SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU EKONOMIE dílčí část Ekonomie I Doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc. OSTRAVA 2013

2 OBSAH Úvod 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, směn, peníze 3. Základní tržní kategorie 4. Elasticita poptávky 5. Elasticita nabídky 6. Chování spotřebitele a formování poptávky 7. Chování firmy a formování nabídky 8. Dokonalá konkurence 9. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu obecně 10. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu v krátkém a dlouhém období 11. Nedokonalá konkurence 12. Monopol a chování firmy na monopolním trhu 13. Oligopol a chování firmy na oligopolním trhu 14. Monopolistická konkurence a chování firmy na monopolistickém trhu 15. Trh výrobních faktorů a chování firmy na trhu výrobních faktorů 16. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu

3 ÚVOD Cílem předmětu je umožnit žákovi proniknout do podstaty problematiky mikroekonomie jako jedné z oblastí ekonomického chování a seznámit ho s jednotlivými oblastmi a částmi mikroekonomického chování, které jsou pro jakoukoli lidskou činnost, a tedy i pro podnikání důležité. Předmět vytváří teoretický základ pro všechny ekonomické a navazující předměty, se kterými se žák na škole i posléze v praxi setká a bude setkávat. Po prostudování textu budete znát: základní pojmy a kategorie mikroekonomie principy racionálního chování spotřebitele a výrobce faktory a činitele určující elasticitu poptávky a nabídky základní rysy dokonalé a nedokonalé konkurence a chování firmy na těchto trzích vztah a rozdíl mezi účetním a ekonomickým ziskem principy fungování trhu výrobních faktorů a chování firmy na tomto trhu podstatu tržních selhání, jejich typy a druhy a nástroje mikroekonomické politiky ke zmírňování jejich důsledků Získáte znalosti teoretických základů nezbytných k pochopení ekonomických jevů a procesů ekonomický základ podnikatelské teorie; vědomostní základ pro pochopení světa, ve kterém žijeme. 3

4 Budete schopni uplatnit teoretické znalosti modulu Ekonomie I při analýze ekonomických procesů aplikovat teoretické znalosti na praktické životní otázky se zvláštním zřetelem na podnikatelskou praxi; komplexně a kvalifikovaně vysvětlit a hodnotit ekonomické souvislosti, graficky interpretovat ekonomické procesy a pomocí grafického aparátu logicky odvozovatdalší ekonomické souvislosti. 4

5 1. ÚVOD DO EKONOMIE Klíčová slova: Mikroekonomie a makroekonomie, positivní a normativní ekonomie, vzácnost, omezenost, užitečnost, výrobní faktory, zákon klesajících výnosů z variabilního faktoru, výnosy z rozsahu, základní ekonomické subjekty, základní ekonomická otázka, hranice produkčních možností, ekonomický koloběh Osnova tématu přednášky 1. Předmět a význam ekonomie 2. Výrobní faktory (práce, půda, kapitál) 3. Zákon vzácnosti 4. Klesající výnosy z variabilního vstupu a výnosy z rozsahu 5. Hranice produkčních možností 6. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Text tématu Ekonomie se dělí na positivní a normativní ekonomie, přičemž positivní ekonomie se dále člení na mikroekonomii a makroekonomii. Mikroekonomie zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů, zejména domácností, podniků (firem) a státu. Makroekonomie pak chováním společnosti jako takové. Pozitivní výrok je prohlášení o tom, jaký svět je, normativní výrok je prohlášení o tom, jaký by svět měl být. Podstata ekonomie, a tedy i mikroekonomie, stojí na problému vzácnosti. Kdyby totiž bylo možné vyrobit nekonečné množství každého druhu statku a lidské potřeby by byly plně uspokojeny, lidé by si nedělali starosti s efektivním využitím vzácných zdrojů. Ty by neexistovaly. Všechny statky by byly volné. 5

6 K výrobě ekonomických statků (ze vzácných zdrojů) je zapotřebí výrobních faktorů. V zásadě existují tři výrobní faktory práce, půda a kapitál. Podstatné je, že všechny výrobní faktory jsou spojeny s důchody, které plynou z produktivního využití jednotlivých výrobních faktorů (práce - mzda, půda - renta, kapitál úrok či zisk). Uvedené faktory mají silné motivační působení. Z důvodu, že jsou výrobní faktory vzácné, je nutné je využívat efektivně. V podstatě existují dva principy efektivnosti princip minimalizace vstupů (s co nejmenší zásobou vstupů vyrobit daný výstup) a princip maximalizace výstupu (s danými vstupy vytvořit co největší výstup). Výrobní faktory je možné kombinovat dvěma způsoby. Jednou z možných kombinací je skutečnost, že roste co do množství pouze jeden výrobní faktor (práce), ostatní dva faktory se nemění. Za této situace poroste celkový produkt, ale jeho přírůstky se budou postupně snižovat. Jde o projev zákona klesajících výnosů z variabilního vstup, který je podstatou chování v krátkém období. Druhou z možných kombinací je skutečnost, že jsme schopni měnit všechny výrobní faktory. V této souvislosti vznikají tři varianty výstup roste pomaleji než vstupy (zákon klesajících výnosů z rozsahu), výstup roste proporcionálně růstu vstupů (zákon konstantních výnosů z rozsahu ) a výstup roste rychleji než vstupy (zákon rostoucích výnosů z rozsahu). Jsou-li zdroje užitečné a omezené (tedy vzácné), znamená to volbu mezi různým množstvím různých druhů statků. Subjekty (společnost) musí volit, co bude vyrábět. Chceme-li zvýšit nabídku množství jednoho druhu statku, musíme snížit nabídku množství druhého druhu statku. Jedná se o problém obětované příležitosti, neboli to, o co jsme přišli, když jsme se rozhodovali. Ekonomické systémy se liší podle toho, jaký alokační mechanismus rozhoduje (jakým způsobem se rozhoduje) o tom, co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Společnost zná různé typy ekonomických systémů zvykový, čistě tržní, smíšený a centrálně řízený, přičemž čistě tržní je pouze teoretický model. Ekonomika funguje jako nepřetržitý koloběh mezi jednotlivými subjekty. Kontrolní otázky: 1) V čem spočívá význam ekonomie? 2) Jaký je rozdíl mezi positivní a normativní ekonomií: 3) Co zkoumá mikroekonomie? 4) Které výrobní faktory charakterizuje ekonomie? 5) Které důchody jsou výsledkem produktivního použití výrobních faktorů 6) V čem spočívá podstata klesajících výnosů z variabilního výrobního faktoru? 7) Co jsou výnosy z rozsahu a jak je členíme? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava

7 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

8 2. TRH, SMĚNA, PENÍZE Klíčová slova: přirozená dělba práce, společenská dělba práce, trh, typy trhů, výměna a směna, užitná hodnota, hodnota, směnná hodnota, peníze, zbožová forma peněz, všeobecný ekvivalent, míra hodnoty, prostředek akumulace Osnova tématu přednášky 1. Dělba práce a vznik trhu 2. Typy trhů 3. Výměna a směna, zboží a jeho vlastnosti 4. Peníze, jejich vývoj a funkce Text tématu Základní podmínkou pro vznik trhu je dělba práce. V důsledku ní se subjekty specializují na různé výrobní a jiné činnosti, a vzniká rozpor mezi jejich specializací a univerzálností jejich potřeb. Tento rozpor se řeší na trhu. Dělba práce procházela historickým vývojem přirozená, velké společenské dělby práce podle výrobních činností, dělba práce podle pracovních operací apod. Trh je oblastí ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictví směny zboží (tj. výměnou prostřednictvím peněz). Směna a peníze prošly historickým vývojem naturální směna s naturálním všeobecným ekvivalentem včetně drahých kovů a směna s peněžním všeobecným ekvivalentem. Trhy se člení podle jednotlivých hledisek na různé typy (místní, národní a mezinárodní dílčí a agregátní trhy výrobních faktorů a trhu výrobků a služeb apod.). Peníze plní tři funkce jsou všeobecným ekvivalentem, jsou mírou hodnoty a prostředkem akumulace. Zboží je výrobek určený k uspokojování jiných lidí, neslouží tedy k vlastní potřebě a prochází trhem. Zboží má dvě vlastnosti užitnou hodnotu (uspokojující potřeby) a hodnotu (je výsledkem působení výrobních faktorů). Hodnota se na trhu projevuje jako směnná hodnota, tj. kvantitativní proporce, podle které se zboží směňují. Směná hodnota vyjádřená v penězích je cena. 8

9 Kontrolní otázky 1) Charakterizujte vzájemný vztah mezi dělbou práce a trhem 2) Vymezte hlediska pro členění trhů na jednotlivé typy 3) Charakterizujte hlavní funkce peněz 4) Vymezte vlastnosti zboží Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

10 3. ZÁKLADNÍ TRŽNÍ KATEGORIE Klíčová slova: tržní kategorie, poptávka, poptávané množství, posun po křivce poptávky, posun poptávkové křivky, nabídka, nabízené množství, rovnovážná cena, tržní cena, konkurence, dokonalá a nedokonalá konkurence, konkurence na straně poptávky a na straně nabídky, konkurence napříč trhem Osnova tématu přednášky 1. Základní tržní kategorie (poptávka, nabídka, cena, konkurence) 2. Poptávka a poptávané množství 3. Nabídka a nabízené množství 4. Rovnovážná a nerovnovážná cena, funkce ceny 5. Konkurence, její vymezení a typy Text tématu Mezi základní tržní kategorie řadíme poptávku (poptávané množství), nabídku (nabízené množství), cenu a konkurenci. Poptávkou rozumíme množství statků a služeb, které jsou domácnosti ochotny a schopny koupit při cenách, důchodech a dalších individuálních preferencích. Rozlišujeme poptávku individuální (poptávka jednoho druhu statku jedním poptávajícím), tržní nebo-li dílčí (poptávka jednoho druhu statku všemi poptávajícími) a agregátní poptávku (poptávku všech druhů výrobků všemi poptávajícími). Poptávaným množstvím rozumíme určité množství poptávaného množství při určité ceně. Nabídkou rozumíme souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými výrobci přicházejí na trh. Rozlišujeme nabídku individuální, dílčí (tržní) a agregátní. Nabízeným množstvím rozumíme určité množství nabízeného množství při určité ceně. Cena je peněžním vyjádřením směnné hodnoty. Je výsledkem střetu nabídky a poptávky. Rozlišujeme rovnovážnou a tržní cenu. Rovnovážná cena vzniká v průsečíku nabídky a poptávky. Působení různých faktorů mění původní rovnovážnou cenu, která se stane nerovnovážnou (tržní) cenou. Cena plní několik funkcí, a to alokační, informační, motivační, diferenciační. Konkurence je procesem střetávání zájmů různých subjektů na trhu. Rozlišujeme na jedné straně konkurenci dokonalou a nedokonalou, z jiného hlediska konkurenci na straně poptávky, na straně nabídky a napříč trhem (mezi nabídkou a poptávkou). 10

11 Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte rozdíl mezi individuální, tržní (dílčí) a agregátní poptávkou 2) Uveďte faktory ovlivňující změnu poptávaného množství posunem pro křivce poptávky, a posunem celé poptávkové křivky 3) Graficky znázorněte rovnováhu a nerovnováhu na trhu zboží 4) Uveďte typy konkurence z různých hledisek Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

12 4. ELASTICITA POPTÁVKY Klíčová slova: Elasticita, cenová elasticita poptávky, důchodová elasticita poptávky, křížová elasticita poptávky, dokonale neelastická poptávka a nabídka, neelastická poptávka, jednotkově elastická poptávka, elastická poptávka, dokonale elastická poptávka, časové období Osnova tématu přednášky 1. Elasticita, její vymezení 2. Druhy elasticity poptávky (cenová, důchodová a křížová) 3. Typy elasticity poptávky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická) 4. Faktory ovlivňující elasticitu poptávky Text tématu Cenová elasticita poptávky (podobně nabídky) udává vztah mezi procentuální změnou poptávaného množství a procentuální změnou ceny. Určuje, co se stane s celkovým příjmem, sníží-li se cena o jednotku. Číselně je koeficient cenové elasticity definován jako procentuální změna množství daného statku dělená procentuální změnou ceny daného statku. Výsledek je u poptávky vždy záporný. Cenová elasticita poptávky je nízká u životně nezbytných statků, u statků s nízkým podílem výdajů spotřebitele a v krátkém období, vysoká naopak u zbytných resp. luxusních statků, u statků s vysokým podílem výdajů a v dlouhém období. Důchodová elasticita ukazuje reakci změny důchodu na změnu poptávky po daném statku. Výsledek je až na jednu výjimku (u tzv. méněcenných neboli inferiorních statků) kladný. Křížová elasticita vyjadřuje reakci změny ceny jiného statku (substitutu či komplementu) na poptávané množství daného statku. Rozlišujeme dva základní typy elasticity (neelastickou a elastickou) a tři extrémní typy (dokonale neelastickou, dokonale elastickou a jednotkově elastickou). 12

13 Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte podstatu elasticity 2) Uveďte vzorci cenovou, důchodovou a křížovou elasticitu poptávky 3) Graficky znázorněte křivky poptávky z hlediska jejich elasticity při respektování vlivu faktoru času Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

14 5. ELASTICITA NABÍDKY Klíčová slova: Elasticita, cenová elasticita nabídky, dokonale neelastická nabídka, neelastická nabídka, jednotkově elastická nabídka, elastická nabídka, dokonale elastická nabídka, časové období Osnova tématu přednášky 1. Elasticita, její vymezení 2. Elasticita nabídky 3. Typy elasticity nabídky (dokonale neelastická, neelastická, jednotkově elastická, elastická, dokonale elastická) 4. Faktory ovlivňující elasticitu nabídky Text tématu Cenová elasticita nabídky udává vztah mezi procentuální změnou nabízeného množství a procentuální změnou ceny. Určuje, co se stane s celkovým příjmem, zvýší-li se cena o jednotku. Číselně je koeficient cenové elasticity nabídky definován jako procentuální změna nabídky množství daného statku dělená procentuální změnou ceny daného statku. Výsledek je vždy kladný. Rozlišujeme dva základní typy elasticity nabídky (neelastickou a elastickou) a tři extrémní typy (dokonale neelastickou, dokonale elastickou a jednotkově elastickou). Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte podstatu elasticity 2) Uveďte vzorci cenovou elasticitu nabídky 3) Graficky znázorněte křivky nabídky z hlediska jejich elasticity při respektování vlivu faktoru času Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava

15 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

16 6. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY Klíčová slova: užitek spotřebitele, výdaje spotřebitele, celkový užitek, mezní užitek, přebytek spotřebitele, optimum (rovnováha) spotřebitele Osnova tématu přednášky 1. Racionální chování spotřebitele 2. Užitek, celkový a mezní užitek 3. Optimum spotřebitele na trhu jednoho druhu statku a na trhu všech druhů statků 4. Přebytek spotřebitele 5. Křivka mezního užitku a křivka poptávky Text tématu Spotřebitel řeší na trhu dvě otázky, a to jaký spotřební koš statků a služeb je pro něho z hlediska užitku nejlepší a zda si může daný spotřební koš dovolit pořídit. Neboli porovnává užitek z mnoha jednotek mnoha druhů statků na straně jedné, a výdaje na jejich nákup na straně druhé. Užitek je subjektivní kategorií, subjektivním pocitem plynoucím ze spotřeby jednotlivých druhů statků. Rozlišujeme kardinalistickou a ordinalistickou teorii měření užitku. Celkový užitek vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení potřeb při spotřebě daného množství statku. Mezní užitek vyjadřuje, o kolik se změní celkový užitek, změní-li se množství spotřebovávaného množství o jednotku. Optimální množství jednotek jednoho druhu statků je takové, pro které je mezní užitek roven ceně. Optimální kombinace dvou a více statků je taková, pro kterou platí rovnost poměru mezních užitků k cenám u všech druhů statků. Spotřebitelský přebytek je rozdíl mezi částkou, kterou by spotřebitel byl ochoten zaplatit a kterou skutečně zaplatí. Křivka poptávky je totožná s křivkou mezního užitku. 16

17 Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte cíl spotřebitele 2) Vymezte mezní užitek a jeho vztah s celkovým užitkem 3) Definujte vzorcem optimum spotřebitele při spotřebě jednoho druhu výrobku 4) Z jakého důvodu vzniká na trhu přebytek spotřebitele? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

18 7. CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY Klíčová slova: zisk, náklady celkové a jednotkové, průměrné a mezní náklady, fixní a variabilní náklady, průměrné fixní a průměrné variabilní náklady, mezní náklady, příjmy celkové a jednotkové, průměrné a mezní příjmy, explicitní a implicitní náklady, účetní a ekonomický zisk Osnova tématu přednášky 1. Racionální chování firmy 2. Zisk jako kritérium racionality 3. Náklady firmy 4. Příjmy firmy 5. Zisk firmy, účetní a ekonomický zisk Text tématu Teorie firmy Teorie firmy se zabývá analýzou chování firmy na trhu, přičemž hlavní důraz klade na její rozhodování o objemu a ceně vyráběné produkce a o technologii výroby, a to v situaci, kdy za hlavní cíl firmy považuje maximalizaci zisku. Firma čelí tržnímu, ekonomickému a technologickému omezení. Firma je subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů, inputů) na statky (výstup, output). Produkční funkce je technický název vztahu mezi maximálním množstvím výstupu, které může být vyrobeno, a vstupy požadovanými k výrobě tohoto výstupu. Rozlišujeme krátkodobou a dlouhodobou produkční funkci. Rozlišujeme náklady v krátkém a v dlouhém období. V krátkém období dělíme celkové náklady na fixní a variabilní. V dlouhém období jsou všechny náklady variabilní. Explicitní náklady jsou náklady placené v penězích někomu, kdo není vlastníkem firmy, především dodavatelů za materiál a dopravu, zaměstnancům za mzdu za práci atd. Tyto náklady jsou zaneseny v účetních knihách. Implicitní náklady (náklady obětované příležitosti) reprezentují očekávaný výnos, jenž by ekonomické subjekty získaly tehdy, pokud by své prostředky vynaložily na alternativní činnost. Celkový příjem je celková peněžní částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. 18

19 Průměrný příjem je příjem plynoucí firmě z jedné prodané jednotky a je roveň ceně příslušné produkce. Mezní příjem je změna celkového příjmu v důsledku změny výstupu (prodejů) o jednotku. Účetní zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými explicitními náklady. Ekonomický je rozdílem mezi celkovým příjmem a součtem explicitních a implicitních nákladů. Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte krátké a dlouhé období z hlediska chování firmy 2) Vymezte produkční funkci v krátkém období 3) Charakterizujte vztah průměrných a mezních nákladů a graficky znázorněte 4) Z jakého důvodu vzniká na dokonale konkurenčním trhu přebytek výrobce? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

20 8. DOKONALÁ KONKURENCE Klíčová slova: znaky dokonalé konkurence, individuální křivka poptávky po produkci firmy, celkové příjmy, průměrné a mezní příjmy, Osnova tématu přednášky 1. Podstata dokonalá konkurence 2. Znaky dokonalé konkurence 3. Křivka individuální poptávky po produkci firmy 4. Příjmy firmy Text tématu Za dokonale konkurenční trh můžeme označit pouze trh, který splňuje následující podmínky: velký počet prodávajících i kupujících, homogenní produkt; volný vstup na trh a výstup z trhu, dokonalé informace. Je jasné, že existuje jen málo trhů, které se vůbec blíží dokonalé konkurenci. Poptávka po produkci dokonale konkurenční firmy je dokonale elastická. To znamená, že dokonalý konkurent prodá jakékoliv množství produkce za stejnou cenu. Příjmy firmy zjistíme, vynásobíme-li množství prodané produkce jednotkovou cenou statku. Rozlišujeme celkové příjmy a příjmy na jednotku produkce v podobě průměrných a mezních příjmů. V dokonalé konkurenci jsou celkové příjmy lineárně rostoucí (násobek rostoucího množství a konstantní ceny), průměrné a mezní příjmy dokonale elastické. Kontrolní otázky: 1) Vymezte podstatu dokonalé konkurence 2) Charakterizujte pomocí několika znaků dokonalou konkurenci 3) Graficky znázorněte individuální poptávkou křivku po produkci firmy 4) Graficky znázorněte celkové, průměrné a mezní příjmy 20

21 Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

22 9. CHOVÁNÍ FIRMY NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU OBECNĚ Klíčová slova: rovnost mezních příjmů a mezních nákladů, bod uzavření firmy v krátkém období, bod zvratu Osnova tématu přednášky 1. Maximalizace zisku jako cíl firmy 2. Optimum dokonale konkurenční firmy Text tématu Cílem, který firma sleduje, je v našem případě cíl, jeho maximalizace. Pro firmu maximalizující zisk mají klíčový význam mezní veličiny (mezní náklady a mezní příjem). Firma se tedy rozhodne k uzavření (k ukončení své činnosti), když je celkový příjem, který by získala prodejem svých výrobků, nižší než variabilní náklady, které musí na jejich výrobu vynaložit. Cena statků tedy nižší než její průměrné variabilní náklady. Křivka nabídky dokonale konkurenční firmy je v krátkém období tvořena rostoucí částí křivky mezních nákladů, jejíž spodní hranicí je minimum průměrných variabilních nákladů. V dlouhém období dokonale konkurenční firma vykazuje tzv. nulový ekonomický zisk (cena se rovná průměrným nákladům). Dokonale konkurenční trh je alokačně i výrobně efektivní. Kontrolní otázky: 1) Graficky znázorněte rovnováhu firmy obecně 2) Které náklady musí stále platit firmy, uzavře-li dočasně svoji činnost? 3) Proč, z jakého důvodu, je tržní rovnováha efektivní? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava

23 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

24 10. CHOVÁNÍ FIRMY NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU V KRÁTKÉM A DLOUHÉM OBDOBÍ Klíčová slova: Krátkodobé rozhodnutí o činnosti firmy, uzavření firmy, dlouhodobé rozhodnutí o činnosti firmy, odchod firmy z trhu,pohyb firem mezi odvětvími, nulový ekonomický zisk Osnova tématu přednášky 1. Chování dokonale konkurenční firmy v krátkém období 2. Chování dokonale konkurenční firmy v dlouhém období Text tématu Uzavření firmy se vztahuje ke krátkodobému rozhodnutí nevyrábět během určitého období vlivem stávajících podmínek na trhu. Nesmíme zaměňovat toto krátkodobé uzavření firmy s odchodem firmy z trhu, tedy s rozhodnutím úplně opustit trh. Krátkodobé a dlouhodobé rozhodnutí se liší, neboť se mnoho firem nemůže v krátkém období vyhnout svým fixním nákladům, ale naopak tak mohou učinit v dlouhém období. Z toho plyne, že firma, která svoji činnost uzavřela dočasně, musí stále platit své fixní náklady. Rozhodnutí firmy o ukončení činnosti je možno zapsat dvojím způsobem, a to: a) je-li její celkový příjem nižší než variabilní náklady b) je-li cena statku nižší než průměrné variabilní náklady. V dlouhém období je možný pohyb firmy mezi odvětvími, tzn., že v dlouhém období mohou nabídku měnit nejen stávající výrobci, ale do odvětví mohou vstupovat i noví výrobci (ale také mohou z odvětví odcházet). Firma odchází v dlouhém období z odvětví, když: a) celkový příjem je menší než celkové náklady b) cena je menší než průměrné náklady. Jinak řečeno, firma vstupuje v dlouhém období do odvětví, když: 24

25 a) celkový příjem je větší než celkové náklady b) cena je větší než průměrné náklady. Firma ani z odvětví neodchází, ani nevstupuje do jiných odvětví, dosahuje-li nulového ekonomického zisku. Ovšem i při nulovém ekonomickém zisku firma dosahuje zisku normálního (účetního). Tato situace představuje těžiště dlouhodobé rovnováhy na trhu a v odvětví v dokonalé konkurenci. Efektivnost dokonale konkurenčního trhu Výrobní efektivnost výstup je vyroben s minimálními náklady. Takto pojatá výrobní efektivnost v dokonalé konkurenci existuje: volný pohyb firem mezi odvětvími vede k tomu, že každá firmy vyrábí výstup, jehož dlouhodobé průměrné náklady jsou minimální (AC). Výstup je vyráběn s minimálními dlouhodobými průměrnými náklady. Alokační efektivnost firmy vyrábějí takový výstup, který si spotřebitelé nejvíc přejí. Nejde tedy jen o to, aby firma vyráběla s co nejnižšími náklady, ale aby současně vyráběla výrobky, o něž mají spotřebitelé zájem. Dokonale konkurenční odvětví tuto podmínku splňuje. Kontrolní otázky: 2) Graficky znázorněte rovnováhu firmy obecně 3) Které náklady musí stále platit firmy, uzavře-li dočasně svoji činnost? 4) Proč, z jakého důvodu je tržní rovnováha efektivní? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

26 11. NEDOKONALÁ KONKURENCE Klíčová slova: dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, homogenní a heterogenní produkt, nákladové podmínky, úspory z rozsahu výroby, bariéry konkurence, právní restrikce, příjmy v nedokonalé konkurenci, celkové příjmy, průměrné a mezní příjmy Osnova tématu přednášky 1. Dokonalá a nedokonalá konkurence, jejich charakteristika 2. Nedokonalá konkurence jako realita 3. Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence 4. Příjmy v nedokonalé konkurenci 5. Tržní struktury v nedokonalé konkurenci Text tématu Za hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence lze považovat: nákladové podmínky velké firmy vyrábějí levněji a mohou snižovat ceny (úspory z rozsahu) právní restrikce patenty, vynálezy, ochranné známky diferenciace produktu každý výrobce se snaží přijít na trh s produkcí či službami, které jsou alespoň trochu odlišné od produktu konkurenta státní či komunální licence udělený výhradních práv na výrobu či službu Zatímco dokonalou konkurenci (až na malé výjimky) lze považovat za teoretický model, nedokonalá konkurence je realita. V nedokonalé konkurenci je poptávková křivka po její produkci klesající, proto vývoj celkového a mezního příjmu závisí ona cenové elasticitě poptávky. To znamená, že celkový příjem v nedokonalé konkurenci může stoupat, neměnit se, ale i klesat. Je-li elasticita poptávky v absolutní hodnotě větší než jedna celkový příjem roste, rovna nule celkový příjem se nemění, menší než jedna celkový příjem klesá. 26

27 Křivky průměrného a mezního příjmu jsou klesající, křivka mezního příjmu klesá rychleji než křivka průměrného příjmu, a navíc, křivka mezního příjmu nabývá i záporných hodnot. V nedokonalé konkurenci existují různé tržní struktury, a to jak na straně nabídky, tak i poprávky. Na straně nabídky se jedná o monopolistickou konkurenci, oligopol a monopol U všech typů nedokonalé konkurence dochází k projevům neefektivnosti, a to jak výrobní, tak alokační: výrobní neefektivnost - nedokonale konkurenční firmy neprodukují na úrovni minima AC; alokační neefektivnost - v nedokonalé konkurenci není vyrobeno přesně to množství, které je spotřebováno. Mezní náklady se nerovnají poptávce, jak je tomu v případě dokonalé konkurence. Neefektivností se rozumí stav, kdy výrobci v nedokonalé konkurenci vyrábí menší objem produkce než by mohli (tzv. náklady mrtvé váhy, tedy produkce, která nebyla vyrobena) a za vyšších cen než jsou mezní náklady. Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte pomocí několika znaků rozdíly mezi dokonalou a nedokonalou konkurencí 2) Uveďte hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence 3) Na čem závisí vývoj celkového příjmu v nedokonalé konkurenci? 4) Uveďte tržní struktury nedokonalé konkurence a jejich hlavní znaky Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

28 12. MONOPOL A CHOVÁNÍ FIRMY NA MONOPOLNÍM TRHU Klíčová slova: monopol, přirozený monopol, křivka nabídky v podmínkách monopolu, monopolní síla, chování firmy na monopolním trhu, neefektivnost monopolu, cenová regulace monopolu, ekonomická regulace monopolu, Osnova tématu přednášky 1. Monopol jako forma (typ) nedokonalé konkurence 2. Vymezení monopolu 3. Druhy monopolů 4. Optimum firmy v nedokonalé konkurenci obecně 5. Neefektivnost monopolu, regulace monopolu a protimonopolní zákonodárství Text tématu Monopol je jednou z tržních struktur nedokonalé konkurence na straně nabídky. Jde o situaci, kdy se na trhu nachází jediný nabízející (prodávající) Příčiny monopolu jsou různé (byly uvedeny v předchozí kapitole), navíc jimi mohou být i další, např. firma může vlastnit rozhodující část výrobních zdrojů, či existence tzv. síťových odvětví (přenosové sítě, např. plynovody, ropovody, vodovody, elektrovody, kolejnice apod., tzv. přirozené monopoly). Chování monopolu se řídí zlatým pravidlem maximalizace zisku (mezní příjmy jsou rovny mezním nákladům) v důsledku monopolní síly je stanovená ceny vyšší než rovnost těchto mezních veličin). Bariéry pro vstup do odvětví jsou v případě monopolu tak značné, že se jiným firmám velice těžko na tento trh dostává. V podmínkách monopolu neexistuje nabídková křivka, a to proto, že neexistuje jediný vztah mezi množstvím a cenou. Nejobvyklejší používanou metodou vyjádření monopolní (tržní) moci je koncentrační poměr pro odvětví. Ve srovnání s dokonalou konkurencí je monopol alokačně neefektivní. Prodává menší množství za vyšší cenu než dokonale konkurenční odvětví. Monopol zmenšuje přínos pro společnost a vede ke ztrátě (nákladům) mrtvé váhy. 28

29 Neefektivnost nedokonale konkurenční tržní struktury je pro společnost jako celek nákladem, takže se zdá být racionální úsilí vlád o jeho snižování. Nástrojů usměrňování monopolů je celá řad, např. daně, cenová regulace, státní vlastnictví, antimonopolní zákony, ekonomická regulace. Kontrolní otázky: 1) Graficky znázorněte chování firmy monopolu 2) Uveďte příklady typů monopolů na základě jejich příčin vzniku 3) Která metoda vyjádření tržní moci je nejobvyklejší? 4) Existuje v případě monopolu nabídková křivka? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

30 13. OLIGOPOL A CHOVÁNÍ FIRMY NA OLIGOPOLNÍM TRHU Klíčová slova: oligopol, strategické rozhodování, smluvní (kolusivní) oligopol, kartelové dohody, oligopol s dominantní firmou, cenové vůdcovství Osnova tématu přednášky 1.Oligopol jako forma tržní struktury nedokonalé konkurence 2.Modely oligopolu a) smluvní oligopol b) oligopol s dominantní firmou Text tématu Oligopol je v praxi nejvíce se vyskytujícím typem tržní struktury. Existuje řada modelů oligopolu, všechny se však shodují v následujících předpokladech: - podíl a rozhodování firem je závislé - diferencovaný produkt; - relativně malý počet výrobců v odvětví (výstup každé firmy představuje značný tržní podíl) - bariéry vstupu (např. v podobě úspor z rozsahu, právních restrikcí, nákladů na diferenciaci produktu aj.). Chování firem v oligopolu je determinováno jejich vzájemnou závislostí. Při rozhodování o výši produkce a cenách musí každá firma brát ohled na jednání konkurentů, neboť firmy jsou natolik silné, že každá může uplatnit nejnovější technické a technologické novinky. V bakalářském studiu se zabýváme dvěma modely oligopolu, a to: smluvním oligopolem oligopolem s dominantní firmou. 30

31 Smluvní oligopol (nebo také kartel či koluzivní oligopol) představuje odvětví reprezentované skupinou několika firem chovající se jako monopol s mnoha závody. Cílem kartelu je maximalizovat zisk daného odvětví. Tento typ tržní struktury vzniká na základě tajné dohody mezi firmami o stanovení monopolní ceny, o výrobních kvótách, o teritoriálním rozdělení atd. Kartelové dohody jsou právně nepřípustné. Oligopol s dominantní firmou předpokládá, že se v odvětví nachází dominantní firma a několik menších firem na tzv. konkurenčním okraji (lemu). Firmy na konkurenčním okraji se chovají jako dokonale konkurenční firmy, nejsou schopny svými rozhodnutími o výstupu či ceně zásadně ovlivnit trh. Oligopol s dominantní firmou vzniká tam, kde pro silnou firmu je z určitých důvodů prospěšné přenechat část trhu slabším konkurentům. Firmy nacházející se na konkurenčním lemu respektují cenu stanovenou dominantní firmou. Kdyby prodávaly za cenu vyšší než dominantní firma, riskovaly by ztrátu značné části svých zákazníků. Kdyby se pokusily prodávat za cenu nižší než dominantní firma, mohly by mít problémy vzhledem ke svým nákladovým podmínkám. Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte pomocí několika znaků oligopol 2) Jakým způsobem vzniká smluvní oligopol (kolusivní resp. kooperující oligopol)? 3) Co je důvodem pro vznik oligopolu s dominantní firmou? 4) Graficky znázorněte chování oligopolu s dominantní firmou Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

32 14. MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE A CHOVÁNÍ FIRMY NA MONOPOLISTICKÉM TRHU Klíčová slova: monopolistická konkurence, chování v krátkém období, monopolní zisk, monopolní ztráta, chování v dlouhém období, nulový monopolní (ekonomický) zisk Osnova tématu přednášky 1. Monopolistická konkurence jako tržní struktura nedokonalé konkurence 2. Chování firmy v krátkém období zisk nebo ztráta 3. Chování firmy v dlouhém období nulový monopolní zisk Text tématu Monopolistická konkurence se ze všech typů nedokonalé tržní struktury nejvíce blíží modelu dokonalé konkurence. Monopolistický trh je charakterizován: velkým počtem výrobců, diferenciací produktů, neexistenci bariér vstupu do odvětví a výstupu z odvětví. V krátkém období může monopolně konkurenční firma vykazovat zisk nebo ztrátu. V dlouhém období monopolně konkurenční firma vykazuje nulový ekonomický zisk (P=AC). U všech typů nedokonalé konkurence dochází k projevům neefektivnosti, a to jak výrobní, tak alokační. Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte pomocí několika znaků monopolistickou konkurenci 2) Graficky znázorněte chování firmy v monopolistické konkurenci dosahující jednak zisku, a jednak ztráty 3) Graficky znázorněte chování firmy v monopolistické konkurenci v dlouhém období Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava

33 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

34 15. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ A CHOVÁNÍ FIRMY NA TRHU VÝROBNÍCH FAKTORŮ Klíčová slova: odvozená poptávka po výrobním faktoru, služba výrobního faktoru, příjem z mezního produktu, mezní náklady na výrobní faktor, elastická a dokonale neelastická nabídka výrobního faktoru, transferový výdělek, ekonomická renta, substituční a důchodový efekt na trhu práce Osnova tématu přednášky 1. Charakteristika trhu výrobních faktorů 2. Poptávka firmy po výrobním faktoru 3. Nabídka výrobních faktorů 4. Určení cen výrobních faktorů 5. Transferový výdělek a ekonomická renta Text tématu Na trhu výrobních faktorů vytvářejí jednotlivci nabídku daného výrobního faktoru, zatímco firmy přicházejí na tento trh jako poptávající. Poptávka po daném vstupu je tzv. odvozenou poptávkou. Je odvozena z poptávky po statku, který je z pomocí daného vstupu vyráběn. Rozlišujeme čtyři výrobní faktory: půdu, práci, kapitál a podnikavost. Výrobní faktory členíme na primární (zde řadíme půdu a práci) a sekundární (kapitál, technologie). Firma maximalizující zisk by měla kupovat dodatečné jednotky daného vstupu tak dlouho, dokud se nevyrovnají dodatečné náklady na jednotku vstupu s dodatečným příjmem, který tato jednotka svým fungováním přinese. Práce je primární výrobní faktor. Specifikem trhu půdy je dokonale neelastická nabídka půdy. Kapitál je sekundární výrobní faktor. Z hlediska podnikatele rozlišujeme tyto formy kapitálu: kapitálové statky, kapitál peněžní a kapitál portfoliový. 34

35 Rozlišujeme rovnováhu na trhu kapitálu v krátkém a v dlouhém období. V krátkém období je nabídka kapitálu dokonale neelastická, v dlouhém období je nabídka kapitálu rostoucí funkcí úrokové míry. Kontrolní otázky: 1) Charakterizujte odvozenou poptávku po výrobních faktorech 2) Vymezte vzorcem rovnováhu firmy na trhu výrobních faktorů 3) Za jaké situace je celkový výdělek roven ekonomické rentě? 4) Jsou-li mzdové sazby nízké a rostou, jaký efekt se bude na trhu práce projevovat substituční nebo důchodový? Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

36 16. TRŽNÍ SELHÁNÍ A MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA Klíčová slova: tržní selhání, neefektivnost trhu, monopolní síla, externality, positivní a negativní externalita ve výrobě a spotřebě, veřejné statky, čisté a smíšené veřejné statky, asymetrické informace, morální hazard, nepříznivý výběr, mikroekonomická politika, stát a tržní rovnováha, selhávání státu Osnova tématu přednášky 1. Podstata tržního selhání 2. Mikroekonomické příčiny tržního selhání v podobě neefektivnosti a) nedokonalá konkurence (monopolní síla) b) externality c) veřejné statky d) asymetrické informace 3.Mikroekonomická politika státu při řešení tržních selhání Text tématu Tržním selháním rozumíme situaci, pokud tržní mechanismus není schopen efektivně alokovat zdroje. Příčiny tržního selhání jsou v oblasti mikroekonomické, makroekonomické a neekonomické (sociálně ekonomické). K hlavním formám tržním mikroekonomického selhání patří - monopolní síla - externality - veřejné statky - asymetrické informace Externality jsou porušením něčího práva a jsou dvojího typu (negativní a positivní, resp. na straně výroby a na straně spotřeby). Čistý veřejný statek je statek, který musí být poskytován bezplatně, protože spotřebitele z jejich spotřeby nelze vyloučit. Zároveň u nich je jejich spotřeba nerivalitní. 36

37 Asymetrická informace vzniká za situace, kdy jedna strana trhu má informační převahu nad stranou druhou. Při řešení tržních selhání má nezastupitelnou úlohu stát. I stát však může v důsledku neúplných informací a subjektivních příčin selhat, tzn., že namísto řešení tržních selhání dojde k jejich prohloubení, na základě vládních selhání. Kontrolní otázky: 1) Je externalita vždy porušením něčího práva? Je hluk vždy negativní externalitou? 2) Jaké vlastnosti obsahují čisté veřejné statky? Definujte problém tzv. černého pasažéra 3) Jaký je rozdíl mezi čistým veřejným statkem a společným zdrojem z hlediska vlastností statku? 4) Uveďte na příkladu problém morálního hazardu z hlediska asymetrických informací Kontrolní testy Ujec, J.: Testy k jednotlivým tématům Ekonomie I. SVOŠP, Ostrava 2013 Základní literatura k tématu 1) Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck ISBN ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Kuba, Z., Ujec, J.: Mikroekonomie v grafech a schématech. Ostrava, VŠP, a. s ISBN ) Macáková, L. a kol. Mikroekonomie (základní kurs). Praha, Melandrium ISBN ) Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. Ekonomie. Praha, Svoboda ISBN

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Mojmír Sabolovič Katedra národního hospodářství

Mojmír Sabolovič Katedra národního hospodářství Ekonomie kolem nás Mojmír Sabolovič Katedra národního hospodářství mojmir.sabolovic@law.muni.cz PROGRAM PŘEDNÁŠEK 1. Přednáška - Ekonomie kolem nás přednášející: Ing. Bc. Mojmír Sabolovič, Ph.D. 2. přednáška

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová

TRH. Mgr. Hana Grzegorzová TRH Mgr. Hana Grzegorzová Vývoj trhu Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv. barter). Postupně složitější dělbou práce se toto stává velmi obtížným a dochází ke vzniku peněz.

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie Obsah Předmluva autora... VII Oddíl A Metoda a předmět ekonomie 1. Jaká věda je ekonomie?... 3 1.1 Pozitivní věda... 3 1.2 Vize a model v ekonomii... 5 1.3 Ekonomie věda o lidském jednání... 7 1.4 Racionalita

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce.

5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. 5. Trh analýza. Poptávka, nabídka, elasticity, užitková a produkční funkce. Teorie spotřebitele x teorie firmy 5.1.1 Teorie spotřebitele Ekonomie zkoumá preference mezi statky. Nezkoumá je ale přímo, nýbrž

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Úvod do ekonomie Týden 10. Tomáš Cahlík

Úvod do ekonomie Týden 10. Tomáš Cahlík Úvod do ekonomie Týden 10 Tomáš Cahlík Obsah Firmy Úvod rozhodování podle očekávaných nákladů a očekávaných výnosů Výroba Náklady Struktura trhu Dokonalá konkurence Monopol Nedokonalá konkurence Zkouškové

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Ekonomika je souhrn hospodářských činností na určitém území. Je to tedy hospodaření nějakého subjektu, nebo i státu.

Ekonomika je souhrn hospodářských činností na určitém území. Je to tedy hospodaření nějakého subjektu, nebo i státu. Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dandis Ekonomie je moderní věda, která se začala rozvíjet na přelomu 18. a 19. století v návaznosti na dílo Brita Adama Smitha, především

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Optimalizace spotřebitele a poptávka

Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimalizace spotřebitele a poptávka Optimum (rovnováha) spotřebitele spojení indiferenční mapy a linie příjmů standardní situace Optimem spotřebitele se nazývá situace, kdy spotřebitel volí optimální

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Charakteristika oligopolu

Charakteristika oligopolu Oligopol Charakteristika oligopolu Oligopol v ekonomice převažuje - základní rysy: malý počet firem - činnost několika firem v odvětví vyráběný produkt může být homogenní (čistý oligopol) nebo heterogenní

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence 8. Monopolistická konkurence Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence Literatura Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 10, str. 291

Více

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů Konkurence Konkurence Ing. Pavlína Štréglová Pilíř tržního mechanismu, hnací motor trhu Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu. 1 2 Konkurence dle subjektů 1. Konkurence mezi

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL

5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5 FIRMA A SPOTŘEBITEL 5.1 Firma 2 Firmy Zákon nabídky: Firmy jsou ochotny vyrábět a prodávat větší množství, když je cena jejich produkce vysoká = rostoucí křivka S P S Q 3 Cíl firem Ekonomický cíl maximalizace

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

2. Trh a tržní hospodářství

2. Trh a tržní hospodářství 2. Trh a tržní hospodářství Základní pojmy: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie

Užitek. Obsah. Kardinalistický přístup. Užitek. Kardinalistická teorie. Ordinalistická teorie Obsah Užitek Kardinalistická teorie Ordinalistická teorie Užitek Trh výr a služeb. -dva subjekty firmy a dom Při rozhodování je spotřebitel omezen svým příjmem (důchodem) Cílem spotřebitele je maximalizace..

Více