Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ"

Transkript

1 Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, držitelka mezinárodního titulu Ekoškola tel.: ; Výroční zpráva o činnosti školy školní rok:

2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: Údaje o základní škole A/ Charakteristika školy B/ Učební plány C/ Informace o pedagogickém sboru D/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků F/ Údaje o školních a mimoškolních aktivitách G/ Další vzdělávání učitelů

3 Název a adresa školy: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy Vrané nad Vltavou Telefon fax: Odloučené pracoviště ročník: V Zídkách Vrané nad Vltavou Telefon ročník: Telefon školní družina: IZO školy /identifikátor/: Zřizovatel: Obec Vrané nad Vltavou Adresa: Obecní úřad Vrané nad Vltavou Březovská Vrané nad Vltavou IČO zřizovatele: IČO: Ředitel školy: Mgr.Dana Ullwerová - jmenovaná Mgr. Blanka Běličová

4 A/ Charakteristika školy Základní škola ve Vraném nad Vltavou je úplnou základní školou a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Do sítě škol byla zařazena dne Od má škola právní subjektivitu. Počet žáků se pohybuje průměrně okolo 260 dětí. V ročníku jsme měli ve školním roce 2006/07 pouze 1 třídu v každém ročníku. Na druhém stupni, kdy do Vraného začínají přijíždět děti z okolních obcí, máme většinou 2 třídy v každém ročníku. Ve školním roce 2006/07 bylo ve škole zapsáno 37 žáků individuálního vzdělávání. Kapacita školní družiny je 55 dětí ve dvou odděleních. Počet dětí, které měly zájem navštěvovat školní družinu, výrazně převyšoval její kapacitu. Situace by se měla zlepšit ve školním roce 2008/09, kdy dojde i ke zvýšení kapacity na 73 dětí. Provoz družiny je denně ráno od 7:00 hodin do 8:00 hodin a od 11:45 hodin do 17:00 hodin odpoledne. Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků. Vysokoškolské pedagogické vzdělání má 17 učitelů. Někteří pedagogové 1. stupně a vychovatelky v družině mají středoškolské vzdělání.. Ve školním roce 2006/07 se vyučovalo ve dvou poměrně od sebe vzdálených budovách. 1. stupeň je v budově postavené již v roce 1819 a 2. stupeň v budově postavené v r Nejen prostory, ale i vybavení byly již na dnešní dobu nedostačující. O prázdninách roku 2006 byla zahájena přístavba školy. V září 2007 se v této budově začalo učit. Díky tomu došlo k výraznému zlepšení podmínek k výuce.. Škola se může pochlubit moderně vybavenou počítačovou učebnou, která poskytuje žákům i široké veřejnosti přístup ke vzdělání a informacím prostřednictvím e-learningu a internetu.

5 B/ Učební plány Ve školním roce probíhala výuka v ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu, schváleného MŠMT ČR dne , ŠVP č.j / Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha - západ UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro I. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Týdenní časová dotace Celková závazná časová dotace 118

6 UČEBNÍ PLÁN ŠVP pro II. stupeň ZŠ Předmět ročník: Český jazyk Anglický jazyk Volitelný předmět I *1) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Globální výchova Volitelný předmět II *2) Volitelný předmět III *3) Týdenní časová dotace *1) Volitelný předmět I Německý jazyk; Ruský jazyk; Konverzace v AJ I., II.; Angličtina pro děti s SPU; Kultura bydlení a odívání; Sportovní hry; Keramika; Projekt Globe *2) Volitelný předmět II Praktická matematika; Fotografování; Biologicko-chemické praktikum; ENO; Ateliér volné grafiky *3) Volitelný předmět III Kurzy SCIO příprava na SŠ (Čj a M); Aerobik; Praktická matematika; Biologicko-chemické praktikum, Ateliér volné grafiky Celková závazná časová dotace 122

7 C/ Pedagogičtí pracovníci Základní školy Vrané nad Vltavou a přidělené třídy 1. třída pí uč. Smetanová 2. třída pí uč. Vondráková 3. třída p uč. Hrachovcová 4. třída pí uč. Svítilová 5. třída pí uč. Holubová 6.A p uč. Vrtiška 6.B pí uč. Hudáková 7.třída pí uč. Wünschová 8.A pí uč. Pašková 8.B pí uč. Strnadová 9. A pí uč. Bernášková 9.B pí uč. Elšíková pí uč. Černohlávková pí uč. Turková pí uč. Štěrbová pí uč. Tůmová pí uč. Zlámalíková pí uč. Vurmová, ŠD pí uč. Suchánková pí uč. Sofronová ŠD pí uč. Běličová, zástupkyně ředitele školy pí uč. Ullwerová, ředitelka školy pí uč. Maláčová Z 23 pedagogických pracovníků 6 nemělo požadované vzdělání. Obě pracovnice školní družiny studují střední pedagogickou školu. Po odchodu pí uč. Bernáškové na mateřskou dovolenou byli přijati dva vysokoškolsky vzdělaní pedagogové na částečný úvazek - pan učitel Kubelík a paní učitelka Malíková. Ve druhém pololetí se tedy celkový počet učitelů na škole zvýšil na 24. Za paní učitelku Maláčovou, která byla dlouhodobě nemocná, byla přijata na částečný úvazek paní učitelka Havlíčková. Do školní družiny nastoupila během roku paní učitelka Hurisová. I.pololetí II.pololetí 13 učitelů plný úvazek 12 učitelů plný úvazek 2 vychovatelky školní družiny 2 vychovatelky školní družiny 1 zástupce ředitele 1 zástupce ředitele 1 ředitel 1 ředitel 6 učitelé částečný úvazek 8 učitelů částečný úvazek Neaprobovaně zcela nebo částečně byla vyučována: angličtina, rodinná výchova, praktické činnosti a informatika. Plně aprobovaně se vyučovalo v těchto předmětech na 2. stupni: český jazyk, matematika, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, německý jazyk. Na 1. stupni se vyučovalo aprobovaně ve všech třídách. Nepedagogických pracovníků ve škole pracuje 6. D/ Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. ročníku VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Ve školním roce 2006/2007 ukončilo povinnou školní docházku a získalo základní vzdělání 37 žáků 9. tříd. Všichni absolventi postupují do dalšího vzdělávání. 1 žák 8.ročníku ukončil povinnou školní docházku, ale nezískal základní vzdělání. Tento žák odešel na odborné učiliště, kde má možnost základní vzdělání dokončit. 6 žáků se hlásilo na gymnázia, všichni byli přijati. Na střední odbornou školu se hlásilo 23 dětí, přijato bylo 23 (z toho 1 ve druhém kole). Zastoupení oborů: 3 žáci obor výpočetní technika, 2 žáci dopravní škola, 5 žáků obchodní akademie, 1 žák církevní střední škola, 1 žák evangelická akademie, 2 žáci sdělovací technika, 1 žák obor sociálně právní, 2 žáci střední zdravotnická, 1 žák střední zemědělská škola, 1 žák střední průmyslová škola potravinářská, 1 žák střední průmyslová škola grafická, 1 žák střední umělecká škola, 1 žák ekonomické lyceum,1 žák střední škola stravování a pohostinství.

8 Do středního odborného učiliště se hlásilo 8 žáků a všichni byli přijati v 1. kole. Obory: 2 žáci obor kadeřnice, 3 žáci autoelektrikář, 1 žák elektronik, 1 žák automechanik, 1 žák technické zabezpečení budov. Na víceletá gymnázia se hlásili 4 žáci, přijati byli 3 žáci na osmiletá gymnázia. Žák, který se hlásil na šestileté gymnázium, zkoušky úspěšně vykonal, ale pro velký počet zájemců přijat nebyl. 6 žáků individuálně vzdělávaných dělalo přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a všichni byli přijati ke studiu. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Zápis do 1. třídy se uskutečnil dne , k zápisu se dostavilo 37 dětí +2 děti přestoupily z jiné školy. Z tohoto počtu 5 dětí požádalo o odklad školní docházky, 5 dětí požádalo o možnost individuálního vzdělávání, 1 dítě z důvodu pobytu v cizině má individuální vzdělávací plán. E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.třída 23 žáků 23 prospělo postoupilo do vyššího ročníku 2.třída 19 žáků 19 prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 3.třída 25 žáků 25 žáků prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 4.třída 17 žáků 17 prospělo a postoupilo do vyššího ročníku 5.třída 27 žáků 27 prospělo, 3 žáci odešli na víceletá gymnázia, 24 postoupilo do vyššího ročníku 6.A 21 žáků 8 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, 21 postupuje do vyššího ročníku 6.B 18 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo, 18 postoupilo do vyššího ročníku 7. třída 26 žáků 10 prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo, 2 neprospěli a opakují ročník 8.A 18 žáků 7 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo, 18 postupuje do vyššího ročníku 8.B 16 žáků 5 prospělo s vyznamenáním 9 prospělo, 2 neprospěli, 14 postupuje do vyššího ročníku, 1 opakuje ročník, 1 odešel do odborného učiliště 9.A 17 žáků 6 prospělo s vyznamenáním, 11 prospělo, všichni ukončili zákl.vzdělání 9.B 20 žáků 7 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, všichni ukončili zákl.vzdělání 37 individuálně vzdělávaných žáků 1.stupně prospělo a postoupilo do dalších ročníků. Žáci s potvrzenými vadami v oblasti učení se vzdělávali podle doporučení pedagogicko psychologické poradny a někteří podle individuálních plánů sestavených učiteli jednotlivých předmětů po konzultaci s třídním učitelem a výchovným poradcem. Individuální přístup byl uplatňován i u ostatních žáků velkou výhodou je, že učitelé naprostou většinu žáků dobře znají včetně rodinného zázemí, protože rodiče nebo starší sourozenci také chodili do naší školy. F/ Údaje o školních a mimoškolních aktivitách

9 Jedinečnost naší školy spočívá v úspěšném zapojení se do mezinárodních projektů i v realizaci rozsáhlých projektů vlastních a dále v široké nabídce dalších aktivit. a) mezinárodní projekty ve školním roce PROJEKT ECOSCHOOL. Ve školním roce 2006/2007 pokračovalo naše úsilí o ekologizaci provozu školy a o rozvoj takových vzorců chování, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Proti loňskému roku ale došlo ke změně vznikl sice koordinační tým tvořený žáky a zaměstnanci školy, ale jednotlivé aktivity nebyly realizovány v rámci sekcí, ale v rámci jednotlivých tříd v 5 dvouměsíčních etapách. Snahou bylo, aby co nejvíce aktivit zapadalo do obsahu hodin jednotlivých předmětů. Dá se říci, že se nakonec jednotlivé třídy začaly specializovat páťáci se zabývali hlavně zelení v okolí školy, šesťáci odpady, sedmáci energiemi a zdravým stravováním, osmáci vodou a dětmi z prvního stupně, pro které připravovali řadu aktivit, deváťáci energiemi. Celý rok třídy soutěžily mezi sebou v nejrůznějších dispciplínách, které mají vztah k tématu projektu, celkovým vítězem se stala 5.třída. Soutěž se jmenovala Vranské zeměkoulení. Vznikl školní ekokodex a byly splněny všechny nutné podmínky k tomu, abychom mohli požádat o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Po odeslání žádosti dorazil do školy dvoučlenný auditorský tým, který zkontroloval, zda všechno, co jsme do závěrečné shrnující zprávy napsali, je pravda. Odborná komise pak na základě návrhu tohoto týmu rozhodla, že nám titul může být udělen. Slavnostního předávání certifikátů a vlajky ve Valdštejnském paláci v prostorách Senátu Parlamentu ČR se zúčastnila pětičlenná delegace, tvořená žáky a učiteli školy a paní místostarostkou.

10 Informace o aktivitách školy v rámci tohoto projektu je možno nalézt na webové adrese Proslov našich žáků při slavnostním předávání mezinárodního titulu Ekoškola v Rytířském sále Valdštejnského paláce

11 Ziskem titulu naše práce ovšem nekončí, za 2 roky nás čeká obhajoba, při které máme prokázat, jak jsme v našem úsilí dále pokročili. PROJEKT GLOBE - jedná se o projekt, ve kterém žáci získávají data o stavu počasí a životního prostředí a po internetu je posílají do amerického ústředí, kde jsou vyhodnocována a zpracována pro další použití. Na konci srpna 2007 jsme dokončili již 81.měsíc každodenních meteorologických měření bez jediného přerušení. Projekt Globe je realizován jako zájmový kroužek, od školního roku 2006/07 bude nabízen jako povinně-volitelný předmět. Data z projektu Globe jsou využívána v rámci řady předmětů (přírodopis, matematika, zeměpis, fyzika, ). Jeden učitel školy byl opakovaně lektorem seminářů o využití projektu Globe ve vyučovací praxi.

12 ENO = Environment On Line (v tomto projektu jsme pracovali již 6.rokem, z toho 2 roky jako jediná česká škola). Žáci školy řeší úkoly týkající se životního prostředí, mezilidských vztahů a národních tradic. Své zkušenosti si vyměňují prostřednictvím internetu s žáky z více než 90 zemí. V tomto školním roce se úkoly týkaly např. sázení stromu, klimatických změn, ekologické stopy, porovnávání života v obci v době před 50 lety a v současnosti apod. Projekt byl v tomto roce řešen jako zájmový kroužek. SPRING DAY projekt k 50.výročí Římských smluv, které stály u zrodu dnešní Evropské unie. V rámci projektu byly nabízeny různé aktivity, naše škola se profilovala tvorbu velké nástěnné mapy Evropy z víček tato mapa zároveň popisuje postupné rozrůstání Evropské unie. Mapa se stala součástí výzdoby nové školní budovy. Za účast v projektu získala naše škola certifikát. Zde je vidět titulní stránka webu věnovaného projektu ve chvíli, kdy se na ní na půl hodiny objevily informace z naší školy.

13 b) školní celoroční projekty ve školním roce Důležitým prvkem aktivace žáků byly dva celoškolní celoroční projekty, v nichž se žáci napříč ročníky dle svých zájmů a schopností pod vedením lektora podíleli na dílčích úkolech a výstupech. Ve školním roce 2006/2007 proběhla přípravná fáze dvouletého projektu ŽIJEME V EVROPĚ, ve které žáci jednotlivých tříd připravovali podklady pro projektové dny, které budou následovat v příštím školním roce. Každá třída je patronem nějakého evropského státu a při projektovém dnu má seznámit ostatní s přírodou, historií, tradicemi, kulturou, vybraného státu. Jako partner občanského sdružení Lumen vitale škola realizovala první polovinu dvouletého projektu podpořeného ESF a státním rozpočtem ČR KUDY? SNÁZE S NÁMI. Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro vzdělávání, využívání volného času a rozvoj různým způsobem handicapovaných dětí. Projekt je určen pro žáky 2.stupně školy a dětem jsou nabízeny aktivity Školního klubu (dílny, tancování, hry, soutěže, zpěv, ), individuální konzultace v českém a anglickém jazyce, rozšířená nabídka využití počítačové pracovny v odpoledních hodinách (během pondělí až čtvrtka mohou žáci využít tuto pracovnu pro sebevzdělávání i zábavu celkem 12 hodin), rozšířena je i nabídka žákovské knihovny, která byla v rámci projektu doplněna o nové tituly. V rámci projektu jsou pořádány i semináře pro učitele i pro žáky, do školy přicházejí zajímaví hosté.

14 Další aktivity Pokračovala adopce Petera Chegeho z Keni během roku jsme si s ním několikrát vyměnili dopisy, poslali jsme mu i několik dárků. Certifikát potvrzuje, že jsme adoptovali Petera Chegeho z Keni. Škola dále spolupracuje s Centrem ekologické výchovy Zvoneček (čtyři učitelé školy jsou navíc pracovníky tohoto ekocentra). CEV zajišťuje pro vranskou školu výukové programy, soutěže, koordinuje třídění odpadů, ve spolupráci se školou pořádá tématické dny - např. Den Země, Jarní slavnosti, Slavnosti zvířat, Den přírodních národů,. Žáci 6.ročníku využili nabídku ekocentra a zúčastnili se 7.ročníku celoroční krajské korespondenční přírodovědně-vlastivědné soutěže Svět kolem nás. V prostorách CEV Zvoneček probíhá též část výuky globální výchovy a přírodopisu.

15 Školní družina je již pátý rok sponzorem vybraného zvířete v ZOO Praha (hrocha obojživelného). Aktivně se též účastnila všech akcí školy divadelních představení, výstav apod. Pravidelně se podílí na výzdobě sokolovny u příležitosti Mikulášské zábavy. Klub mladých diváků již léta rozvíjí u dětí zájem o divadlo a kulturu vůbec. Ke kulturnosti a rozvoji čtenářství vychovává systematicky budovaná knihovna s pravidelnými vernisážemi, výstavami a soutěžemi. 1.stupeň pravidelně navštěvoval divadelní představní v divadle Minor. Třídy 1. i 2.stupně vyjíždějí v rámci doplnění výuky do různých muzeí a navštěvují atraktivní výstavy (např. Orbis pictus v Muzeu hudby či Lovci mamutů v Národním muzeu) Na 1. i 2. stupni pracovaly dramatické kroužky, které vystupovaly při různých oslavách a školních výstavách. Tvůrčí psaní rozvíjela pravidelná přehlídka literárních výtvorů. Žáci 3.a 4.ročníku absolvovali plavecký kurz. Škola byla otevřena i v odpoledních a podvečerních hodinách pro aktivity dospělých (např. různá cvičení). Čtyři dny v týdnu (pondělí čtvrtek) byla v odpoledních a v podvečerních hodinách otevřena počítačová pracovna pro žáky školy (mohli zde zpracovávat úkoly, referáty a seminární práce, využívat výukový software, pracovat na internetu atd.) viz výše Škola dále nabízela zájmové kroužky, jejichž činnost ovšem velmi závisela na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti v poslední době pracovaly např. tyto kroužky: 2 keramické, aerobic, sportovní hry, anglický a 2 dramatické. Zapojení do kampaní Žáci školy se mohli zapojit do kampaně EU Změň se, ve které se mohli zamyslet nad důsledky svého chování pro změny klimatu na Zemi a dostali spoustu podnětů pro ekologizaci svého chování. Řada žáků školy se do kampaně zapojila. Žáci 6.A se zapojili do kampaně společnosti Člověk v tísni Stop dětské práci, zúčastnili se happeningu v Praze, kde aktivně pomáhali organizátorům.

16 Třídy vyjížděly na nejrůznější jednodenní i vícedenní výlety, první stupeň zvládl školu v přírodě (2. a 4.třída v Orlických horách, 1., 3. a 5.třída ve Vysokém nad Jizerou). Pozornost je věnována i sportovnímu vyžití dětí, přestože škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, a musí si pro tyto aktivity prostory pronajímat. Základní škola je členem Asociace sportovních klubů Praha západ. V rámci aktivit této asociace jsme se zúčastnili okresních soutěží v přespolním běhu, ve stolním tenise, ve florbalu, ve volejbale, minifotbalu. Největšího úspěchu dosáhli mladší žáci v turnaji Mc Donald s Cup, kdy zvítězili nejprve v okresním kole a posléze i v kole krajském a stali absolutními vítězi mezi mladšími žáky pro rok Velkou tradici má škola v účasti v nejrůznějších oborových olympiádách. V matematické soutěži Pythagoriáda žáci postoupili do okresního kola. V matematické olympiádě získala Lucka Volfová 1.místo v okresním kole. V mezinárodní matematické soutěži Klokan v okresním kole mladších žáků získal Jiří Seifert 3.místo a K.Matějíčková 6.místo. V kategorii starších žáků získal T.Klíma 2.místo a M.Kutilová 3.místo. Matematického klokánka se ve školním kole zúčastnila velmi úspěšně celá 3.třída, K.Černá získala 3. místo v okresním kole. Rovněž většina žáků 5. ročníku se úspěšně zapojila do této matematické soutěže. Biologické olympiády se ve školním i okresním kole zúčastnili 4 žáci. Uskutečnilo se školní kolo olympiády v českém jazyce, do okresního kola postoupily dvě žákyně L.Lacíková a B. Janauerová, která získala v tomto kole místo. Žáci školy mohli rozvíjet své dovednosti získávat a zpracovávat informace prostřednictvím 3.ročníku soutěže Infofind. Celkovým vítězem ročníku se stala Katka Jahodová z 8.A. Ve škole byl zpracován roční plán EVVO, na jehož základě se snažíme realizovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v rámci jednotlivých předmětů, v rámci projektů i v rámci dalších aktivit. Součástí plánu jsou samozřejmě i všechny aktivity realizované v rámci mezinárodních projektů a řada aktivit v rámci vlastních celoročních či krátkodobějších projektů. Podrobnější informace o tomto plánu jsou k dispozici ve škole. Plán byl na konci roku vyhodnocen a bylo konstatováno, že z 62 úkolů jich nebylo splněno 6, převážně z objektivních důvodů.

17 Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových stránek (www.zsvrane.cz) a prostřednictvím dvou vitrínek umístěných v obci. Nedostatkem bylo, že v tomto školním roce nevycházely žádné školní noviny je to výzva pro příští školní rok, kdy bude mezi volitelné předměty zařazena i Tvorba školního časopisu. Zapomenout nesmíme ani na Dny otevřených dveří, kdy mají rodiče možnost se přímo zúčastnit výuky, což hlavně na prvním stupni bohatě využívají. V červnu 2007 byla za přítomnosti řady hostů slavnostně otevírána nově postavená školní budova.

18 23.6. proběhl Den otevřených dveří, kdy si novou budovu školy a výstavu z aktivit školy mohli prohlédnout zájemci z řad rodičů a veřejnosti.

19 25.června navštívil již podruhé školu ministr Svoboda, aby diskutoval se žáky o problémech, které je zajímají. O úrovni činnosti školy se mohou rodiče přesvědčit i při veřejných přehlídkách.v listopadu se uskutečnila v sokolovně školní akademie. Na programu se podílelo mnoho skupin dětí se svými učiteli střídala se pěvecká, taneční i divadelní vystoupení, vynikající atmosféru doplnilo osvětlení a ozvučení pana Novotného a více než dvě stě diváků odcházelo s nádhernými zážitky.

20

21 1.stupeň představoval svoje aktivity veřejnosti při již tradičních akcích před Vánocemi a na konci školního roku.

22 Vzhledem k tomu, že škola leží v oblasti, kde rodiče nemají možnost volby jiné školy, musí poskytovat vyvážené všeobecné vzdělání přístupné všem dětem. Nelze se profilovat jednostranně. Nemůžeme mít ani jednostranně zaměřené ročníky, např. matematickou, jazykovou třídu apod., neboť je často pouze jedna třída v ročníku. Přesto se snažíme rozšiřovat nabídku o nadstandardní prvky hlavně v oblasti jazyků a počítačové gramotnosti. Jako doplněk výuky škola využívala e-learningové kurzy (SCIO, Škola za školou), které byly velice ceněným doplňkem výuky. Při škole pracuje od ledna 2006 Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a rodičů v roce. Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování. Škola též spolupracuje se svým zřizovatelem Obecním úřadem Vrané nad Vltavou, který pro snazší komunikaci a koordinaci zřídil Komisi mládeže, vzdělávání, kultury, sportu a volného času, která se snaží oživit a zaktivovat dění v obci (Den dětí, připravované Vranské posvícení, ). na akcích se podílí i škola. Škola spolupracovala s PPP pro Prahu západ beseda a testy k volbě povolání pro žáky 9.roč. (Mgr. Šafránková). Žáci 8. ročníků navštívili úřad práce. Pracovnice úřadu jim poskytly informace, jak najít v budoucnosti co nejlepší uplatnění na trhu práce. Žáci 9. a 8. ročníků měli možnost pod vedením RNDr. R. Fejfarové provést obrázkový test profesní orientace. Tento test umožňuje poměrně stabilně diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka. Dále se 8. a 9. ročnících uskutečnily besedy k volbě povolání s pracovníky některých vybraných profesí programátor, redaktorka v regionálním rádiu,. Minimální preventivní program - protidrogová prevence probíhala jednak v hodinách rodinné výchovy, přírodopisu, chemie a občanské výchovy, jednak formou přednášek a besed s odborníky. Sdružení Život bez závislostí zrealizovalo MPPP ve všech ročnících 1. stupně v rozsahu 5-6 hodin v každé třídě, přednášela Mgr. Kekulová. Primární protidrogovou prevenci v 8.ročnících přednášela PaedDr. Zdena Kašparová v rozsahu 5 hodin. Ve škole pracoval velmi dobře výchovný poradce, který pomáhal nejen s volbou povolání, ale také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami. Vytváří též podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana,...). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří se nevědí rady se svými problémy, využívat. Ve škole pokračoval v práci Dětský parlament, který je tvořen zástupci všech tříd druhého stupně a 5.třídy a může být velmi důležitým prostředníkem a pomocníkem při řešení dětských problémů, ale také pomáhá rozvíjet důležité schopnosti a klíčové kompetence všem svým členům. Bohužel aktivity tohoto parlamentu měly klesající úroveň a pro příští školní rok jsou plánovány změny, které by měly přinést oživení a mnohem lepší využívání této aktivity pro realizaci průřezového tématu Výchova demokratického občana.

23 G/ Hodnocení školy I v tomto školním roce jsme využili nabídky a umožnili žákům porovnat úroveň svých znalostní, schopností a dovedností nejen v rámci školy ale i v rámci celé republiky: a) Testy Scio pro žáky - komplexní evaluační analýza KEA studijních výsledků žáků v těchto testech jsou důležité nejen znalosti, ale i porozumění a schopnost praktické aplikace. b) Vnitřní evaluaci školy s využitím metody Barvy života zrealizovala na naší škole firma DAP Services. Výsledkem je evaluační zpráva, která popisuje efektivitu vyučování, atmosféru vztahů a potenciál vzniku rizikových forem chování. Tato zpráva bude součástí Vlastního hodnocení školy, které musí být zpracováno k Podrobné výsledky šetření jsou k dispozici ve škole.

24 H/ Další vzdělávání učitelů Společné (projekt ESF) EVVO na základní škole RNDr. J.Čermáková Práce s hlasem Mgr. Božena Palusová První pomoc MUDr. Švestka Proč děti lákají drogy PhDr. Petra Doležalová Problematika dětí s SPU na ZŠ PhDr. Zdeňka Michalová Využití prvků krizové intervence v práci učitele Mgr. Ilona Peňásová Vedení osobních údajů dle školní matriky v programu Bakalář Mgr. Smetana Individuální p uč. Vrtiška semináře: Mediální výchova, Ekologická stopa, Život v nákupním košíku pí uč. Strnadová seminář Život bez závislostí pí uč. Turková semináře: Posílení profesní dovednosti učitelů pilotních škol, Národní projekt Brána jazyků, Počítače a internet v hodinách němčiny pí uč. Elšíková Brána jazyků pí uč. Hrachovcová Kurz pletení, drátování talířů pí uč. Vondráková Brána jazyků pí uč. Běličová Školení BOZP pí uč. Ullwerová Ochrana osobních údajů, Zákoník práce, BOZP, Výjezdní seminář pro ředitele škol p Spolwind BOZP p Buttig - BOZP P.učitel Vrtiška vedl semináře v rámci DVPP v prostorách CEV Zvoneček i přímo na školách pro celé pedagogické sbory (Rakovník, Velká Dobrá, Zlonice, Řevničov, ) prostřednictvím CEV Zvoneček má u MŠMT akreditovány tyto typy seminářů a dílen: Realizace EVVO na základní škole na příkladu jedné ZŠ; Globální výchova jako vyučovací předmět; Využití projektového vyučování a projektů ve školní praxi; Simulační hry jako pomocník při realizaci EVVO; Využití exkurzí k zatraktivnění výuky přírodopisu a biologických praktik; Ekologická stopa a trvale udržitelný styl života Dále se podílel na vedení seminářů v rámci vzdělávání pedagogů, nejčastěji koordinátorů EVVO a na školení budoucích školitelů 250hodinového kurzu pro koordinátory EVVO v prostorách různých ekocenter Vita Ostrava, Podblanické ekocentrum Vlašim, Ekocentrum Chaloupky, Ekogymnázium Poděbrady, Lipka Brno, Toulcův dvůr Praha, Pavučina Praha, Ve škole pracují předmětové komise: 1. stupeň (předseda Petra Holubová) 2. Přírodovědná (předseda Jan Vrtiška) 3. Matematická (předseda Blanka Strnadová) 4. Český jazyk (předseda Eliška Pašková) 5. Cizí jazyk (předseda Helena Štěrbová) 6. Dějepis, Občanská výchova, Výchova ke zdraví (předseda Miroslava Elšíková) Vrané nad Vltavou Mgr. Dana Ullwerová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 tel.: 257 760 341 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2005 2006 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 tel.: 257 760 341 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2004 2005 Výroční

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více