PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM"

Transkript

1 PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s.

2 Obsah 1. Předmět projektu Identifikace zúčastněných společností Nástupnická společnost Zanikající společnost Výměnný poměr podílů společníků Zanikající společnost na Nástupnické společnosti Určení způsobu získání akcií Nástupnické společnosti potřebných k výměně za akcie akcionářu Zanikající společnosti S. Vliv fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti.... S 6. Rozhodný den fúze sloučením Práva poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy; jiná opatření S 8. Práva poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů; jiná opatření..... S 9. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z výměnných podílů; zvláštní podmínky týkající se tohoto práva Postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti Zvláštní výhody poskytované členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady anebo znalci přezkoumávajícímu Projekt Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti Určeni, kteří zaměstnanci Zanikající společnosti se stávající zaměstnanci Nástupnické společnosti Projev vule realizovat fúzi sloučením a údaje o změnách majetkových účastí akcionářů zúčastněných společností Oceněni jmění Zanikající společnosti a základní kapitál Nástupnické společnosti Určení, jaký majetek a jaké závazky Zanikající společnosti přecházejí na Nástupnickou společnost Majetek a závazky Zanikající společnosti, které přecházejí na Nástupnickou společnost bez dalších korekcí Majetek a závazky Zanikající společnosti, které přecházejí na Nástupnickou společnost s korekcemi Majetek a závazky Zanikající společnosti, které přecházejí na Nástupnickou společnost se změnami v účtování Konečné účetní závěrky zúčastněných společností Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti Souhlas správních orgánů s fúzí sloučením Stránka Z z 9

3 21. Správa a archivace písemností Ustanovení společná a závěrečná Stránka 3 z 9

4 1. Předmět projektu Tento projekt fúze sloučením (dále jen Projekt") byl vyhotoven ve smyslu ustanovení 15 a násl., 70 a násl. a 100 násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přeměnách"), zúčastněnými společnostmi: společností Chemoprojekt, a.s., IČO: , se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1492 (dále též jako Nástupnická společnost"), a společností SAFINA Service a.s., IČO: , se sídlem Vestec, Vídeňská 104, PSČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále též jako Zanikající společnost"), s tím, že na základě Projektu dojde k fúzi sloučením výše uvedených zúčastněných společností, přičemž fúzí sloučením dojde k zániku společnosti SAFINA Service a.s. a její jmění v souladu s ustanovením 61 odst. 1 zákona o přeměnách přejde fúzí sloučením na společnost Chemoprojekt, a.s. jako nástupnickou společnost. 2. Identifikace zúčastněných společností 2.1. Nástupnická společnost Obchodní firma: Chemoprojekt, a.s. Sídlo: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ Právní forma: akciová společnost Identifikační číslo: Zanikající společnost Obchodní firma: SAFINA Service a.s. Sídlo: Vestec, Vídeňská 104, PSČ Právní forma: akciová společnost Identifikační číslo: Výměnný poměr podílů společníků Zanikající společnost na Nástupnické společnosti Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, tento údaj Projekt neobsahuje. Stránka 4 z 9

5 4. Určení způsobu získání akcií Nástupnické společnosti potřebných k výměně za akcie akcionářů Zanikající společnosti Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, tento údaj Projekt neobsahuje. S. Vliv fúze sloučením na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti Fúze sloučením nemá žádný vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti; akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti nepodléhají výměně. 6. Rozhodný den fúze sloučením Rozhodným dnem fúze sloučením ve smyslu ustanovení 10 odst. 1 zákona o přeměnách je (dále jen Rozhodný den"). Od tohoto dne se veškerá jednání Zanikající společnosti považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti. 7. Práva poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi nebo zatímními listy; jiná opatření Žádná ze zúčastněných společností neemitovala žádné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry, které nejsou akciemi nebo zatímními listy; v souvislosti s fúzí sloučením tak jejich vlastníkům nemohou být Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva ani v jejich prospěch nemohou být učiněna žádná jiná opatření. 8. Práva poskytovaná Nástupnickou společností vlastníkům dluhopisů; jiná opatření Žádná ze zúčastněných společností neemitovala žádné dluhopisy; v souvislosti s fúzí sloučením tak jejich vlastníkům nemohou být Nástupnickou společností poskytnuta žádná práva ani v jejich prospěch nemohou být učiněna žádná jiná opatření. 9. Den, od kterého vzniká právo na podíl na zisku akcionářům z výměnných podílů; zvláštní podmínky týkající se tohoto práva Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, tento údaj Projekt neobsahuje. 10. Postup pro případ, že akcionářům zúčastněné společnosti vznikne právo odprodat akcie Nástupnické společnosti Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným akcionářem Zanikající společnosti, a k tomu, že Nástupnická společnost má jediného akcionáře, společnost SAFICHEM GROUP AG, registrační číslo: CH , se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, ke vzniku práva akcionářů zúčastněné společnosti odprodat akcie Nástupnické společnosti podle ustanovení 49a až 49d zákona o přeměnách nedojde. Stránka S z 9

6 11. Zvláštní výhody poskytované členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady, správní rady anebo znalci přezkoumávajícímu Projekt V souvislosti s fúzí sloučenlm neposkytla žádné ze zúčastněných společností členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady anebo správnl rady žádnou zvláštnl výhodu. Projekt nenl přezkoumáván znalcem, neboť Zanikajfcí společnost se fúzi sloučenlm se slučuje se svým jediným akcionářem, tudíž podle ustanovení 117 zákona o přeměnách se znalecká zpráva o fúzi nevyžaduje. 12. Změny zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti V souvislosti s fúzí sloučením nedocházl k žádným změnám zakladatelského právního jednání Nástupnické společnosti. 13. Údaje o tom, kolik míst v dozorčí radě nebo správní radě Nástupnické společnosti má být obsazeno osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti Podle stanov Nástupnické společnosti není správní rada Nástupnické společnosti obsazována osobami volenými zaměstnanci Nástupnické společnosti. 14. Určení, kteří zaměstnanci Zanikající společnosti se stávající zaměstnanci Nástupnické společnosti Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, v souvislosti s fúzí sloučením nepřecházejl na Nástupnickou společnost žádní zaměstnanci Zanikající společnosti. 15. Projev vůle realizovat fúzi sloučením a údaje o změnách majetkových účastí akcionářů zúčastněných společností Zúčastněné společnosti tímto projevují svou vůli sloučit Zanikající společnosti s Nástupnickou společností. 16. Ocenění jmění Zanikající společnosti a základní kapitál Nástupnické společnosti 1. Ocenění jmění Zanikající společnosti nebylo provedeno, neboť podle ustanovení 73 odst. 1 zákona o přeměnách arg. a contrario nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti. 2. Základní kapitál Nástupnické společnosti zůstává zachován v dosavadnl výši ,- Kč, rozdělený kusů kmenových akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 17. Určení, jaký majetek a jaké závazky Zanikající společnosti přecházejí na Nástupnickou společnost Na Nástupnickou společnost přechází v souvislosti s fúzí sloučením veškerý majetek a závazky Zanikající společnosti, přičemž se konkrétně jedná o následující majetek a závazky: Stránka 6 z 9

7 17.1. Majetek a závazky Zanikající společnosti, dalších korekcí které přecházejí na Nástupnickou společnost bez C:íslo účtu Název účtu Saldo účtu v Kč 211/001 Pokladna CZK 2 902,00 213/001 Ceniny ,00 213/002 Ceniny - stravenky 1600,00 221/001 Bankovní účet - KB CZK ,80 221/002 Bankovní účet - KB EUR 909,96 221/003 Bankovní účet - ČSOB CZK 2 572,31 221/004 Bankovní účet - ČSOB EUR 2 419,16 261/001 Peníze na cestě 918,11 314/001 Poskytnuté zálohy do tuzemska krátkodobé 3 907,00 333/004 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - příspěvky odborovému svazu -740,00 333/007 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - spoření ,00 333/008 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - pojištění ,00 333/010 Ostatní závazky vůči zaměstnancům - penzijní připojištění ,00 333/020 Ostatní závazky vůči zaměstnancům -životní pojištění ,00 335/003 Pohledávky za zaměstnanci - soukromé km 4 578,00 336/001 Zdravotní pojištění hrazené SAS ,00 336/101 Sociální pojištění hrazené SAS ,00 341/001 Daň z příjmů ,00 342/001 Vybraná daň z příjmů fyzických osob ,00 343/900 DPH - odvod daně finančnímu úřadu ,84 381/001 Náklady příštích období ,99 421/001 Zákonný rezervní fond ,00 427/001 Sociální fond -922,93 431/001 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení , Majetek a závazky Zanikající společnosti, které přecházejí na Nástupnickou společnost s korekcemi Číslo účtu 311/001 Odběratelé v tuzemsku Název účtu zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,89 Kč; z toho Nástupnická společnost upravila svoji pohledávku za Zanikající společností ve výši ,27 Kč a Zanikající společnost upravila svoji pohledávku za Nástupnickou společností ve výši 2 551,62 Kč. 321/001 Dodavatelé v tuzemsku zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,89 Kč; z toho Nástupnická společnost upravila svůj závazek vůči Zanikající společnosti ve výši 2 551,62 Kč a Zanikající společnost upravila svůj závazek vůči Nástupnické společnosti ve výši ,27 Kč. Saldo účtu v Kč , ,31 Stránka 7 z 9

8 378/001 Jiné pohledávky zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,00 Kč; z toho Nástupnická společnost upravila svoji pohledávku za Zanikající společností ve výši ,00 Kč. 379/001 Jiné závazky zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,00 Kč; z toho Zanikajfcf společnost upravila svůj závazek vůči Nástupnické společnosti ve výši ,00 Kč. 388/001 Dohadné účty aktivní zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,90 Kč; z toho Nástupnická společnost upravila svoji pohledávku za Zanikajfcí společnost( ve výši ,90 Kč. 389/001 Nevyfakturované dodávky zúčastněnými společnostmi v celkové výši ,90 Kč; z toho Zanikající společnost upravila svůj závazek vůči Nástupnické společnosti ve výši ,90 Kč. 0, ,00 0, , Majetek a závazky Zanikající společnosti, které přecházejí na Nástupnickou společnost se změnami v účtování Číslo účtu 411/ /001 Název účtu Základní kapitál v zapsané výši Základní kapitál Zanikající společnosti byl převeden do ostatních kapitálových fondu Nástupnické společnosti. Neuhrazená ztráta minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Zanikající společnosti byla převedena do nerozděleného zisku minulých let Nástupnické společnosti. Saldo účtu v Kč , , Konečné účetní závěrky zúčastněných společností Konečné účetnf závěrky zúčastněných společností byly v souladu s ustanovením 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den a jsou v souladu s ustanovením 12 zákona o přeměnách ověřeny auditorem. 19. Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti byla v souladu s ustanovením 176 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákonfk, sestavena k Rozhodnému dni a je v souladu s ustanovením 12 zákona o přeměnách ověřena auditorem. 20. Souhlas správních orgánů s fúzí sloučením Zúčastněné společnosti tímto výslovně prohlašují, že k fúzi sloučením se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu ustanovení 15a zákona o přeměnách. Stránka 8 z 9

9 21. Správa a archivace písemností Práva a povinnosti Zanikající společnosti spojené se správou a archivací písemností, jež vyplývají ze zvláštních předpisů, zejména ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k písemnostem, které v důsledku fúze sloučením přejdou na Nástupnickou společnost, přecházejí dnem zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku na Nástupnickou společnost. 22. Ustanovení společná a závěrečná 1. Veškeré náklady spojené s fúzí sloučením budou hrazeny Nástupnickou společností. 2. Právní účinky fúze sloučením podle Projektu nastávají ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. 3. Pokud není v Projektu uvedeno jinak, řídí se fúze sloučením příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách. 4. Projekt byl schválen představenstvem Zanikající společnosti dne 9. září S. Projekt byl schválen statutárním ředitelem Nástupnické společnosti dne 9. září Ing. Tomáš Plachý, MBA předseda představenstva společnosti SAFINA Service a.s. Ing. Tomáš statutární řeď Chemo Ing. Tomáš P v SAFINAS místopředseda předst Ing. Jan Mengler, Sfčlen představenstva spo čnosti SAFINA Service a.s. Stránka 9 z 9

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STANOVY SPOLEČNOSTI CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Stanovy ) ODDÍL I OBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost je založena jediným zakladatelem, a to obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více