PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKOVÁ KULTURA A IDENTITA FIRMY HOKCAR s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Zuzana SEKANINOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jindřich URBAN, PhD. Znojmo, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Podniková kultura a identita firmy HOKCAR s.r.o. jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. V Prostějově dne Zuzana SEKANINOVÁ

3 Poděkování: Tímto způsobem si dovoluji poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce PhDr. Jindřichu Urbanovi, PhD. za cenné rady, připomínky a metodickou pomoc při řešení zadané práce. Dále bych chtěla poděkovat majitelům společnosti HOKCAR s.r.o. za poskytnuté informace.

4

5

6 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem na zlepšení podnikové kultury a identity v podniku HOKCAR s.r.o. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny jednotlivé části podnikové kultury a identity. V praktické části byly analyzovány prvky podnikové kultury a identity řízeným pohovorem s majitelem společnosti. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy na zlepšení podnikové kultury a identity pro společnost HOKCAR s.r.o. Klíčová slova: podniková kultura, podniková identita, prvky podnikové kultury, podnikový design, podniková komunikace. ABSTRAKT Thise bachelor thesis deals with analysis and suggestion for improving the company culture and identity in the company Hokcar Ltd. The introductory part describes and explains particular elements of the company culture and identity and factors which influence it. In the practical part the elements of the company culture and identity are analyzed through controlled interview with the company owner. In the conclusion there are presented specific suggestions to improve the company culture and identity in Hokcar. Key words: corporate culture, corporate identity, elements of company culture, corporate design, corporate communication.

7 OBSAH ÚVOD...9 CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST POJEM PODNIK PODNIKOVÁ KULTURA Síla podnikové kultury Prvky podnikové kultury PODNIKOVÁ IDENTITA Podnikový design Podniková komunikace Podnikové jednání PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HOKCAR s.r.o POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI VIZE SPOLEČNOSTI PRODUKT SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI PRVKY PODNIKOVÉ KULTURY DESIGN SPOLEČNOSTI PODNIKOVÁ KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI PODNIKOVÉ JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI Konkurence společnosti Dodavatelé společnosti Zákazníci společnosti VLASTNÍ NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PODNIKOVÉ KULTURY A IDENTITY SPOLEČNOSTI HRDINOVÉ HODNOTY SYMBOL HESLO ODĚVY ZAMĚSTANCŮ ZÁKAZNÍCI...37

8 ZÁVĚR...38 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...40 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK...41

9 ÚVOD Podniková kultura a identita jsou pojmy, jenž si někteří manažeři nesprávně vykládají. Myslí si, že podnikovou kulturu a identitu začnou tvořit, až bude firma zavedena na trhu a bude zisková. To je však nesprávně. Podniková kultura a identita je něco, co lze těžko vysvětlit. Pokoušelo se o to mnoho autorů a každý přispěl jinou definicí. Podniková kultura a identita se pro samostatný podnik může stát směrodatným faktorem pro podporu strategie a cílů podniku. Také může podniková kultura a identita být obrovskou překážkou pro vývoj podniku, tím mohou být vysoké náklady na řízení podniku. V takovém případě je třeba přistoupit ke změně podnikové kultury a identity. V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na společnost HOKCAR s.r.o. V první části mé práce se zaměřím na výklad pojmů podnik, podniková kultura, podniková identita a na jeho další prvky. Ve druhé části uvedu podnikovou kulturu a identitu společnosti HOKCAR s.r.o. a navrhnu nové, lepší podněty ke zlepšení podnikové kultury a identity. 9

10 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem této bakalářské práce na téma podniková kultura a identita firmy je navrhnout možné změny k zlepšení stávající podnikové kultury a identity společnosti HOKCAR s.r.o. Potřebné informace o podniku byly získány prostřednictvím řízeného rozhovoru s jedním z vlastníků společnosti a dále studiem interních materiálů poskytnutých touto osobou. Řízený rozhovor byl proveden v časovém rozptylu sedmi dnů. V sídle společnosti HOKCAR s.r.o. v Prostějově, byl řízený interview proveden dne s jedním z vlastníků společnosti. Diskuze byla zaznamenána písemnou formou. Rozhovor byl následně zpracován a vyhodnocen a při nejasnostech opět kontaktován vlastník společnosti, se kterým byl proveden rozhovor. Dalšími informačními zdroji mi pro teoretickou část byla současná literatura. Jednalo se o českou literaturu a také jsem využila cizojazyčné zdroje. Dále jsem použila poznatků získaných během studia na vysoké škole. 10

11 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. POJEM PODNIK Pojem podnik má několik různých definicí. Od těch nejjednodušších, které jsou vysvětleny několika větami až po ty složitější, která jsou obsáhlejší. Podnik je organizace, která představuje základní stavební buňku národního hospodaření, tj. ekonomiky. Jeho poslání je vytváření statků a poskytování služeb. Působí v oblasti výroby a placených služeb. Podnik je organizace, která je schopna sama sebe obnovovat a rozšiřovat 1. Podnik je ekonomicko právním subjektem, který slouží podnikateli k samostatné činnosti za účelem dosahování zisku respektive zvyšování hodnoty. Smyslem podnikání je výroba a prodej zboží nebo poskytování služeb. Podnik existuje v různých právních formách a podnikatelská činnost, která probíhá v jeho rámci, si klade různé cíle. Při realizaci těchto cílů dochází k propojení snahy o osobní prospěch vlastníků podniku se zajištěním prospěchu pro podnikové okolí 2. Další definice podniku uvádí, že je subjekt, který vyrábí zboží za účelem prodeje. Na trhu vystupují jako prodávající i kupující. Cílem účasti podniku na trhu je především dosažení zisku. Podle množství druhu zboží, které na trhu sledujeme, rozlišujeme trh dílčí, který se týká pouze jediného druhu zboží a trh agregátní, který je trhem veškerého zboží 3. 1 BIŇOVEC, K. Úvod do podnikové ekonomiky. 1.vyd. Praha: Soukromé pedagogické nakladatelství Fortuna, s.ISBN: MIKOVCOVÁ, H: SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.ISBN: SVĚTLÍK, J. Marketing cesta k trhu. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.ISBN:

12 1.2. PODNIKOVÁ KULTURA Podniková kultura není jen velkolepá průmyslová architektura, pěkný výrobkový design, umění a obrazy v kanceláři. Nejsou to pouze náročně vybavené podnikové knihovny, velké oslavy či slavnostní shromáždění, příplatky za dovolenou nebo vyhlášení nejlepšího pracovníka firmy. To vše mohou být jen dílčí části podnikové kultury, nespočívá v nich však jejich podstata. Nelze ani říct, že by podniková kultura byla záležitostí, kterou si podnik může dovolit až tehdy, když dobře vydělává, neboť nezávisí pouze na penězích. Přesné vymezení podnikové kultury je obtížné, což ukazuje i následující definice některých autorů, kteří se danou problematikou zabývají. Autorů je opravdu spousta a proto jsem se snažila uvést ty nejznámější autory a jejich definice. Každý podnik je chápán jako výrobní, ale také jako sociální systém. Jako celek je podnik vždy součástí určitého typu podnikového systému. Podniková kultura vyjadřuje vždy určitý charakter, duch podniku, vnitřní pravidla hry, která ovlivňují myšlení a jednání pracovníků, ale i celkovou atmosféru, ve které probíhá veškerý vnitropodnikový život 4. Podniková kultura může být souhrnem toho, jak podnik skutečně funguje, pracuje, nakolik se vedení podařilo zaměstnance získat pro své záměry a cíle a prosadit vypracovanou identitu. Podniková kultura je, tedy to, jak se daří v každodenní praxi realizovat představy a předsevzetí vedoucích pracovníků, rozhoduje v konečném důsledku o naší nabídce zákazníkům. Vychází především z konkrétní vnitřní situace, komunikace a vztahu mezi zaměstnanci 5. Další pojetí podnikové kultury říká, že kultura je velmi široký pojem, který v sobě zahrnuje taková specifika, jako jsou národní kultura, lidová kultura, křesťanská kultura a firemní kultura. Firemní kulturu je možno chápat jako řídící složku podniku. Měla by být něčím, co sjednocuje a zároveň by se na její tvorbě měl podílet každý, kdo v podniku pracuje 6. 4 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. 1.vyd. Praha: Aspi Publishing,2004.9s.ISBN: FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s.isbn: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN:

13 Největším nebezpečím, jak porozumět kultuře, je zjednodušit jí. Je lákavé říct, že kultura je jen cesta, pomocí které děláme věci ve společnosti, například ceremoniály, rituály naší společnosti, klima společnosti, odměnový systém, základní hodnoty společnosti atd. 7 Podniková kultura vyjadřuje určitý charakter firmy, celkovou atmosféru, ovzduší, vnitřní život ovlivňující myšlení a chování spolupracovníků firmy. Někdy hovoříme také o firemním chování, které je firemní kulturou ovlivňováno či určováno. Podniková kultura zahrnuje: působení firmy a jejích pracovníků navenek, vztahy mezi zaměstnanci, jejich myšlení, vzorce chování, celkové klima firmy, co je považováno za klady a co za zápory, hodnoty sdílené většinou pracovníků 8. Kultura je společným jevem a v případě firemní kultury se toto sdílení koná na úrovni organizace. Jednotlivci v kultuře se liší, a to je nejméně do jisté míry produktem rozdílnosti povah. Kultura může vést k tomu, že jedna skupina lidí se chová, myslí a dokonce vypadá jinak než druhá. Tyto odlišné skupiny mohou mít rozdílné názory, rozdílné hodnoty a rozdílnou interpretaci věcí okolo sebe 9. 7 SCHEIN, E. H. The corporate culture survival guide. San Francisco: John Wiley & sons, Inc, s.ISBN: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN: BROOKS, I. Firemní kultura jedince, skupiny, organizace a jejich chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, s.ISBN:

14 Znalosti a zvyšující se povědomí o podnikové kultuře významně ovlivnilo manažerské myšlení a jednání v uplynulých desetiletích. Manažeři by měli být přístupni následujícím myšlenkám: být si vědomí, že většina lidí pohlíží na organizace z jednoho hlediska nebo z omezeného počtu hledisek a to, co my vidíme, je silně ovlivněno touto čočkou, uvažovat o jejich hlediscích a vítat nebo dělat pokusy s jinými, které mohou osvětlit staré organizační problémy a mohou vést k etapě nových řešení, být citlivý k podnikové kultuře jako k nezbytnému předpokladu úspěšného řízení změny, být si vědom toho, že kultura se mění a může se měnit, ale je pravděpodobné, že k dosažení úspěchu bude třeba použít kulturních nástrojů, pochopit, že všechno, co člověk dělá, nosí nebo říká, s sebou nese symbolický význam a vysílá poselství zaměstnancům, pochopení způsobu, jakým se vykládá toto poselství, by se mohlo ukázat jako velmi cenné, smířit se s tím, že mnoho organizačních rutin se stává vskutku rituálními a že mají pouze symbolický význam Síla podnikové kultury V této souvislosti je třeba uvést silná a slabá podniková kultura. Na rozdíl od slabé podnikové kultury, jejíž vliv je velmi málo zřetelný, silná podniková kultura prokazuje mimořádnou schopnost ovlivňovat charakter i průběh všech podstatných podnikových jevů. Aby bylo možné hovořit o silné podnikové kultuře, je nezbytné, aby splňovala následující znaky: Jasnost a zřetelnost jednotlivé oblasti podnikové kultury musí jasně, přehledně a srozumitelně dávat spolupracovníkům najevo, jaké jednání je požadováno, které 10 BROOKS, I. Firemní kultura jedince, skupiny, organizace a jejich chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, s.ISBN:

15 aktivity jsou nutné, žádoucí, které jsou ještě akceptovatelné a které jsou zcela vyloučené a nepřijatelné. Rozšířenost je nezbytné, aby všichni spolupracovníci byli s jejími jednotlivými prvky nejen dostatečně seznámeni, ale aby se setkávali s jejich existencí v každé situaci, v každém okamžiku a na každém místě. Zakotvenost vyjadřuje míru identifikace a internalizace jednotlivých podnikových hodnot, vzorců a norem jednání 11. Teprve tehdy, když se stane podniková kultura nedílnou součástí každodenního jednání všech nebo většiny spolupracovníků, je možné mluvit o tom, že je silná. Další definice říká, že všechny organizace mají svou kulturu, nicméně to neznamená, že daná kultura bude mít stejný vliv na chování a činnost zaměstnanců. Silné kultury jsou takové, v nichž jsou klíčové hodnoty hluboce zakořeněny a obecně sdíleny, to znamená, mají větší vliv na zaměstnance než kultury slabé. Čím více zaměstnanci akceptují klíčové hodnoty organizace, tím větší závažnost tyto hodnoty mají a tím je i kultura silnější. Zda je kultura organizace silná, slabá nebo něco mezi tím, závisí na mnoha faktorech, jako je například: velikost organizace, jak dlouho působí na trhu, jak vysoká je fluktuace zaměstnanců a jak intenzivní byl původ kultury. Některé organizace deklarují, co je důležité a co nikoliv. V organizacích, kde mají slabou firemní kulturu, samotná kultura manažery příliš neovlivňuje. Nicméně většina organizací usiluje o silnou kulturu. Existuje relativně silný soulad v názorech na to, co je důležité, jaké je správné chování zaměstnanců, co organizaci táhne dopředu. Jedna ze studií o kultuře organizací odhalila, že zaměstnanci v organizaci se silnou kulturou s ní byli svázaní silněji než v organizaci s kulturou slabou. Organizace se silnou kulturou také uplatňuje své principy při náboru, uvedení na pracovní místo a pro utužování vztahů se zaměstnanci 12. Teorie silné a slabé podnikové kultury podle dalších autorů je, že obsah kultury organizace představují základní předpoklady, hodnoty a normy chování sdílené v organizaci, navenek 11 ŠIGUT, Z. Firemní kultura a lidské zdroje. 1.vyd. Praha: Aspi Publishing, s.ISBN: ROBBINS, S. P: COULTER, M. Management. 7.vyd. Praha: Grada, s.ISBN:

16 manifestované prostřednictvím chování a artefaktů. Sílou podnikové kultury se rozumí, nakolik jsou dané předpoklady, hodnoty, normy a z nich vyplývající vzorce chování v organizaci sdíleny. Jsou li sdíleny ve vysoké míře, je podniková kultura silná a výrazným způsobem ovlivňuje fungování organizace. Na jejím obsahu však závisí, zda vliv bude pozitivní či negativní. Je li podniková kultura slabá, znamená to, nečlenové organizace sdílejí společné předpoklady, hodnoty a normy chování naopak jen v malé míře. Jejich chování v rámci organizace je pak v podstatě větší míře ovlivněno jejich individuálními charakteristikami, tedy jejich osobními předpoklady, hodnotami a normami chování Prvky podnikové kultury Prvky podnikové kultury nejsou vymezeny autory zcela jednotně, ale nejčastěji jsou prvky kultury považovány základní předpoklady, symboly, hodnoty, normy, postoje, artefakty materiální a nemateriální povahy. Artefakty materiální a nemateriální povahy jsou následující: Artefakty materiální povahy obvykle jsou řazeny architektura budov a materiální vybavení firem, produkty vytvářené organizací, výroční zprávy firem, propagační brožury a podobně. Artefakty nemateriální povahy jazyk, historky, firemní hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály. Někteří autoři řadí mezi prvky podnikové kultury jako dílčí kategorii artefaktů také symboly jako například logo firmy. Jiní autoři jsou toho názoru, že symboly jsou velmi širokou kategorií, protože prakticky všechny aspekty podnikové kultury mohou být interpretovány jako symboly 14. Dále autoři naznačili rozdělení jednotlivých prvku podnikové kultury na: symboly hodnoty 13 LUKÁŠOVÁ, R: NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura od sdílených hodnot k vyšší výkonnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada, s.ISBN: LUKÁŠOVÁ, R: NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura od sdílených hodnot k vyšší výkonnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada, s.ISBN:

17 zvyky rituály ceremoniály historky normy 15 Symboly Symbol je znak, který má komplexní komunikativní obsah, který je jednoduché pochopit. Představuje základní prvek nejjednodušší komunikace, která bez jeho obsahového a významového pochopení všemi účastníky není možná 16. Hodnoty Představují nejhlubší úroveň kultury. Jde o obecné vědomí toho, co je dobré a co špatné, hodnotné či nehodnotné. Hodnoty se promítají do pracovní morálky, sounáležitosti pracovníků s firmou i do celkové orientace firmy. Měly by být sdíleny všemi pracovníky, nebo alespoň těmi, kteří jsou ve vedoucí pozice 17. Hodnoty jsou zavazující ideje, tedy představa o tom, co je žádoucí, ovlivňující chování lidí 18. Zvyky Zvyky jsou například oslavy narozenin, vánoční večírky, zvyky spojené s povýšením nebo odchodem do důchodu. Významně přispívají k integraci organizace a zejména v malých 15 LUKÁŠOVÁ, R: NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura od sdílených hodnot k vyšší výkonnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN: TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. 1. vyd. Praha: Grada, s.ISBN:

18 firmách bývají proto cílevědomě organizovány. Usnadňují změny společenské role a statusu pracovníka 19. Rituály Různé společensky nezbytné činnosti a projevy. Jsou to neformální aktivity, formální schůze, psaní zpráv, plánování, informační a kontrolní systémy 20. Rituálem rozumíme určitý typ zvyků a obyčejů, který má na určitém místě a v určitém čase v celku konkrétní význam. Potvrzují a upevňují platné, existující mocenské struktury a vedou ke stabilizaci existujících podnikových norem a hodnot 21. Ceremoniály Slouží k uvolnění emocí a mají méně formalizovanou podobu 22. Historky Historky jsou důležité příběhy o firmě nebo jejich lidech. Například o zakladatelích firmy, o osobách, které prolomili určité stereotypy nebo o reakcích na chyby, které se odehrály v minulosti 23. Historky mají podobu jen anekdotických vyprávění, týkají se zpravidla celkem konkrétních událostí a obsahují implicitně morální imperativ, který však není implicitně vyslovený. Umožňuje novým zaměstnancům první orientaci v podniku 24. Normy Normy bývají napsaná pravidla chování,,,pravidla hry, která poskytují neformální návod, jak se chovat. Normy říkají lidem to, co se předpokládá, že budou dělat, říkat, v co věřit 19 LUKÁŠOVÁ, R: NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura od sdílených hodnot k vyšší výkonnosti podniku. 1.vyd. Praha: Grada, s.ISBN: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: ROBBINS, S. P: COULTER, M. Management. 7.vyd. Praha: Grada, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN:

19 a dokonce jak se budou oblékat. Nikdy nejsou v písemné podobě. Předávají se ústní formou nebo chováním a mohou být upevňovány reakcemi lidí, ke kterým dochází v případě porušení norem. Pomocí těchto reakcí lze vyvíjet velice mocný tlak na chování ostatní lidi řídíme i způsobem, jak na ně reagujeme PODNIKOVÁ IDENTITA Na rozdíl od podnikové kultury však pojem podniková identita označuje cílevědomě utvářený strategický koncept vnitřní struktury, fungování a vnější prezentace konkrétního podniku v tržním prostředí. Vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jinými, i obdobně orientovanými podniky. S pojmem podniková identita se zabývá spousta autoru a můžeme se setkat s řadou definicí. Pojem podniková identita zahrnuje podnikovou komunikaci uvnitř organizace ve směru shora dolů, ale také navenek. Cílem je vyjádřit svojí odlišnost, jedinečnost, specifičnost, originalitu 26. Podniková identita je důležitou součástí podnikové strategie a stručně řečeno představuje to, jak se firma prezentuje prostřednictvím jednotlivých prvků. Představuje něco jedinečného, vyjádření sebe sama, svého charakteru, a podobně jako každá osoba má svoje specifické charakteristiky a vlastnosti. Podniková identita zahrnuje historii firmy, filozofii, vizi, poslání, lidi patřící k firmě a její etické hodnoty. Je definována různým způsobem, ale její podstata spočívá v komplexnosti obrazu a je tvořena řadou nástrojů, které onu komplexnost, ucelenost vytvářejí 27. Je to právě identita, která prostupuje celou firmou směrem ven ve smyslu pozitivního image a směrem dovnitř v podobě identifikačního vzoru pro všechny její zaměstnance. 25 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, s.ISBN: FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s.isbn: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN:

20 Má nesmírný vliv na implementaci marketingu a marketingový výkon. Podniková identita představuje jedno z nejdůležitějších východisek pro existenci podniku. Identita znamená pro podnik, to co pro člověka představuje jeho osobnost. Osobnost je vyhraněná a viditelná individualita člověka. Je to něco, co se dá ovlivňovat. Člověk však nemůže určovat svoji osobnost sám. Určují jí faktory z prostředí, ve kterém žijí. Podobně je to i s podnikem. Tak jako člověk, tak i podnik si vytváří svůj charakter, vnímaný myslí jiných subjektů a tím si buduje určitou pověst. Vedení a ostatní zaměstnanci podniku mohou dělat potřebné kroky směrem k jeho identitě 28. Autoři ve svých publikacích uvádí, že důležitou součástí podnikové identity je dobře stanovené poslání a vize firmy. Poslání podniku je stručným vyjádřením důvodu jeho vzniku a existence. Tedy toho něčeho navíc, než co představují pouhé základní ekonomické kategorie finančního příjmu, obratu a zisku. Je to jakýsi náš podnikatelský sen. Vyjádření poslání podniku je obecnější povahy a má mít dlouhodobější platnost, říká se na desetiletí až staletí 29. Vize načrtává představu podniku o jeho budoucím postavení a směřování. Zachytává jevy, trendy a faktory, které jsou zatím nejasné. Na jejich odkrytí se využívají nejen analýzy, ale hlavně intuice a předvídavost. Vize je tedy výsledkem schopnosti poskládat ucelený obraz o budoucnosti podniku a identifikovat trendy, která mají v různých oblastech podnikaní nastat. Účinná vize inspiruje, aktivizuje, motivuje a poskytuje emociální usměrnění. Jasná a dobře čitatelná vize je výzvou 30. Vize by měla obsahovat hodnoty a představy, která uznávají všichni zaměstnanci a skupiny v podniku. Sdílená vize v podniku působí jako kompas, usměrňuje a řídí samotné rozhodování. Čím více se lidé dokážou z totožnit s hodnotami a cílem podniku, tím lepší budou jeho výsledky a celkový úspěch ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s.isbn: SLAVÍK, Š. Strategický manažment. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN:

21 Podniková vize představuje jasnou, motivující výzvu sjednocující úsilí a činnost všech pracovníků. Úlohou vrcholového vedení je podnikovou vizi nejen najít, jasně a stručně formulovat, ale především pro její naplnění nadchnout a získat zaměstnance. Proto by také podniková vize neměla zůstat jen v hlavách a myslích vrcholkového vedení, ale měla by být jasně napsaná a sdělená ostatním klíčovým skupinám veřejnosti, především vlastním zaměstnancům a těm musí být řádně vysvětlena 32. Mezi základní prvky podnikové identity autoři uvádějí podnikový design, podniková komunikace a podnikové jednání Podnikový design Podnikový design znamená způsob, jakým se firma vizuálně představuje uvnitř i navenek, K podnikovému designu patří název firmy, logo, podnikové barvy, interiér a exteriér, vzhled a chování zaměstnanců apod. Podnikový design vytváří celkový obraz firmy a často bývá vodítkem k vytvoření názoru o firmě 33. Podnikový design je soubor vizuálních konstant, které jsou využívány v komunikaci uvnitř, ale především vně firmy. Grafická podoba jednotlivých komponentů vizuálního stylu by měla být zakotvena v designu manuálu, který přesně vymezuje jejich využívání. To je základem vizuální identity firmy, tím co firmu odlišuje od jiných, na základě čeho jí můžeme identifikovat. Podnikový design vytváří: název firmy a způsob jeho prezentace logo jako identifikační zkratka značka pro zviditelnění a odlišení produktu písmo a barvy služební grafika orientační grafika způsob úprav budov, označení budov 32 FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s.isbn:

22 oděvy zaměstnanců grafika obalů dárkové předměty další prvky dle oboru podnikání Podniková komunikace Dalším z prvků podnikové identity je podniková komunikace. I zde autoři nabízí velké množství definicí, které publikují ve svých knihách. Podniková komunikace je komunikaci firmy jako celku, která zastřešuje všechny komunikační oblasti. Slouží jako operativní nástroj vedení firmy, při vytváření jejího celkového image. Pomocí komunikační strategie se podnik usiluje o dosažení jasné a zřetelné identity na veřejnosti i u vlastních zaměstnanců. Patří sem přátelské vztahy s medii, ale také s vlastními zaměstnanci 35. Podniková komunikace zahrnuje všechny komunikační prostředky, komplex všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje, komunikace s vnějším i vnitřním prostředím. Podniková komunikace je vnějším projevem podnikové identity a základním zdrojem podnikové kultury. Jejím prostřednictvím je ovlivňována rovněž image, a to způsobem, jak firma komunikuje s různými cílovými skupinami 36. Podnikovou identitu sděluje vedení firmy zaměstnancům některými nástroji marketingové komunikace, ale především dalšími specifickými postupy podnikové komunikace, jako 33 ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN: VYSEKALOVÁ, J: MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.ISBN:

23 jsou vlastní podniková média, intranet, školení, tréninky, schůze, soutěže zaměstnanců, směrnice a praktické využívání jednotného vizuálního stylu Podnikové jednání Podnikové jednání představuje jednání podniku jako celku, anebo jednání v rámci podnikových struktur. Rozlišuje se interní podnikové jednání, které zahrnuje způsob řízení podniku, jednání se zaměstnanci a jejich vzájemného propojení a externí podnikové jednání vůči zákazníkům, dodavatelům, konkurentům, obchodním partnerům a ostatní veřejnosti FORET, M. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s.isbn: ČIHOVSKÁ, V. Firemní imidž. 1. vyd. Bratislava: Eurounion, s.ISBN:

24 2. PRAKTICKÁ ČÁST 2.1. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI HOKCAR s.r.o. Firma HOKCAR s.r.o. vznikla 26. srpna 1999 ve městě Prostějov na severní Moravě. Do obchodního rejstříku byla zapsána téhož data. Předmětem podnikání je nákup a prodej náhradních dílů na osobní a užitkové automobily. Společnost HOKCAR s.r.o. je vlastněna dvěma fyzickými osobami, panem Martinem Kubátem a Romanem Hochem, kteří jsou současně jednateli společnosti. Společnost HOKCAR s.r.o. patří ke spíše menším společnostem operujícím na trhu s náhradními díly k automobilům v regionu Prostějov. Roční obrat společnosti je kolem 25 milionů Kč bez DPH za rok Společnost má vlastní obchodní politiku, odlišnou od většiny konkurentů, hlavně poboček celostátních distributorů, zaměřenou na spolupráci s více dodavateli z tuzemska i zahraničí. Tato politika je postupně obměňována dle situace na trhu a potřeb zákazníků. Firma HOKCAR s.r.o. profiluje jako plno sortimentním, rychlým a pružným dodavatelem. Hlavně, ale s motivovanými a odborně zdatnými zaměstnanci. Firma postupně rostla a hledala svou pozici a vhodné regiony působení od svého vzniku. Od roku 1999 sídlila na Plumlovské ulici v Prostějově, kde obývala v pronajatých místnostech o rozměru 140 m2. Jednalo se o rodinnou firmu se 4 zaměstnanci. Jelikož rostl počet zákazníků, tudíž malé parkovací prostory a malé sklady, firma byla nucena vyřešit situaci. Od roku 2007 se přestěhovala do vlastní budovy na ulici Okružní o rozměru 400 m2 a vzrostla i o zaměstnance. Nyní zaměstnává 20 lidí. V roce 2009 otevřela i pobočku v Olomouci na ulici Pavlovická. V souvislosti se změnou sídla lze očekávat další změny směrem k jasnějšímu profilu a zaměření. Půjde hlavně o rozšíření a doplnění portfolia dílů směrem k renomovaným značkám s případnou duplicitou levnějších produktů. 24

25 2.2. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Společnost HOKCAR s.r.o. vidí své poslání na trhu v zajištění co nejširšího sortimentu pro zákazníky. Jedná se o zajištění náhradních dílů pro osobní a užitkové vozy všech typů a značek. Nezáleží na roku vyrobení automobilu, kategorii, značce a ceny automobilu, firma HOKCAR s.r.o. zajišťuje náhradní díly na všechny tyto typy užitkových a osobních automobilů VIZE SPOLEČNOSTI K vizi společnosti HOKCAR s.r.o. je podle Martina Kubáta, který je jeden z vlastníků společnosti, to že se chtějí stát hráčem na trhu s automobilními díly PRODUKT SPOLEČNOSTI Produktem firmy HOKCAR s.r.o. jsou náhradní díly a související služby. Jedná se hlavně o distribuce, příjem objednávek, poskytování souvisejících informací k dané problematice a uspokojení potencionálních zákazníků. Firma má nyní v portfoliu všechny hlavní skupiny zboží v oblasti mechanických dílů. Pokrývá také oblast karosářských dílů a provozních kapalin. V řadě těchto skupin má duplicitní nabídku více značek v podobné i odlišné kvalitě a ceně. Existuje snaha postupně portfolio doplnit o další skupiny. Na prodejích se z 50 % podílí díly nakoupené od dovozců na trhu a z dalších 50 % díly přímo dovezené. Jako základní v portfoliu jsou vnímány díly Lucas a další díly pro skupiny podvozku, brzd, filtrů, řemenů a dílů karoserií. V těchto skupinách je firma HOKCAR s.r.o. silná a tyto skupiny mohou být vnímány jako konkurenční výhoda firmy. Tyto skupiny mohou za určitých okolností být oním klíčem ke dveřím nových zákazníků EKONOMICKÉ HODNOCENÍ SPOLEČNOSTI Oblast následného prodeje náhradních dílů aftermarketu pro osobní a užitková vozidla, ve které se společnost HOKCAR s.r.o. pohybuje, rostla v roce 2006 o 5,5% proti roku Jde o nárůst dynamiky, protože v roce 2004 byl růst asi 1,5%. Je to dáno stále se 25

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy

Grafický manuál. Obchodní údaje firmy Obchodní údaje firmy TOROLA electronic, spol. s r.o. Sídlo firmy: Míru 1319 738 01 Frýdek Místek Czech Republic IČO: 42767555 DIČ: CZ42767555 GPS souřadnice: N 49 41 '12.181 E 18 20' 23.729 Výrobní závod:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli

Tatra Phoenix. Corporate identity. Ludvík Mattanelli Tatra Phoenix Corporate identity Ludvík Mattanelli Corporate Identity Corporate Identity je sumou specifických schopností, vlastností a jevů utvářejících soudržnost organizace, jež ji odlišují od jiných.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět FIREMNÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA První část bude věnována tématu firemní kultura. Studium předmětu

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1

MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 MARKETING MĚST A OBCÍ I Metodický list č. 1 Tématické celky: 1. Vývoj marketingu měst a obcí; specifika marketingu služeb a neziskových organizací. 2. Typologie měst; životní cyklus místa; město/obec a

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II

METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II METODICKÝ LIST PRO PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO MAGISTERSKÉHO STUDIA MARKETING MĚST A OBCÍ II Tématické celky: 1. Strategický řídící proces (analýza, plánování, implementace, kontrola); situační analýza

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany...

KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME. www.ahorn.cz. Kam směřujeme do budoucna... Firma, která začínala v garáži... strany... KAM SMĚŘUJEME KAM SMĚŘUJEME strana 3. Firma, která začínala v garáži... strana 4. AHORN dnes... strana 5. AHORN z druhé strany... strana 7. Kam směřujeme do budoucna... Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/ahorncz

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM

SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM SPOLUVYTVÁŘENÍ HODNOTY SE ZÁKAZNÍKEM V současné době dochází k utváření nového prostoru vytváření hodnoty, které se zaměřují na vytváření jedinečných osobních zkušeností spoluvytváření prostřednictvím

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NÁZEV STUDIJNÍHO OBORU NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Interní komunikace v návaznosti na odběratelsko-dodavatelské vztahy ve firmě RosenPharma a.s. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Marketing měst a obcí

Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák (PH) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního

Více