soubor a statistických dat o pracovní síle, prmrném výdlku, potenciální spolupráce s podnikatelskými subjekty a školami v regionu 6. vytvoení, prbžná aktualizace a zveejnní databáze dalších ploch a objekt vhodných pro rozvoj podnikání a služeb v Kopivnici. 2/6

3 F. Vytvoení systému spolupráce msta a místních podnikatel v návaznosti na marketingovou strategii msta realizace aktivit marketingové strategie vztahujících se k naplování marketingové strategie dle pokyn mandanta (Píklad realizované aktivity provedení przkumu podnikatelského prostedí v Kopivnici). G. Propagace inností msta Kopivnice a Centra podnikání a rozvoje, s.r.o. v oblasti podpory podnikání v hodnot do 5 000,- K v. DPH ron nap. inzerce v místním a regionálním tisku, reklama Kabelové televizi Kopivnice aj. regionálních TV, reklama v regionálních rádiích, odkazy na Portál rozvoje podnikání, distribuce nabídky kurz aj. na veejn pístupných místech lánek II. Stanovení výše odmny 1. Mandatái písluší odmna, která bude poskytnuta na základ skuten úeln vynaložené a prokázané dob plnní inností dle l. I vyjádené v hodinách, a jejího ocenní hodinovými sazbami dle dále uvedené tabulky: innost dle l. I. smlouvy Sazba K/hod. v. DPH Podíl mandanta Podíl klienta A.1 Poradenská a informaní innost zaínající 696,- 100% 0% A.2 Poradenská a informaní innost ostatní 696,- 50% 50% B. 1 Pomoc pi získávání zdroj financování MSP 696,- 50% 50% B. 2 Pomoc pi získávání zdroj financování NNO 696,- 75% 25% C. Organizace a realizace kurz a seminá 696,- 50% 50% D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání 396,- 100% 0% E. 1 4 innost manažera prmyslové zóny 696,- 100% 0% E. 5 a 6 innost manažera prmyslové zóny 396,- 100% 0% F. Vytvoení systému spolupráce msta a podnikatel 696,- 100% 0% 2. Mandant se bude rovnž podílet na úhrad dalších úeln vynaložených a prokázaných náklad spojených s inností uvedenou v l. I. písmeno C (nap. náklady na lektora, propagaci apod.),. v maximální výši 50 %. 3. Celková výše odmny mandatáe bez ohledu na výši skuten vynaložených náklad spojených s výkonem inností pro mandatáe nepesáhne ástku ,- K vetn DPH. 4. Rámcové rozdlení výkon mandatáe dle jednotlivých inností dle l. I., bylo dohodnuto v této struktue: innost dle l. I. smlouvy Mandatá vykonává innosti do výše A. Poradenská a informaní innost zaínající ,- K (v. DPH) B. Pomoc pi získávání zdroj financování ,- K (v. DPH) C. Organizace a realizace kurz a seminá ,- K (v. DPH) D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání ,- K (v. DPH) E. innost manažera prmyslové zóny ,- K (v. DPH) F. Vytvoení systému spolupráce msta a podnikatel ,- K (v. DPH) G. Propagace inností 5.000,- K (v. DPH) 3/6

4 5. Pro zajištní optimálního a efektivního vynaložení vylenných rozpotových prostedk mže být struktura výkon mandatáe podle jednotlivých inností dle l. II., odst. 4, bhem roku upesnna, a to s pihlédnutím k reálnému naplování této smlouvy - formou písemného dodatku k této smlouv. 6. Mandant se zavazuje poskytnout mandatái potebnou asistenci pi výkonu inností, spojených s plnním této smlouvy, nezbytnou úast na spoleenských a reprezentaních akcích a podprných programech. lánek III. Splatnost odmny Úplatu dohodnutou v l. II. této smlouvy se mandant zavazuje zaplatit mandatái takto: 1. Odmna bude uhrazena pevodem na úet mandatáe na základ tvrtletních faktur vystavených mandatáem. Faktura musí být vystavena do 15 dn od ukonení tvrtletí, faktura za IV. tvrtletí musí být vystavena do Faktura bude splatná do 15 dn ode dne jejího doruení mandantu. 2. Odmna bude vyplacena pouze v rozsahu, který bude odpovídat prokazateln odvedené innosti doložené formou výkazu prací, který musí být pílohou faktury a musí být mandantem (resp. jím povenou osobou) odsouhlasen. 3. Faktura musí splovat náležitosti daového dokladu ve smyslu platného zákona o DPH. 4. V pípad, že mandatá vyútuje práce, které neprovedl, vyútuje chybn cenu nebo faktura nebude obsahovat nkterou náležitost, je mandant oprávnn vadnou fakturu ped uplynutím lhty vrátit mandatái bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktue vyznaí dvod vracení. Mandatá provede opravu vystavením nové faktury. 5. Vrátí-li mandant vadnou fakturu druhé smluvní stran, pestává bžet pvodní lhta splatnosti. Celá lhta bží opt ode dne doruení nov vyhotoveného dokladu. 6. Povinnost mandanta zaplatit je splnna dnem odepsání píslušné ástky z útu mandanta. lánek IV. Podpora de minimis 1. Píjemcm poradenské služby dle l. I. bodu A-C je prostednictvím této smlouvy poskytována podpora v režimu de minimis. 2. U každého píjemce takto poskytnutá podpora nesmí spolu s veškerou jinou podporou dle pravidla de minimis poskytnutou za období tí fiskálních let (tj. za období vymezené fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dvma pedcházejícími roky viz bod 17 Naízení 1998/2006, o podpoe de minimis) pesáhnout ástku EUR. Pro odvtví silniní dopravy je maximální ástka podpory stanovena na EUR. 3. Mandatá je povinen dodržet všechny podmínky stanovené Naízením Komise (ES). 1998/2006, zejména a. si musí vždy od píjemce podpory vyžádat estné prohlášení o výši podpor de minimis, které získal v rozhodném období. Vzor estného prohlášení je pílohou. 1 této smlouvy. b. musí píjemce informovat o poskytnuté podpoe v režimu de minimis prostednictvím rozhodnutí o poskytnutí podpory (vzor je pílohou. 2 této smlouvy). c. musí písemn oznámit Odboru financí Mstského úadu v Kopivnici poskytnutí podpory de minimis s uvedením výše veejné podpory a názvu/jména píjemce. Pílohou musí být originál rozhodnutí o poskytnutí podpory. Oznámení musí být dorueno nejpozdji do 1 pracovního dne od poskytnutí veejné podpory. 4/6

5 4. Dnem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis (dle konkrétního pípadu nabytí úinnosti smlouvy, datum poskytnutí poradenské služby apod.) 5. Podporu de minimis a tedy i služby dle. I bodu A - C nelze poskytnout a. v oblasti rybolovu a akvakultury, b. v oblasti prvovýroby zemdlských produkt uvedených v píloze I Smlouvy c. na nabývání vozidel pro silniní nákladní dopravu poskytovanou podnikm provozujícím silniní nákladní dopravu pro cizí potebu, d. v odvtví uhlí, e. exportu a podpory podmiující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží, f. podnikm v obtížích. 6. V pípad, že mandatá poruší nkterou z povinností uvedených v tomto lánku, odpovídá mandantu za pípadnou škodu (nap. uložené sankce). lánek V. Ostatní ujednání 1. Mandatá se zavazuje provádt uvedenou innost s odbornou péi v souladu se zájmy mandanta v návaznosti na Strategický plán rozvoje msta Kopivnice pro období Dále se zavazuje zachovat mlenlivost o všech skutenostech souvisejících s plnním pedmtu této smlouvy další osob mimo mandanta (název subjektu, rozsah finanního plnní, investice, asový horizont zámru i plnní, pedmt poradenské innosti apod.), a to do doby, než se stanou obecn známými. 2. V pípad zpracovávání zákonem chránných údaj musí mandatá realizovat souhrn takových technicko organizaních opatení, která vylouí pístup k datm zpracovávaným v souvislosti s plnním pedmtu smlouvy, resp. která vylouí zneužití tchto dat nepovolanými osobami. Pitom je povinen pedevším respektovat ustanovení zákona íslo 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní. 3. Povinné zpsoby ochrany dat proti neoprávnnému pístupu a zneužití: a) obecn znemožnní jakéhokoliv pístupu nepovolaných osob k výpoetní technice a datm v pracovní i mimopracovní dob b) neponechávání zapnuté výpoetní techniky bez dozoru c) situování pracovišt tak, aby nebylo možno odeítat údaje z obrazovkových výstup nepovolanými osobami d) uložení tiskových výstup mimo dosah nepovolaných osob e) použití systém pro zpracování dat umožujících vstup do systému nebo pístup k datm prostednictvím pístupových hesel. Udržování hesel v tajnosti, astá zmna hesel, dodržování zásad pro vytváení a nakládání s hesly f) použití systém pro zpracování dat umožujících ochranu uložených dat šifrováním a autentizaci uživatele g) v pípad práce se systémy používajícími nkterý ze zpsob autentizace uživatele pro vstup do systému dodržovat dsledné odhlašování se ze systému pi odchodu z pracovišt, resp. z místnosti. 5/6

6 lánek VI. Závrená ujednání 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od data podpisu smlouvy do Mandatá se zavazuje pedložit závrenou zprávu o výkonu a výsledku inností, které jsou pedmtem této smlouvy do Strany této smlouvy se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se ídí obchodním zákoníkem. 4. Tuto smlouvu lze mnit pouze dohodou obou smluvních stran a to na základ písemného dodatku smlouvy. V Kopivnici dne Ing. Ivan Viskupi Ing. Jií Huške vedoucí odboru rozvoje msta Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Píloha. 1 Vzor estného prohlášení Píloha. 2 Rozhodnutí o poskytnutí podpory de minimis 6/6

7

8

9 Píloha. 2 Mandátní smlouvy ze dne. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v režimu de minimis MSTO KOPIVNICE Štefánikova 1163, Kopivnice I: , DI: CZ zastoupené CENTREM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Štefánikova 244, Kopivnice I: DI:CZ na základ mandátní smlouvy uzavené v Kopivnici dne. za úelem podpory podnikatelského prostedí poskytuje Název subjektu / jméno fyzické osoby I / R Sídlo / adresa (dále jen píjemce podpory)..... podporu v režimu de minimis Podporovaná innost Poradenská a informaní innost pro malé a stední podnikatele dle. I odst. A mandátní smlouvy Pomoc pi získávání zdroj pro financování rozvojových zámr dle. I odst. B mandátní smlouvy Celková cena služby Podpora dle mandátní smlouvy Doplatek klienta Poádání kurz dle. I odst. C mandátní smlouvy V Kopivnici dne Za poskytovatele podpory:. Píjemce podpory bere na vdomí, že mu byla dne.. poskytnuta mstem Kopivnice podpora v režimu de minimis ve výši K, tj. EUR 1 a tuto podporu pijímá. V Kopivnici dne. Za píjemce podpory 1 Pro pepoet se použije mnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy jsou zveejnny v úedním vstníku Evropské unie.

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více