Ročenka IS Orsoft 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka IS Orsoft 2008"

Transkript

1 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?... 3 Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové... 5 Evidence objednávek a smluv... 6 Poplatky... 6 Controlling rozpočtu... 7 Plán... 8 MODUL CONTROLLING... 8 Podsystém Q - Nákladový controlling... 8 Podsystém V Vnitropodniková banka... 9 MODUL SPRÁVA MAJETKU Podsystém G Majetek Podsystém I Investice MODUL LIDSKÉ ZDROJE Podsystém D Personalistika... 11

2 Podsystém T Mzdy Podsystém E Předzpracování mezd Podsystém C Cestovní příkazy MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba ZÁKLADNÍ MODUL Nový aplikační server MF server Podpora databází Orsoft web IS Orsoft a workflow Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok BUSINESS INTELLIGENCE (BI) BI Doklady BI Doprava BI CRM

3 ÚVODNÍ INFORMACE V IS Orsoft dochází v průběhu každého kalendářního roku k velkému množství změn, neustále jsou přidávány nové funkce, stávající postupy jsou modernizovány a optimalizovány. Změny jsou zrcadlem politické i ekonomické situace, odráží se v nich i měnící se struktura zákazníků používajících IS Orsoft a jejich požadavky a v neposlední řadě jsou úpravy i novinky vyvolávány vývojem informačních technologií. FINANČNÍ MODUL Finanční modul zahrnuje podsystém Finanční účetnictví (a zatím ještě i původní podsystémy Finance a Účetnictví) a podsystém Likvidace faktur. Podsystém P Finanční účetnictví V průběhu roku 2008 postupně přecházeli další zákazníci na nový podsystém Finanční účetnictví, bohužel i v závěru roku ještě stále podstatná část uživatelů pracovala s původními podsystémy Finance a Účetnictví. Hlavním důvodem k setrvávání u původního řešení je nejen zvyk a obava před krokem do neznáma, ale i skutečnost, že řada zákazníků preferuje jednodušší a průhlednější řešení před většími možnostmi nového, ale složitějšího systému. Naším cílem v podsystému Finanční účetnictví je proto trvalá snaha o zjednodušení a zprůhlednění používaných postupů. Tato snaha se prakticky promítla do sjednocení tuzemského a zahraničního stavového souboru, které by mělo být do konce roku 2008 realizováno u všech zákazníků. Dalším významným přínosem ke zjednodušení je možnost pořízení tzv. evidenčních vět do stavového souboru. V protikladu ke snaze o zjednodušení Finančního účetnictví byla nutnost zajistit přechod na euro u zákazníků, kteří se řídí slovenskou legislativou či vznik dalších factoringových společností, které používají ke komunikaci se zákazníky svá vlastní datová rozhraní. Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví? Využití nové datové základny: Datová základna Finančního účetnictví je používána i pro Controlling. V případě, že se zákazník rozhodne používat podsystém Controlling, je jeho nasazení jednodušší a rychlejší. Lze nastavit další uživatelské členění tzv. nositele. Jsou k dispozici uživatelsky definované pohledy na nositele (účetní knihy podle účtů, středisek, zakázek,...). Je nastavitelný stupeň interakce zaúčtování. Práce z jednoho místa: 3

4 Z prohlížení účetních knih je možnost tisků a pohledů až na prvotní doklad. Účetnictví v tuzemské a přepočtené měně. Výkaznictví podle nositelů. Využití technologických možností Orsoftu: Systémové a uživatelské filtry. Obecný aparát pro zadávání výběrových kritérií s možností uložení s vlastním názvem. Vlastní browse s barevným odlišením řádků. Datové výstupy v různých formátech (Excel, csv). Uspořádání jednotlivých kroků zpracování do uživatelsky definované dávky. Na druhou polovinu roku 2008 byla připravena vzdělávací kampaň s názvem Umíte využívat všechny funkce Finančního účetnictví?, jejímž cílem bylo seznámit s posledními novinkami a s méně známými a praktickými funkcemi Finančního účetnictví co největší okruh uživatelů. Stručný přehled praktických méně známých funkcí a novinek: Pořízení faktur přímo do stavového souboru ve formě evidenčních vět. Použití nových ikon pro zrychlení pohybu v nabídkách. Automatické generování zaokrouhlení v rozúčtování. Dodavatelské a odběratelské skonto. Generování opakovaných předpisů (leasingové smlouvy, nájmy apod.). Generování plateb při potvrzení zápočtů. Splátkový kalendář. Sloučené příkazy k úhradě. Avíza. Zastavené pohledávky do Komerční banky soubor CKM. Factoringové operace (k dispozici je ověřené datové rozhraní na šest factoringových společností). Využití elektronických dokumentů. Barevné Finanční účetnictví podbarvení řádků položkového stavového souboru či tabulkového přehledu pohledávek. 4

5 Obrázek 1 "Barevné" finanční účetnictví Do verze 9.1 Finančního účetnictví bylo zařazeno i jednoduché systémové workflow v oblasti zpracování dodavatelských faktur. Pro zákazníky řídící se slovenskou legislativou byly provedeny nezbytné úpravy zajišťující přechod na euro. Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové Skupina úloh Finanční účetnictví rozpočtové se v průběhu roku 2008 vyznačovala nejvyšší dynamikou rozvoje ze všech podsystémů. Bylo to podmíněno zejména některými novými implementacemi tohoto podsystému, ale také snahou nabídnout pro komplexní zpracování účetnictví a rozpočtu v územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích a neziskových organizacích homogenní produkt. Rozpočtové finanční účetnictví je koncipováno jako otevřený systém, který komunikuje s jinými ekonomickými systémy na základě dodávaných rozhraní. Proto může být i začleněn do stávajícího informačního systému obce či města. Poskytuje zároveň informace i pro manažerské řízení. 5

6 Rozpočtové finanční účetnictví umožňuje: Evidenci smluv a objednávek (kniha objednávek). Evidenci došlých faktur (kniha došlých faktur). Tvorbu příkazů k úhradě a elektronickou komunikaci s bankami (ABO). Hromadné generování předpisů pro poplatky (místní poplatky, pokuty, nájemné ). Zpracování hotovostní a účetní pokladny. Zpracování plateb z bankovních soupisek. Sledování saldokonta. Pořízení interních účetních dokladů. Vedení účetních knih včetně denních, měsíčních a ročních uzávěrek. Zpracování všech typů finančních i účetních výkazů včetně předepsaných výstupů pro krajský úřad. Zpracování výkazu DPH a souvisejících výkazů. Zjednodušené zpracování rozpočtu nebo rozšířenou formu sledování plnění rozpočtu včetně rozborů (Controlling rozpočtu). Samozřejmostí je množství předdefinovaných tiskových sestav a kontrolních opisů, možnost tvorby vlastních tiskových sestav, je umožněn export dat v uživatelem požadovaných strukturách do různých typů souborů (dbf, xls, txt, csv, html, xml). Jednoduchým způsobem lze definovat přístupová práva k datovým souborům pro jednotlivé uživatele až do úrovně jednotlivých položek rozpočtové skladby. Evidence objednávek a smluv Program slouží k evidenci odeslaných smluv a objednávek, dále je využíván pro potřeby účetnictví a evidence došlých faktur. Umožňuje ke každé objednávce sledovat její typ (objednávka nebo smlouva, výdaj z rozpočtu, z mimorozpočtových prostředků), rozpočtové roky, ze kterých bude uhrazena, doplnění rozpočtové skladby, příznak ukončení objednávky na základě proplacení došlých faktur a další informace. Objednávku lze uložit jako elektronický dokument a pak kdykoli vyvolat její prohlížení, k objednávce je možné zobrazit průběh čerpání rozpočtu na dané rozpočtové skladbě. Ukončené objednávky je možné vyřadit do archivu objednávek. Poplatky Úloha zajišťuje výpočet a automatické nebo ruční vystavení předpisů za místní poplatky definované v zákoně o místních poplatcích. Navíc je zde zahrnuta možnost vytvářet předpisy za sběr a svoz komunálního odpadu, další možností je uživatelsky nadefinovat až 99 dalších typů plateb, které obec nebo město vybírá smluvně v pravidelných časových 6

7 intervalech pro určitou skupinu obyvatel (nájemné z nebytových prostor, pečovatelská služba, poplatky za hroby apod.). Z předepsaných poplatků je umožněn výstup do souboru pro tisk složenek. K vydaným předpisům se zde evidují a na základě variabilních symbolů automaticky přiřazují platby a počítají zbývající dlužné částky. Poplatníci jednotlivých poplatků jsou navázáni na registr obyvatel nebo registr ekonomických subjektů, což umožňuje aktualizovat evidenční karty plátců poplatků před hromadným vystavováním předpisů poplatků. Controlling rozpočtu Controlling rozpočtu je připraven pro pracovníky, kteří mají na starost tvorbu a sledování plnění rozpočtu, zároveň poskytuje agregované údaje o plnění rozpočtu pro manažery. Umožňuje modelování (přípravu variant) rozpočtu podle hledisek, které si uživatel sám zvolí (podle rozpočtové skladby - oddíly, paragrafy, položky, v účelovém členění - účelové zdroje, akce, zakázky, i podle organizačního členění - kapitoly, organizace, odbory). Modely rozpočtu lze vytvářet nejen přímým pořízením, ale i generováním z účetní skutečnosti, z rozpočtu schváleného nebo upraveného z předchozích let, z modelů předchozích let nebo spojováním více modelů. Po schválení rozpočtu lze modelovat jeho úpravy včetně evidence rozpočtových opatření i rozpočtových změn (tj. úprav rozpočtu, které se neprovádějí na základě rozpočtových opatření). V controllingu rozpočtu lze navíc pracovat s rezervovanými rozpočtovými částkami včetně výpočtu tzv. očekávané skutečnosti. Rezervací částky v rozpočtu chápeme částku, na kterou správce rozpočtu vydal příslib finančního krytí při schvalování objednávky nebo faktury. Obrázek 2 Pohled na průběh čerpání rozpočtu 7

8 K dispozici jsou samozřejmě různé pohledy a tiskové výstupy pro rozbory čerpání rozpočtu vztažené k účetní i očekávané skutečnosti (opisy rozpočtů, přehledy čerpání, dluhová služba, výsledek hospodaření ). Plán Pro plánování v příspěvkových a neziskových organizacích nebo pro plánování hospodářské činnosti (na účtových třídách 5 a 6) slouží úloha Plán. Zahrnuje tvorbu plánů ročních, měsíčních nebo ročních s přepočtem do jednotlivých měsíců podle organizačního nebo účelového členění, umožňuje schválení a úpravy schváleného plánu včetně možnosti evidence změn, rychlé prohlížení agregovaných údajů skutečnosti a plánu (s interaktivním pohledem na prvotní záznamy) včetně pohledu na plnění plánu podle volitelných výběrových kritérií (i volitelného stupně agregace). Obsahuje tiskové výstupy opisy plánu, sestavy plnění plánu nebo výkazy zisku a ztráty za plánované údaje i údaje skutečnosti podle organizačního členění. MODUL CONTROLLING Modul Controlling zahrnuje podsystém Nákladový controlling a podsystém Vnitropodniková banka. Podsystém Q - Nákladový controlling Zatímco u ostatních podsystémů se dočtete, co bylo za rok 2008 nového, zde jsme se rozhodli zveřejnit spíše to, co nás očekává. Plíživě přicházející hospodářská krize vede naše stávající i budoucí zákazníky k zamyšlení, kde ušetřit a jak získat ty nejpodrobnější podklady pro svá budoucí rozhodnutí. Skutečnost, že Nákladový controlling nabízíme již od roku 2002, se promítla v tom, že autoři tohoto podsystému i naši konzultanti nasbírali dost zkušeností, které umožňují zákazníkům dodat kromě software i příslušné know-how spojené s implementací, pro různé druhy organizací a pro různé druhy činností. Jsme rádi, že tento komplexní přístup můžeme nabídnout právě v době, kdy opět začíná vzrůstat zájem o tuto problematiku. Nákladový controlling (někdy je používáno i pojmenování Kalkulační systém) je určen pro potřeby hromadné, sériové a zakázkové výroby nebo i jiných druhů činností. V rámci nákladového controllingu je k dispozici následující funkcionalita: Definice potřebných dimenzí nositelů dle příslušného druhu výroby činnosti, jimiž je zpravidla účet, útvar, zakázka, výrobek, činnost, položka kalkulace, položka nedokončené výroby, z dalších je možné vyjmenovat dimenzi zákazník, obchodní případ, nadřízená zakázka, typ zakázky, referent, popřípadě další dle potřeb zákazníka. 8

9 Definice ukazatelů, kde se zpravidla sledují variabilní náklady přímé (materiál, polotovar, kooperace, mzdy, OMN, zboží), variabilní náklady nepřímé (technologická režie, energie), fixní náklady (výroby, obchodu, správy), kalkulační položky (kalkulační odpisy, kalkulační nájemné, kalkulační mzda), výnosy (výrobky, služby, zboží), za aktivitu zisk, příspěvek na úhradu (marže), nákladovost, rentabilita. Sledování skutečnosti nákladů a výnosů, a to nejen za účty, ale i za uživatelem definované položky kalkulace, předpokládá se propojení finančního účetnictví s kalkulacemi. Sestavování plánu fixních - režijních a variabilních kalkulačních, v rámci fixních a kalkulačních plánů existuje podpora pro jejich sestavování včetně možnosti importu z jiných zdrojů (Excel). Podpora plánování, která umožňuje vytváření plánů ročních, kvartálních, měsíčních, pevných nebo operativních včetně korekce, zpravidla procentuelní, a to jak za celý plán, tak za jednotlivé položky. Vyhodnocení plánů proti skutečnosti i plánů mezi sebou. Sestavování různých kalkulačních vzorců pomocí kalkulačních položek. Rozpočet variabilních nepřímých a fixních nákladů, a to jak plán nebo skutečnost dle plánu nebo skutečnosti. Plánovaní a sledování skutečnosti pomoci přirážky/sazby. Podpora pro sledování správnosti přirážky/sazby, a to v případě potřeby i za jednotlivé položky kalkulace, zpravidla za nepřímé náklady. Podpora vnitropodnikového hospodaření. Podpora nedokončené výroby, (náběh, odvod). Vazba na externí informační systémy (mimo Orsoft). Řešení jednoduché (jen vyhodnocení nákladů oproti výnosům), nebo maximální (rozdělení na část výrobní, obchodní, popřípadě ostatních činností s tím, že tyto oblasti jsou metodicky propojeny). Podpora ostatních vnitropodnikových činností. Presentace dat v Bussines Intelligence. Podsystém V Vnitropodniková banka Podsystém Vnitropodniková banka doznal v průběhu roku 2008 významných změn. Změny byly vyvolány nejen požadavky nových zákazníků, ale také obecně rostoucími požadavky na rozsah a kvalitu poskytovaných funkcí. Změny byly natolik obsáhlé, že z praktických důvodů v průběhu roku koexistovaly dvě platné verze tohoto podsystému, ke sjednocení verzí došlo v závěru roku. V základu Vnitropodnikové spořitelny byla kompletně inovována navigace a bylo zrealizováno sjednocení standardů uživatelského rozhraní s ostatními podsystémy IS soft. Došlo ke změně na účtech (doplněna například možnost dohledávání dle tů), kompletně byl změněn soubor klientů i soubor pohybů. K dispozici jsou i násobné výpovědi W a nové výstupní formuláře. Byly rozšířeny možnosti styku s externí bankou o možnost zpracování bankovního výpisu ve vnitropodnikové bance, 9

10 možnost spárování platebních příkazů s výpisem z banky a možnost odeslání aktualizačního souboru pro evidenci bankovních karet. Vznikly také dvě úplně nové skupiny úloh Platební karty a Úvěry. V rámci skupiny úloh Platební karty je k dispozici: Evidence platebních karet k jednotlivým účtům. Možnost sehrávání dat v evidenci platebních karet mezi IS Orsoft a bankou. Skupina úloh Úvěry zahrnuje následující funkce: Možnost založení úvěrových účtů pro klienty. Možnost simulace úvěru pro klienta včetně splátkového kalendáře. Možnost odložení první splátky úvěru. MODUL SPRÁVA MAJETKU Tento modul zahrnuje podsystém Majetek a podsystém Investice. Podsystém G Majetek Podsystém Majetek patří již tradičně mezi podsystémy s vysokou uživatelskou přívětivostí a rozsáhlou nabídkou funkcí. V průběhu roku 2008 v něm probíhaly pouze drobnější změny, protože kapacity projekčního týmu byly využity v jiných podsystémech. Stručný přehled provedených změn: Zajištění přechodu na měnu Euro pro slovenské zákazníky (konverze korunových údajů, úpravy některých sestav a formulářů). Možnost výběru z kalendáře u datumových polí. Volitelné názvy polí v editačních oknech rozšíření. Možnost použití uživatelských číselníků pro položky na 3. záložce karty majetku. Příprava na přechod z klasifikace SKP na CZ-CPA. 10

11 V praxi bylo v průběhu roku 2008 zrealizováno např. zavedení čárových kódů v oblasti majetku ve firmě Orlíkkompresory v.d.. Podsystém I Investice V podsystému byl zajištěn zejména přechod na měnu Euro pro slovenské zákazníky. MODUL LIDSKÉ ZDROJE Modul Lidské zdroje sdružuje podsystémy, jejichž centrem je člověk zaměstnanec. Patří sem podsystém Personalistika, podsystém Mzdy, podsystém Předzpracování mezd a podsystém Cestovní příkazy. Podsystém D Personalistika Oblast Personalistiky je typická tím, že informace, které nejsou přímo svázány s legislativou, jsou velmi rozmanité a prakticky platí, že co personalista, to jiný názor na množství, způsob, uspořádání a prezentaci personálních informací. Rok 2008 byl pro uživatele podsystému Personalistika obdobím, kdy se postupně seznamovali s tím, co kompletně nová verze podsystému Personalistika nabízí. Tvůrci podsystému se v tomto období zaměřili zejména na zkvalitňování poskytovaných informací. Byla vytvořena řada nových výstupů mezi nejnáročnější například patřila Karta zaměstnance max. Některé výstupy jsou nově k dispozici ve formě přehledných grafů např. Kvalifikační struktura, Věková struktura, Sjednaná doba úvazku, Druh pracovního poměru. V oblasti elektronické komunikace s portálem veřejné správy bylo připraveno nové rozhraní pro Registr pojištěnců ČSSZ (věta ONZ), elektronickou formou lze podávat také Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám. V rámci úlohy Kvalifikace a vzdělávání došlo k rozšíření o sledování nákladů na školení. Od verze 9.1 je pro všechny zákazníky k dispozici i nová úloha s názvem Mzdový výměr, která obsahuje nástroje pro přípravu mzdových výměrů, jejich schvalování a také následný export do kmenových dat podsystému. Samozřejmostí jsou připravené opisy informací ze mzdového výběru, sestavy a formulářové tisky. V případě nových požadavků zákazníků může být tato úloha dále rozvíjena lze ji potenciálně využít pro plánování mzdových prostředků. V rámci přípravy startovacího balíčku nového produktu Orsoft web byla připravena jednoduchá úloha s názvem Vizitky zaměstnanců. 11

12 Kvalifikační struktura 45 42, , ,88 8,88 7 4,44 4,44 4 4, , ,22 2 2,22 2,22 2, bez vzdělání neúplné základní vzdělání základní vzdělání nižší střední vzdělání nižší střední odborné vzdělání střední nebo střední odborné vzdělání střední odborné vzdělání s výuč.listem úplné střední odborné vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání doktorské vzdělání Není uvedeno Obrázek 3 Graf kvalifikační struktury organizace Podsystém T Mzdy I v roce 2008 bezvýhradně platilo, že jde o podsystém, který byl nejvíce zmítán legislativními bouřemi či přeháňkami. Legislativní změny - nejen v oblasti nemocenských dávek - bylo nutné programově zajistit k následujícím termínům: - k k k k Samozřejmě nešlo o pouhé změny výpočetních algoritmů, ale zároveň o promítnutí změn do všech souvisejících úloh. Nejnáročnější legislativní změny bylo nutné promítnout do podsystému Mzdy samozřejmě na závěr kalendářního roku, protože od dochází k razantní změně ve způsobu vyplácení nemocenských dávek i ke změnám v oblasti daní a pojištění. Kromě neustálého průběžného zajišťování zákonných změn došlo také k zapracování několika nových algoritmů pro výpočet mezd, prémií a příplatků. Dále bylo zajištěno automatické zaúčtování zákonného pojištění. Vzniklo několik nových sestav například Vyúčtování daně z příjmu, Čtvrtletní výkaz P2-04, Rozbor přesčasové práce. 12

13 Podsystém Mzdy verze 9.1 poskytuje podporu pro používání konta pracovní doby. Dále je připravena zajímavá a praktická novinka zasílání výplatních lístků ve formátu PDF em. Předpokládáme, že ji v dnešní elektronické době použije (a ocení) mnoho uživatelů podsystému Mzdy. Další novinkou, která se objevila až koncem kalendářního roku, je použití workflow pro platový postup dle započitatelné praxe. Je určena pro organizace řídící se Zákonem o platu a zatím jde o jedno z prvních míst pro uplatnění systémového workflow v podsystému Mzdy. Obrázek 4 PDF výplatka 13

14 Podsystém E Předzpracování mezd V podsystému probíhaly v průběhu roku 2008 úpravy na základě podnětů jednotlivých uživatelů. Podsystém C Cestovní příkazy Podsystém Cestovní příkazy se v letošním roce zviditelnil zejména tím, že byl jako první upraven pro nový produkt Orsoft web. Přístup prostřednictvím webového prohlížeče je zatím pouze k tuzemským cestovním příkazům je možné pořídit nový cestovní příkaz, vytisknout jej a vytisknout si i přehled pracovních cest. MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Tyto moduly jsou tvořeny podsystémy Prodej, Skladování, Nákup a Výroba. Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba Vývoj ve skupině těchto podsystémů má řadu specifik. Mezi podsystémy existuje velké množství vzájemných a relativně těsných vazeb, které jsou neustále zdokonalovány. Vzhledem k tomu, že je v těchto podsystémech řešena zejména obchodní činnost, která je velmi rozmanitá, je typový základ podsystémů průběžně doplňován řadou zakázkových řešení pro různé typy zákazníků. V roce 2008 stejně jako v několika předcházejících letech byl rozvoj zaměřen zejména na oblast potravinářského průmyslu se specializací na pekárenství a byl ovlivněn probíhajícími implementacemi u nových zákazníků. Pod názvem Pekárenské speciality si možná představíte spíše lahodné a křupavé houstičky, koláče nebo voňavý chléb, ale v oblasti vývoje se pod tímto názvem skrývají speciální programové úpravy připravené pro pekárny. V Hradecké pekárně byla začátkem roku 2008 úspěšně dokončena implementace započatá v předcházejícím roce. Pro podporu specifických pekárenských činností byly realizovány následující funkce: Výrobní rezerva dle historie minulých odběrů. Import elektronických objednávek TESCO. Modifikace úlohy Rozvozy-Linky dle specifických požadavků. Modifikace dodacích listů. Příprava podkladů pro výrobu a expedici práce s počty přepravek. 14

15 Uzávěrka dne rozvozu. Práce s vratkami ve fakturaci. Export faktur do souborů ve formátech požadovaných odběrateli. Nově sledovaná výtěžnost v procentech v technicko-hospodářských normách. Definování plánovaných rezerv a předpeků na jednotlivé dny a výrobky v plánu výroby. Příprava rozpisů výroby, rozdělení na denní a noční směnu, započítávání rezerv a předpeků. Vytváření podkladů pro řidiče. Další pekárenské speciality byly připraveny pro firmu PaC Náchod šlo zejména o import objednávek ve formátu EDI pro řetězce Globus, Tesco, Billa, Makro a Ahold. Efektivnost obchodních a skladovacích činností lze výrazně zvýšit využíváním čárových kódů. V roce 2008 byla realizována implementace čárových kódů ve firmě Bratři Zátkové, a to ve skladu hotových výrobků a ve skladu nakoupeného zboží zejména pro zefektivnění procesů příjmu z výroby, expedice, inventury. Ve druhé polovině roku probíhal další projekt spojený s čárovými kódy ve firmě Adriana pod názvem Zakladačové sklady. Pro zákazníky, kteří nepoužívají čárové kódy, byla vytvořena úloha Paletové lístky. Je zde řešeno pořizování všech technických a obchodních parametrů k paletě a zároveň zápis do stavu skladu, příjem z výroby dle operátora, tisk paletových lístků a tisk řady nových parametrů na doklady jako jsou dodací listy a faktury. Pro firmu Veba textilní závody Broumov byla vytvořeno rozhraní na registrační pokladny, které zahrnuje export položek z ceníku Orsoftu pro zpracování registrační pokladnou, import realizovaného prodeje přes registrační pokladnu, generování dodacích listů při importu z pokladny, generování faktury na dodací list s cenami z importního souboru a tisk paletových štítků. Současně s neustálým rozvojem zakázkových řešení dochází i k rozvoji typového řešení, a to zejména zapracováním nových technologií. Například v podsystému Výroba byl poprvé použit nový efektivní způsob pořizování velkého množství údajů, pro nějž se vžil pracovní název pořizování v browse. Příklad je z podsystému Výroba, stejná forma pořízení je k dispozici i v podsystému Prodej. 15

16 Obrázek 5 Pořízení v browse Pro zákazníky, kteří se řídí podle slovenské legislativy, byla v prvním pololetí roku 2008 realizována první etapa přechodu na Euro, v závěru roku byly realizovány další úpravy související s definitivním používáním Eura na Slovensku od ZÁKLADNÍ MODUL Základní modul opěrný společný pilíř pro celý IS Orsoft je spíše známý pod označením Základní část. Z pohledu zákazníka obsahuje dvě části obsluhu kmenových dat (tj. společných dat pro více podsystémů IS Orsoft) a administraci IS Orsoft. Z pohledu vývoje zahrnuje Základní část především společné nástroje a technologie používané v IS Orsoft. V letošním roce se podařilo udělat několik významných kroků v používání nových technologií, věnujeme se jim proto podrobněji. Nový aplikační server MF server 5.0 Nový aplikační server je k dispozici pro operační systém Microsoft Windows Server (2000 a vyšší) a pro operační systém Linux (RHEL 4.0, SLES 9.x a vyšší). V první polovině roku byla úspěšně završena etapa ověřování funkčnosti IS Orsoft v novém provozním prostředí, které sebou přináší následující výhody: 16

17 Lepší podpora nových verzí Microsoft Windows tj. Windows Vista, Windows 2003 Server. Lepší podpora nových verzí Linuxu SuSe a Red Hat. Podpora 64 bitových platforem Orsoft 32bit, v budoucnu možnost 64 bitového Orsoftu. Možnost portace Oracle 11g a MS SQL Server Podpora využití webových služeb (Web Services). Možnost implementace nového produktu Orsoft web. Předpokládáme, že po přechodnou dobu budou pro operační systémy Windows a Linux vedle sebe koexistovat obě provozní prostředí. Cílem je však dosáhnout stavu, kdy bude u všech zákazníků používáno pouze nové provozní prostředí. Podpora databází V průběhu roku proběhla portace IS Orsoft na databázi MS SQL Server 2008 a na databázi Oracle 11g. Pro jednotlivé verze databáze Oracle bylo provedeno sjednocení databázových ovladačů. Orsoft web Orsoft web je nový produkt, který je určen pro zákazníky, kteří pracují s informačním systémem Orsoft. Umožňuje přístup k vybraným informacím z Orsoftu prostřednictvím webového prohlížeče. Nová forma přístupu k informacím uloženým v Orsoftu přináší zejména možnost rozšířit počet uživatelů i o další osoby např. o zaměstnance nebo manažery, kteří zatím s Orsoftem nepracovali. Ve svém důsledku to může samozřejmě vést ke zjednodušení firemních procesů. Orsoft web zprostředkovává přístup pouze k vybraným informacím Orsoftu, nepředpokládá se, že by kopíroval celou funkčnost informačního systému Orsoft. Ve druhé polovině roku byl připraven tzv. startovací balíček, který obsahuje agendu tuzemských cestovních příkazů a byl ověřován u pilotních zákazníků. Byla připravena také demoverze tohoto produktu, spustitelná z webových stránek ORTEXu. 17

18 Obrázek 6 Vzhled uživatelského rozhraní v prostředí Orsoft web IS Orsoft a workflow V průběhu 2. poloviny roku 2008 byly do Základní části zapracovány i nástroje pro workflow přesněji řečeno nástroje pro řízení firemních ekonomických či organizačních postupů. K dispozici jsou funkce pro definování či navrhování jednotlivých postupů, jejich sledování i vyhodnocování výsledků jednotlivých postupů. Postupy lze rozdělit na dvě skupiny. Na postupy uživatelské, které lze zajistit pomocí nástrojů v Základní části a jsou plně v režii každého uživatele a na postupy systémové, které jsou v některých částech závislé na speciálních programových úpravách v jednotlivých podystémech IS Orsoft. Workflow v IS Orsoft řeší požadavky, pro jejichž realizaci dosud nebyly k dispozici potřebné nástroje. Využívá také elektronické dokumenty a umožňuje snadný přístup k poznámkám, které je možné dělat jak k celému postupu, tak i k jednotlivým krokům pracovního postupu. Workflow je navrženo tak, aby respektovalo individuální potřeby jednotlivých uživatelů, ale zároveň může být provázáno s jednotlivými podsystémy IS Orsoft. Tím přináší workflow do IS Orsoft nejen novou kvalitu, ale i významný potenciál pro jeho další rozvoj. Vzhledem k tomu, že účastníky pracovních procesů mohou být v praxi často osoby, které nemají přístup do IS Orsoft (manažeři, zaměstnanci), bude část funkcí workflow zařazena i do nového produktu Orsoft web. Tím dojde i k podstatnému rozšíření využití workflow. Prostřednictvím přístupu přes webové rozhraní však bude možné provádět pouze interpretaci procesů, nikoliv jejich definování 18

19 Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok 2008 Podpora pro tabulkovou editaci v browse (rychlé pořízení velkého množství údajů na jedné obrazovce). Podpora pro konverze celého systému z jednoho místa. Oddělení uživatelského a systémového zálohování. Inovace nástrojů pro logování souborových operací (velmi účinné při diagnostice systému). Inovace výpisu systémových informací. Podpora elektronické komunikace s PVS a zdravotními pojišťovnami a update certifikátů včetně možnosti z internetu. Podpora pro hromadné odesílání ů z IS Orsoft. 19

20 Business Intelligence (BI) V roce 2008 bylo kromě standardních implementací IS Orsoft uskutečněno i několik velice zajímavých implementací Business Intelligence (příklady jsou uvedeny v následujícím textu). Dalším významným milníkem se pro nás stala nová verze prostředí pro BI Microsoft SQL Server Začali jsme též využívat Reporting Services, které umožňují vytvářet a publikovat grafické sestavy (intranet, , Sharepoint Portal Server, ) v různých formátech (html, pdf, xls, tiff, ). Tyto reporty lze navázat jak na OLAP data, tak i na jakýkoli jiný relační databázový zdroj. Na podzim roku 2008 také proběhl speciální seminář zaměřený pouze na problematiku BI, kde byly se současnými i potenciálními uživateli BI (na Moravě u skleničky) prodiskutovány aktuální problémy a zajímavosti z této oblasti. Seminář byl samozřejmě nejen zdrojem cenných informací, ale i inspirací pro další rozvoj. BI Doklady Zajímavou oblastí BI vytvořenou v roce 2008 je BI na Finančním účetnictví s rozpadem až na prvotní doklad. Lze vidět jak zaúčtování dokladu (strany MD a D), tak i veškeré další nositele nákladů využívané ve firmě. BI Doprava Pro společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. jsme vytvořili Business Intelligence nad modulem Doprava od Informatiky Kuzník. Lze sledovat a analyzovat jak jednotlivé cesty (kilometry, motohodiny), vyúčtování cest (komu a kolik bylo fakturováno), nákup PHM, normované spotřeby, reálné spotřeby PHM. Vozový park je setříděn dle několika dimenzí SPZ, typ vozidla, značka, řidič. BI CRM Naše společnost úspěšně implementuje systém pro řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. Ve firmě RETIA, a.s. vznikla potřeba kvalitních analýz nad daty, která v CRM mají. Vzniklo tedy BI sledující jednotlivé obchodní případy, jejich úspěšnost, konkurenci i s vazbou na fakturaci pro zjišťování fakturovaných, uhrazených částek a pohledávek (faktury jsou v Microsoft Dynamics AX). 20

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o.

číslo 2 news Informační systém SlimOffice Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. číslo 2 news Informační občasník nejen pro zákazníky společnosti SLIM, s.r.o. Editorial Vážení uživatelé, přichází konec léta a s ním druhé (tentokráte elektronické) vydání našeho časopisu SLIM news. Věříme,

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více