100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd Outsourcingu mezd a personální agendy Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento měsíční informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Významné změny v účetních předpisech pro rok 2014 S novým rokem vstoupila v účinnost rekodifikace soukromého práva, tj. nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o korporacích. Na to navazují novely mnoha předpisů, mimo jiné zákona o účetnictví a na něj navazujících vyhlášek pro jednotlivé typy účetních jednotek. Novela zákona o účetnictví byla zveřejněna jako součást zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva a o změně některých zákonů pod číslem 344/2013 ve Sbírce zákonů, částce 134, dne Novely vyhlášek č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb., 503/2002 Sb. A 504/2002 Sb., kterými se provádí zákon o účetnictví v různých typech účetních jednotek, byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, částce 180, dne 31. prosince Zastavme se u některých významných změn a novinek, které rekodifikace soukromého práva do účetní praxe přináší. Nová terminologie První část změn účetních předpisů spočívá v úpravě používané terminologie tak, aby navazovala na nové pojmy a instituty občanského práva. A změny v používané terminologii jsou vskutku zásadní, srovnatelné snad pouze s rokem 1993, kdy vstoupil v platnost nový zákon o účetnictví a daňová soustava. Osvojit si nové termíny jistě nebude snadné. Nový termín Obchodní korporace Společnost Společníci sdružení ve společnosti Právní osobnost Obchodní závod Pacht Závdavek Zápůjčka Dluh Původní termín Společnosti a družstva Sdružení Účastníci sdružení Právní subjektivita Podnik Nájem Záloha Půjčka Závazek

3 Zde je nutno podotknout, že nově zaváděné pojmy pacht, závdavek a dluh nenahrazují původní termíny nájem, záloha a závazek, ale rozšiřují terminologii při zachování původních termínů, k čemuž se dostáváme dále. Závdavek (NOZ ) Odevzdává se nejpozději při uzavření smlouvy. Potvrzuje se jím uzavření smlouvy a strana, která jej dala, tím potvrzuje, že dluh splní. Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Pacht (NOZ ) NOZ upravuje jak termín nájem, tak nově pacht. Základní rozdíly mezi nimi jsou uvedeny níže: Pacht Nájem Cíl Užívání a požívání (plodů a užitků)* Užívání věci Doba trvání Dočasnost Úplata Druhy Pachtovné nebo část výnosu, případně kombinace Zemědělský pacht, pacht obchodního závodu Dočasnost Nájemné Nájem bytu, prostory sloužící k podnikání, nájem movitých věcí, dopravních prostředků apod. *) Na rozdíl od nájmu se tedy u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Dluh (NOZ 1721) Předmět účetnictví je nyní v 2 zákona o účetnictví definován takto: Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Jedná se o reakci na v NOZ nově zavedený termín dluh. Závazek NOZ definuje jako vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má pohledávku, tedy právo od dlužníka požadovat, aby pro něj či pro jiného např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva.

4 Svěřenské fondy Dochází k úpravě dosavadního vymezení účetních jednotek nově se účetními jednotkami stávají svěřenské fondy, což jsou subjekty bez právní osobnosti, dříve právní subjektivity. Povinnosti zákona o účetnictví musí dodržovat i správce fondu, jako osoba odpovědná za vedení účetnictví svěřenského fondu. Svěřenský fond je povinně auditovanou účetní jednotkou, pokud přesáhne jedno kritérium uvedené v zákoně, tedy za stejných podmínek jako společnost akciová. Pozemky S rekodifikací přichází další významná změna, a tou je spojení budov a pozemků do jediné nemovité věci. Zjednodušeně řečeno stavbu a pozemek, na kterém stavba stojí, lze považovat za jeden celek, jednu nemovitou věc. Toto právní spojení do jediného celku se však do účetnictví nepřenáší; účetní předpisy rozlišují a samostatně vykazují majetek odpisovaný a neodpisovaný, čímž stanoví, že i nadále budou vykazovány jako samostatná aktiva pozemky, budovy, pěstitelské celky trvalých porostů, jednotky či ložiska nerostů. Technické zhodnocení Novinkou v účetních předpisech je účetní definice technického zhodnocení. Do konce roku 2013 se v účetnictví vycházelo z vymezení technického zhodnocení v zákoně o daních z příjmů, a to jak co do obsahového, tak hodnotového kritéria. Nově je vymezeno technické zhodnocení v účetních předpisech obsahově stejně, tedy jde o zásahy do majetku, jejichž cílem je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, nástavby, přístavby a stavební úpravy. Novinkou je však stanovení stejné hodnotové hranice, jakou používá účetní jednotka pro zařazení např. movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku. Pokud tedy účetní jednotka používá hranici pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 40 tis. Kč, pak i technické zhodnocení bude předmětem účetního zachycení od této hranice. Stanovením tohoto limitu tak dojde ke sjednocení účetního i daňového kritéria. K disproporci však dojde u dlouhodobého nehmotného majetku z účetního pohledu mají být hranice pro účtování do dlouhodobého nehmotného majetku i pro technické zhodnocení opět shodné, zákon o daních z příjmů však považuje za nehmotný majetek položky převyšující 60 tis. Kč, zatímco technické zhodnocení nehmotného majetku definuje od částky 40 tis. Kč. V praxi tak může dojít k rozdílnému účetnímu a daňovému režimu při pořízení nehmotného majetku.

5 U staveb, které jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na pořizovací cenu, musí účetní jednotka stanovit hodnotovou hranici pro technické zhodnocení v účetnictví ve své vnitropodnikové směrnici. Přitom je třeba vzít v úvahu, že vynaložené náklady dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně. Nic ovšem nebrání tomu, aby tato hranice byla stanovena na 40 tis. Kč ročně, čímž opět dojde ke sjednocení účetního a daňového pohledu. Fondy tvořené ze zisku I kategorie vlastního kapitálu se dotkly změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nově se objevují fondy tvořené podle jiných předpisů a norem např. podle zákona o obchodních korporacích, stanov, společenské smlouvy. Naopak dochází ke zrušení povinnosti tvorby zákonného rezervního fondu zákon o obchodních korporacích neupravuje zákonný rezervní fond tvořený příděly z disponibilního zisku. V této souvislosti se doporučuje provést revizi stanov či společenské smlouvy; dokud zůstávají ve stávajícím znění a nepodřídí se zákonu o korporacích, platí stávající pravidla: rezervní fond je dále tvořen, nyní dobrovolně, v souladu se starými stanovami, v nichž byla zpravidla opsána ustanovení obchodního zákoníku upravující právě tvorbu rezervního fondu. Zdroj: Jan Koťátko, Partner, Accounting Services poradenské skupiny APOGEO,

6 Změny v dani z nemovitých věcí Nově se poplatníkem daně z nemovitých věcí stává také podílový fond, fond obhospodařovaný penzijní společností či svěřenecký fond, a to za nemovité věci, které jsou jejich součástí. V roce 2014 mají v některých případech povinnost podat daňové přiznání i poplatníci, kteří žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, a to i v případě, kdy dojde ke snížení jejich daňové povinnosti. Poplatníci mají v souvislosti se snížením daňové povinnosti povinnost podat daňové přiznání, pokud jsou např. majiteli vleček či staveb pro podnikání, u kterých už se za nadzemní podlaží nepovažuje takové podlaží, u něhož je zastavěná plocha menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Nově je také předmětem daně pozemek zastavěný stavbou. Jedná se konkrétně o stavbu bytového domu, který je rozdělen na jednotky. Podmínkou je, že vlastník pozemku pod tímto domem žádnou z bytových jednotek nevlastní. Majitel takového pozemku musí podat na rok 2014 daňové přiznání. Zdroj: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader poradenské skupiny APOGEO,

7 Finanční úřady poprvé uvidí, komu firmy platí nejvyšší mzdy Solidární daň, která měla především přinést peníze do státní pokladny, má i vedlejší efekt. Finanční úřady budou moci v daňových přiznáních vysokopříjmových lidí lépe hledat daňové úniky. Sedmiprocentní přirážka k dani z příjmu, se kterou přišla Nečasova vláda, je dvousečná zbraň může posloužit proti daňovým únikům a zároveň se díky ní v rukou státu shromáždí citlivé údaje, které mají pro konkurenci cenu zlata. Daňová správa tak vůbec poprvé získá detailní informace o odměnách jednotlivých manažerů. Týká se to i státních podniků, jako jsou třeba České dráhy, všímá si Petr Frisch z poradenské Pro Factum Consulting. Až dosud neměli ministři zodpovědní za jednotlivé státní firmy tušení, kolik tam lidé berou jejich platy se pečlivě tají. Teď by na ně mohl vidět alespoň ministr financí v současné době podnikatel Andrej Babiš. Ani on si však nemůže někoho jen tak proklepnout přes Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Musí mít podezření, že někdo pere špinavé peníze. Informace by musely primárně směřovat k podezřelým transakcím, říká Milan Cícer, šéf útvaru. Finanční úřady díky podrobným daňovým přiznáním budou moci srovnávat, jestli majetek poplatníka odpovídá příjmům, které měl. Za většinu z více než čtyř milionů zaměstnanců podává daňové přiznání zaměstnavatel pracovníci podepisují každý rok jen souhlas na růžovém formuláři a nemusí se o nic víc starat. Sami za sebe podávají daňové přiznání milion podnikatelů a část zaměstnanců, kteří mají vedlejší příjmy, něco pronajímají anebo vydělali na kapitálových trzích, případně chtějí uplatnit některé daňové úlevy například odpočet úroků z hypotéky nebo příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění. Daňová správa loni obdržela celkem 1,8 milionu těchto přiznání, letos by číslo mělo překročit dva miliony. Pro firmy je otázka na počet zaměstnanců, kteří budou muset podávat kvůli solidární přirážce přiznání, citlivá. Jde o personální záležitosti jednotlivých našich zaměstnanců, nebudeme v této souvislosti sdělovat bližší informace, uvedl Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto s 27 tisíci zaměstnanci. Tyto údaje považujeme za interní, uvedla Klára Pačesová z České spořitelny.

8 Za každého zaměstnance platí zaměstnavatel každý měsíc zálohu na daň, takže se dotyčný nemusí bát, že by najednou musel doplácet horentní sumy. Placení se tak ve skutečnosti týká jen těch, kteří v součtu za celý rok překročili hranici příjmů 1,242 milionu korun. Ti vedle běžné daně z příjmů ve výši 15 procent zaplatí státu dalších 7 procent z každé koruny nad tuto sumu. Většina našich zaměstnanců dostane solidární přirážku zpátky, protože celoroční hranici pro ni překročí jen asi desetina z nich, říká pod podmínkou anonymity zaměstnanec firmy kotované na burze. Daňové přiznání tam budou podávat dvě pětiny zaměstnanců hlavně díky bonusu, který v prosinci obdržely. I když je daň v první řadě zaměřena hlavně na vysokopříjmové poplatníky, může se dotknout i dělníků. Například zaměstnanci Škody Auto dostávají při dobrovolném odchodu do předčasného důchodu až 24 měsíčních platů. Pochybuji, že jim o tom říká třeba personální oddělení. Zvláště, když už nejsou zaměstnanci firmy, ze které odešli kvůli hromadnému propouštění, říká odborář Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů. Kdo přiznání zapomene podat, může mít dvojí smůlu. Nejenže mu nebude vrácen případný přeplatek na dani, ale vystavuje se riziku uložení sankce za nepodání daňového přiznání, říká Lenka Rigo z poradenské společnosti APOGEO. Pokuta začíná na pěti stech korunách. Zdroj: Deník Mladá fronta DNES, citace Lenky Rigo, Senior Tax Consultant poradenské skupiny APOGEO,

9 Českým firmám se daří, cenový šok se nekoná Česká ekonomika se podle všeho letos uzdravuje o něco rychleji, než bylo odhadováno. Hrubý produkt má v tomto roce posílit o 2,2 %, což znamená zlepšení o desetinu procentního bodu ve srovnání s předešlými odhady. Naopak konečná bilance ekonomiky za loňský rok bude nejspíš horší, než se odborníci domnívali. Ve světle nepřesných odhadů tedy nelze na oživení domácí ekonomiky v letošním roce zatím nahlížet příliš pozitivně. Podle ČNB listopadová intervence, tedy sedmiprocentní znehodnocení koruny, prozatím chrání ekonomiku. Ačkoliv ceny v lednu klesly vlivem levnějších energií a zrušení některých poplatků ve zdravotnictví, snížení kurzu koruny a jeho dopady zachránily ekonomiku od nežádoucí deflace. ČNB je s tímto vývojem v podstatě spokojena a neplánuje zatím svoji politiku měnit, například posunout kurz na hranici 28 Kč za euro či změnit úrokovou míru, což jsou kroky, které banka ještě na konci loňského roku nevylučovala. Obávaný cenový šok se tedy na počátku roku nekonal a zvýšení cen některých komodit je spotřebitelům kompenzováno snížením jiných. Zdroj: Alena Vlachová, finanční analytik poradenské skupiny APOGEO,

10 APOGEO JE V ICTU VIDĚT APOGEO Esteem, a.s., je členem ICTU (ICT Unie o. s.) prakticky prvním rokem. Přesto se podařilo našim expertům několik akcí, které jsou v prostředí ICTU velmi viditelné. Od jara 2013 jsme pod záštitou ICTU uspořádali tyto semináře: Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM přednášející Jakub Vlček Smluvní vztahy v IT jako host společnosti APOGEO JUDr. Lukáš Jansa Základní modely licencování a podpůrné systémy pro SW audit Jakub Vlček Smluvní zajištění realizace projektů JUDr. Lukáš Jansa, Alena Banye Dále bude pokračovat: Licenční minimum předních výrobců softwaru Jakub Vlček Cyklus bude ukončen v březnu 2014 seminářem s názvem Smluvní zajištění provozu ICT projektů s hlavním řečníkem Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou. Náš tým se velmi aktivně podílel na projektu Důvěryhodný dokument Stanovisko ICT Unie k problematice právně validního dokumentu. Součástí tohoto projektu bude i důvěryhodné ukládání forenzních dat (což si lze představit jako multimediální úložiště digitálních forenzních důkazů, jako jsou např. odposlechy, videozáznamy, komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem v případě soudního sporu atd.). V současné době je právní stav takový, že instituce mohou a nemusejí uznávat digitální forenzní důkazy, protože nejsou právně podloženy a řádně definovány. Důkazy se dotýkají činnosti mnoha rozličných institucí: 1. České advokátní komory 2. Prezidenta Notářské komory ČR 3. Nejvyššího státního zástupce 4. Policejního prezidia 5. Advokátů (Pierstone, MV)

11 Plánem je zkonsolidovat do konce března pracovní tým (podporu projektu vyjádřil například i nejvyšší státní zástupce Zeman), nadefinovat problematiku a cíle řešení a zpracovat postup s cílem ukončit práce do konce roku Zdroj: Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager poradenské skupiny APOGEO,

12 Nedosáhli jste na úvěr v bance? S naším úvěrem podnikání roztočíte! ANO spořitelní družstvo jako úvěrová instituce s družstevní právní formou poskytuje finanční služby svým členům z řad občanů, živnostníků a firem již od roku Ke dni činila bilanční suma 558 mil. Kč a ke dni mil. Kč. V současné době má ANO spořitelní družstvo téměř 600 klientů (depozitních i úvěrových). Ukazatel kapitálové přiměřenosti ANO spořitelního družstva byl za rok ,87 %, což je o více než 3 % nad průměrem sektoru, a je srovnatelný s ukazatelem kapitálové přiměřenosti za stejné období v bankovním sektoru (16,42 %). Našim cílem je poskytovat profesionální, flexibilní a přátelský finanční servis malým a středním podnikům i živnostníkům. Naše úvěry proto vycházejí vstříc právě jejich potřebám. Naše přednosti Rozumíme potřebám podnikatelů Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně a rychle řešíme individuální požadavky

13 Jsme schopni flexibilně reagovat na změny v situaci klienta Poskytujeme poradenství k podnikatelským projektům a refinancujeme vlastní zdroje Máme rozumné podmínky úvěrů, včetně možnosti odkladu splátek Minimalizujeme administrativní zátěž při řešení žádosti o úvěr Máme sofistikovaný přístup k řízení rizik Jednáme transparentně Dokážeme poradit a pomoci tam, kde ostatní končí ve stavebnictví, u půjčoven aut, nákladní autodopravě, menších developerských projektů, poskytovatelů nebankovních finančních služeb, prodeje PHM, realitních kanceláří výkupu nemovitostí, obchodu s pohledávkami, prodejců a výrobců lihu, provozovatelů lyžařských středisek a v dalších segmentech Účel financování Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení) Koupě, výstavba a rekonstrukce nemovitostí (byty, komerční budovy, pozemky) Refinancování bankovních úvěrů Financování zásob a pohledávek Předfinancování dotačních projektů Odkup obchodních podílů a akvizice společností Rychlé refinancování závazků Konsolidace úvěrů Zdroje pro zahájení podnikání Formy financování Provozní úvěr na dobu až 2 let Investiční úvěr se splatností až 15 let Základní parametry úvěru Výše úvěru od Kč do Kč Úroková sazba od 7,5 % p. a. Splácení anuitní, sezónní, individuální

14 Formy zajištění Zástava nemovitosti, LTV max. 70 % může být vlastněna třetí stranou Zástava movitého majetku max. 50 % Bianco směnka společnosti s avalem Zástava pohledávek (z obchodního styku, dotace) Zástava peněžních prostředků na účtu Zástava cenných papírů nebo obchodního podílu Potřebujete zajistit provozní financování firmy? Financovat nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitého majetku? Nebo získat prostředky pro investici do technologie či koupě společnosti? Neváhejte a kontaktujte nás. Kontakt Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 3 Pobočky: V Celnici 7, Praha 1 Palackého tř. 18, Brno , , Po Pá: 9:00 17:00 Po Pá: 8:00 16:00

15 APOGEO ODBORNÉ AKCE: Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence Ve spolupráci s Bankovní akademií jsme pro Vás připravili odborný seminář s názvem Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence. Cílem kurzu je poukázat na jednotlivé kroky, jak úspěšně projít akvizičním procesem, nadefinovat si rozsah, složky a jejich významnost. Naši odborníci vás také seznámí s due diligence z pohledu prodávajícího a kupujícího, jejich rozdíly, hlavními cíli nebo výběrem členů týmu. Budeme se rovněž zabývat způsoby, jakým lze akvizice strukturovat a jak číst, resp. porozumět závěrečné zprávě due diligence. Termín: od 9:00 16:30, Vlkova 12, Praha 3 Řečníci: Tomáš Brabec (Partner, Audit Services), Tomáš Pacovský (Partner, Tax & Transaction), Alena Banye (Valuation Institute Manager) Program: Typologie due diligence a k čemu vlastně slouží Oblasti prověrek Hladina významnosti Forma a typy data roomu Popis rozsahu činností v rámci zpracování finanční, daňové, účetní due diligence Hodnocení, úprava transakce dle výsledků due diligence Interpretace zprávy z due diligence V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na

16 Auditorské služby V APOGEO neustále sledujeme vývoj trhu a tomu také přizpůsobujeme odměny za naše služby. Tlak ze strany klientů na snížení cen některých služeb sledujeme už několik let. Zatím jsme ale k žádnému výraznému snížení cen za naše služby nepřistoupili. Nicméně jsme skupina, která poskytuje kompletní paletu poradenských služeb, jako je audit, daně, účetnictví, oceňování, a tak dokážeme klientům nabídnout kompletní servis za cenu, kterou klient očekává, včetně transakčního poradenství v rámci fúzí a akvizic, říká Tomáš Brabec, Partner, Audit Services poradenské skupiny APOGEO.

17 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! APOGEO Group je tým auditorů, znalců, daňových poradců, mzdových a účetních poradců, který klientům poskytuje řešení na profesionální úrovni s využitím zahraničních zkušeností a znalostí místních specifik. 100% jen za 100% Plaťte jen za perfektní práci Komplexní transakční poradenství je klíčovým pilířem služeb APOGEO, díky kterému klienti získávají podporu ve všech fázích podnikání, od založení společnosti přes fúze a akvizice až po likvidaci nebo insolvenční řízení. Služby: Návrhy a realizace holdingových struktur (mezinárodních i tuzemských) / Zpracování či revize přiznání k dani z příjmů / Pomoc při řízeních se správcem daně, včetně zastupování / Poradenství v oblasti nepřímých daní (především DPH) a cla / Poradenství v oblasti majetkových daní / Likvidace, poradenství při insolvenci Finanční a daňová due diligence / Transferpricing / Transakční poradenství Tax & Transaction Audit Účetnictví a mzdy Znalecký ústav a ICT Management Consulting tel.: Koněvova 2660/141, Praha 3 SMART Office & Companies Společnost je součástí poradenské skupiny APOGEO Group a za dobu své 12leté existence se stala důvěryhodným a stabilním partnerem pro širokou veřejnost, advokátní kanceláře, investiční a realitní společnosti. ready-made společnosti ve 30 lokalitách na světě poskytování registračních sídel poskytování osob do orgánů společnost, nominální servis C v zá hybov daňově optimální mezinárodní struktury kon at nev ech s ypl ácí e Ready - made společnosti podle nové právní úpravy! Praha Brno Ostrava Nicosia

18 NATLAND GOLF TOUR 2014 PRESENTED BY APOGEO: Společně tvoříme již šestý ročník! Jaro už se blíží, modrá obloha tomu jasně napovídá a NATLAND Golf Tour vstupuje do své další sezóny. Samotné turnaje zatraktivní mj. i investiční hra, kterou jsme aplikovali již v roce 2008, řada vložených soutěží, např. vychlazená jamka, vypálená jamka, vinná jamka, hole-in-one a mnoho dalších aktivit s možností výher zajímavých cen. Po každém turnaji NGT bude na následovat dražba, kde se všem otvírá šance vydražit nejenom hodnotné dárky od partnerů NGT, ale i divokou kartu na španělské finále. Celková tour bude protkána jmény významných partnerů a sponzorů. Čeká nás ale i květnový rodinný den, kam budou pozváni nejenom aktivní hráči golfu, ale i ti, co teprve se železy, driverem či putterem koketují. Protože termín je v blízkosti svátku Mezinárodního dne dětí, nebudou chybět ani dětské atrakce společně s golfovou akademií. Další dva turnaje budou probíhat na českých greenech a finále se uskuteční opět ve španělském resortu La Cala. Řada inovací a tvorba kalendáře je reakcí na výsledky výzkumu mezi hráči, více se dočtete zde: Již teď se těšíme na příjemné setkání s klienty, kolegy a přáteli.

19 APOGEO pomáhá: Splněné vánoční přání pro princeznu Karolínku, která by si přála chodit! Pro bono činnost vnímáme jako 100% nedílnou součástí naší poradenské skupiny. Za 12 let jsme významně finančně přispěli k rozvoji sociálních a ekonomických zájmů. Naše úspěchy jsou službou veřejnosti, českému národu a světu. Nezisková organizace Splněné dětské přání obdarovala o Vánocích dvanáct vážně nemocných dětí ručně vyráběnými panenkami. Výrobky jsou speciální především v tom, že byly připraveny přesně podle přání jednotlivých dětí. Sponzorem vánočního kola se stala naše poradenská skupina APOGEO. Příběh je o jedné skvělé babičce a hodném dědovi, kteří se s velkou láskou starají o svá dvě vnoučata. Mají to opravdu moc těžké, neboť oba musí chodit stále do práce, aby děti uživili. Tuto rodinu můžeme jenom obdivovat a přát jim hlavně pevné zdraví, které je v životě jednou ze skutečně nejdůležitějších věcí. Karolínka se narodila v červnu Vážné onemocnění svalová hypotonie a dystrofie nedovolují holčičce chodit. Je velice statečná, každý den poctivě cvičí, i když to někdy dost bolí. V Dětském centru v Novém Jičíně se za pomoci fyzioterapeuta věnuje konceptu Bobath a na rehabilitačním oddělení tamní nemocnice zase cvičí Vojtovu metodu.

20 Potěšila ručně vyráběná panenka nemocnou Karolínku? Nezisková organizace Splněné dětské přání vyrobila pro Karolínku princeznu s korunkou v krásných šatičkách. Zda se nám podařilo rozzářit její krásné oči, o tom se můžete přesvědčit sami na fotografiích, které nám babička poslala, i z jejích vlastních slov. A jak zareagovala na náš telefon, že byla její vnučka vybrána mezi dvanáct šťastných dětí, které budou obdarovány speciální panenkou? Zpráva o daru a přání pro Karolínku mě velice mile překvapila a dojala. Měla jsem pocit, jako by mi někdo podal pomocnou ruku a řekl: To co děláte, má smysl a ty děti za to stojí. I my máme o ty děti zájem a nejsou nám lhostejné. A pak, když přišla ta chvíle, kdy Karolínka rozbalovala balíček od vás, byli jsme všichni plni nejen napětí a zvědavosti, ale opravdu dojati i se slzami v očích. Tak se nám bohužel i stalo, že jsme přehlédli korunku pro princeznu, která byla v dárkovém papíře a skončila v koši. Ale Kája je holka šikovná a vyrobí si novou. Z citového rozpoložení jsem měla problém vše vyfotit a manžel na tom nebyl moc lépe. Splněné dětské přání děkuje za spolupráci a finanční podporu při realizaci Speciálního kola vánočního přání poradenské skupině APOGEO. Celý příběh a více informací o sdružení naleznete zde:

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 467. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 Obec Bělá Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 V souladu s platnými právními předpisy předkládá účetní jednotka jako součást účetní závěrky údaje dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více