červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv. kurikulární reforma ve školství, jejíž uskutečňování přináší některým z nás starostí méně a radostí více a jiným zase naopak. V každém případě, ať je to tak nebo tak, jsme tu pro Vás, abychom Vám při plnění tohoto nelehkého úkolu byli nápomocni. Již v uplynulém období jsme se o to maximálně snažili a věříme, že jsme Vám poskytli alespoň částečnou podporu. Proběhlo velké množství vzdělávacích programů zaměřených na RVP a tvorbu ŠVP v obecné rovině i v rovině konkrétních předmětů, v jejichž realizaci budeme samozřejmě i nadále pokračovat. Úspěšně absolvovali kurz noví asistenti pedagoga a pro další zájemce počítáme s otevřením nového kurzu opět od února Svou způsobilost pro výkon funkce, kterou předepisuje Školský zákon, si zajišťuje v kvalifikačním studiu řada ředitelů škol a školských zařízení, kteří by měli úspěšně absolvovat v prosinci Novým zájemcům zahájení tohoto studia umožníme znovu od února V naší aktuální nabídce též najdete kvalifikační Studium pedagogiky A a B (bývalé DPS), u něhož právě probíhá akreditační řízení a jehož absolvováním získají potřebnou kvalifikaci učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé praktického vyučování a odborné praxe VOŠ, učitelé odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatořích, učitelé jazykových škol, vychovatelé a pedagogové volného času. V nejbližší době se též počítá s rozsáhlým proškolování pedagogických pracovníků ke státním maturitám, které by mělo být spuštěno v září 2006, ale termín a podmínky tohoto vzdělávání ještě nebyly v době uzávěrky naší programové nabídky upřesněny. Vše výše uvedené je jen zlomkem nabídky vzdělávacích programů, se kterou za Vámi přicházíme, avšak považovala jsem za důležité Vás na některé programy zvláště upozornit. Závěrem bych Vás ještě ráda upozornila na snad již poslední změnu názvu, jež byla učiněna v souvislosti se změnou sídla naší organizace. Od 1. dubna 2006 působíme pod názvem Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala Vám všem, našim spolupracovníkům a příznivcům za dosavadní spolupráci, podporu a vstřícnost a popřála Vám šťastný vstup do nového školního roku. Těšíme se na setkání s Vámi na našich vzdělávacích akcích i mimo ně a na Vaše ohlasy, připomínky a náměty, za které předem děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 17 pracoviště Hradec Králové Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. Specifika RVP pro SOV a tvorba ŠVP Vybrané kapitoly z řízení školy. Školní stravování Vybrané kapitoly z řízení školy. Ředitel školy a tvorba informačního systému školy Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vybrané kapitoly z řízení školy. Autoevaluace školy Vybrané kapitoly z řízení školy. Organizační řád školy a jeho součásti Vybrané kapitoly z řízení školy. Specifika řízení málotřídní školy Školní vzdělávací program v ZŠ. Škola v pohybu aneb Porodní bolesti zavádění ŠVP Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Jak psát projekty Tvorba školního vzdělávacího programu Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řízení ve školství Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových oganizací. Příprava a sestavení účetní závěrky Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP a kariérním systému PP v aktuálním znění a jejich souvislost s platovým zařazováním zaměstnanců Vybrané kapitoly z řízení školy. Personální management Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ pracoviště Trutnov Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP Jak psát projekty Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Evaluace ve škole Vybrané kapitoly z legislativy. Pracovní cesty a cestovní náhrady pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Vybrané kapitoly z legislativy. Změny v Zákoníku práce Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP pracoviště Jičín Setkání ředitelů základních škol Vybrané kapitoly z legislativy. Pracovní cesty a cestovní náhrady Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Setkání ředitelů základních škol Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ Školení vedoucích pracovníků v oblasti BOZP pracoviště Náchod Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Inspekce ve škole. Inspekční činnost v mateřských školách Inspekce ve škole. Inspekční činnost v základních školách Školení vedoucích pracovníků MŠ v oblasti BOZP Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba ŠVP od základů Školení vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti BOZP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem?

3 OBSAH 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 25 pracoviště Hradec Králové Studium pedagogiky A Studium pedagogiky B Aktuální otázky hodnocení. Umíme hodnotit a rozvíjet dovednosti? Poruchy chování Školní vzdělávací program v ZŠ. Klíčové kompetence a výchovně vzdělávací strategie Realizace práv dítěte v multikulturní škole Speciální techniky sociální práce Výchovné poradenství. Návštěva SVP Návrat Prevence kriminality ve školním prostředí Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Evaluace ve škole. Hodnocení v souvislostech ŠVP Konflikty a jejich řešení Školní vzdělávací program v ZŠ. Nebojme se kompetencí Umění komunikace. Náročné situace v prostředí školy Relaxační techniky pro učitele. Jak pomoci sám sobě a tím i druhým I Vzdělávací program Začít spolu Alternativní způsoby vyučování. Škola a práce s informacemi Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Chyby současného školství Diagnostika vztahů v třídním kolektivu. Diagnostika třídy a možnosti intervence do psychoociálního klimatu třídy Skrytý vrstevnický program pracoviště Trutnov Autismus a Aspergerův syndrom. Úvod do problematiky poruch autistického spektra Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Náročné životní situace a způsoby jejich řešení. Divadlo Forum Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření pracoviště Rychnov nad Kněžnou Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Krizové situace výuky, komunikace s agresivním žákem a rodičem Relaxační techniky pro učitele Závislosti a agrese ve školním kolektivu. Agresivní dítě v prostředí školy II Agrese učitelů Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Dyslexie Vztahové poruchy v dětském kolektivu pracoviště Jičín Grafomotorické obtíže a dysgrafie I, II Školní vzdělávací program v ZŠ Grafomotorické obtíže a dysgrafie III Prvky dramatické výchovy při vyučování Specifické vývojové poruchy učení. Kurz pro asistenty dyslexie Komunikace s problémovým dítětem Komunikace mezi učitelem a žákem Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Aktuální otázky hodnocení pracoviště Náchod Pedagogika pro každý den. Učitel začátečník Krizové situace ve výuce Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Relaxační techniky pro učitele Komunikace s problémovými rodiči Didaktické a prožitkové hry Školní vzdělávací program v ZŠ. Průřezová témata Evaluace ve škole. Hodnocení v souvislostech ŠVP Práce s problémovými žáky. Dramatická výchova

4 OBSAH 2 Mateřská škola a 1. stupeň ZŠ 34 pracoviště Hradec Králové Angličtina pro školáky. Výuka od 3. třídy Angličtina pro nejmenší efektivně Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. TVP Projektové vyučování I Na pomoc učitelkám mateřských škol. Exkurze Kooperativní učení. Výuka vzájemnou spoluprací žáků Rozvíjíme (nejen) sociální cítění u dětí Revoluce ve výuce cizího jazyka - Baby Signing and Singing Metodický seminář s náslechem v hodině anglického jazyka Psychomotorické hry v MŠ a ŠD Methodik der deutschen Sprache im Grundschulunterricht Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Třídní projekt Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hudba v třídním projektu Projektové vyučování aneb RVP v praxi. Projekt Vánoce. Metody kritického myšlení Projektové vyučování II Motivovaná cvičení. Zábavné cvičení s náčiním Péče o řeč dětí. Pomůcky a metodické materiály v jazykové chvilce Jak se chovat bezpečně v nebezpečných situacích Setkání v mateřské škole pracoviště Trutnov Psychomotorické hry Hudebně pohybové činnosti v MŠ od podzimu do léta Sportovní hrátky. Motivační náměty pro cvičení na nářadí Motivovaná cvičení. Vánoce v pohybu aneb S čerty nejsou žádné žerty Prvky lidové tvořivosti. Sněhové vánoční pečivo Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Prvky lidové tvořivosti. Lidové zvyky v kuchyni Setkání v mateřské škole. Logopedické chvilky a grafomotorika pracoviště Rychnov nad Kněžnou Abeceda aerobiku. Aerobik v MŠ Motivovaná cvičení v mateřské škole. Netradiční náčiní Motivovaná cvičení v mateřské škole. Cvičení s využitím dětských výrobků Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Setkání v mateřské škole. Integrace dětí Skupinová práce žáků v podmínkách 1. stupně ZŠ Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Metody aktivizace a motivace žáků v hodinách matematiky. Základy matematiky na 1. stupni ZŠ Rozvoj grafomotoriky a smyslového vnímámí Nadané děti ve školách. Jak vychovat chytré dítě pracoviště Jičín Náměty pro hudební činnosti Aerobik pro děti. Taneční formy Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Čerti na okýnka buší, andělíčkům křídla sluší Na pomoc učitelkám mateřských škol. TVP - O umění létat Komunikace s rodiči Veselé pískání Motivace hrou ve výuce českého jazyka Péče o řeč dětí. Pomůcky a metodické materiály v jazykové chvilce Náměty pro hudební činnosti Nové pojetí výuky na 1. stupni ZŠ. Duhová dílna Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Třídní projekt Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hudba v třídním projektu nejznámějších anglických písniček a říkanek a jejich využití při výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ Na pomoc málotřídním školám Integrované dítě v MŠ a individuálně vzdělávací program

5 OBSAH pracoviště Náchod Aerobik pro děti Motivovaná cvičení. Cvičení s využitím dětských výrobků Náměty pro hudební činnosti. Taneční činnosti v MŠ Náměty pro hudební činnosti. Taneční improvizace Péče o řeč dětí Matematika pro každého Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Country tance Využití relaxačních technik ve školní praxi Na pomoc učitelkám mateřských škol. Hry s pískem a hlínou nejznámějších anglických písniček a říkanek a jejich využití při výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ Na pomoc učitelkám mateřských škol. Třídní projekty Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Cestujeme kolem světa Náměty pro hudební činnosti Plánování v práci učitelky MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Motivovaná cvičení. Zábavná cvičení s náčiním Výchova k ekologii. Jak si sestavit plán EVVO. Začlenění průřezového tématu EVO do ŠVP Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům českého jazyka. Stylistické chyby žáků a studentů a jejich opravy Na pomoc učitelům českého jazyka. Alternativní metody ve výuce ČJ II Na pomoc učitelům českého jazyka. Aktivizující metody ve výuce II Na pomoc učitelům českého jazyka. Praktická rétorika Na pomoc učitelům ČJ. Rozvoj čtenářských dovedností Na pomoc učitelům českého jazyka. Současné proměny slovní zásoby českého jazyka pracoviště Trutnov Na pomoc učitelům českého jazyka. Knihovna a škola Na pomoc učitelům českého jazyka. Rozhlasové vysílání dětí nejen pro děti pracoviště Jičín Vlastivědné procházky. Staré Hrady pracoviště Náchod Literatura pro děti a mládež Dětská recitace I Dětská recitace II. Hlasová výchova Cizí jazyky a literatura 49 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Využití písně a dramatizace k rozvoji komunikativních dovedností ve výuce německého jazyka na ZŠ Mezinárodní zkouška Zertifikat Deutsch - B1 pro studenty SŠ a dospělé Metodický seminář s náslechem v hodině ruského jazyka Jak se připravit na jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch Teaching Business English Výuka angličtiny v heterogenních třídách Neue Tendenzen im Phonetikunterricht Vliv interference na osvojování německého jazyka v oblasti lexikální Jednoduché a účelné využití PC a internetu ve výuce ruského jazyka Literární texty ve výuce německého jazyka Metodický seminář s náslechem v hodině francouzského jazyka Interferenční vlivy českého jazyka ve vyučování němčině Methodik im Deutschunterricht an den Mittelschulen - Vorbereitung auf das Abitur Secondary-school English-language teaching methodology Zkoušky z anglického jazyka Anglická gramatika hrou

6 OBSAH Práce s jazykem a metodikou angličtiny Today s Britain and Reading Literature. Northern Ireland Pohádky ve výuce F.L.E pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro pokročilé/a, B Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Náchod Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz francouzského jazyka/mp Celoroční kurz francouzského jazyka/z Kurz anglického jazyka pro začátečníky Celoroční kurz německého jazyka/p Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Celoroční kurz německého jazyka Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka Literární texty ve výuce německého jazyka Výuka německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení I Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV) 56 pracoviště Hradec Králové Cesty minulosti. Cesta je odměna Na pomoc učitelům dějepisu. Poúnorový vývoj, politické procesy a stalinizace režimu v ČSR Výchova ke zdravému životnímu stylu. Jak prakticky a zajímavě na prevenci Na pomoc učitelům dějepisu. Projektová výuka v dějepise Cesty minulosti. S hraběcí korunkou pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? II Cesty minulosti. Řecko pracoviště Rychnov nad Kněžnou Na pomoc učitelům dějepisu. Velká Morava pracoviště Náchod Na pomoc učitelům dějepisu. Jak na dějepis v ŠVP Matematika, fyzika 58 pracoviště Hradec Králové RVP v matematice/a RVP v matematice/b Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - dynamický geometrický náčrtník Geonext Hry ve vyučování matematice II Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - počítačový algebraický systém Maxima Open Source software ve výuce matematiky a fyziky - OpenOffice.org Calc a OpenOffice.org Math Fyzika v pokusech. Mechanické kmitání, vlnění, akustika pracoviště Trutnov Fyzika v pokusech. Střídavý proud Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP Proč je poušť na Sahaře. Možnosti přípravy ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou

7 OBSAH Fyzika v pokusech. Magnetismus pracoviště Jičín Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP pracoviště Náchod Proč je poušť na Sahaře Fyzika v pokusech. Mechanika I, II Hry ve vyučování matematice Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis 62 pracoviště Hradec Králové Tradiční podzimní geologická exkurze. Sever Železných hor Na pomoc učitelům zeměpisu. Moderní mapování krajiny Praktikum z geologie III. Pedologie Školní vzdělávací program v ZŠ. ŠVP a zeměpis pracoviště Trutnov Návštěva KRNAP. Sklenářovické údolí pracoviště Rychnov nad Kněžnou Exkurze do CHKO v ČR. Orlické hory Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda Zeměpis na škole. Výuka zeměpisu podporovaná počítačem II pracoviště Náchod Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvorba učebních osnov vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda Na pomoc učitelům zeměpisu. Náslech v hodině zeměpisu Tělesná výchova 65 pracoviště Hradec Králové Psychomotorika jako netradiční zážitková metoda TV Nové trendy v tělesné výchově. Dech a relaxace Pohybová dílna. Základy orientálního tance Pohybová dílna. Základy orientálního tance II Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/a Základní kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/b Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování/c pracoviště Trutnov Lanové aktivity ve školní TV Základní lyžařský kurz pro instruktory školního lyžování Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování pracoviště Rychnov nad Kněžnou Pohybová dílna. Pilates cvičení Abeceda aerobiku. Aerobik v ZŠ Pohybová dílna. Africký výrazový tanec Pohybová dílna. Indický tanec KATHAK Škola bruslení Pohybová dílna. Tanec jako způsob komunikace pracoviště Jičín Základy tanců. Line dance tance Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky pracoviště Náchod Pohybové činnosti s overbally Estetická výchova, umělecké školství 69 pracoviště Hradec Králové Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Návštěva Galerie moderního umění III Práce na hrnčířském kruhu Dekorování keramiky I

8 OBSAH Maluji, maluješ, malujeme - kurz malby Malba - praktický kurz II Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarné techniky v praxi. Malba a kresba na kameny Keramika s jinými materiály Tajemství kresby I - praktický kurz Grafika jinak Výtvarné dílny. Barvení přírodnin Keramika. Netradiční formy Výtvarné techniky v praxi. Scrapbook Výtvarné techniky v praxi. Pletené košíky III Výtvarné techniky v praxi. Čarování s provázkem Výtvarné techniky v praxi. Batika jinak Tvoříme textilní hračky s dětmi Náměty pro hudební činnosti. Zpěvní hlas dítěte a možnosti a cesty jeho rozvoje Hudební dílna. Činnostní výukou k naplňování ŠVP Arteterapie ve školní praxi pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Květinové variace Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné dílny. Barvení přírodnin Hudební dílna. Činnostní výukou k naplňování ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarné techniky v praxi. Tkaní II Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarný víkend. Smaltování Výtvarné techniky v praxi. Čarování se škrobovým papírem Výtvarné dílny. Slámování Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné techniky v praxi. Čarování s razítky a tiskátky pracoviště Jičín Výtvarné dílny. Objekty Výtvarné dílny. Květinové variace Výtvarné dílny. Ozdoby z korálků Výtvarné dílny. Dekorace ze sena Výtvarné techniky. Klovatina jinak Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné dílny. Voňavé seno Zvykoslovné pečivo Návštěva v Auredniku Výtvarné dílny. Drátkování pracoviště Náchod Pleteme z pedigového proutí. Podnos Výtvarné a floristické dílny. Magická Afrika Pleteme z pedigového proutí. Ošatka Pleteme z pedigového proutí. Vánoční dekorace Vánoce v MŠ a ŠD Výtvarné a floristické dílny. Vánoční variace Výtvarné dílny. Výroba šperků z netradičních materiálů Pleteme z pedigového proutí. Opletená nádoba - dvoubarevná Odborné předměty, odborné školství 78 pracoviště Hradec Králové Využití mezipředmětových vztahů ve výuce žáků gastronomických oborů pracoviště Jičín Na pomoc učitelům odborných předmětů

9 OBSAH 12 Informatika 79 pracoviště Hradec Králové Práce s audiovizuální technikou Excel - zpracování nejen sportovních výsledků Interaktivní tabule jako výuková pomůcka Tvorba moderních WWW stránek - pro začínající webmastery Zoner Photo Studio Interaktivní tabule a program InterWrite Příprava na hodinu s využitím interaktivní tabule pracoviště Náchod Digitální fotoaparát ve škole Počítáme v Excelu GIMP Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Adobe Photoshop CS - základy Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Macromedia Flash - základy Výuka počítačové grafiky a písmové kultury ve výtvarném oboru. Multimédia - základy Pedagogika volného času (ŠD, ŠK, DM, DDM) 82 pracoviště Hradec Králové Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Všichni jsme jednou začínali Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Aktuální legislativa a hlavní okruhy problémů v práci DM Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Právní ochrana dětí v podmínkách DM. Zkušenosti z realizace ŠVP v DM Cyklus seminářů pro vychovatele ŠD Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Prevence sociálně patologických jevů prostřednictvím komunikace a metod zážitkové pedagogiky pracoviště Trutnov Vytváříme ŠVP pro ŠD pracoviště Jičín Cyklus seminářů pro vychovatele ŠD. Hry za pochodu Hrajeme si s pohádkami III Setkání vychovatelů ŠD Vytváříme ŠVP pro ŠD pracoviště Náchod Vytváříme ŠVP pro ŠD Ostatní 85 pracoviště Jičín Úrazy dětí a jejich prevence Výstavy 86 pracoviště Rychnov nad Kněžnou V-1-01 Tajemný svět ryb V-1-02 Duhový svět V-1-03 Vyprávění o Velké Moravě

10 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte rodné číslo úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

11 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! f) Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

12 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Alena Ročková metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Veronika Štěpánová, DiS. metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Jiří Zeman metodik DVPP, správce pracoviště prac. RK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství prac. HK Alena Stanislavová administrativní pracovnice prac. NA Markéta Šolcová účetní prac. HK 11

13 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Štefánikova 566, Hradec Králové tel. / fax Pracoviště Hradec Králové se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském Předměstí. Od hlavního nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Markéta Šolcová Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Mgr. Eva Trenzová (ext.) Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Železnická 460, Jičín tel. / fax Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Bc. Eva Kuncová

14 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Telefonní číslo: Smiřických 1237, Náchod tel./fax Pracoviště Náchod se nachází ve 2. patře v budově Domova mládeže VOŠ stavební arch. J. Letzela, SPŠ stavební a SOU. Od autobusového nádraží směr sídliště Plhov, u samoobsluhy zabočit doleva a dále směr zámek ulicí Smiřických. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Stanislavová Veronika Štěpánová, DiS Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou tel. / fax Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází ve 2. patře v budově VOŠ technicko-ekonomické a SPŠ, vchod od ZŠ Masarykova ulice. Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Horská 5, Trutnov tel. / fax Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Ročková

15 Nabízíme následující služby: Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Kopírování černobílé, barevné Laminace tiskovin Thermo vazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Připravujeme znovuotevření vzdělávacích programů pro získání předpokladu pro výkon funkce ředitele školy dle zákona č. 563/2004 Sb Studium pro ředitele škol a školských zařízení únor prosinec 2007 pro získání odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb Asistent pedagoga únor červen 2007

16 Připravujeme proškolování pracovníků ke státním maturitám k získání předepsaného certifikátu Nová maturita obecný modul (koncepce a právní předpisy, evaluace, organizace a logistika) 7 hodin Cílová skupina: ředitelé škol a jejich zástupci, školní maturitní komisaři Nová maturita český jazyk a literatura 10 hodin Nová maturita cizí jazyky 12 hodin Nová maturita matematika 4 hodiny Nová maturita fyzika 4 hodiny Nová maturita dějepis 4 hodiny Nová maturita chemie 4 hodiny Nová maturita občanský a společenskovědní základ 4 hodiny Nová maturita informačně technologický základ 4 hodiny Nová maturita zeměpis 4 hodiny Nová maturita biologie 4 hodiny Cílové skupiny: učitelé příslušných předmětů SŠ září 2006 březen 2007 (bude upřesněn CERMATem)

17 Realizace práv dítěte v multikulturní škole Šestidenní kurz v rámci dvouletého projektu zaměřený na prohloubení znalostí, rozšíření praktických dovedností a předávání aktuálních informací a postupů v oblasti realizace lidských práv, práv dítěte a multikulturní tolerance. Projekt ve spolupráci a s finanční podporou ESF, MŠMT ČR, Humanitas-Profes,o. p. s. Prevence kriminality ve školním prostředí. Sociálně-patologické jevy ve školní teorii i praxi Program zaměřený na orientaci v právních předpisech v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a soudnictví ve věcech mládeže. Program se uskuteční za finanční podpory Královéhradeckého kraje na všech pracovištích a naleznete ho v oborové skupině 01.

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Aktuální změny programu. Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 9. říjen 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Hradec Králové, Velká 3 Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Určeno: vedoucím pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Obsah: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě přináší mimo jiné povinnost vydání vlastních spisových norem (spisových a skartačních řádů) pro určené veřejnoprávní původce, resort školství nevyjímaje. V rámci semináře se účastníci seznámí s metodikou tvorby spisové normy v souladu s novou právní úpravou v oblasti archivnictví a prakticky si budou moci vyzkoušet správné vedení podacího deníku, tvorbu čísla jednacího, spisu a sestavení skartačního návrhu. Vzorové předlohy účastníci obdrží, ale mohou si ke konzultaci přinést i vlastní. Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 12. říjen 2006, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání. Specifika RVP pro SOV a tvorba ŠVP Určeno: vedoucím pracovníkům a učitelům SOŠ a SOU Obsah: 1. Cíle současné české kutikulární reformy, základní pojmy použité v RVP SOV, např. kurikulum a jeho různé roviny, kompetence, klíčové kompetence, průřezová témata. 2. Nutné předpoklady (pro konkrétní pedagogický sbor i jeho jednotlivé členy) pro napsání vlastního ŠVP podle určitého RVP. Zásady tvorby ŠVP. 3. Tvorba učební osnovy: stanovení koncepce předmětu, formulace jednotlivých částí preambule učební osnovy, konstrukce obsahů vzdělávání (výsledků vzdělávání a učiva). PhDr. Mária Bezchlebová, NÚOV Praha 17. říjen 2006, 13:00-16:00 hodin 300 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Školní stravování Určeno: vedoucím pracovníkům škol a dalším zájemcům Obsah: 1. Legislativní rámec upravující školní a závodní stravování. 2. Skladba jídel v měsíčním zpracování - spotřební koš, jeho výpočet a pestrost jídelníčku. Diskuse. Ing. Ludmila Věříšová, Praha 19. říjen 2006, 9:00-13:00 hodin Doporučujeme vzít s sebou předlohu zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 107/2005 Sb. a vyhlášky č. 84/2005 Sb. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Ředitel školy a tvorba informačního systému školy Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Hodnocení a výroční zpráva. Plán DVPP. Plán environmentální výchovy a vzdělávání. ICT plán... PaedDr. Milan Štoček, ATRE 24. říjen 2006, 9:00-12:00 hodin 300 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií a dalším zájemcům Obsah: Zkušenosti pilotního gymnázia z přípravy ŠVP a práce na dokumentu. Praktické rady. Mgr. Blažena Kubíčková, pilotní Gymnázium Holešov 25. říjen 2006, 9:30-13:30 hodin 400 Kč Informace ke Gymnáziu L. Jaroše Holešov najdete na Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Autoevaluace školy Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Praktická dílna zaměřená na sebehodnocení školy. Proč školu hodnotit, v jakých oblastech, podle jakých kritérií...? 17

19 Školský management Konkrétní výstupy z dílny budou využitelné pro tvorbu ŠVP. Mgr. Jiří Hruška, Hradec Králové 30. říjen 2006, 9:00-15:00 hodin 450 Kč S sebou můžete přinést (ještě lépe předem zaslat) podklady k Vámi již prováděné autoevaluaci ke konzultaci nebo k práci s nimi přímo v dílně. Doporučujeme účast spíše minitýmů než jednotlivců ze škol z důvodů větší využitelnosti výstupů z dílny pro tvorbu ŠVP v dané škole. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Organizační řád školy a jeho součásti Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Organizační řád, školní řád, spisový řád, platový předpis, kolektivní smlouva, předpis o oběhu účetních dokladů, ochrana majetku školy, evidence majetku školy, hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem, inventarizace, směrnice pro poskytování OOPP, spolupráce školy s policií, řády odborných učeben, klasifikační řád, řád školní družiny, řád školy v přírodě, řád LVK, zotavovací akce, zahraniční výjezdy škol, řád školní jídelny, provozní řád, vnitřní kontrolní systém, pracovní náplně atd. Jak pomocí org. řádu delegovat pravomoci ředitele, postup při jeho vytváření, jeho realizace a zpětná vazba, aktuální změny, technická stránka zpracování, správní řád, prokazatelné seznamování zaměstnanců a žáků. Rozbor existujících směrnic školy, vyhledávání kritických míst, součinnost jednotlivých směrnic. PaedDr. Jan Mikáč, ZŠ Brno 7. listopad 2006, 9:00-14:00 hodin 500 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Specifika řízení málotřídní školy Určeno: vedoucím pracovníkům málotřídních škol a dalším zájemcům Obsah: Vzdělávací program organizovaný formou pracovní dílny. Výhody a nevýhody málotřídní školy. Specifika řízení málotřídní školy, hospitační činnost ve škole. Plánování v málotřídní škole - strategický plán rozvoje školy, koncepce, týdenní a měsíční plány, roční plán. Jak začít s tvorbou ŠVP. Prezentování školy - www stránky, leták školy, akce, tradice. Spolupráce s rodiči, s Radou školy, s MŠ v obci, s obecním úřadem, se školami v okolí... Živor školy - netradiční výuka, odpolední aktivity, význam pro život obce. Ukázky dokumentů školy - řády školy, vnitřní tískopisy, školní zpravodaj, přihlášky, pozvánky, ankety atd. Diskuse. Mgr. Pavel Škramlík, ZŠ Litvínov 8. listopad 2006, 9:00-12:30 hodin 400 Kč S sebou přineste obuv na přezutí. Mgr. Marcela Nováková Školní vzdělávací program v ZŠ. Škola v pohybu aneb Porodní bolesti zavádění ŠVP Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP a učitelům ZŠ, případně dalším zájemcům Obsah: Interaktivní seminář, jehož východiskem je předpoklad, že ŠVP není jen psaný dokument, ale celková proměna školy, a jehož cílem je nabídnout osvědčené postupy a zkušenosti. Předpoklady pro úspěšnou tvorbu ŠVP z pohledu vedení školy a z pohledu učitelů. Řízení a komunikace se sborem - vedení porad, spolupráce sboru, vzájemné hospitace, schůzky učitelů v ročníku, portfolio učitele, dotazníky, ankety, systém plánování, výjezdy. Tvorba ŠVP - jak začít a jak pokračovat - metodika tvorby na konkrétní škole, tabulky výstupů, příklady z praxe. Změny ve výuce - otevřené formy výuky, aktivity školy, týdenní plán jako účinný a pravidelný způsob komunikace, sebehodnocení žáků, rodiče a jejich zájem o znalosti a prospěch žáka... Mgr. Pavel Škramlík, ZŠ Litvínov 8. listopad 2006, 13:30-17:00 hodin 400 Kč S sebou přineste obuv na přezutí. Mgr. Marcela Nováková Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: vedoucím pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Aktuální změny programu. Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 13. listopad 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Velká 3, Hradec Králové Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Jak psát projekty Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Praktické zpracování vzorového projektu pod vedením lektora. Nejčastější chyby při zpracování projektů. Mgr. Petr Vrzáček, FHS UK Praha 14. listopad 2006, 9:00-15:00 hodin 450 Kč Můžete si přinést vlastní námět projektu. Předpokladem účasti je základní orientace v dané problematice. Bc. Eva Kuncová 18

20 Školský management Tvorba školního vzdělávacího programu Určeno: vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP a pedagogům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Vzdělávací program, v němž se účastníci seznámí s problematikou tvorby vlastního ŠVP pro svoji školu. Program je nabídkou konkrétních metod a postupů, jak vytvořit svůj ŠVP. Je určený pro jednotlivce i školní týmy. Lektor programu se účastnil tvorby manuálu, který pro potřeby pedagogické praxe vytvořila Asociace pedagogů ZŠ a je školitelem koordinátorů pro tvorbu ŠVP. Mgr. Tomáš Koten, ZŠ Děčín 17. listopad 2006, 8:00-17:00 hodin 600 Kč Mgr. Jaroslav Novák Vybrané kapitoly z legislativy. Správní řízení ve školství Určeno: ředitelům škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, případně dalším zájemcům Obsah: Rozbor zákona č. 500/2004 Sb., upozornění na aktuální změny. Aplikace zákona ve školské praxi. Mgr. Marta Hromková, KÚ Jihomoravského kraje 24. listopad 2006, 9:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových oganizací. Příprava a sestavení účetní závěrky Určeno: vedoucím pracovníkům, hospodářkám a účetním všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: 1. Inventarizace majetku a závazků jako zajištění průkaznosti účetní závěrky. 2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, na které se nesmí zapomenout. 3. Sestavení účetní závěrky a kontrola formální a věcné správnosti. 4. Uzávěrka účetnictví za rok Diskuse. Ing. Jiří Forman, SPŠ a SOU Holice v Čechách 28. listopad 2006, 9:00-13:00 hodin Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Zákon o pedagogických pracovnících a vyhláška o DVPP a kariérním systému PP v aktuálním znění a jejich souvislost s platovým zařazováním zaměstnanců Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Výklad uvedeného zákona a vyhlášky a jeho změn. Kariérní systém. Základní principy odměňování v souvislosti ze Zákoníkem práce. Platové zařazování pedagogických i provozních zaměstnanců. Jednotlivé složky platu. Diskuse. JUDr. Hana Poláková, KÚ Jihomoravského kraje 8. prosinec 2006, 9:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z řízení školy. Personální management Určeno: ředitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Management a manažeři, teorie managementu. Význam personálního managementu obecně. Personální management ve školách v kontextu reformy vzdělávacího systému. Ředitel školy a vztahový trojúhelník - žáci, rodiče, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy. Manažerské dovednosti - rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí a delegování, motivování, styly vedení, kontrolování. Diskuse s výměnou zkušeností. František Tomášek, ZŠ Brandýs nad Labem 13. prosinec 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Inspekce ve škole. Inspekční činnost v MŠ Určeno: ředitelkám MŠ a dalším zájemcům Obsah: Problematika hodnocení výchovně vzdělávací činnosti v MŠ, zkušenosti z praxe. Aktuální metodika a praktické příklady postupu při inspekční činnosti. Diskuse a dotazy. Mgr. Radmila Bartošová, Královéhradecký inspektorát ČŠI 24. leden 2007, 9:00-13:00 hodin Dotazy lze poslat předem na adresu garanta programu. Bc. Eva Kuncová pracoviště Trutnov Na pomoc učitelkám mateřských škol. Změny v současné legislativě Určeno: ředitelkám, vedoucím učitelkám MŠ a dalším zájemcům Obsah: Diskusní dopoledne s pracovnicemi KÚ Královéhradeckého kraje na téma regionální problematika řízení v souvislosti s novými právními předpisy. Informace k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ a vedení dokumentace ve školách. Dagmar Anschlagová a Ilona Špráchalová, KÚ Královéhradeckého kraje 18. září 2006, 9:00-13:00 hodin ZŠ Trutnov, Komenského Kč Dotazy lze předem zaslat na adresu garanta akce. Alena Ročková 19

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více