Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem"

Transkript

1 Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními podnikateli zámr pro hospodáské využití polohy, tradic, nemovitostí, technické a dopravní infrastruktury (stávajících i nových pejezd). Vznikne tím jeden ze specifických dlouhodobých dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta (využití silných stránek a píležitostí). Projednaný zámr rozpracovat do plánu realizace s finanním, personálním a technickým zabezpeením. Výsledky zahrnout do mstského marketingu. Cílen hledat námty pro rozvoj a využití potenciálu msta také u veejnosti. Zpracování zámru a plánu ve spolupráci s podnikateli, investory a veejností Propojení hospodáských projekt Prezentace a propagace zámru Msto Vejprty, podnikatelé Zámr a plán realizace v 2007, realizace prbžn V roce 2007 cca ,- K. V dalších letech prbžná aktualizace, monitoring a propagace cca ,- K. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM, zástupce podnikatel 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 2.C1.3 Vytvoení profesionálního marketingového systému a vyjednávání s investory 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 1.C2.2 Zpracování návrh a nabídek organizacím a obanm k jejich zapojení do realizace strategického plánu rozvoje msta 2.C1.3 Vytvoení profesionálního systému nabídek a vyjednávání s investory 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury 2.C3.5 Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj 4.C1.1 Analýza hlavních rozvojových bariér a jejich ešení 4.C2.2. Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 43

2 Strategický cíl: 2.C1 Využití hospodáského potenciálu msta Opatení: 2.C1.2 Vytvoení komplexní nabídky objekt a pozemk k podnikání a bydlení. V rámci dlouhodobého hospodáského rozvoje msta je zapotebí vytvoit adu specifických dokument, které budou navazovat na územní plán a strategický plán rozvoje msta, 1. Zpracovat nabídkový katalog volných objekt a pozemk vhodných k podnikání (v. proluk v intravilánu), které jsou ve vlastnictví: a) msta, b) jiných vlastník, kteí se zapojí do vytvoení spolené nabídky. 2. Zpracovat nabídkový katalog volných objekt a pozemk urených a vhodných k bydlení opt ve spolupráci msta a jiných vlastník. Katalogy budou obsahovat všechny potebné údaje (vlastnické, technické, cenové atd. v. mapky lokality a obrázku). Vybrané nabídky budou peloženy do nmeckého jazyka. Katalogy budou prbžn aktualizovány a prezentovány všemi pro msto vhodnými zpsoby. Výstup bude v tištné i elektronické podob (nap. pro mstský web). Zavedení systému v oblasti využívání hmotného potenciálu msta (efektivní využívání píležitostí a spolupráce vlastník ve mst) Vybudování mstského marketingu (aktivního nabízení volných kapacit) ve spolupráci s majiteli objekt a pozemk Zlepšení komunikace s organizacemi a obany ve mst a posílení prestiže vedení msta Msto Vejprty Od r prbžn Zpracování prvního katalogu za ,- K Prbžná aktualizace ve výši cca ,- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Odpovdný len rady, vedoucí OSMM 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 1.C2.2 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C1.3 Vytvoení profesionálního marketingového systému a vyjednávání s investory 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 3.C4.2 Zvýšení motivace vlastník objekt a pozemk o jejich kvalitní vzhled a údržbu 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám a další týkající se zlepšení image msta 44

3 Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.3 Využití hospodáského potenciálu msta Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace propojení všech poskytovatel služeb a atraktivit a jejich spolený marketing Msto poskytuje svojí polohou, historií a tradicemi významný potenciál k rozvoji cestovního ruchu (CR). Z krajináského, geologického, stavebního, hospodáského, kulturního, sportovního i dopravního hlediska lze vybrat atraktivní objekty, oblasti a akce a propojit je v nabídkách. Nabízí se spolupráce s okolními obcemi na obou stranách hranic, tak aby se turista zdržel co nejdéle v regionu. Komplexní program vyžaduje zlepšení turistických služeb (informace, prvodcovství, pohostinství, ubytování, sportovišt, parkovišt, obchody, istota a vzhled msta, pjovny atd. Zajištní kvalitních služeb je podnikatelskou píležitostí a zárove šancí pro širokou spolupráci. Msto píjme roli koordinátora pro vytvoení profesní organizace, ve které bude lenem. Od r Analýza souasného stavu a zjištní reálného potenciálu Návrh programu a spoleného postupu subjekt, psobících v CR a píslušných institucí veejné správy Vytvoení spoleného moderního marketingu Zavedení dohledu nad kvalitou poskytovaných služeb Založení profesní organizace (spolku) poskytovatel služeb v CR (zlepšení komunikace, vzájemná kontrola kvality) Rozvoj spolupráce s dalšími regiony v R i zahranií Msto Vejprty, informaní centrum, organizace psobící v CR koordinace ,.- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí SÚ úsek cestovního ruchu, MKaSS 1.C1.2 Vybudování multifunkního informaního centra pro návštvníky i obany msta- zvýšení informovanosti a znalostí o mst a okolí. 2 C2.1. Zvýšení informovanosti podnikatel o veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj CR a zajištní bezpenosti 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) 3.C4.4 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí. a další týkající se zvýšení informovanosti, rozvoje spolupráce, nabídek volnoasových aktivit, zlepšení image 45

4 Strategický cíl: 2.C2 Využití lidského potenciálu Opatení: 2.C2.1 Zvýšení informovanosti podnikatel o veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst Msto a okolí je charakterizováno vysokou mírou nezamstnanosti, která vznikla zánikem místního prmyslu a služeb po r Velmi omezený poet pracovních míst poskytuje nkolik výrobních podnik, veejná správa a služby a ada menších firem, které se zabývají obchodními a emeslnými službami. ást kvalifikovaných pracovník pracuje mimo msto. V zájmu msta je, aby se rozšíila nabídka pracovních míst od fungujících firem a aby jejich výrobky a služby našly uplatnní v mst, proto iniciuje spolupráci s firmami a podnikateli v následující form: Pravidelná setkání ke vzájemné výmn informací. Poskytování informací o plánovaných projektech msta a o pipravovaných výbrových ízeních. Poskytování informací o dotacích pro rozvoj podnikání z ÚK, R a EU. Poskytování prostoru místním firmám a podnikatelm v informaním a marketingovém systému msta. Zprostedkování kontakt k jiným veejným institucím (krajským a státním). Msto zárove oekává zlepšení vzájemné spolupráce mezi místním podnikatelskými subjekty a jejich vyšší organizovanost, aby mohlo jednat se soukromým sektorem jako s jedním partnerem. Analýza a vyhodnocení souasné situace a sestavení plánu spolupráce mezi mstem a podnikatelským sektorem Zapojení podnikatel do budování mstského informaního a marketingového systému (multifunkního informaního centra) Realizace vzdlávacích program k ešení poteb trhu práce Stimulovaní podnikatel k využívání možností veejných podpor Msto Vejprty, místní podnikatelé analýza, vyhodnocení a zahájení spolupráce 2008 postupný rozvoj systému r ,- K, od r ,- K/rok Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky. 2.C2.3 Zvyšování motivace k hledání zamstnání. 2.C3.3 Podpora zkvalitování místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví. 3.C1.1 Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby. 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám. a další týkající se využití hospodáského potenciálu, marketingu a vnitních vztah. 46

5 Strategický cíl: 2.C2 Využití lidského potenciálu Opatení: 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky Trh práce ve mst a v jeho okolí je ovlivnn hospodáskou situací v horské oblasti. V ervenci roku 2006 bylo evidováno ve mst 360 nezamstnaných (20,8% ekonomicky aktivního obyvatelstva) v mikroregionu 520 (19,9%). Odlouenost od velkých hospodáských center a vzdlanostní a sociální struktura si vyžaduje specifický pístup. Cílem je vytvoit informaní, motivaní a vzdlávací systém, který bude realizován s podporou Úadu práce v Chomutov a v úzké spolupráci s firmami, školami, státní správou a dalšími institucemi. Soustedí se na zlepšení šancí pi získávání zamstnání a na pípravu k individuálnímu podnikání (postarání se o sebe). Vzhledem k poloze msta a k volnému pohybu osob v rámci jednotného EU trhu od r bude souástí inzentivní kurs nmeckého jazyka Program se zamí také na intenzivní využívání veejn prospšných prací pro realizaci rozvojového programu msta. Od r Analýza skutené situace - základních poteb obyvatel a poteb trhu práce ve mst a v mikroregionu Komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty Píprava a uvedení specifického systému do provozu Prezentace a propagace systému Profesionální ízení a koordinace s jinými aktivitami Msto Vejprty, ÚP Chomutov, ZŠ a jiné vzdlávací instituce 2007 analýza a píprava systému ,- K náklady na zavedení a provoz systému dle rozsahu. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OVVSVŠ, státní správa 1.C2.3 Realizace programu výchovy a vzdlávání k obanství, zejména pro dti a mládež 2.C2.3 Zvyšování motivace k hledání zamstnání 3.C2.3 Restrukturalizace vzdlávacích služeb a jejich využití pro zvýšení vzdlanosti (jazykové, rekvalifikace, celoživotní vzdlávání, atd.) 4.C3.3 Zlepšení jazykové vybavenosti zástupc msta i oban a další týkající se využití hospodáského potenciálu, zlepšení image, marketingu a vnitních vztah 47

6 Strategický cíl: 2.C2 Opatení: 2.C2.3 Využití lidského potenciálu Zvyšování motivace k hledání zamstnání Výrazný úpadek prmyslové innosti ve mst po 2. svtové válce a hospodáská restrukturalizace po r zpsobily vysoký nárst nezamstnanosti s dalšími negativními sociálními jevy. Stávající sociální politika je pro uchazee o zamstnání z nižší píjmové skupiny nemotivující. Ve mst žije silná romská komunita, která je hlavním píjemcem sociálních podpor a svj stav nemá zájem mnit. V zájmu msta je, aby podnikatelský sektor vytváel pracovní píležitosti a to zejména pro kvalifikované pracovníky, aby svými píjmy dosáhli odpovídající životní úrovn. Svými politickými, správními a finanními nástroji však msto nemže pímo ovlivnit tento stav. Ve spolupráci s podnikatel však bude: upozorovat legislativní initele a státní správu na zvyšující se nespokojenost spoádaných oban a hledat podporu pro úpravy zákon o zamstnanosti, sociálním zabezpeení, daních a pod., ešit spolen se státní správou problémy trhu práce v horské oblasti, hledat konkrétní místní ešení pomocí dotací, pilotních projekt a pod. (vzdlávání, rekvalifikace, motivace ). K vytvoení systému pro ovlivování nepíznivé situace zpracovat ve spolupráci s podnikateli u úadem práce motivaní a komunikaní strategii, která pispje ke snadnjšímu uplatnní osob se zájmem o zamstnání pop. živnostenské podnikání. Od r Zjištní hlavních píin malé motivace u nezamstnaných Vytvoení a uplatnní motivaní a komunikaní strategie msta (v první fázi osvta na trhu práce, komunikace s nezamstnanými, prosazování morální odpovdnost postarat se o sebe ) Kvalifikaní a rekvalifikaní kurzy dle poteb místního trhu Lobbing u krajských a republikových poslanc za legislativní zmny ke zvýšení motivace k práci Msto Vejprty s místními podnikateli analýza, strategie postupu ,- K Zavedení systému ,- K prbžné udržování ,-K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (UK, R, EU) Starosta, vedoucí OVVSVŠ 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C2.1 Zvýšení informovanosti podnikatel a veejných podporách pi vytváení nových pracovních míst 2.C2.2 Vytvoení osvtového a vzdlávacího systému, založeného na ešení poteb trhu práce ve mst v. jazykové výuky 3.C1.2 Zaazení pedmtu volba povolání a podnikání do výuky ZŠ a další týkající se využití hospodáského potenciálu a marketingu 48

7 Strategický cíl: 2.C3 Využití hospodáského potenciálu msta Opatení: 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury Hlavním cílem tohoto opatení je provést audit souasného stavu a definovat poteby msta z hlediska technické a dopravní infrastruktury, které zlepší podmínky k podnikání, životní prostedí a kvalitu života ve mst. Dalším cílem je drobné seznámení se se zákonem. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním ízení. Toto opatení se netýká místních komunikací a osvtlení (viz opatení 3C4.3). Nezbytná jsou pravidelná jednání se správci sítí, pi kterých budou uplatovány požadavky msta a projednávány opravy a investice do sítí. Na jejich základ aktualizovat seznamy plánovaných a potenciálních projekt. Zásadním úkolem je koordinace realizovaných projekt. Provedení auditu dopravní a technické infrastruktury Pravidelná komunikace se správci sítí a veejnou krajskou a centrální správou Vedení aktuálního seznamu pipravovaných projekt a dlouhodobých zámr Prbžné získávání informací o veejných dotacích do infrastruktury Získávání potebných finanních prostedk pro realizaci vybraných projekt Msto Vejprty, správci sítí Prbžn Provedení auditu souasného stavu a definice poteb v režii msta, odborná podpora ,- K. Prbžná aktualizace v režii msta. Píprava a realizace vybraných projekt dle aktuálních poteb. Rozpoet msta, soukromé (princip ppp), dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí OSMM 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) 2.C3.5 Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj 3.C4.3 Opravy a pée o komunikace v. jejich osvtlení a další týkající se rozvoje hospodáství zlepšení životních podmínek 49

8 Strategický cíl: 2.C3 Opatení: 2.C3.2 Využití hospodáského potenciálu msta Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti Stávající parkovací plochy byly vybudovány jako souást obanské vybavenosti (u nákupních stedisek apod.). K parkování osobních vozidel slouží pedevším ulice msta. Na rekonstruovaném námstí bude asi 20 parkovacích míst. Poet parkovacích míst neodpovídá rozvojovým zámrm msta (pro cestovní ruch, zkvalitnní prostedí a pod.), ani není zajištna jejich bezpenost. Zámrem opatení je podporovat vznik bezpených parkovacích míst s výhodnou dostupností pro návštvníky a souasn omezit zatížení nkterých ástí centra msta. Parkovišt budou ešena s ohledem na pístupnost v zimním období, ve kterém budou sloužit také místním obyvatelm jako záchytná parkovišt. Vytipování nejvýhodnjších lokalit pro výstavbu parkovacích ploch Zahrnutí vybraných lokalit do územního plánu msta Zpracování potebné projektové dokumentace a zmapování možností získání dotací Provedení územního a stavebního ízení, realizace výstavby Zajištní bezpenosti parkovacích ploch (hlídání, oplocení) Msto Vejprty, soukromí podnikatelé Od r prbžn zjištní aktuálního stavu a možností rozšíení v režii msta Od 2008 projektová dokumentace ,- K Postupná výstavba parkovacích ploch ,- K Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) len rady odpovdný za úsek dopravy, vedoucí OSMM 1.C3.6 Rozšíení mstského integrovaného záchranného a bezpenostního systému zapojením okolních obcí 2.C3.1 Koordinace a realizace projekt pro zlepšení dopravní a technické infrastruktury (spolen se správci sítí, krajskou a centrální veejnou správou) 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových ). 3.C2.4 Pizpsobení dopravní obslužnosti potebám oban 3.C4.3 Opravy a pée o komunikace v. jejich osvtlení 4.C3.7 Vytvoení koncepce spolupráce v cestovním ruchu se saskými organizacemi a další týkající se zlepšení cestovního ruchu a vzhledu msta a okolí 50

9 Strategický cíl: 2.C3 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje Opatení: 2.C3.3 Podpora zkvalitnní místní sít služeb pro rozvoj rzných hospodáských odvtví Jak vyplývá z vize, realizace strategických cíl má pispt k pemn msta v prosperující sobstané centrum, což znamená s odpovídajícími službami. Podstatné je zpracovat analýzu kompletní sít služeb (veejných, obanských, obchodních, turistických, finanních, poradenských) a ve spolupráci s podnikateli a obany zjistit poteby msta. Ze získaných podklad zpracovat elektronický atlas služeb msta, který ukáže aktuální stav, nedostatky v pokrytí službami a podnikatelské možnosti i ohrožení. Nezbytné je atlas prbžn aktualizovat a využívat jej pi komunikaci s poskytovateli služeb, investory, úady, turisty, místními organizacemi apod. Vznikne tím jeden z dalších dlouhodobých specifických dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta, využitelný v mstském informaním a marketingovém systému. Zpracování analýzy a poteb msta z hlediska služeb Vytvoení atlasu služeb a jeho aktualizace a efektivní využívání Postupné rozšíení na celou zájmovou oblast msta (okolní obce) Prezentace a propagace veejnosti Msto Vejprty, poskytovatelé služeb 2006 zpracování analýzy a poteb 2007 vytvoení elektronického atlasu služeb 2008 a dále prbžná aktualizace a rozšíení o služby okolních obcí 2006 cca ,- K 2007 cca ,- K 2008 a dále v režii OSM 2006 a 2007 z projektu APM R Europodnikatelky 21.stol. Starosta, vedoucí OSMM 1.C1.2 Vybudování multifunkního informaního centra pro návštvníky i obany msta 1.C2.1 Zlepšení komunikace s organizacemi a obany msta 2.C3.2 Vytvoení parkovacích míst pro rozvoj cestovního ruchu a zajištní jejich bezpenosti 3.C1.1. Podpora rozvoje živností, zamených na obanské služby 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí 4.C3.6 Propojení veejných služeb s nmeckou stranou v dlouhodo-bém horizontu a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 51

10 Strategický cíl: 2.C3 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje (v. turistické) Opatení: 2.C3.4 Napojení msta do turistických tras (pších, nauných, cyklistických, lyžaských, automobilových) Msto a jeho okolí patí do turistické oblasti Krušné hory a Podkrušnohoí. Územím procházejí pší a cyklotrasy, k nimž existují informaní a propaganí materiály. Neprochází zatím udržované lyžaské trasy, nauné stezky nebo automobilový poznávací okruh. Neexistuje zatím ani napojení na saské trasy (nap. na systém Erzgebirgscard ). V souasných individuálních propaganích materiálech není msto uvedeno jako výchozí bod. Vzhledem k faktu, že tyto materiály vznikaly v rzných obdobích a u rzných subjekt a nebyly dostaten koordinovány, propagace msta se stala nepehledná. Cílem je vytvoit ucelený obraz stávajících i potenciálních napojení na existující trasy z msta a okolí (prvodce, mapy, odkazy). Souástí budou návrhy nových nauných a tématických stezek (pírodní, prmyslová, dopravní, hraniní a pod.) a jejich zapojení do systému, pop. napojení na agroturistické objekty a trasy. Analýza souasného stavu a možnosti využití potenciálu. Zpracování uceleného a koordinovaného propaganího materiálu. Zpracování návrh nauných stezek ve spolupráci s místními organizacemi. Msto Vejprty, OS, organizace psobící v cestovních ruchu V r analýza a návrhy ešení Od 2008 postupná realizace analýza ,-K, návrhy ešení v režii msta a dále po ,-K ron. Rozpoet msta, soukromé, dotace z veejných zdroj (ÚK, R, EU) Starosta, vedoucí SÚ, místní poskytovatelé služeb 1.C1.1 Intenzivní a dlouhodobá prezentace a propagace msta a jeho rozvojových zámr v R a v zahranií 2.C1.4 Vytvoení komplexního programu rozvoje cestovního ruchu a jeho realizace - propojení všech poskytovatel služeb a atraktivit a jejich spolený marketing 4.C2.2 Intenzivní prezentace nabídek a propagace msta a okolí selektivn rzným cílovým skupinám 4.C3.7 Vytvoení koncepce spolupráce v cestovním ruchu se saskými organizacemi a další týkající se využití hospodáského potenciálu, integrace horských obcí do spádové oblasti Vejprtsko, zlepšení image a marketingu 52

11 Strategický cíl: 2.C3 Opatení: 2.C3.5 Dobudování infrastruktury pro poteby rozvoje Podpora budování energetických zaízení, využívající obnovitelných zdroj Hebenová oblast Krušných hor skýtá adu možností výroby energií alternativními zdroji. Oekávaným trendem, dle energetické koncepce R a ÚK a vývoje cen energií v posledních letech, je intenzivní využívání vtrné, slunení, vodní a geotermální energie a biopaliv a odpad. Provést v návaznosti na energetickou studii z r analýzu stávajícího stavu a potenciálu. Zpracovat energetický audit budov v majetku msta (pop. dalších objekt po dohod s vlastníky). Výsledky zapracovat do územního a strategického plánu rozvoje. Prbžné zjišovat zájem ze strany investor. Pro potenciální investory zpracovat výzvu k ešení poteb msta energiemi z alternativních zdroj. Vznikne tím jeden z dalších dlouhodobých specifických dokument pro efektivní využití hospodáského potenciálu msta. Zpracování píslušné dokumentace a zjišování zájmu investor. Získávání zkušeností od obcí v R i v zahranií. Iniciace spolupráce s okolními obcemi (i saskými). Msto Vejprty, Ústecký kraj, potenciální investoi. Od 2008 zpracování analýzy, auditu a definice poteb píprava pilotního projektu , przkumná dokumentace ,- K projektová dokumentace ,-K (pi pedpokládané investici 10 mil. K.). Od r ásten z rozpotu msta a z dotací ÚK, R a EU Starosta, vedoucí SÚ a OSMM 2.C1.3 Vytvoení profesionálního systému nabídek a vyjednávání s investory 3.C1.1. Podpora rozvoje živností, zamených na obanské služby 3.C2.5 Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství 3.C4.4 Opravy a údržba stavebních památek a významných objekt 4.C1.2 Nabídka spolupráce obcím pi ešení problém horských obcí a využívání píležitostí 4.C1.4 Spolené územní plánování a projektování 4.C3.5 Vytvoení projektových partnerství k píprav a realizaci spolených projekt v rámci Cíle 3 nových Struktur. fond 4.C3.6 Propojení veejných služeb s nmeckou stranou v dlouhodobém horizontu a další týkající se rozvoje podnikání a marketingu msta 53

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZE SKÉHO KRAJE

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZE SKÉHO KRAJE Zdroj: NP Šumava Píílloha.. 1 Soullad se sttrattegiickýmii dokumentty ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZESKÉHO KRAJE Hlavní cíle píprava závazného územn plánovacího dokumentu pro celé území Plzeského kraje, který

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva

Prbžná zpráva íslo: 2 Období: 1. 10. 2005 31. 12. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.02 íslo smlouvy: 1.1/168 Název projektu: PERSPEKTIVA 2004 práce v parcích a zahradách Název opatení : 1.1. Posílení aktivní politiky zamstnanosti Jméno píjemce:

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu

PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007. k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu PRACOVNÍ TEXTY IV. 21. ervna 2007 k cyklu Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu Pracovní texty jsou ureny k výuce ve tíd. Jsou interním výukovým materiálem, nelze je rozšiovat nebo používat v jiných školících

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004

Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie. eská republika. Kvten 2004 Politická situace v R v oblasti využití obnovitelných zdroj energie Kvten 2004 European Renewable Energy Council Námstí Pemysla Otakara II. 87/25 26, rue du Trone CZ - 370 01 eské Budjovice B-1000 Brussels

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více