2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU"

Transkript

1 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od centrálně řízených ekonomik se vyznačují existencí velkého počtu podniků nejrůznějšího zaměření. Tyto podniky se liší jak velikostí, tak i rozmanitostí právních forem. Úspěch podnikání, kromě řady dalších činitelů, závisí - také na volbě vhodné právní formy, - i na velikosti podniku. V podmínkách české ekonomiky představuje založení podniku novou aktivitu, která v období centrálně řízené ekonomiky byla převážně v kompetenci centrálních státních orgánů. Založení konkrétního podniku je spojeno s celou řadou aktivit, které se založením podniku bezprostředně souvisejí ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Pro realizaci záměru založit podnik jsou nezbytné určité aktivity, činnosti, a to v těchto oblastech: - obchodní, - ekonomické, - sociálně psychologické, - právní. Činnosti v oblasti obchodní Těmito činnostmi se rozumí především - vymezení předmětu činnosti a - získání informací o trhu. Při vymezování předmětu činnosti je nutné získat informace: - o zákaznících a jejich kvalitě (solventnosti), - o možnostech rozšíření okruhu zákazníků, - o konkurenci na trhu, - o dodavatelích a obchodních podmínkách apod. Velmi důležité je umístění podniku; při rozhodování o umístění podniku podnikatel zpravidla zvažuje: - zdroje pracovních sil, - přístup k surovinám a s tím spojené dopravní náklady, - nejbližší zdroje energie, - možnosti dopravních spojení, - možnosti odbytu, - ekologické podmínky apod. Činnosti v oblasti ekonomické Před vlastním zahájením činnosti by měl podnikatel zpracovat strategický plán, který musí být prioritně zaměřen do oblasti financí. Proto hlavní pozornost musí podnikatel věnovat přípravě - plánu nákladů a výnosů, i 11

2 - plánu majetku podniku a zdrojů jeho krytí. To umožňuje podnikateli předejít riziku možného úpadku hned v první fázi života firmy. Činnosti v oblasti ekonomické musí být tedy zaměřeny především na vyjasnění potřeby finančních prostředků. Zvážení sociálně psychologických aspektů Tím rozumíme zvážení a posouzení osobnostních předpokladů, rodinných vztahů apod. Podnikatelem se může stát jen silná, cílevědomá osobnost, která dokáže realizovat určitý záměr. Současně musí umět pracovat s lidmi. Práce podnikatele je náročná, proto vyžaduje stabilizované rodinné zázemí. Činnosti v oblasti právní Tím rozumíme znalost práva, speciální odbornost apod. - Pro založení podniku je nutná znalost nejdůležitějších právních předpisů; přitom nejde jen o výběr vhodné právní formy podnikání, ale i o další otázky související s podnikáním. - Pokud podnikatel chce podnikat v určité speciální oblasti, musí se předem seznámit i s předpisy, které tuto oblast upravují. Při zakládání firmy musí podnikatel zvažovat i míru a rozsah podnikatelského rizika; riziko je podnikání vlastní, riziko vyplývá ze samotné podstaty podnikání. Protože i zakládání podniku v tržní ekonomice je činnost s vysokou mírou rizika, musí podnikatel do strategického plánu zahrnout, jak riziku čelit VLIV PRÁVNÍ FORMY NA ZALOŽENÍ PODNIKU Obchodní zákoník a další právní normy nabízí podnikatelům různé právní formy podnikání. Výběr formy podnikání je záležitostí podnikatele. Každá právní forma podnikání je však podřízena dalším právním normám, které také ovlivňují rozhodování podnikatele. Nejdůležitějšími privátními právními formami podnikání jsou: 1. samostatný podnikatel (fyzická osoba živnostník); 2. osobní obchodní společnost - veřejná obchodní společnost (v.o.s.), - komanditní společnost (k.s.); 3. kapitálová obchodní společnost - společnost s ručením omezeným (s.r.o.), - akciová společnost (a.s.); 4. družstvo. Volba právní formy podnikání je dlouhodobé rozhodnutí. Volba vhodné právní formy podnikání je otázkou jak při zakládání nového podniku, tak v některých případech i u existujícího podniku, fungujícího podniku. V tomto případě se jedná o změnu právní formy podniku, kterou nazýváme procesem transformace. Základními kritérii volby vhodné právní formy podniku jsou: 1. způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 2. oprávnění k řízení (tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku, možnost spolurozhodování apod.), 3. počet zakladatelů, 4. nároky na počáteční kapitál, 12

3 5. administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením podniku, 6. účast na zisku (ztrátě), 7. finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům, 8. daňové zatížení, 9. zveřejňovací povinnost. Při zakládání podniku nebo při změně právní formy podniku je třeba výše uvedená kritéria posoudit a zvážit. 1. Způsob a rozsah ručení Na způsobu ručení a jeho rozsahu závisí riziko podnikatele, který se stává zakladatelem a společníkem podniku. Podle platné právní úpravy existují v zásadě dvě varianty ručení, a to: omezené ručení, kdy podnikatel ručí pouze do výše nesplaceného majetkového vkladu; podnikatel (resp. společník) v tomto případě neručí za závazky podniku osobním majetkem, ale pouze majetkovým vkladem do podniku (tento případ se týká např. společnosti s ručením omezeným); neomezené ručení, kdy podnikatel ručí za závazky podniku celým svým, tj. i osobním majetkem (tento způsob ručení se týká např. veřejné obchodní společnosti). Ručení: živnostník - neomezeně; v.o.s.: - společnost neomezeně, k.s.: - společníci neomezeně celým svým (tj. i osobním) majetkem; - společnost neomezeně, - komplementáři neomezeně, tj. celým svým (i osobním) majetkem, - komanditisté ručí jen do výše nesplaceného majetkového vkladu, (odlišnou úpravu lze zahrnout do společenské smlouvy); s.r.o.: - společnost neomezeně, - společníci ručí do výše nesplaceného majetkového vkladu (společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků); a.s.: družstvo: - společnost neomezeně, - akcionáři neručí za závazky společnosti; mají pouze uhrazovací povinnost, tj. splatit upsané akcie; - družstvo neomezeně, - členové neručí za závazky družstva, (stanovy mohou určit, že členové družstva nebo někteří z nich mohou mít na základě rozhodnutí členské schůze do určité výše uhrazovací povinnosti přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva). 2. Oprávnění k řízení Jedná se především o to, kdo je zmocněn vést podnik a zastupovat ho navenek. Obchodní zákoník rozeznává dvě možnosti, a to: ve vybraných případech je ponechána tato otázka (tj. oprávnění k řízení) na uvážení podnikatelů, společníků, kteří mohou toto zmocnění vést podnik zahrnout např. do společenské smlouvy; zákon předepisuje, jaké orgány musí podnik mít a jaké jsou jejich kompetence. Oprávnění k řízení: živnostník - sám řídí i pracuje; v.o.s.: - každý společník (v rámci zásad dohodnutých mezi společníky); nebo pověřený společník (na základě společenské smlouvy lze pověřit i zástupce pověřený 13

4 společník); k.s.: - pouze komplementáři jsou oprávněni k vedení společnosti, - komanditisté mají právo nahlížet do účetních dokladů a mají právo na vydání i stejnopisu roční účetní závěrky; s.r.o.: - valná hromada (je nejvyšším orgánem společnosti), - jednatel (resp. jednatelé) jsou oprávněni k vedení společnosti (v rámci zásad schválených valnou hromadou), - ustavuje se případně i dozorčí rada (má význam ve větších společnostech); a.s.: - valná hromada (je nejvyšším orgánem společnosti), - představenstvo je pověřeno vlastním řízením, - dozorčí rada kontroluje činnost představenstva (i činnost a.s.); družstvo: - členská schůze (je nejvyšším orgánem družstva), - představenstvo řídí činnost družstva, - kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva. 3. Počet zakladatelů U společnosti s ručením omezeným i u akciové společnosti je možné, aby je založila po splnění určitých podmínek jedna osoba (fyzická osoba u s.r.o. a právnická osoba u a.s.). Osobní obchodní společnosti (v.o.s. nebo k.s.) musí založit minimálně 2 osoby; v podstatě se jedná o sdružení ke společnému provozování živnosti. U společnosti s ručením omezeným, jako u jediné společnosti, je limitován i maximální počet společníků, a to na 50 osob. Počet zakladatelů: živnostník - 1 osoba (fyzická osoba); v.o.s.: nejméně 2 osoby (fyzické nebo právnické osoby); k.s.: nejméně 2 osoby (fyzické nebo právnické osoby), a sice nejméně 1 komplementář a 1 komanditista; s.r.o.: může být i jedna osoba (fyzická nebo právnická), v tomto případě je však vázána povinností splatit ihned celý minimální vklad ve výši 200 tis. Kč, společnost může mít maximálně 50 společníků; a.s.: může založit i 1 zakladatel, pokud jde o právnickou osobu; pokud jde o založení fyzickými osobami, musí být nejméně 2; družstvo: nejméně 5 členů (fyzických osob), nebo alespoň 2 právnické osoby. 4. Nároky na počáteční kapitál Rozsah počátečního kapitálu (základního kapitálu) potřebného pro založení podniku je ze zákona definován jako minimální pouze pro kapitálové obchodní společnosti a družstvo. U živnostníků a osobních obchodních společností není počáteční kapitál zákonem určen, ale na rozdíl od kapitálových obchodních společností se předpokládá osobní účast společníka na podnikání. Nároky na počáteční kapitál: živnostník, v.o.s., k.s.: nejsou ze zákona upraveny; s.r.o.: minimální výše základního kapitálu činí 200 tis. Kč, minimální vklad 1 společníka činí 20 tis. Kč; a.s.: minimální výše základního kapitálu činí: - 2 mil. Kč v případě založení a.s. bez veřejné nabídky akcií (jednorázového založení a.s.), - 20 mil. Kč v případě založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií; družstvo: minimální výše základního kapitálu (zapisovaného základního kapitálu) činí 50 tis. Kč. 14

5 5. Administrativní náročnost a rozsah výdajů spojených se založením podniku V obchodních společnostech mají zpravidla rozhodující význam tyto výdaje: - povolení živnosti, - zpracování společenské smlouvy (resp. zakladatelské smlouvy, zakladatelské listiny) a její notářské ověření, - zápis do obchodního rejstříku (poplatek za zápis činí 5 tis. Kč). U podnikatelů živnostníků přichází v úvahu v podstatě jen jednorázový výdaj za vydání živnostenského oprávnění (poplatek činí 1 tis. Kč u živnosti ohlašovací i u živnosti koncesované při vstupu do živnostenského podnikání; pro další ohlášení živnosti nebo další žádost o koncesi je poplatek 500 Kč) a další výdaje se založením podniku již nevznikají. Administrativní náročnost a rozsah výdajů: živnostník: minimální, pouze povolení živnosti; v.o.s., k.s.: minimální společenská smlouva, povolení živnosti, zápis v obchodním rejstříku; s.r.o.: společenská smlouva (resp. zakladatelská listina), povolení živnosti, složení vkladů na účet, zápis v obchodním rejstříku; a.s.: nejvyšší administrativní náročnost: - sestavení zakladatelské listiny (resp. zakladatelské smlouvy) a návrhu stanov, - upisování akcií (při založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií), - svolání ustavující valné hromady a projednání založení a.s. (při založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií; jinak rozhodnutí zakladatelů o založení a.s.), - notářsky ověřený zápis o konání ustavující valné hromady a založení a.s. (resp. notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů o založení a.s.), - povolení živnosti, - zápis v obchodním rejstříku. 6. Účast na zisku (ztrátě) Účast na zisku (ztrátě) je úměrná míře rizika podnikatele. U osobních obchodních společností (tj. společností neomezeně ručících společníků, buď všech v.o.s. nebo některých komplementářů v k.s.), pokud společníci neuzavřeli dohodu o rozdělování zisku nebo se o rozdělování zisku nedohodli již ve společenské smlouvě, se zisk dělí mezi tyto společníky rovným dílem. U kapitálových obchodních společností (společníci neručí za závazky společnosti buď vůbec a.s. nebo v omezeném rozsahu s.r.o., ale mají povinnost vložit do společnosti určitý vklad), pokud společenská smlouva, stanovy nebo rozhodnutí valné hromady nestanoví jinak, se zisk dělí mezi tyto společníky podle výše vkladů (popř. splacených vkladů), resp. jmenovité hodnoty akcií; to se vztahuje i na dělení zisku mezi komanditisty u k.s. Účast na zisku (ztrátě): živnostník: zisk si ponechá podnikatel plně k dispozici; v.o.s.: - zisk se dělí mezi společníky rovným dílem (nestanoví-li společenská smlouva jinak), - ztrátu nesou společníci rovným dílem nestanoví-li společenská smlouva jinak; k.s.: zisk se nejdříve rozdělí mezi komplementáře a komanditisty rovným dílem na polovinu (nebo podle společenské smlouvy), - komplementáři si rozdělí zisk na ně připadající rovným dílem (nebo podle společenské smlouvy), 15

6 - komanditisté si rozdělí zisk na ně připadající podle výše splacených vkladů (nebo podle společenské smlouvy); s.r.o.: zisk se dělí mezi společníky v poměru obchodních podílů (resp. vkladů výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu), nestanoví-li společenská smlouva jinak; a.s.: zisk se dělí mezi akcionáře podle jmenovité hodnoty jejich akcií (pokud ze stanov nebo z rozhodnutí valné hromady nevyplývá něco jiného); družstvo: zisk se dělí mezi členy podle výše splacených vkladů (pokud stanovy neurčí jinak). 7. Finanční možnosti Jedná se zvláště o možnosti rozšíření vlastního kapitálu, a dále o přístup k cizímu kapitálu. Úvěrové možnosti jednotlivých právních forem podnikání se značně liší, závisí: - na výši kapitálu, kterým společnost disponuje, - významnou roli hraje i způsob a míra ručení společníků. Finanční možnosti: živnostník: - minimální kapitálové vybavení, - obtížný přístup k cizím zdrojům; v.o.s.: - vlastní kapitál tvoří vklady společníků, možnosti rozšíření kapitálu jsou: - zvýšení vkladů společníků, - přijetí nového společníka, - tichý společník; - obtížný přístup k úvěru; k.s.: - majetek komplementářů a vklady komanditistů, možnosti rozšíření kapitálu jsou: - zvýšení kapitálových vkladů komanditistů, - přijetí nového komanditisty, - tichý společník; - obtížný přístup k úvěru; - pozitivní pro věřitele je, že vklady komanditistů jsou zachyceny v obchodním rejstříku; s.r.o.: - má minimální výši základního kapitálu 200 tis. Kč, možnosti rozšíření kapitálu jsou: - zvýšení vkladů společníků, - přijetí dalšího společníka (maximálně však 50 společníků), - tichý společník; - možnosti přístupu k cizím zdrojům vč. úvěru závisí na rozsahu vlastního kapitálu, ale důležitou skutečností, která zhoršuje přístup k cizím zdrojům, je omezené osobní ručení společníků; a.s.: - má minimální výši základního kapitálu 2 mil. Kč, resp. 20 mil. Kč; možnosti rozšíření základního kapitálu emisí nových akcií; - nejlepší přístup k cizím zdrojům, nejvyšší stupeň ochrany věřitelů. 8. Daňové zatížení Daňové hledisko je důležité při volbě právní formy podnikání; v současné době platí podnikatelé: přímé daně - daně z příjmů (daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob), - daň z nemovitostí, - silniční daň, - daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací; 16

7 nepřímé daně - daň z přidané hodnoty, - spotřební daně, - ekologické daně (zemní plyn, pevná paliva, elektřina od r. 2008, od r též převod automobilu). Volba právní formy podnikání rozhoduje pouze o tom, zda je uplatňována: - daň z příjmů fyzických osob: živnostník, v.o.s.; nebo - daň z příjmů právnických osob: k.s., s.r.o., a.s., družstvo. Placení ostatních daní nesouvisí s právní formou podnikání, závisí na jiných okolnostech. Daňové zatížení: živnostník: - daň z příjmů fyzických osob, - další daně podle okolností; v.o.s.: - nepodléhá dani z příjmů právnických osob; zisk (základ daně) se rozdělí mezi jednotlivé společníky a jim je zdaněn jako jejich příjem z podnikání daní z příjmů fyzických osob, - další daně podle okolností; k.s.: - podléhá dani z příjmů právnických osob, základ daně se však sníží o část zisku připadající komplementářům, - komplementáři zdaní část zisku na ně připadající jako fyzické osoby daní z příjmů fyzických osob, - další daně podle okolností; s.r.o., a.s., družstvo: - daň z příjmů právnických osob, - další daně podle okolností. Významnou roli hraje i pojistné sociálního a zdravotního pojištění, které pro podnikatele (v podstatě pro všechny podnikatele, u všech forem podnikání) činí 25 % a 9 % z objemu mezd zaměstnanců (vč. odměn společníků a členů ze závislé činnosti). 9. Zveřejňovací povinnost Je upravena zákonem o účetnictví a obchodním zákoníkem. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty v Obchodním věstníku (v rozsahu vymezeném zákonem o účetnictví) a vztahuje se na všechny podniky zapsané v obchodním rejstříku, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem, tj. dosáhly těchto kritérií: - aktiva celkem více než Kč, - roční úhrn čistého obratu více než Kč (čistý obrat = výnosy prodejní slevy), - průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50. Zveřejňovací povinnost mají: a.s. pokud splňují alespoň 1 kritérium, v.o.s., k.s., s.r.o., družstvo, podnikatel (fyzická osoba - zapsaná v obchodním rejstříku) pokud splňují alespoň 2 kritéria. Podnikatelé mají možnost využívat různé formy sdružování ke společnému podnikání; ty však jsou již na smluvním základě. Jedná se např. o možnost uzavření smlouvy o tichém společníkovi (v tomto případě se tedy nejedná o obchodní společnost, ale pouze o smlouvu uzavřenou mezi podnikateli). 17

8 2.3. POSTUP PŘI ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU Pokud se podnikatel rozhodne založit podnik, pak musí splnit (v souladu s platnou právní úpravou) určité formální předpoklady. Konkrétní postup založení podniku se bude lišit podle zvolené právní formy podnikání, bude se lišit především podle toho zda půjde o podnikatele fyzickou osobu, tj. živnostníka, nebo o podnikatele právnickou osobu, tj. obchodní společnosti. V obou případech (u podnikatele fyzické osoby i u podnikatele právnické osoby) musí podnik vyhovět zákonu o živnostenském podnikání. Proto bude nejdříve charakterizováno provozování živnosti. ŽIVNOST Živnost (živnostenské podnikání) je výdělečná činnost, kromě činností, které jsou ze živnostenského podnikání vyloučeny (např. činnost lékařů, advokátů apod.). Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami jsou - dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - bezúhonnost. Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost (většinou jde o dosažené vzdělání či o délku praxe v příslušném oboru). U právnických osob musí tyto podmínky (všeobecné i zvláštní) splňovat její odpovědný zástupce. Všeobecné i zvláštní podmínky všechny musejí být u každého podnikatele splněny, protože se pokládají za tzv. absolutní překážky provozování živnosti: - všeobecné podmínky musí podnikatel splnit vždy, jejich nesplnění nelze nahradit ustanovením odpovědného zástupce (výjimkou je fyzická osoba, která nedosáhla věku 18 let nebo nemá plnou způsobilost k právním úkonům; tato osoba může živnost provozovat se souhlasem soudu na návrh zákonného zástupce, který rovněž ustanoví odpovědného zástupce); - zvláštní podmínky, pokud podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, lze nahradit ustanovením odpovědného zástupce. Vedle absolutních překážek se rozlišují i tzv. relativní překážky provozování živnosti jejich důsledkem je, že podnikatel nemůže ve stanovených případech provozovat živnost; např. zákaz činnosti uložený soudem, konkurz na majetek (snižuje důvěryhodnost podnikatele) apod. Osoby vyloučené z podnikání jsou taxativně vyjmenovány (např. soudci). Rozdělení živností lze provést: a) z hlediska požadované odborné způsobilosti podnikatele, b) z hlediska předmětu podnikání. a) Živnosti z hlediska požadované odborné způsobilosti - ohlašovací - řemeslné: požadován výuční list nebo jiné odborné vzdělání v příslušném nebo příbuzném oboru vzdělání vč. rekvalifikace, případně potřebná praxe (řemeslné živnosti jsou taxativně vymezeny příloha č. 1 živnostenského zákona); 18

9 - vázané: požadován výuční list nebo maturita nebo vysoká škola v daném oboru nebo jiná zkouška odborné způsobilosti (vč. rekvalifikační), případně potřebná praxe (jsou opět taxativně uvedeny příloha č. 2 živnostenského zákona); - volné: nevyžaduje se doklad o odborné způsobilosti (od existuje pouze jedna volná živnost a v jejím rámci pak 80 oborů činností, které jsou upraveny v příloze č. 4 živnostenského zákona); - koncesované: způsobilost pro koncesované živnosti je přísnější, jsou kladeny vyšší odborné, morální a profesionální nároky; je požadována - odborná způsobilost (je upravena zvláštními předpisy), - zvláštní podmínkou je i spolehlivost je posuzována se zřetelem na ochranu života a zdraví občanů, majetkových a jiných práv osob a veřejného zájmu jedná se o vyšší stupeň profesionální a morální spolehlivost; živnostenský úřad může v průběhu řízení o udělení koncese vyžadovat stanoviska jiných orgánů státní správy, neboť jde o činnosti, na jejichž regulaci má stát zvláštní zájem (koncesované živnosti jsou taxativně vymezené přílohou č. 3 živnostenského zákona). Nově může občan ČR i příslušník členského státu EU prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu) podle příslušného zákona. b) Živnosti z hlediska předmětu podnikání - obchodní: maloobchod a velkoobchod; - výrobní: jakákoli výroba včetně prodeje a oprav vyráběných výrobků, montáže apod.; - živnosti poskytující služby: poskytování oprav, přeprava osob a zboží apod. Pro získání živnostenského oprávnění musí fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, nejprve ohlásit živnost živnostenskému úřadu. Podnikatel může ohlásit živnost kterémukoli obecnímu živnostenskému úřadu, neboť obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady nově fungují jako tzv. centrální registrační místa, tzn. že přijímají nejen podání podnikatelů týkající se přímo živností, ale též podání s živnostmi související. Náležitosti ohlášení živnosti fyzickou osobou jsou: - jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, - obchodní firma (je-li osoba zapsána do obchodního rejstříku), - místo podnikání, - předmět podnikání, - identifikační číslo (bylo-li přiděleno), - provozovna nebo provozovny, - datum zahájení provozování živnosti (pokud není shodné se vznikem živnostenského oprávnění), - datum ukončení provozování živnosti (pokud bude živnost provozována na dobu určitou), - datum vzniku živnostenského oprávnění (je-li pozdější než den ohlášení), 19

10 - při provozování živnosti prostřednictví odpovědného zástupce (podnikatel fyzická osoba nemá předepsanou způsobilost), k náležitostem ohlášení živnosti patří též údaje o odpovědném zástupci. Doklady k ohlášení živnosti: - výpis z evidence trestů (popř. i odpovědného zástupce), - doklad o odborné způsobilosti (popř. i odpovědného zástupce), - doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště, - prohlášení odpovědného zástupce, zda souhlasí s ustanovením do této funkce (úředně ověřené), - doklad o zaplacení správního poplatku. Náležitosti ohlášení živnosti právnickou osobou jsou: - obchodní firma (nebo název), sídlo, statutární orgán (jeho členové), - identifikační číslo (bylo-li přiděleno), - předmět podnikání, - provozovna nebo provozovny, - datum zahájení provozování živnosti (pokud není shodné se vznikem živnostenského oprávnění), - datum ukončení provozování živnosti (pokud bude živnost provozována na dobu určitou), - datum vzniku živnostenského oprávnění (je-li pozdější než den ohlášení), - údaje o odpovědném zástupci, - označení a umístění organizační složky podniku v ČR a údaje o vedoucím organizační složky podniku. Doklady k ohlášení živnosti: - výpis z evidence trestů odpovědného zástupce, - doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce, - doklad o založení nebo vzniku právnické osoby (např. kopie společenské smlouvy při zakládání obchodní společnosti, resp. výpis z obchodního rejstříku apod.), - doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k objektům a prostorám, v nichž je sídlo podniku, - prohlášení odpovědného zástupce, zda souhlasí s ustanovením do této funkce (úředně ověřené), - doklad o zaplacení správního poplatku. Náležitosti žádosti o koncesi a doklady k ní jsou obdobné jako u ohlášení živnosti. Je-li k provozování koncesované živnosti nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, v žádosti o koncesi je žadatel povinen uvést údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy. Nově může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadě: Fyzická osoba: - podat přihlášku k daňové registraci příslušnému finančnímu úřadu, - oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení zahájení samostatné výdělečné činnosti a podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, - podat zdravotní pojišťovně oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, - oznámit příslušnému úřadu práce vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Právnická osoba: - podat přihlášku k daňové registraci příslušnému finančnímu úřadu, - oznámit příslušnému úřadu práce vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. 20

11 Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu jednotný registrační formulář (lze podat i elektronickou formou). U ohlašovacích živností: živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne doručení ohlášení živnosti zápis do živnostenského rejstříku a vydá tzv. výpis ze živnostenského rejstříku; živnostenské oprávnění vzniká dané osobě fyzické i právnické dnem ohlášení; živnostenský úřad současně oznámí vznik živnosti všem zainteresovaným subjektům, tj. finančnímu úřadu, statistickému úřadu, správě sociálního zabezpečení a orgánu vedoucímu registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. U koncesované živnosti: živnostenský úřad rozhodne o koncesi (lhůtu zákon nestanoví) - rozhodnutí o udělení koncese, a do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis ze živnostenského rejstříku; koncesované živnosti smějí být provozovány, jakmile rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci; doklad o vzniku koncesované živnosti živnostenský úřad rozešle na stejné subjekty jako u ohlašovacích živností. Na vydání koncese není právní nárok. Živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík, kde eviduje veškeré druhy živností. Podnikatelé, kteří hodlají podnikat jako fyzické osoby živnostníci, tak splnili veškeré náležitosti a není již třeba dalších administrativních úkonů. POSTUP ZALOŽENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI U podnikatelů právnických osob udělení živnosti musí předcházet ještě některé činnosti, které jsou předpokladem udělení živnosti, a následuje pak ještě zápis do obchodního rejstříku. Postup, který vede ke vzniku obchodní společnosti (a sice v.o.s., k.s., s.r.o.) je následující: 1. Zpracování a uzavření společenské smlouvy a její podpis všemi společníky. Smlouvu a pravost podpisů je nezbytné notářsky ověřit. U s.r.o., pokud tuto společnost zakládá 1 zakladatel, jedná se o sepsání zakladatelské listiny. 2. Základní kapitál se povinně vytváří jen u s.r.o. Základní kapitál tvořený nejméně vklady komanditistů bude však mít vždy při svém založení i komanditní společnost. Základní kapitál však může mít i v.o.s., pokud se na tom společníci dohodnou ve společenské smlouvě. Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Společníci skládají na peněžní účet příslušnou částku. V případě, že se jedná o nepeněžní vklad, je třeba ocenění soudním znalcem a převod do majetku společnosti. 3. Ohlášení živnosti (resp. podání žádosti o koncesi) u živnostenského úřadu. 4. Žádost o registraci v obchodním rejstříku. Při zakládání společnosti je nutné rozlišovat: založení společnosti společnost se zakládá společenskou smlouvou (2 a více zakladatelů) nebo zakladatelskou listinou (1 zakladatel); vznik společnosti společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 21

12 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Založení akciové společnosti je nejsložitější. Kromě již uvedených postupových kroků u ostatních obchodních společností (v.o.s., k.s., s.r.o.), při založení akciové společnosti jsou navíc nutné tyto úkony: 1. Pokud zakládají akciovou společnosti 2 a více zakladatelů, uzavírají zakladatelskou smlouvu. Pokud zakládá akciovou společnost 1 zakladatel (může to být pouze právnická osoba), podepíše zakladatelskou listinu. Zakladatelská smlouva (resp. listina) a podpisy na smlouvě (listině) musí být úředně ověřeny. Zakladatelská smlouva, resp. zakladatelská listina má stanovený obsah. Pokud se akciová společnost zakládá na základě veřejné nabídky akcií, pak musí smlouva nebo listina obsahovat podmínky a postup upisování akcií a svolání ustavující valné hromady. 2. Dalším nezbytným dokladem, který je vyhotovován při založení akciové společnosti, je návrh stanov (návrh stanov a.s. je nedílnou součástí zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny). Teprve zakladatelská smlouva (resp. listina) spolu s návrhem stanov obsahově pokrývají to, co v jiných formách společností zachycuje společenská smlouva (zakladatelská listina). Obsah stanov je opět závazně upraven. 3. Akciová společnost může být založena: a) na základě veřejné nabídky akcií nebo b) bez veřejné nabídky akcií, tj. tzv. jednorázové založení a.s. a) Založení a.s. na základě veřejné nabídky akcií má tento postup: - zakladatelé informují veřejnost o době, místu a způsobu upisování akcií; - pokud bylo dosaženo upsání navrhovaného základního kapitálu a bylo splaceno alespoň 30 % nominální hodnoty upsaných akcií (peněžitých vkladů), lze svolat ustavující valnou hromadu; - ustavující valná hromada: - rozhoduje o založení společnosti, - schvaluje stanovy společnosti, - volí orgány a.s.; - z ustavující valné hromady je pořízen zápis, který je notářsky ověřen a slouží jako doklad pro zápis do obchodního rejstříku; - po zápisu v obchodním rejstříku vystaví společnost upisovatelům akcií zatímní list, který je cenným papírem znějícím na jméno (dočasně nahrazuje akcie); po splacení jmenovité hodnoty akcií je tento cenný papír vyměněn za akcie. b) Založení a.s. bez veřejné nabídky akcií, tzv. jednorázové založení a.s. - je možné v tom případě, pokud se zakladatelé dohodnou a v určitém poměru si rozdělí a splatí celý základní kapitál a.s.; - nevyžaduje se konání ustavující valné hromady; - dokladem o založení a.s. je notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů. 22

13 2.4. ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Založení podniku nebo jeho rozšíření vyžaduje mimořádné, většinou jednorázové finanční zdroje na pořízení nebo rozšíření - dlouhodobého majetku, tj. pozemků, budov, strojů a výrobního zařízení, know-how apod., a - potřebného oběžného majetku (provozního kapitálu), tj. na nákup surovin, materiálů, paliva, energie, výplatu mezd a jiné platby, a to až do doby, než podnik obdrží první úhrady za prodané výrobky nebo poskytnuté služby. Toto mimořádné financování je nutné doložit propočty, které zjistí: 1. předpokládané výnosy, náklady, výsledek hospodaření; 2. potřebnou výši dlouhodobého a oběžného majetku a zdroje jeho kapitálového krytí; 3. předpokládanou výnosnost podniku, výnosnost vlastního kapitálu a další ukazatele potřebné pro posouzení efektivnosti celé akce. 1. Předpokládané výnosy, náklady a zisk Zjistí se rozpočtem výnosů, nákladů a zisku, tj. rozpočtovou výsledovkou. Při rozpočtu výnosů se vychází z předpokládaného objemu vyrobených a prodaných výrobků a jejich cen, případně i ostatních výnosů. Při rozpočtu předpokládaných nákladů je základních nástrojem sestavení předběžných kalkulací, především propočtových kalkulací. Rozdílem předpokládaných výnosů a nákladů je očekávaný zisk. Propočet není jednorázový; postupně se hledají možnosti zvyšování zisku, především rozšiřováním prodeje, snižováním nákladů apod. (to především v těch případech, kdy výpočty ukazují na nedostatečnou výnosnost vlastního kapitálu). Při podrobnějších propočtech sledujeme očekávaný cash flow v jednotlivých letech existence zamýšleného projektu. 2. Potřebná výše majetku a zdroje jeho krytí Zjistí se rovněž rozpočtem rozpočtem majetku a zdrojů jeho krytí, tj. rozpočtovou rozvahou. Jednodušší je obvykle určení výše dlouhodobého majetku; vychází se z cen pozemků, budov, strojů a výrobního zařízení, z cen stavebních prací apod. Složitější je určení výše oběžného majetku (provozního kapitálu), tj. stanovení potřebného množství surovin a materiálů, dále peněžních částek na mzdy a jiné náklady apod., neboť jeho potřeba (oběžného majetku, provozního kapitálu) závisí i na rychlosti jeho obratu (především na rychlosti obratu zásob, pohledávek). Sestavení rozpočtů probíhá současně jsou vzájemně některými položkami svázány: - např. zjištění nákladů vyžaduje znalost výše odpisů, které zjistíme až po sestavení rozpočtu majetku; - dále např. z rozpočtu tržeb odvodíme potřebu surovin, materiálů apod. 3. Předpokládaná výnosnost podniku Základním ukazatelem, kterým hodnotíme každou podnikatelskou akci, tedy i založení podniku, je výnosnost vlastního kapitálu. Měla by být alespoň taková, jaké lze dosáhnout vynaložením kapitálu do jiných akcí včetně uložení peněz v bance. Můžeme použít postupy pro hodnocení efektivnosti investic (doba splacení, čistá současná hodnota investice, vnitřní výnosové procento). 23

14 Pokud jde o založení podniku za pomoci cizího kapitálu, vypočteme i výnosnost celkového kapitálu, popř. další ukazatele, které prokazují účelnost a výnosnost předpokládaného projektu. Otázky: 1. Jaké činnosti bezprostředně souvisí s rozhodnutím založit podnik? 2. K jakým základním kritériím přihlížíme při volbě právní formy podnikání? 3. Jaké živnosti rozlišujeme? 4. Jaké jsou předpoklady pro získání živnostenského oprávnění fyzickou osobou a jaké předpoklady musí splňovat právnická osoba k získání živnostenského oprávnění? 5. Specifikujte základní rozdíly osobních a kapitálových společností. 6. Jaký je postup při zakládání akciové společnosti, jaké jsou zvláštnosti oproti ostatním obchodním společnostem? 7. Jaký je význam a úloha zakladatelského rozpočtu? 24

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLAD 1: Podnikatelským záměrem je zřízení restaurace na základě těchto předpokladů: - kapacita restaurace bude 60 míst, - předpokládá se celodenní

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 2. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1 2 2.1. ORGANIZACE Kromě domácností a státu známe ještě další tržní subjekty, které označujeme obecně jako organizace. Tržní subjekty domácnosti organizace stát 2.1.1. Pojem organizace

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V E Ř E J N Á O B C H O D N Í S P O L E Č N O S T K O M A N D I T N Í S P O L E Č N O S T VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více