Statut Fondu základního jmění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Fondu základního jmění"

Transkript

1 Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku. Fond rovněž slouží ke krytí poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotací z veřejných zdrojů účtovaných do výnosů. Zdroje fondu mohou mít peněžní i nepeněžní formu. Jedná se zejména o: a) hodnotu movitého a nemovitého majetku, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti povšechného sboru; b) bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, určený pro vlastní činnost; c) pořizovací cenu nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného a neodepisovaného dlouhodobého majetku. 1. Fond může být čerpán pouze na základě rozhodnutí synodní rady. 2. Zdroje uložené na fondu základního jmění lze na základě rozhodnutí synodní rady použít k naplnění rezervního, případně jiných fondů povšechného sboru. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

2 Statut Fondu základního jmění Kalich s.r.o. Fond slouží k peněžnímu vyjádření podílu povšechného na hmotném i nehmotném majetku společnosti Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Je součástí vlastního kapitálu povšechného sboru. Zdroje fondu tvoří: a) hodnota vstupního kapitálu, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti společnosti Kalich s.r.o.; b) hodnoty navyšování základního kapitálu po dobu trvání společnosti Kalich s.r.o. Zdroje uložené na fondu základního jmění Kalich s.r.o. lze snížit na základě notářsky ověřeného rozhodnutí společníků o snížení základního kapitálu společnosti. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

3 Statut Rezervního fondu 1. Rezervní fond vznikl na základě rozhodnutí synodní rady na jejím zasedání dne Rezervní fond je jedním z vlastních zdrojů povšechného sboru. Je zřízen za účelem krytí účetních ztrát. 3. O všech otázkách týkajících se rezervního fondu rozhoduje synodní rada. Zdroje fondu tvoří: a) zisk po zdanění; b) převody z jiných fondů. Na základě rozhodnutí synodní rady, příp. synodu ČCE je možné použít fond ke krytí ztrát povšechného sboru, v rozsahu tímto rozhodnutím stanoveným. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

4 Statut Fondu sbírek a darů Fond je zřízen jako zdroj sloužící k ukládání finančních prostředků nabytých povšechným sborem na základě darů, sbírek nebo dědictví, u kterých nebyl dárcem nebo zůstavitelem určen konkrétní účel. Zdroje fondu tvoří neúčelové dary, sbírky a dědictví. Na základě rozhodnutí synodní rady mohou prostředky fondu sloužit k financování činností povšechného sboru, k převodům na jiné fondy povšechného sboru nebo k darům jiným subjektům. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

5 Statut Tiskového fondu Tiskový fond je zřízen pro podporu vydávání tiskovin Českobratrské církve evangelické, a to zejména na vydávání: a) výroční zprávy ČCE; b) časopisu Český bratr; c) časopisu Bratrstvo; d) sbírky kázání; e) katechetické příručky. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s vydáváním tiskovin. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

6 Statut Fondu Diakonie ČCE Fond Diakonie ČCE je zřízen jako zdroj příspěvků ČCE na práci Diakonie ČCE. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. O zaslání finančních prostředků Diakonii ČCE v souladu s určením sbírky nebo daru rozhoduje správce fondu. 2. Správce fondu požaduje po Diakonii ČCE informaci o využití zaslaných prostředků. 3. Byla-li sbírka nebo dar účelově vázána, dbá správce fondu na to, aby byl tento účel zakotven v darovací smlouvě mezi ČCE a Diakonií ČCE. Správcem fondu je člen synodní rady, do jehož referátu náleží Diakonie ČCE.

7 Statut Fondu křesťanské služby Fond slouží k finanční výpomoci současným i bývalým zaměstnancům ČCE formou bezúročných půjček, příspěvků a darů. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. 1. Žadatel je o výpomoc povinen požádat písemně a je-li to nutné pro přiznání výpomoci, přiložit doklady prokazující výdaje spojené s účelem žádosti. 2. V případě žádosti o poskytnutí půjčky je její nedílnou součástí v případě žadatele kazatele nebo pastoračního pracovníka doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, v případě žadatele pracovníka ÚCK doporučení přímého nadřízeného. 3. O poskytnutí výpomoci rozhoduje synodní rada. V individuálním případě může synodní rada rozhodnout o poskytnutí výpomoci i nad stanovené limity. 4. Čerpání fondu je možno pouze tehdy, je-li na účtu aktivní zůstatek. Synodní rada má právo příspěvky krátit, či neschválit. Na poskytnutí výpomoci není právní nárok. Čl. 4 Výplata výpomoci 1. Výpomoc bude zdaněna ve smyslu aktuálně platných daňových předpisů. 2. Pokud je podmínkou pro daňovou uznatelnost nepeněžní plnění, musí být faktura vystavena na ČCE. Žadatel zašle originál faktury vystavené na povšechný sbor na adresu ÚCK, tato fakturu proplatí. Rozdíl mezi fakturovanou částkou a výší příspěvku bude žadateli odečten z výplaty za měsíc, ve kterém byla faktura uhrazena. 3. Příspěvky, které jsou poskytovány osobám v pracovněprávním vztahu, budou zdaněny a vyplaceny současně s platem za měsíc, ve kterém budou přiznány. Ostatním osobám budou vyplaceny do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí synodní o udělení příspěvku. 4. Půjčky budou poskytnuty do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o půjčce, ke které je připojeno prohlášení ručitele. 5. Pokud výpomoc podléhá dani darovací, tato výpomoc bude vyplacena a žadatel je povinen podat na příslušný finanční úřad přiznání k darovací dani. Čl. 5 Formy výpomoci A. Bezúročná půjčka na pořízení vlastního bydlení po ukončení činné služby kazatele do výše Kč. Pravidla poskytnutí půjčky

8 Půjčka může být poskytnuta těm kazatelům, kteří si v souvislosti s odchodem do důchodu pořizují dům nebo byt do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, družstevní byt nebo byt, který užívají pro vlastní bydlení, anebo provádějí rekonstrukci výše uvedených prostor podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení a uvolňují kazatelský byt. O půjčku mohou požádat kazatelé, kteří byli v činné církevní službě souhrnně nejméně 20 let. Při trvání činné církevní služby alespoň 10 let, může synodní rada rozhodnout o poskytnutí přiměřeně krácené částky. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Vhodnost ručitele žadatel prokáže potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. Při ukončení pracovního poměru z jiného důvodu, než je první odchod do důchodu, bude půjčka splatná do šesti měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. B. Bezúročná půjčka na koupi bytového zařízení do výše Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka na koupi bytového zařízení může být poskytnuta pouze kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem.

9 Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. C. Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace ve výši Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. V mimořádných případech může být tato půjčka poskytnuta i bývalým zaměstnancům ČCE v důchodu nebo pozůstalým rodinným příslušníkům po zaměstnancích ČCE. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. D. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení ročního kupónu MHD do výše ceny ročního kupónu MHD Pravidla poskytnutí půjčky

10 Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat roční jízdenku i ke služebním cestám a nebude účtovat zaměstnavateli náklady na místní jízdné. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byl kupon pořízen. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. E. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení Inkarty do výše ,-- Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat Inkartu i ke služebním cestám. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byla karta pořízena. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. F. Příspěvek na léčení (léky, hrazené lékařské výkony, zdravotní pomůcky) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek IV). G. Příspěvek na léčení (řešení obtížné finanční situace v souvislosti se závažným onemocněním) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK při pracovní neschopnosti trvající déle než 3 měsíce. Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4).

11 H. Příspěvek na léčení (lázně, rehabilitace) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli (kazateli nebo pracovníkovi ÚCK) může být příspěvek poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ I. Příspěvek při úmrtí v rodině (příspěvek na pohřebné) do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4). J. Příspěvek - pomoc v tíživé životní situaci do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Synodní rada má možnost dle svého uvážení rozhodnout o udělení příspěvku kazateli, pastoračnímu pracovníku, pracovníku ÚCK nebo v případě úmrtí jeho rodině do výše max Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny na účet obdarovaného neprodleně po podpisu darovací smlouvy oběma stranami. K. Refundace nákladů na stěhování do kazatelského bytu (25 % prokázaných nákladů na stěhování) Pravidla pro refundování nákladů Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho povoláním do sboru. Žadatel je povinen spolu se žádostí o úhradu a dokladem o zaplacení, předložit ještě další dvě nabídky stěhovacích firem, ze kterých bude patrné, že zvolil firmu, která nabídla nejnižší cenu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). L. Refundace prokázaných nákladů na stěhování při opuštění kazatelského bytu při odchodu do důchodu ve výši nejvýše Kč Pravidla pro refundování nákladů

12 Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho ukončením služby kazatele ČCE v důsledku odchodu do důchodu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). Čl. 6 Předložení žádosti synodní radě a předání podkladů pro zúčtování ekonomickému oddělení 1. Žádost o příspěvek z FKS předkládá na nejbližší termín zasedání synodní rady správce fondu. V případě, že je žádost schválena, předá správce fondu podklady ekonomickému oddělení k zúčtování nejpozději dva dny po verifikaci zápisu ze zasedání synodní rady spolu s formulářem. 2. Formulář bude opatřen následujícími podpisy: správce fondu správnost ověřil mzdová účetní vyplaceno ve mzdě za měsíc., u smluv srážky ze mzdy započaty měsícem.. pracovník ekonomického oddělení zaúčtoval Čl. 7 Správce fondu Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK. Čl. 8 Platnost statutu 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice synodní rady k Fondu křesťanské služby ze dne , č. SR/01/ Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

13 Statut Fondu sbírky sociální a charitativní pomoci Fond je zřízen jako zdroj krytí účelových výdajů souvisejících s činností povšechného v oblasti sociální a charitativní. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Prostředky z fondu mohou být čerpány pouze na základě rozhodnutí synodní rady ČCE a v souladu s účelovým vymezením sbírek a darů. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

14 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v České republice Fond pro sociální a charitativní pomoc v ČR je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na pomoc při katastrofách v České republice. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v ČR; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. V konkrétních humanitárních situacích v ČR může synodní rada v souladu se statutem humanitární komise rozhodnout o uvolnění finančních prostředků, o jejichž využití rozhoduje humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

15 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině Fond pro sociální a charitativní pomoc je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na humanitární pomoc v zahraničí. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v cizině; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

16 Statut Fondu pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi Fond pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi je zřízen za účelem podpory studia bohoslovců kandidátů církevní služby a jáhnů, vikariátu a jáhenské praxe. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Z fondu se poskytují: Čl. 3 Čerpání fondu a) stipendia pro bohoslovce zapsané do seznamu kandidátů církevní služby o udělení stipendia rozhoduje synodní rada v souladu se Zásadami synodní rady pro poskytování stipendií; b) náklady na praxi bohoslovců (příspěvek hostícímu kazateli na stravu a nocleh) výši příspěvku stanoví synodní rada. Pokud student nebydlí a nestravuje se u kazatele a na praxi dojíždí, může mu být vyplacen příspěvek na cestovné, avšak pouze do výše částky, která by byla vyplacena kazateli, pokud by u něj student bydlel a stravoval se; c) náklady na odbornou literaturu kandidátů církevní služby a jáhnů studujících teologii ve výši Kč/rok o udělení příspěvku rozhoduje na základě žádosti studenta synodní rada; d) podpora písemně navržených projektů přípravy registrovaných zájemců (např. společné semináře, výuka hudby) o formě a výši podpory rozhoduje synodní rada; e) náklady spojené s vikariátem (s výjimkou platů vikářů, příplatků mentorům a nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; f) náklady spojené s jáhenskou praxí (s výjimkou platů jáhnů, příplatků mentorům, nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; g) náklady na pořízení taláru kazatelů v plné výši při vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti kazatele; h) náklady na pořízení taláru ordinovaných presbyterů ve výši 2/3 z celkové ceny vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti ordinovaného presbytera. Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK.

17 Statut Fondu církevní hudby Fond pro církevní hudbu je zřízen za účelem podpory činnosti celocírkevního kantora a poradního odboru církevní hudby. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary organizací: Verband evangelischer Kirchnemusikerinnen und Kirchenmusiker Deutschlands e.v., Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschlands e.v.); b) jiné domácí i zahraniční dary a sbírky. 1. Fond je možné čerpat na v návaznosti na rozpočet povšechného sboru na: a) náklady na letní kurzy pro varhaníky a kurzy pro sbormistry (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); b) hudební běh v Chotěboři (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); c) příprava CD pro časopis Český bratr (nahrávání, honoráře pro účinkující; kopírování a poštovné); d) nákup notových a metodických materiálů, které souvisejí se vzděláváním v oblasti církevní hudby; e) vydávání not či jiných hudebních publikací; f) náklady na činnost poradního odboru církevní hudby; g) opravy a ladění hudebních nástrojů v majetku povšechného sboru; h) dotace Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je celocírkevní kantor.

18 Statut Fondu pastoračních pracovníků Fond pastoračních pracovníků je zřízen za účelem pokrytí vedlejších nákladů spojených se zaměstnáváním pastoračních pracovníků. 1. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů ČCE, v nichž pastorační pracovník působí, vybíraný v souladu se Zásadami synodní rady pro pověřování pastoračních pracovníků. 2. Výše příspěvku na pastoračního pracovníka je dána výší jeho úvazku. Při sníženém pracovním úvazku se příspěvek od sboru poměrně krátí. Z fondu jsou hrazeny náklady na: a) stravenky pastoračních pracovníků; b) zákonné úrazové pojištění pastoračních pracovníků; c) životní nebo penzijní pojištění pastoračních pracovníků. d) podporu práce a vzdělávání pastoračních pracovníků. Správcem fondu je vedoucí personálního oddělení ÚCK.

19 Statut Fondu sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi Fond sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze sbírek konaných během večerních bohoslužeb v kostele u Martina ve Zdi. Sbírka z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Finanční prostředky ze sbírky jsou čerpány dle účelu sbírky v souladu se Statutem večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Správce fondu odešle finanční prostředky určenému příjemci na základě písemného podnětu pověřeného člena Martinského grémia. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání

20 Statut Fondu zahraničních darů Fond je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze zahraničních darů dle účelu, na nějž byly prostředky zahraničním dárcem poskytnuty. 1. Zdroj fondu tvoří účelové dary zahraničních dárců. 2. Tyto dary jsou získávány od partnerských a spřátelených církví a organizací na základě jednání partnerů u kulatého stolu, v rámci katalogu projektů GAW, pravidelných sbírek (Fastenopfer, Hoffnung für Osteuropa apod.) a na základě dalších jednání a fundraisingu ekumenického oddělení či dalších oddělení ÚCK. 1. Finanční prostředky jsou z fondu čerpány pouze v souladu s účelem, pro nějž byly poskytnuty. 2. Pokud má být konečným příjemcem finančních prostředků v souladu s účelem daru jiný subjekt než povšechný sbor, uzavře se před poskytnutím prostředku s tímto příjemcem písemná smlouva. 3. V případě, že je konečný příjemce povinen předložit zahraničnímu dárci závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu, na něž byly finanční prostředky poskytnuty, je mu po uzavření smlouvy zasláno 90 % těchto prostředků; zbylých 10 % obdrží až po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování. Ve smlouvě může být zakotven i jiný způsob poskytování finančních prostředků konečnému příjemci, je-li to vzhledem k povaze projektu či podmínkám stanoveným zahraničním dárcem třeba. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

21 Statut Fondu pro práci s mládeží 1. Fond pro práci s mládeží je zřízen za účelem podpory a rozvoje práce s mládeží. 2. Cílem fondu je zejména: a) podpora celocírkevních akcí a projektů mládeže, b) podpora vzdělávání pracovníků s mládeží, c) podpora vzniku regionálních a lokálních skupin mládeže, d) vydávání publikací a pomůcek. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení mládeže ÚCK podle čl V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem je fondu je vedoucí oddělení mládeže ÚCK.

22 Statut fondu výchovy Fond výchovy je zřízen za účelem podpory práce s dětmi, výchovy a vzdělávání v církvi. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

23 Statut Fondu pro podporu pobytů s lidmi s postižením Fond je zřízen za účelem za účelem podpory účasti znevýhodněných jednotlivců i rodin na pobytech pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK. Příspěvek z fondu je účastníkovi poskytnut formou slevy ceny pobytu. Zdroje fondu tvoří účelové sbírky a dary. O udělení příspěvku rozhoduje synodní rada na základě doporučení správce fondu. Synodní rada není tímto doporučením vázána. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

24 Statut Stavebního fondu Čl. 1Zřízení a účel fondu Stavební fond je určen ke krytí technického zhodnocení a nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku povšechného Českobratrské církve evangelické. Hmotný majetek představuje soubor nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru, který je veden v inventarizačních seznamech. Stavební fond lze rovněž použít ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku. Zdroje fondu tvoří: a) čerpání rezervy na opravy budov; b) účelové dary od zahraničních dárců; c) přijaté dotace nebo finanční dary od orgánů státní správy, nadací, fondů a individuálních tuzemských dárců; d) čerpání fondu celocírkevních repartic; e) výnos účelově vyhlášených sbírek; f) výnos z prodeje nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru; g) převod hospodářského výsledku (nebo jeho části) za minulé účetní období. Zdroje uložené na stavebním fondu lze použít ke krytí technického zhodnocení, nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku Českobratrské církve evangelické a ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku pouze na základě: a) schváleného rozpočtu Českobratrské církve evangelické pro daný kalendářní rok, ve kterém jsou investiční náklady, technické zhodnocení a náklady na opravy plánovány, b) rozhodnutí synodní rady zejména v souvislosti s řešením havarijních situací nebo v případech aktuální potřebnosti rekonstrukce či opravy, c) rozhodnutí synodní rady o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve, d) rozhodnutí synodu o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

25 Statut Automobilového fondu Fond je určen k podpoře nákupu automobilů pro farní sbory, kazatele a pracovníky ÚCK. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary; b) úroky z poskytnutých půjček. 1. O udělování půjček z automobilového fondu rozhoduje synodní rada. 2. Farnímu sboru může být poskytnuta půjčka na základě jeho žádosti podpořené kladným vyjádřením seniorátního výboru, a to do výše poloviny pořizovací ceny automobilu, nejvýše však ,- Kč. 3. Kazatelům a pracovníkům ÚCK (pracujícím na plný úvazek) může být poskytnuta půjčka na základě jejich žádosti, a to do výše ,- Kč. V případě kazatelů musí žádost obsahovat doporučení sboru, jehož je žadatel kazatelem, v případě pracovníků ÚCK doporučení jeho přímého nadřízeného. Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Ručitelem může být farní nebo seniorátní sbor, jehož je žadatel kazatelem, nebo fyzická osoba. Vhodnost ručitele v případě fyzických osob prokáže žadatel potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. 4. Využití půjčky doloží kazatel nebo pracovník ÚCK kopií platebního dokladu nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. 5. K půjčce se sjednává úrok ve výši 1% p.a. Půjčky jsou splatné nejpozději do tří let. 6. Půjčky na pořízení automobilu farnímu sboru, kazatelům a pracovníkům ÚCK jsou dávky nenárokovatelné. SR si vyhrazuje právo je neposkytnout. Jejich poskytnutí je kromě výše zmíněných požadavků vázáno objemem prostředků v automobilovém fondu. 7. Vzory smluv pro poskytnutí půjček, které tvoří přílohy tohoto statutu, vydává a je oprávněn měnit vedoucí tajemník ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice pro půjčky z automobilového fondu schválená synodní radou dne (SR/05/2011). 3. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

26 Statut Fondu repartic Fond je zřízen jako podpůrný zdroj ke krytí jednotlivých činností povšechného sboru. Prostředky fondu mohou být použity také jako zdroje pro jiné fondy povšechného sboru. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů v peněžní formě tzv. repartice. Fond je čerpán v souladu s rozpočtem povšechného sboru schváleným synodem ČCE. Pokud se čerpání fondu pro jednotlivá střediska odchýlí od rozpočtu o více než 20 %, schvaluje tuto odchylku synodní rada. V ostatních případech rozhoduje o odchylkách ekonomicko-provozní náměstek ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

27 Statut Fondu nemocničních kaplanů Tento fond je zřízen za účelem podpory práce nemocničních kaplanů. Z fondu jsou hrazeny zejména: a) vzdělávání a intervize nemocničních kaplanů; b) příspěvky na provozní náklady kaplanské práce; c) příspěvky na vybavení (liturgické pomůcky, telefon apod.). Zdroj fondu tvoří účelové dary. 1. O čerpání prostředků fondu rozhoduje společně správce fondu a koordinátor nemocničních kaplanů ČCE, a to na základě písemné žádosti nemocničního kaplana, jehož práce má být podpořena. Žádost musí obsahovat odůvodnění a rozpočet. Rozhodnutí koordinátora je podloženo většinovým souhlasem skupiny nemocničních kaplanů. 2. O průběhu čerpání fondu podává jednou ročně (k následujícího roku) zprávu synodní radě ČCE koordinátor nemocničních kaplanů ČCE. Správcem fondu je vedoucí úseku vzdělávání.

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

TISK č. 8 A (Komise D)

TISK č. 8 A (Komise D) 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 3A. zasedání 34. synodu ČCE (4. 7. 5. 25) TISK 8A (Komise D) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 24 Účet Název účtu Částka v Kč Účet Název účtu Částka v Kč 5 Drobný

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH:

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Zřízení a účel Personálního fondu Čl. 2 Správní rada Personálního fondu Čl. 3 Investiční komise Personálního fondu Čl. 4 Příjmy Personálního fondu Čl. 5 Povinnosti

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

Příloha usnesení č. 102/12/2015

Příloha usnesení č. 102/12/2015 Příloha usnesení č. 102/12/2015 Zastupitelstvo obce se na svém 12. zasedání dne 3.12.2015 vydalo v souladu s ustanovením 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Více

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV

MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV MĚSTO BENEŠOV Rada města PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z GRANTOVÉHO FONDU MĚSTA BENEŠOV Účinnost: 01.01.2010 1 Obsah: strana: Článek I Legislativní rámec 3 Článek II Základní pojmy 3 Článek III. Účel

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2013. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2013 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu

Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu V Plzni dne 29. 11. 2013 Č. j.: 3989/2013 Opatření děkana č. 6/2013, kterým se stanoví pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu (Úplné znění předpisu) Čl. 1 Tvorba sociálního fondu 1. Sociální fond na

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P4/2014. pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P4/2014 pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun duben 2014 Článek 1 Účel fondu Pro uspokojení některých dalších nároků zaměstnanců v pracovním poměru k zaměstnavateli

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2012, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2013 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2012 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 2/2017. Pro tvorbu a užívání sociálního fondu. Návrh k jednání ZM. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 2/2017 Pro tvorbu a užívání sociálního fondu Návrh k jednání ZM Číslo: S/02/2017 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 12. 6. 2017 Účinnost

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

Právní předpis č.10. Město Jaroměř

Právní předpis č.10. Město Jaroměř Město Jaroměř Právní předpis č.10 Gestor: Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT Zásady pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory z rozpočtu města Jaroměře v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013

Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 22 v sociální oblasti pro rok 2013 v rámci J5 programu Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP Městská část Praha

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠT a SOU Louny, PO. Účinnost předpisu: Pořadové číslo: 2/2010. Název předpisu: Změny: SOŠT a SOU Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 14.1. 2010 Pořadové číslo: 2/2010 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název

Více

Pracovní materiál č. 5.1.

Pracovní materiál č. 5.1. Pracovní materiál č. 5.1. ZMĚNA ZÁSAD SOCIÁLNÍHO FONDU Pracovní materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.12.2016 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Stříbro, Předkládá:

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice Evidenční číslo 65/INA-VOK Číslo vydání: 6 INVESTIČNÍ FOND Účinnost od:

Více

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ MĚSTO LETOHRAD STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ Čl. 1 Poslání Fondu 1) Město Letohrad v zájmu péče o kulturní památky a vzhled města vytvořilo Fond regenerace kulturních památek (dále

Více

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 114/2002 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 27. března 2002 o fondu kulturních a sociálních potřeb Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007 Sb. Změna: 365/2010

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 12. 12. 2013 Zásady financování sociálních služeb SML Předkládá: Kamil Jan Svoboda Zpracoval: telefon:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace

I. Úvodní ustanovení. II. Účel dotace PRAVIDLA A PODMÍNKY pro poskytování dotace z rozpočtu města Fulneku určené k financování poskytování pečovatelské služby na území města Fulneku jako služby sociální I. Úvodní ustanovení 1. Dotací se rozumí

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 12/2011 k tvorbě a použití sociálního fondu Čl. 1 Předmět úpravy Toto opatření upravuje podmínky pro tvorbu a čerpání sociálního fondu

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení 1. Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více