ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem

2 Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Profil absolventa Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulková část Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a svět literatury Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Matematika Finanční gramotnost Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

3 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Pracovní činnosti; Svět práce Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Osobnostní a sociální výchova Další cizí jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Povinně volitelné předměty Dramatická výchova Seminář z matematiky Chemické praktikum Tvorba www stránek Užité výtvarné činnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní výchova Biologické praktikum Regionální dějiny Literární seminář Příprava pokrmů Psaní na klávesnici Cvičení z českého jazyka Němčina na počítači Sportovní výchova volejbal Servisní služby Školní družina Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení prospěchu žáka Sebehodnocení žáka Hodnocení chování žáka Autoevaluace školy Přílohy

4 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Brno, Vejrostova 1 Předkladatel: Základní škola Brno, Vejrostova 1, Brno Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek Telefon: , fax: IČO: IZO: Zřizovatel: Statutární město Brno Městská část Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60/145 Starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Telefon: Platnost dokumentu: od Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: 4

5 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme školou s postupným ročníkem na brněnském sídlišti Bystrc. Škola je situovaná v krásném prostředí obklopeném lesy. U školy je vybudován velký sportovní areál. Škola je dobře dostupná prostředky MHD. Před školou jsou velká parkoviště. Součástí školy je školní družina s kapacitou 240 míst. Vybavení školy V budově školy je 27 velkých učeben, z toho 5 odborných ( Z, F, CH, Př, Hv ). Dále lze využívat 3 malé jazykové učebny, z nichž jedna je vybavena počítači a slouží především k výuce dětí s poruchami učení, a jedna je vybavena moderní multimediální technikou pro výuku angličtiny, dvě učebny informatiky s počítači zapojenými do sítě s přístupem na internet a dataprojektorem, cvičnou kuchyň, dílny pro pracovní činnosti, keramickou dílnu, prostor pro dramatickou výchovu, školní knihovnu a místnosti pro školní družinu. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, v roce 2006 byla vyměněna všechna okna a škola byla zateplena. Obě schodiště dostala nový prosvětlený design. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení. Na úpravě interiérů školy se podílejí žáci i učitelé. Součástí školy je školní jídelna s novým nábytkem, tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, šatnami, umývárnami a posilovnou. Kolem školy je nově upravený moderní sportovní areál s fotbalovým, volejbalovým a basketbalovým hřištěm, tenisovým kurtem a atletickým oválem se sektory na vrh koulí, skok do dálky i výšky, arboretum a dětské hřiště s prolézačkami a se stolem na stolním tenis. V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostorné chodby s oddychovými koutky, jsou jim k dispozici automaty s občerstvením. Všichni vyučující mají kabinety, řada z nich je vybavena počítači zapojenými do sítě, s přístupem na internet. Materiální vybavení je dostatečné, pomůcky v kabinetech se dle možností stále doplňují, k dispozici jsou tiskárny a kopírky. Velkou péči věnujeme žákům se specifickými poruchami učení, pracují podle individuálních plánů (jednotlivě nebo ve skupinách) se školní speciální pedagožkou. Rozvrh hodin na prvním stupni je vytvořen tak, aby se tito žáci mohli učit český jazyk samostatně svým tempem, ale další předměty měli společně s ostatními žáky. Na druhém stupni navštěvují žáci s diagnostikovanými poruchami učení cvičení k nápravě poruch dle potřeby. Běžná výuka probíhá dle jejich individuálních plánů. Náprava vad je velmi prokazatelná. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé různých věkových kategorií, téměř 100% je plně kvalifikováno. Všichni mají nejméně základní kurz ovládání počítače, více jak polovina jsou pokročilí, všichni se zúčastňují dalšího vzdělávání (v oblasti jazyků, specifických poruch učení, Rvp, šikany, nových forem vyučování a jiných), některé učitelky 1. stupně jsou zapojeny a vzdělávají se v projektu Začít spolu. Ve škole pracuje poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a školní psycholožka. Aktivity jsou zaměřeny na pomoc dětem i rodičům. Řada učitelů vede praxi studentů Pedagogické fakulty MU v Brně, doučuje žáky, vede zájmové kroužky, připravuje žáky na různé soutěže a olympiády. Všichni učitelé pravidelně absolvují školení BOZP. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici samostatné, nově vybavené místnosti. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je ze sídliště Bystrc, část dojíždí z okolních městských částí nebo obcí. Našimi žáky jsou i děti cizích státních příslušníků. Zvláštní péči věnujeme mimořádně nadaným žákům, žákům s poruchami učení a žákům integrovaným. Dlouhodobé projekty a tradiční akce školy Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech: celoškolní projekt zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů, projekt ke zlepšování fyzické zdatnosti žáků v programu Zdravý životní styl a projekty s tématikou environmentální výchovy. Další projekty s různými náměty: Kryštůfek, Brno, Podpora zdraví, Zdravé zuby, Chování v kritických situacích, Normální je nekouřit, Tříděný odpad jsou rozšiřujícím učivem dalších předmětů. Profesní orientace se uskutečňuje v rámci předmětu Volba povolání. Projektovým vyučováním se zabývá i program Začít spolu, který probíhá ve třech třídách prvního stupně. Zde jsou tvořeny vlastní projekty krátkodobějšího charakteru (o vesmíru, lidském těle, osobnostech Bystrce atd.). Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy. Pravidelně pořádáme pro děti 1. stupně i mimoškolní akce: Orientační běh, Drakiádu, Vánoční dílny, Karneval a jiné. Tradičními akcemi školní družiny jsou pěvecká soutěž Bystrcký slavík, sportovní olympiáda, pohádková olympiáda a další. Žáci 2.stupně v rámci občanské výchovy spolupracují s organizací Junior Achievement, jejíž náplní je abeceda podnikání a základy národního hospodářství. Pro žáky 8. a 9. tříd pořádáme celoroční chemickou soutěž. Třídy vyjíždí na školy v přírodě a výlety zaměřené na utváření kolektivu a dobrých vztahů mezi dětmi, lyžařské kurzy, sportovní pobyty a soustředění. Pro žáky 5. tříd pravidelně pořádáme kulturně-vzdělávací zájezdy do Prahy. Na druhém stupni nabízíme výběrové poznávací zájezdy do zahraničí. Mezinárodní spolupráci nemáme. 6

7 Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po domluvě s vyučujícím nebo školní psycholožkou, v době třídních schůzek a konzultačních hodin. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme v dalším roce rozšířit. Od roku 2005 pracuje ve škole Školská rada. V lednu každoročně pořádáme pro veřejnost Den otevřených dveří. Speciální program je připraven pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Pro děti se specifickými poruchami učení jsou vytvořeny dyslektické skupinky, které navštěvují společně s dětmi i rodiče. Vyučující pořádají společné akce mimo školu pro rodiče s dětmi, exkurze u rodičů v zaměstnání, besídky, akademie. Budoucí prvňáčci mohou docházet s rodiči do předškoláckých skupinek, na besedy s učitelkami 1. tříd.. Řada rodičů pomáhá vyučujícím se zajištěním drobného materiálu pro třídu, objektů a dopravy na školní akce. Někteří rodiče přicházejí do školy za žáky na besedy. Spolupráce s jinými subjekty Spolupracujeme s obcí Brno Bystrc (zejména s odborem sociálním a stavebním), do Bystrckých novin píšeme články o činnosti školy. Účastníme se výukových programů a soutěží v CVČ Lužánky, Bystrouška, Rozmarýnek, Kominíček, Lipka, Lány. Práce našich žáků vystavujeme ve Společenském centru v Bystrci, kde bývá i školní akademie. Před Vánoci vystupují naši žáci na nám. Svobody, v červnu u Brněnské přehrady. Každoročně pořádáme besedy s Městskou policií i Policií ČR a Hasiči ČR. Dopravní znalosti procvičují žáci na dopravním hřišti v Komíně. Navštěvujeme zajímavé pořady v knihovně J. Mahena, v brněnské ZOO a Planetáriu. Pro prohloubení výuky využíváme pořady v kinech, muzeích, divadlech nebo představení pořádána v prostorách školy. Učitelé spolupracují s Pedagogickou fakultou MU jako cviční učitelé pro posluchače. Někteří se zúčastňují akcí PAU a spolupracují s kolegy z celé republiky. Sportovci jsou zapojeni do AŠSK, volejbalisté hrají v rámci kraje, ale i Český pohár v rámci celé republiky, spolupracují s fotbalovým svazem. Učitelky, které učí podle projektu Step by step konzultují své poznatky s kolegy z pilotních škol i se zavádějící organizací. Návštěvy dětí z okolních mateřských škol jsou již tradicí. Pro předškoláky a jejich rodiče pořádáme každoročně před zápisem do prvních tříd Procházku pohádkovou školou. Organizaci Služby školám v Brně využíváme k návštěvám seminářů a školení pro učitele, k výjezdům dětí mimo školu ( Švp, LVZ, výlety, pobyty v zahraničí a další) cestovní kanceláře. Poradenské pracoviště spolupracuje s PPP a organizacemi pomáhajícími dětem s poruchami učení, výchovnými problémy, s protidrogovou centrálou v Praze. Hudební škole Lídl pronajímáme v odpoledních hodinách učebnu pro výuku hry na keyboardu a vedení dětského pěveckého sboru. 7

8 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy: Chceme být OTEVŘENÁ ŠKOLA vychovávající k úctě k člověku a kulturním hodnotám se zaměřením na výuku jazyků, informačních technologií a na rozvoj tělesné zdatnosti. OTEVŘENÁ ŠKOLA pro nás znamená Škola přístupná všem žákům bez rozdílu: otevřenost ve vztazích k žákům, rodičům, veřejnosti a médiím, přístupnost areálu školy pro aktivity veřejnosti, spolupráce s regionálními institucemi, spolupráce s jinými školami. Škola přístupná pozitivním změnám klimatu: budování přátelského prostředí, zajištění pocitu bezpečí, rozvoj vzájemné důvěry, prevence sociálně patologických jevů. Škola s inovativními způsoby výuky: využívání moderních forem výuky, rozvoj klíčových kompetencí, směřování k dobrému uplatnění žáků v životě. Škola pečující o žáky s výukovými problémy: integrace handicapovaných žáků, speciální péče o děti s výukovými poruchami učení, využívání služeb školního psychologa, spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP). Škola pečující o děti sociálně znevýhodněné: užší kontakt s rodiči, péče školního psychologa, spolupráce s PPP. Škola pečující o nadané žáky: rozvíjení jejich mimořádných dispozic. 8

9 Kompetence Strategie k učení Ve třídě vytváříme příjemnou atmosféru, která podporuje toleranci, spolupráci, dovednost sebehodnocení, zájem o ostatní a chuť poznávat nové. Klademe důraz na čtení s porozuměním kritické myšlení, na práci s textem, informacemi. Výuku doplňujeme exkurzemi a návštěvami výukových programů. Předkládáme zajímavé úkoly a projekty. Nabízíme dětem pestrou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků. Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád. Umožňujeme žákům organizovat akce ve škole i mimo školu. Žáci zpracovávají samostatně nebo v týmu oborovou práci, kterou prezentují. k řešení problémů Učíme děti pracovat ve skupině a základním pravidlům kooperace. Problémy řešíme prostřednictvím komunitního kruhu a žákovského parlamentu. Učíme žáky využívat mediální zdroje. Využíváme testy K řešení problémů navozujeme modelové situace ze života. komunikativní Rozvíjíme slušnou komunikaci (žák-žák, žák-třída, žák-učitel). Dáváme žákům dostatečný prostor ke komunikaci. Zařazujeme do výuky kooperativní učení. Podporujeme vzájemnou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm soutěže, projekty, hry, olympiády. sociální a personální Učíme žáky respektovat pravidla, která si vytvářejí ve třídách třídní úmluvy. Umožňujeme žákům pracovat ve skupinách a střídat role. Vedeme žáky k vhodnému asertivnímu chování a učíme je pravidelně hodnotit svou práci a práci skupiny, pracovat s chybou. Rozvíjíme u žáků úctu k sobě samému, k ostatním lidem a podporujeme zdravé sebevědomí. 9

10 občanské Vytváříme u žáků občanské povědomí, vedeme je k vlastenectví. Zapojujeme žáky do života obce. V rámci projektů seznamujeme děti s dětskými a lidskými právy. Vedeme žáky k přijímání různých odlišností (rasové, náboženské, národnostní a kulturní). Klademe důraz na environmentální výchovu děti se zapojují do projektů - Den Země, Les. pracovní Žáky vedeme k správnému zacházení s pracovními nástroji, učíme je vhodným postupům a plánování činnosti. Připravujeme dětem činnosti, z nichž budou pociťovat radost a sebeuspokojení. Účelně propojujeme teoretickou výuku s praxí. Vhodným výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Motivujeme žáky k aktivnímu postoji k pěknému prostředí školy a jejímu okolí. 10

11 PROFIL ABSOLVENTA Profil absolventa představuje cílový stav, kterým je souhrn stěžejních schopností, dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy z jednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto východiskem a konečným stavem leží nemálo překážek a toto přibližování je procesem dlouhodobým. Je přitom nezbytné znát cíl, ale smyslem je již samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a dobrá spolupráce s jejich rodiči. Chceme, aby absolvent ZŠ Brno,Vejrostova: 1. V oblasti vědomostí a dovedností: pro rozšiřování vědomostí a dovedností využíval různé zdroje poznání, ovládal strategie učení aplikoval své znalosti formuloval své myšlenky, akceptoval názor druhého dosahoval přiměřeného rozvoje všech složek své osobnosti orientoval se ve světě, nebál se použít cizí jazyk 2. V oblasti schopností: asertivně komunikoval a spolupracoval poznával své schopnosti a reálné možnosti a uplatňoval je při rozhodování o své budoucnosti byl schopný tvořivě myslet rozvíjel své schopnosti a talent byl schopen sebehodnocení a objektivní sebekritiky 3. V oblasti postojů: respektoval zásady slušného chování a řídil se jimi byl samostatný a zodpovědný za svoje chování k řešení problémů přistupoval aktivně vystupoval kultivovaně byl ochotný se dál vzdělávat chránil duševní a fyzické zdraví své a jiných osob chránil vytvořené hodnoty a životní prostředí byl ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, národnostem a jejich kultuře ctil kulturní tradice svého národa a jeho jazyk 11

12 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Žáci se specifickými poruchami učení (dále pouze SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni dle svých učebních plánů. Vzdělávání žáků s SPU bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace nebo skupinové práce. Na 1. stupni nabízíme žákům s platným vyšetřením, ve kterém je diagnostikována SPU, paralelní výuku v rámci českého jazyka. Tato výuka probíhá v malých skupinách do 12 dětí. Vede ji speciální pedagog školy a učitelky, které jsou odborně vzdělány v příslušném oboru. Hodiny jsou uzpůsobeny konkrétním potřebám žáků. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Kohoutova, která provádí diagnostiku a doporučení pro další práci s žáky s SPU. Dětem s SPU je věnována péče po celou dobu povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT a je zohledňováno jejich individuální pracovní tempo. Pod odborným vedením speciálního pedagoga již několik let velmi úspěšně pracují v odpoledních hodinách skupinky rodičů s dětmi. Zde je rodič seznámen s metodami a postupy, jak doma procvičovat oslabené schopnosti dítěte. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla v pracovně speciálního pedagoga mimo třídu. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. Individuální náprava je vedena formou speciálních nápravných cvičení podle individuálních potřeb každého jednotlivce. Při práci se využívají speciální pomůcky pro nápravu vývojových poruch učení včetně výukových počítačových programů. Speciálně pedagogická péče se zaměřuje na: smyslová vnímání, pravolevou orientaci, paměť, pozornost, diferenciaci, analýzu a syntézu, čtení, systematizaci mluvnického učiva. 12

13 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Stejně jako žáci se specifickými poruchami učení mají své specifické potřeby i žáci mimořádně nadaní. Jsou rychlejší při učení, mají lepší paměť, dovedou pracovat s komplexnějšími problémy, projevují zvýšený zájem o určitý obor. To často přináší problémy v chování dítě se nudí. Proto jim nabízíme jiné činnosti, formy, metody. Těmto žákům nabízíme: individuální vzdělávací plán (u dětí diagnostikovaných PPP jako mimořádně nadaných), diferenciaci v rámci předmětů. S těmito žáky pracujeme tak, že: zadáváme specifické úkoly otevřené, tvořivé, problémové, určené k rozvoji logického myšlení, rozvíjíme originalitu v tvořivém čtení a psaní, používáme projektové metody, umožňujeme přístup k dalším zdrojům informací, nabízíme rozšiřující učivo, zapojujeme do soutěží, podporujeme a využíváme jejich originálních nápadů, v rámci spolupráce skupiny je pověřujeme vedením, motivujeme oceněním a zveřejněním jejich nadstandardních výkonů, umožňujeme individuální projev a prezentaci výsledků na veřejnosti formou výstav, vystoupení a zveřejnění v tisku. V odůvodněných případech nabízíme žákům možnost účasti v některých vyučovacích hodinách vyššího ročníku. 13

14 Začlenění průřezových témat Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, ve druhém ročníku máme zařazen samostatný předmět Osobnostní a sociální výchova. Na naší škole jsou realizována formou integrace do povinné výuky a projektů. Integrace je blíže vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová témata: 1) Osobnostní a sociální výchova 2) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3) Multikulturní výchova 4) Environmentální výchova 5) Mediální výchova 6) Výchova demokratického občana Vysvětlivky k tabulkové části: Formy: INT integrace tématického okruhu průřezového tématu PRO projekt Příklad: INT/D... průřezové téma integrováno v předmětu Dějepis 14

15 Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň Tematické okruhy PT 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Rozvoj schopností poznávání INT/Čj, ČaS, M,A INT/Čj, ČaS, M,A INT/A INT/A INT/Čj, ČaS, M,A INT/ Z, Inf INT/ Vv INT/Č, Vv, VkZ,Sp INT/Sp, VkO Sebepoznání a sebepojetí INT/A INT/A INT/A INT/Vv, N INT/VkZ, N, Sp, VkO INT/Vv,N Seberegulace a sebeorganizace INT/Osv INT/VkO Psychohygiena Kreativita INT/Čj, Vv, Hv, A INT/Osv INT/Čj, Vv, Hv, Osv,A INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Vv, Hv,Inf Poznávání lidí INT/A INT/Osv,A INT/A INT/A INT/A Mezilidské vztahy Pro, INT/A INT/Vv, Č, Hv, Sp INT/VkO, N, Vv INT/VkO, N, Vv Komunikace INT/Osv INT/A INT/Čj,A INT/Čj,A INT/Čj, Inf INT/Čj, Sp Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT/Osv INT/Osv INT/Čj, ČaS, Tv INT/VkO, VkZ INT/Vv, VkZ, Č, Hv, Sp INT/VkZ INT/VkZ, A INT/VkZ,Čj, VkO, Sp, Př INT/Čj, ČaS, Tv INT/Z INT/VkO INT/VkZ INT/VkO INT/VkZ, Př, Vv INT/VkZ, VkO, N, Př, Sp INT/N INT/VkO, Vv, Č, Sp INT/A, N, Fg INT/Čj, Sp, Vv INT/Vv 15

16 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy PT 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá INT/ČaS - Evropa, Čj - sloh - vypravování cestování, Hv - písně jiných národů INT/Čj, A INT/Z, A, Č, Z PRO/Vých. k lid. právům INT/Vv, Č PRO/Vých.k lid. právům INT/ Č Objevujeme Evropu a svět INT/M - rozlohy, zaokrouhlování, porovnávání čísel do miliónu, Inf, ČaS - Evropa INT/Z, N INT/Z, A, N, Hv INT/Z,A, Hv Jsme Evropané INT/ČaS - Evropa, ČR INT/D, Hv INT/D, Hv INT/D INT/D, VkO Multikulturní výchova Tematické okruhy PT Kulturní diference 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/A INT/A INT/ČaS Evropa,A INT/A, Hv Lidské vztahy INT/Osv INT/Př INT/D, A, VkO, Vv INT/Čj,VkO, N, INT/D INT/VkZ Etnický původ INT/ČaS - Evropa, ČR INT/VkO INT/Př, D INT/D, Z Multikultiralita INT/ČaS - Evropa, ČR INT/Sp, Vv INT/Z Princip PRO/Vých.k PRO/Vých. sociálního lidským k lids. PRO/Vých. INT/ČaS - Evropa, ČR smíru a právům právům k lids. PRO/Vých. k lids. solidarity INT/VkO INT/VkO právům právům INT/N 16

17 Environmentální výchova Tematické okruhy PT Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, Vv INT/ČaS, Vv/ PRO INT/ČaS, Vv INT/Př, Z INT/Př INT/Př INT/Z, Vv INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/D, Př, Z INT/Př INT/Ch, F, Př, VkZ INT/Př, F INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/Př INT/Př, Vv INT/Př, Ch INT/Př, Ch Vztah člověka k prostředí INT/ČaS INT/ČaS, M - spotřeba vody, grafy, Vv - plakát, Inf, Čj - zpráva, oznámení INT/Z, Př INT/Př, Vv INT/Př, Z, Čj, A, VkZ, N, Hv INT/Z, Čj, Př, A, Vv 17

18 Mediální výchova Tematické okruhy PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, Čj - reklama - zdravý životní styl INT/Čj - sloh čtení - nebezpečí reklamy, rozlišení informační, zábavní a reklamní sdělení INT/Inf - rozdělení médií INT/Čj INT/VkO, Č INT/Čj INT/Čj, Fg INT/Čj, ČaS - nabídky CK INT/Inf INT/N, Sp INT/Sp, Č INT/Př, Fg, Sp INT/Čj INT/Č INT/N INT/N INT/ Čj INT/Čj - kritika novinových článků INT/Čj INT/Čj INT/Hv INT/Inf probíhá všemi ročníky od 1. do 9.třídy INT/Sp, VkO INT/Sp, N, Vv INT/VkZ, Př, Hv, Vv INT/A, Sp, Č INT/Č INT/Fg, Př, Hv INT/A, Sp, N, Č 18

19 Výchova demokratického občana Tématické okruhy PT Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, INT/Vv INT/Vv, Hv INT/Vv, Hv INT/VkO PRO/Výchova k lidsk. právům INT/Hv PRO/Výchova k lidsk. právům PRO/Výchova k lidsk. právům INT/Čj-Lv, VkO PRO/Výchova k lidsk. právům INT/ Čj-Lv, VkO, Z, Fg INT/Čj, ČaS INT/ČaS INT/VkO INT/Sp, Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT/ČaS INT/Inf, D, Vv INT/VkO INT/D INT/Inf, D, VkO, Fg 19

20 Učební plán Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP pro základní vzdělávání. V našem učebním plánu jsme respektovali rozvržení časových dotací pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Tabulková část Učební plán I. stupeň Předměty Celkem za 5 let Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Osobnostní a sociální výchova 1 1 Celkem v ročníku Celkem 118 Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň Součástí předmětu Pracovní činnosti je ve 4. ročníku práce na počítači s časovou dotací 0,5 hodiny týdně. 20

21 Učební plán II. stupeň Předměty Celkem za 4 roky ČJ a literatura Cizí jazyk (hlavní) Druhý cizí jazyk Matematika Finanční gramotnost Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis 2 1, ,5 Zeměpis 2 2, ,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Svět práce Volitelné předměty Celkem v ročníku Celkem 122 Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň V předmětu Svět práce je vyučováno těmto oborům: 6. ročník příprava pokrmů 7. ročník využití digitálních technologií 8. ročník volba povolání + informatika 9. ročník volba povolání + informatika Počet povinně volitelných předmětů a skupin se mění v každém školním roce. Ve volitelných předmětech se setkávají žáci z různých tříd stejného ročníku, v některých žáci různých ročníků. Nabídka povinně volitelných předmětů je aktualizována podle zájmů žáků a provozních podmínek školy. Volitelné předměty mohou být vyučovány ve 2hodinových blocích 1x za 14 dní. Užité výtvarné činnosti se zabývají tvorbou keramiky. Tělesná výchova je podle provozních podmínek a zájmu dětí buď diferencovaná podle pohlaví, nebo i koedukovaná. Při volbě činností je vždy brán zřetel na složení skupiny a fyzické možnosti žáků. Jako rozšiřující může být nabízen nepovinný předmět Sportovní výchova se zaměřením na volejbal v rozsahu 2 hodin týdně, další nepovinné předměty dle zájmu žáků a možností školy. Druhý cizí jazyk se vyučuje od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Přírodopis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 1 hodina, v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny. Zeměpis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 3 hodiny, v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny. 21

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platná verze pro školní rok 2013/2014 Obsah Obsah... 3 1. Identifikační údaje... 6 2. Charakteristika

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více