Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ"

Transkript

1 Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, držitelka mezinárodního titulu Ekoškola tel.: ; Výroční zpráva o činnosti školy školní rok:

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: Údaje o základní škole A/ Charakteristika školy B/ Učební plány C/ Informace o pedagogickém sboru D/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F/ Údaje o školních a mimoškolních aktivitách G/ Další vzdělávání učitelů

3 Název a adresa školy: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy Vrané nad Vltavou Telefon fax: Odloučené pracoviště ročník: V Zídkách Vrané nad Vltavou Telefon ročník: Telefon školní družina: IZO školy /identifikátor/: Zřizovatel: Obec Vrané nad Vltavou Adresa: Obecní úřad Vrané nad Vltavou Březovská Vrané nad Vltavou IČO zřizovatele: IČO: Ředitel školy: Mgr.Dana Ullwerová - jmenovaná Mgr. Blanka Běličová

4 A/ Charakteristika školy Základní škola ve Vraném nad Vltavou je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Do sítě škol byla zařazena dne Od má škola právní subjektivitu. Počet žáků se pohybuje průměrně okolo 260 dětí. V ročníku jsme měli ve školním roce 2006/07 pouze 1 třídu v každém ročníku. Na druhém stupni, kdy do Vraného začínají přijíždět děti z okolních obcí, máme většinou 2 třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2006/07 bylo ve škole zapsáno 37 žáků individuálního vzdělávání. Kapacita školní družiny je 55 dětí ve dvou odděleních. Počet dětí, které měly zájem navštěvovat školní družinu, výrazně převyšoval její kapacitu. Situace by se měla zlepšit ve školním roce 2008/09, kdy dojde i ke zvýšení kapacity na 73 dětí. Provoz družiny je denně ráno od 7:00 hodin do 8:00 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne. Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má 17 učitelů. Někteří pedagogové 1. stupně a vychovatelky v družině mají středoškolské vzdělání.. Ve školním roce 2006/07 se vyučovalo ve dvou poměrně od sebe vzdálených budovách. 1. stupeň je v budově postavené již v roce 1819 a 2. stupeň v budově postavené v r Nejen prostory, ale i vybavení byly již na dnešní dobu nedostačující. O prázdninách roku 2006 byla zahájena přístavba školy. V září 2007 se v této budově začalo učit. Díky tomu došlo k výraznému zlepšení podmínek k výuce.. Škola se může pochlubit moderně vybavenou počítačovou učebnou, která poskytuje žákům i široké veřejnosti přístup ke vzdělání a informacím prostřednictvím e-learningu a internetu.

5 B/ Učební plány Ve školním roce probíhala výuka v ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu, schváleného MŠMT ČR dne , ŠVP č.j / Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro I. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Týdenní časová dotace Celková závazná časová dotace 118

6 UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro II. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Anglický jazyk Volitelný předmět I *1) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Globální výchova Volitelný předmět II *2) Volitelný předmět III *3) Týdenní časová dotace *1) Volitelný předmět I Německý jazyk; Ruský jazyk; Konverzace v AJ I., II.; Angličtina pro děti s SPU; Kultura bydlení a odívání; Sportovní hry; Keramika; Projekt Globe *2) Volitelný předmět II Praktická matematika; Fotografování; Biologicko-chemické praktikum; ENO; Ateliér volné grafiky *3) Volitelný předmět III Kurzy SCIO příprava na SŠ (Čj a M); Aerobik; Praktická matematika; Biologicko-chemické praktikum, Ateliér volné grafiky Celková závazná časová dotace 122

7 C/ Pedagogičtí pracovníci Základní školy Vrané nad Vltavou a přidělené třídy 1. třída pí uč. Smetanová 2. třída pí uč. Vondráková 3. třída p uč. Hrachovcová 4. třída pí uč. Svítilová 5. třída pí uč. Holubová 6.A p uč. Vrtiška 6.B pí uč. Hudáková 7.třída pí uč. Wünschová 8.A pí uč. Pašková 8.B pí uč. Strnadová 9. A pí uč. Bernášková 9.B pí uč. Elšíková pí uč. Černohlávková pí uč. Turková pí uč. Štěrbová pí uč. Tůmová pí uč. Zlámalíková pí uč. Vurmová, ŠD pí uč. Suchánková pí uč. Sofronová ŠD pí uč. Běličová, zástupkyně ředitele školy pí uč. Ullwerová, ředitelka školy pí uč. Maláčová Z 23 pedagogických pracovníků 6 nemělo požadované vzdělání. Obě pracovnice školní družiny studují střední pedagogickou školu. Po odchodu pí uč. Bernáškové na mateřskou dovolenou byli přijati dva vysokoškolsky vzdělaní pedagogové na částečný úvazek - pan učitel Kubelík a paní učitelka Malíková. Ve druhém pololetí se tedy celkový počet učitelů na škole zvýšil na 24. Za paní učitelku Maláčovou, která byla dlouhodobě nemocná, byla přijata na částečný úvazek paní učitelka Havlíčková. Do školní družiny nastoupila během roku paní učitelka Hurisová. I.pololetí II.pololetí 13 učitelů plný úvazek 12 učitelů plný úvazek 2 vychovatelky školní družiny 2 vychovatelky školní družiny 1 zástupce ředitele 1 zástupce ředitele 1 ředitel 1 ředitel 6 učitelé částečný úvazek 8 učitelů částečný úvazek Neaprobovaně zcela nebo částečně byla vyučována: angličtina, rodinná výchova, praktické činnosti a informatika. Plně aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, německý jazyk. Na 1. stupni se vyučovalo aprobovaně ve všech třídách. Nepedagogických pracovníků ve škole pracuje 6. D/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Ve školním roce 2006/2007 ukončilo povinnou školní docházku a získalo základní vzdělání 37 žáků 9. tříd. Všichni absolventi postupují do dalšího vzdělávání. 1 žák 8.ročníku ukončil povinnou školní docházku, ale nezískal základní vzdělání. Tento žák odešel na odborné učiliště, kde má možnost základní vzdělání dokončit. 6 žáků se hlásilo na gymnázia, všichni byli přijati. Na střední odbornou školu se hlásilo 23 dětí, přijato bylo 23 (z toho 1 ve druhém kole). Zastoupení oborů: 3 žáci obor výpočetní technika, 2 žáci dopravní škola, 5 žáků obchodní akademie, 1 žák církevní střední škola, 1 žák evangelická akademie, 2 žáci sdělovací technika, 1 žák obor sociálně právní, 2 žáci střední zdravotnická, 1 žák střední zemědělská škola, 1 žák střední průmyslová škola potravinářská, 1 žák střední průmyslová škola grafická, 1 žák střední umělecká škola, 1 žák ekonomické lyceum,1 žák střední škola stravování a pohostinství.

8 Do středního odborného učiliště se hlásilo 8 žáků a všichni byli přijati v 1. kole. Obory: 2 žáci obor kadeřnice, 3 žáci autoelektrikář, 1 žák elektronik, 1 žák automechanik, 1 žák technické zabezpečení budov. Na víceletá gymnázia se hlásili 4 žáci, přijati byli 3 žáci na osmiletá gymnázia. Žák, který se hlásil na šestileté gymnázium, zkoušky úspěšně vykonal, ale pro velký počet zájemců přijat nebyl. 6 žáků individuálně vzdělávaných dělalo přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a všichni byli přijati ke studiu. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne , k zápisu se dostavilo 37 dětí +2 děti přestoupily z jiné školy. Z tohoto počtu 5 dětí požádalo o odklad školní docházky, 5 dětí požádalo o možnost individuálního vzdělávání, 1 dítě z důvodu pobytu v cizině má individuální vzdělávací plán. E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.třída 23 žáků 23 prospělo postoupilo do vyššího ročníku 2.třída 19 žáků 19 prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 3.třída 25 žáků 25 žáků prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 4.třída 17 žáků 17 prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 5.třída 27 žáků 27 prospělo, 3 žáci odešli na víceletá gymnázia, 24 postoupilo do vyššího ročníku 6.A 21 žáků 8 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, 21 postupuje do vyššího ročníku 6.B 18 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo, 18 postoupilo do vyššího ročníku 7. třída 26 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo, 2 neprospěli a opakují ročník 8.A 18 žáků 7 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo, 18 postupuje do vyššího ročníku 8.B 16 žáků 5 prospělo s vyznamenáním 9 prospělo, 2 neprospěli, 14 postupuje do vyššího ročníku, 1 opakuje ročník, 1 odešel do odborného učiliště 9.A 17 žáků 6 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo, všichni ukončili zákl.vzdělání 9.B 20 žáků 7 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, všichni ukončili zákl.vzdělání 37 individuálně vzdělávaných žáků 1.stupně prospělo a postoupilo do dalších ročníků. Žáci s potvrzenými vadami v oblasti učení se vzdělávali podle doporučení pedagogicko psychologické poradny a někteří podle individuálních plánů sestavených učiteli jednotlivých předmětů po konzultaci s třídním učitelem a výchovným poradcem. Individuální přístup byl uplatňován i u ostatních žáků velkou výhodou je, že učitelé naprostou většinu žáků dobře znají včetně rodinného zázemí, protože rodiče nebo starší sourozenci také chodili do naší školy. F/ Údaje o školních a mimoškolních aktivitách

9 Jedinečnost naší školy spočívá v úspěšném zapojení se do mezinárodních projektů i v realizaci rozsáhlých projektů vlastních a dále v široké nabídce dalších aktivit. a) mezinárodní projekty ve školním roce PROJEKT ECOSCHOOL. Ve školním roce 2006/2007 pokračovalo naše úsilí o ekologizaci provozu školy a o rozvoj takových vzorců chování, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Proti loňskému roku ale došlo ke změně vznikl sice koordinační tým tvořený žáky a zaměstnanci školy, ale jednotlivé aktivity nebyly realizovány v rámci sekcí, ale v rámci jednotlivých tříd v 5 dvouměsíčních etapách. Snahou bylo, aby co nejvíce aktivit zapadalo do obsahu hodin jednotlivých předmětů. Dá se říci, že se nakonec jednotlivé třídy začaly specializovat páťáci se zabývali hlavně zelení v okolí školy, šesťáci odpady, sedmáci energiemi a zdravým stravováním, osmáci vodou a dětmi z prvního stupně, pro které připravovali řadu aktivit, deváťáci energiemi. Celý rok třídy soutěžily mezi sebou v nejrůznějších dispciplínách, které mají vztah k tématu projektu, celkovým vítězem se stala 5.třída. Soutěž se jmenovala Vranské zeměkoulení. Vznikl školní ekokodex a byly splněny všechny nutné podmínky k tomu, abychom mohli požádat o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Po odeslání žádosti dorazil do školy dvoučlenný auditorský tým, který zkontroloval, zda všechno, co jsme do závěrečné shrnující zprávy napsali, je pravda. Odborná komise pak na základě návrhu tohoto týmu rozhodla, že nám titul může být udělen. Slavnostního předávání certifikátů a vlajky ve Valdštejnském paláci v prostorách Senátu Parlamentu ČR se zúčastnila pětičlenná delegace, tvořená žáky a učiteli školy a paní místostarostkou.

10 Informace o aktivitách školy v rámci tohoto projektu je možno nalézt na webové adrese Proslov našich žáků při slavnostním předávání mezinárodního titulu Ekoškola v Rytířském sále Valdštejnského paláce

11 Ziskem titulu naše práce ovšem nekončí, za 2 roky nás čeká obhajoba, při které máme prokázat, jak jsme v našem úsilí dále pokročili. PROJEKT GLOBE - jedná se o projekt, ve kterém žáci získávají data o stavu počasí a životního prostředí a po internetu je posílají do amerického ústředí, kde jsou vyhodnocována a zpracována pro další použití. Na konci srpna 2007 jsme dokončili již 81.měsíc každodenních meteorologických měření bez jediného přerušení. Projekt Globe je realizován jako zájmový kroužek, od školního roku 2006/07 bude nabízen jako povinně-volitelný předmět. Data z projektu Globe jsou využívána v rámci řady předmětů (přírodopis, matematika, zeměpis, fyzika, ). Jeden učitel školy byl opakovaně lektorem seminářů o využití projektu Globe ve vyučovací praxi.

12 ENO = Environment On Line (v tomto projektu jsme pracovali již 6.rokem, z toho 2 roky jako jediná česká škola). Žáci školy řeší úkoly týkající se životního prostředí, mezilidských vztahů a národních tradic. Své zkušenosti si vyměňují prostřednictvím internetu s žáky z více než 90 zemí. V tomto školním roce se úkoly týkaly např. sázení stromu, klimatických změn, ekologické stopy, porovnávání života v obci v době před 50 lety a v současnosti apod. Projekt byl v tomto roce řešen jako zájmový kroužek. SPRING DAY projekt k 50.výročí Římských smluv, které stály u zrodu dnešní Evropské unie. V rámci projektu byly nabízeny různé aktivity, naše škola se profilovala tvorbu velké nástěnné mapy Evropy z víček tato mapa zároveň popisuje postupné rozrůstání Evropské unie. Mapa se stala součástí výzdoby nové školní budovy. Za účast v projektu získala naše škola certifikát. Zde je vidět titulní stránka webu věnovaného projektu ve chvíli, kdy se na ní na půl hodiny objevily informace z naší školy.

13 b) školní celoroční projekty ve školním roce Důležitým prvkem aktivace žáků byly dva celoškolní celoroční projekty, v nichž se žáci napříč ročníky dle svých zájmů a schopností pod vedením lektora podíleli na dílčích úkolech a výstupech. Ve školním roce 2006/2007 proběhla přípravná fáze dvouletého projektu ŽIJEME V EVROPĚ, ve které žáci jednotlivých tříd připravovali podklady pro projektové dny, které budou následovat v příštím školním roce. Každá třída je patronem nějakého evropského státu a při projektovém dnu má seznámit ostatní s přírodou, historií, tradicemi, kulturou, vybraného státu. Jako partner občanského sdružení Lumen vitale škola realizovala první polovinu dvouletého projektu podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR KUDY? SNÁZE S NÁMI. Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro vzdělávání, využívání volného času a rozvoj různým způsobem handicapovaných dětí. Projekt je určen pro žáky 2.stupně školy a dětem jsou nabízeny aktivity Školního klubu (dílny, tancování, hry, soutěže, zpěv, ), individuální konzultace v českém a anglickém jazyce, rozšířená nabídka využití počítačové pracovny v odpoledních hodinách (během pondělí až čtvrtka mohou žáci využít tuto pracovnu pro sebevzdělávání i zábavu celkem 12 hodin), rozšířena je i nabídka žákovské knihovny, která byla v rámci projektu doplněna o nové tituly. V rámci projektu jsou pořádány i semináře pro učitele i pro žáky, do školy přicházejí zajímaví hosté.

14 Další aktivity Pokračovala adopce Petera Chegeho z Keni během roku jsme si s ním několikrát vyměnili dopisy, poslali jsme mu i několik dárků. Certifikát potvrzuje, že jsme adoptovali Petera Chegeho z Keni. Škola dále spolupracuje s Centrem ekologické výchovy Zvoneček (čtyři učitelé školy jsou navíc pracovníky tohoto ekocentra). CEV zajišťuje pro vranskou školu výukové programy, soutěže, koordinuje třídění odpadů, ve spolupráci se školou pořádá tématické dny - např. Den Země, Jarní slavnosti, Slavnosti zvířat, Den přírodních národů,. Žáci 6.ročníku využili nabídku ekocentra a zúčastnili se 7.ročníku celoroční krajské korespondenční přírodovědně-vlastivědné soutěže Svět kolem nás. V prostorách CEV Zvoneček probíhá též část výuky globální výchovy a přírodopisu.

15 Školní družina je již pátý rok sponzorem vybraného zvířete v ZOO Praha (hrocha obojživelného). Aktivně se též účastnila všech akcí školy divadelních představení, výstav apod. Pravidelně se podílí na výzdobě sokolovny u příležitosti Mikulášské zábavy. Klub mladých diváků již léta rozvíjí u dětí zájem o divadlo a kulturu vůbec. Ke kulturnosti a rozvoji čtenářství vychovává systematicky budovaná knihovna s pravidelnými vernisážemi, výstavami a soutěžemi. 1.stupeň pravidelně navštěvoval divadelní představní v divadle Minor. Třídy 1. i 2.stupně vyjíždějí v rámci doplnění výuky do různých muzeí a navštěvují atraktivní výstavy (např. Orbis pictus v Muzeu hudby či Lovci mamutů v Národním muzeu) Na 1. i 2. stupni pracovaly dramatické kroužky, které vystupovaly při různých oslavách a školních výstavách. Tvůrčí psaní rozvíjela pravidelná přehlídka literárních výtvorů. Žáci 3.a 4.ročníku absolvovali plavecký kurz. Škola byla otevřena i v odpoledních a podvečerních hodinách pro aktivity dospělých (např. různá cvičení). Čtyři dny v týdnu (pondělí čtvrtek) byla v odpoledních a v podvečerních hodinách otevřena počítačová pracovna pro žáky školy (mohli zde zpracovávat úkoly, referáty a seminární práce, využívat výukový software, pracovat na internetu atd.) viz výše Škola dále nabízela zájmové kroužky, jejichž činnost ovšem velmi závisela na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti v poslední době pracovaly např. tyto kroužky: 2 keramické, aerobic, sportovní hry, anglický a 2 dramatické. Zapojení do kampaní Žáci školy se mohli zapojit do kampaně EU Změň se, ve které se mohli zamyslet nad důsledky svého chování pro změny klimatu na Zemi a dostali spoustu podnětů pro ekologizaci svého chování. Řada žáků školy se do kampaně zapojila. Žáci 6.A se zapojili do kampaně společnosti Člověk v tísni Stop dětské práci, zúčastnili se happeningu v Praze, kde aktivně pomáhali organizátorům.

16 Třídy vyjížděly na nejrůznější jednodenní i vícedenní výlety, první stupeň zvládl školu v přírodě (2. a 4.třída v Orlických horách, 1., 3. a 5.třída ve Vysokém nad Jizerou). Pozornost je věnována i sportovnímu vyžití dětí, přestože škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, a musí si pro tyto aktivity prostory pronajímat. Základní škola je členem Asociace sportovních klubů Praha západ. V rámci aktivit této asociace jsme se zúčastnili okresních soutěží v přespolním běhu, ve stolním tenise, ve florbalu, ve volejbale, minifotbalu. Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci v turnaji Mc Donald s Cup, kdy zvítězili nejprve v okresním kole a posléze i v kole krajském a stali absolutními vítězi mezi mladšími žáky pro rok Velkou tradici má škola v účasti v nejrůznějších oborových olympiádách. V matematické soutěži Pythagoriáda žáci postoupili do okresního kola. V matematické olympiádě získala Lucka Volfová 1.místo v okresním kole. V mezinárodní matematické soutěži Klokan v okresním kole mladších žáků získal Jiří Seifert 3.místo a K.Matějíčková 6.místo. V kategorii starších žáků získal T.Klíma 2.místo a M.Kutilová 3.místo. Matematického klokánka se ve školním kole zúčastnila velmi úspěšně celá 3.třída, K.Černá získala 3. místo v okresním kole. Rovněž většina žáků 5. ročníku se úspěšně zapojila do této matematické soutěže. Biologické olympiády se ve školním i okresním kole zúčastnili 4 žáci. Uskutečnilo se školní kolo olympiády v českém jazyce, do okresního kola postoupily dvě žákyně L.Lacíková a B. Janauerová, která získala v tomto kole místo. Žáci školy mohli rozvíjet své dovednosti získávat a zpracovávat informace prostřednictvím 3.ročníku soutěže Infofind. Celkovým vítězem ročníku se stala Katka Jahodová z 8.A. Ve škole byl zpracován roční plán EVVO, na jehož základě se snažíme realizovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v rámci jednotlivých předmětů, v rámci projektů i v rámci dalších aktivit. Součástí plánu jsou samozřejmě i všechny aktivity realizované v rámci mezinárodních projektů a řada aktivit v rámci vlastních celoročních či krátkodobějších projektů. Podrobnější informace o tomto plánu jsou k dispozici ve škole. Plán byl na konci roku vyhodnocen a bylo konstatováno, že z 62 úkolů jich nebylo splněno 6, převážně z objektivních důvodů.

17 Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.zsvrane.cz) a prostřednictvím dvou vitrínek umístěných v obci. Nedostatkem bylo, že v tomto školním roce nevycházely žádné školní noviny je to výzva pro příští školní rok, kdy bude mezi volitelné předměty zařazena i Tvorba školního časopisu. Zapomenout nesmíme ani na Dny otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost se přímo zúčastnit výuky, což hlavně na prvním stupni bohatě využívají. V červnu 2007 byla za přítomnosti řady hostů slavnostně otevírána nově postavená školní budova.

18 23.6. proběhl Den otevřených dveří, kdy si novou budovu školy a výstavu z aktivit školy mohli prohlédnout zájemci z řad rodičů a veřejnosti.

19 25.června navštívil již podruhé školu ministr Svoboda, aby diskutoval se žáky o problémech, které je zajímají. O úrovni činnosti školy se mohou rodiče přesvědčit i při veřejných přehlídkách.v listopadu se uskutečnila v sokolovně školní akademie. Na programu se podílelo mnoho skupin dětí se svými učiteli střídala se pěvecká, taneční i divadelní vystoupení, vynikající atmosféru doplnilo osvětlení a ozvučení pana Novotného a více než dvě stě diváků odcházelo s nádhernými zážitky.

20

21 1.stupeň představoval svoje aktivity veřejnosti při již tradičních akcích před Vánocemi a na konci školního roku.

22 Vzhledem k tomu, že škola leží v oblasti, kde rodiče nemají možnost volby jiné školy, musí poskytovat vyvážené všeobecné vzdělání přístupné všem dětem. Nelze se profilovat jednostranně. Nemůžeme mít ani jednostranně zaměřené ročníky, např. matematickou, jazykovou třídu apod., neboť je často pouze jedna třída v ročníku. Přesto se snažíme rozšiřovat nabídku o nadstandardní prvky hlavně v oblasti jazyků a počítačové gramotnosti. Jako doplněk výuky škola využívala e-learningové kurzy (SCIO, Škola za školou), které byly velice ceněným doplňkem výuky. Při škole pracuje od ledna 2006 Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce. Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování. Škola též spolupracuje se svým zřizovatelem Obecním úřadem Vrané nad Vltavou, který pro snazší komunikaci a koordinaci zřídil Komisi mládeže, vzdělávání, kultury, sportu a volného času, která se snaží oživit a zaktivovat dění v obci (Den dětí, připravované Vranské posvícení, ). na akcích se podílí i škola. Škola spolupracovala s PPP pro Prahu západ beseda a testy k volbě povolání pro žáky 9.roč. (Mgr. Šafránková). Žáci 8. ročníků navštívili úřad práce. Pracovnice úřadu jim poskytly informace, jak najít v budoucnosti co nejlepší uplatnění na trhu práce. Žáci 9. a 8. ročníků měli možnost pod vedením RNDr. R. Fejfarové provést obrázkový test profesní orientace. Tento test umožňuje poměrně stabilně diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka. Dále se 8. a 9. ročnících uskutečnily besedy k volbě povolání s pracovníky některých vybraných profesí programátor, redaktorka v regionálním rádiu,. Minimální preventivní program - protidrogová prevence probíhala jednak v hodinách rodinné výchovy, přírodopisu, chemie a občanské výchovy, jednak formou přednášek a besed s odborníky. Sdružení Život bez závislostí zrealizovalo MPPP ve všech ročnících 1. stupně v rozsahu 5-6 hodin v každé třídě, přednášela Mgr. Kekulová. Primární protidrogovou prevenci v 8.ročnících přednášela PaedDr. Zdena Kašparová v rozsahu 5 hodin. Ve škole pracoval velmi dobře výchovný poradce, který pomáhal nejen s volbou povolání, ale také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami. Vytváří též podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana,...). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří se nevědí rady se svými problémy, využívat. Ve škole pokračoval v práci Dětský parlament, který je tvořen zástupci všech tříd druhého stupně a 5.třídy a může být velmi důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení dětských problémů, ale také pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a klíčové kompetence všem svým členům. Bohužel aktivity tohoto parlamentu měly klesající úroveň a pro příští školní rok jsou plánovány změny, které by měly přinést oživení a mnohem lepší využívání této aktivity pro realizaci průřezového tématu Výchova demokratického občana.

23 G/ Hodnocení školy I v tomto školním roce jsme využili nabídky a umožnili žákům porovnat úroveň svých znalostní, schopností a dovedností nejen v rámci školy ale i v rámci celé republiky: a) Testy Scio pro žáky - komplexní evaluační analýza KEA studijních výsledků žáků v těchto testech jsou důležité nejen znalosti, ale i porozumění a schopnost praktické aplikace. b) Vnitřní evaluaci školy s využitím metody Barvy života zrealizovala na naší škole firma DAP Services. Výsledkem je evaluační zpráva, která popisuje efektivitu vyučování, atmosféru vztahů a potenciál vzniku rizikových forem chování. Tato zpráva bude součástí Vlastního hodnocení školy, které musí být zpracováno k Podrobné výsledky šetření jsou k dispozici ve škole.

24 H/ Další vzdělávání učitelů Společné (projekt ESF) EVVO na základní škole RNDr. J.Čermáková Práce s hlasem Mgr. Božena Palusová První pomoc MUDr. Švestka Proč děti lákají drogy PhDr. Petra Doležalová Problematika dětí s SPU na ZŠ PhDr. Zdeňka Michalová Využití prvků krizové intervence v práci učitele Mgr. Ilona Peňásová Vedení osobních údajů dle školní matriky v programu Bakalář Mgr. Smetana Individuální p uč. Vrtiška semináře: Mediální výchova, Ekologická stopa, Život v nákupním košíku pí uč. Strnadová seminář Život bez závislostí pí uč. Turková semináře: Posílení profesní dovednosti učitelů pilotních škol, Národní projekt Brána jazyků, Počítače a internet v hodinách němčiny pí uč. Elšíková Brána jazyků pí uč. Hrachovcová Kurz pletení, drátování talířů pí uč. Vondráková Brána jazyků pí uč. Běličová Školení BOZP pí uč. Ullwerová Ochrana osobních údajů, Zákoník práce, BOZP, Výjezdní seminář pro ředitele škol p Spolwind BOZP p Buttig - BOZP P.učitel Vrtiška vedl semináře v rámci DVPP v prostorách CEV Zvoneček i přímo na školách pro celé pedagogické sbory (Rakovník, Velká Dobrá, Zlonice, Řevničov, ) prostřednictvím CEV Zvoneček má u MŠMT akreditovány tyto typy seminářů a dílen: Realizace EVVO na základní škole na příkladu jedné ZŠ; Globální výchova jako vyučovací předmět; Využití projektového vyučování a projektů ve školní praxi; Simulační hry jako pomocník při realizaci EVVO; Využití exkurzí k zatraktivnění výuky přírodopisu a biologických praktik; Ekologická stopa a trvale udržitelný styl života Dále se podílel na vedení seminářů v rámci vzdělávání pedagogů, nejčastěji koordinátorů EVVO a na školení budoucích školitelů 250hodinového kurzu pro koordinátory EVVO v prostorách různých ekocenter Vita Ostrava, Podblanické ekocentrum Vlašim, Ekocentrum Chaloupky, Ekogymnázium Poděbrady, Lipka Brno, Toulcův dvůr Praha, Pavučina Praha, Ve škole pracují předmětové komise: 1. stupeň (předseda Petra Holubová) 2. Přírodovědná (předseda Jan Vrtiška) 3. Matematická (předseda Blanka Strnadová) 4. Český jazyk (předseda Eliška Pašková) 5. Cizí jazyk (předseda Helena Štěrbová) 6. Dějepis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví (předseda Miroslava Elšíková) Vrané nad Vltavou Mgr. Dana Ullwerová ředitelka školy

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3

Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Vydavatel: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. Nakladatelství: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, p. o. ISBN: 978-80-87838-01-3 Obsah 1 Gymnázium Kadaň v roce 2012/2013... 3 Gymnázium Kadaň v číslech...

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více