se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008"

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Březen 2009

2 O B S A H 1. Základní informace o společnosti Výkonné orgány společnosti Zpráva auditora...5 Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky...5 Výrok auditora k účetní závěrce...5 Výrok k auditora výroční zprávě...5 Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Příloha k účetní závěrce roku 2008 UNIKOM, a.s. Kutná Hora...15 Obecné údaje obsažené v příloze Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok Obchodní činnosti společnosti Výrobní činnosti společnosti Služby společnosti Ekonomika Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Návrh nových investic Bilance investic pro rok 2009 (v tis. Kč) Úvěrové zatížení investic v roce 2009 (v tis. Kč) Závěr Identifikační údaje o společnosti

3 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno kusů tj. 55% b) akcie na majitele kusů tj. 45% Celkem kusů tj 100% K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 82% b) fyzické osoby kusů tj. 18% - 3 -

4 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby, a.s. Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora Ing. JIROVSKÝ Pavel místopředseda představenstva ZAS Úžice, a.s

5 3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s za rok 2008 Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v plném rozsahu. Předložené výkazy odpovídají ustanovením vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, s využitím českých účetní standardů. K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku. Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k dospěli ověřovatelé k závěru, že tato účetní závěrka podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok k auditora výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou

6 Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou UNIKOM, a.s. k Datum vyhotovení zprávy: V Kutné Hoře dne Ověření provedl a zprávu předkládá: Odpovědný auditor: - 6 -

7 ROZVAHA ke dni: jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora Běžné účetní období Minulé AKTIVA Brutto Korekce Netto období AKTIVA CELKEM A. 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál A. 2. B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. I. 5. Goodwill (+/-) B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 65 B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 9. B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 188 B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. II. 10. B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B. III. 8. C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 4. Zvířata C. I. 5. Zboží C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. I. 7. C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba - 7 -

8 C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv C. II. 4. Pohled. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. II. 6. Dohadné účty aktivní C. II. 7. Jiné pohledávky C. II. 8. Odložená daňová pohledávka C. II. 9. C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv C. III. 4. Pohled. za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. III. 6. Stát daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. III. 10. C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek C. IV. 5. D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 2. Komplexní náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období D. I

9 PASIVA Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-) A. I. 4. A. II. Kapitálové fondy A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) A. II. 5. A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. III. 2. Statutární a ostatní fondy A. III. 3. A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) A. IV. 3. A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. 2. B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů B. I. 4. Ostatní rezervy B. I. 5. B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. II. 3. Závazky - podstatný vliv B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy B. II. 6. Vydané dluhopisy B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě B. II. 8. Dohadné účty pasivní B. II. 9. Jiné závazky B. II. 10. Odložený daňový závazek B. II. 11. B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba B. III. 3. Závazky - podstatný vliv B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy B. III. 9. Vydané dluhopisy B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. III. 11. Jiné závazky B. III

10 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci B. IV. 4. C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období C. I. 3. Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.:

11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace II. 4. B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby B Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady C. 5. D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu III. 3. F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál F. 3. G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly

12 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VII. 4. VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 1067 K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená Q. 3. ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S splatná S odložená S. 3. * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba Pozn.:

13 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 31. března OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora Ing. Bohuslav Chudomel předseda představenstva Ing. Vladimír Dytrych, CSc. místopředseda představenstva ve funkci ředitele a.s

14 4. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely. Dne Ing. Miroslav Měšťánek předseda dozorčí rady UNIKOM, a.s

15 5. Příloha k účetní závěrce roku 2008 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,58 % akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves od převeden pod Uhl. Janovice středisko Stanice technické kontroly od Unikom STK, s.r.o stavební výroba závod OVO Č.Brod od patří pod OVO Kutná Hora závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Řídící pracovníci V roce 2008 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč

16 6. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk před zdaněním [tis. Kč] Meziroční index Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2008 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží

17 Zisk v letech 2000 až 2008 (v tis. Kč) Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrmna prasat Kačina Výkrmna prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice Agroslužby Prostřední Ves Agroprojekce Kutná Hora Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2008 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry Stavy pracovníků v letech Závod /středisko/ rok Drůbežárna Markovice Výkrm prasat Kačina Výkrm prasat Třebonín Stavební závod Ovocnáři Český Brod Ovocnáři Kutná Hora Agroslužby Čáslav Agroslužby Uhl. Janovice Agroslužby Prostř. Ves Agroprojekce Kutná Hora Správa podniku

18 Základní výrobní ukazatele Rok m.j Vejce realizační cena Kč 1,89 1,85 1,46 1,68 1,68 1,44 1,43 1,69 1,76 Spotřeba KS na 1 vejce g Snáška vajec na 1 nosnici ks Prodej vajec tis.ks Prodej kuřic ks Prasata realizační cena Kč 34,90 33,13 33,24 30,83 31,48 32,71 31,08 29,20 31,10 - přírůstek (kg/den) kg 0,643 0,682 0,687 0,637 0,646 0,666 0,666 0,701 0,722 Spotřeba KS na 1 kg. přír. kg 3,47 3,21 2,97 3,34 3,11 3,26 3,14 3,09 3,03 Prodej průmyslových hnojiv t Prodej uhlí celkem t Velkoobchodní činnost tis.kč Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků Vývoj zisku a počtu pracovníků ( ) Zisk Počet pracovníků

19 7. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2008) a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s - porodna selat c) Unikom Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv - skladování a prodej všech druhů uhlí - skladování a prodej písku - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI, KIA, CITROEN a IVECO d) Unikom Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv - skladování a prodej tříděného uhlí - skladování a prodej písku - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva - těžba a zpracování dolomitického vápence e) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava jablek - velkoobchodní prodej potravinářského zboží - maloobchodní prodej potravinářského zboží - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce - ostatní skladování pro externí zájemce - velkoobchodní prodej pro firmu PEPSI COLA f) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - velkoobchodní a maloobchodní prodej stavebnin a hutního materiálu g) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky

20 8. Podnikatelský záměr na rok Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského zboží a. velkoobchod 639 mil. Kč b. cash prodejna 89 mil. Kč c. ambulantní prodej 9 mil. Kč d. maloobchod 150 mil. Kč CELKEM 887 mil. Kč U rozhodující obchodní komodity společnosti, t.j. prodeje potravinářského zboží očekáváme další nárůst prodeje: a. velkoobchod o 2 % b. cash prodejna o 1 % c. maloobchod o 25 % 2. Prodej uhlí a. UNIKOM Čáslav t b. UNIKOM Uhlířské Janovice t c. UNIKOM Prostřední Ves t CELKEM t Prodej uhlí v roce 2009 očekáváme snížení prodeje o cca 5 % proti skutečnosti roku Hlavním důvodem jsou především klimatické vlivy (neustále oteplování, mírnější mrazy v zimních měsících). 3. Prodej průmyslových hnojiv a. UNIKOM Čáslav t b. UNIKOM Uhlířské Janovice t c. UNIKOM Prostřední Ves t CELKEM t U obchodní komodity prodej pevných a kapalných průmyslových hnojiv je prognózován pokles prodeje o cca 5 % z důvodu podstatného zvýšení prodejních cen. 4. Prodej agrochemikálií Prodej Agrochemikálií má vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 34 mil. Kč. Vzhledem k vysoké konkurenci v této obchodní komoditě je další nárůst prodejů velmi komplikovaný

21 5. Prodej osobních a nákladních automobilů Od dodavatelů (velkoobchodníků) byl pro naši společnost určen pro rok 2009 následující limit prodeje: a. značka CITROEN 108 ks b. značka KIA 140 ks c. značka MITSUBISHI 30 ks CELKEM 278 ks Proti skutečným prodejům minulého roku je tento limit vyšší o 19 %. Dodavatel nákladních automobilů IVECO nestanovuje roční limit prodeje. Firemní předpoklad pro rok 2009 je prodat 6 ks nákladních automobilů IVECO. 6. Prodej stavebního a hutního materiálu V roce 2009 je předpoklad tržeb za stavební a hutní materiál ve výši tis. Kč, t.j. nárůst o 25 % proti skutečnosti roku Prodej písku a. UNIKOM Čáslav t b. UNIKOM Uhlířské Janovice t c. UNIKOM Prostřední Ves t CELKEM t V letošním roce se prognózuje nárůst prodeje písku o 10 % proti podnikatelskému záměru u této obchodní komodity v roce 2008 (nárůst je především na závodě Čáslav o 27 %). 8. Prodej kameniva a. UNIKOM Uhlířské Janovice t Tento objem kameniva je o 19 % vyšší než předpokládal podnikatelský záměr na rok Výroba a prodej drůbežích vajec 2. Výrobní činnosti společnosti a. Vlastní výroba UNIKOM tis. ks b. Nákup Statek Pohořelice tis. ks CELKEM tis. ks Jako kompenzace za prodané kuřice jsou odebírána vajíčka od Statku Pohořelice

22 2. Odbyt drůbežích vajec a. Česká vejce (prodej do řetězců) tis. ks b. Vlastní prodej (velkoobchod) tis. ks c. Česká vejce (ostatní prodej) tis. ks d. Export Německo a Švýcarsko tis. ks e. Zpracování Velké Pavlovice tis. ks f. Vlastní zpracování (pekárna) tis. ks CELKEM tis. ks Prodej vajec se v letošním roce sníží o 17 %, hlavně z důvodu nižšího exportu (o 7,1 mil. kusů). 3. Odchov kuřic a. vlastní UNIKOM ks b. LIDRU Libotenice ks c. Statek Pohořelice ks d. Ostatní (Jičín, Nymburk, Cítov, Cheb) ks CELKEM ks Proti předchozímu roku jde o nárůst 7 %, t.j. o kusů. Podařilo se získat nového odběratele MAVEX Cheb (cca kusů) 4. Výroba vepřového masa a. Výkrmna prasat Kačina 950 t Proti předchozímu roku předpokládáme nárůst výroby vepřového masa o 6 %. 5. Výroba selat a. Porodna Kačina ks Výroba selat na porodně Kačina vzroste o 4 % proti podnikatelskému záměru předchozího roku. 6. Těžba a prodej mletého vápence a. makadam pro vývoz 800 t b. makadam a jednomletka do lesních cest t c. terasové drti t d. drtě různých frakcí pro vývoz 600 t e. mletý vápenec pro zemědělské účely t f. vápenec v blocích 600 t g. prosívka 800 t CELKEM t Tento objem představuje nárůst o 50 % proti podnikatelskému záměru předchozího roku. Hlavním důvodem tak velkého nárůstu výroby vápence je instalace nové drtící a třídící linky

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více