Anorganické názvosloví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anorganické názvosloví"

Transkript

1 1. Oxidační číslo Oxidační číslo je základním pojmem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku v jakémkoliv chemickém stavu je náboj, který by byl přítomen na atomu prvku, kdybychom elektrony v každé vazbě vycházející z tohoto atomu přidělili elektronegativnějšímu atomu. Pouze prvky v elementárním stavu, tj. nesloučené s jiným druhem prvku, mají oxidační číslo 0; ostatním prvkům přisuzujeme kladné či záporné oxidační číslo, jež u značky prvku zapisujeme římskou číslicí a v názvu vyznačujeme koncovkou. K označení oxidačních čísel prvků používáme v českém anorganickém názvosloví těchto zakončení: Kladné oxidační číslo Zakončení u kationtů Zakončení u aniontů I -ný -nan II -natý -natan III -itý -itan IV -ičitý -ičitan V -ečný, -ičný -ečnan, -ičnan VI -ový -an VII -istý -istan VIII -ičelý -ičelan Pro záporné oxidační číslo používáme zakončení id bez ohledu na jeho velikost 2. Násobící předpony Je-li v dané sloučenině zastoupen atom určitého prvku vícekrát, bývá tato četnost vyjádřena v názvu násobící předponou: Násobek: 1... mono di tri tetra penta hexa hepta okta nona deka undeka dodeka trideka tetradeka pentadeka hexadeka heptadeka oktadeka nonadeka eikosa heneikosa dokosa trikosa- atd nonakosa triakonta hentriakonta dotriakonta tritriakonta tetrakonta- 1

2 50... pentakonta hexakonta heptakonta oktakonta nonakonta hekta- 3. Názvosloví oxidů a sulfidů Oxidy jsou podvojné sloučeniny kyslíku s jiným prvkem, v nichž atom kyslíku vystupuje v oxidačním čísle, sulfidy jsou sirná analoga oxidů: O, S. a) Tvorba vzorce: Napsat značku prvku uvedeného v názvu a za ní značku kyslíku, nebo síry. Podle zakončení názvu vyznačit mocenství vázaného prvku. Zapsat stechiometrické koeficienty počet atomů vázaného prvku a atomů kyslíku (nebo síry) v takovém poměru, aby počet záporných nábojů kyslíku (nebo síry) přesně kompenzoval počet kladných nábojů vázaného prvku: molekula musí být elektroneutrální. Př. oxid hlinitý Al O koncovka itý určuje, že hliník je (kladně) trojmocný hliník je třeba vzít dvakrát a kyslík třikrát: pak 6 záporných nábojů kyslíku je kompenzováno 6 kladnými náboji dvou atomů hliníku: Al 2 II O3 Př. sulfid zirkoničitý Zr S koncovka ičitý určuje, že zirkonium je (kladně) čtyřmocné 4 kladné náboje zirkonia je třeba kompenzovat dvěma dvoumocně zápornými atomy síry: Zr V S 2 b) Tvorba názvu: Podle přítomnosti atomu kyslíku nebo síry zapsat slovo oxid, či sulfid. Podle počtu atomů kyslíku (nebo síry) zjistit mocenství vázaného atomu a to vyjádřit v názvu příslušnou koncovkou oxidačního čísla. Př. Li 2 O dva záporné náboje kyslíkového atomu sou kompenzovány dvěma atomy lithia, a proto každý atom lithia má oxidační číslo, jemuž odpovídá názvoslovná koncovka ný: Př. V 2 S 5 Li 2 O oxid lithný pět dvoumocně záporných atomů síry vytváří celkem 10 záporných nábojů, jež jsou kompenzovány dvěma atomy vanadu. Každý z nich musí být pětimocně kladný a tomu odpovídá koncovka -ičný: V 2 +V S5 sulfid vanadičný Podvojné oxidy: některé oxidy mají souhrnný vzorec, jenž představuje složeninu dvou jednodušších oxidů. 2

3 Př. Fe 3 O 4 kyslíkové atomy vytvářejí 8 záporných nábojů, jež jsou kompenzovány třemi atomy železa: na železo tak připadá neceločíselný kladný náboj, který nelze vyjádřit koncovkou mocenství. Usoudíme tedy, že jde o oxid podvojný, rozepíšeme vzorec na dílčí jednodušší oxidy a nazveme je samostatně. Výsledný název pak bude složeninou názvů dílčích: Fe I O oxid železnatý II Fe 2 O3 oxid železitý Fe 3 O 4 oxid železnato-železitý Př. MgAl 2 O 4 kyslíkové atomy vytvářejí 8 záporných nábojů, jež jsou kompenzovány atomem hořčíku a dvěma atomy hliníku, mezi které rozdělíme kladné náboje, tak aby nebyly v rozporu s přirozeným mocenstvím atomů: Mg I II Al 2 O4 oxid hořečnato-hlinitý kationty jsou řazeny ve vzorci podle mocenství (v případě stejného mocenství řadíme prvky podle prvního písmene značky prvku) c) Procvičování I.: 1. sulfid chromitý 2. oxid dusný 3. sulfid kademnatý 4. oxid manganistý 5. oxid selenový 6. oxid železnato-titaničitý 7. oxid manganato-manganitý 4. Názvosloví peroxidů a superoxidů 8. OsO 5 9. K 2 S 10. SiO FeO 12. (NH 4 ) 2 S 13. CaTiO BeAl 2 O 4 Peroxidy jsou sloučeniny, obsahující skupinu dvou atomů kyslíku, celou v oxidačním čísle (O 2 ), superoxidy obsahují skupinu dvou atomů kyslíku, celou v oxidačním čísle I (O 2 -I ). a) Tvorba vzorce: Napsat vázaný prvek v názvu a za něj skupinu O 2. Podle názvu peroxid nebo superoxid přisoudit skupině mocenství, nebo I a dopočítat stechiometrické koeficienty: Př. peroxid sodný (též peroxid sodíku) Na (O 2 ) dva záporné náboje skupiny O 2 budou kompenzovány dvěma atomy kladně jednomocného sodíku, který má proto v názvu zakončení ný: Na 2 O2 Př. superoxid rubidný (též peroxid sodíku) Rb(O 2 ) -I jeden záporný náboj skupiny O 2 je kompenzován právě jedním atomem jednomocně kladného rubidia, tedy vzorec zůstává: Rb I (O 2 ) -I 3

4 b) Tvorba názvu: Zde je situace složitější, protože vzorec může v některých případech připomínat zároveň oxid, peroxid i superoxid. Správná varianta bude taková, kde prvek nemá oxidační číslo, které by bylo v rozporu s jeho přirozeným mocenstvím. Které to je? Pro jednoduchost si zapamatujme, že prvky I.A skupiny (alkalické kovy) jsou jednomocné, prvky II.A skupiny (kovy alkalických zemin) jsou dvoumocné. Postupujeme proto ve sporném případě tak, že danou sloučeninu nazveme jako oxid, peroxid a superoxd, a poté zvolíme správnou variantu, na základě přirozeného mocenství prvku. Př. KO 2, ClO 2, BaO 2 K V O 2 oxid drasličitý Cl V O 2 oxid chloričitý Ba V O 2 oxid baričitý K I (O 2 ) peroxid draselnatý Cl I (O 2 ) peroxid chlornatý Ba I (O 2 ) peroxid barnatý K (O 2 ) I superoxid draselný Cl (O 2 ) I superoxid chlorný Ba (O 2 ) I superoxid barný Pozn. Správné názvy jsou tučně vysazené. 5. Názvosloví hydroxidů a hydrogensulfidů Hydroxidy jsou sloučeniny obsahují skupinu OH v oxidačním čísle I, hydrogensulfidy jsou jejich sirná analoga, mají tedy skupinu (SH) -I. a) Tvorba vzorce: Napsat značku vázaného prvku a za ní takový počet OH skupin či SH skupin, který odpovídá mocenství vázaného prvku, vyjádřeného v názvu zakončením. Kromě vázaného prvku se někdy může vyskytovat i skupina: nejčastěji bývá jednomocně kladný amonný kation NH 4 +. Př. hydroxid hlinitý Al OH trojmocnému atomu hliníku odpovídají tři skupiny (OH) -I Al II (OH) 3 -I Př. hydrogensulfid hořečnatý Mg SH dvojmocnému atomu hořčíku odpovídají dvě skupiny (SH) -I Mg I (SH) 2 -I b) Tvorba názvu: Podle počtu (OH) nebo (SH) skupin zjistit mocenství vázaného prvku a to v názvu vyjádřit koncovkou. Př. Ti(SH) 4 čtyřem záporně jednomocným skupinám (SH) odpovídá kladně čtyřmocný titan, tedy kation titaničitý Ti V -I (SH) 4 hydrogensulfid titaničitý Př. NH 4 OH jednu záporně jednomocnou skupinu (OH) kompenzuje kation amonný: 4

5 NH 4 OH -I c) Procvičování II.: 1. hydroxid železnatý 2. hydrogensulfid draselný 3. hydroxid lithný 4. hydrogensulfid olovnatý hydroxid amonný 5. Ba(OH) 2 6. Be(HS) 2 7. Fe(OH) 3 8. NaHS 6. Názvosloví hydridů Hydridy jsou sloučeniny vodíku s jiným prvkem; z hlediska názvosloví je významné, je-li tímto prvkem kov, nebo nekov. Kovové hydridy obsahují atom vodíku v oxidačním čísle I. a) Tvorba vzorce: Podle zakončení názvu zjistit hodnotu kladného mocenství vázaného prvku a vykompenzovat příslušným počtem hydridových aniontů (H) -I. Př. hydrid berylnatý Be H kation berylnatý má podle koncovky oxidační číslo I, a proto musí být kompenzován dvěma anionty (H) -I Be I H 2 -I b) Tvorba názvu: Podle počtu atomů vodíku zjistit mocenství kationtu kovu a to vyjádřit koncovkou. Př. LiH jeden záporný náboj hydridového aniontu je kompenzován jedním kationtem lithia, který má proto náboj (koncovka ný): Li H -I hydrid lithný Nekovové hydridy obsahují vodík v oxidačním čísle a používají se u nich triviální názvy (nelze je odvozovat). V následujícím přehledu jsou uvedeny nejběžnější: CH 4 methan N 2 H 4 hydrazin C 2 H 6 ethan PH 3 fosfan SiH 4 silan H 2 O voda NH 3 amoniak (čpavek) H 2 S sulfan(sirovodík) Hydridy prvků VII.A skupiny halogenů, představují samostatnou názvoslovnou skupinu. 7. Názvosloví halogenovodíkových kyselin (halogenovodíků) Jedná se o hydridy nekovů halogenů, v nichž atom vodíku má oxidační číslo, zatímco atom halogenu I. Nacházejí-li se tyto sloučeniny v plynném skupenství, označujeme je jako halogenovodíky, jestliže jsou tyto plyny rozpuštěny ve vodě (přitom ale s vodou nijak nereagují), nazývají se v tomto kapalném stavu termínem halogenovodíkové kyseliny. HF = H F -I = fluorovodík = kyselina fluorovodíková 5

6 HCl = H Cl -I = chlorovodík = kyselina chlorovodíková HBr = H Br -I = bromovodík = kyselina bromovodíková HI = H I -I = jodovodík = kyselina jododíková 8. Názvosloví solí halogenovodíkových kyselin Soli kyselin vznikají náhradou vodíkového kationtu v halogenovodíku jiným kationtem a v názvosloví nesou zakončení id. Odštěpením vodíkového kationtu z molekuly halogenovodíku získáme halogenidový anion, v oxidačním čísle I. HF F - kyselina H + fluorid fluorovodíková a) Tvorba vzorce: Napsat značku vázaného prvku a za ni značku příslušného halogenu. Počet halogenidových aniontů musí odpovídat mocenství vázaného prvku, jež je v názvu vyjádřeno zakončením: Př. bromid molybdenitý Mo Br koncovka id (bromid) napovídá, že se jedná o sůl halogenovodíkové kyseliny. Trojmocný molybden musí být kompenzován třemi bromidovými anionty: Mo II -I Br 3 Př. fluorid jodistý I F sedmimocný jód (-istý) bude kompenzován sedmi fluoridovými anionty I +VII -I F 7 b) Tvorba názvu: podle počtu halogenidových aniontů zjistit mocenství vázaného prvku a to v názvu vyjádřit příslušnou koncovkou: Př. SiCl 4 čtyři chloridové anionty kompenzují čtyřmocný kationt křemíku (křemičitý) Si V -I Cl 4 chlorid křemičitý c) Procvičování III.: 1. jodid draselný 2. fluorid vápenatý 3. bromid stříbrný 4. chlorid fosforečný 5. fluorid hlinitý 9. Názvosloví kyslíkatých kyselin 6. CCl 4 7. SF 6 8. KBr 9. CoCl CaI 2 Kyslíkaté kyseliny jsou látky obecného vzorce HXO, kde X je středový atom s různě vysokým kladným mocenstvím: H X +? O 6

7 a) Tvorba vzorce: Podle názvu kyseliny dosadit značku příslušného středového prvku a označit jeho mocenství, vyjádřené v názvu koncovkou. Poté sečíst kladné náboje vodíkového a středového atomu a vykompenzovat příslušným počtem záporně dvoumocných kyslíkových atomů. Jestliže součet kladných nábojů vyjde lichý (a nemůžeme jej vykompenzovat celistvým počtem dvoumocně záporných kyslíkových atomů), připíšeme automaticky o 1 atom vodíku navíc. Př. kyselina chloritá H Cl III O součet kladných nábojů H, Cl III = V vykompenzujeme dvěma dvoumocně zápornými kyslíkovými atomy: H Cl III O 2 Př. kyselina křemičitá H Si IV O součet kladných nábojů H, Si IV = +V je lichý, proto připíšeme ještě 1 atom vodíku a 6 kladných nábojů vykompenzujeme třemi kyslíkovými atomy: H Si IV O 3 Jsou-li ve vzorci kyseliny přítomny více než dva vodíkové atomy, nebo více než jeden středový atom, je tato skutečnost vyjádřena v názvu násobícími předponami. V případě většího počtu vodíkových atomů následuje za násobící předponou slovo hydrogen, v případě druhém je násobící předpona umístěna před názvem středového atomu: VII Př. kyselina pentahydrogenjodistá H 5 I O předpona pentahydrogen znamená 5 vodíků, proto píšeme rovnou H 5. Součet kladných nábojů je pak (+V) + (+VII) = +XII, a proto dopíšeme 6 kyslíkových atomů: H 5 I VII O6 Př. kyselina tetraboritá H B 4 III O násobící předpona se vztahuje k středovému atomu, proto hned píšeme III BB4. Součet kladných nábojů pak je H + B4 = +XIII, tedy lichý, a proto připisujeme 1 atom H. Potom 14 kladných nábojů vykompenzujeme 7 kyslíkovýmih atomy: III H 2 BB4 O7 Peroxokyseliny mají v molekule peroxidický můstek O O a v názvu předponou peroxo-. Ve vzorci se to projeví přítomností jednoho kyslíkového atomu navíc. Odvodíme tedy vzorec normální kyseliny, připíšeme 1 atom kyslíku a tím získáme vzorec odpovídající peroxokyseliny: Př. kyselina peroxosírová odvodíme vzorec kyseliny sírové a přidáme 1 atom kyslíku: H 2 S VI O4 + O = H2 SO 5 7

8 Thiokyseliny v názvu vyznačujeme předponou thio- a ve struktuře jejich molekuly je jeden kyslíkový atom zaměněn za atom síry. Proto nejprve odvodíme vzorec normální kyseliny, a poté ubereme 1 atom kyslíku a přidáme 1 atom síry: Př. kyselina thiosírová odvodíme vzorec kyseliny sírové, ubereme atom kyslíku, přidáme atom síry: H 2 SO 4 H 2 S 2 O 3 b) Tvorba názvu: Sečtením kladných nábojů vodíkových atomů a záporných nábojů kyslíkových atomů zjistíme, jak veliký kladných náboj nese centrální atom. Ten v názvu vyjádříme koncovkou mocenství. Odpovídajícími násobícími předponami vyjádříme případný větší počet vodíkových atomů (než 2), či větší počet středových atomů (než 1): Př. HBrO dva záporné náboje kyslíkového atomu a jeden kladný náboj vodíkového atomu určují, že středový atom chlóru má oxidační číslo I. Tomu odpovídá koncovka ný, v ženském rodu ná kyselina: H Br I O Př. H 2 Cr 2 O 7 kyselina bromná na dva středové atomy chrómu připadá 14-2=12 kladných nábojů, takže každý atom chrómu má oxidační číslo +VI; tomu odpovídá koncovka ová kyselina. Násobící předponou vyjádříme, že jsou přítomny 2 středové atomy chrómu: Př. H 4 I 2 O 9 H 2 Cr2 VI O7 kyselina dichrómová na dva centrální atomy jódu připadá 18-4=14 kladných nábojů, takže jód má oxidační číslo +VII; tomu odpovídá koncovka istá kyselina. Násobícími předponami vyjádříme přítomnost 4 atomů vodíku a dvou atomů jódu: H 4 I2 VII O9 kyselina tetrahydrogendijodistá Poznámka: Při odvozování názvu kyseliny je třeba vzít v úvahu, že bychom mohli dospět k názvu nereálné sloučeniny, v níž by mocenství centrálního bylo v rozporu s přirozeným mocenstvím daného prvku. V takovém případě je třeba uvažovat, že se jedná o peroxokyselinu, nebo thiokyselinu. Pro účely takového posouzení si zapamatujme, že středové kationty ze IV.A skupiny vystupují typicky jako čtyřmocné, středové atomy ze VI.A skupiny mají typicky oxidační čísla V, nebo +VI. c) Procvičování IV.: 1. kyselina bromistá 2. kyselina chlorečná 3. kyselina selenová 4. kyselina uhličitá 5. kyselina tetrahydrogenkřemičitá 6. kyselina hexahydrogentellurová 8 7. kyselina difosforečná 8. kyselina disiřičitá 9. kyselina peroxofosforečná 10. kyselina thiosiřičitá 11. HBO H 2 OsO 5

9 13. HNO H 2 CrO H 3 AsO H 10 SiO H 4 P 2 O H 3 PO 3 S 10. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin mají názvoslovné zakončení an (viz tabulka zakončení aniontů kapitola oxidační číslo) a vznikají náhradou všech vodíkových kationtů v kyselině jinými kationty. Odštěpením vodíkových kationtů z molekuly kyseliny získáme anion kyseliny, který nese tak veliký záporný náboj, kolik vodíkových kationtů bylo odštěpeno: H 2 SO 4 kyselina sírová 2H + SO 4 síran a) Tvorba vzorce: nejprve odvodit vzorec kyseliny, od níž je sůl odvozena a odštěpením vodíkových kationtů zjistit velikost záporného náboje aniontu kyseliny. Pak napsat značku (vzorec) kationtu uvedeného v názvu i s příslušným mocenstvím, jež je vyjádřeno koncovkou, za ni pak anion kyseliny. Poté stechiometricky vyjádřit poměr kationtu a aniontu, aby výsledná sloučenina byla elektroneutrální. Př. Bromnan vápenatý Bromnan je sůl kyseliny bromné HBrO. Odštěpením jejího jediného vodíkového kationtu získáme bromnanový anion BrO -I. Je zřejmé, že dvoumocně kladný vápenatý kation musí být kompenzován dvěma jednomocně zápornými bromnanovými zbytky: Ca II -I (BrO) 2 Př. Dichroman amonný Dichroman je sůl kyseliny dichromové H 2 Cr 2 O 7. Odštěpením jeho dvou vodíkových kationtů vzniká dichromanový anion Cr 2 O 7. Ten musí být + kompenzován dvěma jednomocně kladnými amonnými kationty (NH 4 ): + (NH 4 ) 2 Cr2 O 7 Př. Fosforečnan titaničitý Víme už, že fosforečnany odvozujeme od kyseliny trihydrogenfosforečné, H 3 PO 4. Odštěpením jejích tří vodíkových kationtů vznikne trojmocný I fosforečnanový anion PO 4. Titaničitý kation má oxidační číslo V, takže jej vezmeme třikrát (3xIV = XII), a fosforečnanový anion čtyřikrát (4x(I) = -XII): V I Ti 3 (PO4 ) 4 Podvojné soli: Častý je případ, že sůl obsahuje dva druhy kationtů; zbytek kyseliny (anion) odvodíme stejným způsobem, jako v předchozích případech a poté jej vykompenzujeme oběma uvedenými kationty. 9

10 Př. Síran draselno-hlinitý Anorganické názvosloví Kation draselný a hlinitý vytvářejí dohromady čtyři kladné náboje, a proto budou kompenzovány dvěma dvoumocně zápornými síranovými anionty: Smíše né soli: To jsou sloučeniny, kde kation je vykompenzován větším počtem (alespo ň dvěma) různých aniontů. Vzorec se stechiometricky upraví tak, aby náboj kationtu kompenzoval záporné náboje všech aniontů. Kation železitý Fe II bude kompenzovat tři záporné náboje aniontů Cl -I, II SO 4 : Hydráty solí: Mnohé soli krystalizují s určitým typickým počtem molekul krystalové vody to jsou tzv. hydráty. Počet molekul krystalové vody se uvádí násobící předponou a slovem hydrát, ve vzorci se tento počet molekul vody odděluje tečkou za vzorec soli: CuSO 4.5H 2 O se čte jako CuSO 4 s pěti molekulami vody, název zní: pentahydrát síranu měďnatého. Př. Heptahydrát síranu železnatého Odvodíme nejprve vzorec síranu železnatého, FeSO 4, oddělíme tečkou a doplníme 7 molekul vody (heptahydrát): b) Tvorba názvu: Nejdříve musíme zjistit, od jaké kyseliny je odvozen anion soli; po určité zkušenosti je to patrné na první pohled, pro začátek si však vysvětlíme postup. Anion soli vznikl odtržením minimálně jednoho vodíkového kationtu, takže ke zbytku kyseliny připíšeme minimálně jeden vodík a kyselinu nazveme, V případě, že název je nesmyslný oxidační číslo středového atomu je v rozporu s jeho přirozeným mocenstvím připíšeme další atom vodíku a kyselinu znovu nazveme. Nyní vidíme, kolik vodíkových kationtů bylo z kyseliny odštěpeno, takže víme, jak velký je náboj aniontu kyseliny. Podle něho pak určíme mocenství kationtu, jež bude v názvu kationtu vyjádřeno koncovkou. Př. Cu(NO 2 ) 2 Ke zbytku kyseliny (NO 2 ) přidáme 1 vodíkový atom a kyselinu HNO 2 pojmenujeme: kyselina dusitá. To není v rozporu s žádným výše uvedeným pravidlem, takže víme, že anion kyseliny vznikl odštěpením jediného kationtů H + I a je tedy záporně jednomocný NO 2. Dva tyto anionty musí být proto kompenzovány dvoumocně kladným kationtem měďnatým: Př. HgSiO 3 K Al II (SO ) 4 2 Př. Chlorid-síran železitý II -I Fe Cl SO 4 FeSO 4.7H O 2 Cu I (NO 2 ) 2 I dusitan měďnatý Přidáním vodíkového atomu ke zbytku kyseliny získáme sloučeninu se vzorcem HSiO 3 kyselina křemičná. To je v rozporu s přirozeným 10

11 mocenstvím křemíku (prvek IV.A skupiny tabulky), proto přidáme ještě jeden vodíkový atom: H 2 SiO 3 = kyselina křemičitá. Tento název již vyhovuje, a proto odtržením dvou vodíkových kationtů vzniká křemičitan anion SiO 3. Ten kompenzuje jediný dvoumocný kation rtuťnatý: Hg I SiO 3 Př. NaCr(SO 4 ) 2.12H 2 O křemičitan rtuťnatý Snadno zjistíme, že zbytek kyseliny náleží látce o vzorci H 2 SO 4 kyselině sírov é. Je však o podvojnou sůl a zároveň o hydrát. Dva zbytky SO 4 tvoří celkem 4 záporné náboje a je nutné rozhodnout, jaké oxidační číslo má každý z kationtů. Víme už, že prvky první skupiny (I.A) vystupují jako jednomocné, takže sodík má oxidační číslo a chróm tedy II. Přítomnost 12 molekul krystalové vody vyjádříme slovem dodekahydrát na začátku slova: c) Procvičování V.: Na Cr II (SO 4 ) 2.12H2 O 1. uhličitan vápenatý jodistan draselný síran železitý 4. chroman olovnatý 5. dusičnan amonný 6. siřičitan sodný 7. ciničitan křemičitý 8. thiosíran sodný 9. thiosiřičitan zinečnatý 10. peroxosíran bismunitý dodekyhydrát síranu sodno-chromitého 11. wolframan manganatý 12. dihydrát fosforečnanu hlinitého 13. dekahydrát uhličitanu sodného 14. Ag 2 (SO 4 ).7H 2 O 15. AuNO Pb(ClO 4 ) Mg(NO 2 ) KBrO Na 2 SO 3.1/2H 2 O 20. CaSO Názvosloví hydrogensolí kyslíkatých kyselin Hydrogensoli vznikají náhradou pouze některého vodíkového kationtu v molekule kyseliny jiným kationtem. Počet zbylých, neodštěpených vodíkových aktiontů vyjadřujeme násobící předponou a slovem hydrogen, zbývá-li 1 neodštěpený vodík, násobící předpona se nepoužívá. a) Tvorba vzorce: nejprve napíšeme vzorec kyseliny, od níž je hydrogensůl odvozena, a poté odštěpíme jen tolik kationtů H +, aby jich ve zbytku kyseliny zůstal takový počet, jaký je uveden v názvu. Počet odštěpených kationtů H + udává pak velikost záporného náboje zbytku kyseliny; ten se kompenzuje kationtem, uvedeným v názvu. Př. Hydrogenchroman barnatý Jde o hydrogensůl kyseliny chromové, pro níž odvodíme vzorec H 2 CrO 4. Ve zbytku kyseliny musí zůstat 1 H-atom (předpona hydrogen), takže při - tvorbě zbytku HCrO odštěpen 1 kation H + 4 byl (proto je také ve zbytek kyseliny jednomocně záporný). Barnatý kation tedy vykompenzujeme dvěma takovými zbytky: Ba I -I (HCrO 4 ) 2 11

12 Př. Hydrogenboritan kobaltitý Anorganické názvosloví Hydrogenboritan odvodíme od kyseliny trihydrogenborité H 3 BO 3. 1 H-atom musí zůstat, takže odštěpením dvou iontů H + vzniká dvoumocně záporný hydrogenboritanový anion HBO 3 : Co 2 II (HBO3 ) 3 Př. Dihydrogenfosforečnan zinečnatý Název říká, že ve zbytku kyseliny zůstanou dva H-atomy, takže od kyseliny trihydrogenfosforečné H 3 PO 4 odštěpíme pouze jeden kation H +. Dva takto vytvořené jednomocně záporné zbytky jsou pak kompenzovány zinečnatým kationtem: Zn I (H 2 PO 4 ) 2 -I b) Tvorba názvu: Úplně stejně jako v případě normálních solí musíme nejdříve zjistit, od jaké kyseliny je odvozen zbytek kyseliny. Poté, co zjistíme vzorec původní kyseliny, uvidíme kolik iontů H + bylo nahrazeno, a tedy, jak veliký je záporný náboj zbytku kyseliny: z něho poté zjistíme mocenství kationtu. Vnázvu nezapomene uvést předponu hydrogen-, popřípadě ještě násobící předponu, jestliže ve zbytku kyseliny zůstal více než jeden vodíkový kation. Př. Cd(H 2 BO 3 ) 2 Připojením prvního atomu vodíku snadno zjistíme, že výchozí kyselinou je H 3 BO 3. Zbytek kyseliny H 2 BO3 dihydrogenboritan tedy vznikl + odštěpením jediného iontu H, takže je jednomocně záporný. Jestliže je kadmium kompenzováno dvěma jednomocnými zbytky, musí být dvoumocně kladné (kation kademnatý): Cd I I (H 2 BO 3 ) 2 dihydrogenboritan kademnatý Př. NaHSO 3 Připojením jednoho atomu vodíku zjistíme, že výchozí kyselinou je kyselina siřičitá H 2 SO 3. Zbytek kyseliny HSO 3 hydrogensiřičitan tedy vznikl + odštěpením jediného iontu H, takže je jednomocně záporný. Sodík, který je kompenzován jediným jednomocným zbytkem, musí být jednomocně kladný (kation sodný): Na I HSO 3 hydrogensiřičitan sodný c) Procvičování VI.: 1. hydrogenuhličitan vápenatý 4. Fe(HSO 4 ) 2 2. dihydrogenfosforečnan draselný 5. ZnHBO3 3. hydrogenkřemičitan rtuťnatý 6. Mg(HCO )

13 Klíč k procvičování: Procvičování I.: 1. Cr 2 S 3 2. N 2 O 3. CdS 4. Mn 2 O 7 5. SeO 3 6. FeTiO 3 7. Mn 3 O 4 Procvičování II.: 1. Fe(OH) 2 2. KHS 3. LiOH 4. Pb(HS) 2 Procvičování III.: 1. KI 2. CaF 2 3. AgBr 4. PCl 5 5. AlF 3 Procvičování IV.: 1. HBrO 4 2. HClO 3 3. H 2 SeO 4 4. H 2 CO 3 5. H 4 SiO 4 6. H 6 TeO 6 7. H 4 P 2 O 7 8. H 2 S 2 O 5 9. H 3 PO 5 Procvičování V.: 1. CaCO 3 2. KIO 4 3. Fe 2 (SO 4 ) 3 4. PbCrO 4 5. NH 4 NO 3 6. Na 2 SO 3 7. Si(SnO 3 ) 2 8. Na 2 S 2 O 3 9. ZnS 2 O Bi 2 (SO 5 ) 3 Procvičování VI.: 1. Ca(HCO 3 ) 2 2. KH 2 PO 4 3. Hg(HSiO 3 ) 2 8. oxid osmičelý 9. sulfid draselný 10. oxid křemičitý 11. oxid železnatý 12. sulfid amonný 13. oxid vápenato-titaničitý 14. oxid berrylnato-hlinitý 5. hydroxid barnatý 6. hydrogensulfid manganitý 7. hydroxid železitý 8. hydrogensulfid sodný 6. chlorid uhličitý 7. fluorid sírový 8. bromid draselný 9. chlorid olovičitý 10. jodid hořečnatý 10. H 2 S 2 O kyselina boritá 12. kyselina osmičelá 13. kyselina dusičná 14. kyselina chromová 15. kyselina trihydrogenarseničná 16. kyselina dekahydrogenkřemičitá 17. kyselina peroxodifosforečná 18. kyselina thiofosforečná 11. MnWO AlPO 4.2H 2 O 13. Na 2 CO 3.10H 2 O 14. heptahydrát síranu stříbrného 15. dusičnan zlatný 16. chloristan olovnatý 17. dusitan hořečnatý 18. bromičnan draselný 19. hemihydrát siřičitanu sodného 20. peroxosíran vápenatý 4. hydrogensíran železnatý 5. hydrogenboritan zinečnatý 6. hydrogenuhličitan hořečnatý 13

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 SOLI Kuchyňská sůl Modrá skalice Potaš Kuchyňská sůl = chlorid sodný Na Cl Modrá skalice = síran měďnatý Cu SO 4 Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 Chemické názvosloví solí Soli = sloučeniny odvozené

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/9 Procvičování názvosloví v

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno OPAKOVÁNÍ název soli tvoří podstatné a přídavné jméno podstatné jméno charakterizuje anion soli a jeho náboj: chlorid Cl - přídavné jméno charakterizuje kation soli a jeho oxidační číslo: sodný Na + podstatné

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Hodnota kladného oxidačního čísla Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Zakončení příd. jména binární sl. hydroxidu soli kationtu Zakončení přídavného jména kyseliny jejího aniontu Zakončení

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T30 Téma: Kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Kyseliny Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD jsou to sloučeniny KYSELINY ve vodných roztocích

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví Obr. č. 1: Emil Votoček Chemické názvosloví je univerzálním "jazykem chemiků", umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Chemické

Více

11. Anorganicke na zvoslovı

11. Anorganicke na zvoslovı 11. Anorganicke na zvoslovı Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků. Jde o pojem formální a oxidační číslo velmi často neodpovídá skutečné elektronové

Více

Chemická nomenklatura

Chemická nomenklatura Chemická nomenklatura racionální chemické názvy anorganických sloučenin jsou většinou dvouslovné, skládající se ze substantiva a adjektiva elektronegativní části (aniontu) se uvádí v názvu jako první ve

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů)

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) Chemické vzorce Chemické vzorce 1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) např. oxid fosforečný {P 2 O 5 }, oxid křemičitý {SiO 2 } 2) Molekulový vzorec vyjadřuje

Více

Didaktika chemického anorg. názvosloví

Didaktika chemického anorg. názvosloví Didaktika chemického anorg. názvosloví RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracování zopakovat základní pojmy týkající se tvorby a čtení chemického názvosloví a správných českých a latinských názvů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno Chemické názvosloví Název chemické sloučeniny = slovní záznam chemického vzorce. Název anorganické sloučeniny: - podstatné

Více

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D.

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ Chemie anorganická a analytická Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Příklady oxidy, soli, kyseliny

Příklady oxidy, soli, kyseliny DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-13 Téma: Příklady oxidy, soli, kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník Příklady oxidy, soli, kyseliny

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Chemický seminář 26.9.2013 Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Periodicka tabulka prvku Názvy skupin Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole.

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Pedagogická fakulta Katedra chemie Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí: Mgr. Irena

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Anorganické

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-09 Téma: Oxidy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Oxidy Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD OXIDY zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví BINÁRNÍ SLOUČENINY: OXIDY PEROXIDY BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI HYDRIDY KYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI (HYDROGEN SOLI, HYDRÁTY SOLÍ) THIOKYSELINY A JEJICH SOLI IZOPOLYKYSELINY

Více

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Názvosloví kyselin a hydroxidů Názvosloví kyselin a hydroxidů Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Kyseliny Kyseliny

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Má-li být zápis chemické rovnice úplný (a použitelný například pro výpočty), musejí být počty molekul látek v chemické rovnici vyjádřeny takovými stechiometrickými

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

VY_32_INOVACE_144. Škola. Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje:

VY_32_INOVACE_144. Škola. Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: VY_32_INOVACE_144 Škola Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Milena

Více

VY_32_INOVACE_148. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Milena Švagerová. Člověk a příroda. Chemie. Opakování učiva chemie

VY_32_INOVACE_148. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Milena Švagerová. Člověk a příroda. Chemie. Opakování učiva chemie VY_32_INOVACE_148 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Jméno autora Mgr. Milena Švagerová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

Agrochemie - cvičení 01+02

Agrochemie - cvičení 01+02 Agrochemie - cvičení 01+02 Za kým jít? Pavel Švehla KAVR, č. dv. 359 tel.: 224 38 27 31 e-mail: svehla@af af.czu.cz Za kým jít? Marek Neuberg Suterén 014B E-mail: euronymos666@seznam.cz Věskeré materiály

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

VY_32_INOVACE_211. Škola Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje:

VY_32_INOVACE_211. Škola Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: VY_32_INOVACE_211 Škola Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Milena

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1 Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na cvičení případně omluva, úspěšné zvládnutí testu, aktivní účast na cvičení Podklady na stránce: www.ksr.tul.cz/studium-podklady.htm 2. Obecné vysvětlení

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_2_6 Test obecná chemie Střední

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

KYSELINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková KYSELINY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními anorganickými

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Zemská kůra. kyslík křemík hliník hořčík vápník sodík železo ostaní prvky

Zemská kůra. kyslík křemík hliník hořčík vápník sodík železo ostaní prvky Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na laboratořích, odevzdání protokolů z laboratorních prací, odevzdání semestrální práce. Podklady na stránce: www.ksk.vslib.cz/studium-podklady.htm

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Úpravy chemických rovnic

Úpravy chemických rovnic Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Thiokyseliny deriváty vzniklé substitucí atomu kyslíku záměna kyslíku za síru název = přidání thio- k názvu příslušné kyseliny Př.: H 2 S 2 O 3 H 2 S 2 O 2 HSCN H 2 CS 3 kyselina

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy Ročník 9. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma oxidy,

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků.

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků. DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků. Patří sem: Halogenidy sloučeniny halogenů s dalším prvkem Oxidy sloučeniny kyslíku s dalším prvkem Sulfidy sloučeniny síry s dalším prvkem HALOGENIDY

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Názvosloví kyslíkatých kyselin (oxokyselin) II n

Názvosloví kyslíkatých kyselin (oxokyselin) II n (oxokyselin) Molekuly obsahují vodík, kyslík, atom(y) kyselinotvorného prvku (centrální atom(y)). Vznikají reakcí kyselinotvorných oxidů s vodou. Obecný vzorec: H X O m x n H - atom vodíku, oxid. číslo

Více

HALOGENIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013. Ročník: osmý

HALOGENIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HALOGENIDY Datum (období) tvorby: 27. 2. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s dvouprvkovými

Více

DUM č. 19 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

DUM č. 19 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie projekt GML Brno Docens DUM č. 19 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého

Více

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH15

DUM VY_52_INOVACE_12CH15 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH15 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více