Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)"

Transkript

1 RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1

2 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto: A) Opravujeme bod 1. Výroční zprávy za rok Úvodní slovo předsedy představenstva, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok B) Opravujeme bod 2. Výroční zprávy za rok 2009 Finanční a provozní ukazatele, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok C) Opravujeme a doplňujeme bod 5. Výroční zprávy za rok 2009 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok D) Doplňujeme bod 6. Výroční zprávy za rok Očekávaný vývoj, cíle a závěry, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok E) Opravujeme a doplňujeme bod 7. Výroční zprávy za rok 2009 Informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok F) Opravujeme bod 8. Informace pro akcionáře, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok 2009 G) Opravujeme rozvahu sestavenou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k (respektive opravujeme pouze stavy minulého období, tedy stav k ). Opravujeme výkaz peněžních toků sestavený dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k , viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok H) Opravujeme přílohu účetní závěrky sestavenou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k , viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok I) Doplňujeme bod 13. Důležité skutečnosti po účetní závěrce společnosti, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok J) Opravujeme přílohu konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k Pro úplnost přikládáme včetně konsolidovaných výkazů, viz příloha tohoto Dodatku výroční zprávy za rok V Praze dne Ing. Boris Procik Předseda představenstva 2

3 Příloha dle bodu A): (oprava str. 3 ve výroční zprávě za rok 2009) (opravena výše dosaženého hospodářského výsledku po zdanění a datace Úvodního slova předsedy představenstva) 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009, která obsahuje i konsolidovanou účetní závěrku a která odráží všechny podstatné údaje a skutečnosti společnosti i konsolidovaného celku. Můžeme konstatovat, že rok 2009 byl pro společnost RM-S HOLDING, a.s. úspěšným rokem. Hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl výše tis. Kč a po zdanění pak tis. Kč. Těchto velmi uspokojivých výsledků bylo dosaženo zejména dobrými výnosy z finančních aktiv společnosti. V dalším roce bude vedení společnosti usilovat o zejména o udržení hodnoty aktiv společnosti a vyhledávání vhodných investic pro zhodnocení finančního majetku společnosti. Předkládaná výroční zpráva a informace v ní obsažené nejsou ověřené auditorem. Účetní závěrka společnosti, konsolidovaná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou ověřeny auditorem. Výroční zpráva není schválena valnou hromadou společnosti. V Praze, dne 29. dubna 2010 Ing. Boris Procik předseda představenstva 3

4 Příloha dle bodu B): (oprava str. 4 ve výroční zprávě za rok 2009) (opravena výše nekonsolidovaných finanční nákladů a výnosů celkem za rok 2005, nekonsolidovaný hospodářský výsledek na 1 akcií za rok 2005, konsolidované provozní náklady za rok 2005, konsolidovaná oběžná aktiva za rok 2005, konsolidované finanční náklady a výnosy celkem za rok 2008 v oblasti 2. Finanční a provozní ukazatele) 2. Finanční a provozní ukazatele dle IFRS nekonsolidované Provozní výnosy společnosti tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Finanční náklady a výnosy celkem tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Počet akcií s nárokem na dividendu Hospodářský výsledek na 1 akcii Kč Dividenda na 1 akcii Kč *) Aktiva celkem tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Závazky celkem tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců *) O výplatě dividend za rok 2009 rozhodne řádná valná hromada společnosti. dle IFRS konsolidované Provozní výnosy společnosti tis. Kč Provozní náklady tis. Kč Finanční náklady a výnosy celkem tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Počet akcií s nárokem na dividendu Hospodářský výsledek na 1 akcii Kč Aktiva celkem tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Závazky celkem tis. Kč

5 Příloha dle bodu C): (oprava výňatků ze str. 11 a 12 ve výroční zprávě za rok 2009) (opravena a doplněna textace v bodě 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, a to v části Hlavní události roku 2009, Investice, dále pak v oblasti Finanční situace, a to v části Rozvaha a části Finanční tok) Hlavní události roku 2009 Vzhledem k tomu, že hlavní restrukturalizační a prodejní transakce byly provedeny v předchozích letech, nezaznamenala společnost v roce 2009 žádnou natolik významnou událost, která by podstatným způsobem ovlivnila její hospodaření. Dceřiná společnost Deštné Baude, s.r.o. dokončila prodej nemovitostí v Deštném v Orlických Horách. Výnos z tohoto obchodu však nebyl podstatnou položkou z celkových výnosů společnosti. Společnost i v roce 2009 investovala většinu svých aktiv v rámci finanční skupiny J & T. Nejdůležitějším výnosem pro společnost, ze kterého je generován i zisk společnosti, je výnos z finančních aktiv (výnosové úroky), který v roce 2009 dosáhl částky tis. Kč. Výnosové úroky za konsolidovaný celek pak dosáhly částky tis. Kč. Investice V běžném účetním období společnost investovala do nákupu akcií společnosti ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. ve výši tis. Kč. Rozvaha Celková aktiva společnosti dosáhla hodnoty tis. Kč, což představuje meziroční růst o 6,1%. Tento nepatrný růst je dán zejména zvýšením obchodních a jiných pohledávek. Konsolidovaná aktiva společnosti dosáhla hodnoty tis. Kč, což představuje nárůst o 5,5%. Důvodem nárůstu konsolidované bilanční sumy je totožný jako u společnosti. Dále došlo k opětovnému zvýšení vlastního kapitálu o 3,3 % na tis. Kč oproti loňskému ve výši tis. Kč. Tento růst je generován zejména kladným hospodářským výsledkem. Konsolidovaný vlastní kapitál vykázal růst o 3,2% na tis. Kč oproti loňskému ve výši tis. Kč. Vývoj vlastního kapitálu (v tis. Kč) Vlastní kapitál Vývoj konsolidovaného vlastního kapitálu (v tis. Kč) Vlastní kapitál

6 Finanční tok Celková peněžní pozice společnosti v průběhu roku 2009 byla stabilní. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů činil k částku tis. Kč a na konci roku 2009 pak dosáhl tis. Kč. Celková změna peněžní pozice oproti konci roku 2009 představovala pokles o tis. Kč. Stav konsolidovaných peněžních prostředků a ekvivalentů činil k částku tis. Kč a na konci roku 2009 dosáhl hodnoty tis. Kč, což ovšem vzhledem k minimálním provozním nákladům představuje adekvátní výši hotovosti. 6

7 Příloha dle bodu D): (oprava str. 14 ve výroční zprávě za rok 2009) (doplněna textace ohledně chystaného projektu fúze sloučením v bodě 6. Očekávaný vývoj, cíle a záměry) 6. Očekávaný vývoj, cíle a záměry Záměry Záměrem vedení společnosti je nadále spravovat svěřený majetek s cílem dosáhnout nadprůměrného výnosu a dokončit zpeněžení nemovitého majetku v případě, že podmínky pro prodej majetku budou výhodné, resp. výhodnější, než jeho další správa. Správa majetku je realizována s minimem vlastních zaměstnanců a většinu služeb společnost nakupuje od třetích osob. Tento trend chce vedení společnosti zachovat i do budoucna. Zároveň v průběhu roku 2010 je plánována realizace přeshraniční fúze sloučením. Společnost RM-S HOLDING, a.s. (jako společnost nástupnická) a společnosti: (a) Investment Finance Group, a.s. (dříve pod obchodní firmou J & T Finance Group II, a.s.), se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ: , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městnským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6862; (b) INVESTMENT HOLDING, a.s. (dříve pod obchodní firmou J & T INVESTMENT HOLDING, a.s.), se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ: , IČ: , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1220; (c) PROPORTION a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Nusle, PSČ , Česká republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9764; (d) SUPPORT & REAL, a.s. se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: , Slovenská republika, IČO: , zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 4024/B Společnosti vyjmenované pod body (a) až (d) jako společnosti zanikající. V souladu se zákonem o přeměnách a slovenským obchodním zákoníkem dojde k zániku společností Investment Finance Group, a.s., INVESTMENT HOLDING, a.s., PROPORTION a.s. a SUPPORT & REAL, a.s jemuž bude předcházet zrušení společností bez likvidace s tím, že jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na společnost RM-S HOLDING, a.s jakožto společnost nástupnickou. Rozhodným dnem přeshraniční fúze sloučením bude Důvodem fúze je zjednodušení vlastnické a organizační struktury a snížení administrativních nákladů na správu celé skupiny. Obchodní a finanční vyhlídky Na rok 2010 společnost (prozatím bez zohlednění výše zmíněné plánované fúze sloučením) plánuje výnosy z finančních aktiv ve výši kolem 65 mil. CZK. V roce 2010 však již nelze 7

8 očekávat mimořádné příjmy z prodeje aktiv společnosti jak tomu bylo v předešlých letech. Zisk po zdanění by se měl pohybovat v rozmezí 42 až 47 mil. Kč. 8

9 Příloha dle bodu E): (oprava výňatků ze str ve výroční zprávě za rok 2009) (opravy provedené v bodu 7. Výroční zprávy za rok 2009 Informace dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, viz níže) (opraven rok, str. 18) Souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem Akciová společnost nevlastnila podle zápisu v katastru nemovitostí k žádnou nemovitost. (opravena výše výdajů na audit, str. 19) Odměny vyplacené auditorům Za auditorské činnosti v roce 2009 vyplatila společnost částku 241 tis. Kč s DPH společnosti FINAUDIT, s.r.o., a to 59 tis. Kč za audit účetní závěrky a 182 tis. Kč za auditorskou činnost v rámci konsolidačního celku. (opravena výše přijatého a nesplaceného úvěru, str. 21) Přijaté a nesplacené úvěry Společnost přijala v roce 2009 půjčku ve výši tis. Kč. (opravena textace, str. 21) Přijaté a nesplacené úvěry Společnost přijala v roce 2009 půjčku ve výši tis. Kč. (doplněna textace, str. 21) Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie a případného určení různých druhů akcií, práv a povinností spojených s akciemi téhož druhu a podílu každého druhu akcií na základním kapitálu, Struktura vlastního kapitálu společnost je z drtivé většiny dlouhodobého charakteru. Tato skutečnost tak společnosti skýtá vysokou míru finanční stability. Vlastní kapitál je tvořen základním kapitálem, fondy a zisky společnosti z minulých let. Vlastní kapitál dosáhl v roce 2009 hodnoty tis. Kč. Další zdroje kapitálu pro společnost představují závazky; tím podstatným je pak půjčka ve výši tis. Kč s obvyklým úrokem. Vlastní kapitál konsolidovaného celku dosáhl v roce 2009 hodnoty tis. Kč, v případě konsolidovaných dalších zdrojů kapitálu nejvýznamnějším je taktéž půjčka ve výši tis. Kč. Meziroční změna konsolidovaného vlastního kapitálu je nárůst ve výši tis. Kč a je tvořena zejména převedením dosažených zisků do kumulovaných zisků z minulých let. Vyšší hodnota vlastního kapitálu za konsolidovaný celek je tvořena zejména kumulovaným ziskem a fondy ve společnosti PROPORTION, a.s.. 9

10 Příloha dle bodu F): (oprava str. 25 a 26 ve výroční zprávě za rok 2009) (opravena textace ohledně cenných papírů nabytých v průběhu roku v bodě 8. Informace pro akcionáře na str. 25 a opravena výše hospodářského výsledku za rok 2008, který byl schválen a rozdělen valnou hromadou konanou dne v bodě 8. Informace pro akcionáře na str. 26) Počet a jmenovitá hodnota účastnických cenných papírů nabytých a zcizených v průběhu účetního období. V roce 2009 společnost koupila cenné papíry emitované společností ŽELEZÁRNY HRÁDEK a.s., sídlem Hrádek, Nová Huť 204, Česká republika, IČ: , a sice ks akcií, o nominální hodnotě jedné akcie 100,- Kč. Řádná valná hromada, která byla svolána na 23. června 2009 Valná hromada projednala a schválila:. - schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti emitenta za rok 2008 a vzala na vědomí zprávu dozorčí rady - schválila účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2008 a rozdělení zisku Valná hromada přijala tyto usnesení : Usnesení Valné hromady: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2008 a konsolidovanou účetní závěrku za rok Zisk společnosti za rok 2008 ve výši ,- Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk minulých let. 10

11 Příloha dle bodu G): (oprava str. 32 a 33 ve výroční zprávě za rok 2009) (opravena rozvaha sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k , respektive oprava stavů minulého období, tedy stav k , opraven výkaz peněžních toků sestavený dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k Pro úplnost jsou přiloženy kompletní výkazy společnosti RM-S HOLDING, a.s. sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k , tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků) 11

12 Název společnosti: Sídlo společnosti: RM-S HOLDING, a.s. Identifikační číslo: Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 Libeň VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: pronájem nemovitostí k 31. prosinci 2009 Označení Řádek Popis Stav v tis. Kč Stav v tis. Kč k k Tržby 2 Ostatní provozní výnosy Provozní výnosy celkem Spotřebované suroviny a materiál Nákup energie Odpisy Osobní náklady Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Nákladové úroky Výnosové úroky Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy Finanční náklady a výnosy celkem Mimořádné náklady Mimořádné výnosy + 11 Mimořádné náklady a výnosy celkem 0 0 ** 12 Zisk před zdaněním Daň z příjmů splatná a Daň z příjmů odložená 0-3 *** 14 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Podíl na zisku připadající na menšinové podíly Čistý zisk Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Boris Procik Helena Stárková 12

13 Název společnosti: Sídlo společnosti: RM-S HOLDING, a.s. Identifikační číslo: Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 Libeň R O Z V A H A Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: pronájem nemovitostí k 31. prosinci 2009 Označení Řádek Popis Stav v tis. Kč Stav v tis. Kč k k Aktiva 1 AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Oběžná aktiva 2 Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek 4 Dlouhodobý finanční majetek Stálá aktiva celkem Zásoby paliv a materiálu 7 Odložená daňová pohledávka 8 Pohledávka z titulu daně z příjmů Obchodní a jiné pohledávky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Ostatní aktiva Oběžná aktiva celkem Pasiva 13 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM Závazky Vlastní kapitál 14 Dlohodobé dluhy bez části splatné do jednoho roku 15 Ostatní úvěry a část dlouhodobých dluhů splatná do jednoho roku Rezervy 17 Odložený daňový závazek Závazek z titulu daně z příjmů Obchodní a jiné závazky Ostatní pasiva 21 Závazky celkem Základní kapitál Fondy Kumulované zisky/ztráty Zisk/ztráta běžného období Menšinový podíl 27 Vlastní kapitál celkem Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Boris Procik Helena Stárková 13

14 Název společnosti: Sídlo společnosti: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: RM-S HOLDING, a.s. Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 Libeň akciová společnost VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ pronájem nemovitostí k 31. prosinci 2009 Označení Řádek Popis Stav v tis. Kč Stav v tis. Kč k k Peněžní toky z provozní činnosti 1 Čistý zisk Odpisy budov a zařízení Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení Odpisy nehmotných aktiv Snížení hodnoty nehmotných aktiv Zvýšení (snížení) rezerv a odložené daně Snížení (zvýšení) pracovního kapitálu Ostatní pohyb 0 0 * Čisté peněžní toky z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje na nákup dlouhodobých hmotných aktiv Výdaje na nákup dlouhodobých nehmotných aktiv Tržby z prodeje pozemků, budov a zařízení Vyřazení Ostatní pohyb 0 0 ** Čisté peněžní toky z investiční činnosti 10 0 Peněžní toky z finanční činnosti 14 Nákup (prodej) vlastních akcií Pohyb menšinových podílů Čerpání dlouhodobých půjček a úvěrů Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů Čerpání krátkodobých půjček a úvěrů Splátky krátkodobých půjček a úvěrů Vyplacené dividendy *** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Zvýšení (snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na konci období Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetní závěrku Ing. Boris Procik Helena Stárková 14

15 Název společnosti: RM-S HOLDING, a.s. Sídlo společnosti: Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 Libeň Identifikační číslo: VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: pronájem nemovitostí k 31. prosinci 2009 Označení Řádek Popis Stav v tis. Kč k Výnosy celkem Finanční náklady celkem Podíl na výsledku přidružených společností a společných podniků 3 účtovaných 0 ekvivalenční metodou 4 Daňový náklad Hospodářský výsledek z ukončených činností po zdanění 0 a hospodářský výsledek z prodeje aktiv tvořících ukončené činnosti po zdanění 6 Hospodářský výsledek Úplný výsledek celkem Úplný výstedek celkem připadající: 8a Vlastníkům mateřské společnosti b Podílu nezaládajícímu ovládání

16 Příloha dle bodu H): (oprava str ve výroční zprávě za rok 2009) (opravujeme přílohu účetní závěrky sestavenou dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k , a to v oblastech Jiného dlouhodobého finančního majetku, Krátkodobých pohledávek, Krátkodobého finančního majetku, Krátkodobých závazků, Odložené daně a Významných událostí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky) 16

17 RM-S HOLDING, a.s. Příloha v plném rozsahu tvořící součást účetní závěrky k Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno, podpis): Ing. Boris Procik Helena Stárková 17

18 Příloha k roční účetní závěrce k Sestavené dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Obecné informace o účetní jednotce Obchodní firma : RM-S HOLDING, a.s. Datum zápisu : 1.ledna 1991 Sídlo : Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, Libeň Identifikační číslo : Právní forma : Akciová společnost Předmět podnikání : - Automatizované zpracovaní dat. - Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). - Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. - Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. - Poskytování technických služeb k ochraně majetku. - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. - Poskytování telekomunikačních služeb. - Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení. - Polygrafická výroba. - Poskytování ubytování. - Vnitrostátní zasilatelství. - Silniční motorová doprava nákladní. - Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla. - Projektování elektrických zařízení. - Pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních. - Projektování a vytváření informačních systémů včetně zpracování informací. - Hostinská činnost. - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení. - Pořádaní odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Statutární a dozorčí orgány k rozvahovému dni Představenstvo : předseda představenstva místopředseda: člen představenstva: Mgr. František Peleška Mgr. Milan Voračka Bc. Milan Zelený Dozorčí rada : předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Bc. Josef Kasík Tereza Voračková Aleš Jiráň Datum vzniku : Rozvahový den : Okamžik sestavení účetní závěrky :

19 Fyzické a právnické osoby, které se k podílely 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky : 78,12 % - SUPPORT & REAL, a.s., Lamačská cesta 3, Bratislava , Slovenská republika Změny v Obchodním rejstříku v r.2009 : V účetním období od do provedla účetní jednotka tyto změny v obchodním rejstříku: ke došlo na základě rozhodnutí valné hromady ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady Podnikatelská seskupení Společnosti, v nichž má ÚJ k podstatný nebo rozhodující vliv / více než 20% / : 100% - PROPORTION, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, ČR 100% - Deštné Baude, s.r.o., Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9, ČR Přehled o výši VK a výši účetního výsledku hospodaření za poslední období těchto společností / 19 odst.6zoú/ v tis. Kč Název společnosti Výše vlastního kapitálu k Účetní výsledek hospodaření k PROPORTION, a.s Deštné Baude, s.r.o Zaměstnanci k r v tis. Kč Celkem Z toho: členové řídících orgánů Statutární a dozorčí orgány Bývalí členové statutárních a dozorčích orgánů Průměrný přepočtený 7 X 6 X počet zaměstnanců Osobní náklady 79 X X X Odměny statutárních a dozorčích orgánů Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky býv. čl. stat. a doz. org. 500 X 500 X X X X X 19

20 Úvěry a půjčky k Společnost neposkytla v r.2009 žádné úvěry ani půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Použité účetní metody a způsoby oceňování Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a mezinárodních účetních standardů (IAS) vydaných Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB), dále dle interpretací (IFRIC, SIC) vydaných Stálým interpretačním výborem IASB. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. Majetek je oceňován na bázi historických cen s výjimkou krátkodobého finančního majetku a investic do nemovitostí, které jsou oceňovány reálnou hodnotou. Hmotný a nehmotný majetek - Způsob ocenění: a) Majetek pořízený nákupem je oceňován v cenách podle 47 vyhl. 500/2002Sb. b) Majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a osobní náklady a výrobní režii vztahující se k výrobě majetku. Úroky a další finanční náklady se aktivují během pořizování tohoto majetku, tj. do doby uvedení majetku do používání. Pak jsou součástí finančních nákladů. c) Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje se ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů (neodpisovaný) a na majetkové účty proti účtům oprávek (odpisovaný). Přechodné znehodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vyjadřuje pomocí opravných položek, které jsou spolu s odpisy uvedeny ve sl. korekce rozvahy. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. - Odpisování: Účet TEXT Nákupní cena Účetní odpisy Daňové odpisy /životnost Drobné předměty /nevede OE Kč Ihned 100% Ihned 100% Spotřeba materíálu / vede se OE Kč Ihned 100% Ihned 100% Výpočetní a telekom.technika / Kč Ihned 100% Ihned 100% vede se OE Zařízení budov / vede se OE Kč Ihned 100% Ihned 100% Mobily bez rozdílu v ceně Do Kč Ihned 100% Ihned 100% Dopravní prostředky Kč Ihned 100% Ihned 100% NIM / vede se OE Kč Ihned 100% Ihned 100% Zřizovací výdaje Nad Kč 5let 60 měsíců Ostatní NM/ ochranná známka 6let 72 měsíců Software 4roky 3 roky Budovy provozní 50let 30let/ nákup po let Budovy ostatní 50let 30let/ nákup po let 20

21 Byty a nebytové prostory 30let 30let Dopravní prostředky 4roky 5let trezory 12-15let 10let Výpočetní technika 4roky 3roky Stroje, přístroje a zařízení 5let 5let Klimatizační zařízení 20let 10let Pozemky, umělecká díla a nedokončený dlouhodobý majetek se neodpisují. Finanční majetek Cenné papíry jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou definovanou podle 48 vyhl.500/2002sb. Součástí pořizovací hodnoty cenných papírů nejsou úroky z úvěrů na jejich pořízení a náklady spojené s držbou. Přecenění dlouhodobého finančního majetku nebylo provedeno. Pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky pořizovací cenou. K datu sestavení účetní závěrky se dočasné snížení hodnoty pochybných pohledávek účtuje pomocí tvorby opravných položek účtovaných na vrub nákladů. V r.2009 společnost RM-S Holding, a.s. netvořila žádné opravné položky k pohledávkám. Pohledávky z poskytnutých půjček se k datu účetní závěrky zvyšují o neinkasované úroky (s výjimkou úroků z prodlení). Přijaté úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své nominální hodnotě. Při sestavování účetní závěrky se zůstatek úvěru zvyšuje o neuhrazené a bankou vyúčtované úroky. Jako krátkodobý úvěr se vykazuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data účetní závěrky. Devizové operace Společnost používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč aktuální kursy ČNB v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku. Realizované kursové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. K datu sestavení účetní závěrky byly majetek a závazky v cizí měně přepočteny kursem ČNB a veškeré kursové rozdíly z ocenění majetku a závazků byly zaúčtovány na účty finančních výnosů nebo nákladů. U cenných papírů se kursové rozdíly považují za součást ocenění reálnou hodnotou nebo ekvivalencí a byly promítnuty do příslušných výnosových nebo nákladových účtů, případně do vlastního kapitálu (ú.414) při přepočtu na reálnou hodnotu, případně ekvivalencí ( 60vyhl.500/2002Sb). Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s 21

22 principem opatrnosti společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa. Daň z příjmů - Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy) v členění na daň z činnosti běžné a mimořádné - Odložená daň z příjmů se zjišťuje u společností, které tvoří skupinu podniků a u všech účetních jednotek, na které se vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Vychází z rozvahového přístupu, tj. z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv, popř. pasiv a jejich účetní hodnotou v rozvaze přepočtených předpokládanou sazbou daně z příjmů pro následující období. V r společnost neúčtovala o odložené dani. Odložená daňová pohledávka by byla z daňové ztráty minulých let, ale společnost o daňové pohledávce neúčtuje. Peníze a peněžní ekvivalenty Peníze a peněžní ekvivalenty jsou tvořeny hotovostí, penězi na cestě, vklady na bankovních účtech a dalšími finančními aktivy, která mohou být okamžitě převedena na hotovost. Půjčky a bankovní úvěry Krátkodobé a dlouhodobé úvěry a půjčky jsou oceněny v nominální hodnotě. Část dlouhodobých úvěrů a půjček splatných do jednoho roku je vykázána spolu s krátkodobými úvěry a půjčkami. Rezervy a podmíněné závazky Společnost tvoří rezervy na závazky vyplývající z minulých událostí, kdy předpokládá pravděpodobné odčerpání zdrojů na úhradu závazky a zároveň je tento závazek možno spolehlivě ocenit. Obchodní a jiné závazky Krátkodobé závazky jsou oceněny v nominální hodnotě. Obrat Tržby z hlavních aktivit Společnosti jsou účtovány ke konci měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění služeb či ke dni, kdy došlo k prodeji zásob, a jsou vykázány bez daně z přidané hodnoty. Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem schválení účetní závěrky ke zveřejnění, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem schválení účetní závěrky ke zveřejnění došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. Použití odhadů 22

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/89 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více