Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky"

Transkript

1 Příloha ŠVP pro ZV Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé Úpravy, změny a doplňky I. Identifikační údaje II. Úplnost a vybavení školy III. Charakteristika pedagogického sboru IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami V. Učební plán VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy Obsah Příloha ŠVP pro ZV... 1 Škola pro ţivot, ve kterém chceme obstát jako lidé... 1 Úpravy, změny a doplňky... 1 Obsah... 1 Přehled změn Identifikační údaje... 4 Název vzdělávacího programu:... 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Předkladatel:... 4 Zřizovatel:... 4 II Úplnost a velikost školy... 5 III Pedagogický sbor... 5 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Učební plán Celkový stupeň stupeň Ročníkový stupeň stupeň... 9 VI Poznámky k učebnímu plánu

2 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka Další cizí jazyk Základy anglického jazyka Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní a výtvarné dovednosti Výchova ke zdraví VII Další cizí jazyk Změna k VI Konverzace v cizím jazyce Doplňek k VII Nepovinný předmět Základy anglického jazyka Nepovinný předmět - Sportovní hry Přírodověda Občanská výchova Přírodopis ŠKOLNÍ ROK změny a doplňky Učební plán Celkový stupeň Ročníkový stupeň Etická Výchova Další cizí jazyk Zeměpis Tělesná výchova

3 Přehled změn poř. číslo Druh změny, úpravy, doplňku datum 1. V. Učební plán I. Identifikační údaje, II. Úplnost a vybavení školy, III Charakteristika pedagogického sboru, IV. Zabezpečení ţáků se speciálními potřebami 3. VI. Poznámky k učebnímu plánu VII. Učební osnovy VII. Nové VKZ VII. Další cizí jazyk VI. Konverzace v cizím jazyce VII. Základy anglického jazyka - NP VII. Sportovní hry - NP VII. Sexuální výchova zařazení do učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán, poznámky k učebnímu plánu VII. Etická Výchova VII. Další cizí jazyk VII. Zeměpis úprava zařazení učiva VII. Tělesná výchova 4., 5. ročník úprava zařazení učiva ŠKOLNÍ ROK V. Učební plán(2. stupeň), poznámky k učebnímu plánu VII. Matematika a její aplikace VII. Cvičení z matematiky

4 I. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Předkladatel: název školy Základní škola REDIZO IČ adresa školy Blatské sídliště 23, Veselí nad Luţnicí ředitel Mgr. Jaroslav Hruška kontakty Mgr. Jaroslav Hruška, telefon www 1zs-veseli.cz fax Zřizovatel: zřizovatel Město Veselí nad Luţnicí adresa zřizovatele náměstí T.G.Masaryka 26, Veselí nad Luţnicí Platnost dokumentu: od 1. září

5 II Úplnost a velikost školy Vybavení školy Ve školním roce 2007/2008 byla přebudována původní kmenová učebna na učebnu hudební výchovy a promítání pro 1. stupeň. Dále byl zprovozněn školní klub pro ţáky 1. stupně. Tyto dvě učebny se nachází ve staré budově školy. Do školy byly pořízeny interaktivní tabule, které jsou umístěny v učebně chemie na 2. stupni a v jazykové učebně na 1. stupni.učebna Hv na 2. druhém stupni byla vybavena dataprojektorem. III Pedagogický sbor Sloţení pedagogického sboru se v můţe průběhu školního roku měnit. Vedení školy se snaţí o aprobační zajištění výuky. Aktuální stav pedagogického sboru je uveden ve Výroční zprávě školy. 5

6 IV Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení záků se sociálním znevýhodněním Snaha o navázání kontaktu s rodinou, hledání způsobu spolupráce, snaha o pravidelné návštěvy zákonných zástupců ve škole, zapojení výchovného poradce a ostatních vyučujících, vyuţití sopolupráce s městskou policí a odborem péče o dítě, konzultace s psychpologem, který dochází do školy. V. 4. Učební plán 4.1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět

7 Prvouka Vlastivěda 3+0,5 X Přírodověda 3+0,5 X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti 4 X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti 2 X Pracovní a výtvarné dovednosti 6 X 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cvičení z českého jazyka 0+4 X Konverzace v cizím jazyce 0+3 X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky 0+4 X Technické kreslení 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova 0+1 X Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova

8 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví 2+2 X Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročníkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk X X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika X X X X Člověk a jeho svět Prvouka X X Vlastivěda X X X 1+0, ,5 X Přírodověda X X X 1+0, X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarné dovednosti X X X X Člověk a zdraví Tělesná výchova Sportovní hry X X X 0+2 X Člověk a svět práce Pracovní dovednosti X X X X Pracovní a výtvarné dovednosti X X 6 X CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU

9 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk X X Cvičení z českého jazyka X Konverzace v cizím jazyce X X Matematika a její aplikace Matematika Cvičení z matematiky X Technické kreslení X 0+1 X X 0+1 X Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Osobnostní a sociální výchova X X X X Člověk a příroda Fyzika Chemie X X Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví

10 Tělesná výchova Výchova ke zdraví X Člověk a svět práce Pracovní činnosti CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU VI. Poznámky k učebnímu plánu 5.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. ROČNÍK - DOTACE: 7+2, POVINNÝ 2. ROČNÍK DOTACE: 7+3, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ Cizí jazyk 5. ROČNÍK DOTACE: 3, POVINNÝ 10

11 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Další cizí jazyk Do učebního plánu bylo zaneseno 6 hodin časové dotace na Další cizí jazyk, avšak nebyly započteny do celkové časové dotace ve vzdělávací oblasti Jazyk a Jazyková komunikace (týká se pouze ţáků, kteří si Další cizí jazyk zvolili). Od 8. ročníku je nabídnut Další cizí jazyk jako povinně volitelný předmět v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně. Alternativou k tomuto předmětu je Výchova ke zdraví 1 vyučovací hodina, Informatika 1 vyučovací hodina, Konverzace v cizím jazyce 1 vyučovací hodina. Ţáci jsou děleni do skupin. 8. ROČNÍK - DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ 9. ROČNÍK DOTACE: 0+3, POVINNĚ VOLITELNÝ Základy anglického jazyka V 1. a 2. ročníku ţákům nabízíme nepovinný předmět Základy anglického jazyka s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně Matematika a její aplikace Matematika 3. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 4. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 5. ROČNÍK DOTACE: 4+1, POVINNÝ 6. ROČNÍK DOTACE: 3+1, POVINNÝ 11

12 Cvičení z matematiky Cvičení z matematiky v 6. aţ 9. ročníku je povinný předmět, který je dotován 1 hodinou (v kaţdém ročníku) z disponibilní časové dotace Technické kreslení Technické kreslení je povinný předmět v 7. ročníku dotovaný 1 hodinou z disponibilní časové dotace Informační a komunikační technologie Informatika Informatika je v 5., 6. a 7 ročníku povinný předmět. V 8. aţ 9. ročníku je informatika předmět povinně volitelný, dotovaný 1 hodinou v kaţdém ročníku z disponibilní časové dotace Člověk a jeho svět Do vzdělávacích oborů Vlastivěda a Přírodověda byla rozdělena 1 hodina disponibilní časové dotace, tak ţe půl roku bude jeden z oborů vyučován 2 hodiny a druhý půlrok obor druhý Vlastivěda Přírodověda 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 4. ROČNÍK - DOTACE: 1+ 0,5, POVINNÝ 12

13 5.5. Člověk a společnost Dějepis 5.6. Člověk a příroda Přírodopis 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ Zeměpis 8. ROČNÍK - DOTACE: 1 +1, POVINNÝ Výchova ke zdraví 6. ROČNÍK - DOTACE: 1 + 1, POVINNÝ Výchova ke zdraví je v 6. a 7. ročníku předmět povinný, v 8. a 9. ročníku povinně volitelný jako alternativa Dalšího cizího jazyka dotovaný 1 vyučovací hodinou týdně. 6. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 7. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ 8.ROČNÍK DOTACE: 0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 5.9. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 9. ROČNÍK - DOTACE:0+1, POVINNĚ VOLITELNÝ 6. ROČNÍK - DOTACE: 0 + 1, POVINNÝ 13

14 Pracovní a výtvarné dovednosti Ze vzdělávací oblasti Umění a kultura byl přesunut vzdělávací obor Výtvarná výchova do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce s náleţitou časovou dotací a poţadovanými. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti, proto byl pro 1.stupeň v 1. aţ 3. ročníku zvolen název Pracovní a výtvarné dovednosti. VII. Učební osnovy Výchova ke zdraví A) oblast vzdělávací zdravý ţivotní styl = zdravý způsob ţivota zdravá výţiva a vše co s ní souvisí B) oblast pohybová C) - kolektivní hry (míčové a netradiční) D) - štafetové zaloţené na spolupráci (s nářadím i bez něj) E) - individuální (ověřování své kondice a pohybového nadání) C) oblast relaxační - rozvíjející sebepoznání (psychologické testy, hry pro rozvoj komunikačních schopností, spolupráce, sebepojetí, empatii, podporující představivost, vnitřní kázeň, aj. Oblast A Heslo: Jaké základy zdraví a způsob ţivota si v mládí vytvoříš, takový zdravý ţivot můţeš očekávat ve stáří Oblast B Heslo: Dodrţuj pravidla fair-play Uznám, ţe soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest. Férové sportovní chování je mi vlastní i v kaţdodenních ţivotních situacích. V soutěţi bojuji čestně a podle pravidel. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraţenému. V soutěţi respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi. I poraţený zaslouţí uznání, není terčem posměchu, ani skrytého. Svým chováním jsem příkladem mladším sportovcům. Soutěţ má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. Oblast C Heslo: Bez ohledu na to, co mi říkáš nebo mi děláš, jako člověk mám svou cenu! 14

15 Časová dotace: 1 hodina týdně Charakteristika hodin: a) hodiny jen společné (chlapci i děvčata); podle moţnosti a charakteristiky pohybové aktivity i oddělené b) hodiny pohybové (v měsíci 2x) můţe se přizpůsobit podle výukové činnosti tematického plánu c) hodina teorie (sešity A5 na poznámky), poznámkové bloky volné papíry d) hodina relaxace (komunikativní a vztahové hry protiagresové, protistresové aktivity, modelové situace k učivu (viz. literatura) Prostory pro výuku: 1. pohybové aktivity: a) tělocvična b) venkovní hřiště za školou a areál TJ Loko 2. vzdělávací činnost: a) třídy s interaktivní tabulí b) počítačová učebna c) klubovna na relaxační hry Cíle předmětu Výchova ke zdraví Oblast A a) rozvíjet a chránit si zdraví v propojení všech jeho sloţek (sociální, psychické a fyzické) b) nést odpovědnost za své zdraví c) zajímat se o preventivní ochranu svého zdraví d) upevňovat hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotní preventivní návyky (osobní hygiena) e) formovat pozitivní vztah k vlastnímu zdraví f) předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohroţení v kaţdodenních i mimořádných situací g) utvářet pozitivní mezilidské vztahy h) osvojování sociálních dovedností i) utvářet odpovědné chování Oblast B a) rozvíjet pohybovou koordinaci, schopnost reakce, sociální a komunikační schopnosti rozumět základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her b) chápat zdatnost, dobrý fyzický rozhled i duševní pohodu jako významný předpoklad pro výběr partnera i profestní dráhy, pro uplatnění ve společnosti c) umět samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního reţimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb a zájmů d) poznat účinky konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu e) aktivně se zapojit do činnosti podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole Oblast C a) přispívat k pěstování vůle, sebedůvěry, smyslu pro humor b) posilovat schopnost koncentrace, relaxace, důvěry, sebeovládání 15

16 c) rozšiřovat a prohlubovat poznatky o společenství vrstevníků, o člověka a vztazích mezi lidmi d) rozvíjet přirozenou hravost, smyslové vnímání, fantazii a empatii e) podporovat představivost a vnitřní kázeň f) rozvíjet schopnost osobního objevování = sebepoznávání a zvědavosti g) rozvíjet schopnost sebepojetí, poznávání své vlastní identity, svých hlubších citů a hodnot Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí ţáků Kompetence k učení - ţák: oblast A: - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překáţky bránící učení, naplánuje si jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich oblast B: - poznává smysl, cíl a organizaci různých sportovních her a soutěţí při sportovních aktivitách - vybírá vhodná pravidla s pomocí učitele, seznamuje s vybranými pravidly ostatní ţáky - dovede se samostatně připravit pro různou pohybovou činnost - dovede si uspořádat si pohybový reţim oblast C: - vyhledává a třídí informace o své osobě a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně vyuţívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém ţivotě Kompetence k řešení problémů - ţák oblast A: - vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - zodpovídá za vlastní rozhodnutí oblast B: - dovede zvolit taktiku hry a dodrţovat ji (za pomoci spoluţáků, učitele) - zvládne první pomoci při běţných úrazech v improvizovaných podmínkách (sportovní utkání) - řeší nejrůznější situace, které vznikly při jakékoli sportovní aktivitě oblast C: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ní, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a vyuţívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Kompetence komunikativní - ţák oblast A: 16

17 - formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozvíjení komunikativní dovedností ve skupině - porozumí různým typům textů, záznamů, běţně uţívaných záznamů a zvuků oblast B: - zhodnotí dobré i špatné výsledky své činnosti - dodrţuje pravidla slušného vystupování, uţívá správného názvosloví (při roli rozhodčího) - správně vyhodnotí své rozhodnutí oblast C: - vyuţívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální - ţák oblast A: - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá - vyuţívá základních principů týmové práce ve skupině oblast B: - spolupracuje v kolektivu (sportovním druţstvu) - poskytuje vzájemnou pomoc - hodnotí sebe i kolektiv (druţstva) oblast C: - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské - ţák oblast A: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - uvědomuje si své postavení a chování ve společnosti - v krizových situacích a v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka se rozhoduje zodpovědně oblast B: - aktivně se zapojuje v jednotlivých sportech - pochopí různé role v druţstvu a při hře jedná v duchu fair play oblast C: - chápe základní principy, na nichţ spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Kompetence pracovní - ţák oblast A: 17

18 - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých - dodrţuje uvedené postupy, hygienické a bezpečnostní pokyny při zadaných úkolech oblast B: - ví, ţe efektivní pohyb na hřišti, znalosti a dovednosti vedou k dobrým výsledkům při hře zvládá základní údrţbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním a po utkání - umí se orientovat v základním ekonomickém prostředí dané společnosti (vybavení na různé druhy sportů) oblast C: - vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podloţená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Připomínky k pohybovým aktivitám (podle zájmu ţáků) viz přílohy - zařazovat i sportovně společenské hry např. člověče, kuţelky - u jiných netradičních sportů přizpůsobovat pravidla např. americký fotbal, boccia, trangleball aj. viz. internet - zařazovat turnaje mezi skupinami ţáků v době odpoledního vyučování pro ţáky, kteří mají volno - zařazovat dovednostní soutěţe mezi jednotlivci např. s míčem, kondiční soutěţe pravidelně vyhlašovat a zveřejňovat výsledky těchto pohybových aktivit Připomínky ke zdravé výţi - pokusit se zorganizovat týden zdraví na škole (se zapojením co největšího počtu tříd) - nosit v týdnu zdravé svačiny - zařazovat tělocvičné chvilky před vyučováním nebo o přestávkách - v jídelníčku školní stravovny vyhledávat a volit si zdravá jídla - pokusit se celý týden dodrţovat zásady zdravé výţivy a přiměřené pohybové aktivity i doma - zapojit do tohoto týdnu i rodiče a ostatní veřejnost besedy se zdravotníky, sportujícími rodiči, sportovci amatéry a profesionály - víkendové aktivity turistika, cykloturistika 6.ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele. Vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky. 18 Vybíjená, atletická průprava OSV - Komunikace OSV Mezilidské vztahy

19 Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace Pravidla společenského chování. Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámení ţáků s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Chápe význam pohybových her pro navazování a upevňování mezilidských kontaktů. Snaţí se o fair play jednání při hrách. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Změny v dospívání chlapců a děvčat. Baseball, korfbal, ringo OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. Snaţí se naplánovat správný reţim dne respektující zdravý ţivotní styl. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka Umí zaujmout stanovisko k různým názorům na nevhodné způsoby chování jedinců narušující osobní bezpečí a bezpečí druhých. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena. Chování a osobní hygiena člověka při sportovních utkáních, kolektivních hrách. První pomoc. Volný čas. Návyky zdravého způsobu ţivota. Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 19 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

20 Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Způsoby chování při pobytu v různých prostředích (sportoviště). Alkoholismus, kouření, propagace tabákových výrobků a alkoholu pomocí reklamy Rozpozná nebezpečí návykových látek pro sport dopink. Kouření a ţivot.. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. sdělení a reality Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho zdravý vývoj. Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Výţivová hodnota potravin, energetická potřeba organismu, způsoby zpracování jednotlivých potravin ve vztahu ke zdravé výţivě. Vliv výţivy na zdravotní stav lidí. Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Stravovací návyky. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná MEV Fungování a vliv médií 20

21 stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Osobnostní a sociální rozvoj Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací. Analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi dospívajícími a rodiči. Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje, hledá kompromis ve vztazích s dospělými. Vyjadřovat se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sportu. Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Komunikace s vrstevníky. Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích. Cvičení s overbalový mi míči (velkými i malými). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita 7. ROČNÍK DOTACE: 1, POVINNÝ Výstupy z RVP Školní Učivo Hry Průřezová témata 21

22 Vztahy mezi lidmi a formy souţití. Postavení muţe a ţeny ve společnosti, vztahy a pravidla souţití Respektuje přijatá pravidla souţití a vzájemné tolerance mezi vrstevníky a partnery při sportu, volném čase. Umí vysvětlit roli členů komunity (kolektiv, sportovní druţstvo, parta). Chápe význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení a improvizace. Komunikace, vliv kolektivu Sportovní druţstvo, parta, kolektiv, postavení a role hráče, rozhodčího, diváka, časoměřiče, zapisovatele.vliv party, kolektivu na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace mezi hráči, rozhodčím, diváky, práva a povinnosti členů kolektivu, komunikace ve sportovním kolektivu. Fantazie a snění. Pláţový volejbal, atletická průprava, frisbee, ringo. OSV Komunikace OSV Mezilidské vztahy Změny v ţivotě člověka a jejich reflexe. Seznámit ţáky s příčinami tělesných a duševních změn v období dospívání. Poskytnutí pravdivých informací, poznatků a dotváření postojů k sexualitě jako takové. Chápe odlišnosti mezi dospíváním chlapců a dívek Učí se jednat s vrstevníky opačného pohlaví. Uvědomuje si, ţe ne kaţdá hra je vhodná pro určitý věk, počet hráčů, konkrétní sloţení hráčů a prostředí. Vztahy mezi chlapci a dívkami Hry společné, rozdílné. Vzájemná komunikace a spolupráce (dívky x chlapci). Baseball, korfbal, ringo. OSV Rozvoj schopností, poznávání MUV Lidské vztahy Zdravý způsob ţivota a péče o zdraví. Vytváření pozitivních postojů k zásadám zdravého ţivotního stylu. Porozumění hodnotě zdraví jako předpokladu Dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu. Chápe pojem civilizační choroby a uvědomuje si moţnosti a význam prevence těchto onemocnění. Snaţí se o aplikaci osvojených poznatků v konkrétních ţivotních situacích. Sám vyhledává činnost, která podporuje jeho Duševní a tělesné zdraví, osobní hygiena Abeceda správné výţivy. Infekční choroby. Alternativní výţiva a poruchy výţivy. Doplňková strava sportovců. Osobní hygiena v dospívání. 22 Přehazovaná, házená, volejbal OSV Psychohygiena

23 smysluplného a šťastného ţivota. Poznání nebezpečných situací pro naše psychické a fyzické zdraví, hledání prevence. zdravý vývoj. Rizika ohroţující zdraví a jejich prevence. Pojmenování a popsání krizových situací v ţivotě dítěte. Vytváření hodnotového systému. Porozumění problematice a vysvětlení rizik zneuţívání návykových látek a jejich účinků na lidský organismus. Orientace v nabídce specializované pomoci. Dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost. Dokáţe pomoci při řešení vzniklých problémů. Akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka. Chápe nebezpečí pouţívání návykových látek a jejich škodlivosti pro lidské zdraví. Dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy. Dokáţe pomoci při vyhledávání různých způsobů prevence (krizová centra, linky důvěry aj.). Návykové látky v reklamě, dopink Drogy zrádný přítel Drogy a jejich účinek Doping ve všech podobách. Modelové situace zaměřené na nácvik způsobů odmítání. Tenis, badminton stolní tenis, líný tenis. Extrémní sporty. OSV Řešení problémů MEV Interpretace vztahu med. Sdělení a reality 23

24 Hodnota a podpora zdraví. Zdůvodnění nezastupitelného místa zdravé výţivy v péči o zdraví člověka. Odpovědnost za zdraví vlastní i ostatních, pochopení potřeb lidí s postiţením. Rozlišování neţádoucích způsobů výţivy, hledání souvislostí mezi různými typy alternativního stravování. Porozumění procesu vzniku nemoci, jeho vlivu na naše chování a jednání, prevence civilizačních chorob. Umí obhájit a zhodnotit nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka. Zdůvodní moţné způsoby první pomoci v různých situacích. Rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy sportovních her. (kolektivní individuální; brankové, síťové, pálkovací atd.) Vliv výţivy na zdraví lidí, výţivová hodnota potravin Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl. Bezpečné sportování, bezpečnost v silničním provozu Nebezpečné situace, nacvičujeme první pomoc. Kaţdý chce dosáhnout úspěchu. Člověk ve zdraví a v nemoci. Různé druhy sportovišť. Sestavování jídelníčku podle zásad zdravé výţivy. Frisbee, florbal, nohejbal, kopaná Outdoroové sporty MEV Fungování a vliv médií Osobnostní a sociální rozvoj. Ohleduplnost ve vzájemné komunikaci, vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů a informací.analýza konfliktů a aplikace jejich řešení v konkrétních situacích v ţivotě ţáka a. vyvození závěrů v rozvoji osobnosti. Zásady komunikace mezi Dokáţe vyjádřit odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost. Vyjadřuje své pocity, názory a postoje. Vyjadřuje se ke vztahům mezi dospívajícími a dospělými. Chápe potřebu celoţivotního vzdělávání a práce s informacemi. Cílevědomě se snaţí vyhledávat zdravý ţivotní styl (různé formy sportovního vyuţití volného času). Ţák dokáţe připravit a zorganizovat jednoduchou soutěţ. Zvládá základní údrţbu náčiní Komunikace s okolím Modelové situace na osvojení komunikativních dovedností - asertivita při sport Zdokonalování nácviku komunikace se svým okolím i s linkou důvěry a jinými speciálními sluţbami Odívání pro sport (pohodlné, moderní, zdravotně nezávadné). 24 Soutěţe skupin a jednotlivců ve všech osvojených hrách. Individuální cvičení na posilovacích strojích, overbalovýc h míčích (malé i velké). OSV kooperace a kompetice OSV - Kreativita

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více