100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd Outsourcingu mezd a personální agendy Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento měsíční informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Významné změny v účetních předpisech pro rok 2014 S novým rokem vstoupila v účinnost rekodifikace soukromého práva, tj. nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o korporacích. Na to navazují novely mnoha předpisů, mimo jiné zákona o účetnictví a na něj navazujících vyhlášek pro jednotlivé typy účetních jednotek. Novela zákona o účetnictví byla zveřejněna jako součást zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva a o změně některých zákonů pod číslem 344/2013 ve Sbírce zákonů, částce 134, dne Novely vyhlášek č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb., 503/2002 Sb. A 504/2002 Sb., kterými se provádí zákon o účetnictví v různých typech účetních jednotek, byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, částce 180, dne 31. prosince Zastavme se u některých významných změn a novinek, které rekodifikace soukromého práva do účetní praxe přináší. Nová terminologie První část změn účetních předpisů spočívá v úpravě používané terminologie tak, aby navazovala na nové pojmy a instituty občanského práva. A změny v používané terminologii jsou vskutku zásadní, srovnatelné snad pouze s rokem 1993, kdy vstoupil v platnost nový zákon o účetnictví a daňová soustava. Osvojit si nové termíny jistě nebude snadné. Nový termín Obchodní korporace Společnost Společníci sdružení ve společnosti Právní osobnost Obchodní závod Pacht Závdavek Zápůjčka Dluh Původní termín Společnosti a družstva Sdružení Účastníci sdružení Právní subjektivita Podnik Nájem Záloha Půjčka Závazek

3 Zde je nutno podotknout, že nově zaváděné pojmy pacht, závdavek a dluh nenahrazují původní termíny nájem, záloha a závazek, ale rozšiřují terminologii při zachování původních termínů, k čemuž se dostáváme dále. Závdavek (NOZ ) Odevzdává se nejpozději při uzavření smlouvy. Potvrzuje se jím uzavření smlouvy a strana, která jej dala, tím potvrzuje, že dluh splní. Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Pacht (NOZ ) NOZ upravuje jak termín nájem, tak nově pacht. Základní rozdíly mezi nimi jsou uvedeny níže: Pacht Nájem Cíl Užívání a požívání (plodů a užitků)* Užívání věci Doba trvání Dočasnost Úplata Druhy Pachtovné nebo část výnosu, případně kombinace Zemědělský pacht, pacht obchodního závodu Dočasnost Nájemné Nájem bytu, prostory sloužící k podnikání, nájem movitých věcí, dopravních prostředků apod. *) Na rozdíl od nájmu se tedy u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Dluh (NOZ 1721) Předmět účetnictví je nyní v 2 zákona o účetnictví definován takto: Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Jedná se o reakci na v NOZ nově zavedený termín dluh. Závazek NOZ definuje jako vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má pohledávku, tedy právo od dlužníka požadovat, aby pro něj či pro jiného např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva.

4 Svěřenské fondy Dochází k úpravě dosavadního vymezení účetních jednotek nově se účetními jednotkami stávají svěřenské fondy, což jsou subjekty bez právní osobnosti, dříve právní subjektivity. Povinnosti zákona o účetnictví musí dodržovat i správce fondu, jako osoba odpovědná za vedení účetnictví svěřenského fondu. Svěřenský fond je povinně auditovanou účetní jednotkou, pokud přesáhne jedno kritérium uvedené v zákoně, tedy za stejných podmínek jako společnost akciová. Pozemky S rekodifikací přichází další významná změna, a tou je spojení budov a pozemků do jediné nemovité věci. Zjednodušeně řečeno stavbu a pozemek, na kterém stavba stojí, lze považovat za jeden celek, jednu nemovitou věc. Toto právní spojení do jediného celku se však do účetnictví nepřenáší; účetní předpisy rozlišují a samostatně vykazují majetek odpisovaný a neodpisovaný, čímž stanoví, že i nadále budou vykazovány jako samostatná aktiva pozemky, budovy, pěstitelské celky trvalých porostů, jednotky či ložiska nerostů. Technické zhodnocení Novinkou v účetních předpisech je účetní definice technického zhodnocení. Do konce roku 2013 se v účetnictví vycházelo z vymezení technického zhodnocení v zákoně o daních z příjmů, a to jak co do obsahového, tak hodnotového kritéria. Nově je vymezeno technické zhodnocení v účetních předpisech obsahově stejně, tedy jde o zásahy do majetku, jejichž cílem je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, nástavby, přístavby a stavební úpravy. Novinkou je však stanovení stejné hodnotové hranice, jakou používá účetní jednotka pro zařazení např. movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku. Pokud tedy účetní jednotka používá hranici pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 40 tis. Kč, pak i technické zhodnocení bude předmětem účetního zachycení od této hranice. Stanovením tohoto limitu tak dojde ke sjednocení účetního i daňového kritéria. K disproporci však dojde u dlouhodobého nehmotného majetku z účetního pohledu mají být hranice pro účtování do dlouhodobého nehmotného majetku i pro technické zhodnocení opět shodné, zákon o daních z příjmů však považuje za nehmotný majetek položky převyšující 60 tis. Kč, zatímco technické zhodnocení nehmotného majetku definuje od částky 40 tis. Kč. V praxi tak může dojít k rozdílnému účetnímu a daňovému režimu při pořízení nehmotného majetku.

5 U staveb, které jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na pořizovací cenu, musí účetní jednotka stanovit hodnotovou hranici pro technické zhodnocení v účetnictví ve své vnitropodnikové směrnici. Přitom je třeba vzít v úvahu, že vynaložené náklady dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně. Nic ovšem nebrání tomu, aby tato hranice byla stanovena na 40 tis. Kč ročně, čímž opět dojde ke sjednocení účetního a daňového pohledu. Fondy tvořené ze zisku I kategorie vlastního kapitálu se dotkly změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nově se objevují fondy tvořené podle jiných předpisů a norem např. podle zákona o obchodních korporacích, stanov, společenské smlouvy. Naopak dochází ke zrušení povinnosti tvorby zákonného rezervního fondu zákon o obchodních korporacích neupravuje zákonný rezervní fond tvořený příděly z disponibilního zisku. V této souvislosti se doporučuje provést revizi stanov či společenské smlouvy; dokud zůstávají ve stávajícím znění a nepodřídí se zákonu o korporacích, platí stávající pravidla: rezervní fond je dále tvořen, nyní dobrovolně, v souladu se starými stanovami, v nichž byla zpravidla opsána ustanovení obchodního zákoníku upravující právě tvorbu rezervního fondu. Zdroj: Jan Koťátko, Partner, Accounting Services poradenské skupiny APOGEO,

6 Změny v dani z nemovitých věcí Nově se poplatníkem daně z nemovitých věcí stává také podílový fond, fond obhospodařovaný penzijní společností či svěřenecký fond, a to za nemovité věci, které jsou jejich součástí. V roce 2014 mají v některých případech povinnost podat daňové přiznání i poplatníci, kteří žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, a to i v případě, kdy dojde ke snížení jejich daňové povinnosti. Poplatníci mají v souvislosti se snížením daňové povinnosti povinnost podat daňové přiznání, pokud jsou např. majiteli vleček či staveb pro podnikání, u kterých už se za nadzemní podlaží nepovažuje takové podlaží, u něhož je zastavěná plocha menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Nově je také předmětem daně pozemek zastavěný stavbou. Jedná se konkrétně o stavbu bytového domu, který je rozdělen na jednotky. Podmínkou je, že vlastník pozemku pod tímto domem žádnou z bytových jednotek nevlastní. Majitel takového pozemku musí podat na rok 2014 daňové přiznání. Zdroj: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader poradenské skupiny APOGEO,

7 Finanční úřady poprvé uvidí, komu firmy platí nejvyšší mzdy Solidární daň, která měla především přinést peníze do státní pokladny, má i vedlejší efekt. Finanční úřady budou moci v daňových přiznáních vysokopříjmových lidí lépe hledat daňové úniky. Sedmiprocentní přirážka k dani z příjmu, se kterou přišla Nečasova vláda, je dvousečná zbraň může posloužit proti daňovým únikům a zároveň se díky ní v rukou státu shromáždí citlivé údaje, které mají pro konkurenci cenu zlata. Daňová správa tak vůbec poprvé získá detailní informace o odměnách jednotlivých manažerů. Týká se to i státních podniků, jako jsou třeba České dráhy, všímá si Petr Frisch z poradenské Pro Factum Consulting. Až dosud neměli ministři zodpovědní za jednotlivé státní firmy tušení, kolik tam lidé berou jejich platy se pečlivě tají. Teď by na ně mohl vidět alespoň ministr financí v současné době podnikatel Andrej Babiš. Ani on si však nemůže někoho jen tak proklepnout přes Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Musí mít podezření, že někdo pere špinavé peníze. Informace by musely primárně směřovat k podezřelým transakcím, říká Milan Cícer, šéf útvaru. Finanční úřady díky podrobným daňovým přiznáním budou moci srovnávat, jestli majetek poplatníka odpovídá příjmům, které měl. Za většinu z více než čtyř milionů zaměstnanců podává daňové přiznání zaměstnavatel pracovníci podepisují každý rok jen souhlas na růžovém formuláři a nemusí se o nic víc starat. Sami za sebe podávají daňové přiznání milion podnikatelů a část zaměstnanců, kteří mají vedlejší příjmy, něco pronajímají anebo vydělali na kapitálových trzích, případně chtějí uplatnit některé daňové úlevy například odpočet úroků z hypotéky nebo příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění. Daňová správa loni obdržela celkem 1,8 milionu těchto přiznání, letos by číslo mělo překročit dva miliony. Pro firmy je otázka na počet zaměstnanců, kteří budou muset podávat kvůli solidární přirážce přiznání, citlivá. Jde o personální záležitosti jednotlivých našich zaměstnanců, nebudeme v této souvislosti sdělovat bližší informace, uvedl Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto s 27 tisíci zaměstnanci. Tyto údaje považujeme za interní, uvedla Klára Pačesová z České spořitelny.

8 Za každého zaměstnance platí zaměstnavatel každý měsíc zálohu na daň, takže se dotyčný nemusí bát, že by najednou musel doplácet horentní sumy. Placení se tak ve skutečnosti týká jen těch, kteří v součtu za celý rok překročili hranici příjmů 1,242 milionu korun. Ti vedle běžné daně z příjmů ve výši 15 procent zaplatí státu dalších 7 procent z každé koruny nad tuto sumu. Většina našich zaměstnanců dostane solidární přirážku zpátky, protože celoroční hranici pro ni překročí jen asi desetina z nich, říká pod podmínkou anonymity zaměstnanec firmy kotované na burze. Daňové přiznání tam budou podávat dvě pětiny zaměstnanců hlavně díky bonusu, který v prosinci obdržely. I když je daň v první řadě zaměřena hlavně na vysokopříjmové poplatníky, může se dotknout i dělníků. Například zaměstnanci Škody Auto dostávají při dobrovolném odchodu do předčasného důchodu až 24 měsíčních platů. Pochybuji, že jim o tom říká třeba personální oddělení. Zvláště, když už nejsou zaměstnanci firmy, ze které odešli kvůli hromadnému propouštění, říká odborář Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů. Kdo přiznání zapomene podat, může mít dvojí smůlu. Nejenže mu nebude vrácen případný přeplatek na dani, ale vystavuje se riziku uložení sankce za nepodání daňového přiznání, říká Lenka Rigo z poradenské společnosti APOGEO. Pokuta začíná na pěti stech korunách. Zdroj: Deník Mladá fronta DNES, citace Lenky Rigo, Senior Tax Consultant poradenské skupiny APOGEO,

9 Českým firmám se daří, cenový šok se nekoná Česká ekonomika se podle všeho letos uzdravuje o něco rychleji, než bylo odhadováno. Hrubý produkt má v tomto roce posílit o 2,2 %, což znamená zlepšení o desetinu procentního bodu ve srovnání s předešlými odhady. Naopak konečná bilance ekonomiky za loňský rok bude nejspíš horší, než se odborníci domnívali. Ve světle nepřesných odhadů tedy nelze na oživení domácí ekonomiky v letošním roce zatím nahlížet příliš pozitivně. Podle ČNB listopadová intervence, tedy sedmiprocentní znehodnocení koruny, prozatím chrání ekonomiku. Ačkoliv ceny v lednu klesly vlivem levnějších energií a zrušení některých poplatků ve zdravotnictví, snížení kurzu koruny a jeho dopady zachránily ekonomiku od nežádoucí deflace. ČNB je s tímto vývojem v podstatě spokojena a neplánuje zatím svoji politiku měnit, například posunout kurz na hranici 28 Kč za euro či změnit úrokovou míru, což jsou kroky, které banka ještě na konci loňského roku nevylučovala. Obávaný cenový šok se tedy na počátku roku nekonal a zvýšení cen některých komodit je spotřebitelům kompenzováno snížením jiných. Zdroj: Alena Vlachová, finanční analytik poradenské skupiny APOGEO,

10 APOGEO JE V ICTU VIDĚT APOGEO Esteem, a.s., je členem ICTU (ICT Unie o. s.) prakticky prvním rokem. Přesto se podařilo našim expertům několik akcí, které jsou v prostředí ICTU velmi viditelné. Od jara 2013 jsme pod záštitou ICTU uspořádali tyto semináře: Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM přednášející Jakub Vlček Smluvní vztahy v IT jako host společnosti APOGEO JUDr. Lukáš Jansa Základní modely licencování a podpůrné systémy pro SW audit Jakub Vlček Smluvní zajištění realizace projektů JUDr. Lukáš Jansa, Alena Banye Dále bude pokračovat: Licenční minimum předních výrobců softwaru Jakub Vlček Cyklus bude ukončen v březnu 2014 seminářem s názvem Smluvní zajištění provozu ICT projektů s hlavním řečníkem Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou. Náš tým se velmi aktivně podílel na projektu Důvěryhodný dokument Stanovisko ICT Unie k problematice právně validního dokumentu. Součástí tohoto projektu bude i důvěryhodné ukládání forenzních dat (což si lze představit jako multimediální úložiště digitálních forenzních důkazů, jako jsou např. odposlechy, videozáznamy, komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem v případě soudního sporu atd.). V současné době je právní stav takový, že instituce mohou a nemusejí uznávat digitální forenzní důkazy, protože nejsou právně podloženy a řádně definovány. Důkazy se dotýkají činnosti mnoha rozličných institucí: 1. České advokátní komory 2. Prezidenta Notářské komory ČR 3. Nejvyššího státního zástupce 4. Policejního prezidia 5. Advokátů (Pierstone, MV)

11 Plánem je zkonsolidovat do konce března pracovní tým (podporu projektu vyjádřil například i nejvyšší státní zástupce Zeman), nadefinovat problematiku a cíle řešení a zpracovat postup s cílem ukončit práce do konce roku Zdroj: Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager poradenské skupiny APOGEO,

12 Nedosáhli jste na úvěr v bance? S naším úvěrem podnikání roztočíte! ANO spořitelní družstvo jako úvěrová instituce s družstevní právní formou poskytuje finanční služby svým členům z řad občanů, živnostníků a firem již od roku Ke dni činila bilanční suma 558 mil. Kč a ke dni mil. Kč. V současné době má ANO spořitelní družstvo téměř 600 klientů (depozitních i úvěrových). Ukazatel kapitálové přiměřenosti ANO spořitelního družstva byl za rok ,87 %, což je o více než 3 % nad průměrem sektoru, a je srovnatelný s ukazatelem kapitálové přiměřenosti za stejné období v bankovním sektoru (16,42 %). Našim cílem je poskytovat profesionální, flexibilní a přátelský finanční servis malým a středním podnikům i živnostníkům. Naše úvěry proto vycházejí vstříc právě jejich potřebám. Naše přednosti Rozumíme potřebám podnikatelů Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně a rychle řešíme individuální požadavky

13 Jsme schopni flexibilně reagovat na změny v situaci klienta Poskytujeme poradenství k podnikatelským projektům a refinancujeme vlastní zdroje Máme rozumné podmínky úvěrů, včetně možnosti odkladu splátek Minimalizujeme administrativní zátěž při řešení žádosti o úvěr Máme sofistikovaný přístup k řízení rizik Jednáme transparentně Dokážeme poradit a pomoci tam, kde ostatní končí ve stavebnictví, u půjčoven aut, nákladní autodopravě, menších developerských projektů, poskytovatelů nebankovních finančních služeb, prodeje PHM, realitních kanceláří výkupu nemovitostí, obchodu s pohledávkami, prodejců a výrobců lihu, provozovatelů lyžařských středisek a v dalších segmentech Účel financování Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení) Koupě, výstavba a rekonstrukce nemovitostí (byty, komerční budovy, pozemky) Refinancování bankovních úvěrů Financování zásob a pohledávek Předfinancování dotačních projektů Odkup obchodních podílů a akvizice společností Rychlé refinancování závazků Konsolidace úvěrů Zdroje pro zahájení podnikání Formy financování Provozní úvěr na dobu až 2 let Investiční úvěr se splatností až 15 let Základní parametry úvěru Výše úvěru od Kč do Kč Úroková sazba od 7,5 % p. a. Splácení anuitní, sezónní, individuální

14 Formy zajištění Zástava nemovitosti, LTV max. 70 % může být vlastněna třetí stranou Zástava movitého majetku max. 50 % Bianco směnka společnosti s avalem Zástava pohledávek (z obchodního styku, dotace) Zástava peněžních prostředků na účtu Zástava cenných papírů nebo obchodního podílu Potřebujete zajistit provozní financování firmy? Financovat nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitého majetku? Nebo získat prostředky pro investici do technologie či koupě společnosti? Neváhejte a kontaktujte nás. Kontakt Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 3 Pobočky: V Celnici 7, Praha 1 Palackého tř. 18, Brno , , Po Pá: 9:00 17:00 Po Pá: 8:00 16:00

15 APOGEO ODBORNÉ AKCE: Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence Ve spolupráci s Bankovní akademií jsme pro Vás připravili odborný seminář s názvem Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence. Cílem kurzu je poukázat na jednotlivé kroky, jak úspěšně projít akvizičním procesem, nadefinovat si rozsah, složky a jejich významnost. Naši odborníci vás také seznámí s due diligence z pohledu prodávajícího a kupujícího, jejich rozdíly, hlavními cíli nebo výběrem členů týmu. Budeme se rovněž zabývat způsoby, jakým lze akvizice strukturovat a jak číst, resp. porozumět závěrečné zprávě due diligence. Termín: od 9:00 16:30, Vlkova 12, Praha 3 Řečníci: Tomáš Brabec (Partner, Audit Services), Tomáš Pacovský (Partner, Tax & Transaction), Alena Banye (Valuation Institute Manager) Program: Typologie due diligence a k čemu vlastně slouží Oblasti prověrek Hladina významnosti Forma a typy data roomu Popis rozsahu činností v rámci zpracování finanční, daňové, účetní due diligence Hodnocení, úprava transakce dle výsledků due diligence Interpretace zprávy z due diligence V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na

16 Auditorské služby V APOGEO neustále sledujeme vývoj trhu a tomu také přizpůsobujeme odměny za naše služby. Tlak ze strany klientů na snížení cen některých služeb sledujeme už několik let. Zatím jsme ale k žádnému výraznému snížení cen za naše služby nepřistoupili. Nicméně jsme skupina, která poskytuje kompletní paletu poradenských služeb, jako je audit, daně, účetnictví, oceňování, a tak dokážeme klientům nabídnout kompletní servis za cenu, kterou klient očekává, včetně transakčního poradenství v rámci fúzí a akvizic, říká Tomáš Brabec, Partner, Audit Services poradenské skupiny APOGEO.

17 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! APOGEO Group je tým auditorů, znalců, daňových poradců, mzdových a účetních poradců, který klientům poskytuje řešení na profesionální úrovni s využitím zahraničních zkušeností a znalostí místních specifik. 100% jen za 100% Plaťte jen za perfektní práci Komplexní transakční poradenství je klíčovým pilířem služeb APOGEO, díky kterému klienti získávají podporu ve všech fázích podnikání, od založení společnosti přes fúze a akvizice až po likvidaci nebo insolvenční řízení. Služby: Návrhy a realizace holdingových struktur (mezinárodních i tuzemských) / Zpracování či revize přiznání k dani z příjmů / Pomoc při řízeních se správcem daně, včetně zastupování / Poradenství v oblasti nepřímých daní (především DPH) a cla / Poradenství v oblasti majetkových daní / Likvidace, poradenství při insolvenci Finanční a daňová due diligence / Transferpricing / Transakční poradenství Tax & Transaction Audit Účetnictví a mzdy Znalecký ústav a ICT Management Consulting tel.: Koněvova 2660/141, Praha 3 SMART Office & Companies Společnost je součástí poradenské skupiny APOGEO Group a za dobu své 12leté existence se stala důvěryhodným a stabilním partnerem pro širokou veřejnost, advokátní kanceláře, investiční a realitní společnosti. ready-made společnosti ve 30 lokalitách na světě poskytování registračních sídel poskytování osob do orgánů společnost, nominální servis C v zá hybov daňově optimální mezinárodní struktury kon at nev ech s ypl ácí e Ready - made společnosti podle nové právní úpravy! Praha Brno Ostrava Nicosia

18 NATLAND GOLF TOUR 2014 PRESENTED BY APOGEO: Společně tvoříme již šestý ročník! Jaro už se blíží, modrá obloha tomu jasně napovídá a NATLAND Golf Tour vstupuje do své další sezóny. Samotné turnaje zatraktivní mj. i investiční hra, kterou jsme aplikovali již v roce 2008, řada vložených soutěží, např. vychlazená jamka, vypálená jamka, vinná jamka, hole-in-one a mnoho dalších aktivit s možností výher zajímavých cen. Po každém turnaji NGT bude na následovat dražba, kde se všem otvírá šance vydražit nejenom hodnotné dárky od partnerů NGT, ale i divokou kartu na španělské finále. Celková tour bude protkána jmény významných partnerů a sponzorů. Čeká nás ale i květnový rodinný den, kam budou pozváni nejenom aktivní hráči golfu, ale i ti, co teprve se železy, driverem či putterem koketují. Protože termín je v blízkosti svátku Mezinárodního dne dětí, nebudou chybět ani dětské atrakce společně s golfovou akademií. Další dva turnaje budou probíhat na českých greenech a finále se uskuteční opět ve španělském resortu La Cala. Řada inovací a tvorba kalendáře je reakcí na výsledky výzkumu mezi hráči, více se dočtete zde: Již teď se těšíme na příjemné setkání s klienty, kolegy a přáteli.

19 APOGEO pomáhá: Splněné vánoční přání pro princeznu Karolínku, která by si přála chodit! Pro bono činnost vnímáme jako 100% nedílnou součástí naší poradenské skupiny. Za 12 let jsme významně finančně přispěli k rozvoji sociálních a ekonomických zájmů. Naše úspěchy jsou službou veřejnosti, českému národu a světu. Nezisková organizace Splněné dětské přání obdarovala o Vánocích dvanáct vážně nemocných dětí ručně vyráběnými panenkami. Výrobky jsou speciální především v tom, že byly připraveny přesně podle přání jednotlivých dětí. Sponzorem vánočního kola se stala naše poradenská skupina APOGEO. Příběh je o jedné skvělé babičce a hodném dědovi, kteří se s velkou láskou starají o svá dvě vnoučata. Mají to opravdu moc těžké, neboť oba musí chodit stále do práce, aby děti uživili. Tuto rodinu můžeme jenom obdivovat a přát jim hlavně pevné zdraví, které je v životě jednou ze skutečně nejdůležitějších věcí. Karolínka se narodila v červnu Vážné onemocnění svalová hypotonie a dystrofie nedovolují holčičce chodit. Je velice statečná, každý den poctivě cvičí, i když to někdy dost bolí. V Dětském centru v Novém Jičíně se za pomoci fyzioterapeuta věnuje konceptu Bobath a na rehabilitačním oddělení tamní nemocnice zase cvičí Vojtovu metodu.

20 Potěšila ručně vyráběná panenka nemocnou Karolínku? Nezisková organizace Splněné dětské přání vyrobila pro Karolínku princeznu s korunkou v krásných šatičkách. Zda se nám podařilo rozzářit její krásné oči, o tom se můžete přesvědčit sami na fotografiích, které nám babička poslala, i z jejích vlastních slov. A jak zareagovala na náš telefon, že byla její vnučka vybrána mezi dvanáct šťastných dětí, které budou obdarovány speciální panenkou? Zpráva o daru a přání pro Karolínku mě velice mile překvapila a dojala. Měla jsem pocit, jako by mi někdo podal pomocnou ruku a řekl: To co děláte, má smysl a ty děti za to stojí. I my máme o ty děti zájem a nejsou nám lhostejné. A pak, když přišla ta chvíle, kdy Karolínka rozbalovala balíček od vás, byli jsme všichni plni nejen napětí a zvědavosti, ale opravdu dojati i se slzami v očích. Tak se nám bohužel i stalo, že jsme přehlédli korunku pro princeznu, která byla v dárkovém papíře a skončila v koši. Ale Kája je holka šikovná a vyrobí si novou. Z citového rozpoložení jsem měla problém vše vyfotit a manžel na tom nebyl moc lépe. Splněné dětské přání děkuje za spolupráci a finanční podporu při realizaci Speciálního kola vánočního přání poradenské skupině APOGEO. Celý příběh a více informací o sdružení naleznete zde:

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení, září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA NATLAND GROUP LIMITED 2012 NATLAND Group je investiční a finanční skupina, jejíž podnikatelské aktivity míří do finančních služeb v retailu A DO PODNIKŮ STŘEDNÍ velikosti, dále do korporátních

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více