ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav experimentální medicíny AV ČR Vídeňská 1083, Praha 4 Krč Zastoupený: Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., ředitelka ústavu IČ: Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. Tel.: , 3. Druh zakázky Služby 4. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je příprava specializovaných vzdělávacích akcí, pořádaných minimálně ze 70% v anglickém jazyce, určených pro zájemce z oblasti odborné a podnikatelské veřejnosti v oblasti biotechnologií. 5. Stručný obsah zakázky Požadované plnění zahrnuje přípravu a realizaci celkem 17 odborných kursů v uvedené oblasti, každý v požadované délce, která je specifikována počtem odborných modulů; minimální doba trvání každého modulu je 2 hodiny. Seznam požadovaných odborných kursů je následující: Číslo Název kursu Modulů 1 Legislativa podnikání v ČR 3 2 Příprava podnikatelských plánu 6 3 Příprava podnikatelských záměrů pro potřeby investorů 5 4 Spin-off společnosti - význam, realizace 2 5 Zakládání společností 2 6 Základy managementu 4 7 Firemní management 12 8 Seznámení s možnostmi podpory VaV a MSP 3 9 Příprava žádosti o programovou podporu 3 10 Firemní finance 7 ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 1/9

2 11 Ochrana duševního vlastnictví 3 12 Orientace v zákoně o účetnictví a navazujících předpisech 4 13 Prezentační dovednosti 4 14 Public relations 4 15 Popularizace vědy a jejích výsledků 2 16 Strategické plánování 4 17 Evropský rámec podnikání v biotechnologiích 4 Celkem 72 Každý z uvedených kursů bude připraven pro dvě skupiny po 15 až 20 účastnících; zhotovitel zajistí veškerou podporu pro tyto kursy, včetně občerstvení, přednáškových místností apod. Současně zhotovitel zpracuje ke každému kursu, s výjimkou č.11 (Ochrana duševního vlastnictví) materiály pro distanční e-learning. Účastníky kursů zajistí zadavatel. 6. Zdůvodnění a kontext projektu Přesto, že biomedicínský výzkum v CR je zejména v některých oblastech na světové špičce, existuje zde zatím jen malý počet biotechnologických firem a růst tohoto vysoce perspektivního oboru není zdaleka takový, jaký by mohl při využití dané vědecké základny být. Z vládního dokumentu Strategie hospodářského růstu, z diskusí odborné veřejnosti i z vlastních zkušeností zadavatele projektu vyplývá, že příčinami jsou mj.: nedostatečné propojení výzkumu a vývoje s praxí a neefektivní transfer technologií, nedostatečná spolupráce mezi akademickou a privátní sférou. Zapojení malých a středních podniku do společných výzkumných projektu s akademickými pracovišti je minimální a chybí systém vzdělávání studentu zejm. lékařských a přírodovědeckých fakult a pracovníku výzkumu a vývoje v podnikatelských a manažerských dovednostech, tj. není splněn jeden ze základních předpokladů tzv. spin-off firem. Projekt si klade za cíl mimo jiné podpořit rozvoj konkurenceschopnosti v oboru biomedicínských technologií prostřednictvím vzdělávání všech subjektů dané sféry (tj. studentu, vědeckých pracovníků, pracovníků SMEs v daném obor i zájemců o vytvoření nových firem) po stránce odborné, ve znalostech potřebných pro efektivní zakládání a vedení high-tech firem, podpory jejich vzájemné spolupráce a transferu výsledku výzkumu a vývoje do průmyslu. 7. Cíle projektu 1. Vybudování základu systému vzdělávání studentů, doktorandů a vědeckých pracovníků poskytujícího znalosti potřebné pro zakládání a rozvoj vysoce inovativních high-tech firem. 2. Zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a podnikatelské sféry v oblasti biomedicínských technologií. 3. Zprostředkovávání poznatků v oblasti využití nových biomedicínských technologií. 4. Vytvoření systému pro urychlené zavádění výsledků vývoje a výzkumu do praxe. 5. Zprostředkovávání aktuálních poznatku v oblasti využití nových biomedicínských technologií a přípravě a řízení evropských projektů. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 2/9

3 8. Požadované výstupy realizace projektu 8.1 Příprava Zhotovitel upřesní obsah jednotlivých kursů (včetně rozčlenění do jednotlivých modulů) tak, aby reflektovaly současnou situaci ve vědě a výzkumu, současných možnostech podpory vědy, výzkumu a MSP jak z českých, tak z evropských zdrojů. Při hodnocení bude přihlédnuto k úplnosti nabídky, kvalifikaci zhotovitele a jazyce, ve kterém bude lekce vedena. 8.2 Realizace jednotlivých kursů Legislativa podnikání v ČR Obsahem kursu bude stručné seznámení posluchačů s právními předpisy týkajícími se podnikání v ČR. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 3 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Příprava podnikatelských plánů Obsahem kursu je úvod do zpracovávání podnikatelských plánů, analýzy rizik, návratnosti atd., včetně vypracovávání a hodnocení modelových studií nebo jejich částí. Výuka bude pokračovat formou diskuse nad jednotlivými případovými studiemi s ohledem na jejich využitelnost v praxi (tj. podnikatelské plány pro vysoce inovativní začínající či rozvíjející se firmy v oblasti biotechnologií). Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 6 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Příprava podnikatelských záměrů pro potřeby investorů Obsahem kursu, který tematicky navazuje na kurs předchozí, je další upřesnění tématu zpracovávání a hodnocení podnikatelských plánů, obohacené o pohled ze strany potenciálních investorů. Výuka bude pokračovat formou diskuse nad jednotlivými případovými studiemi s ohledem na jejich přijatelnost jednotlivými skupinami investorů. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 5 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Spin-off společnosti - význam, realizace Obsahem kursu je seznámení účastníků s principy tzv. spin-off firem, jejich zakládáním, posláním a efektivitou ve Velké Británii a možnostmi jejich vzniku v ČR. Kurs bude veden jedním zahraničním a jedním českým lektorem. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 2 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: 2 ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 3/9

4 8.2.5 Zakládání společností Obsahem kursu bude seznámení účastníků se všemi kroky, které jsou nutné k založení firmy ve vysoce inovativní oblasti biotechnologií. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 2 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Základy managementu Obsahem kursu bude seznámení účastníků se základními principy efektivního managementu zejména malých a středních podniků. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu Firemní management Obsahem kursu bude seznámení posluchačů s problematikou vedení high-tech inovativních firem včetně inovační strategie, financování inovačního procesu, analýzy rizik apod. V rámci kursu budou účastníky řešeny případové studie ve spolupráci s odborníky na firemní management. Případové studie a možnost aplikací jejich principu bude vyhodnocena s ohledem na uplatnění v oboru biotechnologií. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 12 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Seznámení s možnostmi podpory VaV a MSP Obsahem kursu bude seznámení účastníků s možnostmi programových podpor výzkumu a vývoje a podpor pro malé a střední podniky, zejména s možnostmi získání podpory ze 7. Rámcového programu EU, od MPO, MZ CR, MŠMT a s implementačními pracovišti. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 3 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Příprava žádosti o programovou podporu Obsahem kursu bude podrobné seznámení účastníků s jednotlivými programovými podporami, specifiky jednotlivých žádostí a způsobem postavení projektu v rámci programu podpory. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 3 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Firemní finance Obsahem kursu bude seznámení s principy financování nově vznikajících nebo se rozvíjejících firem. Účastníci budou seznámeni s obecnými principy, možnostmi získání ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 4/9

5 financí z bankovních úvěrů, od tzv. Business Angels, venture kapitalistů a financí z projektu podpory, s plánováním financování firmy, finančními toky atd. Součástí kursu bude tréninková příprava a vyhodnocování modelových finančních strategií. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 7 lekcí a závěrečného testu. Počet modulů: Ochrana duševního vlastnictví Obsahem kursu bude seznámení účastníků s možnostmi ochrany duševního vlastnictví v rámci ČR, Evropy a světa; účastníci budou seznámeni s jednotlivými možnostmi, jako jsou např. ochranné známky, ochrana know-how a lidských zdrojů a patentová ochrana. Počet modulů: Orientace v zákoně o účetnictví a navazujících předpisech Obsahem kursu bude rámcové seznámení účastníků s problematikou účetnictví (firemního účetnictví, daní a navazujících předpisů), zejména pro malé a střední firmy. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu Prezentační dovednosti Obsahem kursu bude příprava prezentace (vystupování, časování, základy rétóriky). Součástí bude praktické procvičování prezentačních dovedností účastníků kursu. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu Public relations Obsahem kursu je seznámení účastníků s pravidly a postupy public relations tak, aby byli schopni pozitivně prezentovat svoji firmu, ústav či výsledky své práce veřejnosti a vytvářet kladný obraz o své organizaci. Tento kurs musí být veden v anglickém jazyce. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu Popularizace vědy a jejích výsledků Obsahem kursu je seznámení účastníků s metodami popularizace vědy a jejích výsledků; jakým způsobem prezentovat a interpretovat vědecké výsledky veřejnosti apod. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu. ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 5/9

6 Strategické plánování Obsahem kursu seznámení účastníků s principy strategického dlouhodobého plánování v dlouhodobém horizontu. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e- learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu Evropský rámec podnikání v biotechnologiích Obsahem kursu je seznámení účastníků se současným stavem podpory podnikání v biotechnologiích v EU, možnostmi podpory, vyhledávání dotačních schémat apod. Součástí kursu je zpracování materiálů pro distanční e-learning v rozsahu 4 lekcí a závěrečného testu. 8.3 Organizace výuky Jednotlivé kursy na sebe budou navazovat, školeny budou souběžně dvě skupiny účastníků (skupina A a skupina B), každá po 15 až 20 lidech. V každém týdnu bude provedeno proškolení 2 modulů pro každou z těchto skupin.(doporučený rozvrh pořádání kursů je například pro skupinu A každý týden ve čtvrtek odpoledne, pro skupinu B bude každý týden v sobotu od rána.) 9. Požadavky na zprávy Zhotovitel je povinen do tří týdnů od podpisu smlouvy vypracovat vstupní zprávu projektu, kde detailně navrhne časové a obsahové a prostorové aspekty řešení, navrhne jednotlivé lektory a prokonzultuje tyto návrhy se Zadavatelem. Vstupní zpráva bude odsouhlasena zadavatelem a bude představovat základní dokument pro realizaci projektu ve zbývajícím období realizace projektu. Vstupní zpráva nepřesáhne 30 stran textu A4 a bude předložena ve třech vyhotovením manažerovi projektu. Po schválení vstupní zprávy projektu manažerem projektu bude dále zhotovitel předkládat průběžné čtvrtletní zprávy o realizaci projektu. V těchto zprávách popíše realizaci projektu, dosažené výstupy, řešené problémy a navrhne postup pro další období realizace projektu podle pokynů Zadavatele. V přílohové části přiloží veškerou dokumentaci k docházce a studijním výsledkům jednotlivých účastníků. Na závěr projektu předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu projektu, která bude respektovat tuto strukturu: Obsah zprávy - Souhrn závěrečné zprávy (max. 4 stránky) v českém a anglickém jazyce (executive summary) - Stručný popis průběhu prací a metodiky použité zhotovitelelem ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 6/9

7 - Výsledky prácí specifikovaných v bodu 8 zadávací dokumentace - Kritické faktory realizace a další doporučení - Přílohová část Závěrečná zpráva bude vyhotovena v 1 originále a 3 kopiích. Mimo to, zhotovitel dodá závěrečnou zprávu na disku CD nebo DVD 12. Požadavky na zhotovitele Zhotovitel navrhne pro řešení projektu tým expertů pro organizační i odborné zajištění plnění předmětu zadání projektu. Projektový tým bude v úzké součinnosti se Zadavatelem realizovat vzdělávání v rámci této zakázky a bude tvořen minimálně těmito klíčovými experty: - 1 vedoucím projektu (expert na vzdělávání dospělých či relevantní) - Odbornými garanty pro jednotlivé kurzy Ad-hoc experti Mimo tým klíčových expertů dodavatel navrhne v dalších fázích realizace projektu další odborné experty-lektory, kteří se budou podílet na zajištění jednotlivých vzdělávacích kurzů/seminářů/přednášek. Dodavatel připraví předběžný seznam ad-hoc expertů-lektorů a jejich profilů v úvodní fázi realizace projektu, které schválí Zadavatel. Vedoucí projektu Zhotovitel či odpovědný zástupce Dodavatele se bude na podnět Zadavatele účastnit pravidelných schůzek Rady projektu. 13. Podmínky řešení projektu 13.1 Role zhotovitele Zhotovitel bude plnit úkoly zadání pod vlastním jménem, samostatně a pod kontrolou zadavatele Část činností může zhotovitel realizovat formou subdodávky do jiných subjektů. Tato činnost musí být předem specifikována v nabídce a nesmí přesáhnout 40% práce zhotovitele Více uchazečů může vytvářet společné týmy a podávat nabídku společně. V nabídce však musí být jasné, jaká právnická osoba bude smluvně ve vztahu se zadavatelem (společný tým bude pokládán za jednoho zhotovitele) Veškerá práva, včetně vlastnických, aj., k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele 13.2 Obsah a podmínky nabídky a) Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce.. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. b) Obálka obsahující nabídku bude označena NABÍDKA PROJEKT Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 7/9

8 odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. NEOTVÍRAT!!!. Přijímány budou nabídky pouze v nepoškozeném a neotevřeném obalu. c) Nabídka bude dodána v 1 originále (podepsaném statutárním zástupcem ) a 3 kopiích. d) Nabídka bude obsahovat: Obsah nabídky Základní identifikační údaje zhotovitele (zhotovitel uvede kontaktní osobu, oprávněnou jednat jeho jménem ve věci nabídky, včetně kontaktních údajů (telefonické spojení, elektronická adresa, apod.). Metodický přístup k řešení Jazyková nabídka pořádání kursů (preferovány jsou kursy v anglickém jazyce) Seznam významných obdobných služeb, poskytnutých v posledních 3 letech ( reference ) Strukturované profesní životopisy všech členů realizačního týmu Kopie dokladu o oprávnění k podnikání Doklady o akreditacích Nabídková cena v členění bez DPH a s DPH, včetně kalkulace nákladů Návrh smlouvy 14. Termín a způsob podání nabídek Uchazeči doručí zadavateli nabídky na realizaci projektu nejpozději do do 12 hod. Způsob doručení je osobně na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR - sekretariát ředitelky ÚEM Vídeňská Praha 4 Krč 15. Celková cena projektu Cena bez DPH může být max Kč. 16. Hodnocení nabídek 16.1 Hodnocení administrativní správnosti nabídky Věcná část nabídky bude dále hodnocena pouze tehdy, pokud naplní podmínky administrativní správnosti Hodnocení věcné části nabídek Kritérium Body max. a) odborná kvalifikace uchazeče...25 b) reference...30 c) zkušenost s participací na projektech podporovaných EK d) kvalita garantů odborných předmětů...15 e) cena...15 Max. počet bodů 100 ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 8/9

9 16.3 Finanční hodnocení nabídek 15 bodů = pro cenu do Kč 13 bodů = pro cenu do Kč 11 bodů = pro cenu do Kč 9 bodů = pro cenu do Kč 7 bodů = pro cenu do Kč ÚEM AV ČR Zadávací dokumentace 9/9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více