Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky"

Transkript

1 Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami V. Učební plán VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy Obsah Příloha ŠVP pro ZV... 1 Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé... 1 Úpravy, změny a doplňky... 1 Obsah... 1 Přehled změn Identifikační údaje... 4 Název vzdělávacího programu:... 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Předkladatel:... 4 Zřizovatel:... 4 II Úplnost a velikost školy... 5 III Pedagogický sbor... 5 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Učební plán Celkový stupeň stupeň Ročníkový stupeň stupeň... 9 VI Poznámky k učebnímu plánu

2 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka Další cizí jazyk Základy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní a výtvarné dovednosti Výchova ke zdraví VII Další cizí jazyk Změna k VI Konverzace v cizím jazyce Doplňek k VII Nepovinný předmět Základy anglického jazyka Nepovinný předmět - Sportovní hry Přírodověda Občanská výchova Přírodopis ŠKOLNÍ ROK změny a doplňky Učební plán Celkový stupeň Ročníkový stupeň Etická Výchova Další cizí jazyk Zeměpis Tělesná výchova

3 Přehled změn poř. číslo Druh změny, úpravy, doplňku datum 1. V. Učební plán I. Identifikační údaje, II. Úplnost a vybavení školy, III Charakteristika pedagogického sboru, IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami 3. VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy VII. Nové VKZ VII. Další cizí jazyk VI. Konverzace v cizím jazyce VII. Základy anglického jazyka - NP VII. Sportovní hry - NP VII. Sexuální výchova zařazení do učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán, poznámky k učebnímu plánu VII. Etická Výchova VII. Další cizí jazyk VII. Zeměpis úprava zařazení učiva VII. Tělesná výchova 4., 5. ročník úprava zařazení učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán(2. stupeň), poznámky k učebnímu plánu VII. Matematika a její aplikace VII. Cvičení z matematiky

4 I. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Předkladatel: název školy Základní škola REDIZO IČ adresa školy Blatské sídliště 23, Veselí nad Luţnicí ředitel Mgr. Jaroslav Hruška kontakty Mgr. Jaroslav Hruška, telefon www 1zs-veseli.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Město Veselí nad Luţnicí adresa zřizovatele náměstí T.G.Masaryka 26, Veselí nad Luţnicí Platnost dokumentu: od 1. září

5 II Úplnost a velikost školy Vybavení školy Ve školním roce 2007/2008 byla přebudována původní kmenová učebna na učebnu hudební výchovy a promítání pro 1. stupeň. Dále byl zprovozněn školní klub pro ţáky 1. stupně. Tyto dvě učebny se nachází ve staré budově školy. Do školy byly pořízeny interaktivní tabule, které jsou umístěny v učebně chemie na 2. stupni a v jazykové učebně na 1. stupni.učebna Hv na 2. druhém stupni byla vybavena dataprojektorem. III Pedagogický sbor Sloţení pedagogického sboru se v můţe průběhu školního roku měnit. Vedení školy se snaţí o aprobační zajištění výuky. Aktuální stav pedagogického sboru je uveden ve Výroční zprávě školy. 5

6 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Snaha o navázání kontaktu s rodinou, hledání způsobu spolupráce, snaha o pravidelné návštěvy zákonných zástupců ve škole, zapojení výchovného poradce a ostatních vyučujících, vyuţití sopolupráce s městskou policí a odborem péče o dítě, konzultace s psychpologem, který dochází do školy. V. 4. Učební plán 4.1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět

7 Prvouka Vlastivěda 3+0,5 X Přírodověda 3+0,5 X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti 4 X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti 2 X Pracovní a výtvarné dovednosti 6 X 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka 0+4 X Konverzace v cizím jazyce 0+3 X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky 0+4 X Technické kreslení 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova 0+1 X Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova

8 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2+2 X Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročníkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Vlastivěda X X X 1+0, ,5 X Přírodověda X X X 1+0, X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti X X X X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry X X X 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti X X X X Pracovní a výtvarné dovednosti X X 6 X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU

9 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk X X Cvičení z českého jazyka X Konverzace v cizím jazyce X X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky X Technické kreslení X 0+1 X X 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova X X X X Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví

10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví X Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU VI. Poznámky k učebnímu plánu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. ROČNÍK - DOTACE: 7+2, POVINNÝ 2. ROČNÍK DOTACE: 7+3, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ Cizí jazyk 5. ROČNÍK DOTACE: 3, POVINNÝ 10

11 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Další cizí jazyk Do učebního plánu bylo zaneseno 6 hodin časové dotace na Další cizí jazyk, avšak nebyly započteny do celkové časové dotace ve vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková komunikace (týká se pouze ţáků, kteří si Další cizí jazyk zvolili). Od 8. ročníku je nabídnut Další cizí jazyk jako povinně volitelný předmět v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Alternativou k tomuto předmětu je Výchova ke zdraví 1 vyučovací hodina, Informatika 1 vyučovací hodina, Konverzace v cizím jazyce 1 vyučovací hodina. Ţáci jsou děleni do skupin. 8. ROČNÍK - DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ 9. ROČNÍK DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ Základy anglického jazyka V 1. a 2. ročníku ţákům nabízíme nepovinný předmět Základy anglického jazyka s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně Matematika a její aplikace Matematika 3. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 4. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 5. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ 11

12 Cvičení z matematiky Cvičení z matematiky v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Technické kreslení Technické kreslení je povinný předmět v 7. ročníku dotovaný 1 hodinou z disponibilní časové dotace Informační a komunikační technologie Informatika Informatika je v 5., 6. a 7 ročníku povinný předmět. V 8. aţ 9. ročníku je informatika předmět povinně volitelný, dotovaný 1 hodinou v kaţdém ročníku z disponibilní časové dotace Člověk a jeho svět Do vzdělávacích oborů Vlastivěda a Přírodověda byla rozdělena 1 hodina disponibilní časové dotace, tak ţe půl roku bude jeden z oborů vyučován 2 hodiny a druhý půlrok obor druhý Vlastivěda Přírodověda 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 12

13 5.5. Člověk a společnost Dějepis 5.6. Člověk a příroda Přírodopis 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ Zeměpis 8. ROČNÍK - DOTACE: 1 +1, POVINNÝ Výchova ke zdraví 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ Výchova ke zdraví je v 6. a 7. ročníku předmět povinný, v 8. a 9. ročníku povinně volitelný jako alternativa Dalšího cizího jazyka dotovaný 1 vyučovací hodinou týdně. 6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 8.ROČNÍK DOTACE: 0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 5.9. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ROČNÍK - DOTACE:0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 13

14 Pracovní a výtvarné dovednosti Ze vzdělávací oblasti Umění a kultura byl přesunut vzdělávací obor Výtvarná výchova do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s náleţitou časovou dotací a poţadovanými. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti, proto byl pro 1.stupeň v 1. aţ 3. ročníku zvolen název Pracovní a výtvarné dovednosti. VII. Učební osnovy Výchova ke zdraví A) oblast vzdělávací zdravý ţivotní styl = zdravý způsob ţivota zdravá výţiva a vše co s ní souvisí B) oblast pohybová C) - kolektivní hry (míčové a netradiční) D) - štafetové zaloţené na spolupráci (s nářadím i bez něj) E) - individuální (ověřování své kondice a pohybového nadání) C) oblast relaxační - rozvíjející sebepoznání (psychologické testy, hry pro rozvoj komunikačních schopností, spolupráce, sebepojetí, empatii, podporující představivost, vnitřní kázeň, aj. Oblast A Heslo: Jaké základy zdraví a způsob ţivota si v mládí vytvoříš, takový zdravý ţivot můţeš očekávat ve stáří Oblast B Heslo: Dodrţuj pravidla fair-play Uznám, ţe soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. Férové sportovní chování je mi vlastní i v kaţdodenních ţivotních situacích. V soutěţi bojuji čestně a podle pravidel. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraţenému. V soutěţi respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. I poraţený zaslouţí uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. Svým chováním jsem příkladem mladším sportovcům. Soutěţ má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. Oblast C Heslo: Bez ohledu na to, co mi říkáš nebo mi děláš, jako člověk mám svou cenu! 14

15 Časová dotace: 1 hodina týdně Charakteristika hodin: a) hodiny jen společné (chlapci i děvčata); podle moţnosti a charakteristiky pohybové aktivity i oddělené b) hodiny pohybové (v měsíci 2x) můţe se přizpůsobit podle výukové činnosti tematického plánu c) hodina teorie (sešity A5 na poznámky), poznámkové bloky volné papíry d) hodina relaxace (komunikativní a vztahové hry protiagresové, protistresové aktivity, modelové situace k učivu (viz. literatura) Prostory pro výuku: 1. pohybové aktivity: a) tělocvična b) venkovní hřiště za školou a areál TJ Loko 2. vzdělávací činnost: a) třídy s interaktivní tabulí b) počítačová učebna c) klubovna na relaxační hry Cíle předmětu Výchova ke zdraví Oblast A a) rozvíjet a chránit si zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) b) nést odpovědnost za své zdraví c) zajímat se o preventivní ochranu svého zdraví d) upevňovat hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotní preventivní návyky (osobní hygiena) e) formovat pozitivní vztah k vlastnímu zdraví f) předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v kaţdodenních i mimořádných situací g) utvářet pozitivní mezilidské vztahy h) osvojování sociálních dovedností i) utvářet odpovědné chování Oblast B a) rozvíjet pohybovou koordinaci, schopnost reakce, sociální a komunikační schopnosti rozumět základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her b) chápat zdatnost, dobrý fyzický rozhled i duševní pohodu jako významný předpoklad pro výběr partnera i profestní dráhy, pro uplatnění ve společnosti c) umět samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb a zájmů d) poznat účinky konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu e) aktivně se zapojit do činnosti podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole Oblast C a) přispívat k pěstování vůle, sebedůvěry, smyslu pro humor b) posilovat schopnost koncentrace, relaxace, důvěry, sebeovládání 15

16 c) rozšiřovat a prohlubovat poznatky o společenství vrstevníků, o člověka a vztazích mezi lidmi d) rozvíjet přirozenou hravost, smyslové vnímání, fantazii a empatii e) podporovat představivost a vnitřní kázeň f) rozvíjet schopnost osobního objevování = sebepoznávání a zvědavosti g) rozvíjet schopnost sebepojetí, poznávání své vlastní identity, svých hlubších citů a hodnot Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků Kompetence k učení - ţák: oblast A: - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky bránící učení, naplánuje si jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich oblast B: - poznává smysl, cíl a organizaci různých sportovních her a soutěţí při sportovních aktivitách - vybírá vhodná pravidla s pomocí učitele, seznamuje s vybranými pravidly ostatní ţáky - dovede se samostatně připravit pro různou pohybovou činnost - dovede si uspořádat si pohybový reţim oblast C: - vyhledává a třídí informace o své osobě a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů - ţák oblast A: - vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - zodpovídá za vlastní rozhodnutí oblast B: - dovede zvolit taktiku hry a dodrţovat ji (za pomoci spoluţáků, učitele) - zvládne první pomoci při běţných úrazech v improvizovaných podmínkách (sportovní utkání) - řeší nejrůznější situace, které vznikly při jakékoli sportovní aktivitě oblast C: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ní, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní - ţák oblast A: 16

17 - formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozvíjení komunikativní dovedností ve skupině - porozumí různým typům textů, záznamů, běţně uţívaných záznamů a zvuků oblast B: - zhodnotí dobré i špatné výsledky své činnosti - dodrţuje pravidla slušného vystupování, uţívá správného názvosloví (při roli rozhodčího) - správně vyhodnotí své rozhodnutí oblast C: - vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - ţák oblast A: - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá - vyuţívá základních principů týmové práce ve skupině oblast B: - spolupracuje v kolektivu (sportovním druţstvu) - poskytuje vzájemnou pomoc - hodnotí sebe i kolektiv (druţstva) oblast C: - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské - ţák oblast A: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - uvědomuje si své postavení a chování ve společnosti - v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka se rozhoduje zodpovědně oblast B: - aktivně se zapojuje v jednotlivých sportech - pochopí různé role v druţstvu a při hře jedná v duchu fair play oblast C: - chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní - ţák oblast A: 17

18 - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých - dodrţuje uvedené postupy, hygienické a bezpečnostní pokyny při zadaných úkolech oblast B: - ví, ţe efektivní pohyb na hřišti, znalosti a dovednosti vedou k dobrým výsledkům při hře zvládá základní údrţbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním a po utkání - umí se orientovat v základním ekonomickém prostředí dané společnosti (vybavení na různé druhy sportů) oblast C: - vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Připomínky k pohybovým aktivitám (podle zájmu ţáků) viz přílohy - zařazovat i sportovně společenské hry např. člověče, kuţelky - u jiných netradičních sportů přizpůsobovat pravidla např. americký fotbal, boccia, trangleball aj. viz. internet - zařazovat turnaje mezi skupinami ţáků v době odpoledního vyučování pro ţáky, kteří mají volno - zařazovat dovednostní soutěţe mezi jednotlivci např. s míčem, kondiční soutěţe pravidelně vyhlašovat a zveřejňovat výsledky těchto pohybových aktivit Připomínky ke zdravé výţi - pokusit se zorganizovat týden zdraví na škole (se zapojením co největšího počtu tříd) - nosit v týdnu zdravé svačiny - zařazovat tělocvičné chvilky před vyučováním nebo o přestávkách - v jídelníčku školní stravovny vyhledávat a volit si zdravá jídla - pokusit se celý týden dodrţovat zásady zdravé výţivy a přiměřené pohybové aktivity i doma - zapojit do tohoto týdnu i rodiče a ostatní veřejnost besedy se zdravotníky, sportujícími rodiči, sportovci amatéry a profesionály - víkendové aktivity turistika, cykloturistika 6.ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele. Vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky. 18 Vybíjená, atletická průprava OSV - Komunikace OSV Mezilidské vztahy

19 Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace Pravidla společenského chování. Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámení ţáků s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Chápe význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů. Snaţí se o fair play jednání při hrách. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Změny v dospívání chlapců a děvčat. Baseball, korfbal, ringo OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. Snaţí se naplánovat správný reţim dne respektující zdravý ţivotní styl. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka Umí zaujmout stanovisko k různým názorům na nevhodné způsoby chování jedinců narušující osobní bezpečí a bezpečí druhých. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena. Chování a osobní hygiena člověka při sportovních utkáních, kolektivních hrách. První pomoc. Volný čas. Návyky zdravého způsobu ţivota. Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 19 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

20 Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Způsoby chování při pobytu v různých prostředích (sportoviště). Alkoholismus, kouření, propagace tabákových výrobků a alkoholu pomocí reklamy Rozpozná nebezpečí návykových látek pro sport dopink. Kouření a ţivot.. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. sdělení a reality Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho zdravý vývoj. Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Výţivová hodnota potravin, energetická potřeba organismu, způsoby zpracování jednotlivých potravin ve vztahu ke zdravé výţivě. Vliv výţivy na zdravotní stav lidí. Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Stravovací návyky. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná MEV Fungování a vliv médií 20

21 stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Osobnostní a sociální rozvoj Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací. Analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi dospívajícími a rodiči. Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje, hledá kompromis ve vztazích s dospělými. Vyjadřovat se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sportu. Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Komunikace s vrstevníky. Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích. Cvičení s overbalový mi míči (velkými i malými). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita 7. ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata 21

22 Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace. Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele.vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky, práva a povinnosti členů kolektivu, komunikace ve sportovním kolektivu. Fantazie a snění. Pláţový volejbal, atletická průprava, frisbee, ringo. OSV Komunikace OSV Mezilidské vztahy Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámit ţáky s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové. Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Uvědomuje si, ţe ne kaţdá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní sloţení hráčů a prostředí. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Baseball, korfbal, ringo. OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena Abeceda správné výţivy. Infekční choroby. Alternativní výţiva a poruchy výţivy. Doplňková strava sportovců. Osobní hygiena v dospívání. 22 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

23 smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. zdravý vývoj. Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Drogy zrádný přítel Drogy a jejich účinek Doping ve všech podobách. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. Sdělení a reality 23

24 Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her. (kolektivní individuální; brankové, síťové, pálkovací atd.) Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl. Bezpečné sportování, bezpečnost v silničním provozu Nebezpečné situace, nacvičujeme první pomoc. Kaţdý chce dosáhnout úspěchu. Člověk ve zdraví a v nemoci. Různé druhy sportovišť. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná Outdoroové sporty MEV Fungování a vliv médií Osobnostní a sociální rozvoj. Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací.analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka a. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje. Vyjadřuje se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Ţák dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Zvládá základní údrţbu náčiní Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sport Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 24 Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích, overbalovýc h míčích (malé i velké). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 123 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Volitelné předměty. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 503 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vyučovací předmět: KOMUNIKACE CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2 Ročník Povinnost (skupina) volitelný

Více

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 4.8. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova 4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více