Ročenka IS Orsoft 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročenka IS Orsoft 2008"

Transkript

1 Ročenka IS Orsoft 2008 aneb co nového vzniklo v IS Orsoft v roce 2008 OBSAH ÚVODNÍ INFORMACE... 3 FINANČNÍ MODUL... 3 Podsystém P Finanční účetnictví... 3 Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví?... 3 Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové... 5 Evidence objednávek a smluv... 6 Poplatky... 6 Controlling rozpočtu... 7 Plán... 8 MODUL CONTROLLING... 8 Podsystém Q - Nákladový controlling... 8 Podsystém V Vnitropodniková banka... 9 MODUL SPRÁVA MAJETKU Podsystém G Majetek Podsystém I Investice MODUL LIDSKÉ ZDROJE Podsystém D Personalistika... 11

2 Podsystém T Mzdy Podsystém E Předzpracování mezd Podsystém C Cestovní příkazy MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba ZÁKLADNÍ MODUL Nový aplikační server MF server Podpora databází Orsoft web IS Orsoft a workflow Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok BUSINESS INTELLIGENCE (BI) BI Doklady BI Doprava BI CRM

3 ÚVODNÍ INFORMACE V IS Orsoft dochází v průběhu každého kalendářního roku k velkému množství změn, neustále jsou přidávány nové funkce, stávající postupy jsou modernizovány a optimalizovány. Změny jsou zrcadlem politické i ekonomické situace, odráží se v nich i měnící se struktura zákazníků používajících IS Orsoft a jejich požadavky a v neposlední řadě jsou úpravy i novinky vyvolávány vývojem informačních technologií. FINANČNÍ MODUL Finanční modul zahrnuje podsystém Finanční účetnictví (a zatím ještě i původní podsystémy Finance a Účetnictví) a podsystém Likvidace faktur. Podsystém P Finanční účetnictví V průběhu roku 2008 postupně přecházeli další zákazníci na nový podsystém Finanční účetnictví, bohužel i v závěru roku ještě stále podstatná část uživatelů pracovala s původními podsystémy Finance a Účetnictví. Hlavním důvodem k setrvávání u původního řešení je nejen zvyk a obava před krokem do neznáma, ale i skutečnost, že řada zákazníků preferuje jednodušší a průhlednější řešení před většími možnostmi nového, ale složitějšího systému. Naším cílem v podsystému Finanční účetnictví je proto trvalá snaha o zjednodušení a zprůhlednění používaných postupů. Tato snaha se prakticky promítla do sjednocení tuzemského a zahraničního stavového souboru, které by mělo být do konce roku 2008 realizováno u všech zákazníků. Dalším významným přínosem ke zjednodušení je možnost pořízení tzv. evidenčních vět do stavového souboru. V protikladu ke snaze o zjednodušení Finančního účetnictví byla nutnost zajistit přechod na euro u zákazníků, kteří se řídí slovenskou legislativou či vznik dalších factoringových společností, které používají ke komunikaci se zákazníky svá vlastní datová rozhraní. Jaké výhody přináší nové Finanční účetnictví? Využití nové datové základny: Datová základna Finančního účetnictví je používána i pro Controlling. V případě, že se zákazník rozhodne používat podsystém Controlling, je jeho nasazení jednodušší a rychlejší. Lze nastavit další uživatelské členění tzv. nositele. Jsou k dispozici uživatelsky definované pohledy na nositele (účetní knihy podle účtů, středisek, zakázek,...). Je nastavitelný stupeň interakce zaúčtování. Práce z jednoho místa: 3

4 Z prohlížení účetních knih je možnost tisků a pohledů až na prvotní doklad. Účetnictví v tuzemské a přepočtené měně. Výkaznictví podle nositelů. Využití technologických možností Orsoftu: Systémové a uživatelské filtry. Obecný aparát pro zadávání výběrových kritérií s možností uložení s vlastním názvem. Vlastní browse s barevným odlišením řádků. Datové výstupy v různých formátech (Excel, csv). Uspořádání jednotlivých kroků zpracování do uživatelsky definované dávky. Na druhou polovinu roku 2008 byla připravena vzdělávací kampaň s názvem Umíte využívat všechny funkce Finančního účetnictví?, jejímž cílem bylo seznámit s posledními novinkami a s méně známými a praktickými funkcemi Finančního účetnictví co největší okruh uživatelů. Stručný přehled praktických méně známých funkcí a novinek: Pořízení faktur přímo do stavového souboru ve formě evidenčních vět. Použití nových ikon pro zrychlení pohybu v nabídkách. Automatické generování zaokrouhlení v rozúčtování. Dodavatelské a odběratelské skonto. Generování opakovaných předpisů (leasingové smlouvy, nájmy apod.). Generování plateb při potvrzení zápočtů. Splátkový kalendář. Sloučené příkazy k úhradě. Avíza. Zastavené pohledávky do Komerční banky soubor CKM. Factoringové operace (k dispozici je ověřené datové rozhraní na šest factoringových společností). Využití elektronických dokumentů. Barevné Finanční účetnictví podbarvení řádků položkového stavového souboru či tabulkového přehledu pohledávek. 4

5 Obrázek 1 "Barevné" finanční účetnictví Do verze 9.1 Finančního účetnictví bylo zařazeno i jednoduché systémové workflow v oblasti zpracování dodavatelských faktur. Pro zákazníky řídící se slovenskou legislativou byly provedeny nezbytné úpravy zajišťující přechod na euro. Podsystém U Finanční účetnictví rozpočtové Skupina úloh Finanční účetnictví rozpočtové se v průběhu roku 2008 vyznačovala nejvyšší dynamikou rozvoje ze všech podsystémů. Bylo to podmíněno zejména některými novými implementacemi tohoto podsystému, ale také snahou nabídnout pro komplexní zpracování účetnictví a rozpočtu v územních samosprávných celcích, příspěvkových organizacích a neziskových organizacích homogenní produkt. Rozpočtové finanční účetnictví je koncipováno jako otevřený systém, který komunikuje s jinými ekonomickými systémy na základě dodávaných rozhraní. Proto může být i začleněn do stávajícího informačního systému obce či města. Poskytuje zároveň informace i pro manažerské řízení. 5

6 Rozpočtové finanční účetnictví umožňuje: Evidenci smluv a objednávek (kniha objednávek). Evidenci došlých faktur (kniha došlých faktur). Tvorbu příkazů k úhradě a elektronickou komunikaci s bankami (ABO). Hromadné generování předpisů pro poplatky (místní poplatky, pokuty, nájemné ). Zpracování hotovostní a účetní pokladny. Zpracování plateb z bankovních soupisek. Sledování saldokonta. Pořízení interních účetních dokladů. Vedení účetních knih včetně denních, měsíčních a ročních uzávěrek. Zpracování všech typů finančních i účetních výkazů včetně předepsaných výstupů pro krajský úřad. Zpracování výkazu DPH a souvisejících výkazů. Zjednodušené zpracování rozpočtu nebo rozšířenou formu sledování plnění rozpočtu včetně rozborů (Controlling rozpočtu). Samozřejmostí je množství předdefinovaných tiskových sestav a kontrolních opisů, možnost tvorby vlastních tiskových sestav, je umožněn export dat v uživatelem požadovaných strukturách do různých typů souborů (dbf, xls, txt, csv, html, xml). Jednoduchým způsobem lze definovat přístupová práva k datovým souborům pro jednotlivé uživatele až do úrovně jednotlivých položek rozpočtové skladby. Evidence objednávek a smluv Program slouží k evidenci odeslaných smluv a objednávek, dále je využíván pro potřeby účetnictví a evidence došlých faktur. Umožňuje ke každé objednávce sledovat její typ (objednávka nebo smlouva, výdaj z rozpočtu, z mimorozpočtových prostředků), rozpočtové roky, ze kterých bude uhrazena, doplnění rozpočtové skladby, příznak ukončení objednávky na základě proplacení došlých faktur a další informace. Objednávku lze uložit jako elektronický dokument a pak kdykoli vyvolat její prohlížení, k objednávce je možné zobrazit průběh čerpání rozpočtu na dané rozpočtové skladbě. Ukončené objednávky je možné vyřadit do archivu objednávek. Poplatky Úloha zajišťuje výpočet a automatické nebo ruční vystavení předpisů za místní poplatky definované v zákoně o místních poplatcích. Navíc je zde zahrnuta možnost vytvářet předpisy za sběr a svoz komunálního odpadu, další možností je uživatelsky nadefinovat až 99 dalších typů plateb, které obec nebo město vybírá smluvně v pravidelných časových 6

7 intervalech pro určitou skupinu obyvatel (nájemné z nebytových prostor, pečovatelská služba, poplatky za hroby apod.). Z předepsaných poplatků je umožněn výstup do souboru pro tisk složenek. K vydaným předpisům se zde evidují a na základě variabilních symbolů automaticky přiřazují platby a počítají zbývající dlužné částky. Poplatníci jednotlivých poplatků jsou navázáni na registr obyvatel nebo registr ekonomických subjektů, což umožňuje aktualizovat evidenční karty plátců poplatků před hromadným vystavováním předpisů poplatků. Controlling rozpočtu Controlling rozpočtu je připraven pro pracovníky, kteří mají na starost tvorbu a sledování plnění rozpočtu, zároveň poskytuje agregované údaje o plnění rozpočtu pro manažery. Umožňuje modelování (přípravu variant) rozpočtu podle hledisek, které si uživatel sám zvolí (podle rozpočtové skladby - oddíly, paragrafy, položky, v účelovém členění - účelové zdroje, akce, zakázky, i podle organizačního členění - kapitoly, organizace, odbory). Modely rozpočtu lze vytvářet nejen přímým pořízením, ale i generováním z účetní skutečnosti, z rozpočtu schváleného nebo upraveného z předchozích let, z modelů předchozích let nebo spojováním více modelů. Po schválení rozpočtu lze modelovat jeho úpravy včetně evidence rozpočtových opatření i rozpočtových změn (tj. úprav rozpočtu, které se neprovádějí na základě rozpočtových opatření). V controllingu rozpočtu lze navíc pracovat s rezervovanými rozpočtovými částkami včetně výpočtu tzv. očekávané skutečnosti. Rezervací částky v rozpočtu chápeme částku, na kterou správce rozpočtu vydal příslib finančního krytí při schvalování objednávky nebo faktury. Obrázek 2 Pohled na průběh čerpání rozpočtu 7

8 K dispozici jsou samozřejmě různé pohledy a tiskové výstupy pro rozbory čerpání rozpočtu vztažené k účetní i očekávané skutečnosti (opisy rozpočtů, přehledy čerpání, dluhová služba, výsledek hospodaření ). Plán Pro plánování v příspěvkových a neziskových organizacích nebo pro plánování hospodářské činnosti (na účtových třídách 5 a 6) slouží úloha Plán. Zahrnuje tvorbu plánů ročních, měsíčních nebo ročních s přepočtem do jednotlivých měsíců podle organizačního nebo účelového členění, umožňuje schválení a úpravy schváleného plánu včetně možnosti evidence změn, rychlé prohlížení agregovaných údajů skutečnosti a plánu (s interaktivním pohledem na prvotní záznamy) včetně pohledu na plnění plánu podle volitelných výběrových kritérií (i volitelného stupně agregace). Obsahuje tiskové výstupy opisy plánu, sestavy plnění plánu nebo výkazy zisku a ztráty za plánované údaje i údaje skutečnosti podle organizačního členění. MODUL CONTROLLING Modul Controlling zahrnuje podsystém Nákladový controlling a podsystém Vnitropodniková banka. Podsystém Q - Nákladový controlling Zatímco u ostatních podsystémů se dočtete, co bylo za rok 2008 nového, zde jsme se rozhodli zveřejnit spíše to, co nás očekává. Plíživě přicházející hospodářská krize vede naše stávající i budoucí zákazníky k zamyšlení, kde ušetřit a jak získat ty nejpodrobnější podklady pro svá budoucí rozhodnutí. Skutečnost, že Nákladový controlling nabízíme již od roku 2002, se promítla v tom, že autoři tohoto podsystému i naši konzultanti nasbírali dost zkušeností, které umožňují zákazníkům dodat kromě software i příslušné know-how spojené s implementací, pro různé druhy organizací a pro různé druhy činností. Jsme rádi, že tento komplexní přístup můžeme nabídnout právě v době, kdy opět začíná vzrůstat zájem o tuto problematiku. Nákladový controlling (někdy je používáno i pojmenování Kalkulační systém) je určen pro potřeby hromadné, sériové a zakázkové výroby nebo i jiných druhů činností. V rámci nákladového controllingu je k dispozici následující funkcionalita: Definice potřebných dimenzí nositelů dle příslušného druhu výroby činnosti, jimiž je zpravidla účet, útvar, zakázka, výrobek, činnost, položka kalkulace, položka nedokončené výroby, z dalších je možné vyjmenovat dimenzi zákazník, obchodní případ, nadřízená zakázka, typ zakázky, referent, popřípadě další dle potřeb zákazníka. 8

9 Definice ukazatelů, kde se zpravidla sledují variabilní náklady přímé (materiál, polotovar, kooperace, mzdy, OMN, zboží), variabilní náklady nepřímé (technologická režie, energie), fixní náklady (výroby, obchodu, správy), kalkulační položky (kalkulační odpisy, kalkulační nájemné, kalkulační mzda), výnosy (výrobky, služby, zboží), za aktivitu zisk, příspěvek na úhradu (marže), nákladovost, rentabilita. Sledování skutečnosti nákladů a výnosů, a to nejen za účty, ale i za uživatelem definované položky kalkulace, předpokládá se propojení finančního účetnictví s kalkulacemi. Sestavování plánu fixních - režijních a variabilních kalkulačních, v rámci fixních a kalkulačních plánů existuje podpora pro jejich sestavování včetně možnosti importu z jiných zdrojů (Excel). Podpora plánování, která umožňuje vytváření plánů ročních, kvartálních, měsíčních, pevných nebo operativních včetně korekce, zpravidla procentuelní, a to jak za celý plán, tak za jednotlivé položky. Vyhodnocení plánů proti skutečnosti i plánů mezi sebou. Sestavování různých kalkulačních vzorců pomocí kalkulačních položek. Rozpočet variabilních nepřímých a fixních nákladů, a to jak plán nebo skutečnost dle plánu nebo skutečnosti. Plánovaní a sledování skutečnosti pomoci přirážky/sazby. Podpora pro sledování správnosti přirážky/sazby, a to v případě potřeby i za jednotlivé položky kalkulace, zpravidla za nepřímé náklady. Podpora vnitropodnikového hospodaření. Podpora nedokončené výroby, (náběh, odvod). Vazba na externí informační systémy (mimo Orsoft). Řešení jednoduché (jen vyhodnocení nákladů oproti výnosům), nebo maximální (rozdělení na část výrobní, obchodní, popřípadě ostatních činností s tím, že tyto oblasti jsou metodicky propojeny). Podpora ostatních vnitropodnikových činností. Presentace dat v Bussines Intelligence. Podsystém V Vnitropodniková banka Podsystém Vnitropodniková banka doznal v průběhu roku 2008 významných změn. Změny byly vyvolány nejen požadavky nových zákazníků, ale také obecně rostoucími požadavky na rozsah a kvalitu poskytovaných funkcí. Změny byly natolik obsáhlé, že z praktických důvodů v průběhu roku koexistovaly dvě platné verze tohoto podsystému, ke sjednocení verzí došlo v závěru roku. V základu Vnitropodnikové spořitelny byla kompletně inovována navigace a bylo zrealizováno sjednocení standardů uživatelského rozhraní s ostatními podsystémy IS soft. Došlo ke změně na účtech (doplněna například možnost dohledávání dle tů), kompletně byl změněn soubor klientů i soubor pohybů. K dispozici jsou i násobné výpovědi W a nové výstupní formuláře. Byly rozšířeny možnosti styku s externí bankou o možnost zpracování bankovního výpisu ve vnitropodnikové bance, 9

10 možnost spárování platebních příkazů s výpisem z banky a možnost odeslání aktualizačního souboru pro evidenci bankovních karet. Vznikly také dvě úplně nové skupiny úloh Platební karty a Úvěry. V rámci skupiny úloh Platební karty je k dispozici: Evidence platebních karet k jednotlivým účtům. Možnost sehrávání dat v evidenci platebních karet mezi IS Orsoft a bankou. Skupina úloh Úvěry zahrnuje následující funkce: Možnost založení úvěrových účtů pro klienty. Možnost simulace úvěru pro klienta včetně splátkového kalendáře. Možnost odložení první splátky úvěru. MODUL SPRÁVA MAJETKU Tento modul zahrnuje podsystém Majetek a podsystém Investice. Podsystém G Majetek Podsystém Majetek patří již tradičně mezi podsystémy s vysokou uživatelskou přívětivostí a rozsáhlou nabídkou funkcí. V průběhu roku 2008 v něm probíhaly pouze drobnější změny, protože kapacity projekčního týmu byly využity v jiných podsystémech. Stručný přehled provedených změn: Zajištění přechodu na měnu Euro pro slovenské zákazníky (konverze korunových údajů, úpravy některých sestav a formulářů). Možnost výběru z kalendáře u datumových polí. Volitelné názvy polí v editačních oknech rozšíření. Možnost použití uživatelských číselníků pro položky na 3. záložce karty majetku. Příprava na přechod z klasifikace SKP na CZ-CPA. 10

11 V praxi bylo v průběhu roku 2008 zrealizováno např. zavedení čárových kódů v oblasti majetku ve firmě Orlíkkompresory v.d.. Podsystém I Investice V podsystému byl zajištěn zejména přechod na měnu Euro pro slovenské zákazníky. MODUL LIDSKÉ ZDROJE Modul Lidské zdroje sdružuje podsystémy, jejichž centrem je člověk zaměstnanec. Patří sem podsystém Personalistika, podsystém Mzdy, podsystém Předzpracování mezd a podsystém Cestovní příkazy. Podsystém D Personalistika Oblast Personalistiky je typická tím, že informace, které nejsou přímo svázány s legislativou, jsou velmi rozmanité a prakticky platí, že co personalista, to jiný názor na množství, způsob, uspořádání a prezentaci personálních informací. Rok 2008 byl pro uživatele podsystému Personalistika obdobím, kdy se postupně seznamovali s tím, co kompletně nová verze podsystému Personalistika nabízí. Tvůrci podsystému se v tomto období zaměřili zejména na zkvalitňování poskytovaných informací. Byla vytvořena řada nových výstupů mezi nejnáročnější například patřila Karta zaměstnance max. Některé výstupy jsou nově k dispozici ve formě přehledných grafů např. Kvalifikační struktura, Věková struktura, Sjednaná doba úvazku, Druh pracovního poměru. V oblasti elektronické komunikace s portálem veřejné správy bylo připraveno nové rozhraní pro Registr pojištěnců ČSSZ (věta ONZ), elektronickou formou lze podávat také Hromadné oznámení zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám. V rámci úlohy Kvalifikace a vzdělávání došlo k rozšíření o sledování nákladů na školení. Od verze 9.1 je pro všechny zákazníky k dispozici i nová úloha s názvem Mzdový výměr, která obsahuje nástroje pro přípravu mzdových výměrů, jejich schvalování a také následný export do kmenových dat podsystému. Samozřejmostí jsou připravené opisy informací ze mzdového výběru, sestavy a formulářové tisky. V případě nových požadavků zákazníků může být tato úloha dále rozvíjena lze ji potenciálně využít pro plánování mzdových prostředků. V rámci přípravy startovacího balíčku nového produktu Orsoft web byla připravena jednoduchá úloha s názvem Vizitky zaměstnanců. 11

12 Kvalifikační struktura 45 42, , ,88 8,88 7 4,44 4,44 4 4, , ,22 2 2,22 2,22 2, bez vzdělání neúplné základní vzdělání základní vzdělání nižší střední vzdělání nižší střední odborné vzdělání střední nebo střední odborné vzdělání střední odborné vzdělání s výuč.listem úplné střední odborné vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání úplné střední odborné vzdělání vyšší odborné vzdělání bakalářské vzdělání vysokoškolské vzdělání doktorské vzdělání Není uvedeno Obrázek 3 Graf kvalifikační struktury organizace Podsystém T Mzdy I v roce 2008 bezvýhradně platilo, že jde o podsystém, který byl nejvíce zmítán legislativními bouřemi či přeháňkami. Legislativní změny - nejen v oblasti nemocenských dávek - bylo nutné programově zajistit k následujícím termínům: - k k k k Samozřejmě nešlo o pouhé změny výpočetních algoritmů, ale zároveň o promítnutí změn do všech souvisejících úloh. Nejnáročnější legislativní změny bylo nutné promítnout do podsystému Mzdy samozřejmě na závěr kalendářního roku, protože od dochází k razantní změně ve způsobu vyplácení nemocenských dávek i ke změnám v oblasti daní a pojištění. Kromě neustálého průběžného zajišťování zákonných změn došlo také k zapracování několika nových algoritmů pro výpočet mezd, prémií a příplatků. Dále bylo zajištěno automatické zaúčtování zákonného pojištění. Vzniklo několik nových sestav například Vyúčtování daně z příjmu, Čtvrtletní výkaz P2-04, Rozbor přesčasové práce. 12

13 Podsystém Mzdy verze 9.1 poskytuje podporu pro používání konta pracovní doby. Dále je připravena zajímavá a praktická novinka zasílání výplatních lístků ve formátu PDF em. Předpokládáme, že ji v dnešní elektronické době použije (a ocení) mnoho uživatelů podsystému Mzdy. Další novinkou, která se objevila až koncem kalendářního roku, je použití workflow pro platový postup dle započitatelné praxe. Je určena pro organizace řídící se Zákonem o platu a zatím jde o jedno z prvních míst pro uplatnění systémového workflow v podsystému Mzdy. Obrázek 4 PDF výplatka 13

14 Podsystém E Předzpracování mezd V podsystému probíhaly v průběhu roku 2008 úpravy na základě podnětů jednotlivých uživatelů. Podsystém C Cestovní příkazy Podsystém Cestovní příkazy se v letošním roce zviditelnil zejména tím, že byl jako první upraven pro nový produkt Orsoft web. Přístup prostřednictvím webového prohlížeče je zatím pouze k tuzemským cestovním příkazům je možné pořídit nový cestovní příkaz, vytisknout jej a vytisknout si i přehled pracovních cest. MODULY PRODEJ, LOGISTIKA A VÝROBA Tyto moduly jsou tvořeny podsystémy Prodej, Skladování, Nákup a Výroba. Podsystémy L Prodej, M Skladování, N Nákup a K - Výroba Vývoj ve skupině těchto podsystémů má řadu specifik. Mezi podsystémy existuje velké množství vzájemných a relativně těsných vazeb, které jsou neustále zdokonalovány. Vzhledem k tomu, že je v těchto podsystémech řešena zejména obchodní činnost, která je velmi rozmanitá, je typový základ podsystémů průběžně doplňován řadou zakázkových řešení pro různé typy zákazníků. V roce 2008 stejně jako v několika předcházejících letech byl rozvoj zaměřen zejména na oblast potravinářského průmyslu se specializací na pekárenství a byl ovlivněn probíhajícími implementacemi u nových zákazníků. Pod názvem Pekárenské speciality si možná představíte spíše lahodné a křupavé houstičky, koláče nebo voňavý chléb, ale v oblasti vývoje se pod tímto názvem skrývají speciální programové úpravy připravené pro pekárny. V Hradecké pekárně byla začátkem roku 2008 úspěšně dokončena implementace započatá v předcházejícím roce. Pro podporu specifických pekárenských činností byly realizovány následující funkce: Výrobní rezerva dle historie minulých odběrů. Import elektronických objednávek TESCO. Modifikace úlohy Rozvozy-Linky dle specifických požadavků. Modifikace dodacích listů. Příprava podkladů pro výrobu a expedici práce s počty přepravek. 14

15 Uzávěrka dne rozvozu. Práce s vratkami ve fakturaci. Export faktur do souborů ve formátech požadovaných odběrateli. Nově sledovaná výtěžnost v procentech v technicko-hospodářských normách. Definování plánovaných rezerv a předpeků na jednotlivé dny a výrobky v plánu výroby. Příprava rozpisů výroby, rozdělení na denní a noční směnu, započítávání rezerv a předpeků. Vytváření podkladů pro řidiče. Další pekárenské speciality byly připraveny pro firmu PaC Náchod šlo zejména o import objednávek ve formátu EDI pro řetězce Globus, Tesco, Billa, Makro a Ahold. Efektivnost obchodních a skladovacích činností lze výrazně zvýšit využíváním čárových kódů. V roce 2008 byla realizována implementace čárových kódů ve firmě Bratři Zátkové, a to ve skladu hotových výrobků a ve skladu nakoupeného zboží zejména pro zefektivnění procesů příjmu z výroby, expedice, inventury. Ve druhé polovině roku probíhal další projekt spojený s čárovými kódy ve firmě Adriana pod názvem Zakladačové sklady. Pro zákazníky, kteří nepoužívají čárové kódy, byla vytvořena úloha Paletové lístky. Je zde řešeno pořizování všech technických a obchodních parametrů k paletě a zároveň zápis do stavu skladu, příjem z výroby dle operátora, tisk paletových lístků a tisk řady nových parametrů na doklady jako jsou dodací listy a faktury. Pro firmu Veba textilní závody Broumov byla vytvořeno rozhraní na registrační pokladny, které zahrnuje export položek z ceníku Orsoftu pro zpracování registrační pokladnou, import realizovaného prodeje přes registrační pokladnu, generování dodacích listů při importu z pokladny, generování faktury na dodací list s cenami z importního souboru a tisk paletových štítků. Současně s neustálým rozvojem zakázkových řešení dochází i k rozvoji typového řešení, a to zejména zapracováním nových technologií. Například v podsystému Výroba byl poprvé použit nový efektivní způsob pořizování velkého množství údajů, pro nějž se vžil pracovní název pořizování v browse. Příklad je z podsystému Výroba, stejná forma pořízení je k dispozici i v podsystému Prodej. 15

16 Obrázek 5 Pořízení v browse Pro zákazníky, kteří se řídí podle slovenské legislativy, byla v prvním pololetí roku 2008 realizována první etapa přechodu na Euro, v závěru roku byly realizovány další úpravy související s definitivním používáním Eura na Slovensku od ZÁKLADNÍ MODUL Základní modul opěrný společný pilíř pro celý IS Orsoft je spíše známý pod označením Základní část. Z pohledu zákazníka obsahuje dvě části obsluhu kmenových dat (tj. společných dat pro více podsystémů IS Orsoft) a administraci IS Orsoft. Z pohledu vývoje zahrnuje Základní část především společné nástroje a technologie používané v IS Orsoft. V letošním roce se podařilo udělat několik významných kroků v používání nových technologií, věnujeme se jim proto podrobněji. Nový aplikační server MF server 5.0 Nový aplikační server je k dispozici pro operační systém Microsoft Windows Server (2000 a vyšší) a pro operační systém Linux (RHEL 4.0, SLES 9.x a vyšší). V první polovině roku byla úspěšně završena etapa ověřování funkčnosti IS Orsoft v novém provozním prostředí, které sebou přináší následující výhody: 16

17 Lepší podpora nových verzí Microsoft Windows tj. Windows Vista, Windows 2003 Server. Lepší podpora nových verzí Linuxu SuSe a Red Hat. Podpora 64 bitových platforem Orsoft 32bit, v budoucnu možnost 64 bitového Orsoftu. Možnost portace Oracle 11g a MS SQL Server Podpora využití webových služeb (Web Services). Možnost implementace nového produktu Orsoft web. Předpokládáme, že po přechodnou dobu budou pro operační systémy Windows a Linux vedle sebe koexistovat obě provozní prostředí. Cílem je však dosáhnout stavu, kdy bude u všech zákazníků používáno pouze nové provozní prostředí. Podpora databází V průběhu roku proběhla portace IS Orsoft na databázi MS SQL Server 2008 a na databázi Oracle 11g. Pro jednotlivé verze databáze Oracle bylo provedeno sjednocení databázových ovladačů. Orsoft web Orsoft web je nový produkt, který je určen pro zákazníky, kteří pracují s informačním systémem Orsoft. Umožňuje přístup k vybraným informacím z Orsoftu prostřednictvím webového prohlížeče. Nová forma přístupu k informacím uloženým v Orsoftu přináší zejména možnost rozšířit počet uživatelů i o další osoby např. o zaměstnance nebo manažery, kteří zatím s Orsoftem nepracovali. Ve svém důsledku to může samozřejmě vést ke zjednodušení firemních procesů. Orsoft web zprostředkovává přístup pouze k vybraným informacím Orsoftu, nepředpokládá se, že by kopíroval celou funkčnost informačního systému Orsoft. Ve druhé polovině roku byl připraven tzv. startovací balíček, který obsahuje agendu tuzemských cestovních příkazů a byl ověřován u pilotních zákazníků. Byla připravena také demoverze tohoto produktu, spustitelná z webových stránek ORTEXu. 17

18 Obrázek 6 Vzhled uživatelského rozhraní v prostředí Orsoft web IS Orsoft a workflow V průběhu 2. poloviny roku 2008 byly do Základní části zapracovány i nástroje pro workflow přesněji řečeno nástroje pro řízení firemních ekonomických či organizačních postupů. K dispozici jsou funkce pro definování či navrhování jednotlivých postupů, jejich sledování i vyhodnocování výsledků jednotlivých postupů. Postupy lze rozdělit na dvě skupiny. Na postupy uživatelské, které lze zajistit pomocí nástrojů v Základní části a jsou plně v režii každého uživatele a na postupy systémové, které jsou v některých částech závislé na speciálních programových úpravách v jednotlivých podystémech IS Orsoft. Workflow v IS Orsoft řeší požadavky, pro jejichž realizaci dosud nebyly k dispozici potřebné nástroje. Využívá také elektronické dokumenty a umožňuje snadný přístup k poznámkám, které je možné dělat jak k celému postupu, tak i k jednotlivým krokům pracovního postupu. Workflow je navrženo tak, aby respektovalo individuální potřeby jednotlivých uživatelů, ale zároveň může být provázáno s jednotlivými podsystémy IS Orsoft. Tím přináší workflow do IS Orsoft nejen novou kvalitu, ale i významný potenciál pro jeho další rozvoj. Vzhledem k tomu, že účastníky pracovních procesů mohou být v praxi často osoby, které nemají přístup do IS Orsoft (manažeři, zaměstnanci), bude část funkcí workflow zařazena i do nového produktu Orsoft web. Tím dojde i k podstatnému rozšíření využití workflow. Prostřednictvím přístupu přes webové rozhraní však bude možné provádět pouze interpretaci procesů, nikoliv jejich definování 18

19 Stručný přehled dalších novinek Základní části za rok 2008 Podpora pro tabulkovou editaci v browse (rychlé pořízení velkého množství údajů na jedné obrazovce). Podpora pro konverze celého systému z jednoho místa. Oddělení uživatelského a systémového zálohování. Inovace nástrojů pro logování souborových operací (velmi účinné při diagnostice systému). Inovace výpisu systémových informací. Podpora elektronické komunikace s PVS a zdravotními pojišťovnami a update certifikátů včetně možnosti z internetu. Podpora pro hromadné odesílání ů z IS Orsoft. 19

20 Business Intelligence (BI) V roce 2008 bylo kromě standardních implementací IS Orsoft uskutečněno i několik velice zajímavých implementací Business Intelligence (příklady jsou uvedeny v následujícím textu). Dalším významným milníkem se pro nás stala nová verze prostředí pro BI Microsoft SQL Server Začali jsme též využívat Reporting Services, které umožňují vytvářet a publikovat grafické sestavy (intranet, , Sharepoint Portal Server, ) v různých formátech (html, pdf, xls, tiff, ). Tyto reporty lze navázat jak na OLAP data, tak i na jakýkoli jiný relační databázový zdroj. Na podzim roku 2008 také proběhl speciální seminář zaměřený pouze na problematiku BI, kde byly se současnými i potenciálními uživateli BI (na Moravě u skleničky) prodiskutovány aktuální problémy a zajímavosti z této oblasti. Seminář byl samozřejmě nejen zdrojem cenných informací, ale i inspirací pro další rozvoj. BI Doklady Zajímavou oblastí BI vytvořenou v roce 2008 je BI na Finančním účetnictví s rozpadem až na prvotní doklad. Lze vidět jak zaúčtování dokladu (strany MD a D), tak i veškeré další nositele nákladů využívané ve firmě. BI Doprava Pro společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. jsme vytvořili Business Intelligence nad modulem Doprava od Informatiky Kuzník. Lze sledovat a analyzovat jak jednotlivé cesty (kilometry, motohodiny), vyúčtování cest (komu a kolik bylo fakturováno), nákup PHM, normované spotřeby, reálné spotřeby PHM. Vozový park je setříděn dle několika dimenzí SPZ, typ vozidla, značka, řidič. BI CRM Naše společnost úspěšně implementuje systém pro řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM. Ve firmě RETIA, a.s. vznikla potřeba kvalitních analýz nad daty, která v CRM mají. Vzniklo tedy BI sledující jednotlivé obchodní případy, jejich úspěšnost, konkurenci i s vazbou na fakturaci pro zjišťování fakturovaných, uhrazených částek a pohledávek (faktury jsou v Microsoft Dynamics AX). 20

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Nákup. Likvidace. Jádro. Finanční účetnictví. Ing. Richard Bejr. Setkání uživatelů 2010 1

Nákup. Likvidace. Jádro. Finanční účetnictví. Ing. Richard Bejr. Setkání uživatelů 2010 1 Nákup Likvidace Jádro Finanční účetnictví Ing. Richard Bejr Setkání uživatelů 2010 1 31.5.2010 Faktury - nové společné jádro Proč nové společné jádro? Základní myšlenky řešení Co to přinese? Postupný přechod

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Nový pohled na pracovní pozici, školení, lékařskou péči, pracovní výkazy, odměny Jana Forejtová Řízení lidských zdrojů seznamte se prosím Jde o novou skupinu úloh zaměřenou na problematiku

Více

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací.

INTEGRO Informační Systém stručný přehled. Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. INTEGRO Informační Systém stručný přehled Integro IS + nadstavba Integro CRM silný nástroj firemních informací. OBECNĚ K INTEGRO IS INTEGRO IS je pokračováním programu INTEGRO DOS. Hlavní znaky programu:

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY 22.10.2008 SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY S PŘÍVLASKEM Prezentace zajímavých projektů BUSINESS INTELLIGENCE 16.10.2008 Ing. Jan Klimeš, ORTEX 1 & Hyman K*A*P*L*A*N Mapa semináře (aneb co Vám chci říci ) Obsah

Více

EIS JASU CS. Ekonomický informační systém. Popis, výhody a systémové požadavky. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

EIS JASU CS. Ekonomický informační systém. Popis, výhody a systémové požadavky. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Ekonomický informační systém EIS JASU CS Popis, výhody a systémové požadavky Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 15.3.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 13:26 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 22 let péče o zákazníky 3 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz

WAK INTRA. internetový informační systém. účinný nástroj pro vedení firemních agend. www.waksystem.cz WAK INTRA účinný nástroj pro vedení firemních agend internetový informační systém Co je WAK INTRA? obchodně-ekonomický informační systém modulové a oborové komplexní řešení informační on-line portál a

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel

Tým KS 25. 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 11:38 Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 7 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka 1 ředitel 20 let péče o zákazníky 6 562 společností v Čechách i na Slovensku 253.354 zpracovávaných mezd měsíčně

Více

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager.

ORACLE ZÁVAZKY. Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager. ORACLE ZÁVAZKY Oracle Závazky je aplikace pro správu výdajů, která zrychluje proces od nákupu po platbu a zároveň umožňuje účinné finanční řízení a poskytuje strategické informace o finančním hospodaření.

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Dotykové ovládání v pokladním prodeji

Dotykové ovládání v pokladním prodeji Nezobrazuje-li se Vám tento newsletter správně, klikněte zde Dotykové ovládání v pokladním prodeji Používáte v HELIOS Orange pokladní prodej? Nevyhovuje Vám ovládání pomocí klávesnice a myši? Chcete urychlit

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení

... firemní data sdílíme přes DUEL. Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení Ve firmě si osobně sdělujeme jen soukromé informace... Ježek software - firemní řešení... firemní data sdílíme přes DUEL Účetní a ekonomický systém DUEL instalovaný na více počítačích dokáže nahradit informační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05

Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Změny v AdmWin ve verzi 2.06 od 2.05 Provádí se drobný update. Zálohy nejsou kompatibilní s nižšími verzemi. 1. Obecné 1.1 Doplněny a rozšířeny možnosti hledání a výběrů v mnoha evidencích. 1.2 Nové možnosti

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace

IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace 7.10.2009 IS Orsoft RADNICE a elektronická komunikace Ing. Vladislava Dejmková 1 Výchozí pojmy Elektronické dokumenty Datové schránky Archivace Elektronická faktura formát ISDOC Workflow Schéma elektronické

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY

RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY RON PORTÁL, RON KLIENT, KIOSKY PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií

10:49. Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Moderní řízení lidských zdrojů s podporou informačních technologií Tým KS 25 13 programátorů a analytiků 6 odborných konzultantů 3 obchodníci 1 asistentka KS mzdy PROFi Jeden software, komplexní HR Mzdy

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více