EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII"

Transkript

1 EVROPSK DOKUMENTA N ST EDISKO NA UNIVERZIT KARLOV ZDROJ INFORMAC O EVROPSK UNII PhDr. Jitka H r a d i l o v Æ PoslÆn EDS EDS vzniklo v roce 1990 z iniciativy EvropskØ komise a rozhodnut m rektora Univerzity Karlovy jako soułæst EvropskØho informałn ho stłediska Univerzity Karlovy. PoslÆn m EDS je podporovat v zkum, v uku a studium otæzek evropskø integrace na vysok ch kolæch zpł stup ovæn m dokumentø publikovan ch institucemi EvropskØ unie. Na zæklad ud lenøho statutu EDC (European Documentation Centre) poskytuje EvropskÆ unie stłedisku zdarma po jednom v tisku sv ch periodick ch i neperiodick ch publikac a dokumentø v anglickøm jazyce. Univerzita Karlova naproti tomu zabezpełuje vechny podm nky pro provoz EDS s c lem maximæln ho vyu væn z skan ch informac. EDS je Łlenem EvropskØ informałn asociace (European Information Association) a v eskø republice pln funkci korespondenłn ho centra pro s ECSA-NET. InformaŁn fondy EDS Typov lze publikace a dokumenty EU rozd lit do 6 skupin: 1. legislativa 2. dokumenty o legislativn ch a prævn ch postupech 3. v zkumnø zprævy a studie 4. statistickø płehledy 5. tematicky a institucionæln orientovanæ periodika 6. informativn a popularizuj c dokumenty Knin fond - bæze dat ECLIB - pokr væ sv m obsahem næsleduj c tematickø okruhy: historie a institucionæln v voj EvropskØ unie politickø aspekty evropskø integrace a identita evropskøho obłana; justice a vnitro (tłet pil ł EvropskØ unie) finanłn politika EU hospodæłskæ a m novæ politika EvropskØ unie vnitłn trh EvropskØ unie (voln pohyb osob, zbo, slueb a kapitælu) obchod a prømysl zam stnanost, trh præce sociæln politika strukturæln (regionæln ) politika

2 ivotn prostłed ochrana spotłebitele zem d lstv, rybolov, lesnictv doprava energetika v da a technika vzd lævæn a kultura vztah EvropskØ unie ke tłet m zem m; spolełnæ zahraniłn a bezpełnostn politika (druh pil ł EvropskØ unie) Fond periodik - bæze dat ECPER - obsahuje v ce ne 200 titulø Łasopisø a seriælov ch publikac, kterø jsou v b rov excerpovæny a v znamnø ŁlÆnky zpracovævæny v bæzi dat ECART. Fond dokumentø - bæze dat ECDOC - zahrnuje dokumenty EvropskØ komise, dokumenty EkonomickØho a sociæln ho v boru a dokumenty V boru regionø. Fond ŁlÆnkø z ŁeskØho periodickøho tisku bæze dat PRESS obsahuje v stłiky z vybran ch Łesk ch den kø a dal ch v znamn ch odborn ch Łasopisø. SpeciÆln sb rka mikrofi obsahuje soubor prævn ch płedpisø od roku 1952 publikovan ch v Łasopise Official journal of the European Communities - ład L i vechny informace instituc EvropskØ unie publikovanø v ład C tohoto periodika, dæle zprævy EvropskØho parlamentu od roku 1990, dokumenty EvropskØ komise za løta a næzory a zprævy EkonomickØho a sociæln ho v boru za løta BÆze dat Krom intern ch bæz dat tvoł informałn fondy EDS tø extern bæze dat na CD-ROM a disketæch. JUSTIS-CELEX - obsahuje legislativu Evropsk ch spolełenstv od zaklædaj c ch smluv płes sekudærn legislativu a po legislativn nævrhy, precedenłn prævo, nærodn aplikace a parlamentn otæzky. Supplement to the Official journal of the European Communities - elektronickæ forma (CD-ROM) łady S tohoto periodika, obsahuj c tendry na vełejnø præce, vydævanæ od roku Krom toho EDS zprostłedkovævæ on-line vstup do databæzovøho centra EvropskØ komise v Lucemburku (ECHO - European Commission Host Organization).

3 InformaŁn sluby EDS Knihovnicko-bibliografickØ sluby - prezenłn zpł stup ovæn primærn ch a sekundærn ch informałn ch pramenø spojenø s rozsæhlou poradenskou Łinnost. UivatelØ maj k dispozici katalog monografick ch publikac v tit nø i elektronickø form (bæze dat ECLIB). Pro œłely płedm tovøho vyhledævæn jsou zæznamy indexovæny anglick mi deskriptory Tezauru EUROVOC, vyvinutøho Evropsk m parlamentem a ładem pro oficiæln publikace Evropsk ch spolełenstv v Lucemburku. SystematickØ uspołædæn se op ræ o tł d n pou vanø Evropskou informałn asociac. Orientaci v periodickø literatułe umo uje Soupis periodik dochæzej c ch do EDS. Obsah t chto periodik je ŁtenÆłøm zpł stup ovæn prostłednictv m bæze dat ECART. Reern sluby Ze vech intern ch bæz dat jsou połizovæny jednoræzovø i prøb nø reee. ZÆjemci o legislativu Evropsk ch spolełenstv si mohou objednat retrospektivn reere z bæze dat JUSTIS CELEX na CD-ROM. EDS rovn zabezpełuje prøb nø sledovæn tøto legislativy, jak ve stadiu nævrhø, tak i schvælen ch prævn ch płedpisø podle nejrøzn j ch uivatelsk ch profilø. NÆvt vn ci knihovny maj monost sledovat problematiku evropskø integrace tø prostłednictv m Internetu. KonzultaŁn sluby EDS slou jako konzultałn a metodickø centrum pro otæzky ł zen informałn ch instituc se vztahem k problematice evropskø integrace, zejmøna pokud jde o zdroje informac, połædæn informac (tezaury, klasifikałn systømy), terminologickø otæzky, vyu væn v połetn techniky apod. InfomaŁn publikałn sluby InformaŁn zpravodaj INFORMACE Z EVROPY - łada A - EvropskÆ unie seznamuje odbornou vełejnost 10x rołn s v znamn mi oblastmi Łinnosti EvropskØ unie a nejnov j m v vojem evropskø integrace. Zvełej uje informace o Łinnosti EDS a o nejnov j ch pł røstc ch jeho informałn ch fondø. V b rovæ bibliografie ŁlÆnkø z Łasopisø EU vychæz prod næzvem EVROPOU BEZ HRANIC - tit næ podoba bæze dat ECART podævæ analytick obraz nejv znamn j periodickø produkce EvropskØ unie. 1. svazek pokr væ obdob , 2. svazek obdob ReferenŁn sluby Zodpov dæn dotazø t kaj c ch se faktografick ch œdajø z oblasti evropskø integrace a informałn ch zdrojø s t mto zam łen m doma i v zahranił. AudiovizuÆln sluby

4 EDS umo uje nævt vn køm studovny sledovat satelitn vys læn EvropskØ unie EUROPE BY SATELLITE płinæej c aktuæln zpravodajstv o udælostech v EvropskØ unii v pł m ch płenosech i ze zæznamu, tematickø videopołady jako dopln k tohoto zpravodajstv, interaktivn videokonference a teletext. Nejv znamn j połady jsou pro potłeby zæjemcø zaznamenævæny. EDS ron nab z pøjłovæn videokazet z produkce EvropskØ unie k informałn m a vzd lævac m œłeløm. ReprografickØ sluby PołizovÆn kopi z tit n ch materiælø a mikrofi. UivatelØ slueb EDS Podle statutu jsou hlavn mi uivateli informałn ch slueb EDS ułitelø, v zumn pracovn ci a studenti vysok ch kol, kteł se zab vaj v zkumem, v ukou a studiem otæzek evropskø integrace. Vzhledem ke stæle rostouc potłeb informac ze vech oblast evropskø integrace, vypl vaj c z perspektivy Łlenstv eskø republiky v EvropskØ unii, a zvlæt v souvislosti s procesem harmonizace præva eskø republiky s prævem Evropsk ch spolełenstv, zpł stup uje EDS svø informałn fondy i sluby i mimo akademickou obec, a to płedev m zæjemcøm ze sføry legislativn, finanłn, prømyslovø i podnikatelskø. Knihovna je otevłena: Pond l Uter Stłeda zavłeno tvrtek PÆtek Adresa : Adresa : MÆnesova 75, P r a h a 2 tel.: , , , (studovna) fax:

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah I. Úvod... 2 A. Kontext konzultace... 2 B. Jak předložit odpovědi na tento dotazník... 3 C. Ochrana údajů... 3 II. Práva a fungování jednotného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Světová banka jako zdroj dat. Použitá literatura. Tomáš Kolomazník Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy šují nároky odborných časopisů na úroveň složitosti analýz prezentovaných v odborných článcích, pátrají čeští i slovenští kvantitativně zaměření vědci a vědkyně po zdrojích, které by je zasvětily do základů

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více