Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem"

Transkript

1 Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními podnikateli zámr pro hospodáské využití polohy, tradic, nemovitostí, technické a dopravní infrastruktury (stávajících i nových pejezd). Vznikne tím jeden ze specifických dlouhodobých dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta (využití silných stránek a píležitostí). Projednaný zámr rozpracovat do plánu realizace s finanním, personálním a technickým zabezpeením. Výsledky zahrnout do mstského marketingu. Cílen hledat námty pro rozvoj a využití potenciálu msta také u veejnosti. Zpracování zámru a plánu ve spolupráci s podnikateli, investory a veejností Propojení hospodáských projekt Prezentace a propagace zámru Msto Vejprty, podnikatelé Zámr a plán realizace v 2007, realizace prbžn V roce 2007 cca ,- K. V dalších letech prbžná aktualizace, monitoring a propagace cca ,- K. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM, zástupce podnikatel 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 2.C1.3 Vytvoení profesionálního marketingového systému a vyjednávání s investory 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 1.C2.2 Zpracování návrh a nabídek organizacím a obanm k jejich zapojení do realizace strategického plánu rozvoje msta 2.C1.3 Vytvoení profesionálního systému nabídek a vyjednávání s investory 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury 2.C3.5 Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj 4.C1.1 Analýza hlavních rozvojových bariér a jejich ešení 4.C2.2. Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 43

2 Strategický cíl: 2.C1 Využití hospodáského potenciálu msta Opatení: 2.C1.2 Vytvoení komplexní nabídky objekt a pozemk k podnikání a bydlení. V rámci dlouhodobého hospodáského rozvoje msta je zapotebí vytvoit adu specifických dokument, které budou navazovat na územní plán a strategický plán rozvoje msta, 1. Zpracovat nabídkový katalog volných objekt a pozemk vhodných k podnikání (v. proluk v intravilánu), které jsou ve vlastnictví: a) msta, b) jiných vlastník, kteí se zapojí do vytvoení spolené nabídky. 2. Zpracovat nabídkový katalog volných objekt a pozemk urených a vhodných k bydlení opt ve spolupráci msta a jiných vlastník. Katalogy budou obsahovat všechny potebné údaje (vlastnické, technické, cenové atd. v. mapky lokality a obrázku). Vybrané nabídky budou peloženy do nmeckého jazyka. Katalogy budou prbžn aktualizovány a prezentovány všemi pro msto vhodnými zpsoby. Výstup bude v tištné i elektronické podob (nap. pro mstský web). Zavedení systému v oblasti využívání hmotného potenciálu msta (efektivní využívání píležitostí a spolupráce vlastník ve mst) Vybudování mstského marketingu (aktivního nabízení volných kapacit) ve spolupráci s majiteli objekt a pozemk Zlepšení komunikace s organizacemi a obany ve mst a posílení prestiže vedení msta Msto Vejprty Od r prbžn Zpracování prvního katalogu za ,- K Prbžná aktualizace ve výši cca ,- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Odpovdný len rady, vedoucí OSMM 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 1.C2.2 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C1.3 Vytvoení profesionálního marketingového systému a vyjednávání s investory 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám a další týkající se zlepšení image msta 44

3 Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.3 Využití hospodáského potenciálu msta Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace propojení všech poskytovatel služeb a atraktivit a jejich spolený marketing Msto poskytuje svojí polohou, historií a tradicemi významný potenciál k rozvoji cestovního ruchu (CR). Z krajináského, geologického, stavebního, hospodáského, kulturního, sportovního i dopravního hlediska lze vybrat atraktivní objekty, oblasti a akce a propojit je v nabídkách. Nabízí se spolupráce s okolními obcemi na obou stranách hranic, tak aby se turista zdržel co nejdéle v regionu. Komplexní program vyžaduje zlepšení turistických služeb (informace, prvodcovství, pohostinství, ubytování, sportovišt, parkovišt, obchody, istota a vzhled msta, pjovny atd. Zajištní kvalitních služeb je podnikatelskou píležitostí a zárove šancí pro širokou spolupráci. Msto píjme roli koordinátora pro vytvoení profesní organizace, ve které bude lenem. Od r Analýza souasného stavu a zjištní reálného potenciálu Návrh programu a spoleného postupu subjekt, psobících v CR a píslušných institucí veejné správy Vytvoení spoleného moderního marketingu Zavedení dohledu nad kvalitou poskytovaných služeb Založení profesní organizace (spolku) poskytovatel služeb v CR (zlepšení komunikace, vzájemná kontrola kvality) Rozvoj spolupráce s dalšími regiony v R i zahranií Msto Vejprty, informaní centrum, organizace psobící v CR koordinace ,.- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí SÚ úsek cestovního ruchu, MKaSS 1.C1.2 Vybudování multifunkního informaního centra pro návštvníky i obany msta- zvýšení informovanosti a znalostí o mst a okolí. 2 C2.1. Zvýšení informovanosti podnikatel o veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj CR a zajištní bezpenosti 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) 3.C4.4 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí. a další týkající se zvýšení informovanosti, rozvoje spolupráce, nabídek volnoasových aktivit, zlepšení image 45

4 Strategický cíl: 2.C2 Využití lidského potenciálu Opatení: 2.C2.1 Zvýšení informovanosti podnikatel o veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst Msto a okolí je charakterizováno vysokou mírou nezamstnanosti, která vznikla zánikem místního prmyslu a služeb po r Velmi omezený poet pracovních míst poskytuje nkolik výrobních podnik, veejná správa a služby a ada menších firem, které se zabývají obchodními a emeslnými službami. ást kvalifikovaných pracovník pracuje mimo msto. V zájmu msta je, aby se rozšíila nabídka pracovních míst od fungujících firem a aby jejich výrobky a služby našly uplatnní v mst, proto iniciuje spolupráci s firmami a podnikateli v následující form: Pravidelná setkání ke vzájemné výmn informací. Poskytování informací o plánovaných projektech msta a o pipravovaných výbrových ízeních. Poskytování informací o dotacích pro rozvoj podnikání z ÚK, R a EU. Poskytování prostoru místním firmám a podnikatelm v informaním a marketingovém systému msta. Zprostedkování kontakt k jiným veejným institucím (krajským a státním). Msto zárove oekává zlepšení vzájemné spolupráce mezi místním podnikatelskými subjekty a jejich vyšší organizovanost, aby mohlo jednat se soukromým sektorem jako s jedním partnerem. Analýza a vyhodnocení souasné situace a sestavení plánu spolupráce mezi mstem a podnikatelským sektorem Zapojení podnikatel do budování mstského informaního a marketingového systému (multifunkního informaního centra) Realizace vzdlávacích program k ešení poteb trhu práce Stimulovaní podnikatel k využívání možností veejných podpor Msto Vejprty, místní podnikatelé analýza, vyhodnocení a zahájení spolupráce 2008 postupný rozvoj systému r ,- K, od r ,- K/rok Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky. 2.C2.3 Zvyšování motivace k hledání zamstnání. 2.C3.3 Podpora zkvalitování místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví. 3.C1.1 Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby. 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám. a další týkající se využití hospodáského potenciálu, marketingu a vnitních vztah. 46

5 Strategický cíl: 2.C2 Využití lidského potenciálu Opatení: 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky Trh práce ve mst a v jeho okolí je ovlivnn hospodáskou situací v horské oblasti. V ervenci roku 2006 bylo evidováno ve mst 360 nezamstnaných (20,8% ekonomicky aktivního obyvatelstva) v mikroregionu 520 (19,9%). Odlouenost od velkých hospodáských center a vzdlanostní a sociální struktura si vyžaduje specifický pístup. Cílem je vytvoit informaní, motivaní a vzdlávací systém, který bude realizován s podporou Úadu práce v Chomutov a v úzké spolupráci s firmami, školami, státní správou a dalšími institucemi. Soustedí se na zlepšení šancí pi získávání zamstnání a na pípravu k individuálnímu podnikání (postarání se o sebe). Vzhledem k poloze msta a k volnému pohybu osob v rámci jednotného EU trhu od r bude souástí inzentivní kurs nmeckého jazyka Program se zamí také na intenzivní využívání veejn prospšných prací pro realizaci rozvojového programu msta. Od r Analýza skutené situace - základních poteb obyvatel a poteb trhu práce ve mst a v mikroregionu Komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty Píprava a uvedení specifického systému do provozu Prezentace a propagace systému Profesionální ízení a koordinace s jinými aktivitami Msto Vejprty, ÚP Chomutov, ZŠ a jiné vzdlávací instituce 2007 analýza a píprava systému ,- K náklady na zavedení a provoz systému dle rozsahu. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OVVSVŠ, státní správa 1.C2.3 Realizace programu výchovy a vzdlávání k obanství, zejména pro dti a mládež 2.C2.3 Zvyšování motivace k hledání zamstnání 3.C2.3 Restrukturalizace vzdlávacích služeb a jejich využití pro zvýšení vzdlanosti (jazykové, rekvalifikace, celoživotní vzdlávání, atd.) 4.C3.3 Zlepšení jazykové vybavenosti zástupc msta i oban a další týkající se využití hospodáského potenciálu, zlepšení image, marketingu a vnitních vztah 47

6 Strategický cíl: 2.C2 Opatení: 2.C2.3 Využití lidského potenciálu Zvyšování motivace k hledání zamstnání Výrazný úpadek prmyslové innosti ve mst po 2. svtové válce a hospodáská restrukturalizace po r zpsobily vysoký nárst nezamstnanosti s dalšími negativními sociálními jevy. Stávající sociální politika je pro uchazee o zamstnání z nižší píjmové skupiny nemotivující. Ve mst žije silná romská komunita, která je hlavním píjemcem sociálních podpor a svj stav nemá zájem mnit. V zájmu msta je, aby podnikatelský sektor vytváel pracovní píležitosti a to zejména pro kvalifikované pracovníky, aby svými píjmy dosáhli odpovídající životní úrovn. Svými politickými, správními a finanními nástroji však msto nemže pímo ovlivnit tento stav. Ve spolupráci s podnikatel však bude: upozorovat legislativní initele a státní správu na zvyšující se nespokojenost spoádaných oban a hledat podporu pro úpravy zákon o zamstnanosti, sociálním zabezpeení, daních a pod., ešit spolen se státní správou problémy trhu práce v horské oblasti, hledat konkrétní místní ešení pomocí dotací, pilotních projekt a pod. (vzdlávání, rekvalifikace, motivace ). K vytvoení systému pro ovlivování nepíznivé situace zpracovat ve spolupráci s podnikateli u úadem práce motivaní a komunikaní strategii, která pispje ke snadnjšímu uplatnní osob se zájmem o zamstnání pop. živnostenské podnikání. Od r Zjištní hlavních píin malé motivace u nezamstnaných Vytvoení a uplatnní motivaní a komunikaní strategie msta (v první fázi osvta na trhu práce, komunikace s nezamstnanými, prosazování morální odpovdnost postarat se o sebe ) Kvalifikaní a rekvalifikaní kurzy dle poteb místního trhu Lobbing u krajských a republikových poslanc za legislativní zmny ke zvýšení motivace k práci Msto Vejprty s místními podnikateli analýza, strategie postupu ,- K Zavedení systému ,- K prbžné udržování ,-K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OVVSVŠ 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C2.1 Zvýšení informovanosti podnikatel a veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky 3.C1.2 Zaazení pedmtu volba povolání a podnikání do výuky ZŠ a další týkající se využití hospodáského potenciálu a marketingu 48

7 Strategický cíl: 2.C3 Využití hospodáského potenciálu msta Opatení: 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury Hlavním cílem tohoto opatení je provést audit souasného stavu a definovat poteby msta z hlediska technické a dopravní infrastruktury, které zlepší podmínky k podnikání, životní prostedí a kvalitu života ve mst. Dalším cílem je drobné seznámení se se zákonem. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním ízení. Toto opatení se netýká místních komunikací a osvtlení (viz opatení 3C4.3). Nezbytná jsou pravidelná jednání se správci sítí, pi kterých budou uplatovány požadavky msta a projednávány opravy a investice do sítí. Na jejich základ aktualizovat seznamy plánovaných a potenciálních projekt. Zásadním úkolem je koordinace realizovaných projekt. Provedení auditu dopravní a technické infrastruktury Pravidelná komunikace se správci sítí a veejnou krajskou a centrální správou Vedení aktuálního seznamu pipravovaných projekt a dlouhodobých zámr Prbžné získávání informací o veejných dotacích do infrastruktury Získávání potebných finanních prostedk pro realizaci vybraných projekt Msto Vejprty, správci sítí Prbžn Provedení auditu souasného stavu a definice poteb v režii msta, odborná podpora ,- K. Prbžná aktualizace v režii msta. Píprava a realizace vybraných projekt dle aktuálních poteb. Rozpoet msta, soukromé (princip ppp), dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) 2.C3.5 Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj 3.C4.3 Opravy a pée o komunikace v. jejich osvtlení a další týkající se rozvoje hospodáství zlepšení životních podmínek 49

8 Strategický cíl: 2.C3 Opatení: 2.C3.2 Využití hospodáského potenciálu msta Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti Stávající parkovací plochy byly vybudovány jako souást obanské vybavenosti (u nákupních stedisek apod.). K parkování osobních vozidel slouží pedevším ulice msta. Na rekonstruovaném námstí bude asi 20 parkovacích míst. Poet parkovacích míst neodpovídá rozvojovým zámrm msta (pro cestovní ruch, zkvalitnní prostedí a pod.), ani není zajištna jejich bezpenost. Zámrem opatení je podporovat vznik bezpených parkovacích míst s výhodnou dostupností pro návštvníky a souasn omezit zatížení nkterých ástí centra msta. Parkovišt budou ešena s ohledem na pístupnost v zimním období, ve kterém budou sloužit také místním obyvatelm jako záchytná parkovišt. Vytipování nejvýhodnjších lokalit pro výstavbu parkovacích ploch Zahrnutí vybraných lokalit do územního plánu msta Zpracování potebné projektové dokumentace a zmapování možností získání dotací Provedení územního a stavebního ízení, realizace výstavby Zajištní bezpenosti parkovacích ploch (hlídání, oplocení) Msto Vejprty, soukromí podnikatelé Od r prbžn zjištní aktuálního stavu a možností rozšíení v režii msta Od 2008 projektová dokumentace ,- K Postupná výstavba parkovacích ploch ,- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) len rady odpovdný za úsek dopravy, vedoucí OSMM 1.C3.6 Rozšíení mstského integrovaného záchranného a bezpenostního systému zapojením okolních obcí 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury (spolen se správci sítí, krajskou a centrální veejnou správou) 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových ). 3.C2.4 Pizpsobení dopravní obslužnosti potebám oban 3.C4.3 Opravy a pée o komunikace v. jejich osvtlení 4.C3.7 Vytvoení koncepce spolupráce v cestovním ruchu se saskými organizacemi a další týkající se zlepšení cestovního ruchu a vzhledu msta a okolí 50

9 Strategický cíl: 2.C3 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje Opatení: 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví Jak vyplývá z vize, realizace strategických cíl má pispt k pemn msta v prosperující sobstané centrum, což znamená s odpovídajícími službami. Podstatné je zpracovat analýzu kompletní sít služeb (veejných, obanských, obchodních, turistických, finanních, poradenských) a ve spolupráci s podnikateli a obany zjistit poteby msta. Ze získaných podklad zpracovat elektronický atlas služeb msta, který ukáže aktuální stav, nedostatky v pokrytí službami a podnikatelské možnosti i ohrožení. Nezbytné je atlas prbžn aktualizovat a využívat jej pi komunikaci s poskytovateli služeb, investory, úady, turisty, místními organizacemi apod. Vznikne tím jeden z dalších dlouhodobých specifických dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta, využitelný v mstském informaním a marketingovém systému. Zpracování analýzy a poteb msta z hlediska služeb Vytvoení atlasu služeb a jeho aktualizace a efektivní využívání Postupné rozšíení na celou zájmovou oblast msta (okolní obce) Prezentace a propagace veejnosti Msto Vejprty, poskytovatelé služeb 2006 zpracování analýzy a poteb 2007 vytvoení elektronického atlasu služeb 2008 a dále prbžná aktualizace a rozšíení o služby okolních obcí 2006 cca ,- K 2007 cca ,- K 2008 a dále v režii OSM 2006 a 2007 z projektu APM R Europodnikatelky 21.stol. Starosta, vedoucí OSMM 1.C1.2 Vybudování multifunkního informaního centra pro návštvníky i obany msta 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti 3.C1.1. Podpora rozvoje živností, zamených na obanské služby 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí 4.C3.6 Propojení veejných služeb s nmeckou stranou v dlouhodo-bém horizontu a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 51

10 Strategický cíl: 2.C3 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje (v. turistické) Opatení: 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) Msto a jeho okolí patí do turistické oblasti Krušné hory a Podkrušnohoí. Územím procházejí pší a cyklotrasy, k nimž existují informaní a propaganí materiály. Neprochází zatím udržované lyžaské trasy, nauné stezky nebo automobilový poznávací okruh. Neexistuje zatím ani napojení na saské trasy (nap. na systém Erzgebirgscard ). V souasných individuálních propaganích materiálech není msto uvedeno jako výchozí bod. Vzhledem k faktu, že tyto materiály vznikaly v rzných obdobích a u rzných subjekt a nebyly dostaten koordinovány, propagace msta se stala nepehledná. Cílem je vytvoit ucelený obraz stávajících i potenciálních napojení na existující trasy z msta a okolí (prvodce, mapy, odkazy). Souástí budou návrhy nových nauných a tématických stezek (pírodní, prmyslová, dopravní, hraniní a pod.) a jejich zapojení do systému, pop. napojení na agroturistické objekty a trasy. Analýza souasného stavu a možnosti využití potenciálu. Zpracování uceleného a koordinovaného propaganího materiálu. Zpracování návrh nauných stezek ve spolupráci s místními organizacemi. Msto Vejprty, OS, organizace psobící v cestovních ruchu V r analýza a návrhy ešení Od 2008 postupná realizace analýza ,-K, návrhy ešení v režii msta a dále po ,-K ron. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí SÚ, místní poskytovatelé služeb 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 2.C1.4 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace - propojení všech poskytovatel služeb a atraktivit a jejich spolený marketing 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám 4.C3.7 Vytvoení koncepce spolupráce v cestovním ruchu se saskými organizacemi a další týkající se využití hospodáského potenciálu, integrace horských obcí do spádové oblasti Vejprtsko, zlepšení image a marketingu 52

11 Strategický cíl: 2.C3 Opatení: 2.C3.5 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj Hebenová oblast Krušných hor skýtá adu možností výroby energií alternativními zdroji. Oekávaným trendem, dle energetické koncepce R a ÚK a vývoje cen energií v posledních letech, je intenzivní využívání vtrné, slunení, vodní a geotermální energie a biopaliv a odpad. Provést v návaznosti na energetickou studii z r analýzu stávajícího stavu a potenciálu. Zpracovat energetický audit budov v majetku msta (pop. dalších objekt po dohod s vlastníky). Výsledky zapracovat do územního a strategického plánu rozvoje. Prbžné zjišovat zájem ze strany investor. Pro potenciální investory zpracovat výzvu k ešení poteb msta energiemi z alternativních zdroj. Vznikne tím jeden z dalších dlouhodobých specifických dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta. Zpracování píslušné dokumentace a zjišování zájmu investor. Získávání zkušeností od obcí v R i v zahranií. Iniciace spolupráce s okolními obcemi (i saskými). Msto Vejprty, Ústecký kraj, potenciální investoi. Od 2008 zpracování analýzy, auditu a definice poteb píprava pilotního projektu , przkumná dokumentace ,- K projektová dokumentace ,-K (pi pedpokládané investici 10 mil. K.). Od r ásten z rozpotu msta a z dotací ÚK, R a EU Starosta, vedoucí SÚ a OSMM 2.C1.3 Vytvoení profesionálního systému nabídek a vyjednávání s investory 3.C1.1. Podpora rozvoje živností, zamených na obanské služby 3.C2.5 Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství 3.C4.4 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí 4.C1.4 Spolené územní plánování a projektování 4.C3.5 Vytvoení projektových partnerství k píprav a realizaci spolených projekt v rámci Cíle 3 nových Struktur. fond 4.C3.6 Propojení veejných služeb s nmeckou stranou v dlouhodobém horizontu a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 53

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 6. 2010 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

R O Z V O J V E S N I C E

R O Z V O J V E S N I C E P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A V E S N I C E R O Z V O J V E S N I C E Ludmila Kašparová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ R 7 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

FÓRUM PRO VSETÍNSKO. 8. listopadu 2006, Masarykova veejná knihovna Vsetín

FÓRUM PRO VSETÍNSKO. 8. listopadu 2006, Masarykova veejná knihovna Vsetín FÓRUM PRO VSETÍNSKO 8. listopadu 2006, Masarykova veejná knihovna Vsetín Pítomni: prezentující: Národní si Zdravých mst Ing. Petr Švec a Ing. Miroslav Andrt Regionální poradenská agentura Ing. Petr Kolá

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES)

DOPORUENÍ RADY. ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) DOPORUENÍ RADY ze dne 22. ervence 2003 O HLAVNÍCH SMRECH POLITIK ZAMSTNANOSTI LENSKÝCH STÁT (2003/578/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského spoleenství, a zejména na lánek

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více