Sazebník EU 5231/2/E. Cestovní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazebník EU 5231/2/E. Cestovní pojištění"

Transkript

1 Sazebník EU 5231/2/E Cestovní pojištění

2 Obsah 1. Obecné informace Popis pojištění Podmínky pojištění Pojistitelné osoby Specifické pojmy cestovního pojištění Územní platnost pojištění Asistenční služba Hlášení pojistných událostí Jednorázové smlouvy Počátek a konec pojištění, doba trvání Pravidla pro sjednávání Postup při uzavírání pojistné smlouvy Položky na tiskopisu Změna či zrušení uzavřené smlouvy Tarify - jednorázové smlouvy Sazby jednorázové smlouvy Roční smlouvy s automatickým prodlužováním (pro opakované výjezdy) Počátek a konec pojištění Pravidla pro sjednávání Postup při uzavírání pojistné smlouvy Položky na tiskopisu Změna či zrušení uzavřené smlouvy Tarify roční smlouvy pro opakované výjezdy Sazby roční smlouvy pro opakované výjezdy Rámcové smlouvy pro podniky Rámcové smlouvy pro cestovní kanceláře a agentury Sazebník je určen pouze pro potřebu obchodních zástupců UNIQA pojišťovny. Tento sazebník je platný od 7. května K tomuto datu se ruší platnost dříve vydaných sazebníků včetně dodatků a pokynů. Platnost sazebníku: od

3 Hlavním pracovním materiálem pro zástupce UNIQA pojišťovny, a.s. sjednávající cestovní pojištění je: Tento sazebník Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění = EU 5212/1 (pro všechny typy smluv) Smlouva + pojistka pro jednorázové cestovní pojištění = EU 5213/1 Smlouva + pojistka pro celoroční pojištění opakovaných výjezdů = EU 5214/1 Informační list pro cestovní pojištění = EU 5220/1/E Asistenční karta pro pojištěného Znalost těchto materiálů je nezbytná ke správnému uzavírání pojistných smluv. Součástí předsmluvní dokumentace je předání příslušného Informačního listu klientovi. 1. Obecné informace Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními EP a Rady č. 883/04 a 987/09, jež jsou platná ve všech státech EU (resp. EHS) a mají přednost před zákonem. Na jejich základě mají čeští pojištěnci po předložení karty EHIC (běžná karta české zdravotní pojišťovny) nárok na zdravotní péči. Ošetření v EU není bezplatné. Co není nikdy hrazeno z EHIC? - spoluúčast jako místní pojištěnci (částka, kterou musí pojištěnec za ošetření sám zaplatit a která mu nebude zdravotní pojišťovnou refundována) - zdravotní péče poskytnutá v soukromých zdravotních zařízeních (v turistických oblastech je většina zdravotních zařízení soukromá) - převoz do vlasti (repatriace) - repatriace tělesných ostatků při úmrtí (musí vždy uhradit pozůstalí) Rozhodujícími přednostmi a výhodami komerčního cestovního pojištění před zdravotní péčí z veřejných zdrojů jsou: - asistenční služby => např. repatriace nemocného či ostatků zemřelého do ČR, lékařské převozy, právní pomoc, náklady na hledání a vyproštění pojištěného, předčasný návrat z dovolené, návštěva opatrovníka atd.; právě poplatky za asistenční služby, zejména repatriace, tvoří podstatnou část pojistného plnění z cestovního pojištění; - nepřetržitá asistence => 24 hodin denně v provozu, připravená pomoci klientovi v tísnivé situaci, s komunikací v českém jazyce; - pojištění bez spoluúčasti pojištěného => na rozdíl od vysokých spoluúčastí ze zubního ošetření, z hospitalizace, z léků a dalších administrativních poplatků u zdravotní péče z veřejných zdrojů např. spoluúčasti u zubního ošetření a léků dosahují v některých zemích až 100%, spoluúčast za den hospitalizace je 8 26 EUR nebo 20-30%, administrativní poplatky 3-5 EUR za položku atd.; - rozsah účinnosti pojištění => platí pro návštěvy všech zdravotních zařízení, tedy i soukromých, kterých je v turistických centrech většina; - rychlost likvidace pojistných událostí. V případě, že klient potřebuje potvrzení o sjednaném pojištění v českém, anglickém nebo ruském jazyce, z důvodu potřeby pro udělení víza, pro zdravotní pojišťovnu, pro školu v zahraničí, atd., napište na adresu: V u nezapomeňte uvést: číslo pojistné smlouvy, jazyk, ve kterém má být potvrzení vystaveno, adresu/ , na které má být potvrzení zasláno. 2. Popis pojištění V rámci cestovního pojištění nabízíme pojištění těchto rizik: Pojištění léčebných výloh Pojištění asistenčních služeb a) náklady na repatriaci pojištěného; b) náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného; c) náklady na vyslání opatrovníka; d) náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty; e) náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku; f) náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování; g) náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů; h) zachraňovací náklady; i) odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu; j) zprostředkování finanční pomoci pojištěnému; k) náklady vzniklé zpožděním zavazadel; l) náklady vzniklé zpožděním letu. Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti Pojištění cestovních zavazadel Pojištění stornovacích poplatků Pojištění náhrady dovolené Pojištění domácího miláčka Připojištění zimních sportů Připojištění nebezpečných sportů Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění léčebných výloh jsou prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v souvislosti s nutně nezbytnou a přiměřenou lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného. Těmito náklady se rozumí: a) ambulantní lékařské ošetření; b) pobyt v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou, který je podložen lékařskou zprávou, tj. léčení, zákroky a operace, které nebylo možné s ohledem na zdravotní stav pojištěného odložit do doby jeho návratu do ČR; c) ošetření zubním lékařem v důsledku úrazu pojištěného nebo první pomoci pojištěnému, hradí se pouze ošetření k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce); 2

4 d) léky předepsané lékařem, přičemž se jako léky nepřipouštějí výživné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně, podpůrně nebo návykově a kosmetické přípravky; e) přeprava do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení (též přivolání lékaře k nemocnému), pokud pojištěný není schopen přepravy obvyklým dopravním prostředkem; přeprava od lékaře do nejbližší vhodné specializované nemocnice, vše v rámci nutného a neodkladného lékařského ošetření; přeprava vrtulníkem pouze u úrazových stavů vyžadujících neodkladnou hospitalizaci pojištěného. Úrazové pojištění Předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu, trvalé následky úrazu pojištěného, hospitalizace pojištěného následkem úrazu a přiměřená doba léčení úrazu - denní odškodné následkem úrazu, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty. Pokud je v pojistné smlouvě toto riziko sjednáno. Pojištění odpovědnosti Předmětem pojištění jsou škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též újmy, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit: - újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví a při usmrcení; - škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením hmotné věci; - jinou škodu vyplývající z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení a ze škody na hmotné věci podle tohoto odstavce (následná finanční škoda); a to způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování běžných turistických činností. Pojištění cestovních zavazadel Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty. Pojištění stornovacích poplatků Předmětem pojištění stornovacích poplatků jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Pojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně tzn. bez sjednání pojištění s tarifem na celou dobu pobytu v zahraničí a pro všechny uvažované osoby. Pojištění náhrady dovolené Předmětem pojištění jsou nevratné náklady na nespotřebované služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti, ubytovacího zařízení nebo náklady na nevyužitou permanentku/skipas, které pojištěný řádně uhradil, a které nejsou pojištěnému jinak refundovány. Pojištění domácího miláčka Předmětem pojištění jsou nezbytné náklady vynaložené na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. Pojistit lze pouze zdravé zvíře a zvíře s platným pasem zvířete v zájmovém chovu, zdravotní stav musí být možné doložit veterinárním osvědčením. Při výjezdu mimo území České republiky musí být zvíře označeno tetováním nebo čipem. Pojištění se sjednává pro psy a kočky ve věku od 3 měsíců do 10 let. Připojištění zimních sportů Pokud si chce klient připojistit provozování zimních sportů, je třeba klientovi sjednat tarif zahrnujcí + (L5+, K5+, K7+, K10+, KS+), který zahrnuje připojištění zimních sportů. Připojištění nebezpečných sportů Pokud si chce klient připojistit provozování nebezpečných sportů, je třeba klientovi sjednat tarif KS. V případě, že si klient chce připojistit provozování nebezpečných i zimních sportů, je třeba klientovi sjednat KS+. POZOR! NELZE POJISTIT! Mezi nepojistitelné sporty jsou zařazeny následující aktivity: canyoning, horolezectví, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, skoky na laně, vysokohorská turistika nad m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti. Rozdělení sportů v rámci cestovního pojištění je v aktuálních pojistných podmínkách UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 5. Pro klienty, kteří vlastní platný oficiální potápěčský certifikát (alespoň P*), nabízíme tarif P (potápěč). Tarif TD+ je určen pouze pro pojištění v ČR! Tarif ZD, ZD+ je určen pouze pro hromadné pojištění dětí do dovršení věku 18 let v zahraničí. 3. Podmínky pojištění 3.1. Pojistitelné osoby Pojištěni mohou být občané ČR i cizí státní příslušníci. Všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, jsou platné v zeměpisné zóně sjednané v pojistné smlouvě vždy však s výjimkou států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem. Pojištění se vztahuje i na státy, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v ČR platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění 3

5 Jednotlivci: - do 65 let jako junioři J - od 66 do 80 let jako senioři1- S1 - od 81 let jako senioři2 S2 Rodiny: - pojištění členů rodiny, pro rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do 18 let (max. 4 děti) Všechny osoby pojištění v rámci musí mít uzavřen stejný tarif pojištění. Skupiny osob: - zaměstnanci jednoho podniku, žáci jedné školy, účastníci letního tábora, apod.; - smlouvu podepíše dospělá osoba, oprávněný zástupce podniku, školy. Přiloží se jmenný seznam osob s uvedením jména, příjmení, RČ a adresy Specifické pojmy cestovního pojištění Územní platnost pojištění Pojistné smlouvy UNIQA pojišťovny,a.s. pro cestovní pojištění poskytují pojistnou ochranu po celém světě. Sazby pojistného jsou však závislé na zeměpisné zóně, která je cílovým místem cesty klienta. Rozdělení zemí v rámci cestovního pojištění do zeměpisných zón je v aktuálních pojistných podmínkách UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 4. V případě, že klient cestuje do 2 zemí, které leží v různých zónách, má 2 možnosti: 1. Sepsat si 2 pojistné smlouvy - pro každou zemi zvlášť - s tím, že ušetří na pojistném, ale vystavuje se určitému riziku při posunu data přejezdu. 2. Sepsat 1 pojistnou smlouvu pro celý pobyt v zahraničí se sjednáním vyšší zeměpisné zóny po celou dobu - sazba pro zónu 2 v sobě zahrnuje pojistnou ochranu i pro pobyt v zóně Asistenční služba Asistenční služba poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky.vždy je možná komunikace v českém jazyce. Kdy volat asistenční službu? - při hospitalizaci, vážném úrazu nebo vážném onemocnění; - k zajištění převozu, přeložení do místa bydliště nebo repatriace tělesných ostatků; - k zajištění úhrady nákladů na opatrovníka. Při onemocnění nebo úrazu, kdy postižený resp. zraněný může podle své úvahy a podle závažnosti postupovat v rámci svých finančních a organizačních možností, se vzniklé náklady likvidují po návratu do ČR ve smyslu VPP přes pojišťovnu. Asistenční služby je možné plnit pouze se souhlasem asistenční centrály Hlášení pojistných událostí Toto hlášení se podává výhradně na tiskopisu UNIQA pojišťovny, a.s. Oznámení o škodě, a to : - EU 5098 pro pojištění LV a AS, zavazadel a odpovědnosti za škodu - EU 5093 pro pojištění úrazové - EU 5094 pro pojištění stornovacích poplatků. K oznámení musí být připojena fotokopie pojistné smlouvy a dokladu o úhradě pojistného. Pojistník popř. pojištěný je povinen v případě, že nedošlo k přímému uhrazení nákladů asistenční službou nebo pojistitelem oznámit písemně pojistiteli bezprostředně po návratu do ČR pojistnou událost nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty. Veškeré předložené doklady musí být vystaveny v anglickém, německém nebo českém jazyce v opačném případě zajistí pojistitel jejich překlad na náklady pojištěného. Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost, zejména oznámit pojistiteli případné ostatní pojistitele a pojistné částky sjednané v ostatních pojistných smlouvách, a to včetně cestovních pojištění obsažených v kartových programech. Nelze zasílat dodatečné doklady bez označení klienta a bez označení, ke které události se vztahují. Doklady bez těchto údajů nelze potom identifikovat a přiřadit ke správné pojistné události. Postup při pojistné události je v dokumentu EU 5224/1 (brožura k cestovnímu pojištění) Pokyny pro případ pojistné události. 4. Jednorázové smlouvy 4.1. Počátek a konec pojištění, doba trvání Pojistná ochrana, s výjimkou pojištění stornovacích poplatků, vzniká od 0.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však od data a času sjednání pojištění uvedeného v pojistné smlouvě a zaniká ve hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Pojištění stornovacích poplatků vzniká od data a času sjednání pojištění a zaniká ve hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. V případě, že je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění. Minimální doba pojištění je 1 den (za dodržení minimálního pojistného 50,-Kč na jednu pojistnou smlouvu), maximální doba pojištění je 366 dnů. Počátek pojištění u individuálního pojištění může být odložen max. 180 dnů po podpisu smlouvy (ve výjimečných případech lze udělit výjimku). 4

6 4.2. Pravidla pro sjednávání Postup při uzavírání pojistné smlouvy Originál smlouvy a pojistky bude po čitelném vyplnění všech položek předán pojistníkovi. Dále je povinností prodejce vybavit každého pojištěného asistenční kartou, na které je uveden telefonní kontakt na asistenční službu. Tuto kartu by měl mít pojištěný při pobytu v zahraničí neustále při sobě pro případ nečekané události. Na každé kartě je prodejce povinen vyplnit jméno a příjmení pojištěného, číslo PS a tarif, který je uveden na PS. Dále obdrží pojistník brožuru k cestovnímu pojištění. Pojistné musí být uhrazeno při sjednání pojistné smlouvy, a to jednorázově a ve správné výši. Pojistné bude inkasováno blokem pro inkaso v hotovosti kopie se přikládá k pojistné smlouvě. Výjimečně může být pojistné uhrazeno složenkou nebo platebním příkazem. V tomto případě musí prodejce přiložit ke smlouvě kopii dokladu o zaplacení. Nikdy nelze připustit, aby prodejce vydal pojistku klientovi bez předchozího uskutečnění úplné platby pojistného Položky na tiskopisu Údaje, které vyplňuje prodejce na pojistné smlouvě jsou následující: Příjmení, jméno, titul pojistníka / Obchodní jméno firmy U fyzických osob se uvede příjmení a jméno osoby, která je způsobilá k právním úkonům a která uzavře pojistnou smlouvu. U právnických osob se uvede její obchodní jméno dle rejstříku. Adresa bydliště, sídla firmy, PSČ U fyzické osoby se uvede její úplná adresa trvalého bydliště včetně PSČ a pokud je to možné zjistit i včetně telefonu (nejlépe mobil). U právnické osoby se uvede úplná adresa jejího sídla dle rejstříku. RČ / IČ U fyzických osob je vždy třeba napsat rodné číslo. U cizinců je povinnost uvést místo rodného čísla datum narození ve tvaru RRMMDDCSP (dvě čísla z roku narození, dvě čísla z měsíce narození, dvě čísla ze dne narození + koncovka CSP, tj. pokud jsem se narodila , zadám CSP). U právnické osoby se uvede IČ dle rejstříku. Cílová země pobytu Uvede se cíl cesty dle sdělení pojistníka. POZOR!! Vždy si zkontrolujte do jaké zóny pojišťovaná země patří v rámci cestovního pojištění podle aktuálních pojistných podmínek UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 4. Pojistník pojištěným / Oprávněnou osobou Zakřížkuje se v případě, že pojistník je současně pojištěným (pojistník nemusí cestovat např. v případě, kdy pojišťuje pouze cestu svého dítěte). Rodinné pojištění Zakřížkuje se v případě, že rodina vyhovuje definici pro rodinné pojištění (viz bod 10. smluvních ujednání). Příjmení, jméno, RČ dalších pojištěných osob Max. 5 dalších osob. Pokud je dalších pojištěných více než 5, nevyplňují se na pojistnou smlouvu, nýbrž na připojený jmenný seznam. Počátek pojištění (den, měsíc, rok), Hod. Datum + čas v hodinách a minutách, kdy začíná platnost pojištění - obvykle shodné s datem počátku cesty. V případě, že pojištění má začít platit až po dni sjednání, není nutné vyplnit časový údaj. V případě, že pojištění má začít platit již v den sjednání, je nutné vyplnit aktuální čas (např. 8,30) Konec pojištění (den, měsíc, rok) Datum, kdy končí platnost pojištění - obvykle shodné s datem návratu do ČR. Počet dnů Počet dnů, po které trvá pojištění. POZOR: pojistná smlouva platná od 20. kalendářního dne do 27. kalendářního dne nekryje 7 dnů, nýbrž 8 dnů (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) tj. pojistné musí být stanoveno za 8 dnů. Počet dnů nemůže být vyšší než 366. Pojistné / den Hodnota z tabulky T1. Pro počet dnů v intervalu 180 až 269 a 270 až 366 se napíše hodnota z tabulek T2 nebo T3, škrtne se den. Pojistné mezisoučet Spočte se součin počtu dnů a pojistného/den z tabulky T1 a počtu pojištěných osob (nelze kombinovat juniory a seniory v rámci jedné smlouvy), u rodinného pojištění se násobí pouze počet dnů a pojistné/den to v případě počtu dnů 1 až 179. (Pro počet dnů v intervalu 180 až 269 se používá sazba pojistného přímo z tabulky T2, pro počet dnů v intervalu 270 až 366 se používá sazba pojistného přímo z tabulky T3.) Tarif pojištění Vyznačí se tarif, který si klient zvolil (např. K5+). Tento tarif platí pro všechny osoby v pojistné smlouvě pojištěné. Nelze tedy kombinovat více tarifů v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojistné částky odpovídající jednotlivým tarifům jsou uvedeny v Tabulce tarifů a pojistných částek v pojistné smlouvě. Zóna Uvede se číselné označení zeměpisné zóny, do které pojištění cestují. Přípustné hodnoty jsou pouze 1, 2 nebo 3 (Česká republika, pouze u tarifu TD+). Druh cesty Vyplní se Turistická nebo Pracovní (viz aktuální pojistné podmínky UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 6.). Pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků Pojistná částka = cena zájezdu sečtená za všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě a zaokrouhlená na celé stovky Kč směrem nahoru. Příklady: Původní cena Po zaokrouhlení , , , ,- V případě, že na pojistné smlouvě není sjednáno toto pojištění, musí být tato kolonka proškrtnuta. Datum sjednání, Hod. Datum, kdy klient zaplatil a poté obdržel pojistnou smlouvu. Klientovi nelze vydat potvrzenou Smlouvu/Pojistku bez platby v hotovosti popř. bez obdržení dokladu dokazujícího uskutečnění platby. Datum sjednání musí předcházet datu uvedenému v položce Počátek pojištění nebo s ním být shodné. Pojistné inkasováno blokem č. Číslo inkasního bloku PČ pro pojištění náhrady dovolené Pojistná částka = cena zájezdu sečtená za všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě a zaokrouhlená na celé stovky Kč směrem nahoru. Příklady: Původní cena Po zaokrouhlení , , , ,- V případě, že na pojistné smlouvě není sjednáno toto pojištění, musí být tato kolonka proškrtnuta. 5

7 Číslo pasu domácího miláčka Opíše se z platného dokladu. V případě, že na pojistné smlouvě není sjednáno toto pojištění, musí být tato kolonka proškrtnuta. Pojistné za pojištění domácího miláčka Sazba je 50,-Kč FIX + 10,-Kč/den. Pokud není sjednáno, proškrtnout. Příklad : 8 dnů, pojistné = x 10 = 130,-Kč Celkové jednorázové pojistné splatné při sjednání poj.smlouvy Minimální celkové pojistné na jednu pojistnou smlouvu je 50,-Kč. V tom případě, když vychází součet pojistného-mezisoučet a pojistného za pojištění stornovacích poplatků menší než 50,-Kč, upraví se na částku 50,-Kč. Místo této úpravy je možné klientovi doporučit tarif s větším rozsahem pojištění nebo pojištění na více dnů. Získatel, Číslo získatele Nutno vyplnit čitelně. Pokud má klient platnou roční smlouvu pro opakované výjezdy a potřebuje si sjednat jednorázově pojištění stornopoplatků, náhrady dovolené, nebo pojištění domácího miláčka, je potřeba použít tiskopis EU 5213/1. V tomto případě není potřeba klientovi sjednávat tarif cestovního pojištění, ale pouze připojistit zvolené riziko. Sazby pojistného jsou v tomto případě stejné. Do zvláštního ujednání je potřeba uvést číslo roční pojistné smlouvy Změna či zrušení uzavřené smlouvy Výjimečně může být na žádost pojistníka před nástupem cesty opraven, resp. posunut datum počátku pojištění a datum konce pojištění (musí zůstat stejný počet dnů, nebo může být menší počet dnů). Délku pojištění ani žádné další údaje nelze dodatečně měnit. Prodejce opraví datum počátku a konce pojištění na originálu smlouvy a opatří parafou. Současně zašle sken opravené pojistné smlouvy na Uhrazené pojistné ani případný rozdíl v pojistném se v tomto případě nevrací. Uzavřená smlouva o cestovním pojištění může být zrušena před nastoupením cesty z důvodů uvedených zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro zrušení pojistné smlouvy je možné použít formulář EU 5226/1. K formuláři je vždy nutné přiložit originál pojistné smlouvy, asistenční karty a brožuru k cestovnímu pojištění. Způsoby zániku cestovního pojištění jsou uvedeny v aktuálních pojistných podmínkách UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek Tarify - jednorázové smlouvy Popis tarifů spočívá v přehledu pojistných částek pro jednotlivá pojištění a v tom, zda jsou či nejsou v daném tarifu obsaženy. Nejlépe podává tento popis následující tabulka : Tabulka tarifů a pojistných částek L5 L5+ K5 K5+ K7 K7+ K10 K10+ KS KS+ ZD ZD+ TD+ P (potápěč) Připojištění zimních sportů NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO ANO NE Pojištění léčebných výloh ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč Pojištění asistenčních služeb ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max.plnění ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: - náklady na repatriaci pojištěného ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na vyslání opatrovníka ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - zachraňovací náklady ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč nesjednáno 5 000,-Kč - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč nesjednáno 5 000,-Kč Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) nesjednáno 300,-Kč/den 600,-Kč/den 600,-Kč/den 300,-Kč/den nesjednáno nesjednáno nesjednáno Úrazové pojištění denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno a věci třetí osoby Připojištění zavazadel nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno nesjednáno Kč a věci třetí osoby 5 000,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks ,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE NE ANO NE NE NE 6

8 4.5. Sazby jednorázové smlouvy Sazby jsou uvedeny v Kč na 1 osobu a 1 den pojištění (s výjimkou rodinného pojištění) TABULKA T1 pro dnů Věk pojištěného 0 65 let let 81 a více rodina Typ cesty turistická pracovní turistická turistická turistická Zóna Tarif L K K K KS L K K K KS P nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze ZD 12 nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze ZD+ 16 nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze TD+* 4* nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze nelze *Tarif TD+ je určen pouze pro pojištění v ČR! TABULKA T2 pro dnů Sazby jsou uvedeny v Kč na 1 osobu a celou délku pojištění (u rodinného pojištění na 1 rodinu) Věk pojištěného 0 65 let let 81 a více rodina Typ cesty turistická pracovní turistická turistická turistická Zóna Tarif L K K K KS L K K K KS TABULKA T3 pro dnů Sazby jsou uvedeny v Kč na 1 osobu a celou délku pojištění (u rodinného pojištění na 1 rodinu) Věk pojištěného 0 65 let let 81 a více rodina Typ cesty turistická pracovní turistická turistická turistická Zóna Tarif L K K K KS L K K K KS Pojistné za pojištění stornovacích poplatků Sazba 1,5% z pojistné částky pro pojištění storna. Pojistné za pojištění náhrady dovolené Sazba 0,75% z pojistné částky pro pojištění náhrady dovolené. 7

9 Tarifní zvýhodnění ve výši 25% u jednorázové smlouvy pro manžela/manželku, druha/družku či registrovaného partnera a děti pojištěného do dosažení 18 let věku pro pobyt či zájezd, tedy pro pojištění maximální délky 30 dnů - musí být předložena platná Smlouva/Pojistka pro opakované výjezdy a její číslo uvedeno v položce Zvláštní ujednání spolu s poznámkou 25% SLEVA (podmínkou je stejné trvalé bydliště). Při pojišťování skupin osob je možné poskytnout slevu ve výši 10%,pokud počet pojištěných přesáhne 10 osob. V tomto případě se do položky Zvláštní ujednání uvede MNOŽ.SLEVA 10% (tuto slevu nelze použít pro tarify ZD a ZD+!). U 1-4 dětí (do dosažení věku 18 let) pojištěných na jedné smlouvě samostatně (dospělý pojistník není současně pojištěným!) lze přidělit slevu ve výši 25% z pojistného spočteného dle tabulky T1, T2 nebo T3 (vyjma tarifů ZD a ZD+). 5. Roční smlouvy s automatickým prodlužováním (pro opakované výjezdy) Toto pojištění se sjednává na jiném tiskopise než individuální cestovní pojištění! Pojištění je určeno pro každého, kdo často krátkodobě vyjíždí do zahraničí (ať již pouze v rámci turistiky nebo i kombinovaně - na služební i turistické cesty) a chce se vyhnout opakovanému sjednávání pojištění před každou cestou. Tedy v žádném případě nelze toto pojištění nabízet těm klientům, kteří vyjíždějí do zahraničí na delší dobu (např. au-pair, semestrální studium jazyků apod.)! Pro tyto klienty jsou určeny sazby pro jednorázové smlouvy tabulky sazeb T3 popř. T2! Pojistné události nastalé 31. den nepřetržitého pobytu nebo v další dny nepřetržitého pobytu v zahraničí nejsou pojištěny v případě delšího pobytu než 30 dnů je třeba se dopojistit viz dále Tarifní zvýhodnění. Vstupní věk je omezen pouze do 65 let věku níže uvedené sazby jsou tedy v provedení J(Junior). Individuálně lze stanovit sazbu i pro kategorii S1(senior1) na dotaz na centrále! Rozsah pojištění je volitelný v rámci systému tarifů pro individuální pojištění, je však omezen: - samostatné pojištění LV a pojištění AS TARIF L3+ - komplexní pojištění TARIFY K3+, K5, K7+ - komplexní pojištění včetně připojištění nebezpečných sportů TARIF KS+ - pojištění pro přístrojové potápění TARIF P - pojištění pouze v rámci ČR TARIF TD+ - hromadné pojištění dětí do 18 let věku v Evropě TARIFY ZD, ZD+ Nově je ve všech tarifech obsaženo připojištění zimních sportů s výjimkou tarifu P pro potápěče s platným certifikátem (bližší podmínky jsou uvedeny přímo na pojistné smlouvě). Jiné tarify nelze touto formou pojištění sjednat! 5.1. Počátek a konec pojištění Doba platnosti pojištění je vždy jeden rok s automatickou prolongací. Pojištění se vztahuje na pobyty v zahraničí, které nejsou delší než 30 kalendářních dnů. Současně však platí, že počet výjezdů během platnosti pojištění není omezen. V případě, že je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění Pravidla pro sjednávání Postup při uzavírání pojistné smlouvy Originál smlouvy a pojistky bude po čitelném vyplnění všech položek předán pojistníkovi. Dále je povinností prodejce vybavit každého pojištěného asistenční kartou (plastovou), na které je uveden telefonní kontakt na asistenční službu. Tuto kartu by měl mít pojištěný při pobytu v zahraničí neustále při sobě pro případ nečekané události. Na každé kartě je prodejce povinen vyplnit jméno a příjmení pojištěného, číslo PS a tarif, který je uveden na PS. Dále obdrží pojistník brožuru k cestovnímu pojištění. Pojistné musí být uhrazeno při sjednání pojistné smlouvy, a to jednorázově a ve správné výši. Pojistné bude inkasováno blokem pro inkaso v hotovosti kopie se přikládá k pojistné smlouvě. Výjimečně může být pojistné uhrazeno složenkou nebo platebním příkazem. V tomto případě musí prodejce přiložit ke smlouvě kopii dokladu o zaplacení. Nikdy nelze připustit, aby prodejce vydal pojistku klientovi bez předchozího uskutečnění úplné platby pojistného Položky na tiskopisu Údaje, které vyplňuje prodejce na pojistné smlouvě, jsou následující: Příjmení, jméno, titul pojistníka / Obchodní jméno firmy U fyzických osob se uvede příjmení a jméno osoby, která je způsobilá k právním úkonům a která uzavře pojistnou smlouvu. U právnických osob se uvede její obchodní jméno dle rejstříku. Adresa bydliště, sídla firmy, PSČ U fyzické osoby se uvede její úplná adresa trvalého bydliště včetně PSČ a pokud je to možné zjistit i včetně telefonu (nejlépe mobil). U právnické osoby se uvede úplná adresa jejího sídla dle rejstříku. RČ / IČ U fyzických osob je vždy třeba napsat rodné číslo. U cizinců je povinnost uvést místo rodného čísla datum narození ve tvaru RRMMDDCSP (dvě čísla z roku narození, dvě čísla z měsíce narození, dvě čísla ze dne narození + koncovka CSP, tj. pokud jsem se narodila , zadám CSP). U právnické osoby se uvede IČ dle rejstříku. Cílová země pobytu Uvede se cíl cesty dle sdělení pojistníka. POZOR!! Vždy si zkontrolujte do jaké zóny pojišťovaná země patří v rámci cestovního pojištění podle aktuálních pojistných podmínek UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 4. Pojistník pojištěným / Oprávněnou osobou Zakřížkuje se v případě, že pojistník je současně pojištěným (pojistník nemusí cestovat např. v případě, kdy pojišťuje pouze cestu svého dítěte). 8

10 Rodinné pojištění Zakřížkuje se v případě, že rodina vyhovuje definici pro rodinné pojištění (viz bod 10. smluvních ujednání). Příjmení, jméno, RČ dalších pojištěných osob Max. 5 dalších osob. Pokud je dalších pojištěných více než 5, nevyplňují se na pojistnou smlouvu, nýbrž na připojený jmenný seznam. Tarif pojištění Vyznačí se tarif, který si klient zvolil (např. K3+). Tento tarif platí pro všechny osoby v pojistné smlouvě pojištěné. Nelze tedy kombinovat více tarifů v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojistné částky odpovídající jednotlivým tarifům jsou uvedeny v Tabulce tarifů a pojistných částek v pojistné smlouvě. Zóna Uvede se číselné označení zeměpisné zóny, do které pojištění cestují. Přípustné hodnoty jsou pouze 1, 2 nebo 3 (Česká republika, pouze u tarifu TD+). Druh cesty Vyplní se Turistická nebo Pracovní (viz aktuální pojistné podmínky UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek 6.). Výše slevy % V případě pojištění zaměstnanců nebo prodejců UNIQA pojišťovny a jejich rodinné příslušníky je možné poskytnout zaměstnanecký bonus 25%. Nárok se poskytuje pouze, je-li platba pojistného realizována inkasem z účtu! Pro ostatní klienty musí být sleva vždy písemně schválena centrálou Roční pojistné Hodnota z tabulky Z se započtením případných slev. Datum sjednání Datum, kdy klient zaplatil a poté obdržel pojistnou smlouvu. Klientovi nelze vydat potvrzenou PS bez platby v hotovosti popř. bez obdržení dokladu dokazujícího uskutečnění platby. Datum sjednání musí předcházet datu uvedenému v položce Počátek pojištění nebo s ním být shodné. Roční pojištění s automatickým prodlužováním Počátek pojištění (den, měsíc, rok) Datum, kdy začíná platnost pojištění nemusí být shodné s datem počátku cesty. Způsob placení pojistného Dle frekvence a způsobu placení zvolené klientem. Inkaso pojistného Informace k úhradě prvního pojistného. Získatel, Číslo získatele Nutno vyplnit čitelně Změna či zrušení uzavřené smlouvy Změny či ukončení pojistné smlouvy lze provádět pouze na základě písemné žádosti podepsané pojistníkem. Způsoby zániku cestovního pojištění jsou uvedeny v aktuálních pojistných podmínkách UCZ/Ces/14, Obecná část, Článek Tarify roční smlouvy pro opakované výjezdy Popis tarifů spočívá v přehledu pojistných částek pro jednotlivá pojištění a v tom, zda jsou či nejsou v daném tarifu obsaženy. Nejlépe podává tento popis následující tabulka: Tabulka tarifů a pojistných částek L3+ K3+ K5+ K7+ KS+ ZD+ TD+ P (potápěč) Připojištění zimních sportů ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE Pojištění léčebných výloh ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč Pojištění asistenčních služeb ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč Pojištění léčebných výloh a asistenčních ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč služeb max. plnění Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: - náklady na repatriaci pojištěného ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na repatriaci tělesných ostatků ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč pojištěného - náklady na vyslání opatrovníka ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady vzniklé zmeškáním odjezdu ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč veřejného dopravního prostředku - náklady na právní pomoc v zahraničí ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč včetně jejího zprostředkování - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - zachraňovací náklady ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - odškodnění v případě zadržení pojištěného ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč při únosu letadla nebo autobusu - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno ,-Kč - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč nesjednáno 5 000,-Kč - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč 5 000,-Kč nesjednáno 5 000,-Kč Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno Úrazové pojištění - nemocniční odškodné nesjednáno 300,-Kč/den 600,-Kč/den 600,-Kč/den 300,-Kč/den nesjednáno nesjednáno nesjednáno (hospitalizace úraz + nemoc) Úrazové pojištění denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno Připojištění odpovědnosti za újmu na nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno zdraví a věci třetí osoby Připojištění zavazadel nesjednáno ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nesjednáno nesjednáno Kč 5 000,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks ,-Kč/ks 5 000,-Kč/ks Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE NE ANO NE NE NE 9

11 5.5. Sazby roční smlouvy pro opakované výjezdy Sazby jsou uvedeny v Kč na 1 osobu a 1 rok pojištění, u rodinného pojištění je sazba vždy pro celou rodinu na 1 rok pojištění. TABULKA Z Sazby jsou uvedeny v Kč na 1 osobu a 1 rok pojištění (u rodinného pojištění na 1 rodinu) Věk pojištěného 0 65 let * 0 65 let * rodina Typ cesty turistická pracovní turistická Zóna Tarif L K K K KS ZD+ 300 nelze nelze nelze nelze nelze TD+ 500 nelze nelze nelze 1200 nelze P (potápěč) NE NE NE NE * pro věkovou kategorii nad 65 let se sazby stanovují individuálně 6. Rámcové smlouvy pro podniky Základem obchodní strategie vůči podnikům je individuální přístup. Obchodní zástupce vyplní co možná nejpodrobněji formulář Podklad pro vystavení rámcové smlouvy. Čím více údajů bude zjištěno, tím lepší podmínky kontraktu mohou být obsaženy v nabídce. Vyplněný formulář zašle obchodní zástupce na Nejpozději do 3 pracovních dnů zašle centrála na prodejce nabídku pro konkrétní podnik. V případě dohody s organizací vypracuje centrála rámcovou smlouvu a zašle ji k zajištění podpisu zástupci nebo přímo do podniku (dle dohody se zástupcem). Výhodou rámcové smlouvy je, že jednotliví pracovníci podniku či organizace nemusí uzavírat vždy pojištění při výjezdu do zahraničí individuálně, nýbrž odpovědný pracovník pojistníka pouze zašle vyplněný formulář Hlášení pojištěné cesty na (klientovi přijde potvrzení o přijetí zprávy), vybaví pracovníky příslušnými materiály a tím jsou tito pracovníci pojištěni. Platby pojistného jsou řešeny dle dohody s klientem (zálohově na základě předpokládaného pojistného s vyúčtováním jednou ročně, měsíčně vždy zpětně, čtvrtletně, ). U podniků je nutné zjistit druh pracovní činnosti při pracovních cestách (je třeba rozepsat do položky Další údaje v Podkladu pro vystavení rámcové smlouvy i s případným procentuálním rozdělením). Podle stupně fyzické náročnosti bude pojistné při vypracování PS upraveno (může být i sníženo při určitém rozsahu administrativního zaměření). V případě, že obsahem činnosti pojistníka je zvlášť riziková činnost ( např. práce v dolech, s výbušninami, práce ve výškách, práce pod vodou, práce s jedy, plynovodním potrubím, činnost továrních jezdců motor. vozidel, činnost kaskadérů, artistů, krotitelů zvěře apod. ), je centrála oprávněna pojistné podstatně navýšit či pojištění vůbec nenabídnout. Lze nabídnout i kombinaci nepřenosné karty pro vedoucí pracovníky a pojištění jednotlivých výjezdů pro řadové zaměstnance. Veškeré podmínky jsou uvedeny ve smlouvě a přílohách. Pouze tyto podmínky jsou závazné a prodejce je povinen se s nim seznámit dříve než bude jednat s klientem o podpisu a bude mu podávat další informace. Doplňky nebo změny může provádět pouze centrála písemně dodatkem. Obchodní zástupce nemůže měnit ani podmínky, ani rozsah smlouvy, i když v mezidobí došlo ke změnám v produktu. Při podpisu smlouvy předá prodejce klientu potřebné množství asistenčních karet a brožur k cestovnímu pojištění a bude jejich množství u klienta doplňovat tak, aby jimi byli klienti řádně vybavováni před odjezdem. 7. Rámcové smlouvy pro cestovní kanceláře a agentury Základem obchodní strategie vůči CK je individuální přístup a provedení výpočtu scoringu. Obchodní zástupce vyplní co možná nejpodrobněji formulář Podklad pro vystavení rámcové smlouvy. Čím více údajů bude zjištěno, tím lepší podmínky kontraktu mohou být obsaženy v nabídce. Vyplněný formulář zašle obchodní zástupce na Nejpozději do 3 pracovních dnů zašle centrála na prodejce nabídku pro konkrétní CK. V případě dohody s CK vypracuje centrála rámcovou smlouvu a zašle ji k zajištění podpisu zástupci nebo přímo do CK (dle dohody se zástupcem). Pojištění se vztahuje na jednotlivé osoby rodinné pojištění nelze v rámcových smlouvách použít. Pojistné je stanoveno pro rekreační cesty zvlášť pro letní sezónu a zvlášť pro zimní sezónu (obsahuje připojištění zimních sportů tj. zejména lyžování a snowboardingu na vyznačených sjezdovkách a cestách). Pojištění se nevztahuje na nebezpečné sporty dle VPP (pokud není sjednáno jinak). Rozdělení na zeměpisné zóny 1 a 2 zůstává. 10

Sazebník EU 5314/1/E. Cestovní pojištění

Sazebník EU 5314/1/E. Cestovní pojištění Sazebník EU 5314/1/E Cestovní pojištění Obsah 1. Obecné informace... 2 2. Popis pojištění... 2 3. Podmínky pojištění... 3 3.1. Pojistitelné osoby... 3 3.2. Specifické pojmy cestovního pojištění... 4 3.2.1.

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Příručka pro sjednání. Říjen 2018 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Příručka pro sjednání Říjen 2018 OBSAH 1. Základní informace....................................................... 3 1.1. Individuální cestovní pojištění..................................................

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR STANDARD - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM

Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistná smlouva o pojištění společného lovu OPTIMUM Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N

Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění při lovu zvěře pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR EXCLUSIVE - N Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25

Více

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah

Změny a úpravy v systému POS 3. 8. 2015. Aplikace POS. Obsah Aplikace POS Změny a úpravy v systému POS Obsah Cestovní pojištění jednorázové... 2 Sleva za propojištěnost... 2 Pojištění stornovacích poplatků... 2 Pojištění náhrady dovolené... 3 Pojištění domácího

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění GOOD PLACES s.r.o. Praha 2/19/2015 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vymezují smluvní vztahy mezi CVOK s.r.o., IČ: 02955113 (dále jen CK) a zákazníkem na základě Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět balík

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro balík pojištění A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2014 se podařilo vyjednat exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET

I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET I. INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ZTRÁTY PLATEBNÍCH KARET ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Informace k pojištění ztráty platebních karet jsou určeny pro držitele debetních nebo kreditních karet (dále jen platební

Více

Pejsek a kočička. Metodická příručka pro prodejce. www.slavia-pojistovna.cz. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Pejsek a kočička. Metodická příručka pro prodejce. www.slavia-pojistovna.cz. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Pejsek a kočička Metodická příručka pro prodejce www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH 1. Druhy pojištění... 3 I. Pojištění veterinární léčby... 3 II. Pojištění úhynu (doplňkové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Komplexní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny a.s.

Komplexní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny a.s. Komplexní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny a.s. Tabulka tarifů a pojistných částek Léto Zima Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb max. plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč Součástí pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Číslo pojistné smlouvy

Číslo pojistné smlouvy Oznámení pojistné události Úraz Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte první dvě strany tohoto formuláře ve všech bodech, poslední stranu předejte k vyplnění ošetřujícímu lékaři. V případě, že doba

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500110 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 492 40 480 Registrována u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012 kterou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace. POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace POJIŠTĚNÍ VÝJEZDU DO ZAHRANIČÍ studenti a zaměstnanci MENDELU ERV Evropská pojišťovna, a.s. pojistitel pro soutěžené období: 1.7.2017 30.6.2019 jediný

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16)

Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16) Smluvní ujednání pro cestovní pojištění držitelů karet ISTC (SU/C/GTS/16) 1. Pojistné krytí je vždy definováno tarifem pojištění, který byl ve smlouvě sjednán. Pojištění se řídí VPP UCZ/Ces/14. 2. V níže

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017

Pojistná smlouva. č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 Pojistná smlouva Pojistná smlouva č. MMB-TRAVEL 2/2017 (dále jen pojistná smlouva ) Pojistnou smlouvu uzavírají tyto smluvní strany: Pojistitel: BNP Paribas Cardif

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od 15.06.2018 pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka 1. pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Pojistná smlouva o pojištění STANDARD

Pojistná smlouva o pojištění STANDARD Pojistná smlouva o pojištění STANDARD Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu v Praze (dále

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Pojistná smlouva o pojištění EXCLUSIVE

Pojistná smlouva o pojištění EXCLUSIVE Pojistná smlouva o pojištění EXCLUSIVE Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1 IČ 60192402 Spisová značka B 2224 vedená u Městského soudu v Praze (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500270

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500270 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Č. 1360500270 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 DIČ: CZ699003142 Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Pojišťovnictví - charakteristika

Pojišťovnictví - charakteristika Základní charakteristika Pojišťovnictví Specifické odvětví ekonomiky Patří mezi finanční služby Pojišťovnictví - charakteristika Zabývá se pojišťovací a zajišťovací činností Pojišťovny Podnikatelské subjekty

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných spolkem Cooltaborz.s. Cooltabor, z. s. tel.: 776 263 019, tel.: 775 649 056 Skalice 111, 671 71 email: info@cooltabor.cz web: www.cooltabor.cz

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více