Statut Fondu základního jmění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut Fondu základního jmění"

Transkript

1 Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého a krátkodobého majetku. Fond rovněž slouží ke krytí poměrné části odpisů majetku pořízeného z dotací z veřejných zdrojů účtovaných do výnosů. Zdroje fondu mohou mít peněžní i nepeněžní formu. Jedná se zejména o: a) hodnotu movitého a nemovitého majetku, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti povšechného sboru; b) bezúplatně nabytý dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, určený pro vlastní činnost; c) pořizovací cenu nově zjištěného a v účetnictví dosud nezaúčtovaného a neodepisovaného dlouhodobého majetku. 1. Fond může být čerpán pouze na základě rozhodnutí synodní rady. 2. Zdroje uložené na fondu základního jmění lze na základě rozhodnutí synodní rady použít k naplnění rezervního, případně jiných fondů povšechného sboru. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

2 Statut Fondu základního jmění Kalich s.r.o. Fond slouží k peněžnímu vyjádření podílu povšechného na hmotném i nehmotném majetku společnosti Kalich, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o. Je součástí vlastního kapitálu povšechného sboru. Zdroje fondu tvoří: a) hodnota vstupního kapitálu, sloužícího dlouhodobě k provozování vlastní činnosti společnosti Kalich s.r.o.; b) hodnoty navyšování základního kapitálu po dobu trvání společnosti Kalich s.r.o. Zdroje uložené na fondu základního jmění Kalich s.r.o. lze snížit na základě notářsky ověřeného rozhodnutí společníků o snížení základního kapitálu společnosti. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

3 Statut Rezervního fondu 1. Rezervní fond vznikl na základě rozhodnutí synodní rady na jejím zasedání dne Rezervní fond je jedním z vlastních zdrojů povšechného sboru. Je zřízen za účelem krytí účetních ztrát. 3. O všech otázkách týkajících se rezervního fondu rozhoduje synodní rada. Zdroje fondu tvoří: a) zisk po zdanění; b) převody z jiných fondů. Na základě rozhodnutí synodní rady, příp. synodu ČCE je možné použít fond ke krytí ztrát povšechného sboru, v rozsahu tímto rozhodnutím stanoveným. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

4 Statut Fondu sbírek a darů Fond je zřízen jako zdroj sloužící k ukládání finančních prostředků nabytých povšechným sborem na základě darů, sbírek nebo dědictví, u kterých nebyl dárcem nebo zůstavitelem určen konkrétní účel. Zdroje fondu tvoří neúčelové dary, sbírky a dědictví. Na základě rozhodnutí synodní rady mohou prostředky fondu sloužit k financování činností povšechného sboru, k převodům na jiné fondy povšechného sboru nebo k darům jiným subjektům. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

5 Statut Tiskového fondu Tiskový fond je zřízen pro podporu vydávání tiskovin Českobratrské církve evangelické, a to zejména na vydávání: a) výroční zprávy ČCE; b) časopisu Český bratr; c) časopisu Bratrstvo; d) sbírky kázání; e) katechetické příručky. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s vydáváním tiskovin. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

6 Statut Fondu Diakonie ČCE Fond Diakonie ČCE je zřízen jako zdroj příspěvků ČCE na práci Diakonie ČCE. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové dary. 1. O zaslání finančních prostředků Diakonii ČCE v souladu s určením sbírky nebo daru rozhoduje správce fondu. 2. Správce fondu požaduje po Diakonii ČCE informaci o využití zaslaných prostředků. 3. Byla-li sbírka nebo dar účelově vázána, dbá správce fondu na to, aby byl tento účel zakotven v darovací smlouvě mezi ČCE a Diakonií ČCE. Správcem fondu je člen synodní rady, do jehož referátu náleží Diakonie ČCE.

7 Statut Fondu křesťanské služby Fond slouží k finanční výpomoci současným i bývalým zaměstnancům ČCE formou bezúročných půjček, příspěvků a darů. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. 1. Žadatel je o výpomoc povinen požádat písemně a je-li to nutné pro přiznání výpomoci, přiložit doklady prokazující výdaje spojené s účelem žádosti. 2. V případě žádosti o poskytnutí půjčky je její nedílnou součástí v případě žadatele kazatele nebo pastoračního pracovníka doporučení seniorátního výboru příslušného seniorátu, v případě žadatele pracovníka ÚCK doporučení přímého nadřízeného. 3. O poskytnutí výpomoci rozhoduje synodní rada. V individuálním případě může synodní rada rozhodnout o poskytnutí výpomoci i nad stanovené limity. 4. Čerpání fondu je možno pouze tehdy, je-li na účtu aktivní zůstatek. Synodní rada má právo příspěvky krátit, či neschválit. Na poskytnutí výpomoci není právní nárok. Čl. 4 Výplata výpomoci 1. Výpomoc bude zdaněna ve smyslu aktuálně platných daňových předpisů. 2. Pokud je podmínkou pro daňovou uznatelnost nepeněžní plnění, musí být faktura vystavena na ČCE. Žadatel zašle originál faktury vystavené na povšechný sbor na adresu ÚCK, tato fakturu proplatí. Rozdíl mezi fakturovanou částkou a výší příspěvku bude žadateli odečten z výplaty za měsíc, ve kterém byla faktura uhrazena. 3. Příspěvky, které jsou poskytovány osobám v pracovněprávním vztahu, budou zdaněny a vyplaceny současně s platem za měsíc, ve kterém budou přiznány. Ostatním osobám budou vyplaceny do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí synodní o udělení příspěvku. 4. Půjčky budou poskytnuty do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o půjčce, ke které je připojeno prohlášení ručitele. 5. Pokud výpomoc podléhá dani darovací, tato výpomoc bude vyplacena a žadatel je povinen podat na příslušný finanční úřad přiznání k darovací dani. Čl. 5 Formy výpomoci A. Bezúročná půjčka na pořízení vlastního bydlení po ukončení činné služby kazatele do výše Kč. Pravidla poskytnutí půjčky

8 Půjčka může být poskytnuta těm kazatelům, kteří si v souvislosti s odchodem do důchodu pořizují dům nebo byt do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, družstevní byt nebo byt, který užívají pro vlastní bydlení, anebo provádějí rekonstrukci výše uvedených prostor podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení a uvolňují kazatelský byt. O půjčku mohou požádat kazatelé, kteří byli v činné církevní službě souhrnně nejméně 20 let. Při trvání činné církevní služby alespoň 10 let, může synodní rada rozhodnout o poskytnutí přiměřeně krácené částky. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Vhodnost ručitele žadatel prokáže potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. Při ukončení pracovního poměru z jiného důvodu, než je první odchod do důchodu, bude půjčka splatná do šesti měsíců ode dne ukončení pracovního poměru. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. B. Bezúročná půjčka na koupi bytového zařízení do výše Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka na koupi bytového zařízení může být poskytnuta pouze kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Využití půjčky doloží dlužník kopií platebního dokladu nejdéle do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem.

9 Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě, že bude půjčky použito v rozporu s účelem, za kterým byla poskytnuta, bude dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % dlužné částky a půjčka včetně smluvní pokuty se stává splatnou do jednoho měsíce ode dne, kdy byl dlužník věřitelem písemně vyzván k zaplacení, nejpozději pak do tří let ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. C. Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé finanční situace ve výši Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta kazatelům, pastoračním pracovníkům a pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. V mimořádných případech může být tato půjčka poskytnuta i bývalým zaměstnancům ČCE v důchodu nebo pozůstalým rodinným příslušníkům po zaměstnancích ČCE. Ručení Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. Ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky musí být připojeno prohlášení ručitele, kterým bude pohledávka zajištěna. V případě kazatele nebo pastoračního pracovníka může být ručitelem farní nebo seniorátní sbor, jímž je kazatel nebo pastorační pracovník povolán, nebo fyzická osoba. V případě pracovníků ÚCK je ručitelem fyzická osoba. Má-li být ručitelem fyzická osoba, prokáže žadatel vhodnost ručitele potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených na dobu tří let. Termín první splátky je šestý kalendářní měsíc ode dne uzavření smlouvy o půjčce. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. D. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení ročního kupónu MHD do výše ceny ročního kupónu MHD Pravidla poskytnutí půjčky

10 Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat roční jízdenku i ke služebním cestám a nebude účtovat zaměstnavateli náklady na místní jízdné. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byl kupon pořízen. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. E. Bezúročná půjčka zaměstnancům ÚCK na pořízení Inkarty do výše ,-- Kč Pravidla poskytnutí půjčky Půjčka může být poskytnuta pracovníkům ÚCK v pracovněprávním vztahu uzavřeném na dobu delší než jeden rok. Pracovník, jemuž bude půjčka poskytnuta, bude používat Inkartu i ke služebním cestám. Splatnost půjčky Půjčka je splatná v pravidelných měsíčních splátkách rozvržených do 10 měsíců. Termín první splátky je první kalendářní měsíc roku, na nějž byla karta pořízena. V případě ukončení pracovněprávního vztahu k ČCE se půjčka stává splatnou ke dni tohoto ukončení. V případě prodlení se splácením půjčky je dlužník povinen platit úroky z prodlení v zákonem určené výši. F. Příspěvek na léčení (léky, hrazené lékařské výkony, zdravotní pomůcky) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek IV). G. Příspěvek na léčení (řešení obtížné finanční situace v souvislosti se závažným onemocněním) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK při pracovní neschopnosti trvající déle než 3 měsíce. Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4).

11 H. Příspěvek na léčení (lázně, rehabilitace) do výše Kč za rok Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli (kazateli nebo pracovníkovi ÚCK) může být příspěvek poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ I. Příspěvek při úmrtí v rodině (příspěvek na pohřebné) do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Příspěvek může být poskytnut kazateli, pastoračnímu pracovníku nebo pracovníku ÚCK. Žadateli může být příspěvek poskytnut po předložení dokladů prokazujících vynaložené výdaje (viz článek 3). Příspěvek bude zdaněn a vyplacen současně s platem za měsíc, ve kterém byl přiznán (viz článek 4). J. Příspěvek - pomoc v tíživé životní situaci do výše Kč Pravidla pro poskytnutí příspěvku Synodní rada má možnost dle svého uvážení rozhodnout o udělení příspěvku kazateli, pastoračnímu pracovníku, pracovníku ÚCK nebo v případě úmrtí jeho rodině do výše max Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy. Finanční prostředky budou převedeny na účet obdarovaného neprodleně po podpisu darovací smlouvy oběma stranami. K. Refundace nákladů na stěhování do kazatelského bytu (25 % prokázaných nákladů na stěhování) Pravidla pro refundování nákladů Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho povoláním do sboru. Žadatel je povinen spolu se žádostí o úhradu a dokladem o zaplacení, předložit ještě další dvě nabídky stěhovacích firem, ze kterých bude patrné, že zvolil firmu, která nabídla nejnižší cenu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). L. Refundace prokázaných nákladů na stěhování při opuštění kazatelského bytu při odchodu do důchodu ve výši nejvýše Kč Pravidla pro refundování nákladů

12 Náklady na stěhování do kazatelského bytu jsou kazateli refundovány v souvislosti s jeho ukončením služby kazatele ČCE v důsledku odchodu do důchodu. Příspěvek může být poskytnut po předložení faktury vystavené na Českobratrskou církev evangelickou, Jungmannova 9, Praha 1, IČ , DIČ CZ (viz článek 4). Čl. 6 Předložení žádosti synodní radě a předání podkladů pro zúčtování ekonomickému oddělení 1. Žádost o příspěvek z FKS předkládá na nejbližší termín zasedání synodní rady správce fondu. V případě, že je žádost schválena, předá správce fondu podklady ekonomickému oddělení k zúčtování nejpozději dva dny po verifikaci zápisu ze zasedání synodní rady spolu s formulářem. 2. Formulář bude opatřen následujícími podpisy: správce fondu správnost ověřil mzdová účetní vyplaceno ve mzdě za měsíc., u smluv srážky ze mzdy započaty měsícem.. pracovník ekonomického oddělení zaúčtoval Čl. 7 Správce fondu Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK. Čl. 8 Platnost statutu 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice synodní rady k Fondu křesťanské služby ze dne , č. SR/01/ Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

13 Statut Fondu sbírky sociální a charitativní pomoci Fond je zřízen jako zdroj krytí účelových výdajů souvisejících s činností povšechného v oblasti sociální a charitativní. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Prostředky z fondu mohou být čerpány pouze na základě rozhodnutí synodní rady ČCE a v souladu s účelovým vymezením sbírek a darů. Správcem fondu je vedoucí tajemník ÚCK.

14 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v České republice Fond pro sociální a charitativní pomoc v ČR je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na pomoc při katastrofách v České republice. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v ČR; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. V konkrétních humanitárních situacích v ČR může synodní rada v souladu se statutem humanitární komise rozhodnout o uvolnění finančních prostředků, o jejichž využití rozhoduje humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

15 Statut Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině Fond pro sociální a charitativní pomoc je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků na humanitární pomoc v zahraničí. Zdroje fondu tvoří: a) mimořádné sbírky na pomoc při katastrofách v cizině; b) finanční prostředky převedené z Fondu Sbírka sociální a charitativní pomoci. O čerpání finančních prostředků rozhoduje synodní rada. Synodní rada může při svém rozhodování přihlédnout k doporučení humanitární komise. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

16 Statut Fondu pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi Fond pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi je zřízen za účelem podpory studia bohoslovců kandidátů církevní služby a jáhnů, vikariátu a jáhenské praxe. Zdroje fondu tvoří: a) celocírkevní sbírka; b) účelové sbírky a dary. Z fondu se poskytují: Čl. 3 Čerpání fondu a) stipendia pro bohoslovce zapsané do seznamu kandidátů církevní služby o udělení stipendia rozhoduje synodní rada v souladu se Zásadami synodní rady pro poskytování stipendií; b) náklady na praxi bohoslovců (příspěvek hostícímu kazateli na stravu a nocleh) výši příspěvku stanoví synodní rada. Pokud student nebydlí a nestravuje se u kazatele a na praxi dojíždí, může mu být vyplacen příspěvek na cestovné, avšak pouze do výše částky, která by byla vyplacena kazateli, pokud by u něj student bydlel a stravoval se; c) náklady na odbornou literaturu kandidátů církevní služby a jáhnů studujících teologii ve výši Kč/rok o udělení příspěvku rozhoduje na základě žádosti studenta synodní rada; d) podpora písemně navržených projektů přípravy registrovaných zájemců (např. společné semináře, výuka hudby) o formě a výši podpory rozhoduje synodní rada; e) náklady spojené s vikariátem (s výjimkou platů vikářů, příplatků mentorům a nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; f) náklady spojené s jáhenskou praxí (s výjimkou platů jáhnů, příplatků mentorům, nákladů na stravenky) finanční prostředky na tyto náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru; g) náklady na pořízení taláru kazatelů v plné výši při vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti kazatele; h) náklady na pořízení taláru ordinovaných presbyterů ve výši 2/3 z celkové ceny vstupu do církevní služby a v případě potřeby opakovaně v intervalu po 10 letech finanční prostředky na tyto náklady jsou poskytovány na základě žádosti ordinovaného presbytera. Správcem fondu je asistent vedoucího tajemníka ÚCK.

17 Statut Fondu církevní hudby Fond pro církevní hudbu je zřízen za účelem podpory činnosti celocírkevního kantora a poradního odboru církevní hudby. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary organizací: Verband evangelischer Kirchnemusikerinnen und Kirchenmusiker Deutschlands e.v., Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschlands e.v.); b) jiné domácí i zahraniční dary a sbírky. 1. Fond je možné čerpat na v návaznosti na rozpočet povšechného sboru na: a) náklady na letní kurzy pro varhaníky a kurzy pro sbormistry (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); b) hudební běh v Chotěboři (proplácení ubytování, stravování, cestovné příp. honoráře lektorů); c) příprava CD pro časopis Český bratr (nahrávání, honoráře pro účinkující; kopírování a poštovné); d) nákup notových a metodických materiálů, které souvisejí se vzděláváním v oblasti církevní hudby; e) vydávání not či jiných hudebních publikací; f) náklady na činnost poradního odboru církevní hudby; g) opravy a ladění hudebních nástrojů v majetku povšechného sboru; h) dotace Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je celocírkevní kantor.

18 Statut Fondu pastoračních pracovníků Fond pastoračních pracovníků je zřízen za účelem pokrytí vedlejších nákladů spojených se zaměstnáváním pastoračních pracovníků. 1. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů ČCE, v nichž pastorační pracovník působí, vybíraný v souladu se Zásadami synodní rady pro pověřování pastoračních pracovníků. 2. Výše příspěvku na pastoračního pracovníka je dána výší jeho úvazku. Při sníženém pracovním úvazku se příspěvek od sboru poměrně krátí. Z fondu jsou hrazeny náklady na: a) stravenky pastoračních pracovníků; b) zákonné úrazové pojištění pastoračních pracovníků; c) životní nebo penzijní pojištění pastoračních pracovníků. d) podporu práce a vzdělávání pastoračních pracovníků. Správcem fondu je vedoucí personálního oddělení ÚCK.

19 Statut Fondu sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi Fond sbírky z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze sbírek konaných během večerních bohoslužeb v kostele u Martina ve Zdi. Sbírka z večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Finanční prostředky ze sbírky jsou čerpány dle účelu sbírky v souladu se Statutem večerních bohoslužeb u Martina ve Zdi. Správce fondu odešle finanční prostředky určenému příjemci na základě písemného podnětu pověřeného člena Martinského grémia. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání

20 Statut Fondu zahraničních darů Fond je zřízen za účelem shromažďování a čerpání peněžních prostředků ze zahraničních darů dle účelu, na nějž byly prostředky zahraničním dárcem poskytnuty. 1. Zdroj fondu tvoří účelové dary zahraničních dárců. 2. Tyto dary jsou získávány od partnerských a spřátelených církví a organizací na základě jednání partnerů u kulatého stolu, v rámci katalogu projektů GAW, pravidelných sbírek (Fastenopfer, Hoffnung für Osteuropa apod.) a na základě dalších jednání a fundraisingu ekumenického oddělení či dalších oddělení ÚCK. 1. Finanční prostředky jsou z fondu čerpány pouze v souladu s účelem, pro nějž byly poskytnuty. 2. Pokud má být konečným příjemcem finančních prostředků v souladu s účelem daru jiný subjekt než povšechný sbor, uzavře se před poskytnutím prostředku s tímto příjemcem písemná smlouva. 3. V případě, že je konečný příjemce povinen předložit zahraničnímu dárci závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu, na něž byly finanční prostředky poskytnuty, je mu po uzavření smlouvy zasláno 90 % těchto prostředků; zbylých 10 % obdrží až po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování. Ve smlouvě může být zakotven i jiný způsob poskytování finančních prostředků konečnému příjemci, je-li to vzhledem k povaze projektu či podmínkám stanoveným zahraničním dárcem třeba. Správcem fondu je náměstek pro vnější vztahy vedoucího tajemníka ÚCK.

21 Statut Fondu pro práci s mládeží 1. Fond pro práci s mládeží je zřízen za účelem podpory a rozvoje práce s mládeží. 2. Cílem fondu je zejména: a) podpora celocírkevních akcí a projektů mládeže, b) podpora vzdělávání pracovníků s mládeží, c) podpora vzniku regionálních a lokálních skupin mládeže, d) vydávání publikací a pomůcek. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů. 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení mládeže ÚCK podle čl V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem je fondu je vedoucí oddělení mládeže ÚCK.

22 Statut fondu výchovy Fond výchovy je zřízen za účelem podpory práce s dětmi, výchovy a vzdělávání v církvi. Zdroje fondu tvoří dary, sbírky, dotace a příspěvky jiných subjektů 1. Finanční prostředky fondu jsou čerpány v souladu s rozpočtem povšechného sboru na částečné krytí nákladů spojených s činností oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. 2. V případě mimořádných účelových darů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu povšechného sboru, rozhoduje o čerpání synodní rada. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

23 Statut Fondu pro podporu pobytů s lidmi s postižením Fond je zřízen za účelem za účelem podpory účasti znevýhodněných jednotlivců i rodin na pobytech pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK. Příspěvek z fondu je účastníkovi poskytnut formou slevy ceny pobytu. Zdroje fondu tvoří účelové sbírky a dary. O udělení příspěvku rozhoduje synodní rada na základě doporučení správce fondu. Synodní rada není tímto doporučením vázána. Správcem fondu je vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK.

24 Statut Stavebního fondu Čl. 1Zřízení a účel fondu Stavební fond je určen ke krytí technického zhodnocení a nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku povšechného Českobratrské církve evangelické. Hmotný majetek představuje soubor nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru, který je veden v inventarizačních seznamech. Stavební fond lze rovněž použít ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku. Zdroje fondu tvoří: a) čerpání rezervy na opravy budov; b) účelové dary od zahraničních dárců; c) přijaté dotace nebo finanční dary od orgánů státní správy, nadací, fondů a individuálních tuzemských dárců; d) čerpání fondu celocírkevních repartic; e) výnos účelově vyhlášených sbírek; f) výnos z prodeje nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru; g) převod hospodářského výsledku (nebo jeho části) za minulé účetní období. Zdroje uložené na stavebním fondu lze použít ke krytí technického zhodnocení, nákladů na opravy stávajícího hmotného majetku Českobratrské církve evangelické a ke krytí nákladů spojených s pořízením nového hmotného majetku pouze na základě: a) schváleného rozpočtu Českobratrské církve evangelické pro daný kalendářní rok, ve kterém jsou investiční náklady, technické zhodnocení a náklady na opravy plánovány, b) rozhodnutí synodní rady zejména v souvislosti s řešením havarijních situací nebo v případech aktuální potřebnosti rekonstrukce či opravy, c) rozhodnutí synodní rady o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve, d) rozhodnutí synodu o pořízení nového majetku učiněné v souladu s Řádem hospodaření církve. Správcem fondu je ekonomicko-provozní náměstek vedoucího tajemníka ÚCK.

25 Statut Automobilového fondu Fond je určen k podpoře nákupu automobilů pro farní sbory, kazatele a pracovníky ÚCK. Zdroje fondu tvoří: a) účelové dary; b) úroky z poskytnutých půjček. 1. O udělování půjček z automobilového fondu rozhoduje synodní rada. 2. Farnímu sboru může být poskytnuta půjčka na základě jeho žádosti podpořené kladným vyjádřením seniorátního výboru, a to do výše poloviny pořizovací ceny automobilu, nejvýše však ,- Kč. 3. Kazatelům a pracovníkům ÚCK (pracujícím na plný úvazek) může být poskytnuta půjčka na základě jejich žádosti, a to do výše ,- Kč. V případě kazatelů musí žádost obsahovat doporučení sboru, jehož je žadatel kazatelem, v případě pracovníků ÚCK doporučení jeho přímého nadřízeného. Žadatel je povinen zajistit vhodného ručitele. Ručitelem může být farní nebo seniorátní sbor, jehož je žadatel kazatelem, nebo fyzická osoba. Vhodnost ručitele v případě fyzických osob prokáže žadatel potvrzením o výši příjmu vydaném zaměstnavatelem ručitele nebo jiným adekvátním dokladem. 4. Využití půjčky doloží kazatel nebo pracovník ÚCK kopií platebního dokladu nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí půjčky. 5. K půjčce se sjednává úrok ve výši 1% p.a. Půjčky jsou splatné nejpozději do tří let. 6. Půjčky na pořízení automobilu farnímu sboru, kazatelům a pracovníkům ÚCK jsou dávky nenárokovatelné. SR si vyhrazuje právo je neposkytnout. Jejich poskytnutí je kromě výše zmíněných požadavků vázáno objemem prostředků v automobilovém fondu. 7. Vzory smluv pro poskytnutí půjček, které tvoří přílohy tohoto statutu, vydává a je oprávněn měnit vedoucí tajemník ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK. 2. Tímto statutem se nahrazuje směrnice pro půjčky z automobilového fondu schválená synodní radou dne (SR/05/2011). 3. Synodní rada schválila tento statut na svém zasedání dne

26 Statut Fondu repartic Fond je zřízen jako podpůrný zdroj ke krytí jednotlivých činností povšechného sboru. Prostředky fondu mohou být použity také jako zdroje pro jiné fondy povšechného sboru. Zdroj fondu tvoří roční příspěvek od farních sborů v peněžní formě tzv. repartice. Fond je čerpán v souladu s rozpočtem povšechného sboru schváleným synodem ČCE. Pokud se čerpání fondu pro jednotlivá střediska odchýlí od rozpočtu o více než 20 %, schvaluje tuto odchylku synodní rada. V ostatních případech rozhoduje o odchylkách ekonomicko-provozní náměstek ÚCK. Správcem fondu je vedoucí ekonomického oddělení ÚCK.

27 Statut Fondu nemocničních kaplanů Tento fond je zřízen za účelem podpory práce nemocničních kaplanů. Z fondu jsou hrazeny zejména: a) vzdělávání a intervize nemocničních kaplanů; b) příspěvky na provozní náklady kaplanské práce; c) příspěvky na vybavení (liturgické pomůcky, telefon apod.). Zdroj fondu tvoří účelové dary. 1. O čerpání prostředků fondu rozhoduje společně správce fondu a koordinátor nemocničních kaplanů ČCE, a to na základě písemné žádosti nemocničního kaplana, jehož práce má být podpořena. Žádost musí obsahovat odůvodnění a rozpočet. Rozhodnutí koordinátora je podloženo většinovým souhlasem skupiny nemocničních kaplanů. 2. O průběhu čerpání fondu podává jednou ročně (k následujícího roku) zprávu synodní radě ČCE koordinátor nemocničních kaplanů ČCE. Správcem fondu je vedoucí úseku vzdělávání.

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU

STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU OBSAH: Čl. 1 Účel Personálního fondu Č l. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu Č l. 3 Správní rada Personálního fondu Čl. 4 Investiční výbor synodní rady Č l. 5 Příjmy

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty.

Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Pracovní řád díla Jeronymovy jednoty. Čl.1. Čl.2. Čl.3. Postavení a poslání Jeronymovy jednoty /dále jen JJ/. JJ je zvláštním zařízením českobratrské církve evangelické, bez právní subjektivity, zřízeným

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Příloha č. 2: Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu;

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU TISK č. 18/5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU 33. synod na svém 4. zasedání přijal v rámci

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK

Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK Činnost jednotlivých úseků a kanceláře vedoucího tajemníka ÚCK 1 Kancelář vedoucího tajemníka ÚCK 1.1 Sekretariát 1.1.1 Vůči synodu - zabezpečuje organizačně a administrativně zasedání synodu; - podílí

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více