Ročenka IS Orsoft 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka IS Orsoft 2008"

Transkript

1 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?... 3 Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové... 5 Evidence objednávek a smluv... 6 Poplatky... 6 Controlling rozpočtu... 7 Plán... 8 MODUL CONTROLLING... 8 Podsystém Q - Nákladový controlling... 8 Podsystém V Vnitropodniková banka... 9 MODUL SPRÁVA MAJETKU Podsystém G Majetek Podsystém I Investice MODUL LIDSKÉ ZDROJE Podsystém D Personalistika... 11

2 Podsystém T Mzdy Podsystém E Předzpracování mezd Podsystém C Cestovní příkazy MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba ZÁKLADNÍ MODUL Nový aplikační server MF server Podpora databází Orsoft web IS Orsoft a workflow Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok BUSINESS INTELLIGENCE (BI) BI Doklady BI Doprava BI CRM

3 ÚVODNÍ INFORMACE V IS Orsoft dochází v průběhu každého kalendářního roku k velkému množství změn, neustále jsou přidávány nové funkce, stávající postupy jsou modernizovány a optimalizovány. Změny jsou zrcadlem politické i ekonomické situace, odráží se v nich i měnící se struktura zákazníků používajících IS Orsoft a jejich požadavky a v neposlední řadě jsou úpravy i novinky vyvolávány vývojem informačních technologií. FINANČNÍ MODUL Finanční modul zahrnuje podsystém Finanční účetnictví (a zatím ještě i původní podsystémy Finance a Účetnictví) a podsystém Likvidace faktur. Podsystém P Finanční účetnictví V průběhu roku 2008 postupně přecházeli další zákazníci na nový podsystém Finanční účetnictví, bohužel i v závěru roku ještě stále podstatná část uživatelů pracovala s původními podsystémy Finance a Účetnictví. Hlavním důvodem k setrvávání u původního řešení je nejen zvyk a obava před krokem do neznáma, ale i skutečnost, že řada zákazníků preferuje jednodušší a průhlednější řešení před většími možnostmi nového, ale složitějšího systému. Naším cílem v podsystému Finanční účetnictví je proto trvalá snaha o zjednodušení a zprůhlednění používaných postupů. Tato snaha se prakticky promítla do sjednocení tuzemského a zahraničního stavového souboru, které by mělo být do konce roku 2008 realizováno u všech zákazníků. Dalším významným přínosem ke zjednodušení je možnost pořízení tzv. evidenčních vět do stavového souboru. V protikladu ke snaze o zjednodušení Finančního účetnictví byla nutnost zajistit přechod na euro u zákazníků, kteří se řídí slovenskou legislativou či vznik dalších factoringových společností, které používají ke komunikaci se zákazníky svá vlastní datová rozhraní. Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví? Využití nové datové základny: Datová základna Finančního účetnictví je používána i pro Controlling. V případě, že se zákazník rozhodne používat podsystém Controlling, je jeho nasazení jednodušší a rychlejší. Lze nastavit další uživatelské členění tzv. nositele. Jsou k dispozici uživatelsky definované pohledy na nositele (účetní knihy podle účtů, středisek, zakázek,...). Je nastavitelný stupeň interakce zaúčtování. Práce z jednoho místa: 3

4 Z prohlížení účetních knih je možnost tisků a pohledů až na prvotní doklad. Účetnictví v tuzemské a přepočtené měně. Výkaznictví podle nositelů. Využití technologických možností Orsoftu: Systémové a uživatelské filtry. Obecný aparát pro zadávání výběrových kritérií s možností uložení s vlastním názvem. Vlastní browse s barevným odlišením řádků. Datové výstupy v různých formátech (Excel, csv). Uspořádání jednotlivých kroků zpracování do uživatelsky definované dávky. Na druhou polovinu roku 2008 byla připravena vzdělávací kampaň s názvem Umíte využívat všechny funkce Finančního účetnictví?, jejímž cílem bylo seznámit s posledními novinkami a s méně známými a praktickými funkcemi Finančního účetnictví co největší okruh uživatelů. Stručný přehled praktických méně známých funkcí a novinek: Pořízení faktur přímo do stavového souboru ve formě evidenčních vět. Použití nových ikon pro zrychlení pohybu v nabídkách. Automatické generování zaokrouhlení v rozúčtování. Dodavatelské a odběratelské skonto. Generování opakovaných předpisů (leasingové smlouvy, nájmy apod.). Generování plateb při potvrzení zápočtů. Splátkový kalendář. Sloučené příkazy k úhradě. Avíza. Zastavené pohledávky do Komerční banky soubor CKM. Factoringové operace (k dispozici je ověřené datové rozhraní na šest factoringových společností). Využití elektronických dokumentů. Barevné Finanční účetnictví podbarvení řádků položkového stavového souboru či tabulkového přehledu pohledávek. 4

5 Obrázek 1 "Barevné" finanční účetnictví Do verze 9.1 Finančního účetnictví bylo zařazeno i jednoduché systémové workflow v oblasti zpracování dodavatelských faktur. Pro zákazníky řídící se slovenskou legislativou byly provedeny nezbytné úpravy zajišťující přechod na euro. Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové Skupina úloh Finanční účetnictví rozpočtové se v průběhu roku 2008 vyznačovala nejvyšší dynamikou rozvoje ze všech podsystémů. Bylo to podmíněno zejména některými novými implementacemi tohoto podsystému, ale také snahou nabídnout pro komplexní zpracování účetnictví a rozpočtu v územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích a neziskových organizacích homogenní produkt. Rozpočtové finanční účetnictví je koncipováno jako otevřený systém, který komunikuje s jinými ekonomickými systémy na základě dodávaných rozhraní. Proto může být i začleněn do stávajícího informačního systému obce či města. Poskytuje zároveň informace i pro manažerské řízení. 5

6 Rozpočtové finanční účetnictví umožňuje: Evidenci smluv a objednávek (kniha objednávek). Evidenci došlých faktur (kniha došlých faktur). Tvorbu příkazů k úhradě a elektronickou komunikaci s bankami (ABO). Hromadné generování předpisů pro poplatky (místní poplatky, pokuty, nájemné ). Zpracování hotovostní a účetní pokladny. Zpracování plateb z bankovních soupisek. Sledování saldokonta. Pořízení interních účetních dokladů. Vedení účetních knih včetně denních, měsíčních a ročních uzávěrek. Zpracování všech typů finančních i účetních výkazů včetně předepsaných výstupů pro krajský úřad. Zpracování výkazu DPH a souvisejících výkazů. Zjednodušené zpracování rozpočtu nebo rozšířenou formu sledování plnění rozpočtu včetně rozborů (Controlling rozpočtu). Samozřejmostí je množství předdefinovaných tiskových sestav a kontrolních opisů, možnost tvorby vlastních tiskových sestav, je umožněn export dat v uživatelem požadovaných strukturách do různých typů souborů (dbf, xls, txt, csv, html, xml). Jednoduchým způsobem lze definovat přístupová práva k datovým souborům pro jednotlivé uživatele až do úrovně jednotlivých položek rozpočtové skladby. Evidence objednávek a smluv Program slouží k evidenci odeslaných smluv a objednávek, dále je využíván pro potřeby účetnictví a evidence došlých faktur. Umožňuje ke každé objednávce sledovat její typ (objednávka nebo smlouva, výdaj z rozpočtu, z mimorozpočtových prostředků), rozpočtové roky, ze kterých bude uhrazena, doplnění rozpočtové skladby, příznak ukončení objednávky na základě proplacení došlých faktur a další informace. Objednávku lze uložit jako elektronický dokument a pak kdykoli vyvolat její prohlížení, k objednávce je možné zobrazit průběh čerpání rozpočtu na dané rozpočtové skladbě. Ukončené objednávky je možné vyřadit do archivu objednávek. Poplatky Úloha zajišťuje výpočet a automatické nebo ruční vystavení předpisů za místní poplatky definované v zákoně o místních poplatcích. Navíc je zde zahrnuta možnost vytvářet předpisy za sběr a svoz komunálního odpadu, další možností je uživatelsky nadefinovat až 99 dalších typů plateb, které obec nebo město vybírá smluvně v pravidelných časových 6

7 intervalech pro určitou skupinu obyvatel (nájemné z nebytových prostor, pečovatelská služba, poplatky za hroby apod.). Z předepsaných poplatků je umožněn výstup do souboru pro tisk složenek. K vydaným předpisům se zde evidují a na základě variabilních symbolů automaticky přiřazují platby a počítají zbývající dlužné částky. Poplatníci jednotlivých poplatků jsou navázáni na registr obyvatel nebo registr ekonomických subjektů, což umožňuje aktualizovat evidenční karty plátců poplatků před hromadným vystavováním předpisů poplatků. Controlling rozpočtu Controlling rozpočtu je připraven pro pracovníky, kteří mají na starost tvorbu a sledování plnění rozpočtu, zároveň poskytuje agregované údaje o plnění rozpočtu pro manažery. Umožňuje modelování (přípravu variant) rozpočtu podle hledisek, které si uživatel sám zvolí (podle rozpočtové skladby - oddíly, paragrafy, položky, v účelovém členění - účelové zdroje, akce, zakázky, i podle organizačního členění - kapitoly, organizace, odbory). Modely rozpočtu lze vytvářet nejen přímým pořízením, ale i generováním z účetní skutečnosti, z rozpočtu schváleného nebo upraveného z předchozích let, z modelů předchozích let nebo spojováním více modelů. Po schválení rozpočtu lze modelovat jeho úpravy včetně evidence rozpočtových opatření i rozpočtových změn (tj. úprav rozpočtu, které se neprovádějí na základě rozpočtových opatření). V controllingu rozpočtu lze navíc pracovat s rezervovanými rozpočtovými částkami včetně výpočtu tzv. očekávané skutečnosti. Rezervací částky v rozpočtu chápeme částku, na kterou správce rozpočtu vydal příslib finančního krytí při schvalování objednávky nebo faktury. Obrázek 2 Pohled na průběh čerpání rozpočtu 7

8 K dispozici jsou samozřejmě různé pohledy a tiskové výstupy pro rozbory čerpání rozpočtu vztažené k účetní i očekávané skutečnosti (opisy rozpočtů, přehledy čerpání, dluhová služba, výsledek hospodaření ). Plán Pro plánování v příspěvkových a neziskových organizacích nebo pro plánování hospodářské činnosti (na účtových třídách 5 a 6) slouží úloha Plán. Zahrnuje tvorbu plánů ročních, měsíčních nebo ročních s přepočtem do jednotlivých měsíců podle organizačního nebo účelového členění, umožňuje schválení a úpravy schváleného plánu včetně možnosti evidence změn, rychlé prohlížení agregovaných údajů skutečnosti a plánu (s interaktivním pohledem na prvotní záznamy) včetně pohledu na plnění plánu podle volitelných výběrových kritérií (i volitelného stupně agregace). Obsahuje tiskové výstupy opisy plánu, sestavy plnění plánu nebo výkazy zisku a ztráty za plánované údaje i údaje skutečnosti podle organizačního členění. MODUL CONTROLLING Modul Controlling zahrnuje podsystém Nákladový controlling a podsystém Vnitropodniková banka. Podsystém Q - Nákladový controlling Zatímco u ostatních podsystémů se dočtete, co bylo za rok 2008 nového, zde jsme se rozhodli zveřejnit spíše to, co nás očekává. Plíživě přicházející hospodářská krize vede naše stávající i budoucí zákazníky k zamyšlení, kde ušetřit a jak získat ty nejpodrobnější podklady pro svá budoucí rozhodnutí. Skutečnost, že Nákladový controlling nabízíme již od roku 2002, se promítla v tom, že autoři tohoto podsystému i naši konzultanti nasbírali dost zkušeností, které umožňují zákazníkům dodat kromě software i příslušné know-how spojené s implementací, pro různé druhy organizací a pro různé druhy činností. Jsme rádi, že tento komplexní přístup můžeme nabídnout právě v době, kdy opět začíná vzrůstat zájem o tuto problematiku. Nákladový controlling (někdy je používáno i pojmenování Kalkulační systém) je určen pro potřeby hromadné, sériové a zakázkové výroby nebo i jiných druhů činností. V rámci nákladového controllingu je k dispozici následující funkcionalita: Definice potřebných dimenzí nositelů dle příslušného druhu výroby činnosti, jimiž je zpravidla účet, útvar, zakázka, výrobek, činnost, položka kalkulace, položka nedokončené výroby, z dalších je možné vyjmenovat dimenzi zákazník, obchodní případ, nadřízená zakázka, typ zakázky, referent, popřípadě další dle potřeb zákazníka. 8

9 Definice ukazatelů, kde se zpravidla sledují variabilní náklady přímé (materiál, polotovar, kooperace, mzdy, OMN, zboží), variabilní náklady nepřímé (technologická režie, energie), fixní náklady (výroby, obchodu, správy), kalkulační položky (kalkulační odpisy, kalkulační nájemné, kalkulační mzda), výnosy (výrobky, služby, zboží), za aktivitu zisk, příspěvek na úhradu (marže), nákladovost, rentabilita. Sledování skutečnosti nákladů a výnosů, a to nejen za účty, ale i za uživatelem definované položky kalkulace, předpokládá se propojení finančního účetnictví s kalkulacemi. Sestavování plánu fixních - režijních a variabilních kalkulačních, v rámci fixních a kalkulačních plánů existuje podpora pro jejich sestavování včetně možnosti importu z jiných zdrojů (Excel). Podpora plánování, která umožňuje vytváření plánů ročních, kvartálních, měsíčních, pevných nebo operativních včetně korekce, zpravidla procentuelní, a to jak za celý plán, tak za jednotlivé položky. Vyhodnocení plánů proti skutečnosti i plánů mezi sebou. Sestavování různých kalkulačních vzorců pomocí kalkulačních položek. Rozpočet variabilních nepřímých a fixních nákladů, a to jak plán nebo skutečnost dle plánu nebo skutečnosti. Plánovaní a sledování skutečnosti pomoci přirážky/sazby. Podpora pro sledování správnosti přirážky/sazby, a to v případě potřeby i za jednotlivé položky kalkulace, zpravidla za nepřímé náklady. Podpora vnitropodnikového hospodaření. Podpora nedokončené výroby, (náběh, odvod). Vazba na externí informační systémy (mimo Orsoft). Řešení jednoduché (jen vyhodnocení nákladů oproti výnosům), nebo maximální (rozdělení na část výrobní, obchodní, popřípadě ostatních činností s tím, že tyto oblasti jsou metodicky propojeny). Podpora ostatních vnitropodnikových činností. Presentace dat v Bussines Intelligence. Podsystém V Vnitropodniková banka Podsystém Vnitropodniková banka doznal v průběhu roku 2008 významných změn. Změny byly vyvolány nejen požadavky nových zákazníků, ale také obecně rostoucími požadavky na rozsah a kvalitu poskytovaných funkcí. Změny byly natolik obsáhlé, že z praktických důvodů v průběhu roku koexistovaly dvě platné verze tohoto podsystému, ke sjednocení verzí došlo v závěru roku. V základu Vnitropodnikové spořitelny byla kompletně inovována navigace a bylo zrealizováno sjednocení standardů uživatelského rozhraní s ostatními podsystémy IS soft. Došlo ke změně na účtech (doplněna například možnost dohledávání dle tů), kompletně byl změněn soubor klientů i soubor pohybů. K dispozici jsou i násobné výpovědi W a nové výstupní formuláře. Byly rozšířeny možnosti styku s externí bankou o možnost zpracování bankovního výpisu ve vnitropodnikové bance, 9

10 možnost spárování platebních příkazů s výpisem z banky a možnost odeslání aktualizačního souboru pro evidenci bankovních karet. Vznikly také dvě úplně nové skupiny úloh Platební karty a Úvěry. V rámci skupiny úloh Platební karty je k dispozici: Evidence platebních karet k jednotlivým účtům. Možnost sehrávání dat v evidenci platebních karet mezi IS Orsoft a bankou. Skupina úloh Úvěry zahrnuje následující funkce: Možnost založení úvěrových účtů pro klienty. Možnost simulace úvěru pro klienta včetně splátkového kalendáře. Možnost odložení první splátky úvěru. MODUL SPRÁVA MAJETKU Tento modul zahrnuje podsystém Majetek a podsystém Investice. Podsystém G Majetek Podsystém Majetek patří již tradičně mezi podsystémy s vysokou uživatelskou přívětivostí a rozsáhlou nabídkou funkcí. V průběhu roku 2008 v něm probíhaly pouze drobnější změny, protože kapacity projekčního týmu byly využity v jiných podsystémech. Stručný přehled provedených změn: Zajištění přechodu na měnu Euro pro slovenské zákazníky (konverze korunových údajů, úpravy některých sestav a formulářů). Možnost výběru z kalendáře u datumových polí. Volitelné názvy polí v editačních oknech rozšíření. Možnost použití uživatelských číselníků pro položky na 3. záložce karty majetku. Příprava na přechod z klasifikace SKP na CZ-CPA. 10

11 V praxi bylo v průběhu roku 2008 zrealizováno např. zavedení čárových kódů v oblasti majetku ve firmě Orlíkkompresory v.d.. Podsystém I Investice V podsystému byl zajištěn zejména přechod na měnu Euro pro slovenské zákazníky. MODUL LIDSKÉ ZDROJE Modul Lidské zdroje sdružuje podsystémy, jejichž centrem je člověk zaměstnanec. Patří sem podsystém Personalistika, podsystém Mzdy, podsystém Předzpracování mezd a podsystém Cestovní příkazy. Podsystém D Personalistika Oblast Personalistiky je typická tím, že informace, které nejsou přímo svázány s legislativou, jsou velmi rozmanité a prakticky platí, že co personalista, to jiný názor na množství, způsob, uspořádání a prezentaci personálních informací. Rok 2008 byl pro uživatele podsystému Personalistika obdobím, kdy se postupně seznamovali s tím, co kompletně nová verze podsystému Personalistika nabízí. Tvůrci podsystému se v tomto období zaměřili zejména na zkvalitňování poskytovaných informací. Byla vytvořena řada nových výstupů mezi nejnáročnější například patřila Karta zaměstnance max. Některé výstupy jsou nově k dispozici ve formě přehledných grafů např. Kvalifikační struktura, Věková struktura, Sjednaná doba úvazku, Druh pracovního poměru. V oblasti elektronické komunikace s portálem veřejné správy bylo připraveno nové rozhraní pro Registr pojištěnců ČSSZ (věta ONZ), elektronickou formou lze podávat také Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám. V rámci úlohy Kvalifikace a vzdělávání došlo k rozšíření o sledování nákladů na školení. Od verze 9.1 je pro všechny zákazníky k dispozici i nová úloha s názvem Mzdový výměr, která obsahuje nástroje pro přípravu mzdových výměrů, jejich schvalování a také následný export do kmenových dat podsystému. Samozřejmostí jsou připravené opisy informací ze mzdového výběru, sestavy a formulářové tisky. V případě nových požadavků zákazníků může být tato úloha dále rozvíjena lze ji potenciálně využít pro plánování mzdových prostředků. V rámci přípravy startovacího balíčku nového produktu Orsoft web byla připravena jednoduchá úloha s názvem Vizitky zaměstnanců. 11

12 Kvalifikační struktura 45 42, , ,88 8,88 7 4,44 4,44 4 4, , ,22 2 2,22 2,22 2, bez vzdělání neúplné základní vzdělání základní vzdělání nižší střední vzdělání nižší střední odborné vzdělání střední nebo střední odborné vzdělání střední odborné vzdělání s výuč.listem úplné střední odborné vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání doktorské vzdělání Není uvedeno Obrázek 3 Graf kvalifikační struktury organizace Podsystém T Mzdy I v roce 2008 bezvýhradně platilo, že jde o podsystém, který byl nejvíce zmítán legislativními bouřemi či přeháňkami. Legislativní změny - nejen v oblasti nemocenských dávek - bylo nutné programově zajistit k následujícím termínům: - k k k k Samozřejmě nešlo o pouhé změny výpočetních algoritmů, ale zároveň o promítnutí změn do všech souvisejících úloh. Nejnáročnější legislativní změny bylo nutné promítnout do podsystému Mzdy samozřejmě na závěr kalendářního roku, protože od dochází k razantní změně ve způsobu vyplácení nemocenských dávek i ke změnám v oblasti daní a pojištění. Kromě neustálého průběžného zajišťování zákonných změn došlo také k zapracování několika nových algoritmů pro výpočet mezd, prémií a příplatků. Dále bylo zajištěno automatické zaúčtování zákonného pojištění. Vzniklo několik nových sestav například Vyúčtování daně z příjmu, Čtvrtletní výkaz P2-04, Rozbor přesčasové práce. 12

13 Podsystém Mzdy verze 9.1 poskytuje podporu pro používání konta pracovní doby. Dále je připravena zajímavá a praktická novinka zasílání výplatních lístků ve formátu PDF em. Předpokládáme, že ji v dnešní elektronické době použije (a ocení) mnoho uživatelů podsystému Mzdy. Další novinkou, která se objevila až koncem kalendářního roku, je použití workflow pro platový postup dle započitatelné praxe. Je určena pro organizace řídící se Zákonem o platu a zatím jde o jedno z prvních míst pro uplatnění systémového workflow v podsystému Mzdy. Obrázek 4 PDF výplatka 13

14 Podsystém E Předzpracování mezd V podsystému probíhaly v průběhu roku 2008 úpravy na základě podnětů jednotlivých uživatelů. Podsystém C Cestovní příkazy Podsystém Cestovní příkazy se v letošním roce zviditelnil zejména tím, že byl jako první upraven pro nový produkt Orsoft web. Přístup prostřednictvím webového prohlížeče je zatím pouze k tuzemským cestovním příkazům je možné pořídit nový cestovní příkaz, vytisknout jej a vytisknout si i přehled pracovních cest. MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Tyto moduly jsou tvořeny podsystémy Prodej, Skladování, Nákup a Výroba. Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba Vývoj ve skupině těchto podsystémů má řadu specifik. Mezi podsystémy existuje velké množství vzájemných a relativně těsných vazeb, které jsou neustále zdokonalovány. Vzhledem k tomu, že je v těchto podsystémech řešena zejména obchodní činnost, která je velmi rozmanitá, je typový základ podsystémů průběžně doplňován řadou zakázkových řešení pro různé typy zákazníků. V roce 2008 stejně jako v několika předcházejících letech byl rozvoj zaměřen zejména na oblast potravinářského průmyslu se specializací na pekárenství a byl ovlivněn probíhajícími implementacemi u nových zákazníků. Pod názvem Pekárenské speciality si možná představíte spíše lahodné a křupavé houstičky, koláče nebo voňavý chléb, ale v oblasti vývoje se pod tímto názvem skrývají speciální programové úpravy připravené pro pekárny. V Hradecké pekárně byla začátkem roku 2008 úspěšně dokončena implementace započatá v předcházejícím roce. Pro podporu specifických pekárenských činností byly realizovány následující funkce: Výrobní rezerva dle historie minulých odběrů. Import elektronických objednávek TESCO. Modifikace úlohy Rozvozy-Linky dle specifických požadavků. Modifikace dodacích listů. Příprava podkladů pro výrobu a expedici práce s počty přepravek. 14

15 Uzávěrka dne rozvozu. Práce s vratkami ve fakturaci. Export faktur do souborů ve formátech požadovaných odběrateli. Nově sledovaná výtěžnost v procentech v technicko-hospodářských normách. Definování plánovaných rezerv a předpeků na jednotlivé dny a výrobky v plánu výroby. Příprava rozpisů výroby, rozdělení na denní a noční směnu, započítávání rezerv a předpeků. Vytváření podkladů pro řidiče. Další pekárenské speciality byly připraveny pro firmu PaC Náchod šlo zejména o import objednávek ve formátu EDI pro řetězce Globus, Tesco, Billa, Makro a Ahold. Efektivnost obchodních a skladovacích činností lze výrazně zvýšit využíváním čárových kódů. V roce 2008 byla realizována implementace čárových kódů ve firmě Bratři Zátkové, a to ve skladu hotových výrobků a ve skladu nakoupeného zboží zejména pro zefektivnění procesů příjmu z výroby, expedice, inventury. Ve druhé polovině roku probíhal další projekt spojený s čárovými kódy ve firmě Adriana pod názvem Zakladačové sklady. Pro zákazníky, kteří nepoužívají čárové kódy, byla vytvořena úloha Paletové lístky. Je zde řešeno pořizování všech technických a obchodních parametrů k paletě a zároveň zápis do stavu skladu, příjem z výroby dle operátora, tisk paletových lístků a tisk řady nových parametrů na doklady jako jsou dodací listy a faktury. Pro firmu Veba textilní závody Broumov byla vytvořeno rozhraní na registrační pokladny, které zahrnuje export položek z ceníku Orsoftu pro zpracování registrační pokladnou, import realizovaného prodeje přes registrační pokladnu, generování dodacích listů při importu z pokladny, generování faktury na dodací list s cenami z importního souboru a tisk paletových štítků. Současně s neustálým rozvojem zakázkových řešení dochází i k rozvoji typového řešení, a to zejména zapracováním nových technologií. Například v podsystému Výroba byl poprvé použit nový efektivní způsob pořizování velkého množství údajů, pro nějž se vžil pracovní název pořizování v browse. Příklad je z podsystému Výroba, stejná forma pořízení je k dispozici i v podsystému Prodej. 15

16 Obrázek 5 Pořízení v browse Pro zákazníky, kteří se řídí podle slovenské legislativy, byla v prvním pololetí roku 2008 realizována první etapa přechodu na Euro, v závěru roku byly realizovány další úpravy související s definitivním používáním Eura na Slovensku od ZÁKLADNÍ MODUL Základní modul opěrný společný pilíř pro celý IS Orsoft je spíše známý pod označením Základní část. Z pohledu zákazníka obsahuje dvě části obsluhu kmenových dat (tj. společných dat pro více podsystémů IS Orsoft) a administraci IS Orsoft. Z pohledu vývoje zahrnuje Základní část především společné nástroje a technologie používané v IS Orsoft. V letošním roce se podařilo udělat několik významných kroků v používání nových technologií, věnujeme se jim proto podrobněji. Nový aplikační server MF server 5.0 Nový aplikační server je k dispozici pro operační systém Microsoft Windows Server (2000 a vyšší) a pro operační systém Linux (RHEL 4.0, SLES 9.x a vyšší). V první polovině roku byla úspěšně završena etapa ověřování funkčnosti IS Orsoft v novém provozním prostředí, které sebou přináší následující výhody: 16

17 Lepší podpora nových verzí Microsoft Windows tj. Windows Vista, Windows 2003 Server. Lepší podpora nových verzí Linuxu SuSe a Red Hat. Podpora 64 bitových platforem Orsoft 32bit, v budoucnu možnost 64 bitového Orsoftu. Možnost portace Oracle 11g a MS SQL Server Podpora využití webových služeb (Web Services). Možnost implementace nového produktu Orsoft web. Předpokládáme, že po přechodnou dobu budou pro operační systémy Windows a Linux vedle sebe koexistovat obě provozní prostředí. Cílem je však dosáhnout stavu, kdy bude u všech zákazníků používáno pouze nové provozní prostředí. Podpora databází V průběhu roku proběhla portace IS Orsoft na databázi MS SQL Server 2008 a na databázi Oracle 11g. Pro jednotlivé verze databáze Oracle bylo provedeno sjednocení databázových ovladačů. Orsoft web Orsoft web je nový produkt, který je určen pro zákazníky, kteří pracují s informačním systémem Orsoft. Umožňuje přístup k vybraným informacím z Orsoftu prostřednictvím webového prohlížeče. Nová forma přístupu k informacím uloženým v Orsoftu přináší zejména možnost rozšířit počet uživatelů i o další osoby např. o zaměstnance nebo manažery, kteří zatím s Orsoftem nepracovali. Ve svém důsledku to může samozřejmě vést ke zjednodušení firemních procesů. Orsoft web zprostředkovává přístup pouze k vybraným informacím Orsoftu, nepředpokládá se, že by kopíroval celou funkčnost informačního systému Orsoft. Ve druhé polovině roku byl připraven tzv. startovací balíček, který obsahuje agendu tuzemských cestovních příkazů a byl ověřován u pilotních zákazníků. Byla připravena také demoverze tohoto produktu, spustitelná z webových stránek ORTEXu. 17

18 Obrázek 6 Vzhled uživatelského rozhraní v prostředí Orsoft web IS Orsoft a workflow V průběhu 2. poloviny roku 2008 byly do Základní části zapracovány i nástroje pro workflow přesněji řečeno nástroje pro řízení firemních ekonomických či organizačních postupů. K dispozici jsou funkce pro definování či navrhování jednotlivých postupů, jejich sledování i vyhodnocování výsledků jednotlivých postupů. Postupy lze rozdělit na dvě skupiny. Na postupy uživatelské, které lze zajistit pomocí nástrojů v Základní části a jsou plně v režii každého uživatele a na postupy systémové, které jsou v některých částech závislé na speciálních programových úpravách v jednotlivých podystémech IS Orsoft. Workflow v IS Orsoft řeší požadavky, pro jejichž realizaci dosud nebyly k dispozici potřebné nástroje. Využívá také elektronické dokumenty a umožňuje snadný přístup k poznámkám, které je možné dělat jak k celému postupu, tak i k jednotlivým krokům pracovního postupu. Workflow je navrženo tak, aby respektovalo individuální potřeby jednotlivých uživatelů, ale zároveň může být provázáno s jednotlivými podsystémy IS Orsoft. Tím přináší workflow do IS Orsoft nejen novou kvalitu, ale i významný potenciál pro jeho další rozvoj. Vzhledem k tomu, že účastníky pracovních procesů mohou být v praxi často osoby, které nemají přístup do IS Orsoft (manažeři, zaměstnanci), bude část funkcí workflow zařazena i do nového produktu Orsoft web. Tím dojde i k podstatnému rozšíření využití workflow. Prostřednictvím přístupu přes webové rozhraní však bude možné provádět pouze interpretaci procesů, nikoliv jejich definování 18

19 Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok 2008 Podpora pro tabulkovou editaci v browse (rychlé pořízení velkého množství údajů na jedné obrazovce). Podpora pro konverze celého systému z jednoho místa. Oddělení uživatelského a systémového zálohování. Inovace nástrojů pro logování souborových operací (velmi účinné při diagnostice systému). Inovace výpisu systémových informací. Podpora elektronické komunikace s PVS a zdravotními pojišťovnami a update certifikátů včetně možnosti z internetu. Podpora pro hromadné odesílání ů z IS Orsoft. 19

20 Business Intelligence (BI) V roce 2008 bylo kromě standardních implementací IS Orsoft uskutečněno i několik velice zajímavých implementací Business Intelligence (příklady jsou uvedeny v následujícím textu). Dalším významným milníkem se pro nás stala nová verze prostředí pro BI Microsoft SQL Server Začali jsme též využívat Reporting Services, které umožňují vytvářet a publikovat grafické sestavy (intranet, , Sharepoint Portal Server, ) v různých formátech (html, pdf, xls, tiff, ). Tyto reporty lze navázat jak na OLAP data, tak i na jakýkoli jiný relační databázový zdroj. Na podzim roku 2008 také proběhl speciální seminář zaměřený pouze na problematiku BI, kde byly se současnými i potenciálními uživateli BI (na Moravě u skleničky) prodiskutovány aktuální problémy a zajímavosti z této oblasti. Seminář byl samozřejmě nejen zdrojem cenných informací, ale i inspirací pro další rozvoj. BI Doklady Zajímavou oblastí BI vytvořenou v roce 2008 je BI na Finančním účetnictví s rozpadem až na prvotní doklad. Lze vidět jak zaúčtování dokladu (strany MD a D), tak i veškeré další nositele nákladů využívané ve firmě. BI Doprava Pro společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. jsme vytvořili Business Intelligence nad modulem Doprava od Informatiky Kuzník. Lze sledovat a analyzovat jak jednotlivé cesty (kilometry, motohodiny), vyúčtování cest (komu a kolik bylo fakturováno), nákup PHM, normované spotřeby, reálné spotřeby PHM. Vozový park je setříděn dle několika dimenzí SPZ, typ vozidla, značka, řidič. BI CRM Naše společnost úspěšně implementuje systém pro řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. Ve firmě RETIA, a.s. vznikla potřeba kvalitních analýz nad daty, která v CRM mají. Vzniklo tedy BI sledující jednotlivé obchodní případy, jejich úspěšnost, konkurenci i s vazbou na fakturaci pro zjišťování fakturovaných, uhrazených částek a pohledávek (faktury jsou v Microsoft Dynamics AX). 20

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

IS Orsoft v roce 2009

IS Orsoft v roce 2009 IS Orsoft v roce 2009 Distribuce Novinky v podsystémech Workflow Elektronické faktury Datové schránky Ing. Vladislava Dejmková 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 IS Orsoft -

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

Nákup. Likvidace. Jádro. Finanční účetnictví. Ing. Richard Bejr. Setkání uživatelů 2010 1

Nákup. Likvidace. Jádro. Finanční účetnictví. Ing. Richard Bejr. Setkání uživatelů 2010 1 Nákup Likvidace Jádro Finanční účetnictví Ing. Richard Bejr Setkání uživatelů 2010 1 31.5.2010 Faktury - nové společné jádro Proč nové společné jádro? Základní myšlenky řešení Co to přinese? Postupný přechod

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Problematika ekonomických agend

Problematika ekonomických agend Problematika ekonomických agend ve zdravotnických zařízeních Prezentace pro Krajský úřad Kraje Vysočina Doba trvání cca 40 min Osnova Časový odhad: 40 min Finanční účetnictví, Analytika účtování Evidence,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

SQL Ekonom specializované řešení technické služby

SQL Ekonom specializované řešení technické služby Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom specializované řešení technické služby Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Specifikace vlastností a funkcionalit EIS (dále IS)

Specifikace vlastností a funkcionalit EIS (dále IS) Specifikace vlastností a funkcionalit E Specifikace vlastností a funkcionalit E (dále ) Obecné vlastnosti Jednotné uživatelské rozhraní ve všech modulech 2. Uživatelské rozšiřování DB struktury Uživatelská

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Nové řešení zpracování došlých faktur

Nové řešení zpracování došlých faktur Nové řešení zpracování došlých faktur Nákup Likvidace Jádro Finanční účetnictví Ing. Richard Bejr, Naďa Kejzlarová & spol. Setkání uživatelů 2011 1 Základní myšlenky řešení Faktury došlé Jedna jediná evidence

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah

fakturace_alexo_5 OBSAH obsah fakturace_alexo_5_obsah obsah novinky verze FAKTURACE ALEXO 5.xx 1-44 nová grafika 2 nová prezentace faktur 3 datum nároku na odpočet 8 daňové údaje na FV 11 osobní příkazy bance 15 vylepšené funkce pro

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open Důvody pro změnu o Potřeby

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50

SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 SLEDOVÁNÍ STAVBY v. 17.00 17.50 1. Sledování stavby Potřebujete porovnávat plán nákladů se skutečnými náklady z účetnictví? Chcete získat přehled o nákladech na materiály na stavbě nebo přehled o fakturách

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Detailní testy výnosy a náklady

Detailní testy výnosy a náklady 1) Audit tržby (výnosy) Detailní testy výnosy a náklady a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou správné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. INTEGRO Informační Systém stručný přehled Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. OBECNĚ K INTEGRO IS INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS. Hlavní znaky programu:

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

KS mzdy PROFi a KS portál

KS mzdy PROFi a KS portál Personální a mzdové informační systémy KS mzdy PROFi a KS portál mzdy, personalistika, řízení lidských zdrojů www.ksprogram.cz Vytvořeno: 1.3.2016 KS - PROGRAM TÝM 29 15 programátorů a analytiků 9 odborných

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o.

EKONOMICKÁ CVIČENÍ. Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMICKÁ CVIČENÍ

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více