1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací cenou (v reprodukční ceně je již zohledněno opotřebení, oprávky se nepřebírají). Příklad č. 1: Obec nabyla od ČEZ, a.s. bezúplatně movitou věc. Ocenění reprodukční pořizovací cenou činí Kč. Příklad č. 2: Obec nabyla od ČEZ, a.s. software v hodnotě Kč. 1 zařazení do majetku , zařazení do majetku , dooprávkování majetku , Bezúplatné nabytí majetku od vybrané účetní jednotky. Vybraná účetní jednotka předává majetek bezúplatně včetně pořizovací ceny a oprávek (ČÚS 708 odstavec 6.3.), tj. navazuje na odepisování předávajícího. Příklad č. 1: Obec přijala od jiného územního celku bezúplatně movitou věc. Pořizovací cena majetku u předávající účetní jednotky činila Kč. Oprávky ke dni předání byly ve výši Kč. Příklad č. 2: Obec přijala od jiného územního celku bezúplatně stavbu pořízenou částečně z investičního transferu. Pořizovací hodnota stavby činila Kč. Oprávky ke dni předání činily Kč. Dosud nerozpuštěná část transferu byla Kč. 1 zařazení do majetku , doúčtování oprávek , zařazení do majetku , zařazení na , nerozpuštěná část investičního transferu , zaúčtování oprávek , Úplatné nabytí majetku 1. Nákup osobního automobilu za Kč 2. Pořízení budovy dodavatelsky 1 Faktura za pořízení majetku - auto , Úhrada faktury ,-- 2 Faktury za stavební práce , Úhrady faktury ,-- Kolaudační rozhodnutí (předávací protokol) ,

2 Koupě pozemků Předpis závazků ke dni podpisu smlouvy , Úhrada kupní smlouvy ,-- Zařazení do majetku ke dni návrhu na vklad do katastru nemovitostí , Nabytí nemovitého majetku dražbou Obec uhradila zálohovou jistinu, aby se mohli účastnit elektronické dražby nemovitost Kč a pozemek Kč. Obec následně tímto způsobem získala nemovitost v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč. Úhrada zálohové dražební jistiny ,-- Vydražení majetku změna jistiny na zálohu na pořízení majetku a změna položky , , , Přiklepnutím kladívka vlastnictví nemovitosti , , Ponížení závazku o uhrazenou jistinu (zálohu) , Doplacení zbývající částky , ,-- Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 Faktura za pořízení majetku (počítač) , Zařazení do majetku , Úhrada faktury bankou ,-- Úhrada faktury pokladnou , Faktura za pořízení majetku (software) , Zařazení do majetku , Úhrada faktury banku ,-- Úhrada faktury pokladnou , Faktura za majetek (software pod hranici) (hmotný majetek pod hranici) 5.800, , Zařazení na podrozvahu (pokud je ve směrnici) 5.800, , Úhrada faktury bankou 5.800,-- Úhrada faktury pokladnou 5.800, Vyřazení majetku Vyřazení majetku z důvodu fyzického nebo morálního opotřebení (nefunkční majetek) Obec vyřazuje pro fyzické opotřebení majetek, který má vedený na SÚ 022 v pořizovací hodnotě Kč. Ke dni vyřazení má na SÚ 082 částku Kč. Zůstatková cena majetku činí Kč. Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku ,

3 Vyřazení majetku darem Pořizovací hodnota činí Kč (SÚ 022), dosud uplatněné odpisy Kč (SÚ 082), zůstatková cena Kč. 1. Vybrané účetní jednotce 2. Nevybrané účetní jednotce 1 Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku , Dooprávkování majetku , Vyřazení majetku , Bezúplatný převod vlastní příspěvkové organizaci Obec provedla technické zhodnocení (TZ) budovy, která je předána k hospodaření zřízené příspěvkové organizaci. Hodnota TZ činí Kč. Na TZ přijala obec investiční transfer (IT) ve výši Kč. Zbytek TZ ve výši Kč hradila ze svých zdrojů. Odepisování TZ nebylo zahájeno. Pořízení TZ , Zařazení do majetku , Přijetí IT předpis (po předložení faktur) , Přijetí IT na účet , Úhrada faktury ,-- Převod TZ včetně IT na PO , , , Účtování přijatého TZ u PO , , ,-- Vyřazení majetku z důvodu prodeje včetně přecenění reálnou hodnotou Obec prodala hasičské auto - stav SÚ 022 je Kč, stav SÚ 082 je Kč (zbývá dooprávkovat Kč), konečná prodejní cena činila Kč a) po přecenění je hodnota majetku Kč (reálná hodnota zvýšení o Kč) b) po přecenění je hodnota majetku Kč (reálná hodnota snížení o Kč) Příklad Popis Kč MD a) Přecenění na reálnou hodnotu - Vyřazení z účtu ,-- - Zařazení nové hodnoty majetku ,-- - Zrušení oprávek , Vyřazení z majetku , Proúčtování oceňovacího rozdílu , Předpis pohledávky ,-- 311, Úhrada faktury ,--,261 b) Přecenění na reálnou hodnotu - Vyřazení z účtu Zařazení nové hodnoty majetku - Zrušení oprávek , , , Vyřazení z majetku , Proúčtování oceňovacího rozdílu , Předpis pohledávky ,-- 311, Úhrada faktury ,--,261 Obdobným způsobem se postupuje také při účtování o vyřazení nemovitého majetku z účtu 021. Po rozhodnutí o záměru prodeje majetku (resp. o tom, že je majetek určený k prodeji) je nutno přecenit jej na reálnou hodnotu. Od tohoto okamžiku se majetek již dále neodepisuje.

4 Vyřazení majetku z důvodu škody nebo odcizení majetku Movitý majetek vedený na SÚ 022, jehož PC činila Kč. Ke dni vyřazení z důvodu škody činí oprávky Kč, zůstatková cena majetku Kč. Majetek je pojištěn. a) do byla doručena informace o výši pojistného plnění a plnění přijato na BÚ b) do nebyla výše pojistného plnění známa Zaúčtování škody ve výši zůstatkové ceny , Vyřazení majetku , a) Avízo o výši poj. plnění , Přijetí platby na účet ,-- b) Výše poj. plnění není známa dohad k , Avízo o výši poj. plnění následující rok , , Přijetí platby na účet , Směna majetku Obec realizuje směnu pozemku v PC Kč přeceněného na reálnou hodnotu Kč. Ocenění pozemku nabytého směnou je Kč. Obec obdrží doplatek Kč. 1 Přecenění majetku reálnou hodnotou 6.400, Vyřazení z účtu , Kupní smlouva předpis pohledávky , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , Odúčtování oceňovacího rozdílu 6.400, Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení pozemku ke dni návrhu na vklad , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu pozemku v PC Kč přeceněného na reálnou hodnotu Kč. Ocenění pozemku nabytého směnou je Kč. Obec obdrží doplatek Kč. 1 Přecenění majetku reálnou hodnotou 6.400, Vyřazení z účtu , Kupní smlouva předpis pohledávky , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , Odúčtování oceňovacího rozdílu 6.400, Kupní smlouva předpis závazku 6.000, Zařazení pozemku ke dni návrhu na vklad 6.000, Zúčtování prodejní a kupní ceny 6.000, ,-- Směna pozemků s budovami Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Reálná hodnota budovy byla stanovena na Kč a pozemku na Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč a doplatí Kč. 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , Kupní smlouva předpis pohledávky budova ,-- 646

5 pozemek , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Reálná hodnota budovy byla stanovena na Kč a pozemku na Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč a obdrží Kč. 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , Kupní smlouva předpis pohledávky budova + pozemek , , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , ,-- Obec realizuje směnu budovy v PC Kč, stav SÚ 081 je Kč, PC pozemku činí Kč. Směnou obec získá budovu v hodnotě Kč a pozemek v hodnotě Kč, a to bez dalšího doplatku (tj. reálná hodnota vyřazovaného majetku = hodnota majetku nabytého směnou). 1 Vyřazení budovy z účtu 021 Vyřazení pozemku z účtu , , Zrušení oprávek účet , Přecenění reálnou hodnotou budova pozemek , , Kupní smlouva předpis pohledávky budova + pozemek , , Vyřazení majetku ke dni návrhu na vklad , , Odúčtování oceňovacího rozdílu , Kupní smlouva předpis závazku , Zařazení ke dni návrhu na vklad , , Zúčtování prodejní a kupní ceny , Odpisy majetku 1) odpisy dle odpisového plánu 2) v případě, že majetek byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu (zdroj krytí na účtu 403). Účet 403 se rozpouští poměrově.

6 1 Odpis budovy Odpis auta Odpis nehmotného majetku Poměrná část odpisu majetku pořízeného z investičního transferu Věcná břemena (VB) 1. Obec je osobou oprávněnou z VB 2. Obec je osobou povinnou z VB 1 Majitel nechal zřídit VB ve prospěch obce , za Kč Úhrada za zřízení VB ,-- 2 Obec zřídila na svém pozemku VB , za úplatu Kč Úhrada za VB ,-- Pozn.: Podle ČÚS č. 701 je obec povinna evidovat zřízená VB a zástavní práva na svém majetku buď prostřednictvím analytických účtů nebo jiným průkazným způsobem (např. ORJ, ORG apod.). Zatížení VB, nebo zástavním právem by mělo být uvedeno i na kartě majetku. U nově vzniklých VB, kde je obec osobou oprávněnou, se bude rozhodovat nejprve o tom, zda VB vzniklo jako výdaj související s pořízením stavby. To budou VB vzniklá v době pořizování majetku. Jde tedy o období, kdy je majetek veden na účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Tato VB budou vstupovat do ocenění majetku jako výdaj související s pořízením bez ohledu na výši jejich ocenění a nebudou evidována samostatně. V případě, že VB vznikne až po zařazení majetku do užívání, bude se evidovat na účtu 029. Obdobně právo stavby. 2. Účtová skupina 11 Materiál 2.1 Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ V případě bezúplatného nabytí materiálu od vybrané účetní jednotky lze použít cenu, kterou použila při vyskladnění předávající jednotka: 1. obec účtuje o zásobách způsobem A. 2. obec účtuje o zásobách způsobem B. Obec má ve vnitřní směrnici určenou hladinu významnosti a výnosy časově rozlišuje, pokud částka převyšuje Kč. 1 Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ , Výdej materiálu do spotřeby , Časové rozlišení výnosů 8.700, Bezúplatné nabytí materiálu od vybrané ÚJ , K dle inventur zjištěna spotřeba Kč , Časové rozlišení výnosů , Nákup materiálu Obec nakoupila materiál, platbu provedla pokladnou: 1. obec účtuje o zásobách způsobem A. 2. obec účtuje o zásobách způsobem B. 1 Nákup materiálu , Spotřeba materiálu , Nákup materiálu , K dle inventur zjištěn zůstatek Kč 8.700,

7 3. Účtová skupina 12 Zásoby vlastní výroby Aktivace materiálu Obec vyrobila ve vlastní režii brožuru průvodce obcí. Z kalkulace pořízení vyplynuly tyto náklady: SÚ 501 ve výši Kč, nakoupené služby SÚ 518 ve výši Kč, mzdové náklady SÚ 521 ve výši Kč. Náklady celkem činí Kč. Bylo vytištěno 1000 ks (výrobní cena 1 ks = 34,80 Kč). Část výtisků 200 ks byla předána starostovi obce na propagaci. Zbytek bude prodáván v informačním středisku v ceně 40 Kč za kus. 1 Náklady na pořízení materiál - služby - mzdy 5.400, , , Aktivace zboží , Vydáno 200 ks na reprezentaci á 34, , Prodej 400 ks á 34,80 snížení zásob , Příjem za prodanou brožuru 400 * 40, , Účtová třída 2 Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky 4.1 Kontokorentní úvěr Obec má uzavřenou smlouvu o poskytnutí kontokorentu k běžnému účtu ve výši do Kč. Dle výpisu z banky k je stav BÚ mínus Kč. Účtování o kontokorentu dle BV (přeúčtování záporného , stavu BÚ) k Účtování v následujícím roce k , Dlouhodobý úvěr a) Čerpání úvěru prostřednictvím faktur b) Čerpání úvěru převod na vlastní účet Faktura za stavební práce , a) Úhrada faktury , b) Převod úvěru na vlastní účet , Úhrada faktury ,-- a)+b) Úhrada úvěru (měsíční splátka ,-- jistina ,--, úrok ,--) , , Pozn.: Do zařazení majetku pořízeného z úvěru je možno vnitřním předpisem stanovit, že úrok bude vstupovat do pořizovací ceny, v tom případě se bude účtovat na 042.

8 5. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Účtování pohledávek a závazků 1. pohledávky 2. závazky 1 Faktura za prodej dřeva Faktura za prodej ojetého auta Pronájem hrobového místa Smlouva o zřízení věcného břemene 649 Finanční příspěvek pro obec 672 Smlouva o pronájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu služby spojené s nájmem bez vyúčtování Pohledávky za komunální odpad Pohledávky za psy Pohledávky za rozhodnutí o povolení stavby Pohledávky za výherní hrací automaty Přijatá faktura za nákup uhlí 501 Přijatá faktura za vodné 502 Přijatá faktura za opravu auta 511 Přijatá faktura za pohoštění 513 Přijatá faktura za svoz komunálního odpadu Náhrada za pohřeb zesnulého na náklady obce Faktura za pohřeb 518 Úhrada faktury Žádost ministerstvu o pokrytí nákladů nebo uplatnění nákladů na pohřeb v dědickém řízení 346 Přijaté finanční prostředky Zrušení pohledávky z důvodu rozhodnutí soudu Rozhodnutí soudu (zastavení řízení pro nulový majetek) odpis pohledávky Odpis vytvořené opravné položky Výměna vstupních dveří Úhrada zálohy na provedení výměny pokladnou 7.000, Přijetí faktury faktura vyšší než záloha 8.000, Snížení faktury o uhrazenou zálohu 7.000, Doplatek faktury záloha nižší než faktury 1.000,-- Přijetí faktury faktura nižší než záloha 6.000, Snížení faktury o uhrazenou zálohu 7.000, Vratka záloha vyšší než faktura 1.000,--

9 5.4 Účtování nájmu nebytových prostor se zálohou Předpis pohledávky - nájmu 3.000, Úhrada pohledávky na účet 3.000, Přijatá záloha na poskytnuté služby (není předpis) 1.500, K dohadná položka ke službám (vyúčtování další rok) 1.500, Vystavení faktury za služby (po obdržení vyúčtování) 1.500, zrušení dohadné položky Předpis vystavené faktury vyúčtování za poskytnuté služby 2.000, (*1.000,--) Proúčtování přijatých záloh 1.500, Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek 500, Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *500, Účtování zálohy na časopisy Úhrada záloh za časopisy (není předpis) 5.000, Předpis přijaté faktury 4.500, (*5.500,--) Proúčtování poskytnuté zálohy 5.000, Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek 500,-- Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *500, Účtování zálohy za energii (plyn) Obec nemá ke dni roční závěrky vyúčtovaný odběr el. energie od ČEZ. V průběhu roku 2013 zaplatila na zálohách celkem Kč. Tyto zálohy zaúčtovala na MD SÚ 314. Dne došla faktura za vyúčtování el. energie v částce Kč, k úhradě po odečtení záloh Kč. K dohadná položka za spotřebu energie (např , propočet dle elektroměru) Konečná faktura za energii v následujícím roce zrušení , dohadné položky Předpis přijaté faktury = zálohy nižší , (* zálohy vyšší) * ,-- Proúčtování uhrazené zálohy , Zálohy nižší než vystavená faktura - doplatek ,-- Zálohy vyšší než vystavená faktura - přeplatek *15.000, Účtování pokladních operací Nákup materiálu za hotové , Proúčtování výdajů z banky ,-- - Poskytnutí zálohy do pokladny z BÚ , Příjem zálohy do pokladny , Příjem poplatku do pokladny 1.000, Proúčtování příjmů do banky 1.000,-- -

10 5.8 Leasingová smlouva (jedna z možných variant) Obec uzavřela leasingovou smlouvu na pořízení automobilu. Doba nájmu je stanovena na 36 měsíců. ÚJ uhradí akontaci ve výši 120 tis. Kč. V nákladech musí být leasing zobrazen ve věcné a časové souvislosti. Poslední splátka (36. měsíc) bude činit Kč. Automobil bude po ukončení leasingu prodán ÚJ za částku 1 tis. Kč. Předpis leasingové smlouvy na celou , dobu nájmu (splátky) Úhrada akontace Měsíční rozpouštění akontace a splátek , po celou dobu nájmu, tj. 36 měsíců Úhrady splátek v jednotlivých měsících , Úhrada poslední splátky , Přijatá faktura za převod automobilu ÚJ 1.000, za 1 tis. Kč (viz smlouva) Zařazení do majetku 1.000, Úhrada faktury 1.000, Daň z příjmu právnických osob Vypočtená daň ke dni sestavení roční účetní roční závěrky činí Kč. Ke dni podání daňového přiznání je daň: a) nižší o 30 tis. Kč = b) vyšší o 30 tis. Kč = Varianta I - výnos z daně je příjmem následujícího roku, varianta II - výnos z daně je výnosem běžného roku. Výběr varianty I nebo varianty II doporučujeme ověřit u svých správců daně, případně daňových poradců. Varianta Předpis daně z příjmu ke dni sestavení , závěrky Předpis příjmu daně = varianta , Rozpuštění časového rozlišení následující rok , Předpis příjmu z daně = varianta , a) Daňové přiznání - účtování v následujícím roce , , , , , , b) Daňové přiznání - účtování v následujícím roce , , , , , , Škodní událost Obec nemá ke dni roční závěrky vypořádání od pojišťovny za hlášenou škodní událost. Celková škoda činila Kč. Ve smlouvě je sjednána spoluúčast Kč. ÚJ vystaví vnitřní doklad na tvorbu dohadné položky ve výši předpokládaného plnění: ( = Kč). Skutečné plnění pojišťovny v následujícím roce činí Kč.

11 Tvorba dohadné položky k , Oznámení pojišťovny o plnění škodní události , v následujícím roce Zrušení dohadné položky , Účtování přenesené daňové povinnosti (RCH) Příklad č. 1: Obec je plátcem DPH a pořizuje rekonstrukci stavby, která slouží k její hospodářské činnosti. Dodavatel stavebních prací na ni přenesl v souladu se zákonem o DPH daňovou povinnosti. Obec si může uplatnit DPH na vstupu. Hodnota stavebních prací činí Kč. Sazba daně je 21 %. Příklad č. 2: Obec je plátcem DPH a pořizuje opravu. Dodavatel na ni přenesl daňovou povinnost. Obec si nemůže uplatnit DPH na vstupu. Hodnota faktury za opravu činí Kč. 1 Přijatá fa v režimu RCH , Výpočet daňové povinnosti na vstup , uplatnění nároku na odpočet DPH , Přijatá fa v režimu RCH , , Úhrada faktury a úhrada DPH FÚ , Účtování mezd Předpis hrubých mezd Náhrada za DNP (dávky nemocenského pojištění) Předpis odvodů za zaměstnance Zdravotní pojištění (4,5 %) Sociální pojištění (8 %) Daň zálohová (15 %) Daň srážková (15 %) exekuce Předpis odvodů za zaměstnavatele Zdravotní pojištění (9 %) Sociální pojištění (25 %) Úhrada odvodů bankou Zdravotní pojištění zaměstnanci Sociální pojištění zaměstnanci Daň zálohová Daň srážková Zdravotní pojištění zaměstnavatel Sociální pojištění zaměstnavatel exekuce Výplata mezd a náhrad DNP bankou (pokladnou) Náhrady DNP (261) (261) 5.13 Stravování hrazeno z rozpočtu obce a) Stravování prostřednictvím stravenek (stravenka má hodnotu 70 Kč, zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 50 Kč) b) Stravování došlá faktura (zaměstnanec hradí 20 Kč za stravu)

12 a) Faktura za stravenky - ceniny , Úhrada faktury (200 ks á 70,--) poplatek ,-- 200, Výdej stravenek náklad obce (50 ks á 50 Kč) 2.500, , Příjem od zaměstnance ze mzdy 1.000, (261) 335 (do pokladny) b) Došlá faktura za stravování 3.500, Úhrada došlé faktury 3.500,-- Předpis pohledávky za zaměstnancem 1.000, (50 odběr á 20 Kč) Úhrada zaměstnancem mzda (pokladna) 1.000,-- 331(261) 335 Pozn.: Obec může přispívat na stravu i z rozpočtu obce, tyto položky ale musí být schváleny v původním popř. upraveném rozpočtu Poskytování půjček občanům a) krátkodobá půjčka (do jednoho roku) b) dlouhodobá půjčka a) Poskytnutí půjčky ,-- 316() Úhrada půjčky 3.000,-- (261) 316() b) Poskytnutí půjčky , Úhrada půjčky , Fondy účetní jednotky 6.1 Sociální fond Obec tvoří dle vnitřního předpisu sociální fond (SF) ve výši Kč. V daném měsíci čerpá 500 Kč na ošatné a stravování zaměstnanců Kč. Celková faktura za stravenky činí Kč. Z toho hradí zaměstnanci Kč, zbytek je hrazen z nákladů obce. V stejném měsíci požádali dva zaměstnanci o příspěvek na rekreaci a obec přijala v této souvislosti faktury v celkové hodnotě Kč. Obec má pro SF zřízený samostatný bankovní účet. Účtování SF je prováděno přímou metodou (bez použití SÚ 401). 1. úhrada na dovolenou 2. příspěvek na stravování 3. příspěvek na ošatné Tvorba fondu , Převod finančních prostředků z BÚ , Příjem finančních prostředků , Příjem faktury za dovolenou 4.000, , ,-- Úhrada faktury 8.600, Příjem od zaměstnance 4.600, Faktura za stravenky , Úhrada faktury ,-- Výdej stravenek , , , Převod finančních prostředků , Příjem od zaměstnance , Příspěvek na ošatné z fondu 500,

13 Účtování o sociálním fondu nepřímou metodou Obec má pro SF zřízený samostatný bankovní účet. Ze statutu fondu vyplývá, že úroky z bankovního účtu SF jsou příjmem nebo výdajem fondu. Obec přispívá zaměstnancům na rekreaci Kč, dále vyplácí příspěvek při životním jubileu ve výši Kč a to v hotovosti. Tvorba fondu , Převod finančních prostředků z BÚ , Příjem finančních prostředků , Příjem faktury za rekreaci 3.000, , ,-- Úhrada faktury , Čerpání sociálního fondu 3.000, Příjem od zaměstnance 9.000, Výběr peněz na jubileum 1.500, Příjem peněz do pokladny 1.500, Předání finančních prostředků zaměstnanci 1.500, Čerpání sociálního fondu 1.500, K SF nemusí být zřízený samostatný účet, v tom případě se nebude účtovat prostřednictvím účtu 236, ale účtu. Ten je však třeba oddělit organizací, ORJ, analytikou apod. 6.2 Fond rozvoje bydlení Obec má zřízený fond rozvoje bydlení (FRB) a k němu i samostatný bankovní účet. FRB dle statutu slouží pro potřebu obce a dále jsou z něj poskytovány investiční i neinvestiční půjčky občanům obce. FRB je tvořen půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Obec přijala dlouhodobý úvěr ze SFRB ve výši 14 mil. Kč, dle rozhodnutí poskytla občanovi investiční půjčku ve výši Kč. Půjčku splácí občan čtvrtletně, a to ve výši Kč a současně platí čtvrtletně úroky, které činily za dané období 360 Kč. V daném období dále obec čerpala pro vlastí potřebu investiční půjčku ve výši Kč a provedla splátku úvěru SFRB ve výši Kč. Na účet fondu byly připsány úroky Kč a sraženy poplatky 890 Kč, současně obec uhradila část své půjčky ve výši Kč. Příjem půjčky na účet FRB , Poskytnutí půjčky občanovi , Splátka půjčky občanem 3.000,-- 360, , Splátka úroků občanem 360, Použití peněz pro vlastní potřebu , Převod prostředků ,-- Splátka úvěrů , Připsané úroky, sražené poplatky (*případně 419/401 a 401/419 dle podmínek SFRB) 4.986,-- 890, Úhrada půjčky obcí z BÚ a příjem splátky na účet FRB , , Transfery Účetní definice transferu Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí. V případě ÚSC jde tedy zejména o dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory nebo peněžní dary.

14 Průtokový transfer z hlediska účetnictví (podle ČÚS č. 703) je transfer - o jehož výši rozhoduje účetní jednotka v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jedná se např. o dotační tituly v oblasti školství, které jsou zasílány prostřednictvím krajského úřadu obecním a krajským příspěvkovým organizacím. Dále se jedná o výplatu sociálních dávek u obcí s rozšířenou působností a o transfery související s náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle 37 odst. 6 a 7 lesního zákona, - u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu a obec je povinna poskytnout jej příjemci (v dotačním dopise je určen konečný příjemce a výše transferu k přeposlání). Neprůtokové transfery z hlediska účetnictví Za neprůtokové transfery jsou považovány všechny ostatní transfery, které nesplňují definici průtokového transferu. Účetní pojetí transferu nelze zaměňovat s rozpočtovým pojetím dotací. Příklad Přijetí průtokové dotace , Odeslání dotace příspěvkové organizaci , Přijetí vypořádání od příspěvkové organizace , Odeslání vypořádání poskytovateli , Obec jako příjemce transferu Obec je příjemcem neinvestičního transferu 1. obec přijala neinvestiční transfer na souhrnný dotační vztah, který nepodléhá finančnímu vypořádání. 2. obec přijala neinvestiční transfer, který podléhá finančnímu vypořádání a je poskytnutá záloha. Vypořádání proběhne do konce kalendářního roku od poskytnutí zálohy, varianta a) = záloha je vyšší než vypořádání, varianta b) = záloha je nižší než vypořádání. 1 Předpis transferu obec časově nerozlišuje , Příjem transferu na účet , Přijetí zálohy , a) Předpis pohledávky ke dni vypořádání , Vypořádání zálohy , Předpis závazků nevyčerpaná záloha , Vrácení přeplatku , b) Předpis pohledávky ke dni vypořádání , Vypořádání zálohy , Přijetí doplatku , Obec byla příjemcem neinvestičního transferu v roce 2013, čerpání probíhalo v letech , vyúčtováno bude v roce na transfer je obci poskytnutá záloha 2. na transfer není obci poskytnutá záloha 1 Přijatá záloha na transfer , Tvorba dohadné položky dle směrnice k ve výši skutečných nákladů , Tvorba dohadné položky ve výši nákladů roku , Předpis pohledávky v roce , Vypořádání zálohy , Přijetí doplatku z vypořádání ,-- 346

15 2 Tvorba dohadné položky dle směrnice , k ve výši skutečných nákladů Tvorba dohadné položky ve výši nákladů roku , Předpis pohledávky v roce , Úhrada pohledávky poskytovatelem , Obec je příjemcem investičního transferu, vypořádání až v následujícím roce (v období delším než 12 měsíců) Obec je příjemcem investičního transferu (IT) na stavbu, který podléhá finančnímu vypořádání v následujícím roce. 10 % investičních nákladů hradí obec ze svých zdrojů. Na transfer je obci poskytnutá záloha. Přijetí zálohy na IT , Přijetí dodavatelských faktur , Úhrada faktur ,-- Tvorba dohadné položky ve výši 90 % inv. nákladů k , (investice pokračuje) Přijetí dalších dodav. faktur v následujícím roce , Úhrada faktur ,-- Ukončení investiční akce a kolaudace , Předpis pohledávky za IT (ve výši 90 %) , , ,-- Vypořádání zálohy , Doplatek z vypořádání , Obec je příjemcem IT na výstavbu čističky odpadních vod. Obdrží předem zálohu ve výši Kč. Ukončení investiční akce bude v následujícím roce. Na inv. akci se obec podílí 20 %. Dle výběrového řízení má hodnota investiční akce činit celkem Kč. Obec dle vnitřních směrnic účtuje na podrozvaze. Zaúčtování podmíněné pohledávky z transferu , (80 % z ceny investice) Přijetí zálohy na IT , Odúčtování podrozvahy ve výši přijaté zálohy , Přijetí dodavatelských fa , Úhrada faktur ,-- Tvorba dohadné položky ve výši 80 % výdajů , Přijetí inv. faktur za práce uskutečněné , v následujícím roce Úhrada faktur ,-- Ukončení investiční akce a kolaudace , Předpis pohledávky a rozpuštění dohadu (vyúčtování IT) , , , Vypořádání zálohy , Přijetí investičního transferu od poskytovatele , Odúčtování podrozvahy , Obec jako poskytovatel neinvestičního transferu 1. obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer na provoz ZŠ. Transfer se vyúčtovává v běžném účetním období, a to na základě předloženého vyčíslení nákladů.

16 2. obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer na provoz ZŠ. Na transfer je poskytnutá záloha. Vypořádání je provedeno v běžném roce. 1 Předpis transferu na základě došlého vyúčtování , Úhrada transferu , Poskytnutí zálohy ,- 373 Zúčtování závazku na základě skutečných nákladů , Vypořádání zálohy , Úhrada závazku , Obec dle uzavřené smlouvy poskytuje jiné obci neinvestiční transfer ve výši Kč. Na transfer je poskytnutá záloha. Vypořádání bude provedeno v následujícím účetním období (období delší než jeden rok). Poskytnutí zálohy v běžném roce , Tvorba dohadné položky pasivní ve výši předpokládaných , nákladů za běžný rok Zúčtování závazku na základě předložených podkladů , , , Vypořádání zálohy , Úhrada závazku , Obec poskytuje svým občanům peněžní dar při narození dítěte ve výši Kč. 2. Obec poskytuje dle schválení zastupitelstva neinvestiční transfer dobrovolnému sboru hasičů ve výši Kč (bez vypořádání). 3. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v běžném roce. 4. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v následujícím roce. 5. Obec poskytuje církvi investiční transfer s vypořádáním na opravu střechy. Předem poskytnutá záloha činí Kč. Vypořádání bude provedeno v následujícím roce, příjemce použil pouze Kč. 1 Předpis závazku dle rozhodnutí 2.000, Úhrada závazku 2.000, Předpis závazku dle rozhodnutí , Úhrada závazku , Úhrada zálohy , Předložení vypořádání , Vypořádání zálohy , Doplatek investičního transferu , Úhrada zálohy , předložení vypořádání - zaúčtování dohadu k , V následujícím roce - vypořádání zálohy zrušení dohadu , Úhrada zálohy , zaúčtování dohadu k , V následujícím roce Předpis Zúčtování dohadu z , , Zúčtování zálohy , Vratka nespotřebovaného příspěvku ,-- 345

17 8. Opravné položky Obec vede na SÚ 315 pohledávku ve výši Kč. Od doby splatnosti uplynulo k daného účetního období 2 x 90 dnů. (2*10= 20 %) byla pohledávka uhrazena. Tvorba opravné položky k , Úhrada pohledávky 1.000, Zúčtování opravné položky na základě úhrady 200, Opravy minulých období Prostřednictvím SÚ 408 jsou účtovány opravy minulých účetních období (dále jen oprava ), které jsou významné a ovlivnily by výši výsledku hospodaření běžného účetního období. Za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky Kč. Opravou není např. zaúčtování skutečných nákladů nebo výnosů, o kterých bylo účtováno prostřednictvím dohadných položek (SÚ 388 nebo 389). Níže uvedené příklady zobrazují, co není opravou. 1. obec účtovala o dohadné položce aktivní na neinvestiční transfer ve výši Kč. Skutečná výše transferu dle uznaných nákladů činí Kč. 2. obec účtovala o dohadné položce pasivní na spotřebu elektrické energie ve výši Kč, v průběhu roku byly dodavateli placeny zálohy ( Kč). Skutečný náklad dle vyúčtování činí za daný rok, ke kterému byl tvořen dohad, Kč. 1 Tvorba dohadné položky , Vypořádání v následujícím roce , , ,-- 34x 672 Přijetí transferu na BÚ (nebyla poskytnuta záloha předem) ,-- 34x 2 Tvorba dohadné položky , Přijetí vyúčtování v následujícím roce , Zrušení dohadné položky , Zúčtování záloh , Úhrada doplatku ,-- Co je opravou minulých účetních období : Obec netvořila dohadnou položku na spotřebu elektrické energie za rok, ve kterém uhradila zálohy ve výši Kč. 1. Vyúčtování spotřeby činí Kč a nepřevyšuje hodnotu aktiv netto ve výši 0,3 %, nebo Kč. 2. Vyúčtování spotřeby činí Kč (převyšuje Kč). 1 Přijatá faktura vyúčtování spotřeby el. energie , Úhrada přijaté faktury ,-- Zúčtování záloh , Přijatá faktura - vyúčtování spotřeby el. energie , Zúčtování záloh , Úhrada přijaté faktury ,-- Obec tvořila k dohadnou položku na neinvestiční transfer zápisem 388/672. Při vyúčtování transferu zjistila, že jde dle podmínek smlouvy o transfer investiční. Protože byl tvořen dohad na výnosy, přestože správně měl být tvořen dohad na investiční transfer, jde o chybu účtování. 1. zaúčtovaná dohadná položka činila Kč (nepřevyšuje hodnotu 0,3 % aktiv netto).

18 2. zaúčtovaná dohadná položka činila Kč (převyšuje hodnotu Kč). 1 Účtování opravy v následujícím roce , Účtování opravy v následujícím roce , Návaznost výkazu zisku a ztráty na výkaz Fin 2-12 M Účet Zejména položky 605 výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků* 134x 609 jiné výnosy z vlastní činnosti * výnosy ze sdílené daně příjmů FO 1111,1112, 1113, výnosy ze sdílené daně příjmů PO 1121, 1122, výnosy ze sdílené DPH výnosy ze sdílených majetkových daní výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 1351, 1355, 2342, 2343 *stav účtů souhlasí se stavem položky + neuhrazené pohledávky

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více