100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!"

Transkript

1 Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisejí s našimi poradenskými službami z oblastí: Tax & Transaction (daně, finance) Auditorských služeb Účetnictví a mezd Outsourcingu mezd a personální agendy Služeb znaleckého ústavu a oceňování Management Consultingu SMART Companies (trustové služby a ready-made společnosti) SMART Office (sídla a služby virtuálních kanceláří) Tento měsíční informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které Vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Významné změny v účetních předpisech pro rok 2014 S novým rokem vstoupila v účinnost rekodifikace soukromého práva, tj. nový občanský zákoník (NOZ) a zákon o korporacích. Na to navazují novely mnoha předpisů, mimo jiné zákona o účetnictví a na něj navazujících vyhlášek pro jednotlivé typy účetních jednotek. Novela zákona o účetnictví byla zveřejněna jako součást zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rektifikací soukromého práva a o změně některých zákonů pod číslem 344/2013 ve Sbírce zákonů, částce 134, dne Novely vyhlášek č. 500/2002 Sb., 501/2002 Sb., 502/2002 Sb., 503/2002 Sb. A 504/2002 Sb., kterými se provádí zákon o účetnictví v různých typech účetních jednotek, byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, částce 180, dne 31. prosince Zastavme se u některých významných změn a novinek, které rekodifikace soukromého práva do účetní praxe přináší. Nová terminologie První část změn účetních předpisů spočívá v úpravě používané terminologie tak, aby navazovala na nové pojmy a instituty občanského práva. A změny v používané terminologii jsou vskutku zásadní, srovnatelné snad pouze s rokem 1993, kdy vstoupil v platnost nový zákon o účetnictví a daňová soustava. Osvojit si nové termíny jistě nebude snadné. Nový termín Obchodní korporace Společnost Společníci sdružení ve společnosti Právní osobnost Obchodní závod Pacht Závdavek Zápůjčka Dluh Původní termín Společnosti a družstva Sdružení Účastníci sdružení Právní subjektivita Podnik Nájem Záloha Půjčka Závazek

3 Zde je nutno podotknout, že nově zaváděné pojmy pacht, závdavek a dluh nenahrazují původní termíny nájem, záloha a závazek, ale rozšiřují terminologii při zachování původních termínů, k čemuž se dostáváme dále. Závdavek (NOZ ) Odevzdává se nejpozději při uzavření smlouvy. Potvrzuje se jím uzavření smlouvy a strana, která jej dala, tím potvrzuje, že dluh splní. Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Pacht (NOZ ) NOZ upravuje jak termín nájem, tak nově pacht. Základní rozdíly mezi nimi jsou uvedeny níže: Pacht Nájem Cíl Užívání a požívání (plodů a užitků)* Užívání věci Doba trvání Dočasnost Úplata Druhy Pachtovné nebo část výnosu, případně kombinace Zemědělský pacht, pacht obchodního závodu Dočasnost Nájemné Nájem bytu, prostory sloužící k podnikání, nájem movitých věcí, dopravních prostředků apod. *) Na rozdíl od nájmu se tedy u pachtu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Dluh (NOZ 1721) Předmět účetnictví je nyní v 2 zákona o účetnictví definován takto: Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Jedná se o reakci na v NOZ nově zavedený termín dluh. Závazek NOZ definuje jako vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou osob v rámci tohoto vztahu. Věřitel je tím, kdo má pohledávku, tedy právo od dlužníka požadovat, aby pro něj či pro jiného např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh. Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva.

4 Svěřenské fondy Dochází k úpravě dosavadního vymezení účetních jednotek nově se účetními jednotkami stávají svěřenské fondy, což jsou subjekty bez právní osobnosti, dříve právní subjektivity. Povinnosti zákona o účetnictví musí dodržovat i správce fondu, jako osoba odpovědná za vedení účetnictví svěřenského fondu. Svěřenský fond je povinně auditovanou účetní jednotkou, pokud přesáhne jedno kritérium uvedené v zákoně, tedy za stejných podmínek jako společnost akciová. Pozemky S rekodifikací přichází další významná změna, a tou je spojení budov a pozemků do jediné nemovité věci. Zjednodušeně řečeno stavbu a pozemek, na kterém stavba stojí, lze považovat za jeden celek, jednu nemovitou věc. Toto právní spojení do jediného celku se však do účetnictví nepřenáší; účetní předpisy rozlišují a samostatně vykazují majetek odpisovaný a neodpisovaný, čímž stanoví, že i nadále budou vykazovány jako samostatná aktiva pozemky, budovy, pěstitelské celky trvalých porostů, jednotky či ložiska nerostů. Technické zhodnocení Novinkou v účetních předpisech je účetní definice technického zhodnocení. Do konce roku 2013 se v účetnictví vycházelo z vymezení technického zhodnocení v zákoně o daních z příjmů, a to jak co do obsahového, tak hodnotového kritéria. Nově je vymezeno technické zhodnocení v účetních předpisech obsahově stejně, tedy jde o zásahy do majetku, jejichž cílem je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, nástavby, přístavby a stavební úpravy. Novinkou je však stanovení stejné hodnotové hranice, jakou používá účetní jednotka pro zařazení např. movitých věcí do dlouhodobého hmotného majetku. Pokud tedy účetní jednotka používá hranici pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku 40 tis. Kč, pak i technické zhodnocení bude předmětem účetního zachycení od této hranice. Stanovením tohoto limitu tak dojde ke sjednocení účetního i daňového kritéria. K disproporci však dojde u dlouhodobého nehmotného majetku z účetního pohledu mají být hranice pro účtování do dlouhodobého nehmotného majetku i pro technické zhodnocení opět shodné, zákon o daních z příjmů však považuje za nehmotný majetek položky převyšující 60 tis. Kč, zatímco technické zhodnocení nehmotného majetku definuje od částky 40 tis. Kč. V praxi tak může dojít k rozdílnému účetnímu a daňovému režimu při pořízení nehmotného majetku.

5 U staveb, které jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na pořizovací cenu, musí účetní jednotka stanovit hodnotovou hranici pro technické zhodnocení v účetnictví ve své vnitropodnikové směrnici. Přitom je třeba vzít v úvahu, že vynaložené náklady dosáhnou významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně. Nic ovšem nebrání tomu, aby tato hranice byla stanovena na 40 tis. Kč ročně, čímž opět dojde ke sjednocení účetního a daňového pohledu. Fondy tvořené ze zisku I kategorie vlastního kapitálu se dotkly změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nově se objevují fondy tvořené podle jiných předpisů a norem např. podle zákona o obchodních korporacích, stanov, společenské smlouvy. Naopak dochází ke zrušení povinnosti tvorby zákonného rezervního fondu zákon o obchodních korporacích neupravuje zákonný rezervní fond tvořený příděly z disponibilního zisku. V této souvislosti se doporučuje provést revizi stanov či společenské smlouvy; dokud zůstávají ve stávajícím znění a nepodřídí se zákonu o korporacích, platí stávající pravidla: rezervní fond je dále tvořen, nyní dobrovolně, v souladu se starými stanovami, v nichž byla zpravidla opsána ustanovení obchodního zákoníku upravující právě tvorbu rezervního fondu. Zdroj: Jan Koťátko, Partner, Accounting Services poradenské skupiny APOGEO,

6 Změny v dani z nemovitých věcí Nově se poplatníkem daně z nemovitých věcí stává také podílový fond, fond obhospodařovaný penzijní společností či svěřenecký fond, a to za nemovité věci, které jsou jejich součástí. V roce 2014 mají v některých případech povinnost podat daňové přiznání i poplatníci, kteří žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, a to i v případě, kdy dojde ke snížení jejich daňové povinnosti. Poplatníci mají v souvislosti se snížením daňové povinnosti povinnost podat daňové přiznání, pokud jsou např. majiteli vleček či staveb pro podnikání, u kterých už se za nadzemní podlaží nepovažuje takové podlaží, u něhož je zastavěná plocha menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. Nově je také předmětem daně pozemek zastavěný stavbou. Jedná se konkrétně o stavbu bytového domu, který je rozdělen na jednotky. Podmínkou je, že vlastník pozemku pod tímto domem žádnou z bytových jednotek nevlastní. Majitel takového pozemku musí podat na rok 2014 daňové přiznání. Zdroj: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader poradenské skupiny APOGEO,

7 Finanční úřady poprvé uvidí, komu firmy platí nejvyšší mzdy Solidární daň, která měla především přinést peníze do státní pokladny, má i vedlejší efekt. Finanční úřady budou moci v daňových přiznáních vysokopříjmových lidí lépe hledat daňové úniky. Sedmiprocentní přirážka k dani z příjmu, se kterou přišla Nečasova vláda, je dvousečná zbraň může posloužit proti daňovým únikům a zároveň se díky ní v rukou státu shromáždí citlivé údaje, které mají pro konkurenci cenu zlata. Daňová správa tak vůbec poprvé získá detailní informace o odměnách jednotlivých manažerů. Týká se to i státních podniků, jako jsou třeba České dráhy, všímá si Petr Frisch z poradenské Pro Factum Consulting. Až dosud neměli ministři zodpovědní za jednotlivé státní firmy tušení, kolik tam lidé berou jejich platy se pečlivě tají. Teď by na ně mohl vidět alespoň ministr financí v současné době podnikatel Andrej Babiš. Ani on si však nemůže někoho jen tak proklepnout přes Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Musí mít podezření, že někdo pere špinavé peníze. Informace by musely primárně směřovat k podezřelým transakcím, říká Milan Cícer, šéf útvaru. Finanční úřady díky podrobným daňovým přiznáním budou moci srovnávat, jestli majetek poplatníka odpovídá příjmům, které měl. Za většinu z více než čtyř milionů zaměstnanců podává daňové přiznání zaměstnavatel pracovníci podepisují každý rok jen souhlas na růžovém formuláři a nemusí se o nic víc starat. Sami za sebe podávají daňové přiznání milion podnikatelů a část zaměstnanců, kteří mají vedlejší příjmy, něco pronajímají anebo vydělali na kapitálových trzích, případně chtějí uplatnit některé daňové úlevy například odpočet úroků z hypotéky nebo příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění. Daňová správa loni obdržela celkem 1,8 milionu těchto přiznání, letos by číslo mělo překročit dva miliony. Pro firmy je otázka na počet zaměstnanců, kteří budou muset podávat kvůli solidární přirážce přiznání, citlivá. Jde o personální záležitosti jednotlivých našich zaměstnanců, nebudeme v této souvislosti sdělovat bližší informace, uvedl Jozef Baláž, mluvčí Škody Auto s 27 tisíci zaměstnanci. Tyto údaje považujeme za interní, uvedla Klára Pačesová z České spořitelny.

8 Za každého zaměstnance platí zaměstnavatel každý měsíc zálohu na daň, takže se dotyčný nemusí bát, že by najednou musel doplácet horentní sumy. Placení se tak ve skutečnosti týká jen těch, kteří v součtu za celý rok překročili hranici příjmů 1,242 milionu korun. Ti vedle běžné daně z příjmů ve výši 15 procent zaplatí státu dalších 7 procent z každé koruny nad tuto sumu. Většina našich zaměstnanců dostane solidární přirážku zpátky, protože celoroční hranici pro ni překročí jen asi desetina z nich, říká pod podmínkou anonymity zaměstnanec firmy kotované na burze. Daňové přiznání tam budou podávat dvě pětiny zaměstnanců hlavně díky bonusu, který v prosinci obdržely. I když je daň v první řadě zaměřena hlavně na vysokopříjmové poplatníky, může se dotknout i dělníků. Například zaměstnanci Škody Auto dostávají při dobrovolném odchodu do předčasného důchodu až 24 měsíčních platů. Pochybuji, že jim o tom říká třeba personální oddělení. Zvláště, když už nejsou zaměstnanci firmy, ze které odešli kvůli hromadnému propouštění, říká odborář Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů. Kdo přiznání zapomene podat, může mít dvojí smůlu. Nejenže mu nebude vrácen případný přeplatek na dani, ale vystavuje se riziku uložení sankce za nepodání daňového přiznání, říká Lenka Rigo z poradenské společnosti APOGEO. Pokuta začíná na pěti stech korunách. Zdroj: Deník Mladá fronta DNES, citace Lenky Rigo, Senior Tax Consultant poradenské skupiny APOGEO,

9 Českým firmám se daří, cenový šok se nekoná Česká ekonomika se podle všeho letos uzdravuje o něco rychleji, než bylo odhadováno. Hrubý produkt má v tomto roce posílit o 2,2 %, což znamená zlepšení o desetinu procentního bodu ve srovnání s předešlými odhady. Naopak konečná bilance ekonomiky za loňský rok bude nejspíš horší, než se odborníci domnívali. Ve světle nepřesných odhadů tedy nelze na oživení domácí ekonomiky v letošním roce zatím nahlížet příliš pozitivně. Podle ČNB listopadová intervence, tedy sedmiprocentní znehodnocení koruny, prozatím chrání ekonomiku. Ačkoliv ceny v lednu klesly vlivem levnějších energií a zrušení některých poplatků ve zdravotnictví, snížení kurzu koruny a jeho dopady zachránily ekonomiku od nežádoucí deflace. ČNB je s tímto vývojem v podstatě spokojena a neplánuje zatím svoji politiku měnit, například posunout kurz na hranici 28 Kč za euro či změnit úrokovou míru, což jsou kroky, které banka ještě na konci loňského roku nevylučovala. Obávaný cenový šok se tedy na počátku roku nekonal a zvýšení cen některých komodit je spotřebitelům kompenzováno snížením jiných. Zdroj: Alena Vlachová, finanční analytik poradenské skupiny APOGEO,

10 APOGEO JE V ICTU VIDĚT APOGEO Esteem, a.s., je členem ICTU (ICT Unie o. s.) prakticky prvním rokem. Přesto se podařilo našim expertům několik akcí, které jsou v prostředí ICTU velmi viditelné. Od jara 2013 jsme pod záštitou ICTU uspořádali tyto semináře: Zákonné normy a nařízení v oblasti SAM přednášející Jakub Vlček Smluvní vztahy v IT jako host společnosti APOGEO JUDr. Lukáš Jansa Základní modely licencování a podpůrné systémy pro SW audit Jakub Vlček Smluvní zajištění realizace projektů JUDr. Lukáš Jansa, Alena Banye Dále bude pokračovat: Licenční minimum předních výrobců softwaru Jakub Vlček Cyklus bude ukončen v březnu 2014 seminářem s názvem Smluvní zajištění provozu ICT projektů s hlavním řečníkem Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou. Náš tým se velmi aktivně podílel na projektu Důvěryhodný dokument Stanovisko ICT Unie k problematice právně validního dokumentu. Součástí tohoto projektu bude i důvěryhodné ukládání forenzních dat (což si lze představit jako multimediální úložiště digitálních forenzních důkazů, jako jsou např. odposlechy, videozáznamy, komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem v případě soudního sporu atd.). V současné době je právní stav takový, že instituce mohou a nemusejí uznávat digitální forenzní důkazy, protože nejsou právně podloženy a řádně definovány. Důkazy se dotýkají činnosti mnoha rozličných institucí: 1. České advokátní komory 2. Prezidenta Notářské komory ČR 3. Nejvyššího státního zástupce 4. Policejního prezidia 5. Advokátů (Pierstone, MV)

11 Plánem je zkonsolidovat do konce března pracovní tým (podporu projektu vyjádřil například i nejvyšší státní zástupce Zeman), nadefinovat problematiku a cíle řešení a zpracovat postup s cílem ukončit práce do konce roku Zdroj: Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager poradenské skupiny APOGEO,

12 Nedosáhli jste na úvěr v bance? S naším úvěrem podnikání roztočíte! ANO spořitelní družstvo jako úvěrová instituce s družstevní právní formou poskytuje finanční služby svým členům z řad občanů, živnostníků a firem již od roku Ke dni činila bilanční suma 558 mil. Kč a ke dni mil. Kč. V současné době má ANO spořitelní družstvo téměř 600 klientů (depozitních i úvěrových). Ukazatel kapitálové přiměřenosti ANO spořitelního družstva byl za rok ,87 %, což je o více než 3 % nad průměrem sektoru, a je srovnatelný s ukazatelem kapitálové přiměřenosti za stejné období v bankovním sektoru (16,42 %). Našim cílem je poskytovat profesionální, flexibilní a přátelský finanční servis malým a středním podnikům i živnostníkům. Naše úvěry proto vycházejí vstříc právě jejich potřebám. Naše přednosti Rozumíme potřebám podnikatelů Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pružně a rychle řešíme individuální požadavky

13 Jsme schopni flexibilně reagovat na změny v situaci klienta Poskytujeme poradenství k podnikatelským projektům a refinancujeme vlastní zdroje Máme rozumné podmínky úvěrů, včetně možnosti odkladu splátek Minimalizujeme administrativní zátěž při řešení žádosti o úvěr Máme sofistikovaný přístup k řízení rizik Jednáme transparentně Dokážeme poradit a pomoci tam, kde ostatní končí ve stavebnictví, u půjčoven aut, nákladní autodopravě, menších developerských projektů, poskytovatelů nebankovních finančních služeb, prodeje PHM, realitních kanceláří výkupu nemovitostí, obchodu s pohledávkami, prodejců a výrobců lihu, provozovatelů lyžařských středisek a v dalších segmentech Účel financování Rychlé investiční příležitosti (nákupy nemovitostí, dražby, výběrová řízení) Koupě, výstavba a rekonstrukce nemovitostí (byty, komerční budovy, pozemky) Refinancování bankovních úvěrů Financování zásob a pohledávek Předfinancování dotačních projektů Odkup obchodních podílů a akvizice společností Rychlé refinancování závazků Konsolidace úvěrů Zdroje pro zahájení podnikání Formy financování Provozní úvěr na dobu až 2 let Investiční úvěr se splatností až 15 let Základní parametry úvěru Výše úvěru od Kč do Kč Úroková sazba od 7,5 % p. a. Splácení anuitní, sezónní, individuální

14 Formy zajištění Zástava nemovitosti, LTV max. 70 % může být vlastněna třetí stranou Zástava movitého majetku max. 50 % Bianco směnka společnosti s avalem Zástava pohledávek (z obchodního styku, dotace) Zástava peněžních prostředků na účtu Zástava cenných papírů nebo obchodního podílu Potřebujete zajistit provozní financování firmy? Financovat nákup, výstavbu či rekonstrukci nemovitého majetku? Nebo získat prostředky pro investici do technologie či koupě společnosti? Neváhejte a kontaktujte nás. Kontakt Sídlo: Koněvova 2660/141, Praha 3 Pobočky: V Celnici 7, Praha 1 Palackého tř. 18, Brno , , Po Pá: 9:00 17:00 Po Pá: 8:00 16:00

15 APOGEO ODBORNÉ AKCE: Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence Ve spolupráci s Bankovní akademií jsme pro Vás připravili odborný seminář s názvem Průběh akvizičního procesu, účetní, daňová, finanční due diligence. Cílem kurzu je poukázat na jednotlivé kroky, jak úspěšně projít akvizičním procesem, nadefinovat si rozsah, složky a jejich významnost. Naši odborníci vás také seznámí s due diligence z pohledu prodávajícího a kupujícího, jejich rozdíly, hlavními cíli nebo výběrem členů týmu. Budeme se rovněž zabývat způsoby, jakým lze akvizice strukturovat a jak číst, resp. porozumět závěrečné zprávě due diligence. Termín: od 9:00 16:30, Vlkova 12, Praha 3 Řečníci: Tomáš Brabec (Partner, Audit Services), Tomáš Pacovský (Partner, Tax & Transaction), Alena Banye (Valuation Institute Manager) Program: Typologie due diligence a k čemu vlastně slouží Oblasti prověrek Hladina významnosti Forma a typy data roomu Popis rozsahu činností v rámci zpracování finanční, daňové, účetní due diligence Hodnocení, úprava transakce dle výsledků due diligence Interpretace zprávy z due diligence V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na

16 Auditorské služby V APOGEO neustále sledujeme vývoj trhu a tomu také přizpůsobujeme odměny za naše služby. Tlak ze strany klientů na snížení cen některých služeb sledujeme už několik let. Zatím jsme ale k žádnému výraznému snížení cen za naše služby nepřistoupili. Nicméně jsme skupina, která poskytuje kompletní paletu poradenských služeb, jako je audit, daně, účetnictví, oceňování, a tak dokážeme klientům nabídnout kompletní servis za cenu, kterou klient očekává, včetně transakčního poradenství v rámci fúzí a akvizic, říká Tomáš Brabec, Partner, Audit Services poradenské skupiny APOGEO.

17 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! APOGEO Group je tým auditorů, znalců, daňových poradců, mzdových a účetních poradců, který klientům poskytuje řešení na profesionální úrovni s využitím zahraničních zkušeností a znalostí místních specifik. 100% jen za 100% Plaťte jen za perfektní práci Komplexní transakční poradenství je klíčovým pilířem služeb APOGEO, díky kterému klienti získávají podporu ve všech fázích podnikání, od založení společnosti přes fúze a akvizice až po likvidaci nebo insolvenční řízení. Služby: Návrhy a realizace holdingových struktur (mezinárodních i tuzemských) / Zpracování či revize přiznání k dani z příjmů / Pomoc při řízeních se správcem daně, včetně zastupování / Poradenství v oblasti nepřímých daní (především DPH) a cla / Poradenství v oblasti majetkových daní / Likvidace, poradenství při insolvenci Finanční a daňová due diligence / Transferpricing / Transakční poradenství Tax & Transaction Audit Účetnictví a mzdy Znalecký ústav a ICT Management Consulting tel.: Koněvova 2660/141, Praha 3 SMART Office & Companies Společnost je součástí poradenské skupiny APOGEO Group a za dobu své 12leté existence se stala důvěryhodným a stabilním partnerem pro širokou veřejnost, advokátní kanceláře, investiční a realitní společnosti. ready-made společnosti ve 30 lokalitách na světě poskytování registračních sídel poskytování osob do orgánů společnost, nominální servis C v zá hybov daňově optimální mezinárodní struktury kon at nev ech s ypl ácí e Ready - made společnosti podle nové právní úpravy! Praha Brno Ostrava Nicosia

18 NATLAND GOLF TOUR 2014 PRESENTED BY APOGEO: Společně tvoříme již šestý ročník! Jaro už se blíží, modrá obloha tomu jasně napovídá a NATLAND Golf Tour vstupuje do své další sezóny. Samotné turnaje zatraktivní mj. i investiční hra, kterou jsme aplikovali již v roce 2008, řada vložených soutěží, např. vychlazená jamka, vypálená jamka, vinná jamka, hole-in-one a mnoho dalších aktivit s možností výher zajímavých cen. Po každém turnaji NGT bude na následovat dražba, kde se všem otvírá šance vydražit nejenom hodnotné dárky od partnerů NGT, ale i divokou kartu na španělské finále. Celková tour bude protkána jmény významných partnerů a sponzorů. Čeká nás ale i květnový rodinný den, kam budou pozváni nejenom aktivní hráči golfu, ale i ti, co teprve se železy, driverem či putterem koketují. Protože termín je v blízkosti svátku Mezinárodního dne dětí, nebudou chybět ani dětské atrakce společně s golfovou akademií. Další dva turnaje budou probíhat na českých greenech a finále se uskuteční opět ve španělském resortu La Cala. Řada inovací a tvorba kalendáře je reakcí na výsledky výzkumu mezi hráči, více se dočtete zde: Již teď se těšíme na příjemné setkání s klienty, kolegy a přáteli.

19 APOGEO pomáhá: Splněné vánoční přání pro princeznu Karolínku, která by si přála chodit! Pro bono činnost vnímáme jako 100% nedílnou součástí naší poradenské skupiny. Za 12 let jsme významně finančně přispěli k rozvoji sociálních a ekonomických zájmů. Naše úspěchy jsou službou veřejnosti, českému národu a světu. Nezisková organizace Splněné dětské přání obdarovala o Vánocích dvanáct vážně nemocných dětí ručně vyráběnými panenkami. Výrobky jsou speciální především v tom, že byly připraveny přesně podle přání jednotlivých dětí. Sponzorem vánočního kola se stala naše poradenská skupina APOGEO. Příběh je o jedné skvělé babičce a hodném dědovi, kteří se s velkou láskou starají o svá dvě vnoučata. Mají to opravdu moc těžké, neboť oba musí chodit stále do práce, aby děti uživili. Tuto rodinu můžeme jenom obdivovat a přát jim hlavně pevné zdraví, které je v životě jednou ze skutečně nejdůležitějších věcí. Karolínka se narodila v červnu Vážné onemocnění svalová hypotonie a dystrofie nedovolují holčičce chodit. Je velice statečná, každý den poctivě cvičí, i když to někdy dost bolí. V Dětském centru v Novém Jičíně se za pomoci fyzioterapeuta věnuje konceptu Bobath a na rehabilitačním oddělení tamní nemocnice zase cvičí Vojtovu metodu.

20 Potěšila ručně vyráběná panenka nemocnou Karolínku? Nezisková organizace Splněné dětské přání vyrobila pro Karolínku princeznu s korunkou v krásných šatičkách. Zda se nám podařilo rozzářit její krásné oči, o tom se můžete přesvědčit sami na fotografiích, které nám babička poslala, i z jejích vlastních slov. A jak zareagovala na náš telefon, že byla její vnučka vybrána mezi dvanáct šťastných dětí, které budou obdarovány speciální panenkou? Zpráva o daru a přání pro Karolínku mě velice mile překvapila a dojala. Měla jsem pocit, jako by mi někdo podal pomocnou ruku a řekl: To co děláte, má smysl a ty děti za to stojí. I my máme o ty děti zájem a nejsou nám lhostejné. A pak, když přišla ta chvíle, kdy Karolínka rozbalovala balíček od vás, byli jsme všichni plni nejen napětí a zvědavosti, ale opravdu dojati i se slzami v očích. Tak se nám bohužel i stalo, že jsme přehlédli korunku pro princeznu, která byla v dárkovém papíře a skončila v koši. Ale Kája je holka šikovná a vyrobí si novou. Z citového rozpoložení jsem měla problém vše vyfotit a manžel na tom nebyl moc lépe. Splněné dětské přání děkuje za spolupráci a finanční podporu při realizaci Speciálního kola vánočního přání poradenské skupině APOGEO. Celý příběh a více informací o sdružení naleznete zde:

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech,

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 76 Finanční zpravodaj 1/2014 67 Změna Českého účetního standardu č. 401 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 36 Finanční zpravodaj 1/2014 28 Změna Českého účetního standardu č. 101 Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví Tyto změny v Českém účetním standardu pro finanční ve znění pozdějších

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013

Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 Obec Bělá Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013 V souladu s platnými právními předpisy předkládá účetní jednotka jako součást účetní závěrky údaje dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více