Hluková mapa města Tábor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hluková mapa města Tábor"

Transkript

1 fax: , mobil: Hluková mapa města Tábor Hluk z automobilové dopravy Objednatel Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor Číslo zakázky PRACOVNÍ VERZE Datum vydání Vypracoval Ing. Iveta Mattanelli Mobil: Počet výtisků 4 Výtisk číslo E Všechna práva vyhrazena Obsah tohoto Akustického posudku je chráněn Autorským zákonem. Bez písemného svolení zpracovatele Studio D akustika s.r.o. se nesmí Akustický posudek reprodukovat jinak než celý.

2 Obsah U Sirkárny 467/2a, České Budějovice 1. VŠEOBECNÁ ČÁST Předmět zkoušky Metodické předpisy Standardy Pomocné standardy Použité softwary Použité podklady Dokumentace VÝSLEDKOVÁ ČÁST Kalibrace matematického modelu Rok MHD Roky 2018, 2020 a Rok INTERPRETACE Právní úprava Vyhodnocení - rok Úseky se zatížením obyvatel v pásmu db v době noční Úseky se zatížením obyvatel v pásmu db v době noční Další plánované úpravy Detailní modelové výpočty zvolených lokalit Výhled roky 2018, 2020 a Výhled rok PŘÍLOHY Seznam obrázků Obrázek 1: Mapa... 5 Obrázek 2: Základní mapa... 5 Obrázek 3: Posuzované úseky pozemních komunikací... 6 Obrázek 4: Situace Napojení průmyslové zóny Vožická I. etapa Chýnovská - Vožická ulice 8 Obrázek 5: Situace Napojení průmyslové zóny Vožická II. etapa Vožická silnice I/19. 9 Obrázek 6: Přeložka silnice II/137 křižovatka Slapy Obrázek 7: Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy situace 0,0 2,1 km Obrázek 8: Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy situace 2,1 3,7 km Obrázek 9: Přeložka silnice II/137 v úseku 3,7-3,72 km Obrázek 10: Ulice Budějovická situace po rekonstrukci Seznam tabulek Tabulka 1: Seznam komunikací, kde je požadováno modelování hlukové zátěže... 4 Tabulka 2: Hluk LAeq,T (db) z provozu autobusů... 7 Tabulka 3: Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov dle ČSN Tabulka 4: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro rok Tabulka 5: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro roky 2018, 2020 a Tabulka 6: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro rok Strana 2 z celkových 18 stran

3 1. VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1. Předmět zkoušky Tato studie byla zpracována na základě objednávky zpracovat hlukovou mapu z automobilové dopravy po vybraných komunikaci ve městě Tábor a vyhodnotit dle požadavků nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů Metodické předpisy Standardy - ČSN ISO Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře - ČSN ISO Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 2: Obecná metoda výpočtu - NMPB Routes 96 / XPS Pomocné standardy - Výpočetní postupy Studio D - akustika s.r.o. - Nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - Výpočet hluku z automobilové dopravy Manuál 2011 (Praha, listopad 2011) - Technické podmínky 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, II. vydání (EDIP s.r.o., 2012) - Technické podmínky 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí (EDIP, s.r.o., 2009) - Technické podmínky 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání (EDIP s.r.o., 2012) 1.3. Použité softwary - MS Excel - Výpočty hluku byly provedeny v programu IMMI /2016 firmy Wölfel. - ArcGIS 10.5 for Desktop (Basic) 1.4. Použité podklady - Katastrální mapa města Tábor v *dwg - Budovy v *shp - Vrstevnice v *shp - Silniční síť v *shp - Celostátní sčítání dopravy 2016, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR, dostupné na webových stránkách - Sčítání intenzit dopravy a měření hluku z automobilové dopravy Protokol o zkoušce č. L41-4/ , který zpracovala Zkušební laboratoř Studio D - akustika č akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci 2017 Strana 3 z celkových 18 stran

4 1.5. Dokumentace Předmětem díla je realizace akce Zpracování hlukového modelu města Tábor Tabulka 1: Seznam komunikací, kde je požadováno modelování hlukové zátěže Předmětem díla je vypracování hlukových modelů pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích města Tábor pro roky 2018, 2020 a 2022 pro denní (LAeq,16) a noční dobu (LAeq,8), včetně výpočtu zasažených obyvatel a včetně vyhodnocení návrhu nových protihlukových opatření na území města. Dále požadujeme výpočet pro budoucí stav po realizaci připravovaných projektů, tzn. stanovit předpokládané hlukové zatížení pro nově uvažované zdroje s ohledem na okolní zástavbu, kterými jsou průmyslová zóna Vožická, přeložka Měšice Čekanice, přeložka Tesco Slapy (předpokládáme rok 2025). Pro jednotlivé varianty a zdroje bude provedeno posouzení plnění hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění, jak pro denní tak noční dobu, včetně výpočtu zasažených obyvatel nadlimitní hlukovou zátěží. Hlukové mapy budou v pásmech po 5 db. Grafické výstupy musí být ve formátu umožňujícím zobrazení v mapových podkladech GIS města Tábora (včetně katastrální mapy).shp (shapefile), v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak East-North. Strana 4 z celkových 18 stran

5 Obrázek 1: Mapa Obrázek 2: Základní mapa Strana 5 z celkových 18 stran

6 2. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 2.1. Kalibrace matematického modelu Na základě měření hladin hluku (Protokol o zkoušce č. L41-4/ , který zpracovala Zkušební laboratoř Studio D - akustika č akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025) byly kalibrovány hlukové mapy z automobilové dopravy. Ze statistického hlediska je dominantní hluk z dopravy na městských komunikacích především v době noční. Hluk byl vypočten jak pro dobu denní, tak pro dobu noční. I z výsledků je zřejmé, že hluk je výrazný v době noční, proto v následujících výsledcích je vyhodnocena doba noční Rok 2017 Vstupní data pro výpočet hluku z dopravy po komunikaci jsou nasčítané intenzity automobilové dopravy včetně MHD (viz protokol o zkoušce L41-4/ ) a přepočtené dle TP 189, viz níže. Dále byly použity intenzity dopravy z Celostátního sčítání dopravy 2016, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR a které je dostupné na webových stránkách. Pro potřebu hlukového modelu byla kategorie LN (lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy) zařazena do kategorie Osobních automobilů. Toto zařazení bylo potvrzeno sčítáním intenzit dopravy na vybraných komunikacích. Tabulka se vstupními intenzitami dopravy je v příloze č Obrázek 3: Posuzované úseky pozemních komunikací Strana 6 z celkových 18 stran

7 2.3. MHD V Táboře jezdí několik typů autobusů MHD poháněných plynovou turbínou. Hlučnost těchto autobusů byla zjištěna přímým měřením ve vzdálenosti 4,5 m od autobusu pro různé rychlosti průjezdu. Hlučnost těchto autobusů je srovnatelná s hlučností autobusů s naftovým pohonem. Vše bylo ověřením měřením na místě. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření při průjezdu autobusu: Typ autobusu Rychlost autobusu (km/h) Vzdálenost mikrofonu (m) LAeq,T (db) Solaris turbina 12 m Solaris turbina 12 m Roshero 8 m Roshero 8 m Iveco urban way 10.5 m Iveco Urban way 10.5 m Tabulka 2: Hluk L Aeq,T (db) z provozu autobusů 2.4. Roky 2018, 2020 a 2022 Pro výpočet hluku pro roky 2018, 2020 a 2022 byly použity intenzity z roku 2017 a navýšeny koeficienty prognózy dopravy kp dle TP 225. Tabulka se vstupními intenzitami dopravy je v příloze č Rok 2025 Do výpočtu pro rok 2025 byly zahrnuty stávající ale i nově plánované komunikace: 1) Pro výpočet hluku z dopravy pro rok 2025 byly použity intenzity z roku 2017 a navýšeny koeficienty prognózy dopravy kp dle TP 225. Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci ) Napojení průmyslové zóny Vožická I. a II. etapa. První etapa je napojení průmyslové zóny Chýnovská Vožická ul., druhá etapa napojení průmyslové zóny Vožická ul. silnice I/19. Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci ) Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci Tabulka se vstupními intenzitami dopravy je v příloze č Strana 7 z celkových 18 stran

8 Obrázek 4: Situace Napojení průmyslové zóny Vožická I. etapa Chýnovská - Vožická ulice Strana 8 z celkových 18 stran

9 Obrázek 5: Situace Napojení průmyslové zóny Vožická II. etapa Vožická silnice I/19 Strana 9 z celkových 18 stran

10 Obrázek 6: Přeložka silnice II/137 křižovatka Slapy Obrázek 7: Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy situace 0,0 2,1 km Obrázek 8: Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy situace 2,1 3,7 km Obrázek 9: Přeložka silnice II/137 v úseku 3,7-3,72 km Strana 10 z celkových 18 stran

11 3. INTERPRETACE 3.1. Právní úprava Požadavky ČSN Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO , nesmí být nižší než požadavky stanovené v tabulce 2. Při kontrole v budovách se měřením posuzují prvky obvodového pláště podle veličin R 45,w, R tr,s,w, R rt,s,w nebo obvodový plášť jako celek podle veličin Dls,2m,nT,w, Dtr,2m,nT,w, Drt,2m,nT,w a to v závislosti na venkovním hluku, vyjádřeném ekvivalentní hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou, LAeq,2m. Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v tabulce 2 se vždy vztahují k horní hranici příslušného rozmezí hladin akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R w *) nebo D nt,w *), db Druh chráněného vnitřního prostoru Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 50 Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h 22:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou L Aeq,2m, db **) > > > > > > Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (48) Druh chráněného vnitřního prostoru Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 40 Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00 h 06:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou L A,,eq,2m, db **) > > > > > > Pokoje v hotelech a penzionech Nemocniční pokoje (53) *) Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO **) Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k ČSN EN ISO , zaokrouhlená na celé číslo. Tabulka 3: Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov dle ČSN Jestliže plocha oken zaujímá větší plochu než 50 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw stanoven hodnotou uvedenou v tabulce. Jestliže plocha oken představuje 35 % až 50 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna Rw o 3 db nižší, než hodnota uvedená v tabulce. Pro okna zaujímající menší plochu než 35 % celkové plochy obvodové konstrukce v místnosti je požadavek na váženou neprůzvučnost o 5 db nižší, než hodnota uvedená v tabulce. Snížené požadavky na neprůzvučnost oken vyplývající z výše uvedených podílů plochy okna na celé ploše obvodové konstrukce v místnosti se uplatňují jen tehdy, jestliže hodnota jednočíselné veličiny neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 db vyšší, než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. Strana 11 z celkových 18 stran

12 Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 3 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků 32b a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti 77 ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti 77 ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis 32b) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 77) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technický požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2 Základní pojmy n) Starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který existoval již před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu s) Prostorem významným z hlediska pronikání hluku prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak. Aby byly splněny požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, bude nutné dodržet následující: - nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu ve venkovním prostoru situovaném v okolí silnic III. třídy, místních : Způsob využití území LAeq,16h (db) v době 6-22 hod LAeq,8h (db) v době 22-6 hod stavby pro bydlení nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeqT s výjimkou hluku z leteckého provozu ve venkovním prostoru situovaném v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v ochranném pásmu drah je v následující tabulce: LAeq,16h Způsob využití území (db) v době 6-22 hod stavby pro bydlení a území LAeq,8h (db) v době 22-6 hod Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku se pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu stanoví pro celou denní a noční dobu. Strana 12 z celkových 18 stran

13 12 nařízení vlády 272/2011, ve znění pozdějších předpisů odst. (4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy. odst. (5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 db a korekce pro starou hlukovou zátěž + 20 db zůstává zachován i a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a b) pro krátkodobé objízdné trasy. Odst. (6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 db a korekce pro starou hlukovou zátěž +20 db nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 db. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 db podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce +5 db. 20 nařízení vlády 272/2011, ve znění pozdějších předpisů odst. (5) Při posuzování změny hodnot určujícího ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 db. Věta první se nepoužije v případě hodnocení naměřené hodnoty určujícího ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu. Strana 13 z celkových 18 stran

14 3.2. Vyhodnocení - rok 2017 Byl vypočten hluk 2 m před fasádou v jednotlivých ulicích. Výsledky jsou v 5 db pásmech. Pro vyhodnocení byla stěžejní doba noční. V každé ulici, kde byl vypočten hluk v době noční vyšší než 50 db, byly sečteny počty objektů a počty obyvatel v nich a ulice byly seřazeny podle počtu obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech. Viz příloha č Pozn.: Pro hodnocení byla použita nejzatíženější fasáda jednotlivých objektů. Tabulka 4: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro rok Úseky se zatížením obyvatel v pásmu db v době noční Ulice Budějovická (úsek č. 9) Tato ulice byla vyhodnocena jako hlukově nejzatíženější ulice v celém městě. Pro zlepšení stavu je v rámci plánované rekonstrukce této komunikace navrženo zúžení a vysázení zeleně. Zúžení komunikace se projeví snížením hlukového zatížení. Ve výhledové době také dojde v této ulici ke snížení intenzit automobilové dopravy po realizaci přeložky silnice II/137 v úseku I/3 (Tesco) Slapy, což také povede ke snížení hlukové zátěže. Po provedení těchto úprav bude vyhodnocena účinnost protihlukových úprav porovnáním hodnot před a po provedených úpravách. Obrázek 10: Ulice Budějovická situace po rekonstrukci Ulice Jihlavská v obci Zárybničná Lhota (úsek č. 31) Silnice I/19 je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město Tábor se pokusí jednat s ŘSD o realizaci opatření, která by snížila hluk z této silnice. Možností je buď položení tzv. tichého asfaltu nebo snížení rychlosti vozidel. Ulice Zavadilská (úsek č. 20 mezi ulicemi Chýnovská a Vožická) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy (hlavně těžké nákladní) po realizaci Napojení průmyslové zóny Vožická I. etapa. Ulice Československé armády (úsek 17.2 mezi ulicí Kpt. Jaroše a náměstím F. Křižíka) V této ulici se nachází 1 objekt s hlukovým zatížením větším než 60 db v době noční. Vzhledem k tomu, že se jedná o rušnou křižovatku města, a vzhledem k terénu nelze navrhnout účinná protihluková opatření komunikace. Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu. Strana 14 z celkových 18 stran

15 Všechov I/19 (úsek č. 32) V této části se nachází 2 objekty s hlukovým zatížením větším než 60 db v době noční. Řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení stavby. Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu. Ulice Československé armády (úsek č mezi silnicí I/19 a ulicí Kpt. Jaroše) V této ulici se nachází 3 objekty s hlukovým zatížením větším než 60 db v době noční. Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu. Ulice Soběslavská (úsek č. 2 mezi ulicemi Chýnovská a Pelhřimovská) V této ulici se nachází 3 objekty s hlukovým zatížením větším než 60 db v době noční. Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu Úseky se zatížením obyvatel v pásmu db v době noční Ulice Kpt. Jaroše (úsek č mezi ulicí Čsl. Armády a Václava Soumara a úsek č mezi ulicí Václava Soumara a silnicí I/19) Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu. Strana 15 z celkových 18 stran

16 Ulice Průběžná (úsek č. 23 mezi ulicemi Soví a Družstevní) V současné době již proběhlo schválení hmotnostního omezení pro nákladní automobily, bude zde zakázán vjezd těžkým nákladním automobilům nad 12 tun. V druhé řadě dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy po realizaci Napojení průmyslové zóny Vožická II. etapa. Ulice Údolní (úsek č. 7 mezi ulicemi Budějovická a Lužnická) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy (hlavně těžké nákladní) po realizaci Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 (Tesco) Slapy. Ulice Chýnovská (úsek č. 3.2 mezi sjezdem z ulice Pelhřimovská a kruhovým objezdem) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy (hlavně těžké nákladní) po realizaci Napojení průmyslové zóny Vožická I. etapa. Ulice U Kovárny (úsek č. 25 mezi ulicemi Soví a Družstevní) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy (hlavně těžké nákladní) po realizaci Napojení průmyslové zóny Vožická II. etapa. Na Parkánech (úsek č. 12 mezi náměstím F. Křižíka a ulicí Bechyňská) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy po realizaci Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 (Tesco) Slapy. Ulice Bechyňská (úsek 13.1 mezi ulicemi Na Parkánech a Týnská) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy po realizaci Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 (Tesco) Slapy. Ulice Družstevní (úsek č. 26 mezi ulicemi Průběžná a U Kovárny) V této ulici dojde ke snížení intenzit automobilové dopravy po realizaci Napojení průmyslové zóny Vožická II. etapa. Silnice v obci Hlinice (místní část V Chalupách) (úsek č. 33) V této části se nachází 1 objekt se zatížením větším než 55 db v době noční. Možným řešením je posílení obvodového pláště budovy na základě individuálního posouzení. Bude posouzena zvuková izolace obvodového pláště jednotlivých objektů. Na základě hluku 2 m před fasádou posuzovaného objektu bude stanovena hodnota minimální vzduchové neprůzvučnosti dle ČSN Výplň otvoru obvodového pláště stavby zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze přímo větrat jinak, bude opatřen rekuperací umožňující výměnu vzduchu Další plánované úpravy V lokalitě Sv. Anna u ulice Pelhřimovská je dle schváleného územního plánu prostor pro výstavbu výrobních a skladovacích objektů. Při povolování těchto staveb by mělo město klást důraz na co největší ochranu stávajících chráněných objektů od hluku z dopravy po ulici Pelhřimovská. Po realizaci výše uvedených přijatých opatření a po realizaci plánovaných přeložek bude znovu vyhodnocen hluk a vytvoří se další plán prováděných úprav na základě skutečných hodnot. Strana 16 z celkových 18 stran

17 Detailní modelové výpočty zvolených lokalit U Sirkárny 467/2a, České Budějovice V lokalitách, kde bude docházet ke změnám hlukových zátěží po realizaci protihlukových opatření, budou provedeny detailní modelové výpočty hluku tak, aby bylo možné vyhodnotit přínos protihlukových úprav. Budou tedy provedeny hlukové mapy detailních lokalit před a po realizaci navržených protihlukových úprav. Zároveň bude proveden i přepočet zasažených objektů a obyvatel hlukem Výhled roky 2018, 2020 a 2022 Pro výpočet hluku pro roky 2018, 2020 a 2022 byly použity intenzity z roku 2017 a navýšeny koeficienty prognózy dopravy kp dle TP 225. Vzhledem k tomu, že nárůstové koeficienty rostou lineárně bude i nárůst hladiny hluku pro jednotlivé roky (2018, 2020 a 2022) lineární. bude dopočteno!! Tabulka se vstupními intenzitami dopravy je v příloze č K vyhodnocení budoucích let byly porovnány počty zasažených obyvatel v 5 db pásmech. Tabulka 5: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro roky 2018, 2020 a Výhled rok 2025 Do výpočtu pro rok 2025 byly zahrnuty stávající ale i nově plánované komunikace: 1) Pro výpočet hluku z dopravy pro rok 2025 byly použity intenzity z roku 2017 a navýšeny koeficienty prognózy dopravy kp dle TP 225. Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci ) Napojení průmyslové zóny Vožická I. a II. etapa. První etapa je napojení průmyslové zóny Chýnovská Vožická ul., druhá etapa napojení průmyslové zóny Vožická ul. silnice I/19. Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci ) Přeložka silnice II/137 v úseku I/3 Slapy Jako podklad pro předpokládané intenzity na nových komunikacích a snížení intenzit na stávajících komunikacích byl použit dokument Odhad změn intenzit dopravy, který zpracoval Odbor dopravy města Tábor v červenci K vyhodnocení budoucích let byly porovnány počty zasažených obyvatel v 5 db pásmech. Tabulka 6: Počet zasažených obyvatel v jednotlivých 5 db pásmech hluku pro rok 2025 Strana 17 z celkových 18 stran

18 4. PŘÍLOHY K tomuto posouzení jsou přiloženy následující přílohy: Příloha č. 4.1.: Intenzity dopravy na posuzovaných komunikacích Příloha č. 4.2.: Seznam ulic dle počtu zasažených obyvatel v jednotlivých hlukových pásmech Příloha č. 4.3.: Rok Hluková mapa 6 22 hodin Příloha č. 4.4.: Rok Hluková mapa 22-6 hodin Příloha č. 4.5.: Rok Hluková mapa 6 22 hodin Příloha č. 4.6.: Rok Hluková mapa 22 6 hodin Příloha č. 4.7.: Rok Hluková mapa 6 22 hodin Příloha č. 4.8.: Rok Hluková mapa 22 6 hodin Příloha č. 4.9.: Rok Hluková mapa 6 22 hodin Příloha č : Rok Hluková mapa 22 6 hodin Příloha č : Rok Hluková mapa 6 22 hodin Příloha č : Rok Hluková mapa 22 6 hodin Příloha č : Hluková mapa MHD 6 22 hodin Příloha č : Hluková mapa MHD 22 6 hodin Strana 18 z celkových 18 stran

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Územní studie Kounická Český Brod

Územní studie Kounická Český Brod Územní studie Kounická Český Brod TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHY 01/2018 Územní studie Kounická Český Brod Město Český Brod Husovo náměstí 70, 282 01, Český Brod GeddesKaňka, s.r.o. Pod Hybšmankou 19, 150 00 Praha

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla

AKUSTICKÁ STUDIE. č.p. 80, k.ú. Netřebice u Nymburka Posouzení hluku z provozu tepelného čerpadla Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4 greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz číslo dokumentu: revize: AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: spolupracoval: ověřil: schválil: Ing. Ondřej Smrž Václav Šulc

Více

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

spol. s r.o. Zlín Útvar Měření emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 EKOME spol. s r.o. Zlín Útvar emisí a pracovního prostředí Zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Počet listů: 27 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 383 Protokol o zkoušce

Více

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace

Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Akustická studie z nákladní dopravy CARTHAMUS a.s. Přísečná, nová obslužná komunikace Akustické

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy

Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Příjezdová komunikace průmyslové zóny Nová Včelnice posouzení hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele PROfi Jihlava spol. s r. o. Pod Příkopem 933/6 586 01 Jihlava Číslo zakázky

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012.

Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy VacL. Akustická studie. Zpracováno v období: Září 2012. Zakázka číslo: 2012-011524-VacL Akustická studie Dostavba sportovní haly ZŠ Černošice - Mokropsy Zpracováno v období: Září 2012 BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy

Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy Hluková mapa města Tábor Hluk z letecké dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky 2017-03-13 Datum provedení zkoušky

Více

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY

OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY HLUKOVÁ STUDIE pro Územní studii OBYTNÁ ZÓNA LOKALITA ZAHRÁDKY MODŘICE Vypracoval Ing. Rostislav Košťál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby červen 2017 1 Předmětem hlukové studie je posouzení hlukových

Více

WWW. NRL.CZ

WWW. NRL.CZ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW. NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Národní

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín

Hluková studie. Lakovna ZAKO Turčín spol. s r.o. Provodov. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy

Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy Protokol o zkoušce č. L41 Hluková mapa města Tábor měření hladiny hluku ze železniční dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí

Více

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy

Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Hluková mapa města Tábor sčítání intenzity a měření hladiny hluku z automobilové dopravy Objednatel Adresa objednatele Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky 17012022 Datum přijetí zakázky

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017 Stránka 1 z 15 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P41-17 AKUSTICKÝ POSUDEK v letech 2000 a 2017 Objednatel: Zpracovatel: Městská část Praha-Ďáblice Květnová 553/52 182 02 Praha 8 IČ: 002 31 266 DIČ: CZ00231266 Ing.

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018

AKUSTICKÝ POSUDEK. Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Stránka 1 z 11 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P29-18 AKUSTICKÝ POSUDEK Hluková zátěž městské části Praha - Ďáblice Předběžné vyhodnocení Rok 2018 Objednatel: Zpracovatel: Ing. Josef Drahota J.D.S. Životní prostředí

Více

Letiště Písek - Krašovice

Letiště Písek - Krašovice Letiště Písek - Krašovice Kontrolní měření hladiny hluku z provozu letiště v obci Topělec Objednatel Adresa objednatele Primoco UAV SE Výpadova 1563/29f 153 00 Praha Číslo zakázky 19014344 Datum přijetí

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace FF Příbram Ing. Vladimír Muff Čechovská 111 261 01 Příbram VIII Zakázka: ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE LOKALITA Z 45 Hluková studie pozemní

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Intenzity dopravy Pozaďové intenzity automobilové dopravy a MHD na hlavních komunikacích v řešeném území byly čerpány

Více

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek

VYJÁDŘENÍ. Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice. Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek VYJÁDŘENÍ Objekt: Akce: Zakázka číslo: Palackého třída, náměstí Jana Pernera, Pardubice Měření hluku z dopravy porovnání výsledků zkoušek 2017-012527-JP/02 Objednatel: Statutární město Pardubice Pernštýnské

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Strana 3290 Sbírka zákonů č. 217 / 2016 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 217 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Novela zákona č. 258/2000 Sb. ( 30 a 77), novela NV č. 272/2011 Sb. - sdělení pro stavebníky Kraje Vysočina

Novela zákona č. 258/2000 Sb. ( 30 a 77), novela NV č. 272/2011 Sb. - sdělení pro stavebníky Kraje Vysočina Novela zákona č. 258/2000 Sb. ( 30 a 77), novela NV č. 272/2011 Sb. - sdělení pro stavebníky Kraje Vysočina K 1. 12. 2015 vstoupila v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která přináší mimo

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2793/00 1.1 Obecné údaje 1.1.1 Doprava Intenzity dopravy na komunikační síti v řešeném území byly čerpány z výhledového modelového kartogramu intenzit

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ. Hluk v komunálním prostředí

Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ. Hluk v komunálním prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 06 Ústí nad Orlicí WWW. NRL.CZ WWW.ZUOVA.CZ Platná legislativa UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ Hluk

Více

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ:

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ: HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: 30 INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, 504 01 NOVÝ BYDŢOV PŘEDMĚT POSOUZENÍ: ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA DATUM ZHOTOVENÍ: ČERVEN 2017 VYPRACOVAL: ING. LEOŠ SLABÝ

Více

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově

Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově Příloha PS7 Posouzení hlukové zátěže ze silniční dopravy v Přerově ZADAVATEL: Statutární město Přerov Zastoupen: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora Bratrská 709/34, 750 11 Přerov ZPRACOVATEL: ACCENDO

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání:

AKUSTICKÉ CENTRUM. Stavba logistického areálu Goodman Zdiby Logistics Centre Zdiby. Zakázka č Datum vydání: Subjekt autorizovaný Státním zdravotním ústavem č. A0050100615 ze dne 28.5.2015 k výkonu autorizovaného měření hluku dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I

Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Hloubkové vrty pro využití geotermální energie Tanvald I Akustická studie dodatek č. 1 Zakázkové

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Příloha č. 6: P06_Hluková studie

Příloha č. 6: P06_Hluková studie Příloha č. : P0_Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 2545/2010-OVZ-32.3-1.

Více

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ

AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 VARIANTA B NÁVRHU AKUSTICKÉ POSOUZENÍ Prosinec 2015 Areál Interlovu Praha 11 Varianta B návrhu Akustické posouzení ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha

Více

I/19 Starý Pelhřimov obchvat

I/19 Starý Pelhřimov obchvat Číslo zakázky: 2018/0105 vlivů na životní prostředí, v platném znění Hluková studie Expertní příloha 1 Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o. Červenec 2018 Obsah

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2

AKUSTICKÁ STUDIE. Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 AKUSTICKÁ STUDIE Posouzení změny akustické situace v obci Miskovice vlivem výstavby přeložky silnice I/2 Zadavatel: Mgr. Jiří Bělohlávek TISEA Bylany 66 284 01 Kutná Hora Datum zpracování: 22. ledna 2013

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Příloha č. 10: Hluková studie

Příloha č. 10: Hluková studie Příloha č. 0: HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 7/0 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracovaná dle metodického návodu č. j. 45/00-OVZ-3.3-.. 00 pro hodnocení hluku

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POSOUZENÍ HLUKOVÉ ZÁTĚŽE ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT MĚSTO KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Zpracovatel Mgr. Jiří Bělohlávek - TISEA Objednatel Město Kostelec nad

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností

HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 HLUKOVÁ STUDIE Projednání výsledků a návrhů s veřejností Ing. Libor

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Akustika Brod s.r.o. Zkušební laboratoř Žižkova 1667 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 28786360 Tel./Fax: +420 569 431 983 GSM: +420 602 558 756 GSM: +420 605 261 729 E-mail: info@akustikabrod.cz

Více

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel ,

Akustická studie. Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, Hodonín mobil , fax/tel , Hygienická laboratoř, s.r.o. Plucárna 1, 695 01 Hodonín mobil 606550094, fax/tel 518323647, e-mail hyg.lab@gmail.com, www.hyglab.cz Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

Příloha č. 5: Hluková studie

Příloha č. 5: Hluková studie Příloha č. 5: Hluková studie HLUKOVÁ STUDIE ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací zpracované dle metodického návodu č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Zpráva o měření hluku Řešitel: EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

I/65 Křižovatka Dobrá Voda

I/65 Křižovatka Dobrá Voda 20.1.c I/65 Křižovatka Dobrá Voda Hluková studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Alžběta Smetanová Datum: 10. 10. 2016 Zakázka č.: 16/0905 Počet stran: 16

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích

Zpráva o monitorování hluku ze silničního provozu v Praze Ďáblicích Zkušební laboratoř č. 1065 - akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 * Ing. Josef Drahota J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Na Staré Silnici 194, 252 68 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006,

VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, VYHLÁŠKA č. 523/2006 Sb. ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Dopady SOKP na životní prostředí a problematika hluku. Ing. Eva Tylová

Dopady SOKP na životní prostředí a problematika hluku. Ing. Eva Tylová Dopady SOKP na životní prostředí a problematika hluku Ing. Eva Tylová V rámci procesu EIA v letech 2001-2002 bylo posuzováno 5 variant Varianta Ss: úsek D7 -Libčice Aglomerační okruh SČ kraje Pozn.: Přesný

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing.

ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO. Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE. RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. ÚZEMNÍ PLÁN HLINSKO Obchvat Hlinska severní varianta AKUSTICKÁ STUDIE zpracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Ing. Martin Šára Ing. Jana Bajerová ECO-ENVI-CONSULT, Jičín (držitel osvědčení odborné způsobilosti

Více

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná

Bytový dům Vrábská 2243 Brandýs nad Labem. 2012-005972-VacL/01. Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Zakázka číslo: 2012-005972-VacL/01 Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 Protokol o zkoušce Měření zvukové izolace Bytový dům Vrábská 2243

Více

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 TERMÍNY A DEFINICE MÍSTO PŘÍJMU Místo ve kterém je hluk posuzován ČASOVÝ INTERVAL MĚŘENÍ Časový interval

Více

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-49 BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY LISTOPAD 215 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad

Více

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21 ZJIŠŤOVÁNÍ HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY Ing. Aleš MATOUŠEK, Ph.D. EKOLA

Více

Zpráva o měření hlukové zátěže vybraných venkovních chráněných prostorů a venkovních chráněných prostorů staveb v Praze 12 - Komořanech

Zpráva o měření hlukové zátěže vybraných venkovních chráněných prostorů a venkovních chráněných prostorů staveb v Praze 12 - Komořanech Zkušební laboratoř č. 1065 - akreditovaná ČIA * Ing. Josef Drahota J*D*S Životní prostředí - sekce hluku Na Staré silnici 194, 252 68 Kněževes u Prahy Tel.: 220 560 433, 220 561 648 Fax.: 220 561648 e-mail:

Více