ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem

2 Obsah Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Profil absolventa Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulková část Učební osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a svět literatury Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Matematika Finanční gramotnost Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Vzdělávací oblast: Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

3 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Pracovní činnosti; Svět práce Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory Osobnostní a sociální výchova Další cizí jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Povinně volitelné předměty Dramatická výchova Seminář z matematiky Chemické praktikum Tvorba www stránek Užité výtvarné činnosti Konverzace v anglickém jazyce Sportovní výchova Biologické praktikum Regionální dějiny Literární seminář Příprava pokrmů Psaní na klávesnici Cvičení z českého jazyka Němčina na počítači Sportovní výchova volejbal Servisní služby Školní družina Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení prospěchu žáka Sebehodnocení žáka Hodnocení chování žáka Autoevaluace školy Přílohy

4 Identifikační údaje Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Brno, Vejrostova 1 Předkladatel: Základní škola Brno, Vejrostova 1, Brno Ředitel školy Mgr. Zdeněk Černošek Telefon: , fax: IČO: IZO: Zřizovatel: Statutární město Brno Městská část Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60/145 Starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. Telefon: Platnost dokumentu: od Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: 4

5 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme školou s postupným ročníkem na brněnském sídlišti Bystrc. Škola je situovaná v krásném prostředí obklopeném lesy. U školy je vybudován velký sportovní areál. Škola je dobře dostupná prostředky MHD. Před školou jsou velká parkoviště. Součástí školy je školní družina s kapacitou 240 míst. Vybavení školy V budově školy je 27 velkých učeben, z toho 5 odborných ( Z, F, CH, Př, Hv ). Dále lze využívat 3 malé jazykové učebny, z nichž jedna je vybavena počítači a slouží především k výuce dětí s poruchami učení, a jedna je vybavena moderní multimediální technikou pro výuku angličtiny, dvě učebny informatiky s počítači zapojenými do sítě s přístupem na internet a dataprojektorem, cvičnou kuchyň, dílny pro pracovní činnosti, keramickou dílnu, prostor pro dramatickou výchovu, školní knihovnu a místnosti pro školní družinu. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, v roce 2006 byla vyměněna všechna okna a škola byla zateplena. Obě schodiště dostala nový prosvětlený design. V roce 2009 byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení. Na úpravě interiérů školy se podílejí žáci i učitelé. Součástí školy je školní jídelna s novým nábytkem, tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, šatnami, umývárnami a posilovnou. Kolem školy je nově upravený moderní sportovní areál s fotbalovým, volejbalovým a basketbalovým hřištěm, tenisovým kurtem a atletickým oválem se sektory na vrh koulí, skok do dálky i výšky, arboretum a dětské hřiště s prolézačkami a se stolem na stolním tenis. V době volna a přestávek mohou žáci využívat prostorné chodby s oddychovými koutky, jsou jim k dispozici automaty s občerstvením. Všichni vyučující mají kabinety, řada z nich je vybavena počítači zapojenými do sítě, s přístupem na internet. Materiální vybavení je dostatečné, pomůcky v kabinetech se dle možností stále doplňují, k dispozici jsou tiskárny a kopírky. Velkou péči věnujeme žákům se specifickými poruchami učení, pracují podle individuálních plánů (jednotlivě nebo ve skupinách) se školní speciální pedagožkou. Rozvrh hodin na prvním stupni je vytvořen tak, aby se tito žáci mohli učit český jazyk samostatně svým tempem, ale další předměty měli společně s ostatními žáky. Na druhém stupni navštěvují žáci s diagnostikovanými poruchami učení cvičení k nápravě poruch dle potřeby. Běžná výuka probíhá dle jejich individuálních plánů. Náprava vad je velmi prokazatelná. 5

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé různých věkových kategorií, téměř 100% je plně kvalifikováno. Všichni mají nejméně základní kurz ovládání počítače, více jak polovina jsou pokročilí, všichni se zúčastňují dalšího vzdělávání (v oblasti jazyků, specifických poruch učení, Rvp, šikany, nových forem vyučování a jiných), některé učitelky 1. stupně jsou zapojeny a vzdělávají se v projektu Začít spolu. Ve škole pracuje poradenské pracoviště, jehož členy jsou výchovná poradkyně, dva metodici prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a školní psycholožka. Aktivity jsou zaměřeny na pomoc dětem i rodičům. Řada učitelů vede praxi studentů Pedagogické fakulty MU v Brně, doučuje žáky, vede zájmové kroužky, připravuje žáky na různé soutěže a olympiády. Všichni učitelé pravidelně absolvují školení BOZP. Součástí školy je školní družina, která má k dispozici samostatné, nově vybavené místnosti. Charakteristika žáků Převážná většina žáků je ze sídliště Bystrc, část dojíždí z okolních městských částí nebo obcí. Našimi žáky jsou i děti cizích státních příslušníků. Zvláštní péči věnujeme mimořádně nadaným žákům, žákům s poruchami učení a žákům integrovaným. Dlouhodobé projekty a tradiční akce školy Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech: celoškolní projekt zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů, projekt ke zlepšování fyzické zdatnosti žáků v programu Zdravý životní styl a projekty s tématikou environmentální výchovy. Další projekty s různými náměty: Kryštůfek, Brno, Podpora zdraví, Zdravé zuby, Chování v kritických situacích, Normální je nekouřit, Tříděný odpad jsou rozšiřujícím učivem dalších předmětů. Profesní orientace se uskutečňuje v rámci předmětu Volba povolání. Projektovým vyučováním se zabývá i program Začít spolu, který probíhá ve třech třídách prvního stupně. Zde jsou tvořeny vlastní projekty krátkodobějšího charakteru (o vesmíru, lidském těle, osobnostech Bystrce atd.). Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy. Pravidelně pořádáme pro děti 1. stupně i mimoškolní akce: Orientační běh, Drakiádu, Vánoční dílny, Karneval a jiné. Tradičními akcemi školní družiny jsou pěvecká soutěž Bystrcký slavík, sportovní olympiáda, pohádková olympiáda a další. Žáci 2.stupně v rámci občanské výchovy spolupracují s organizací Junior Achievement, jejíž náplní je abeceda podnikání a základy národního hospodářství. Pro žáky 8. a 9. tříd pořádáme celoroční chemickou soutěž. Třídy vyjíždí na školy v přírodě a výlety zaměřené na utváření kolektivu a dobrých vztahů mezi dětmi, lyžařské kurzy, sportovní pobyty a soustředění. Pro žáky 5. tříd pravidelně pořádáme kulturně-vzdělávací zájezdy do Prahy. Na druhém stupni nabízíme výběrové poznávací zájezdy do zahraničí. Mezinárodní spolupráci nemáme. 6

7 Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po domluvě s vyučujícím nebo školní psycholožkou, v době třídních schůzek a konzultačních hodin. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek školy. Možnost vzájemných informací po internetu chceme v dalším roce rozšířit. Od roku 2005 pracuje ve škole Školská rada. V lednu každoročně pořádáme pro veřejnost Den otevřených dveří. Speciální program je připraven pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Pro děti se specifickými poruchami učení jsou vytvořeny dyslektické skupinky, které navštěvují společně s dětmi i rodiče. Vyučující pořádají společné akce mimo školu pro rodiče s dětmi, exkurze u rodičů v zaměstnání, besídky, akademie. Budoucí prvňáčci mohou docházet s rodiči do předškoláckých skupinek, na besedy s učitelkami 1. tříd.. Řada rodičů pomáhá vyučujícím se zajištěním drobného materiálu pro třídu, objektů a dopravy na školní akce. Někteří rodiče přicházejí do školy za žáky na besedy. Spolupráce s jinými subjekty Spolupracujeme s obcí Brno Bystrc (zejména s odborem sociálním a stavebním), do Bystrckých novin píšeme články o činnosti školy. Účastníme se výukových programů a soutěží v CVČ Lužánky, Bystrouška, Rozmarýnek, Kominíček, Lipka, Lány. Práce našich žáků vystavujeme ve Společenském centru v Bystrci, kde bývá i školní akademie. Před Vánoci vystupují naši žáci na nám. Svobody, v červnu u Brněnské přehrady. Každoročně pořádáme besedy s Městskou policií i Policií ČR a Hasiči ČR. Dopravní znalosti procvičují žáci na dopravním hřišti v Komíně. Navštěvujeme zajímavé pořady v knihovně J. Mahena, v brněnské ZOO a Planetáriu. Pro prohloubení výuky využíváme pořady v kinech, muzeích, divadlech nebo představení pořádána v prostorách školy. Učitelé spolupracují s Pedagogickou fakultou MU jako cviční učitelé pro posluchače. Někteří se zúčastňují akcí PAU a spolupracují s kolegy z celé republiky. Sportovci jsou zapojeni do AŠSK, volejbalisté hrají v rámci kraje, ale i Český pohár v rámci celé republiky, spolupracují s fotbalovým svazem. Učitelky, které učí podle projektu Step by step konzultují své poznatky s kolegy z pilotních škol i se zavádějící organizací. Návštěvy dětí z okolních mateřských škol jsou již tradicí. Pro předškoláky a jejich rodiče pořádáme každoročně před zápisem do prvních tříd Procházku pohádkovou školou. Organizaci Služby školám v Brně využíváme k návštěvám seminářů a školení pro učitele, k výjezdům dětí mimo školu ( Švp, LVZ, výlety, pobyty v zahraničí a další) cestovní kanceláře. Poradenské pracoviště spolupracuje s PPP a organizacemi pomáhajícími dětem s poruchami učení, výchovnými problémy, s protidrogovou centrálou v Praze. Hudební škole Lídl pronajímáme v odpoledních hodinách učebnu pro výuku hry na keyboardu a vedení dětského pěveckého sboru. 7

8 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy: Chceme být OTEVŘENÁ ŠKOLA vychovávající k úctě k člověku a kulturním hodnotám se zaměřením na výuku jazyků, informačních technologií a na rozvoj tělesné zdatnosti. OTEVŘENÁ ŠKOLA pro nás znamená Škola přístupná všem žákům bez rozdílu: otevřenost ve vztazích k žákům, rodičům, veřejnosti a médiím, přístupnost areálu školy pro aktivity veřejnosti, spolupráce s regionálními institucemi, spolupráce s jinými školami. Škola přístupná pozitivním změnám klimatu: budování přátelského prostředí, zajištění pocitu bezpečí, rozvoj vzájemné důvěry, prevence sociálně patologických jevů. Škola s inovativními způsoby výuky: využívání moderních forem výuky, rozvoj klíčových kompetencí, směřování k dobrému uplatnění žáků v životě. Škola pečující o žáky s výukovými problémy: integrace handicapovaných žáků, speciální péče o děti s výukovými poruchami učení, využívání služeb školního psychologa, spolupráce s pedagogicko - psychologickou poradnou (PPP). Škola pečující o děti sociálně znevýhodněné: užší kontakt s rodiči, péče školního psychologa, spolupráce s PPP. Škola pečující o nadané žáky: rozvíjení jejich mimořádných dispozic. 8

9 Kompetence Strategie k učení Ve třídě vytváříme příjemnou atmosféru, která podporuje toleranci, spolupráci, dovednost sebehodnocení, zájem o ostatní a chuť poznávat nové. Klademe důraz na čtení s porozuměním kritické myšlení, na práci s textem, informacemi. Výuku doplňujeme exkurzemi a návštěvami výukových programů. Předkládáme zajímavé úkoly a projekty. Nabízíme dětem pestrou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků. Zapojujeme žáky do soutěží a olympiád. Umožňujeme žákům organizovat akce ve škole i mimo školu. Žáci zpracovávají samostatně nebo v týmu oborovou práci, kterou prezentují. k řešení problémů Učíme děti pracovat ve skupině a základním pravidlům kooperace. Problémy řešíme prostřednictvím komunitního kruhu a žákovského parlamentu. Učíme žáky využívat mediální zdroje. Využíváme testy K řešení problémů navozujeme modelové situace ze života. komunikativní Rozvíjíme slušnou komunikaci (žák-žák, žák-třída, žák-učitel). Dáváme žákům dostatečný prostor ke komunikaci. Zařazujeme do výuky kooperativní učení. Podporujeme vzájemnou spolupráci mezi 1. a 2. stupněm soutěže, projekty, hry, olympiády. sociální a personální Učíme žáky respektovat pravidla, která si vytvářejí ve třídách třídní úmluvy. Umožňujeme žákům pracovat ve skupinách a střídat role. Vedeme žáky k vhodnému asertivnímu chování a učíme je pravidelně hodnotit svou práci a práci skupiny, pracovat s chybou. Rozvíjíme u žáků úctu k sobě samému, k ostatním lidem a podporujeme zdravé sebevědomí. 9

10 občanské Vytváříme u žáků občanské povědomí, vedeme je k vlastenectví. Zapojujeme žáky do života obce. V rámci projektů seznamujeme děti s dětskými a lidskými právy. Vedeme žáky k přijímání různých odlišností (rasové, náboženské, národnostní a kulturní). Klademe důraz na environmentální výchovu děti se zapojují do projektů - Den Země, Les. pracovní Žáky vedeme k správnému zacházení s pracovními nástroji, učíme je vhodným postupům a plánování činnosti. Připravujeme dětem činnosti, z nichž budou pociťovat radost a sebeuspokojení. Účelně propojujeme teoretickou výuku s praxí. Vhodným výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Motivujeme žáky k aktivnímu postoji k pěknému prostředí školy a jejímu okolí. 10

11 PROFIL ABSOLVENTA Profil absolventa představuje cílový stav, kterým je souhrn stěžejních schopností, dovedností a postojů, od kterých se odvíjí veškerá činnost školy: výstupy z jednotlivých ročníků a předmětů, školní pravidla, samotné učivo, volba metod, celkové klima školy. Vědomí společné vize a společného ideálu je nutným předpokladem a prvním východiskem k efektivní spolupráci, vhodné volbě didaktických postupů, úspěšné komunikaci a konečně i zdravému sociálnímu rozvoji člověka. Na cestě mezi tímto východiskem a konečným stavem leží nemálo překážek a toto přibližování je procesem dlouhodobým. Je přitom nezbytné znát cíl, ale smyslem je již samotná cesta, tedy každodenní setkávání učitelů s žáky a dobrá spolupráce s jejich rodiči. Chceme, aby absolvent ZŠ Brno,Vejrostova: 1. V oblasti vědomostí a dovedností: pro rozšiřování vědomostí a dovedností využíval různé zdroje poznání, ovládal strategie učení aplikoval své znalosti formuloval své myšlenky, akceptoval názor druhého dosahoval přiměřeného rozvoje všech složek své osobnosti orientoval se ve světě, nebál se použít cizí jazyk 2. V oblasti schopností: asertivně komunikoval a spolupracoval poznával své schopnosti a reálné možnosti a uplatňoval je při rozhodování o své budoucnosti byl schopný tvořivě myslet rozvíjel své schopnosti a talent byl schopen sebehodnocení a objektivní sebekritiky 3. V oblasti postojů: respektoval zásady slušného chování a řídil se jimi byl samostatný a zodpovědný za svoje chování k řešení problémů přistupoval aktivně vystupoval kultivovaně byl ochotný se dál vzdělávat chránil duševní a fyzické zdraví své a jiných osob chránil vytvořené hodnoty a životní prostředí byl ohleduplný a tolerantní k jiným lidem, národnostem a jejich kultuře ctil kulturní tradice svého národa a jeho jazyk 11

12 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Žáci se specifickými poruchami učení (dále pouze SPU) a dalšími speciálními potřebami jsou zařazeni (integrováni) do běžných tříd a vzděláváni dle svých učebních plánů. Vzdělávání žáků s SPU bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace nebo skupinové práce. Na 1. stupni nabízíme žákům s platným vyšetřením, ve kterém je diagnostikována SPU, paralelní výuku v rámci českého jazyka. Tato výuka probíhá v malých skupinách do 12 dětí. Vede ji speciální pedagog školy a učitelky, které jsou odborně vzdělány v příslušném oboru. Hodiny jsou uzpůsobeny konkrétním potřebám žáků. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Kohoutova, která provádí diagnostiku a doporučení pro další práci s žáky s SPU. Dětem s SPU je věnována péče po celou dobu povinné školní docházky. Žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT a je zohledňováno jejich individuální pracovní tempo. Pod odborným vedením speciálního pedagoga již několik let velmi úspěšně pracují v odpoledních hodinách skupinky rodičů s dětmi. Zde je rodič seznámen s metodami a postupy, jak doma procvičovat oslabené schopnosti dítěte. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje speciální pedagog školy ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Koordinuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s učiteli a rodiči. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Speciálně pedagogická individuální a skupinová práce probíhá zpravidla v pracovně speciálního pedagoga mimo třídu. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Speciální pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. Individuální náprava je vedena formou speciálních nápravných cvičení podle individuálních potřeb každého jednotlivce. Při práci se využívají speciální pomůcky pro nápravu vývojových poruch učení včetně výukových počítačových programů. Speciálně pedagogická péče se zaměřuje na: smyslová vnímání, pravolevou orientaci, paměť, pozornost, diferenciaci, analýzu a syntézu, čtení, systematizaci mluvnického učiva. 12

13 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Stejně jako žáci se specifickými poruchami učení mají své specifické potřeby i žáci mimořádně nadaní. Jsou rychlejší při učení, mají lepší paměť, dovedou pracovat s komplexnějšími problémy, projevují zvýšený zájem o určitý obor. To často přináší problémy v chování dítě se nudí. Proto jim nabízíme jiné činnosti, formy, metody. Těmto žákům nabízíme: individuální vzdělávací plán (u dětí diagnostikovaných PPP jako mimořádně nadaných), diferenciaci v rámci předmětů. S těmito žáky pracujeme tak, že: zadáváme specifické úkoly otevřené, tvořivé, problémové, určené k rozvoji logického myšlení, rozvíjíme originalitu v tvořivém čtení a psaní, používáme projektové metody, umožňujeme přístup k dalším zdrojům informací, nabízíme rozšiřující učivo, zapojujeme do soutěží, podporujeme a využíváme jejich originálních nápadů, v rámci spolupráce skupiny je pověřujeme vedením, motivujeme oceněním a zveřejněním jejich nadstandardních výkonů, umožňujeme individuální projev a prezentaci výsledků na veřejnosti formou výstav, vystoupení a zveřejnění v tisku. V odůvodněných případech nabízíme žákům možnost účasti v některých vyučovacích hodinách vyššího ročníku. 13

14 Začlenění průřezových témat Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, ve druhém ročníku máme zařazen samostatný předmět Osobnostní a sociální výchova. Na naší škole jsou realizována formou integrace do povinné výuky a projektů. Integrace je blíže vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová témata: 1) Osobnostní a sociální výchova 2) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3) Multikulturní výchova 4) Environmentální výchova 5) Mediální výchova 6) Výchova demokratického občana Vysvětlivky k tabulkové části: Formy: INT integrace tématického okruhu průřezového tématu PRO projekt Příklad: INT/D... průřezové téma integrováno v předmětu Dějepis 14

15 Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň Tematické okruhy PT 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Rozvoj schopností poznávání INT/Čj, ČaS, M,A INT/Čj, ČaS, M,A INT/A INT/A INT/Čj, ČaS, M,A INT/ Z, Inf INT/ Vv INT/Č, Vv, VkZ,Sp INT/Sp, VkO Sebepoznání a sebepojetí INT/A INT/A INT/A INT/Vv, N INT/VkZ, N, Sp, VkO INT/Vv,N Seberegulace a sebeorganizace INT/Osv INT/VkO Psychohygiena Kreativita INT/Čj, Vv, Hv, A INT/Osv INT/Čj, Vv, Hv, Osv,A INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Čj, Vv, Hv INT/Vv, Hv,Inf Poznávání lidí INT/A INT/Osv,A INT/A INT/A INT/A Mezilidské vztahy Pro, INT/A INT/Vv, Č, Hv, Sp INT/VkO, N, Vv INT/VkO, N, Vv Komunikace INT/Osv INT/A INT/Čj,A INT/Čj,A INT/Čj, Inf INT/Čj, Sp Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika INT/Osv INT/Osv INT/Čj, ČaS, Tv INT/VkO, VkZ INT/Vv, VkZ, Č, Hv, Sp INT/VkZ INT/VkZ, A INT/VkZ,Čj, VkO, Sp, Př INT/Čj, ČaS, Tv INT/Z INT/VkO INT/VkZ INT/VkO INT/VkZ, Př, Vv INT/VkZ, VkO, N, Př, Sp INT/N INT/VkO, Vv, Č, Sp INT/A, N, Fg INT/Čj, Sp, Vv INT/Vv 15

16 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy PT 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Evropa a svět nás zajímá INT/ČaS - Evropa, Čj - sloh - vypravování cestování, Hv - písně jiných národů INT/Čj, A INT/Z, A, Č, Z PRO/Vých. k lid. právům INT/Vv, Č PRO/Vých.k lid. právům INT/ Č Objevujeme Evropu a svět INT/M - rozlohy, zaokrouhlování, porovnávání čísel do miliónu, Inf, ČaS - Evropa INT/Z, N INT/Z, A, N, Hv INT/Z,A, Hv Jsme Evropané INT/ČaS - Evropa, ČR INT/D, Hv INT/D, Hv INT/D INT/D, VkO Multikulturní výchova Tematické okruhy PT Kulturní diference 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/A INT/A INT/ČaS Evropa,A INT/A, Hv Lidské vztahy INT/Osv INT/Př INT/D, A, VkO, Vv INT/Čj,VkO, N, INT/D INT/VkZ Etnický původ INT/ČaS - Evropa, ČR INT/VkO INT/Př, D INT/D, Z Multikultiralita INT/ČaS - Evropa, ČR INT/Sp, Vv INT/Z Princip PRO/Vých.k PRO/Vých. sociálního lidským k lids. PRO/Vých. INT/ČaS - Evropa, ČR smíru a právům právům k lids. PRO/Vých. k lids. solidarity INT/VkO INT/VkO právům právům INT/N 16

17 Environmentální výchova Tematické okruhy PT Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, Vv INT/ČaS, Vv/ PRO INT/ČaS, Vv INT/Př, Z INT/Př INT/Př INT/Z, Vv INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/D, Př, Z INT/Př INT/Ch, F, Př, VkZ INT/Př, F INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/ČaS INT/Př INT/Př, Vv INT/Př, Ch INT/Př, Ch Vztah člověka k prostředí INT/ČaS INT/ČaS, M - spotřeba vody, grafy, Vv - plakát, Inf, Čj - zpráva, oznámení INT/Z, Př INT/Př, Vv INT/Př, Z, Čj, A, VkZ, N, Hv INT/Z, Čj, Př, A, Vv 17

18 Mediální výchova Tematické okruhy PT Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, Čj - reklama - zdravý životní styl INT/Čj - sloh čtení - nebezpečí reklamy, rozlišení informační, zábavní a reklamní sdělení INT/Inf - rozdělení médií INT/Čj INT/VkO, Č INT/Čj INT/Čj, Fg INT/Čj, ČaS - nabídky CK INT/Inf INT/N, Sp INT/Sp, Č INT/Př, Fg, Sp INT/Čj INT/Č INT/N INT/N INT/ Čj INT/Čj - kritika novinových článků INT/Čj INT/Čj INT/Hv INT/Inf probíhá všemi ročníky od 1. do 9.třídy INT/Sp, VkO INT/Sp, N, Vv INT/VkZ, Př, Hv, Vv INT/A, Sp, Č INT/Č INT/Fg, Př, Hv INT/A, Sp, N, Č 18

19 Výchova demokratického občana Tématické okruhy PT Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě 1.stupeň 2.stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník INT/ČaS, INT/Vv INT/Vv, Hv INT/Vv, Hv INT/VkO PRO/Výchova k lidsk. právům INT/Hv PRO/Výchova k lidsk. právům PRO/Výchova k lidsk. právům INT/Čj-Lv, VkO PRO/Výchova k lidsk. právům INT/ Čj-Lv, VkO, Z, Fg INT/Čj, ČaS INT/ČaS INT/VkO INT/Sp, Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování INT/ČaS INT/Inf, D, Vv INT/VkO INT/D INT/Inf, D, VkO, Fg 19

20 Učební plán Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP pro základní vzdělávání. V našem učebním plánu jsme respektovali rozvržení časových dotací pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Tabulková část Učební plán I. stupeň Předměty Celkem za 5 let Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Osobnostní a sociální výchova 1 1 Celkem v ročníku Celkem 118 Poznámky k učebnímu plánu pro I. stupeň Součástí předmětu Pracovní činnosti je ve 4. ročníku práce na počítači s časovou dotací 0,5 hodiny týdně. 20

21 Učební plán II. stupeň Předměty Celkem za 4 roky ČJ a literatura Cizí jazyk (hlavní) Druhý cizí jazyk Matematika Finanční gramotnost Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis 2 1, ,5 Zeměpis 2 2, ,5 Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Svět práce Volitelné předměty Celkem v ročníku Celkem 122 Poznámky k učebnímu plánu pro II. stupeň V předmětu Svět práce je vyučováno těmto oborům: 6. ročník příprava pokrmů 7. ročník využití digitálních technologií 8. ročník volba povolání + informatika 9. ročník volba povolání + informatika Počet povinně volitelných předmětů a skupin se mění v každém školním roce. Ve volitelných předmětech se setkávají žáci z různých tříd stejného ročníku, v některých žáci různých ročníků. Nabídka povinně volitelných předmětů je aktualizována podle zájmů žáků a provozních podmínek školy. Volitelné předměty mohou být vyučovány ve 2hodinových blocích 1x za 14 dní. Užité výtvarné činnosti se zabývají tvorbou keramiky. Tělesná výchova je podle provozních podmínek a zájmu dětí buď diferencovaná podle pohlaví, nebo i koedukovaná. Při volbě činností je vždy brán zřetel na složení skupiny a fyzické možnosti žáků. Jako rozšiřující může být nabízen nepovinný předmět Sportovní výchova se zaměřením na volejbal v rozsahu 2 hodin týdně, další nepovinné předměty dle zájmu žáků a možností školy. Druhý cizí jazyk se vyučuje od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Přírodopis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 1 hodina, v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny. Zeměpis v 7. ročníku je vyučován v jednom týdnu s hodinovou dotací 3 hodiny, v následujícím týdnu s hod. dotací 2 hodiny. 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více