Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství"

Transkript

1 Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti Plánu odpadového hospodáství (POH) R a POH Ústeckého kraje je nutné zpracovat POH msta. Cílem dokumentu je doplnit na základ vyhodnocení stávajícího systému nakládání s odpady a upravit jej tak, aby vedl k naplnní ukazatel závazné ásti POH Ústeckého kraje smrem k omezení produkce jednotlivých složek komunálního odpadu (KO), jejich vytídní a opakované využití, a vytídní nebezpených složek KO, ešit vytídní a nakládání se stavebním odpadem a jeho pípadné další využití, vytídní a využití složek BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad). V dlouhodobém horizontu se musí ešit otázka zpracování využitelných komodit pímo v míst jejich shromažování, s cílem omezit skládkování KO odpadu (nap. kompostování, zpracování umlých hmot). Provovat možnost spolupráce se saskými obcemi pi ešení odpadové problematiky. Po zmnách legislativy provit spolené shromažování využitelných komodit a jejich zpracování. Dohodnout s dalšími pvodci odpad a oprávnnými osobami k nakládání s odpady (sbrné suroviny) vykazování celkové produkce odpad. Zpracování POH msta ve spolupráci s dotenými organizacemi Provení možností malokapacitní recyklace odpad jako druhotných surovin z místní skládky TKO pop. z dalších míst Osvta a cílená kampa o nakládání s odpady mezi obany a podnikateli Zpracování POH od r.2006, realizace opatení od 2007 Zpracování POH ,- K, opatení dle rozpisu Starosta, vedoucí OSMM 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 1.C4.1 Dsledná realizace strategického plánu rozvoje msta a zapojení veejnosti 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 4.C1.1 Analýza hlavních rozvojových bariér a jejich ešení 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí 4.C4.6 Propojení veejných služeb s nmeckou stranou v dlouhodobém horizontu a další, týkající se spolupráce s okolními obcemi (i saskými), zkvalitnní veejných služeb a využití potenciálu msta. 61

2 Strategický cíl 3.C3: Zlepšení nabídky a provázanosti volnoasových aktivit Opatení 3.C3.1: Popis Dlouhodobá a profesionální kampa ke zmn životního stylu - zlepšení informovanosti o nabídkách a využitelnosti všech zaízení v okolí. Životní styl, který se vyvinul po spoleenských a hospodáských zmnách po 2. svtové válce v R, ml ješt svá specifika v píhraniní oblasti. Absence pvodního obyvatelstva (patriotismu) a jeho snížení pod 1/3, uzavení hranice, socialistické hospodaení a správa zmnily obanský pístup u velké ásti obyvatel v pežívací. Celková zanedbanost a hospodáský úpadek po r zkomplikoval rozvoj msta. Zmna životního stylu je dlouhodobým procesem, který se odvíjí od hospodáské situace, rodinného prostedí, trávení volného asu, spolených zájm, dvry ve veejnou správu atd. Zámrem msta je podpoit hospodáský rozvoj, nabídnout kvalitní služby a trávení volného asu a zapojit širokou veejnost do realizace rozvojového plánu. Zahájit inicianí kampaní (informace, kurzy, výstavy, spolené akce, prezentace pozitivních píklad ) všemi dostupnými prostedky a ve spojení se všemi fungujícími organizacemi. Pizpsobit a zkoordinovat innosti všech zaízení a organizací (kulturních, sportovních, turistických, umleckých, spoleenských, školních, sociálních, humanitárních, církevních a dalších, ). Nápl kampan odborn pipravit a dsledn provést. Zpracování analýzy stavu a odborná píprava nápln, zpsobu a harmonogramu kampan. Vytvoení realizaního týmu ze zástupc všech fungujících organizací. Zapojení široké veejnosti do kampan a jejich vzdlávání. Vybudování multifunkního informaního centra. a místní organizace 2007 inicianí kampa, další léta motivaní nap. na rzná témata ,- K., dále ,- K/rok Mstský rozpoet, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK,R,EU). Starosta, vedoucí všech odbor MÚ a organizací zízených mstem. 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta 1.C1.2 Vybudování multifunkního informaního centra pro návštvníky i obany msta. 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta. 1.C2.3. Realizace programu výchovy a vzdlávání k obanství, zejména pro dti a mládež. 1.C2.4 Podpora rozvoje spolkové innosti ve mst.. 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj hospodáství. 3.C3.2 Dsledná koordinace akcí rzných zaízení a další týkající se marketingu, potenciálu, vzhledu a image msta. 62

3 Strategický cíl 3.C3: Opatení: 3.C3.2 Zlepšení nabídky a provázanosti volnoasových aktivit Dsledná koordinace akcí rzných zaízení a zvýšení jejich provázanosti Popis Ve mst funguje ada zaízení pro volnoasové aktivity (sportovní, školská, umlecká, firemní, spolková). Ve správ msta je MKaSS, který pevezme koordinaní úlohu s cílem efektivního a sladného využití všech zaízení k prospchu veejnosti. MKaSS jako partner pro zaízení a instituce ve mst zajistí prbžnou komunikaci s nimi a sestavování plán akcí. Zárove se stane pedkladatelem nových projekt (akcí) a nabídek obanm. Zámrem je využít objekt kina, který se stal vlastnictvím msta, jako kulturn spoleenské stediska. Plánuje se komplexní stavební rekonstrukce - úprava kinosálu na divadelní a jiné kulturní akce, suterénu na kavárnu, videoklub, a technické zázemí a bytové ásti objektu na další spoleenské místnosti a byt správce a odpovídající technické vybavení. Prbžné sestavování plán a harmonogram akcí Evidence projektových zámr a nabídek aktivit obyvatelm, organizacím a návštvníkm msta Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu kina Spolupráce s místními organizacemi a podnikateli Koordinace od r prbžn, investice od r Koordinace v režii msta a MKaSS Investice do objektu kina cca ,-K Starosta, místostarosta, MKaSS, vedoucí OVVSVŠ a OSMM 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta. 2.C1.3 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace - propojení všech poskytovatel služeb a atraktivit a jejich spolený marketing. 1.C2.4 Podpora rozvoje spolkové innosti ve mst 3.C3.1 Dlouhodobá a profesionální kampa ke zmn životního stylu - zlepšení informovanosti o nabídkách a využitelnosti všech zaízení v okolí. 3.C4.4 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt a další týkající se zlepšení kvality života, spolupráce veejností a obcemi a image msta 63

4 Opatení: 3.C4.1 Popis Zlepšení pée o veejná prostranství a životní prostedí Msto má v majetku plochy, které se musí pravideln udržovat, ale také plochy, které je nutno jako veejná prostranství zizovat. ada prostranství patí k atraktivním ástem msta z hlediska cestovního ruchu. Nkterá z nich byla již v minulosti zízena a upravena, dalším je teba se intenzivn vnovat. Cílem je : provit stav všech veejných prostranství, vyhodnotit jejich stav a vytvoit dlouhodobý program úprav a rozvoje (pípadn zmna funkce), vytvoit databázi dalších ploch, které mají pro zvýšení atraktivity msta význam, provit jejich stav a dohodnout s majiteli jejich zaazení do programu úprav, provést odhad náklad na jejich obnovu i zízení, veejná prostranství, pro jejichž zástavbu a úpravu se hledá nový vlastník nebo nájemce, nabízet v systému mstského marketingu, realizaci úprav a rozvoj upesnit v roních plánech, Pínosem realizace tohoto opatení je systematický postup pi údržb a zlepšení vzhledu a funknosti veejných ploch a zapojení veejnosti do realizace tchto zmn. Prbžná píprava projektové dokumentace podle priorit v programu a v krátkodobých plánech Vytipování prostranství, která mohou být udržována a opravována svépomocí nebo nezamstnanými Získání firem, škol, obanských sdružení a oban pro finanní i fyzickou podporu zámru 2007 sestavení programu, realizace prbžn Dle projektové dokumentace 5 mil. 50 mil. K Starosta, vedoucí SÚ a OSMM 2.C1.4 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace které jsou žádoucí a prospšné mstu 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu 4.C4.1 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt a další týkající se zlepšení image msta, zlepšení spolupráce využití lidského potenciálu zlepšení služeb. 64

5 Opatení: 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu Popis Msto organizuje soutž o nejkrásnjší kvtinovou výzdobu oken a balkón. Tato motivace není však dostaující. Poskytnout obyvatelm možnost zúastnit se motivujících bezplatných seminá, zamených na istotu prostedí výsadbu a pstování kvtin i údržby zelen. Zárove do semináe zalenit prezentaci firem (tiskovou, obrazovou s komentáem), které se zabývají prodejem kvtin i zahradních výrobk a tímto zpsobem získat ástené financování projektu. Pro intenzivnjší efekt a vtší návštvnost zalenit semináe k jiným akcím. Pedpokládá se zlepšená a odbornjší pée o veejná prostranství ze strany SMV a zapojení nezamstnaných do tchto prací. Pro podporu zlepšení vzhledu msta získat místní firmy, kterým se nabídne pevzetí patronátu nad uritým objektem nebo prostorem v jejich blízkosti. Zvýšení motivace veejnosti si vyžádá vyšší finanních prostedky soutžícím (nap. na píspvek na zakoupení kvtin i truhlík, úpravu okolí staveb a pod.), avšak za jasn daných a kontrolovaných podmínek. Zpracování pravidel pro získání dotace msta ke zlepšení istoty a vzhledu objekt a prostranství Kampa k zapojení oban do soutže a prezentace podmínek Realizace projektu zapojení školních dtí a mládeže v návaznosti na nkteré pedmty (pírodovda, výtvarná výchova, vlastivda) Výbr lokalit pro údržbu pomocí nezamstnaných a klient MSSS Uzavení dohod s firmami o úasti v soutži a pevzetí patronátu nad uritou neošetovanou lokalitou. Prezentace soutže a dohod v médiích. Od r ,-K ron Rozpoet msta, soukromé, veejné dotace (ÚK a R), editel SMV Starosta, vedoucí OSMM a OVVSVŠ 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 1.C2.2 Zpracování návrh a nabídek organizacím a obanm k jejich zapojení do realizace strategického plánu rozvoje msta 1.C2.3 Realizace programu výchovy a vzdlávání k obanství, zejména pro dti a mládež které jsou žádoucí a prospšné mstu. 3.C4.1 Zlepšení pée o veejná prostranství a životní prostedí... a další týkající se zlepšení kvality života, využití lidského potenciálu a zlepšení image msta 65

6 Opatení: 3.C4.3 Opravy a pée o komunikace vetn osvtlení Popis Msto má v majetku hustou sí místních komunikací a chodník s píslušným osvtlením. Povinností je provádt na nich údržbu a opravy tak, aby byla zajištna bezpenost a nenarušovaly vzhled okolí. Nkteré tyto stavby byly již v minulosti opraveny, nebo nov vybudovány, velké množství z nich však potebuje znané investice, aby mohly ádn sloužit svému úelu. Cílem je : provit stav všech místních komunikací a veejného osvtlení, vyhodnotit jejich stav a vytvoit dlouhodobý program oprav nebo jejich nového vybudování v. osvtlení, vytvoit v programu priority pro komunikace s pínosem pro rozvoj cestovního ruchu, provést odhad náklad na jejich obnovu i zízení, v roních plánech akce rozpracovat a realizovat. Pínosem realizace tohoto opatení je upesnní koncepce postupného odstranní závad a zízení nových ulic a chodník s osvtlením, tak aby pispli ke zkvalitnní života a zlepšení vzhledu msta. Prbžn pipravovat projektovou dokumentaci podle priorit v programu Sestavovat víceleté a roní plány pro realizaci obnovy a zízení komunikací Zapojení firem i veejnosti do realizace (vytipování ástí, které mohou být opraveny svépomocí nebo nezamstnanými), vlastníci pozemk 2007 sestavení programu, realizace prbžn Dle projektové dokumentace - 20 mil. až 100 mil. K Starosta, vedoucí SÚ a OSMM 2.C1.4 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace které jsou žádoucí a prospšné mstu 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu. 4.C4.1 Zlepšení pée o veejná prostranství a životní prostedí. a další týkající se zlepšení image msta, zlepšení spolupráce využití lidského potenciálu zlepšení služeb. 66

7 Opatení: 3.C4.4 Popis Opravy a údržba stavebních památek a významné objekty Msto disponuje adou stavebních které jsou v seznamu památek a dalšími objekty nebo lokality, které jsou charakteristické a zaaditelné do atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu. Nkteré objekty byly již v minulosti opraveny (farní kostel Všech svatých, p. 309, ásten Martinská kaple). Nezbytné je: Provit stav stavebních památek; Vytvoit databázi dalších významných staveb a lokalit ve mst a v okolí a provit jejich stav ve spolupráci s vlastníky; Provést odhad náklad na jejich obnovu i sanaci a využití; Vytvoit nabídky potenciálním investorm na využití objekt, pokud nejsou v souasnosti využívány a zaadit je do mstského marketingu; Pínosem realizace tohoto opatení je využití památkových a dalších objekt k rozvoji cestovního ruchu, ke zlepšení vzhledu msta (image) a k uvdomní si historických a spoleenských vazeb. Vytvoení databází a objekt a lokalit a provení jejich vlastnictví a technického stavu Zapojení podnikatel a veejnosti do hledání využití tch objekt, které nejsou již využívány Prbžné zpracování studií a projektové dokumentace Nabízení nevyužívaných objekt investorm po dohod s majiteli., vlastníci objekt Prbžn Dle projektové dokumentace - 20 mil mil. K Starosta, vedoucí SÚ a OSMM 2.C1.1 Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem (stávajících i nových pejezd) 2.C1.4 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace které jsou žádoucí a prospšné mstu 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám a další týkající nezlepšení s podnikateli a veejností image msta, zlepšení spolupráce 67

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více