Statut Fondu základního jmění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Fondu základního jmění"

Transkript

1 Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku. Fond rovněž slouží ke krytí poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotací z veřejných zdrojů účtovaných do výnosů. Zdroje fondu mohou mít peněžní i nepeněžní formu. Jedná se zejména o: a) hodnotu movitého a nemovitého majetku, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti povšechného sboru; b) bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, určený pro vlastní činnost; c) pořizovací cenu nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného a neodepisovaného dlouhodobého majetku. 1. Fond může být čerpán pouze na základě rozhodnutí synodní rady. 2. Zdroje uložené na fondu základního jmění lze na základě rozhodnutí synodní rady použít k naplnění rezervního, případně jiných fondů povšechného sboru. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

2 Statut Fondu základního jmění Kalich s.r.o. Fond slouží k peněžnímu vyjádření podílu povšechného na hmotném i nehmotném majetku společnosti Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Je součástí vlastního kapitálu povšechného sboru. Zdroje fondu tvoří: a) hodnota vstupního kapitálu, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti společnosti Kalich s.r.o.; b) hodnoty navyšování základního kapitálu po dobu trvání společnosti Kalich s.r.o. Zdroje uložené na fondu základního jmění Kalich s.r.o. lze snížit na základě notářsky ověřeného rozhodnutí společníků o snížení základního kapitálu společnosti. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

3 Statut Rezervního fondu 1. Rezervní fond vznikl na základě rozhodnutí synodní rady na jejím zasedání dne Rezervní fond je jedním z vlastních zdrojů povšechného sboru. Je zřízen za účelem krytí účetních ztrát. 3. O všech otázkách týkajících se rezervního fondu rozhoduje synodní rada. Zdroje fondu tvoří: a) zisk po zdanění; b) převody z jiných fondů. Na základě rozhodnutí synodní rady, příp. synodu ČCE je možné použít fond ke krytí ztrát povšechného sboru, v rozsahu tímto rozhodnutím stanoveným. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

4 Statut Fondu sbírek a darů Fond je zřízen jako zdroj sloužící k ukládání finančních prostředků nabytých povšechným sborem na základě darů, sbírek nebo dědictví, u kterých nebyl dárcem nebo zůstavitelem určen konkrétní účel. Zdroje fondu tvoří neúčelové dary, sbírky a dědictví. Na základě rozhodnutí synodní rady mohou prostředky fondu sloužit k financování činností povšechného sboru, k převodům na jiné fondy povšechného sboru nebo k darům jiným subjektům. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

5 Statut Tiskového fondu Tiskový fond je zřízen pro podporu vydávání tiskovin Českobratrské církve evangelické, a to zejména na vydávání: a) výroční zprávy ČCE; b) časopisu Český bratr; c) časopisu Bratrstvo; d) sbírky kázání; e) katechetické příručky. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s vydáváním tiskovin. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

6 Statut Fondu Diakonie ČCE Fond Diakonie ČCE je zřízen jako zdroj příspěvků ČCE na práci Diakonie ČCE. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. O zaslání finančních prostředků Diakonii ČCE v souladu s určením sbírky nebo daru rozhoduje správce fondu. 2. Správce fondu požaduje po Diakonii ČCE informaci o využití zaslaných prostředků. 3. Byla-li sbírka nebo dar účelově vázána, dbá správce fondu na to, aby byl tento účel zakotven v darovací smlouvě mezi ČCE a Diakonií ČCE. Správcem fondu je člen synodní rady, do jehož referátu náleží Diakonie ČCE.

7 Statut Fondu křesťanské služby Fond slouží k finanční výpomoci současným i bývalým zaměstnancům ČCE formou bezúročných půjček, příspěvků a darů. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. 1. Žadatel je o výpomoc povinen požádat písemně a je-li to nutné pro přiznání výpomoci, přiložit doklady prokazující výdaje spojené s účelem žádosti. 2. V případě žádosti o poskytnutí půjčky je její nedílnou součástí v případě žadatele kazatele nebo pastoračního pracovníka doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, v případě žadatele pracovníka ÚCK doporučení přímého nadřízeného. 3. O poskytnutí výpomoci rozhoduje synodní rada. V individuálním případě může synodní rada rozhodnout o poskytnutí výpomoci i nad stanovené limity. 4. Čerpání fondu je možno pouze tehdy, je-li na účtu aktivní zůstatek. Synodní rada má právo příspěvky krátit, či neschválit. Na poskytnutí výpomoci není právní nárok. Čl. 4 Výplata výpomoci 1. Výpomoc bude zdaněna ve smyslu aktuálně platných daňových předpisů. 2. Pokud je podmínkou pro daňovou uznatelnost nepeněžní plnění, musí být faktura vystavena na ČCE. Žadatel zašle originál faktury vystavené na povšechný sbor na adresu ÚCK, tato fakturu proplatí. Rozdíl mezi fakturovanou částkou a výší příspěvku bude žadateli odečten z výplaty za měsíc, ve kterém byla faktura uhrazena. 3. Příspěvky, které jsou poskytovány osobám v pracovněprávním vztahu, budou zdaněny a vyplaceny současně s platem za měsíc, ve kterém budou přiznány. Ostatním osobám budou vyplaceny do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí synodní o udělení příspěvku. 4. Půjčky budou poskytnuty do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o půjčce, ke které je připojeno prohlášení ručitele. 5. Pokud výpomoc podléhá dani darovací, tato výpomoc bude vyplacena a žadatel je povinen podat na příslušný finanční úřad přiznání k darovací dani. Čl. 5 Formy výpomoci A. Bezúročná půjčka na pořízení vlastního bydlení po ukončení činné služby kazatele do výše Kč. Pravidla poskytnutí půjčky

8 Půjčka může být poskytnuta těm kazatelům, kteří si v souvislosti s odchodem do důchodu pořizují dům nebo byt do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, družstevní byt nebo byt, který užívají pro vlastní bydlení, anebo provádějí rekonstrukci výše uvedených prostor podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení a uvolňují kazatelský byt. O půjčku mohou požádat kazatelé, kteří byli v činné církevní službě souhrnně nejméně 20 let. Při trvání činné církevní služby alespoň 10 let, může synodní rada rozhodnout o poskytnutí přiměřeně krácené částky. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Vhodnost ručitele žadatel prokáže potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. Při ukončení pracovního poměru z jiného důvodu, než je první odchod do důchodu, bude půjčka splatná do šesti měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. B. Bezúročná půjčka na koupi bytového zařízení do výše Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka na koupi bytového zařízení může být poskytnuta pouze kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem.

9 Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. C. Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace ve výši Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. V mimořádných případech může být tato půjčka poskytnuta i bývalým zaměstnancům ČCE v důchodu nebo pozůstalým rodinným příslušníkům po zaměstnancích ČCE. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. D. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení ročního kupónu MHD do výše ceny ročního kupónu MHD Pravidla poskytnutí půjčky

10 Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat roční jízdenku i ke služebním cestám a nebude účtovat zaměstnavateli náklady na místní jízdné. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byl kupon pořízen. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. E. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení Inkarty do výše ,-- Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat Inkartu i ke služebním cestám. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byla karta pořízena. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. F. Příspěvek na léčení (léky, hrazené lékařské výkony, zdravotní pomůcky) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek IV). G. Příspěvek na léčení (řešení obtížné finanční situace v souvislosti se závažným onemocněním) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK při pracovní neschopnosti trvající déle než 3 měsíce. Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4).

11 H. Příspěvek na léčení (lázně, rehabilitace) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli (kazateli nebo pracovníkovi ÚCK) může být příspěvek poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ I. Příspěvek při úmrtí v rodině (příspěvek na pohřebné) do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4). J. Příspěvek - pomoc v tíživé životní situaci do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Synodní rada má možnost dle svého uvážení rozhodnout o udělení příspěvku kazateli, pastoračnímu pracovníku, pracovníku ÚCK nebo v případě úmrtí jeho rodině do výše max Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny na účet obdarovaného neprodleně po podpisu darovací smlouvy oběma stranami. K. Refundace nákladů na stěhování do kazatelského bytu (25 % prokázaných nákladů na stěhování) Pravidla pro refundování nákladů Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho povoláním do sboru. Žadatel je povinen spolu se žádostí o úhradu a dokladem o zaplacení, předložit ještě další dvě nabídky stěhovacích firem, ze kterých bude patrné, že zvolil firmu, která nabídla nejnižší cenu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). L. Refundace prokázaných nákladů na stěhování při opuštění kazatelského bytu při odchodu do důchodu ve výši nejvýše Kč Pravidla pro refundování nákladů

12 Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho ukončením služby kazatele ČCE v důsledku odchodu do důchodu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). Čl. 6 Předložení žádosti synodní radě a předání podkladů pro zúčtování ekonomickému oddělení 1. Žádost o příspěvek z FKS předkládá na nejbližší termín zasedání synodní rady správce fondu. V případě, že je žádost schválena, předá správce fondu podklady ekonomickému oddělení k zúčtování nejpozději dva dny po verifikaci zápisu ze zasedání synodní rady spolu s formulářem. 2. Formulář bude opatřen následujícími podpisy: správce fondu správnost ověřil mzdová účetní vyplaceno ve mzdě za měsíc., u smluv srážky ze mzdy započaty měsícem.. pracovník ekonomického oddělení zaúčtoval Čl. 7 Správce fondu Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK. Čl. 8 Platnost statutu 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice synodní rady k Fondu křesťanské služby ze dne , č. SR/01/ Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

13 Statut Fondu sbírky sociální a charitativní pomoci Fond je zřízen jako zdroj krytí účelových výdajů souvisejících s činností povšechného v oblasti sociální a charitativní. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Prostředky z fondu mohou být čerpány pouze na základě rozhodnutí synodní rady ČCE a v souladu s účelovým vymezením sbírek a darů. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

14 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v České republice Fond pro sociální a charitativní pomoc v ČR je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na pomoc při katastrofách v České republice. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v ČR; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. V konkrétních humanitárních situacích v ČR může synodní rada v souladu se statutem humanitární komise rozhodnout o uvolnění finančních prostředků, o jejichž využití rozhoduje humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

15 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině Fond pro sociální a charitativní pomoc je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na humanitární pomoc v zahraničí. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v cizině; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

16 Statut Fondu pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi Fond pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi je zřízen za účelem podpory studia bohoslovců kandidátů církevní služby a jáhnů, vikariátu a jáhenské praxe. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Z fondu se poskytují: Čl. 3 Čerpání fondu a) stipendia pro bohoslovce zapsané do seznamu kandidátů církevní služby o udělení stipendia rozhoduje synodní rada v souladu se Zásadami synodní rady pro poskytování stipendií; b) náklady na praxi bohoslovců (příspěvek hostícímu kazateli na stravu a nocleh) výši příspěvku stanoví synodní rada. Pokud student nebydlí a nestravuje se u kazatele a na praxi dojíždí, může mu být vyplacen příspěvek na cestovné, avšak pouze do výše částky, která by byla vyplacena kazateli, pokud by u něj student bydlel a stravoval se; c) náklady na odbornou literaturu kandidátů církevní služby a jáhnů studujících teologii ve výši Kč/rok o udělení příspěvku rozhoduje na základě žádosti studenta synodní rada; d) podpora písemně navržených projektů přípravy registrovaných zájemců (např. společné semináře, výuka hudby) o formě a výši podpory rozhoduje synodní rada; e) náklady spojené s vikariátem (s výjimkou platů vikářů, příplatků mentorům a nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; f) náklady spojené s jáhenskou praxí (s výjimkou platů jáhnů, příplatků mentorům, nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; g) náklady na pořízení taláru kazatelů v plné výši při vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti kazatele; h) náklady na pořízení taláru ordinovaných presbyterů ve výši 2/3 z celkové ceny vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti ordinovaného presbytera. Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK.

17 Statut Fondu církevní hudby Fond pro církevní hudbu je zřízen za účelem podpory činnosti celocírkevního kantora a poradního odboru církevní hudby. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary organizací: Verband evangelischer Kirchnemusikerinnen und Kirchenmusiker Deutschlands e.v., Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschlands e.v.); b) jiné domácí i zahraniční dary a sbírky. 1. Fond je možné čerpat na v návaznosti na rozpočet povšechného sboru na: a) náklady na letní kurzy pro varhaníky a kurzy pro sbormistry (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); b) hudební běh v Chotěboři (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); c) příprava CD pro časopis Český bratr (nahrávání, honoráře pro účinkující; kopírování a poštovné); d) nákup notových a metodických materiálů, které souvisejí se vzděláváním v oblasti církevní hudby; e) vydávání not či jiných hudebních publikací; f) náklady na činnost poradního odboru církevní hudby; g) opravy a ladění hudebních nástrojů v majetku povšechného sboru; h) dotace Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je celocírkevní kantor.

18 Statut Fondu pastoračních pracovníků Fond pastoračních pracovníků je zřízen za účelem pokrytí vedlejších nákladů spojených se zaměstnáváním pastoračních pracovníků. 1. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů ČCE, v nichž pastorační pracovník působí, vybíraný v souladu se Zásadami synodní rady pro pověřování pastoračních pracovníků. 2. Výše příspěvku na pastoračního pracovníka je dána výší jeho úvazku. Při sníženém pracovním úvazku se příspěvek od sboru poměrně krátí. Z fondu jsou hrazeny náklady na: a) stravenky pastoračních pracovníků; b) zákonné úrazové pojištění pastoračních pracovníků; c) životní nebo penzijní pojištění pastoračních pracovníků. d) podporu práce a vzdělávání pastoračních pracovníků. Správcem fondu je vedoucí personálního oddělení ÚCK.

19 Statut Fondu sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi Fond sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze sbírek konaných během večerních bohoslužeb v kostele u Martina ve Zdi. Sbírka z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Finanční prostředky ze sbírky jsou čerpány dle účelu sbírky v souladu se Statutem večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Správce fondu odešle finanční prostředky určenému příjemci na základě písemného podnětu pověřeného člena Martinského grémia. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání

20 Statut Fondu zahraničních darů Fond je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze zahraničních darů dle účelu, na nějž byly prostředky zahraničním dárcem poskytnuty. 1. Zdroj fondu tvoří účelové dary zahraničních dárců. 2. Tyto dary jsou získávány od partnerských a spřátelených církví a organizací na základě jednání partnerů u kulatého stolu, v rámci katalogu projektů GAW, pravidelných sbírek (Fastenopfer, Hoffnung für Osteuropa apod.) a na základě dalších jednání a fundraisingu ekumenického oddělení či dalších oddělení ÚCK. 1. Finanční prostředky jsou z fondu čerpány pouze v souladu s účelem, pro nějž byly poskytnuty. 2. Pokud má být konečným příjemcem finančních prostředků v souladu s účelem daru jiný subjekt než povšechný sbor, uzavře se před poskytnutím prostředku s tímto příjemcem písemná smlouva. 3. V případě, že je konečný příjemce povinen předložit zahraničnímu dárci závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu, na něž byly finanční prostředky poskytnuty, je mu po uzavření smlouvy zasláno 90 % těchto prostředků; zbylých 10 % obdrží až po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování. Ve smlouvě může být zakotven i jiný způsob poskytování finančních prostředků konečnému příjemci, je-li to vzhledem k povaze projektu či podmínkám stanoveným zahraničním dárcem třeba. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

21 Statut Fondu pro práci s mládeží 1. Fond pro práci s mládeží je zřízen za účelem podpory a rozvoje práce s mládeží. 2. Cílem fondu je zejména: a) podpora celocírkevních akcí a projektů mládeže, b) podpora vzdělávání pracovníků s mládeží, c) podpora vzniku regionálních a lokálních skupin mládeže, d) vydávání publikací a pomůcek. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení mládeže ÚCK podle čl V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem je fondu je vedoucí oddělení mládeže ÚCK.

22 Statut fondu výchovy Fond výchovy je zřízen za účelem podpory práce s dětmi, výchovy a vzdělávání v církvi. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

23 Statut Fondu pro podporu pobytů s lidmi s postižením Fond je zřízen za účelem za účelem podpory účasti znevýhodněných jednotlivců i rodin na pobytech pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK. Příspěvek z fondu je účastníkovi poskytnut formou slevy ceny pobytu. Zdroje fondu tvoří účelové sbírky a dary. O udělení příspěvku rozhoduje synodní rada na základě doporučení správce fondu. Synodní rada není tímto doporučením vázána. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

24 Statut Stavebního fondu Čl. 1Zřízení a účel fondu Stavební fond je určen ke krytí technického zhodnocení a nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku povšechného Českobratrské církve evangelické. Hmotný majetek představuje soubor nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru, který je veden v inventarizačních seznamech. Stavební fond lze rovněž použít ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku. Zdroje fondu tvoří: a) čerpání rezervy na opravy budov; b) účelové dary od zahraničních dárců; c) přijaté dotace nebo finanční dary od orgánů státní správy, nadací, fondů a individuálních tuzemských dárců; d) čerpání fondu celocírkevních repartic; e) výnos účelově vyhlášených sbírek; f) výnos z prodeje nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru; g) převod hospodářského výsledku (nebo jeho části) za minulé účetní období. Zdroje uložené na stavebním fondu lze použít ke krytí technického zhodnocení, nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku Českobratrské církve evangelické a ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku pouze na základě: a) schváleného rozpočtu Českobratrské církve evangelické pro daný kalendářní rok, ve kterém jsou investiční náklady, technické zhodnocení a náklady na opravy plánovány, b) rozhodnutí synodní rady zejména v souvislosti s řešením havarijních situací nebo v případech aktuální potřebnosti rekonstrukce či opravy, c) rozhodnutí synodní rady o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve, d) rozhodnutí synodu o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

25 Statut Automobilového fondu Fond je určen k podpoře nákupu automobilů pro farní sbory, kazatele a pracovníky ÚCK. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary; b) úroky z poskytnutých půjček. 1. O udělování půjček z automobilového fondu rozhoduje synodní rada. 2. Farnímu sboru může být poskytnuta půjčka na základě jeho žádosti podpořené kladným vyjádřením seniorátního výboru, a to do výše poloviny pořizovací ceny automobilu, nejvýše však ,- Kč. 3. Kazatelům a pracovníkům ÚCK (pracujícím na plný úvazek) může být poskytnuta půjčka na základě jejich žádosti, a to do výše ,- Kč. V případě kazatelů musí žádost obsahovat doporučení sboru, jehož je žadatel kazatelem, v případě pracovníků ÚCK doporučení jeho přímého nadřízeného. Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Ručitelem může být farní nebo seniorátní sbor, jehož je žadatel kazatelem, nebo fyzická osoba. Vhodnost ručitele v případě fyzických osob prokáže žadatel potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. 4. Využití půjčky doloží kazatel nebo pracovník ÚCK kopií platebního dokladu nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. 5. K půjčce se sjednává úrok ve výši 1% p.a. Půjčky jsou splatné nejpozději do tří let. 6. Půjčky na pořízení automobilu farnímu sboru, kazatelům a pracovníkům ÚCK jsou dávky nenárokovatelné. SR si vyhrazuje právo je neposkytnout. Jejich poskytnutí je kromě výše zmíněných požadavků vázáno objemem prostředků v automobilovém fondu. 7. Vzory smluv pro poskytnutí půjček, které tvoří přílohy tohoto statutu, vydává a je oprávněn měnit vedoucí tajemník ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice pro půjčky z automobilového fondu schválená synodní radou dne (SR/05/2011). 3. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

26 Statut Fondu repartic Fond je zřízen jako podpůrný zdroj ke krytí jednotlivých činností povšechného sboru. Prostředky fondu mohou být použity také jako zdroje pro jiné fondy povšechného sboru. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů v peněžní formě tzv. repartice. Fond je čerpán v souladu s rozpočtem povšechného sboru schváleným synodem ČCE. Pokud se čerpání fondu pro jednotlivá střediska odchýlí od rozpočtu o více než 20 %, schvaluje tuto odchylku synodní rada. V ostatních případech rozhoduje o odchylkách ekonomicko-provozní náměstek ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

27 Statut Fondu nemocničních kaplanů Tento fond je zřízen za účelem podpory práce nemocničních kaplanů. Z fondu jsou hrazeny zejména: a) vzdělávání a intervize nemocničních kaplanů; b) příspěvky na provozní náklady kaplanské práce; c) příspěvky na vybavení (liturgické pomůcky, telefon apod.). Zdroj fondu tvoří účelové dary. 1. O čerpání prostředků fondu rozhoduje společně správce fondu a koordinátor nemocničních kaplanů ČCE, a to na základě písemné žádosti nemocničního kaplana, jehož práce má být podpořena. Žádost musí obsahovat odůvodnění a rozpočet. Rozhodnutí koordinátora je podloženo většinovým souhlasem skupiny nemocničních kaplanů. 2. O průběhu čerpání fondu podává jednou ročně (k následujícího roku) zprávu synodní radě ČCE koordinátor nemocničních kaplanů ČCE. Správcem fondu je vedoucí úseku vzdělávání.

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více