Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů"

Transkript

1 Založení podniku, právní formy podnikání, výhody, nevýhody, možnosti získávání fin. zdrojů I. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU Nad čím by se měl zamyslet zakladatel podniku? - vymezit předmět své činnosti - vyjasnit potřebu finančních a jiných prostředků - zvážit své sociálně psychologické předpoklady pro podnikání - doplnit znalosti právních norem a) Předmět činnosti - zákazníci - informace o zákaznících, jejich kvalitě, možností rozvinutí sitě zákazníků (export, potenciální trhy) - konkurence - kvalita konkurence, její postavení na trhu, geografická poloha - dodavatelé - analýza vazeb na dodavatele, možnosti jejich volby, vyšetření obchodních podmínek a kvality služeb - sídlo podniku ( faktory lokalizace) - výběr pracovníků počet, kvalifikace apod. - hmotný a nehmotný majetek potřebný pro podnikání, pozemky, budovy, stavby, soubor strojů a zařízení, dopravní prostředky - materiál sortiment a množství, stanovení výše zásob b) Strategický plán - plán nákladů a výnosů - plán majetku a zdrojů jeho krytí - plánování cash flow c) Sociálně psychologické aspekty - jaké vlastnosti by měl mít podnikatel silná vůle, cílevědomost realizovat nápad, komunikativnost, vůdčí schopnosti d) Znalost norem Obchodního zákoníku, a přepisů potřebných pro danou konkrétní formu podnikání

2 II. Jaké známe možnosti získávání finančních zdrojů? a) Vklady do základního jmění můžou být peněžité nebo nepeněžité, u nepeněžitých se požaduje ocenění znalcem v případě vkladu přesahujícího 2 mil. Kč. b) Venture capital ( rizikový a rozvojový kapitál) jsou investice do společností, jež nejsou obchodovány na veřejných trzích. Kapitál vstoupí do vybraného podniku a zvýši jeho základní jmění. Podíl na základním jmění je vysoce nadpoloviční. Po cca 3-7 letech, kdy podnik je pod trvalou kontrolou rizikového fondu, jeho hodnota v případě úspěchu stoupne a fond svůj podíl prodá s velkým ziskem buď původnímu majiteli, managementu, strategickému investorovi, nebo realizuje prodej na burze. c) Emise dluhopisů emitent dluhopisu žádá o souhlas Komisi pro cenné papíry (ta vyžaduje souhlas ČNB). Emisi dluhopisů může podnik zajišťovat sám, nebo využívat služeb obchodníků s cennými papíry. V ČR zatím nízké využití vysoké náklady na zajištění emise cca 1% objemu emise povolení, 1% obchodníkovi s cennými papíry, náklady na tisk cenného papíru a relativně komplikovaná daňová problematika. d) Koupě jiného podniku akvizice majetku. Jedná se o pořízení aktiva závazků k nim se vážícím. e) Kapitálové ovládnutí jiného podniku akvizice kapitálu. Představuje koupi obchodních podílů nebo vlivů na společnosti. f) Fúze spojování podniků. Podmínkou je shodná právní forma. Představuje velmi využívaný prostředek zajištění růstu společnosti. g) Tiché společenství znamená, že podnik písemnou formou přijímá vklad tichého společníka, společnost na sebe smlouvou přijímá závazek vyplácet tichému společníkovi podíl na HV, tichý společník nemá možnost přímo zasahovat do řízení.

3 II. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1. samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. obchodní společnosti osobní veřejná obchodní společnost - komanditní společnost kapitálové - společnost s ručením omezeným - akciová společnost 3. družstva 4. státní podniky Podle jakých kritérií se rozhodneme, jakou formu podnikání zvolíme? Kritéria rozhodování Ručení Oprávnění k řízení Samostatný podnikatel Neomezené ručení, podnikatel ručí i svým osobním majetkem Řízení se účastní přímo zakladatel Společnost s ručením Ak Akciová omezeným společnost Omezené ručení, pouze OmOmezené ručení, pouze do výše majetkového do výše majetkového vkladu vkladu Nutná majetková účast společníků na podnikání Společník musí ze zákona přinést kapitálový vklad podle společenské smlouvy, na podnikatelské činnosti se podílí nepřímo prostřednictvím valné hromady, výkon je svěřen profesionálům, managementu společnoti Počet zakladatelů Jeden 1 50 osob 1 neomezeně Nároky na počáteční kapitál Administrativní náročnost Není určena výše 200 tis. Kč 2 mil. Kč, banky 500 mil. Kč Povolení živnosti Povolení živnosti, zápis v obchodním rejstříku, zpracování společenské smlouvy a její notářské ověření Povolení živnosti, zápis v obchodním rejstříku, zpracování zakladatelské listiny a její notářské ověření, notářsky ověřený zápis o ustavující valné hromadě, zpracování a zveřejnění auditu, výroční zpráva a její uveřejnění v obchodním věštníku

4 Účast na zisku/ztrátě Vše připadá zakladateli Pokud společníci neuzavřeli dohodu o rozdělování zisku, dělí se zisk rovným dílem mezi všechny společníky Přistup k vlastním a cizím zdrojům Zveřejňovací povinnost Přístup k cizím zdrojům obtížný Vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví, roční výkazy Vklady do základního jmění, venture capital, akvizice majetku, akvizice kapitálu, fůze, tiché společenství Auditovaná závěrka při ročním obratu nad 40 mil. Kč Podíl na zisku u akcionáře (dividenda) závisí na rozhodnutí valné hromady, důležité jaký má kdo podíl akcií a na základě toho i podíl na hlasování Vklady do základního jmění, venture capital, emise dluhopisů akvizice majetku, akvizice kapitálu, fůze, tiché společenství Zveřejnění v Obchodním věstníku auditované účetní závěrky, součástí je výroční zpráva III. Postup při zakládání podniku Jaké jsou odlišnosti v podnikání fyzických a právnických osob? 1) Fyzické osoby vystupuji ve dvojjediné roli a to jak v roli podnikatele(kapitálový vklad do podnikání), tak v roli výkonné pracovní sily (vlastní odborná profese včetně řízení). 2) U právnických osob společníci přinášejí kapitálový vklad, avšak mohou, nebo také nemusejí, ve společnosti pracovat 3) Fyzické osoby podnikatelé jsou přímo objektem právních vztahů. U právnických osob do právních vztahů vstupuje pouze společnost = podnik, nikoliv společníci tvořící společnost. 1) Jaké je definice živnosti? Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem. Živnostmi nejsou např. činnost lékařů, notářů, auditorů a daňových poradců, makléřů, přírodních léčitelů apod.

5 Jaké jsou všeobecné podmínky k provozování živnosti? Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Všeobecné podmínky k získání souhlasu s provozováním živnosti obsahují: - dosažení věku 18 let - způsobilost k právním úkonům - bezúhonnost - splnění daňových povinností vůči státu Překážky v provozování živnosti vyhlášení konkurzu, zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku, souhlas může poskytnout jen správce konkursní podstaty. Členění živností z hlediska odborné způsobilosti: 1) ohlašovací a) řemeslné na základě výučního listu, maturitní zkoušky či diplomu VŠ a příslušné praxe b) vázané - odborná způsobilost je upravena zvláštní podmínkou, je vždy čtyřletá praxe v oboru c) volné - nevyžaduje se prokazování odborné ani jiné způsobilosti 2) koncesované určité speciální živnosti jako např. výroba zbraní, výroba střeliva, provozování střelnic, výroba zubních náhrad, směnárenská činnost nutnost vždy čtyřleté praxe v oboru Živnostenský úřad vede rejstřík, v němž eviduje veškeré druhy živností, které vznikly v jeho působnosti. Živnostenský rejstřík je

6 veřejným seznamem, do něhož má právo ve vymezených částech nahlížet každý a pořizovat z něj výpisy či opisy. Nejlépe se vyhledává na internetu. 2) Obchodní společnost Jaký je postup při založení obchodní společnosti? - Sepsání společenské smlouvy a její notářské ověření - Základní jmění společníci skládají na peněžní účet příslušnou částku - Žádost o výpisy z rejstříku trestů odpovědného zástupce společnosti a doklad odborné způsobilosti - Podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad - Žádost o registraci u Obchodního rejstříku Co potřeba navíc učinit při zakládání akciové společnosti? - Uzavřít zakladatelskou smlouvu a notářsky ověřit - Stanovy společnosti - Pravidla pro vydávání akcií a dluhopisů - Splatit minimálně 30% upsaných akcií - Svolat ustavující valnou hromadu, která schvaluje stanovy a volí orgány a.s., notářsky ověřit zápis z valné hromady - Zapsat a.s. do Obchodního rejstříku - Vystavit upisovatelům akcií zatímní list, který je cenným papírem znějícím na jméno. Tento cenný papír je po splacení jmenovité hodnoty akcií vyměněn za akcii. IV. Zakladatelský rozpočet Zpracování rozpočtu je tím důležitější, čím větší rozměr činnosti se předpokládá.podnikatel musí být připraven na počáteční fázi hladu, kdy společnost sice bude již fungovat, avšak nebude mít zajištěn příliv likvidních prostředků, neboť od okamžiku výroby do doby úhrady prvních faktur uplyne určitá doba, po kterou musí profinancovat jednak nákup materiálu, uhradit energii, mzdy pracovníků, zaplatit za spoje apod.

7 Je třeba zvláště posoudit: - Předpokládaný rozsah výnosů, nákladů a zisku - Potřebný rozsah hmotného a nehmotného investičního majetku, a ostatních složek oběžných aktiv - Propočet očekávané výnosnosti podniku jako celku, výnosnosti vlastního kapitálu a propočty návratnosti celého záměru. Příklad 1 Zakladatelský rozpočet Podnikatel si chce otevřít prodejnu s výpočetní technikou. Aukční cena, činí 5 mil. Kč, prodejnu zařadí podnikatel do ZP a bude ji odepisovat po dobu 30 let. Průměrné denní tržby jsou 60 tis. Kč. Obchodní marže je 20%. V prodejně bude pracovat 3 zaměstnance s prům. měs. mzdou 14 tis. Kč, soc. a zdrav. činí 36% z mzdových nákladů, spotřeba energie a topení 17 tis. za měsíc, ostatní nákl. činí 10 tis. Kč měs. Pojištění činí 60 tis. Kč za rok a platí se pololetně, podnikatel v současné době disponuje částkou 300 tis. Kč, má tichého společníka s kapitálem 150 tis. Kč (smlouva na 20%) úrok a úvěr od banky na 5 let s úrokovou mírou 12%. bude plátcem daně z příjmu fyz. osob ve výši 28%. Podnikatel si nevyplácí mzdu ve výši 20 tis. měs. a pokuď by kapitál vložil do banky přinesl by mu úrok ve výši 5% ročně. 1) Plán peněžních příjmů a výdajů před začátkem podnikání a) Výdaje při zahájení podnikání Pořizovací cena prodejny Nákup zboží za měsíc = 0,8 (60 tis.x25) Mzdy zaměstnanců (3 x 14 tis.) Soc. a zdravotní 36% Energie a topení Ostatní náklady Pojištění 1. splátka Provozní kapitál bez rezervy Rezerva 10%

8 Provozní kapitál celkový Celkový kapitál provozní a investiční b) Zdroje kapitálu Zdroje kapitálu v Kč Vlastní kapitál Tichý společník Potřebný úvěr ) Roční plán nákladů, výnosů a hospodářského výsledku a) Tržby roční: Tržby (60 000,- x 25x12) Nákup zboží 80% z tržeb Obchodní marže, (20%) přidaná hodnota (VA) b) Náklady na provoz roční Mzdy Zdravotní a soc. pojištění Spotřeba energie a tepla Pojištění (dvě splátky) Ostatní náklady Úroky (12% z výše úvěru) Úrok tichému společníkovi Odpisy (1/30 z pořizovací hodnoty prodejny) Celkem provozní a finanční náklady Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmu fyzických osob 28% Zisk po zdanění (EAT)

9 3) Plánovaný stav penězních prostředků po roce podnikání Zisk po zdanění Odpisy Splátka úvěru (1/5 z výše úvěru) Zůstatek pro podnikatele Oportunitní mzda podnikatele ( x 12) Úrok z vlastního kapitálu 5% Čistý výsledek podnikání Podnikatel po roce provozování prodejny vydělá částku ,- Kč Z této částky však musí uhradit splátku úvěru. Tím se dostává na částku ,- Kč, která je velmi nízká a proto se tento podnikatelský záměr jeví značně riskantní. Po odečtení oportunitních nákladů se podnikatel dostává do ztráty. Bude tedy muset svůj podnikatelský záměr přehodnotit.

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více