červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv. kurikulární reforma ve školství, jejíž uskutečňování přináší některým z nás starostí méně a radostí více a jiným zase naopak. V každém případě, ať je to tak nebo tak, jsme tu pro Vás, abychom Vám při plnění tohoto nelehkého úkolu byli nápomocni. Již v uplynulém období jsme se o to maximálně snažili a věříme, že jsme Vám poskytli alespoň částečnou podporu. Proběhlo velké množství vzdělávacích programů zaměřených na RVP a tvorbu ŠVP v obecné rovině i v rovině konkrétních předmětů, v jejichž realizaci budeme samozřejmě i nadále pokračovat. Úspěšně absolvovali kurz noví asistenti pedagoga a pro další zájemce počítáme s otevřením nového kurzu opět od února Svou způsobilost pro výkon funkce, kterou předepisuje Školský zákon, si zajišťuje v kvalifikačním studiu řada ředitelů škol a školských zařízení, kteří by měli úspěšně absolvovat v prosinci Novým zájemcům zahájení tohoto studia umožníme znovu od února V naší aktuální nabídce též najdete kvalifikační Studium pedagogiky A a B (bývalé DPS), u něhož právě probíhá akreditační řízení a jehož absolvováním získají potřebnou kvalifikaci učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé praktického vyučování a odborné praxe VOŠ, učitelé odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatořích, učitelé jazykových škol, vychovatelé a pedagogové volného času. V nejbližší době se též počítá s rozsáhlým proškolování pedagogických pracovníků ke státním maturitám, které by mělo být spuštěno v září 2006, ale termín a podmínky tohoto vzdělávání ještě nebyly v době uzávěrky naší programové nabídky upřesněny. Vše výše uvedené je jen zlomkem nabídky vzdělávacích programů, se kterou za Vámi přicházíme, avšak považovala jsem za důležité Vás na některé programy zvláště upozornit. Závěrem bych Vás ještě ráda upozornila na snad již poslední změnu názvu, jež byla učiněna v souvislosti se změnou sídla naší organizace. Od 1. dubna 2006 působíme pod názvem Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala Vám všem, našim spolupracovníkům a příznivcům za dosavadní spolupráci, podporu a vstřícnost a popřála Vám šťastný vstup do nového školního roku. Těšíme se na setkání s Vámi na našich vzdělávacích akcích i mimo ně a na Vaše ohlasy, připomínky a náměty, za které předem děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 17 pracoviště Hradec Králové Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. Specifika RVP pro SOV a tvorba ŠVP Vybrané kapitoly z řízení školy. Školní stravování Vybrané kapitoly z řízení školy. Ředitel školy a tvorba informačního systému školy Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vybrané kapitoly z řízení školy. Autoevaluace školy Vybrané kapitoly z řízení školy. Organizační řád školy a jeho součásti Vybrané kapitoly z řízení školy. Specifika řízení málotřídní školy Školní vzdělávací program v ZŠ. Škola v pohybu aneb Porodní bolesti zavádění ŠVP Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Jak psát projekty Tvorba školního vzdělávacího programu Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řízení ve školství Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových oganizací. Příprava a sestavení účetní závěrky Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP a kariérním systému PP v aktuálním znění a jejich souvislost s platovým zařazováním zaměstnanců Vybrané kapitoly z řízení školy. Personální management Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ pracoviště Trutnov Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Jak psát projekty Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Evaluace ve škole Vybrané kapitoly z legislativy. Pracovní cesty a cestovní náhrady pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Vybrané kapitoly z legislativy. Změny v Zákoníku práce Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP pracoviště Jičín Setkání ředitelů základních škol Vybrané kapitoly z legislativy. Pracovní cesty a cestovní náhrady Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Setkání ředitelů základních škol Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP pracoviště Náchod Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Inspekce ve škole. Inspekční činnost v mateřských školách Inspekce ve škole. Inspekční činnost v základních školách Školení vedoucích pracovníků MŠ v oblasti BOZP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba ŠVP od základů Školení vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti BOZP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem?

3 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 25 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B Aktuální otázky hodnocení. Umíme hodnotit a rozvíjet dovednosti? Poruchy chování Školní vzdělávací program v ZŠ. Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie Realizace práv dítěte v multikulturní škole Speciální techniky sociální práce Výchovné poradenství. Návštěva SVP Návrat Prevence kriminality ve školním prostředí Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Evaluace ve škole. Hodnocení v souvislostech ŠVP Konflikty a jejich řešení Školní vzdělávací program v ZŠ. Nebojme se kompetencí Umění komunikace. Náročné situace v prostředí školy Relaxační techniky pro učitele. Jak pomoci sám sobě a tím i druhým I Vzdělávací program Začít spolu Alternativní způsoby vyučování. Škola a práce s informacemi Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Chyby současného školství Diagnostika vztahů v třídním kolektivu. Diagnostika třídy a možnosti intervence do psychoociálního klimatu třídy Skrytý vrstevnický program pracoviště Trutnov Autismus a Aspergerův syndrom. Úvod do problematiky poruch autistického spektra Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Náročné životní situace a způsoby jejich řešení. Divadlo Forum Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření pracoviště Rychnov nad Kněžnou Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Krizové situace výuky, komunikace s agresivním žákem a rodičem Relaxační techniky pro učitele Závislosti a agrese ve školním kolektivu. Agresivní dítě v prostředí školy II Agrese učitelů Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Dyslexie Vztahové poruchy v dětském kolektivu pracoviště Jičín Grafomotorické obtíže a dysgrafie I, II Školní vzdělávací program v ZŠ Grafomotorické obtíže a dysgrafie III Prvky dramatické výchovy při vyučování Specifické vývojové poruchy učení. Kurz pro asistenty dyslexie Komunikace s problémovým dítětem Komunikace mezi učitelem a žákem Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Aktuální otázky hodnocení pracoviště Náchod Pedagogika pro každý den. Učitel začátečník Krizové situace ve výuce Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Relaxační techniky pro učitele Komunikace s problémovými rodiči Didaktické a prožitkové hry Školní vzdělávací program v ZŠ. Průřezová témata Evaluace ve škole. Hodnocení v souvislostech ŠVP Práce s problémovými žáky. Dramatická výchova

4 OBSAH 2 Mateřská škola a 1. stupeň ZŠ 34 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Výuka od 3. třídy Angličtina pro nejmenší efektivně Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. TVP Projektové vyučování I Na pomoc učitelkám mateřských škol. Exkurze Kooperativní učení. Výuka vzájemnou spoluprací žáků Rozvíjíme (nejen) sociální cítění u dětí Revoluce ve výuce cizího jazyka - Baby Signing and Singing Metodický seminář s náslechem v hodině anglického jazyka Psychomotorické hry v MŠ a ŠD Methodik der deutschen Sprache im Grundschulunterricht Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Třídní projekt Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hudba v třídním projektu Projektové vyučování aneb RVP v praxi. Projekt Vánoce. Metody kritického myšlení Projektové vyučování II Motivovaná cvičení. Zábavné cvičení s náčiním Péče o řeč dětí. Pomůcky a metodické materiály v jazykové chvilce Jak se chovat bezpečně v nebezpečných situacích Setkání v mateřské škole pracoviště Trutnov Psychomotorické hry Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta Sportovní hrátky. Motivační náměty pro cvičení na nářadí Motivovaná cvičení. Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty Prvky lidové tvořivosti. Sněhové vánoční pečivo Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Prvky lidové tvořivosti. Lidové zvyky v kuchyni Setkání v mateřské škole. Logopedické chvilky a grafomotorika pracoviště Rychnov nad Kněžnou Abeceda aerobiku. Aerobik v MŠ Motivovaná cvičení v mateřské škole. Netradiční náčiní Motivovaná cvičení v mateřské škole. Cvičení s využitím dětských výrobků Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Setkání v mateřské škole. Integrace dětí Skupinová práce žáků v podmínkách 1. stupně ZŠ Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky. Základy matematiky na 1. stupni ZŠ Rozvoj grafomotoriky a smyslového vnímámí Nadané děti ve školách. Jak vychovat chytré dítě pracoviště Jičín Náměty pro hudební činnosti Aerobik pro děti. Taneční formy Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Čerti na okýnka buší, andělíčkům křídla sluší Na pomoc učitelkám mateřských škol. TVP - O umění létat Komunikace s rodiči Veselé pískání Motivace hrou ve výuce českého jazyka Péče o řeč dětí. Pomůcky a metodické materiály v jazykové chvilce Náměty pro hudební činnosti Nové pojetí výuky na 1. stupni ZŠ. Duhová dílna Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Třídní projekt Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hudba v třídním projektu nejznámějších anglických písniček a říkanek a jejich využití při výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ Na pomoc málotřídním školám Integrované dítě v MŠ a individuálně vzdělávací program

5 OBSAH pracoviště Náchod Aerobik pro děti Motivovaná cvičení. Cvičení s využitím dětských výrobků Náměty pro hudební činnosti. Taneční činnosti v MŠ Náměty pro hudební činnosti. Taneční improvizace Péče o řeč dětí Matematika pro každého Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Country tance Využití relaxačních technik ve školní praxi Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hry s pískem a hlínou nejznámějších anglických písniček a říkanek a jejich využití při výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ Na pomoc učitelkám mateřských škol. Třídní projekty Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Cestujeme kolem světa Náměty pro hudební činnosti Plánování v práci učitelky MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Motivovaná cvičení. Zábavná cvičení s náčiním Výchova k ekologii. Jak si sestavit plán EVVO. Začlenění průřezového tématu EVO do ŠVP Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům českého jazyka. Stylistické chyby žáků a studentů a jejich opravy Na pomoc učitelům českého jazyka. Alternativní metody ve výuce ČJ II Na pomoc učitelům českého jazyka. Aktivizující metody ve výuce II Na pomoc učitelům českého jazyka. Praktická rétorika Na pomoc učitelům ČJ. Rozvoj čtenářských dovedností Na pomoc učitelům českého jazyka. Současné proměny slovní zásoby českého jazyka pracoviště Trutnov Na pomoc učitelům českého jazyka. Knihovna a škola Na pomoc učitelům českého jazyka. Rozhlasové vysílání dětí nejen pro děti pracoviště Jičín Vlastivědné procházky. Staré Hrady pracoviště Náchod Literatura pro děti a mládež Dětská recitace I Dětská recitace II. Hlasová výchova Cizí jazyky a literatura 49 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Využití písně a dramatizace k rozvoji komunikativních dovedností ve výuce německého jazyka na ZŠ Mezinárodní zkouška Zertifikat Deutsch - B1 pro studenty SŠ a dospělé Metodický seminář s náslechem v hodině ruského jazyka Jak se připravit na jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch Teaching Business English Výuka angličtiny v heterogenních třídách Neue Tendenzen im Phonetikunterricht Vliv interference na osvojování německého jazyka v oblasti lexikální Jednoduché a účelné využití PC a internetu ve výuce ruského jazyka Literární texty ve výuce německého jazyka Metodický seminář s náslechem v hodině francouzského jazyka Interferenční vlivy českého jazyka ve vyučování němčině Methodik im Deutschunterricht an den Mittelschulen - Vorbereitung auf das Abitur Secondary-school English-language teaching methodology Zkoušky z anglického jazyka Anglická gramatika hrou

6 OBSAH Práce s jazykem a metodikou angličtiny Today s Britain and Reading Literature. Northern Ireland Pohádky ve výuce F.L.E pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro pokročilé/a, B Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Náchod Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz francouzského jazyka/mp Celoroční kurz francouzského jazyka/z Kurz anglického jazyka pro začátečníky Celoroční kurz německého jazyka/p Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Celoroční kurz německého jazyka Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka Literární texty ve výuce německého jazyka Výuka německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení I Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV) 56 pracoviště Hradec Králové Cesty minulosti. Cesta je odměna Na pomoc učitelům dějepisu. Poúnorový vývoj, politické procesy a stalinizace režimu v ČSR Výchova ke zdravému životnímu stylu. Jak prakticky a zajímavě na prevenci Na pomoc učitelům dějepisu. Projektová výuka v dějepise Cesty minulosti. S hraběcí korunkou pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? II Cesty minulosti. Řecko pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Velká Morava pracoviště Náchod Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na dějepis v ŠVP Matematika, fyzika 58 pracoviště Hradec Králové RVP v matematice/a RVP v matematice/b Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - dynamický geometrický náčrtník Geonext Hry ve vyučování matematice II Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - počítačový algebraický systém Maxima Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - OpenOffice.org Calc a OpenOffice.org Math Fyzika v pokusech. Mechanické kmitání, vlnění, akustika pracoviště Trutnov Fyzika v pokusech. Střídavý proud Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP Proč je poušť na Sahaře. Možnosti přípravy ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou

7 OBSAH Fyzika v pokusech. Magnetismus pracoviště Jičín Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP pracoviště Náchod Proč je poušť na Sahaře Fyzika v pokusech. Mechanika I, II Hry ve vyučování matematice Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis 62 pracoviště Hradec Králové Tradiční podzimní geologická exkurze. Sever Železných hor Na pomoc učitelům zeměpisu. Moderní mapování krajiny Praktikum z geologie III. Pedologie Školní vzdělávací program v ZŠ. ŠVP a zeměpis pracoviště Trutnov Návštěva KRNAP. Sklenářovické údolí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Exkurze do CHKO v ČR. Orlické hory Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda Zeměpis na škole. Výuka zeměpisu podporovaná počítačem II pracoviště Náchod Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda Na pomoc učitelům zeměpisu. Náslech v hodině zeměpisu Tělesná výchova 65 pracoviště Hradec Králové Psychomotorika jako netradiční zážitková metoda TV Nové trendy v tělesné výchově. Dech a relaxace Pohybová dílna. Základy orientálního tance Pohybová dílna. Základy orientálního tance II Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/c pracoviště Trutnov Lanové aktivity ve školní TV Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohybová dílna. Pilates cvičení Abeceda aerobiku. Aerobik v ZŠ Pohybová dílna. Africký výrazový tanec Pohybová dílna. Indický tanec KATHAK Škola bruslení Pohybová dílna. Tanec jako způsob komunikace pracoviště Jičín Základy tanců. Line dance tance Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky pracoviště Náchod Pohybové činnosti s overbally Estetická výchova, umělecké školství 69 pracoviště Hradec Králové Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Návštěva Galerie moderního umění III Práce na hrnčířském kruhu Dekorování keramiky I

8 OBSAH Maluji, maluješ, malujeme - kurz malby Malba - praktický kurz II Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarné techniky v praxi. Malba a kresba na kameny Keramika s jinými materiály Tajemství kresby I - praktický kurz Grafika jinak Výtvarné dílny. Barvení přírodnin Keramika. Netradiční formy Výtvarné techniky v praxi. Scrapbook Výtvarné techniky v praxi. Pletené košíky III Výtvarné techniky v praxi. Čarování s provázkem Výtvarné techniky v praxi. Batika jinak Tvoříme textilní hračky s dětmi Náměty pro hudební činnosti. Zpěvní hlas dítěte a možnosti a cesty jeho rozvoje Hudební dílna. Činnostní výukou k naplňování ŠVP Arteterapie ve školní praxi pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Květinové variace Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné dílny. Barvení přírodnin Hudební dílna. Činnostní výukou k naplňování ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné techniky v praxi. Tkaní II Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarný víkend. Smaltování Výtvarné techniky v praxi. Čarování se škrobovým papírem Výtvarné dílny. Slámování Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné techniky v praxi. Čarování s razítky a tiskátky pracoviště Jičín Výtvarné dílny. Objekty Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarné dílny. Ozdoby z korálků Výtvarné dílny. Dekorace ze sena Výtvarné techniky. Klovatina jinak Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné dílny. Voňavé seno Zvykoslovné pečivo Návštěva v Auredniku Výtvarné dílny. Drátkování pracoviště Náchod Pleteme z pedigového proutí. Podnos Výtvarné a floristické dílny. Magická Afrika Pleteme z pedigového proutí. Ošatka Pleteme z pedigového proutí. Vánoční dekorace Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné a floristické dílny. Vánoční variace Výtvarné dílny. Výroba šperků z netradičních materiálů Pleteme z pedigového proutí. Opletená nádoba - dvoubarevná Odborné předměty, odborné školství 78 pracoviště Hradec Králové Využití mezipředmětových vztahů ve výuce žáků gastronomických oborů pracoviště Jičín Na pomoc učitelům odborných předmětů

9 OBSAH 12 Informatika 79 pracoviště Hradec Králové Práce s audiovizuální technikou Excel - zpracování nejen sportovních výsledků Interaktivní tabule jako výuková pomůcka Tvorba moderních WWW stránek - pro začínající webmastery Zoner Photo Studio Interaktivní tabule a program InterWrite Příprava na hodinu s využitím interaktivní tabule pracoviště Náchod Digitální fotoaparát ve škole Počítáme v Excelu GIMP Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Adobe Photoshop CS - základy Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Macromedia Flash - základy Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Multimédia - základy Pedagogika volného času (ŠD, ŠK, DM, DDM) 82 pracoviště Hradec Králové Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Všichni jsme jednou začínali Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Aktuální legislativa a hlavní okruhy problémů v práci DM Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Právní ochrana dětí v podmínkách DM. Zkušenosti z realizace ŠVP v DM Cyklus seminářů pro vychovatele ŠD Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím komunikace a metod zážitkové pedagogiky pracoviště Trutnov Vytváříme ŠVP pro ŠD pracoviště Jičín Cyklus seminářů pro vychovatele ŠD. Hry za pochodu Hrajeme si s pohádkami III Setkání vychovatelů ŠD Vytváříme ŠVP pro ŠD pracoviště Náchod Vytváříme ŠVP pro ŠD Ostatní 85 pracoviště Jičín Úrazy dětí a jejich prevence Výstavy 86 pracoviště Rychnov nad Kněžnou V-1-01 Tajemný svět ryb V-1-02 Duhový svět V-1-03 Vyprávění o Velké Moravě

10 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte rodné číslo úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

11 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! f) Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

12 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Veronika Štěpánová, DiS. metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Jiří Zeman metodik DVPP, správce pracoviště prac. RK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství prac. HK Alena Stanislavová administrativní pracovnice prac. NA Markéta Šolcová účetní prac. HK 11

13 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Štefánikova 566, Hradec Králové tel. / fax Pracoviště Hradec Králové se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském Předměstí. Od hlavního nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Markéta Šolcová Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Mgr. Eva Trenzová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Železnická 460, Jičín tel. / fax Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

14 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Telefonní číslo: Smiřických 1237, Náchod tel./fax Pracoviště Náchod se nachází ve 2. patře v budově Domova mládeže VOŠ stavební arch. J. Letzela, SPŠ stavební a SOU. Od autobusového nádraží směr sídliště Plhov, u samoobsluhy zabočit doleva a dále směr zámek ulicí Smiřických. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Stanislavová Veronika Štěpánová, DiS Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou tel. / fax Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází ve 2. patře v budově VOŠ technicko-ekonomické a SPŠ, vchod od ZŠ Masarykova ulice. Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Horská 5, Trutnov tel. / fax Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Ročková

15 Nabízíme následující služby: Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo vazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Připravujeme znovuotevření vzdělávacích programů pro získání předpokladu pro výkon funkce ředitele školy dle zákona č. 563/2004 Sb Studium pro ředitele škol a školských zařízení únor prosinec 2007 pro získání odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb Asistent pedagoga únor červen 2007

16 Připravujeme proškolování pracovníků ke státním maturitám k získání předepsaného certifikátu Nová maturita obecný modul (koncepce a právní předpisy, evaluace, organizace a logistika) 7 hodin Cílová skupina: ředitelé škol a jejich zástupci, školní maturitní komisaři Nová maturita český jazyk a literatura 10 hodin Nová maturita cizí jazyky 12 hodin Nová maturita matematika 4 hodiny Nová maturita fyzika 4 hodiny Nová maturita dějepis 4 hodiny Nová maturita chemie 4 hodiny Nová maturita občanský a společenskovědní základ 4 hodiny Nová maturita informačně technologický základ 4 hodiny Nová maturita zeměpis 4 hodiny Nová maturita biologie 4 hodiny Cílové skupiny: učitelé příslušných předmětů SŠ září 2006 březen 2007 (bude upřesněn CERMATem)

17 Realizace práv dítěte v multikulturní škole Šestidenní kurz v rámci dvouletého projektu zaměřený na prohloubení znalostí, rozšíření praktických dovedností a předávání aktuálních informací a postupů v oblasti realizace lidských práv, práv dítěte a multikulturní tolerance. Projekt ve spolupráci a s finanční podporou ESF, MŠMT ČR, Humanitas-Profes,o. p. s. Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Program zaměřený na orientaci v právních předpisech v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a soudnictví ve věcech mládeže. Program se uskuteční za finanční podpory Královéhradeckého kraje na všech pracovištích a naleznete ho v oborové skupině 01.

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Aktuální změny programu. Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 9. říjen 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Hradec Králové, Velká 3 Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Určeno: vedoucím pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Obsah: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě přináší mimo jiné povinnost vydání vlastních spisových norem (spisových a skartačních řádů) pro určené veřejnoprávní původce, resort školství nevyjímaje. V rámci semináře se účastníci seznámí s metodikou tvorby spisové normy v souladu s novou právní úpravou v oblasti archivnictví a prakticky si budou moci vyzkoušet správné vedení podacího deníku, tvorbu čísla jednacího, spisu a sestavení skartačního návrhu. Vzorové předlohy účastníci obdrží, ale mohou si ke konzultaci přinést i vlastní. Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 12. říjen 2006, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. Specifika RVP pro SOV a tvorba ŠVP Určeno: vedoucím pracovníkům a učitelům SOŠ a SOU Obsah: 1. Cíle současné české kutikulární reformy, základní pojmy použité v RVP SOV, např. kurikulum a jeho různé roviny, kompetence, klíčové kompetence, průřezová témata. 2. Nutné předpoklady (pro konkrétní pedagogický sbor i jeho jednotlivé členy) pro napsání vlastního ŠVP podle určitého RVP. Zásady tvorby ŠVP. 3. Tvorba učební osnovy: stanovení koncepce předmětu, formulace jednotlivých částí preambule učební osnovy, konstrukce obsahů vzdělávání (výsledků vzdělávání a učiva). PhDr. Mária Bezchlebová, NÚOV Praha 17. říjen 2006, 13:00-16:00 hodin 300 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Školní stravování Určeno: vedoucím pracovníkům škol a dalším zájemcům Obsah: 1. Legislativní rámec upravující školní a závodní stravování. 2. Skladba jídel v měsíčním zpracování - spotřební koš, jeho výpočet a pestrost jídelníčku. Diskuse. Ing. Ludmila Věříšová, Praha 19. říjen 2006, 9:00-13:00 hodin Doporučujeme vzít s sebou předlohu zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 107/2005 Sb. a vyhlášky č. 84/2005 Sb. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Ředitel školy a tvorba informačního systému školy Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Hodnocení a výroční zpráva. Plán DVPP. Plán environmentální výchovy a vzdělávání. ICT plán... PaedDr. Milan Štoček, ATRE 24. říjen 2006, 9:00-12:00 hodin 300 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií a dalším zájemcům Obsah: Zkušenosti pilotního gymnázia z přípravy ŠVP a práce na dokumentu. Praktické rady. Mgr. Blažena Kubíčková, pilotní Gymnázium Holešov 25. říjen 2006, 9:30-13:30 hodin 400 Kč Informace ke Gymnáziu L. Jaroše Holešov najdete na Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Autoevaluace školy Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Praktická dílna zaměřená na sebehodnocení školy. Proč školu hodnotit, v jakých oblastech, podle jakých kritérií...? 17

19 Školský management Konkrétní výstupy z dílny budou využitelné pro tvorbu ŠVP. Mgr. Jiří Hruška, Hradec Králové 30. říjen 2006, 9:00-15:00 hodin 450 Kč S sebou můžete přinést (ještě lépe předem zaslat) podklady k Vámi již prováděné autoevaluaci ke konzultaci nebo k práci s nimi přímo v dílně. Doporučujeme účast spíše minitýmů než jednotlivců ze škol z důvodů větší využitelnosti výstupů z dílny pro tvorbu ŠVP v dané škole. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Organizační řád školy a jeho součásti Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Organizační řád, školní řád, spisový řád, platový předpis, kolektivní smlouva, předpis o oběhu účetních dokladů, ochrana majetku školy, evidence majetku školy, hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, inventarizace, směrnice pro poskytování OOPP, spolupráce školy s policií, řády odborných učeben, klasifikační řád, řád školní družiny, řád školy v přírodě, řád LVK, zotavovací akce, zahraniční výjezdy škol, řád školní jídelny, provozní řád, vnitřní kontrolní systém, pracovní náplně atd. Jak pomocí org. řádu delegovat pravomoci ředitele, postup při jeho vytváření, jeho realizace a zpětná vazba, aktuální změny, technická stránka zpracování, správní řád, prokazatelné seznamování zaměstnanců a žáků. Rozbor existujících směrnic školy, vyhledávání kritických míst, součinnost jednotlivých směrnic. PaedDr. Jan Mikáč, ZŠ Brno 7. listopad 2006, 9:00-14:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Specifika řízení málotřídní školy Určeno: vedoucím pracovníkům málotřídních škol a dalším zájemcům Obsah: Vzdělávací program organizovaný formou pracovní dílny. Výhody a nevýhody málotřídní školy. Specifika řízení málotřídní školy, hospitační činnost ve škole. Plánování v málotřídní škole - strategický plán rozvoje školy, koncepce, týdenní a měsíční plány, roční plán. Jak začít s tvorbou ŠVP. Prezentování školy - www stránky, leták školy, akce, tradice. Spolupráce s rodiči, s Radou školy, s MŠ v obci, s obecním úřadem, se školami v okolí... Živor školy - netradiční výuka, odpolední aktivity, význam pro život obce. Ukázky dokumentů školy - řády školy, vnitřní tískopisy, školní zpravodaj, přihlášky, pozvánky, ankety atd. Diskuse. Mgr. Pavel Škramlík, ZŠ Litvínov 8. listopad 2006, 9:00-12:30 hodin 400 Kč S sebou přineste obuv na přezutí. Mgr. Marcela Nováková Školní vzdělávací program v ZŠ. Škola v pohybu aneb Porodní bolesti zavádění ŠVP Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP a učitelům ZŠ, případně dalším zájemcům Obsah: Interaktivní seminář, jehož východiskem je předpoklad, že ŠVP není jen psaný dokument, ale celková proměna školy, a jehož cílem je nabídnout osvědčené postupy a zkušenosti. Předpoklady pro úspěšnou tvorbu ŠVP z pohledu vedení školy a z pohledu učitelů. Řízení a komunikace se sborem - vedení porad, spolupráce sboru, vzájemné hospitace, schůzky učitelů v ročníku, portfolio učitele, dotazníky, ankety, systém plánování, výjezdy. Tvorba ŠVP - jak začít a jak pokračovat - metodika tvorby na konkrétní škole, tabulky výstupů, příklady z praxe. Změny ve výuce - otevřené formy výuky, aktivity školy, týdenní plán jako účinný a pravidelný způsob komunikace, sebehodnocení žáků, rodiče a jejich zájem o znalosti a prospěch žáka... Mgr. Pavel Škramlík, ZŠ Litvínov 8. listopad 2006, 13:30-17:00 hodin 400 Kč S sebou přineste obuv na přezutí. Mgr. Marcela Nováková Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: vedoucím pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Aktuální změny programu. Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 13. listopad 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Velká 3, Hradec Králové Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Jak psát projekty Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Praktické zpracování vzorového projektu pod vedením lektora. Nejčastější chyby při zpracování projektů. Mgr. Petr Vrzáček, FHS UK Praha 14. listopad 2006, 9:00-15:00 hodin 450 Kč Můžete si přinést vlastní námět projektu. Předpokladem účasti je základní orientace v dané problematice. Bc. Eva Kuncová 18

20 Školský management Tvorba školního vzdělávacího programu Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP a pedagogům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Vzdělávací program, v němž se účastníci seznámí s problematikou tvorby vlastního ŠVP pro svoji školu. Program je nabídkou konkrétních metod a postupů, jak vytvořit svůj ŠVP. Je určený pro jednotlivce i školní týmy. Lektor programu se účastnil tvorby manuálu, který pro potřeby pedagogické praxe vytvořila Asociace pedagogů ZŠ a je školitelem koordinátorů pro tvorbu ŠVP. Mgr. Tomáš Koten, ZŠ Děčín 17. listopad 2006, 8:00-17:00 hodin 600 Kč Mgr. Jaroslav Novák Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řízení ve školství Určeno: ředitelům škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně dalším zájemcům Obsah: Rozbor zákona č. 500/2004 Sb., upozornění na aktuální změny. Aplikace zákona ve školské praxi. Mgr. Marta Hromková, KÚ Jihomoravského kraje 24. listopad 2006, 9:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových oganizací. Příprava a sestavení účetní závěrky Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a účetním všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: 1. Inventarizace majetku a závazků jako zajištění průkaznosti účetní závěrky. 2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, na které se nesmí zapomenout. 3. Sestavení účetní závěrky a kontrola formální a věcné správnosti. 4. Uzávěrka účetnictví za rok Diskuse. Ing. Jiří Forman, SPŠ a SOU Holice v Čechách 28. listopad 2006, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP a kariérním systému PP v aktuálním znění a jejich souvislost s platovým zařazováním zaměstnanců Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Výklad uvedeného zákona a vyhlášky a jeho změn. Kariérní systém. Základní principy odměňování v souvislosti ze Zákoníkem práce. Platové zařazování pedagogických i provozních zaměstnanců. Jednotlivé složky platu. Diskuse. JUDr. Hana Poláková, KÚ Jihomoravského kraje 8. prosinec 2006, 9:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Personální management Určeno: ředitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Management a manažeři, teorie managementu. Význam personálního managementu obecně. Personální management ve školách v kontextu reformy vzdělávacího systému. Ředitel školy a vztahový trojúhelník - žáci, rodiče, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy. Manažerské dovednosti - rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí a delegování, motivování, styly vedení, kontrolování. Diskuse s výměnou zkušeností. František Tomášek, ZŠ Brandýs nad Labem 13. prosinec 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ Určeno: ředitelkám MŠ a dalším zájemcům Obsah: Problematika hodnocení výchovně vzdělávací činnosti v MŠ, zkušenosti z praxe. Aktuální metodika a praktické příklady postupu při inspekční činnosti. Diskuse a dotazy. Mgr. Radmila Bartošová, Královéhradecký inspektorát ČŠI 24. leden 2007, 9:00-13:00 hodin Dotazy lze poslat předem na adresu garanta programu. Bc. Eva Kuncová pracoviště Trutnov Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Určeno: ředitelkám, vedoucím učitelkám MŠ a dalším zájemcům Obsah: Diskusní dopoledne s pracovnicemi KÚ Královéhradeckého kraje na téma regionální problematika řízení v souvislosti s novými právními předpisy. Informace k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ a vedení dokumentace ve školách. Dagmar Anschlagová a Ilona Špráchalová, KÚ Královéhradeckého kraje 18. září 2006, 9:00-13:00 hodin ZŠ Trutnov, Komenského Kč Dotazy lze předem zaslat na adresu garanta akce. Alena Ročková 19

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2007 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku nového školního roku pozdravila a popřála Vám hodně sil a úspěchů do nadcházejícího období. Celý loňský rok jsme se snažili

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace M Ě S Í Č N Í K Znojemsko říjen 2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno Obsah Humanitní Němčina...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-683/12-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-683/12-H Název právnické osoby Mateřská škola Šonov vykonávající činnost školy: Sídlo: 549 71 Šonov 318 IČ: 71 003 231 Identifikátor:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více