Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurzové rozdíly a valutové pokladny"

Transkript

1 KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a ve vyjmenovaných případech povinnost použití současně i cizí měny 24 odst. 6, 7 a 8 pravidla přepočtu majetku azávazků v cizí měně na českou Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 21 kurz platný v den určení výše zálohy Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 60 Metoda kurzových rozdílů ČÚS pro podnikatele č. 006 Kurzové rozdíly

2 KUR str. 2 KURZOVÉ ROZDÍLY Popis operace: Pokladny vedené v cizích měnách (valutové pokladny) je třeba vždy vést odděleně podle jednotlivých měn a odděleně od korunové pokladny. U pokladen v cizí měně se prvotně vystavují pokladní doklady a sleduje se celá evidence v příslušné cizí měně. Následně se provádí přepočet na měnu českou. Omezení plateb v hotovosti S účinností od byla zavedena povinnost pro fyzické i právnické osoby s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území ČR (jakož i pro pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízené na území ČR) provádět vzájemné platby, jejichž výše překračuje limit EUR, bezhotovostně. Povinnost se vztahuje i na platby do zahraničí. Povinnost se nevztahuje na vyjmenované tituly v citovaném zákoně: platby daní a poplatků, cla, výplaty mezd, platby důchodů, platby určené k úschově peněz notářem, platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění, vklady nebo výběry hotovosti na vlastní nebo na cizí účet. Do limitu EUR se započítávají všechny platby v české i v cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku EUR, je povinen provést platbu bezhotovostduben 2005

3 KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 3 ně (výjimky vymezuje citovaný zákon o omezení plateb v hotovosti). Platba v české měně nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu euro směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby. Překračuje-li platba uvedený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána. Účtování kurzových rozdílů v průběhu roku k okamžiku uskutečnění účetního případu V průběhu období jsou kurzové rozdíly účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů, souvztažnými účty jsou příslušné účty pohledávek, závazků, peněz na cestě. Okamžik uskutečnění účetního případu ve valutové pokladně (čili i okamžik zaúčtování kurzových rozdílů) je jednoznačný, je to den provedení platby (výdaje či příjmu peněz). Použití kurzů pro přepočty je však variantní. Každá firma uvede vybraný kurz ve svém vnitřním firemním předpisu. Použití kurzů pro přepočty ve valutové pokladně: a) Pravidla přepočtu cizí měny na českou měnu vymezená v zákoně o účetnictví Pro přepočet cizí měny na českou měnu se používá směnný kurz devizového trhu vyhlášený ČNB.

4 KUR str. 4 KURZOVÉ ROZDÍLY S výjimkou rozvahového dne, kdy je nutné použít pro přepočet pouze kurz ČNB k tomuto dni, je možno používat aktuální kurz nebo pevný kurz po předem vymezené období nebo kurz, za který byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je dána možnost použít k přepočtu kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. b) Pravidla pro přepočet měn na euro dle zákona o omezení plateb v hotovosti Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na měnu euro směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby. c) Pravidla pro přepočet dle zákona o cestovních náhradách Zákonem o cestovních náhradách je stanoven kurz platný v den určení zálohy. Tento kurz je určen: pro přepočet v případě, že zaměstnanci je poskytnuta záloha na stravné v jiné cizí měně než v měně stanovené vyhláškou MF pro příslušný stát, pro výpočet nároku zaměstnance v případě, že poskytnutá záloha byla nižší, nebo k výpočtu povinnosti zaměstnance v případě, že zaměstnanec vrací poskytnutou vyšší zálohu v české měně [viz heslo Zahraniční pracovní cesty (Kurzové rozdíly)].

5 KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 5 Účtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka Na konci účetního období nejsou možné žádné varianty. Okamžik uskuteční pro účtování kurzových rozdílů je rozvahový den a k tomuto dni je třeba použít aktuální kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou. Kurzové rozdíly jsou účtovány na vrub nebo ve prospěch finančních nákladů nebo výnosů, tj. na vrub účtu 563 Kurzové ztráty nebo ve prospěch účtu 663 Kurzové zisky, souvztažnými účty jsou příslušné analytické účty valutových pokladen. Souvztažnosti: 1. Nákup a prodej valut (z bankovního účtu v Kč) Č. Účetní případ MD DAL 1. Převod (nákup) valut výběr z korunového účtu /AÚ 2. Příjem z korunového účtu do valutové pokladny 211/AÚ 261 3a. Kurzový rozdíl kurz v pokladně vyšší než v bance 3b. Kurzový rozdíl kurz v pokladně nižší než v bance 4. Převod (prodej) valut výdej z valutové /AÚ poklady 5. Příjem na korunový účet z valutové pokladny 221/AÚ 261 6a. Kurzový rozdíl kurz v pokladně vyšší než v bance 6b. Kurzový rozdíl kurz v pokladně nižší než v bance

6 KUR str. 6 KURZOVÉ ROZDÍLY V případě nákupu valut z korunového účtu nebo prodeje valut na korunový účet bude docházet vždy ke kurzovým rozdílům. Konkrétní banka přepočítá příjem valut na korunový účet i výdej valut z korunového účtu vždy svým kurzem, který je odlišný od kurzu ČNB. 2. Úhrada závazků a inkaso pohledávek v hotovosti (do stanoveného limitu hotovostních plateb) Č. Účetní případ MD DAL 1. Závazky předpis závazku 0x, 1x, 5x.. 321, Úhrada závazku v hotovosti z valutové 321, /AÚ pokladny 3a. Kurzový rozdíl při úhradě kurz předpisu 321, závazku byl vyšší 3b. Kurzový rozdíl při úhradě kurz předpisu , 379 závazku byl nižší 4. Pohledávky předpis pohledávky 311, 378 6x 5. Inkaso pohledávky v hotovosti příjem do 211/AÚ 311, 378 valutové pokladny 6a. Kurzový rozdíl při inkasu kurz předpisu , 378 pohledávky byl vyšší 6b. Kurzový rozdíl při inkasu kurz předpisu 311, pohledávky byl nižší

7 KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str Zúčtování se zaměstnanci, společníky Č. Účetní případ MD DAL 1. Poskytnutí zálohy zaměstnanci /AÚ 2. Vrácení zálohy zaměstnancem 211/AÚ Poskytnutí zálohy společníkovi /AÚ 4. Vrácení zálohy společníkem 211/AÚ 355 5a. Kurzový rozdíl (při vyúčtování zálohy) zisk 335, b. Kurzový rozdíl (při vyúčtování zálohy) ztráta , Výplata cestovních náhrad zaměstnanci /AÚ 7. Výplata cestovních náhrad společníkovi /AÚ 8a. Kurzový rozdíl zisk 333, b. Kurzový rozdíl ztráta , Vyúčtování kurzových rozdílů při uzavírání účetních knih přepočet aktuálním kurzem ČNB k rozvahovému dni Č. Účetní případ MD DAL 1a. Kurzový zisk po přepočtu aktuálním kurzem 211/AÚ 663 je třeba zvýšit přepočtený stav valutové pokladny 1b. Kurzová ztráta po přepočtu aktuálním kurzem /AÚ je třeba snížit přepočtený stav valutové pokladny Analytické účty: Valutové pokladny je nutno sledovat na analytických účtech podle příslušných měn. AÚ

8 KUR str. 8 KURZOVÉ ROZDÍLY Účetní doklady: Při úhradách v hotovosti jsou účetními doklady příjmové a výdajové pokladní doklady. Základem pro jejich vystavení jsou rovněž přijaté a vystavené faktury (daňové doklady), paragony, ale také cestovní příkazy apod. Na konci účetního období jsou pro přepočet cizí měny na českou vystavovány interní účetní doklady.! Nejčastější chyby: Nestanovení jednoznačných pravidel účtování o kurzových rozdílech v interním předpise, zejména v průběhu účetního období, kdy jsou variantní možnosti použití kurzů (aktuální kurz, pevný kurz po předem vymezené období nebo kurz, za které byly peněžní prostředky nakoupeny nebo prodány). Další chybou je neproúčtování kurzových rozdílů ke konci rozvahového dne. A dále neuvedení způsobu, který byl uplatněn při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu, v příloze k účetní závěrce. Daňové dopady: Výsledkové proúčtování kurzových rozdílů patří mezi daňově uznatelné náklady a výnosy. P Příklad 1: Dne bylo nakoupeno EUR z korunového účtu (přijato do valutové poklady). Kurz banky 31 Kč/EUR. Ve valutové pokladně je používán pevný čtvrtletní kurz ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného kalendářního čtvrtletí, tj. kurz 30,30 Kč/EUR.

9 KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 9 Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Příjem do valutové pokladny pevný /AÚ 261 kurz firma (příjmový pokladní doklad) 2. Výběr z korunového účtu kurz /AÚ banka (bankovní výpis) 3. Kurzový rozdíl Příklad 2: Dne bylo prodáno (vráceno) 500 EUR na běžný korunový účet kurzem banky 30 Kč/EUR. Ve valutové pokladně je používán pevný čtvrtletní kurz ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného kalendářního čtvrtletí, tj. kurz 30,30 Kč/EUR. P Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Výdej z valutové pokladny pevný /AÚ kurz firma (výdajový pokladní doklad) 2. Příjem na korunový účet kurz banka /AÚ 261 (bankovní výpis) 3. Kurzový rozdíl Příklad 3: Proplacení faktury za služby v zahraničí ve výši EUR šekem (11. 4.). P Pro přepočet cizí měny na českou používá firma pevný měsíční kurz ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného kalendářního měsíce, tj. kurz 30,00 Kč/EUR. Den návratu (vkladu hotovosti do valutové pokladny a převodu na devizový účet)

10 KUR str. 10 KURZOVÉ ROZDÍLY Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Vystavená faktura za služby /AÚ 602 = EUR 2. V zahraničí předán bankovní šek /AÚ = EUR 3. Při výběru šeku v zahraniční bance poplatek 10 EUR Po návratu vklad hotovosti EUR /AÚ Vklad hotovosti EUR /AÚ na devizový účet 6. Výpis z banky přijato EUR /AÚ Kurzový rozdíl nevznikl (pevný kurz v období) P Příklad 4: Zůstatek valutové pokladny k datu byl ve výši 600 EUR. V účetnictví byl zůstatek (po přepočtech cizí měny EUR na českou v průběhu období) ve výši Kč. Aktuální kurz ČNB k byl 30,465 Kč/EUR. Výpočet: 600 EUR x 30,465 = Kč Kurzový rozdíl: = 721 Kč Č. Účetní případ Kč MD DAL 1. Kurzová ztráta valutová pokladna /AÚ kurz Autoři: Ing. Zdenka Cardová Ing. Jindřich Carda

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON 219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON ve znění: 159/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 285/2009 Sb. Parlament se

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS)

Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) Směrnice o účetnictví České astronomické společnosti (ČAS) I.Obecná ustanovení 1. Vedením účetnictví ČAS je pověřena profesionální účetní. Účetní má právo nahlížet na všechny účty ČAS (tedy i složek ČAS).

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více