Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky"

Transkript

1 Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami V. Učební plán VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy Obsah Příloha ŠVP pro ZV... 1 Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé... 1 Úpravy, změny a doplňky... 1 Obsah... 1 Přehled změn Identifikační údaje... 4 Název vzdělávacího programu:... 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Předkladatel:... 4 Zřizovatel:... 4 II Úplnost a velikost školy... 5 III Pedagogický sbor... 5 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Učební plán Celkový stupeň stupeň Ročníkový stupeň stupeň... 9 VI Poznámky k učebnímu plánu

2 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka Další cizí jazyk Základy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní a výtvarné dovednosti Výchova ke zdraví VII Další cizí jazyk Změna k VI Konverzace v cizím jazyce Doplňek k VII Nepovinný předmět Základy anglického jazyka Nepovinný předmět - Sportovní hry Přírodověda Občanská výchova Přírodopis ŠKOLNÍ ROK změny a doplňky Učební plán Celkový stupeň Ročníkový stupeň Etická Výchova Další cizí jazyk Zeměpis Tělesná výchova

3 Přehled změn poř. číslo Druh změny, úpravy, doplňku datum 1. V. Učební plán I. Identifikační údaje, II. Úplnost a vybavení školy, III Charakteristika pedagogického sboru, IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami 3. VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy VII. Nové VKZ VII. Další cizí jazyk VI. Konverzace v cizím jazyce VII. Základy anglického jazyka - NP VII. Sportovní hry - NP VII. Sexuální výchova zařazení do učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán, poznámky k učebnímu plánu VII. Etická Výchova VII. Další cizí jazyk VII. Zeměpis úprava zařazení učiva VII. Tělesná výchova 4., 5. ročník úprava zařazení učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán(2. stupeň), poznámky k učebnímu plánu VII. Matematika a její aplikace VII. Cvičení z matematiky

4 I. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Předkladatel: název školy Základní škola REDIZO IČ adresa školy Blatské sídliště 23, Veselí nad Luţnicí ředitel Mgr. Jaroslav Hruška kontakty Mgr. Jaroslav Hruška, telefon www 1zs-veseli.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Město Veselí nad Luţnicí adresa zřizovatele náměstí T.G.Masaryka 26, Veselí nad Luţnicí Platnost dokumentu: od 1. září

5 II Úplnost a velikost školy Vybavení školy Ve školním roce 2007/2008 byla přebudována původní kmenová učebna na učebnu hudební výchovy a promítání pro 1. stupeň. Dále byl zprovozněn školní klub pro ţáky 1. stupně. Tyto dvě učebny se nachází ve staré budově školy. Do školy byly pořízeny interaktivní tabule, které jsou umístěny v učebně chemie na 2. stupni a v jazykové učebně na 1. stupni.učebna Hv na 2. druhém stupni byla vybavena dataprojektorem. III Pedagogický sbor Sloţení pedagogického sboru se v můţe průběhu školního roku měnit. Vedení školy se snaţí o aprobační zajištění výuky. Aktuální stav pedagogického sboru je uveden ve Výroční zprávě školy. 5

6 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Snaha o navázání kontaktu s rodinou, hledání způsobu spolupráce, snaha o pravidelné návštěvy zákonných zástupců ve škole, zapojení výchovného poradce a ostatních vyučujících, vyuţití sopolupráce s městskou policí a odborem péče o dítě, konzultace s psychpologem, který dochází do školy. V. 4. Učební plán 4.1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět

7 Prvouka Vlastivěda 3+0,5 X Přírodověda 3+0,5 X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti 4 X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti 2 X Pracovní a výtvarné dovednosti 6 X 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka 0+4 X Konverzace v cizím jazyce 0+3 X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky 0+4 X Technické kreslení 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova 0+1 X Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova

8 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2+2 X Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročníkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Vlastivěda X X X 1+0, ,5 X Přírodověda X X X 1+0, X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti X X X X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry X X X 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti X X X X Pracovní a výtvarné dovednosti X X 6 X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU

9 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk X X Cvičení z českého jazyka X Konverzace v cizím jazyce X X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky X Technické kreslení X 0+1 X X 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova X X X X Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví

10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví X Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU VI. Poznámky k učebnímu plánu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. ROČNÍK - DOTACE: 7+2, POVINNÝ 2. ROČNÍK DOTACE: 7+3, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ Cizí jazyk 5. ROČNÍK DOTACE: 3, POVINNÝ 10

11 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Další cizí jazyk Do učebního plánu bylo zaneseno 6 hodin časové dotace na Další cizí jazyk, avšak nebyly započteny do celkové časové dotace ve vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková komunikace (týká se pouze ţáků, kteří si Další cizí jazyk zvolili). Od 8. ročníku je nabídnut Další cizí jazyk jako povinně volitelný předmět v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Alternativou k tomuto předmětu je Výchova ke zdraví 1 vyučovací hodina, Informatika 1 vyučovací hodina, Konverzace v cizím jazyce 1 vyučovací hodina. Ţáci jsou děleni do skupin. 8. ROČNÍK - DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ 9. ROČNÍK DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ Základy anglického jazyka V 1. a 2. ročníku ţákům nabízíme nepovinný předmět Základy anglického jazyka s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně Matematika a její aplikace Matematika 3. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 4. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 5. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ 11

12 Cvičení z matematiky Cvičení z matematiky v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Technické kreslení Technické kreslení je povinný předmět v 7. ročníku dotovaný 1 hodinou z disponibilní časové dotace Informační a komunikační technologie Informatika Informatika je v 5., 6. a 7 ročníku povinný předmět. V 8. aţ 9. ročníku je informatika předmět povinně volitelný, dotovaný 1 hodinou v kaţdém ročníku z disponibilní časové dotace Člověk a jeho svět Do vzdělávacích oborů Vlastivěda a Přírodověda byla rozdělena 1 hodina disponibilní časové dotace, tak ţe půl roku bude jeden z oborů vyučován 2 hodiny a druhý půlrok obor druhý Vlastivěda Přírodověda 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 12

13 5.5. Člověk a společnost Dějepis 5.6. Člověk a příroda Přírodopis 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ Zeměpis 8. ROČNÍK - DOTACE: 1 +1, POVINNÝ Výchova ke zdraví 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ Výchova ke zdraví je v 6. a 7. ročníku předmět povinný, v 8. a 9. ročníku povinně volitelný jako alternativa Dalšího cizího jazyka dotovaný 1 vyučovací hodinou týdně. 6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 8.ROČNÍK DOTACE: 0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 5.9. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ROČNÍK - DOTACE:0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 13

14 Pracovní a výtvarné dovednosti Ze vzdělávací oblasti Umění a kultura byl přesunut vzdělávací obor Výtvarná výchova do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s náleţitou časovou dotací a poţadovanými. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti, proto byl pro 1.stupeň v 1. aţ 3. ročníku zvolen název Pracovní a výtvarné dovednosti. VII. Učební osnovy Výchova ke zdraví A) oblast vzdělávací zdravý ţivotní styl = zdravý způsob ţivota zdravá výţiva a vše co s ní souvisí B) oblast pohybová C) - kolektivní hry (míčové a netradiční) D) - štafetové zaloţené na spolupráci (s nářadím i bez něj) E) - individuální (ověřování své kondice a pohybového nadání) C) oblast relaxační - rozvíjející sebepoznání (psychologické testy, hry pro rozvoj komunikačních schopností, spolupráce, sebepojetí, empatii, podporující představivost, vnitřní kázeň, aj. Oblast A Heslo: Jaké základy zdraví a způsob ţivota si v mládí vytvoříš, takový zdravý ţivot můţeš očekávat ve stáří Oblast B Heslo: Dodrţuj pravidla fair-play Uznám, ţe soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. Férové sportovní chování je mi vlastní i v kaţdodenních ţivotních situacích. V soutěţi bojuji čestně a podle pravidel. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraţenému. V soutěţi respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. I poraţený zaslouţí uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. Svým chováním jsem příkladem mladším sportovcům. Soutěţ má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. Oblast C Heslo: Bez ohledu na to, co mi říkáš nebo mi děláš, jako člověk mám svou cenu! 14

15 Časová dotace: 1 hodina týdně Charakteristika hodin: a) hodiny jen společné (chlapci i děvčata); podle moţnosti a charakteristiky pohybové aktivity i oddělené b) hodiny pohybové (v měsíci 2x) můţe se přizpůsobit podle výukové činnosti tematického plánu c) hodina teorie (sešity A5 na poznámky), poznámkové bloky volné papíry d) hodina relaxace (komunikativní a vztahové hry protiagresové, protistresové aktivity, modelové situace k učivu (viz. literatura) Prostory pro výuku: 1. pohybové aktivity: a) tělocvična b) venkovní hřiště za školou a areál TJ Loko 2. vzdělávací činnost: a) třídy s interaktivní tabulí b) počítačová učebna c) klubovna na relaxační hry Cíle předmětu Výchova ke zdraví Oblast A a) rozvíjet a chránit si zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) b) nést odpovědnost za své zdraví c) zajímat se o preventivní ochranu svého zdraví d) upevňovat hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotní preventivní návyky (osobní hygiena) e) formovat pozitivní vztah k vlastnímu zdraví f) předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v kaţdodenních i mimořádných situací g) utvářet pozitivní mezilidské vztahy h) osvojování sociálních dovedností i) utvářet odpovědné chování Oblast B a) rozvíjet pohybovou koordinaci, schopnost reakce, sociální a komunikační schopnosti rozumět základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her b) chápat zdatnost, dobrý fyzický rozhled i duševní pohodu jako významný předpoklad pro výběr partnera i profestní dráhy, pro uplatnění ve společnosti c) umět samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb a zájmů d) poznat účinky konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu e) aktivně se zapojit do činnosti podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole Oblast C a) přispívat k pěstování vůle, sebedůvěry, smyslu pro humor b) posilovat schopnost koncentrace, relaxace, důvěry, sebeovládání 15

16 c) rozšiřovat a prohlubovat poznatky o společenství vrstevníků, o člověka a vztazích mezi lidmi d) rozvíjet přirozenou hravost, smyslové vnímání, fantazii a empatii e) podporovat představivost a vnitřní kázeň f) rozvíjet schopnost osobního objevování = sebepoznávání a zvědavosti g) rozvíjet schopnost sebepojetí, poznávání své vlastní identity, svých hlubších citů a hodnot Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků Kompetence k učení - ţák: oblast A: - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky bránící učení, naplánuje si jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich oblast B: - poznává smysl, cíl a organizaci různých sportovních her a soutěţí při sportovních aktivitách - vybírá vhodná pravidla s pomocí učitele, seznamuje s vybranými pravidly ostatní ţáky - dovede se samostatně připravit pro různou pohybovou činnost - dovede si uspořádat si pohybový reţim oblast C: - vyhledává a třídí informace o své osobě a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů - ţák oblast A: - vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - zodpovídá za vlastní rozhodnutí oblast B: - dovede zvolit taktiku hry a dodrţovat ji (za pomoci spoluţáků, učitele) - zvládne první pomoci při běţných úrazech v improvizovaných podmínkách (sportovní utkání) - řeší nejrůznější situace, které vznikly při jakékoli sportovní aktivitě oblast C: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ní, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní - ţák oblast A: 16

17 - formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozvíjení komunikativní dovedností ve skupině - porozumí různým typům textů, záznamů, běţně uţívaných záznamů a zvuků oblast B: - zhodnotí dobré i špatné výsledky své činnosti - dodrţuje pravidla slušného vystupování, uţívá správného názvosloví (při roli rozhodčího) - správně vyhodnotí své rozhodnutí oblast C: - vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - ţák oblast A: - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá - vyuţívá základních principů týmové práce ve skupině oblast B: - spolupracuje v kolektivu (sportovním druţstvu) - poskytuje vzájemnou pomoc - hodnotí sebe i kolektiv (druţstva) oblast C: - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské - ţák oblast A: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - uvědomuje si své postavení a chování ve společnosti - v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka se rozhoduje zodpovědně oblast B: - aktivně se zapojuje v jednotlivých sportech - pochopí různé role v druţstvu a při hře jedná v duchu fair play oblast C: - chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní - ţák oblast A: 17

18 - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých - dodrţuje uvedené postupy, hygienické a bezpečnostní pokyny při zadaných úkolech oblast B: - ví, ţe efektivní pohyb na hřišti, znalosti a dovednosti vedou k dobrým výsledkům při hře zvládá základní údrţbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním a po utkání - umí se orientovat v základním ekonomickém prostředí dané společnosti (vybavení na různé druhy sportů) oblast C: - vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Připomínky k pohybovým aktivitám (podle zájmu ţáků) viz přílohy - zařazovat i sportovně společenské hry např. člověče, kuţelky - u jiných netradičních sportů přizpůsobovat pravidla např. americký fotbal, boccia, trangleball aj. viz. internet - zařazovat turnaje mezi skupinami ţáků v době odpoledního vyučování pro ţáky, kteří mají volno - zařazovat dovednostní soutěţe mezi jednotlivci např. s míčem, kondiční soutěţe pravidelně vyhlašovat a zveřejňovat výsledky těchto pohybových aktivit Připomínky ke zdravé výţi - pokusit se zorganizovat týden zdraví na škole (se zapojením co největšího počtu tříd) - nosit v týdnu zdravé svačiny - zařazovat tělocvičné chvilky před vyučováním nebo o přestávkách - v jídelníčku školní stravovny vyhledávat a volit si zdravá jídla - pokusit se celý týden dodrţovat zásady zdravé výţivy a přiměřené pohybové aktivity i doma - zapojit do tohoto týdnu i rodiče a ostatní veřejnost besedy se zdravotníky, sportujícími rodiči, sportovci amatéry a profesionály - víkendové aktivity turistika, cykloturistika 6.ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele. Vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky. 18 Vybíjená, atletická průprava OSV - Komunikace OSV Mezilidské vztahy

19 Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace Pravidla společenského chování. Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámení ţáků s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Chápe význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů. Snaţí se o fair play jednání při hrách. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Změny v dospívání chlapců a děvčat. Baseball, korfbal, ringo OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. Snaţí se naplánovat správný reţim dne respektující zdravý ţivotní styl. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka Umí zaujmout stanovisko k různým názorům na nevhodné způsoby chování jedinců narušující osobní bezpečí a bezpečí druhých. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena. Chování a osobní hygiena člověka při sportovních utkáních, kolektivních hrách. První pomoc. Volný čas. Návyky zdravého způsobu ţivota. Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 19 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

20 Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Způsoby chování při pobytu v různých prostředích (sportoviště). Alkoholismus, kouření, propagace tabákových výrobků a alkoholu pomocí reklamy Rozpozná nebezpečí návykových látek pro sport dopink. Kouření a ţivot.. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. sdělení a reality Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho zdravý vývoj. Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Výţivová hodnota potravin, energetická potřeba organismu, způsoby zpracování jednotlivých potravin ve vztahu ke zdravé výţivě. Vliv výţivy na zdravotní stav lidí. Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Stravovací návyky. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná MEV Fungování a vliv médií 20

21 stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Osobnostní a sociální rozvoj Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací. Analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi dospívajícími a rodiči. Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje, hledá kompromis ve vztazích s dospělými. Vyjadřovat se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sportu. Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Komunikace s vrstevníky. Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích. Cvičení s overbalový mi míči (velkými i malými). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita 7. ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata 21

22 Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace. Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele.vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky, práva a povinnosti členů kolektivu, komunikace ve sportovním kolektivu. Fantazie a snění. Pláţový volejbal, atletická průprava, frisbee, ringo. OSV Komunikace OSV Mezilidské vztahy Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámit ţáky s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové. Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Uvědomuje si, ţe ne kaţdá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní sloţení hráčů a prostředí. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Baseball, korfbal, ringo. OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena Abeceda správné výţivy. Infekční choroby. Alternativní výţiva a poruchy výţivy. Doplňková strava sportovců. Osobní hygiena v dospívání. 22 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

23 smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. zdravý vývoj. Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Drogy zrádný přítel Drogy a jejich účinek Doping ve všech podobách. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. Sdělení a reality 23

24 Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her. (kolektivní individuální; brankové, síťové, pálkovací atd.) Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl. Bezpečné sportování, bezpečnost v silničním provozu Nebezpečné situace, nacvičujeme první pomoc. Kaţdý chce dosáhnout úspěchu. Člověk ve zdraví a v nemoci. Různé druhy sportovišť. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná Outdoroové sporty MEV Fungování a vliv médií Osobnostní a sociální rozvoj. Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací.analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka a. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje. Vyjadřuje se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Ţák dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Zvládá základní údrţbu náčiní Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sport Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 24 Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích, overbalovýc h míčích (malé i velké). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP pro ZV Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

ŠVP pro ZV Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky ŠVP pro ZV Škola pro život, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení žáků se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací obory (oblasti) 8. ROČ. 9. ROČ. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4 3+1 Anglický jazyk 3 3+1 Cvičení z českého

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Tělesná výchova - Tercie

Tělesná výchova - Tercie - Tercie Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) 462 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK (VOLITELNÝ) CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+2 0+2

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více