DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE"

Transkript

1 ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha

2 ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA)

3 ČOS 050 Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD květen 004 Definice tlaků a jejich vzájený vztah při konstruování a zkoušení hlavní děl, inoetů a unice Základe pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály dokuentů: STANAG 40, Ed.4 DEFINITION OF PRESSURE TERMS AND THEIR INTER- RELATIONSHIP FOR USE IN THE DESIGN AND PROOF OF CANNONS OR MORTARS AND AMMUNITION Definice tlaků a jejich vzájený vztah při konstruování a zkoušení hlavní děl, inoetů a unice Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 004 3

4 ČOS 050. vydání Oprava OBSAH Předět standardu...5 Nahrazení předchozích standardů (nore) Související citované dokuenty Vypracování nory Základní pojy Definice názvů tlaků plynů v hlavni Rozdělení názvů tlaků plynů v hlavni Názvy tlaků plynů vztahující se k dělu a k inoetu Konstrukční tlak hlavně (KT hlavně) Křivka konstrukčního tlaku hlavně (křivka KT hlavně) Míra bezpečnosti Maxiální dovolený tlak v hlavni (MDT v hlavni) Zkušební tlak hlavně (ZT hlavně) Únavový konstrukční tlak hlavně (ÚKT hlavně) Křivka únavového konstrukčního tlaku hlavně (křivka ÚKT hlavně) Názvy tlaků plynů vztahující se ke střele Konstrukční tlak střely (KT střely) Maxiální bezpečný tlak střely (MBT střely) Maxiální dovolený tlak střely (MDT střely) Zkušební tlak střely (ZT střely) Názvy tlaků plynů vztahující se k výetné náplni Maxiální provozní tlak (MPT) Horní ezní tlak zkoušky prachu (HMTZP) Dolní ezní tlak zkoušky prachu (DMTZP) Rozdílová křivka tlak čas (RKTČ) Počáteční záporný rozdíl tlaků (PZRT) Názvy tlaků plynů vztahující se k systéu Maxiální dovolený tlak systéu (MDT systéu) Tlak za extréních provozních podínek (TEPP) Grafické zobrazení....0 Definice extréních provozních podínek, výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek a sěrodatné odchylky tlaku, výpočet středního tlaku plynů za extréních provozních podínek a celkové sěrodatné odchylky... Grafické zobrazení...7 Výpočet ipulsu zákluzu systéu poocí epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota...3 4

5 ČOS 050 Oprava Předět standardu Tento standard zavádí standardizační dohodu STANAG 40, edice 4. Nahrazení předchozích standardů (nore) Títo standarde se nenahrazuje žádná z již existujících ČSVN nebo ČOS. 3 Související citované dokuenty V toto standardu jsou odkazy na dále uvedené dokuenty, které se títo stávají jeho norativní součástí. U odkazů, v nichž je uveden rok vydání souvisejícího standardu, platí tento související standard bez ohledu na to, zda existují novější vydání tohoto souvisejícího standardu. U odkazů na dokuent bez uvedení data jeho vydání platí vždy poslední vydání citovaného dokuentu. ČOS Měření tlaku tlakoěrnýi tělísky ČOS ČOS 3980 STANAG Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti dělostřelecké unice ráže větší než 40 - Hodnocení bezpečnosti inoetných nábojů - THERMODYNAMIC INTERIOR BALLISTIC MODEL WITH GLOBAL PARAMETRES Terodynaický odel vnitřní balistiky s celkovýi paraetry ČOS 350 ČOS Postup stanovení stupně vzájené zaěnitelnosti unice NATO pro nepříou střelbu - Hodnocení bezpečnosti a použitelnosti tankové unice 5

6 ČOS 050. vydání Oprava 4 Vypracování nory Zpracovatel: VOP-06, Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Pavel Kupec. 5 Základní pojy Při konstruování a zkoušení děl, inoetů a unice k ni je nutné stanovit hodnotu tlaku plynů v hlavni. Aby existoval pouze jeden výklad a tí se zabránilo chybá, je potřebné používat ve státech NATO jeden soubor definic. Pro účely těchto definic budou použity následující pojy: Dělo nebo inoet se obecně skládá z: - úplné hlavně; - závěrového ústrojí; - poocného zařízení. Systé je tvořen kobinací: - děla nebo inoetu; - střely; - výetné náplně. Za tlak v nábojové kooře je považován axiální tlak spalných plynů naěřený kdekoliv v hlavni. Sěrodatná odchylka tlaku je definována jako celková sěrodatná odchylka pro daný systé a představuje statistické rozdělení kole střední hodnoty, které se vztahuje na součet výběrových rozptylů vyskytujících se ezi děly, sériei prachu, nástřelkai a ranai. Metoda výpočtu sěrodatné odchylky je obsažena v Příloze. 6 Slovník zkratek tlaků plynů v hlavni V závorkách jsou uvedeny zkratky a názvy tlaků v anglické jazyce. DMTZP EMPT HMTZP IZ KT MBT dolní ezní tlak zkoušky prachu (Lower Pressure Liit for Propellant Proof - LPLPP) extréní axiální provozní tlak (Extree Maxiu Operating Pressure - EMOP) horní ezní tlak zkoušky prachu (Upper Pressure Liit for Propellant Proof - UPLPP) ipuls zákluzu (Recoil Ipulse - RI) konstrukční tlak (Design Pressure - DP) axiální bezpečný tlak (Safe Maxiu Pressure - SMP) 6

7 ČOS 050 Oprava MDT MPT PZRT RKTČ TEPP ÚKT ZT axiální dovolený tlak (Perissible Maxiu Pressure - PMP) axiální provozní tlak (Maxiu Operating Pressure - MOP) počáteční záporný rozdíl tlaků (Initial Negative Differential Pressure - INDP) rozdílová křivka tlak-čas (Differencial Pressure Tie Curve - DPTC) Tlak za extréních provozních podínek (Extree Service Condition - ESCP) únavový konstrukční tlak (Fatique Design Pressure - FDP) zkušební tlak (Proof Pressure - PP) 7 Definice názvů tlaků plynů v hlavni 7. Rozdělení názvů tlaků plynů v hlavni Následující názvy tlaků plynů v hlavni jsou rozděleny na čtyři skupiny: vztahující se k dělu nebo inoetu; vztahující se ke střele; vztahující se k náplni; vztahující se k systéu. Definice těchto názvů tlaků zahrnuje také vysvětlení vzájeného vztahu ezi těito skupinai. 7. Názvy tlaků plynů vztahující se k dělu a k inoetu 7.. Konstrukční tlak hlavně (KT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více než jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze. 7.. Křivka konstrukčního tlaku hlavně (křivka KT hlavně) je křivka znázorňující průběh jednotlivých hodnot tlaku plynů v každé bodě podél hlavně. Hodnoty tlaku nesí být překročeny u více než jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze. KT hlavně a jeu odpovídající křivka KT jsou založeny na teoretické křivce balistického konstrukčního tlaku plynů odvozeného z předběžného vnitřněbalistického odelování a ohou být použity pro echanickou konstrukci hlavně. 7

8 ČOS 050. vydání Oprava 7..3 Křivka axiálního bezpečného tlaku hlavně (křivka MBT hlavně) je křivka znázorňující jednotlivé hodnoty tlaku plynů v každé bodě podél projektované hlavně. Její překročení ůže způsobit výskyt trvalé deforace Míra bezpečnosti je rozdíl ezi křivkou MBT hlavně a křivkou KT hlavně v libovolné bodu podél hlavně Maxiální dovolený tlak v hlavni (MDT v hlavni) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více než 3 ran z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze Zkušební tlak hlavně (ZT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře, který je hlaveň zkoušena. Kole tohoto tlaku se usí stanovit tlakové toleranční páso. Maxiální zkušební tlak hlavně nesí převýšit KT hlavně. Miniální zkušební tlak by ideálně ěl být o,75násobek sěrodatné odchylky tlaku nižší než KT hlavně, tj. MDT hlavně. Jestliže není zajištěna dostatečně velká tolerance uožňující provádění střelecké zkoušky v toto tlakové pásu, usí být stanoven iniální zkušební tlak hlavně nižší než optiální MDT hlavně. V toto případě usí být axiální dovolený tlak plynů v hlavni snížen a uveden do souladu s iniální ZT hlavně Únavový konstrukční tlak hlavně (ÚKT hlavně) je tlak plynů v nábojové kooře stanovený pro únavový projekt a zkoušky částí hlavně a je spojený se stanovenou únavovou životností. Pokud není stanoveno jinak, nesí být enší než tlak za ezních provozních podínek (viz bod 7.5.3) Křivka únavového konstrukčního tlaku hlavně (křivka ÚKT hlavně) je křivka znázorňující jednotlivé hodnoty tlaku plynů v každé bodě hlavně, ve shodě s únavový konstrukční tlake hlavně (ÚKT hlavně). Stát, který vyvíjí hlaveň je povinen v libovolné stadiu její konstrukce prokázat, že hlaveň splňuje výše uvedené požadavky. 8

9 ČOS 050 Oprava 3 Názvy tlaků plynů vztahující se ke střele 7.3. Konstrukční tlak střely (KT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, který nesí být překročen u více jak jedné rány z ran za ezních provozních podínek, které jsou definovány v Příloze Maxiální bezpečný tlak střely (MBT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, který by v případě překročení ohl způsobit echanické nebo strukturální poškození střely Maxiální dovolený tlak střely (MDT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, kteréu nesí být střela vystavena u více než 3 ran z ran. MDT střely á být ideálně o,75násobek sěrodatné odchylky tlaku pro daný systé enší než KT střely a ůže být nižší než zkušební tlak střely (viz čl ). MDT střely stanovuje vývojová organizace nebo instituce (investor, projektant). Obvykle usí střela MDT hlavně odolávat. MDT střely se stává význaný pouze v případě, že je střela oezena nižší tlake Zkušební tlak střely (ZT střely) je tlak plynů v nábojové kooře, při které je střela zkoušena. Kole tohoto tlaku se stanovuje tlakové toleranční páso. 3 Je třeba, aby axiální ZT střely byl roven KT střely nebo jeu odpovídající hodnotě v závislosti na konstrukčních zásadách daného státu. Miniální zkušební tlak plynů by neěl být enší než MDT střely Názvy tlaků plynů vztahující se k výetné náplni 7.4. Extréní axiální provozní tlak (EMPT) Kde jsou znáy TEPP (očekávaná hodnota souboru) a odpovídající sěrodatná odchylka tlaku plynů σ (souborů), ta pak EMPT je TEPP + 4,75 sěrodatných odchylek dosažených v průběhu etapy konstruování hlavně. EMPT se ůže rovnat, ale nesí být větší než KT systéu Maxiální provozní tlak (MPT) je TMPP plus 3násobek sěrodatné odchylky tlaku plynů předběžně odhadnuté běhe etapy projektování hlavně za podínky, že jsou znáy TMPP (střední hodnota souboru) a příslušná sěrodatná odchylka tlaku. MPT ůže být axiálně roven MDT systéu. 5 3 Jestliže není zajištěno dostatečně velké toleranční páso uožňující zkušební střelby s dodržení této tolerance, stanovuje se iniální ZT střely nižší než optiální MDT střely. V toto případě MDT střely usí být snížen tak, aby se shodoval s iniální ZT střely. 4 EMPT ůže být enší než KT systéu, protože buď se sěrodatná odchylka tlaku ve výrobě ůže ukázat enší než ta, která byla dosažena v průběhu etapy konstruování, nebo MDT systéu byl nižší (tj. o více než,75 sěrodatné odchylky pod KT systéu), aby ohly být střelecké zkoušky provedeny v bezpečné pásu. (Viz čl a 7.3.4). 5 MPT ůže být enší než MDT systéu, protože sěrodatná odchylka tlaku plynů ve výrobě se ůže ukázat enší než ta, která byla odhadnuta v průběhu etapy projektování. 9

10 ČOS 050. vydání Oprava Horní ezní tlak zkoušky prachu (HMTZP) je taková hodnota tlaku plynů v nábojové kooře, která je stanovena v technických podínkách pro prach jako horní ez střední hodnoty tlaku při C, která ůže být vyvinuta vhodný prache ve forě výetných náplní a poskytne stanovenou počáteční rychlost dané střele z daného děla v její standardní hotnostní pásu a za stanovených podínek Dolní ezní tlak zkoušky prachu (DMTZP) je taková hodnota tlaku plynů v nábojové kooře, která je stanovena v technických podínkách pro prach jako dolní ez střední hodnoty tlaku při C, která ůže být vyvinuta vhodný prache ve forě výetných náplní a poskytne stanovenou počáteční rychlost dané střele z daného děla v její standardní hotnostní pásu a za stanovených podínek Rozdílová křivka tlak čas (RKTČ) je křivka, která vyjadřuje závislost tlaku na čase, získaná odečtení tlaku plynů v přední konci nábojové koory od tlaku plynů v zadní konci nábojové koory. Optiální ěřicí ísta jsou těsně u dna střely a čela závěru Počáteční záporný rozdíl tlaků (PZRT) je záporná hodnota rozdílové křivky tlaku v závislosti na čase, která se vytvoří zpočátku, když tlak plynů u dna střely stoupá rychleji než tlak u dna závěru. Tato hodnota je v korelaci s axiální tlake v nábojové kooře při zkouškách citlivosti na tlakové oscilace. 7.5 Názvy tlaků plynů vztahující se k systéu 7.5. Konstrukční tlak systéu (KT systéu) je ta hodnota KT hlavně nebo MDT střely, která je pro daný systé enší Maxiální dovolený tlak systéu (MDT systéu) je ta hodnota MDT hlavně nebo MDT střely, která je pro daný systé enší Tlak za extréních provozních podínek (TEPP) je tlak plynů v nábojové kooře vzniklý při střelbě daného systéu za extréních provozních podínek. Metodika výpočtu TEPP je uvedena v Příloze Ipuls zákluzu systéu (IZ systéu) je ipuls vytvořený silou od výstřelu. Títo ipulse se projevuje účinek výstřelu na celkovou zákluzovou hotu zbraně následke tlaku spalných plynů, dokud zrychlující se střela na dráze v hlavni nedosáhne ústí hlavně. Ipuls zákluzu dále zahrnuje dodatečné působení vytékajících plynů z hlavně, když ji střela opustí. 8 Grafické zobrazení Grafické zobrazení vztahů definovaných názvů tlaků včetně příkladu vypočítaných tlakových hladin je uvedeno v Příloze. 0

11 Příloha k ČOS 050 Oprava Definice extréních provozních podínek, výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek a sěrodatné odchylky tlaku, výpočet středního tlaku plynů za extréních provozních podínek a celkové sěrodatné odchylky Výpočet střední hodnoty TEPP a celkové sěrodatné odchylky. Úvod V. kapitole Přílohy jsou popsány extréní provozní podínky a výpočet tlaku plynů za extréních provozních podínek (TEPP).. kapitola Přílohy popisuje zkušební plán a statistickou analýzu požadovanou k odhadu celkového rozptylu tlaku (sěrodatné odchylky) pro určení axiálního provozního tlaku (MPT). Popisovaná etoda (viz. kapitola) zahrnuje důležité inforace z několika nezávislých zkoušek a ůže být použita v projektové, výzkuné nebo vývojové etapě nového systéu nebo při zavedení nové koponenty do existujícího systéu, když je k dispozici pouze oezené nožství zkušebních dat. Takové odhady ohou být po získání dalších dostupných dat aktualizovány a ohou být využitelné k provedení úplné zkoušky MPT k dokončení specifikace systéové bezpečnosti. V. kapitole je také zahrnuto krátké vysvětlení statistické filozofie a příslušných úvah, které byly použity k vytvoření etodologie popsané ve. kapitole.. Extréní provozní podínky Extréní provozní podínky jsou takové podínky, ve kterých je dosahováno axiálních tlaků plynu v nábojové kooře a zpravidla k ni dochází při střelbě: při horní teplotě střelby (HTS) 6 (nebo při teplotě, při které jsou dosahovány axiální tlaky); s novou hlavní ve špičce anoálie nějakého balistického jevu; se střelou, která dává nejvyšší tlak; s výetnou náplní při horní ezní tlaku zkoušky prachu (HMTZP)..3 Stanovení tlaku za extréních provozních podínek (TEPP) a) Tlak v nábojové kooře při střelbě se ěří a zaznaenává: při HTS nebo při takové teplotě, při které jsou tlaky axiální; při nejéně dvou nástřelkách; při použití nejéně dvou nových hlavní 7 ve špičce anoálie nějakého balistického jevu, nebo jestliže k něu nedochází, se tlak ěří na začátku první čtvrtiny hlavně s vhodnou korekcí; při použití nejéně dvou sérií prachu, nejlépe při HMTZP nebo s vhodnou opravou. 6 Horní teplota střelby je teplota, které jsou vystaveny objekty zkoušky při střelecké zkoušce za horka. Tato teplota vychází z kliatického pása, které zkoušející stát a uživatelské státy předpovídají, že nastane v nejhorší případě horkého prostředí a že zkoušený objekt této teplotě při používání odolá. 7 Pro inoety se ůže použít jedna upravená hlaveň.

12 Příloha k ČOS 050 Oprava Každá saostatná nástřelka výše uvedených zkoušek usí zahrnovat nejéně pět ran, aby se odhalily ožné trendy a odlehlé výsledky, a ěly by jí předcházet iniálně dvě zahřívací rány. Nová nástřelka je definována tak, že dělo přerušilo střelbu na dobu dostatečnou k vyrovnání teploty hlavně na teplotu okolí a tento požadavek je spojen s nejéně jednou z následujících podínek: (i) jiný den; (ii) nové palebné stanoviště; (iii) zěna okolních podínek. Mělo by být použito co nejvíce nástřelek, děl a sérií prachu, aby se získal velký vzorek a následně nejlepší odhady jak TMPP, tak celkové sěrodatné odchylky. 8 Naěřené tlaky v nábojové kooře jsou opraveny tak, aby dovolily použít střelu, která dává nejvyšší tlak, je-li odlišná od použité střely. Střední hodnota upraveného naěřeného tlaku v nábojové kooře je jeden odhad TEPP. b) Jiný odhad TEPP je vypočítán opravou horního ezního tlaku pro zkoušku prachu na: horní teplotu střelby použití koeficientu teplota-tlak HTS odvozeného ze střelby; střelu, která dává nejvyšší tlak. c) Vyšší ze dvou odhadů provedených, jak je vysvětleno v a) a b) výše, je TEPP, který ůže být použit při výpočtu hrubé eze horní tolerance pro MPT a EMPT ze souhrnu nezávislých zkoušek..4 Statistická filozofie a související úvahy Z důvodu pooci zajistit správný výpočet TEPP a sěrodatné odchylky tlaku, je uvedeno následující krátké vysvětlení pojů..4. Sěrodatná odchylka V toto kontextu je sěrodatná odchylka definována jako celková sěrodatná odchylka opravených tlaků naěřených v nábojové kooře, jak je určeno postupy uvedenýi v bodě..3a)..4. Odhad a použití sěrodatných odchylek odvozených z výběrů. kapitola uvádí vzorce pro získání odhadů sěrodatných odchylek s. Ty lze získat různě: i. sdružování nebo zprůěrování založené na vzorci: s p N s N s... N N N... N s. Použití tohoto vzorce předpokládá, že výběry byly získány ze souborů se stejnou sěrodatnou odchylkou. Když jsou při splnění předcházející podínky všechny střední 8 Celkový počet ran vystřelených ve zkoušce by neěl být enší jak 54.

13 Příloha k ČOS 050 Oprava hodnoty souborů stejné, pak sdružená s p je nestranný odhad společného rozptylu ( v ezích ). Jestliže střední hodnoty souborů jsou různé, sdružená s p stále zůstává nestranný odhade rozptylu, protože neěnné vlivy strannosti nebo náhodné vlivy ezi soubory jsou vyloučeny. Z hlediska bezpečnosti je důležité si všinout, že s s s. ii. seskupování různých výběrů do jednoho velkého výběru: i in p i V toto případě je odhad sěrodatné odchylky s g založen na typické vzorci i j x ij x s g N kde x je celková střední hodnota a N je celkový počet ěření (tj. celkový počet vystřelených ran). Tento vzorec ůže být použit, jestliže jsou ze souborů se stejnýi středníi hodnotai získány různé výběry. V případě, že se význaně odlišují, výsledná s g ůže význaně nadhodnotit v ezích. Seskupování ůže být éně účinné než průěrování, zvláště za účele odhadnutí v ezích..4.3 Výpočet celkové sěrodatné odchylky i j x ij x Protože je obecně strannost (vychýlení) odhadu, lepší odhad N celkové sěrodatné odchylky získáe jako druhou odocninu suy všech koponent výběrových rozptylů. Následující vzorec je postačující pouze pro získání aproxiace prvního řádu celkové sěrodatné odchylky: a b c ax s s s s s, kde s a, s b, s c, s d jsou sěrodatné odchylky od rány k ráně, od série prachu k sérii prachu, od děla k dělu a od nástřelky k nástřelce. d 3

14 Příloha k ČOS 050 Oprava Výpočet středního tlaku za extréních provozních podínek (TEPP) a celkové sěrodatné odchylky. Přístup ke zkoušce Střední TEPP a jeho sěrodatná odchylka jsou v toto přístupu vypočítány s použití dat ze sady nezávislých zkoušek. Výsledky jsou použity k výpočtu axiálního provozního tlaku (MPT).. Výpočet střední hodnoty TEPP Střední hodnota TEPP je vypočítána jako vážený průěr středních hodnot výběrů vybraných zkoušek: x kde N i = rozsah výběru pro zkoušku i, = celkový počet zkoušek, i i i i, i x = střední hodnota výběru TEPP pro zkoušku i. N N x i Musí být zohledněna následující pravidla: Vzhlede k tou, že fyzikální základy dávají předpoklad, aby výběry ohly být brány ze stejného souboru, obvykle ohou být, jak je ukázáno, sloučeny všechny střední hodnoty výběru. Přesto se doporučuje provedení F-testu (Fisher) na rovnost středních hodnot (jako v jednosěrné analýze ANOVA). F-test by ěl být proveden v 5% hladině význanosti. Jestliže jsou kterékoliv výběry shledány jako nekonzistentní, pak nesí být ve vážené průěru použity..3 Výpočet celkové sěrodatné odchylky Sěrodatná odchylka TEPP je vypočítána jako odocnina ze suy rozptylů: Celková standardní odchylka s s s s s, a b c d kde s a, s b, s c, s d jsou sdružené rozptyly od rány k ráně, od série prachu k sérii prachu, od děla k dělu a od nástřelky k nástřelce proěnlivosti TEPP ze sady platných zkoušek. Obvyklý vzorec pro sdružování rozptylů pro jednotlivý paraetr, řekněe od série prachu k sérii prachu, je: s b N b... N N... N b, 4

15 Příloha k ČOS 050 Oprava kde N = počet ěření ze zkoušky, = počet nezávislých zkoušek, b = rozptyl ěření ze zkoušky. b i xij N i N i N ixij xij j j, NiNi tlak j-té rány i-té skupiny. Jsou použity následující předpoklady: i. Odlehlé výsledky byly odstraněny (např. Grubbsovou zkouškou pro jednorozěrný jev a etodou Barnett-Lewis pro dvourozěrný jev. ii. Hoogenity rozptylů by ěly být před sdružení přezkoušeny (např. Bartlettový teste nebo Leveneový teste. iii. Hlavní činitele rozptylů (dělo, nástřelky, série prachu) se podařilo izolovat, tj. neobsahují jiné zdroje variací (např. chybu ěření, vzájené ovlivňování...). iv. Zkoušky jsou nezávislé (např. ta saá hlaveň neůže být použita ve více než jedné zkoušce při oceňování proěnlivosti od děla k dělu). 5

16 Příloha k ČOS 050 Oprava VOLNÁ STRÁNKA 6

17 Příloha k ČOS 050 Oprava Grafické zobrazení Obr. Grafické zobrazení tlaků v hlavni a jejich vzájený vztah 7

18 Příloha k ČOS 050 Oprava Obr. Názvy tlaků v dělostřelecké systéu a jejich vzájený vztah 8

19 Příloha k ČOS 050 Oprava PŘÍKLAD VYPOČÍTANÝCH TYPICKÝCH TLAKOVÝCH HLADIN Tabulka Poř. číslo Název tlaku Označení Hodnota (MPa) Článek číslo Poznáka Konstrukční tlak hlavně KT hlavně Zkušební tlak hlavně ZT hlavně Max = KT hlavně Min = MDT hlavně Tolerance 0,875 sěrodatné odchylky s (poř. č. 9) je příliš alá, aby dovolila úpravu náplně. Z tohoto důvodu je tolerance zvýšena na 8 MPa. 3 Konstrukční tlak střely KT střely Zkušební tlak střely ZT střely Max = KT střely Min = MDT střely Tolerance 0,875 sěrodatné odchylky s (poř. č. 9) je příliš alá, aby dovolila úpravu náplně. Z tohoto důvodu je tolerance zvýšena na 8 Mpa. 5 Konstrukční tlak systéu 6 Maxiální dovolený tlak systéu 7 Extréní axiální provozní tlak (MPT) 8 Maxiální provozní tlak KT systéu Vztažený ke KT střely (poř. č. 3). MDT systéu Vztažený k MDT střely (poř. č. 4). EMPT 408, Z poř. č. 9, 0 a. MPT Z poř. č. 9, 0 a. 9 Celková sěrodatná odchylka s = s a s b s c s d s 5* Příl. Musí být zaznaenána etoda odvození a výpočtu. - aproxiace prvního řádu. kde sěr. odchylka platí: - od rány k ráně - od série prachu k sérii prachu - od děla k dělu - od nástřelky k nástřelce a b c d Tlak za extréních provozních podínek TEPP Z poř. č. 3, 4 a 5. 9

20 Příloha k ČOS 050 Oprava Tabulka (pokračování) Poř. číslo Název tlaku Označení Hodnota (MPa) Článek číslo Poznáka 4,75 x celková sěrodatná odch. 3 x celková sěrodatná odch. 3 Zvýšení tlaku zěnou teploty náplně z C na horní teplotu střelby 4 Vliv hotnosti střely na tlak 5 Horní ezní tlak zkoušky prachu 6 Dolní ezní tlak zkoušky prachu 4,75 x s 3,7 Příl. Z poř. č x s 5 Příl. Z poř. č Příl. HMTZP DMTZP Příl. Rozdíl ezi nejvyšší a nejnižší hotností. Je třeba poznaenat, že v toto příkladě je axiální provozní tlak (MPT) o 4 MPa nižší než axiální dovolený tlak hlavně a o 4 MPa nižší než axiální dovolený tlak střely. Podobně extréní axiální provozní tlak (EMPT) je o více než 3 MPa nižší než KT hlavně a o více než MPa nižší než KT střely. V toto příkladu jsou uvedeny typické hodnoty tlaku zjištěné u 55 dělostřeleckých systéů, jako je FH70. 0

21 Příloha k ČOS 050 Oprava Obr. 3 Teoretický systé číselný příklad použití definovaných názvů tlaků (vytvořeno na základě hlavně 55 houfnice FH70)

22 Příloha k ČOS 050 Oprava Poznáky: a) KT střely ůže být stejný jako KT hlavně (žádoucí), ale na uvedené obrázku byl vzat tlak o 0 MPa nižší. b) Zkušební náplně použité jak pro zkoušky hlavně, tak střely by ěly zabezpečit nejen požadované tlaky, ale také axiální rychlost střely a zrychlení podobně jako v případě horších podínek prostředí (norálně při vyšší teplotě střelby jak hlavně, tak střely). c) Tento početní příklad se zabývá výpočty pro bezpečné úrovně tlaku vztažené k nábojové kooře hlavně. Mohou být požadovány další zkoušky a výpočty k zajištění požadavků na dodržení bezpečného tlaku na dráze střely v hlavni.

23 Příloha 3 k ČOS 050. vydání Oprava 3 Výpočet ipulsu zákluzu systéu poocí epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota Zákluzový ipuls dělového systéu ůžee získat použití následující epirické aproxiace založené na teorii Hugoniota a dalších vytvořených rovnic: ,7 p p c c p c p v f v I, kde c c b e v P f a I = ipuls zákluzu systéu [N.s]; p = hotnost střely [kg]; c = hotnost výetné náplně [kg]; v o = počáteční rychlost střely [.s - ]; f = terodynaická síla prachu [N..kg - ]; P e = tlak prachových plynů na ústí hlavně [N. - ]; v b = obje vývrtu hlavně [ 3 ]; α = kovolu [ 3.kg - ]; γ = poěr specifických tepel prachových plynů.

24 Platnost českého obranného standardu od: 7. května 004 Opravy: Oprava číslo Účinnost od Opravu zapracoval VTÚVM Slavičín Datu zapracování Poznáka Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Ing. Luír Kučera Upozorně ní: Oznáení o českých obranných standardech jsou uveřejňována ěsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou noralizaci, etrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznáení a Věstníku MO. V případě zjištění nesrovnalostí v textu tohoto ČOS zasílejte připoínky na adresu distributora. Rok vydání: 0, obsahuje 6 listů Tisk: Ministerstvo obrany ČR Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, ná. Svobody 47, 60 0 Praha 6 Vydal: Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti NEPRODEJNÉ

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Praha ČOS 10506 (VOLNÁ STRANA) ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Základem pro

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU 3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU Vývrty jsou válcová zkušební tělesa, získaná z konstrukce poocí dobře chlazeného jádrového vrtáku. Vývrty získané jádrový vrtáke jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny

Více

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro

Více

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP

2. Určete optimální pracovní bod a účinnost solárního článku při dané intenzitě osvětlení, stanovte R SH, R SO, FF, MPP FP 5 Měření paraetrů solárních článků Úkoly : 1. Naěřte a poocí počítače graficky znázorněte voltapérovou charakteristiku solárního článku. nalyzujte vliv různé intenzity osvětlení, vliv sklonu solárního

Více

Úvod do elektrických měření I

Úvod do elektrických měření I Úvod do elektrických ěření I Historické střípky První pozorované elektrické jevy byly elektrostatické povahy Proto první elektrické ěřicí přístroje byly založeny právě na elektrostatické principu ezi první

Více

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ

LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD LETECKÉ ZÁMKY S NUCENÝM ODHOZEM PODVĚSŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ

METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU VÝMETNOU NÁPLNÍ Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD METODA ZKOUŠENÍ PEVNOSTI HLAVNÍ STŘELBOU NÁBOJI SE ZESÍLENOU

Více

Laserové scanovací mikrometry

Laserové scanovací mikrometry Laserové scanovací ikroetry Příklady použití Kontinuální ěření skleněných vláken a tenkých drátů běhe výrobního procesu Měření vnějšího průěru válcových obrobků Měření vnějšího průěru a ovality válcových

Více

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY.

DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ A DÉLKY NÁBOJOVÉ KOMORY. Praha 1 VOLNÁ STRANA 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DĚLOVÉ HLAVNĚ. METODY MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮMĚRU HLAVNĚ

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky

DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické požadavky Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD DÝMY K MASKOVÁNÍ BOJOVÉ ČINNOSTI VOJSK AČR Všeobecné technické

Více

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm

ČOS 130509 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. MUNICE RÁŽE 30 173 mm ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 30 173 mm Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího dokumentu: STANAG 4624, Ed. 1

Více

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE Praha Oprava 1 (VOLNÁ STRANA) 2 Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI TANKOVÉ MUNICE

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky C Určení geoetrickýc a yzikálníc paraetrů čočky Úkoly :. Určete poloěry křivosti ploc čočky poocí séroetru. Zěřte tloušťku čočky poocí digitálnío posuvnéo ěřítka 3. Zěřte oniskovou vzdálenost spojné čočky

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ VODOMĚRŮ VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Technické požadavky na uístění vodoěrů (Související závazný předpise jsou Technické požadavky na vnitřní vodovod a na vodovodní přípojky ) Vodovodní přípojka a vodoěrná sestava Vodoěrná sestava je uísťována

Více

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ

ČOS 692001 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY CÍLŮ NEOBRNĚNÁ VOZIDLA, VRTULNÍKY A POLNÍ OPEVNĚNÍ Základem

Více

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 SKUPINA A 1. Zbraně: Vysvětlete postup sestrojení konstrukčního tlaku při návrhu hlavně palné zbraně.

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Pro zjednodušení textu se neuvádí úplný ekvivalent překladu uvedených názvů.

Pro zjednodušení textu se neuvádí úplný ekvivalent překladu uvedených názvů. ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.822.6/.8 Září 1993 Valivá ložiska DYNAMICKÁ ÚNOSNOST A TRVANLIVOST ČSN ISO 281 02 4607 Rolling bearings. Dynamic load ratings and rating life Roulements. Charges dynamiques

Více

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY

KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA U LETECKÉ TECHNIKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KRITÉRIA TLAKOVÉHO DOPLŇOVÁNÍ A ODSÁVÁNÍ LETECKÉHO PALIVA

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 9010 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 9010 2. Typ: Koínový systé HELUZ IZOSTAT DUO 3. Zaýšlené použití / Zaýšľané použitia: pro odvod

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost .1. Relativní atoová a elativní oleklová hotnost Předpoklady: Pedagogická poznáka: Tato a následjící dvě hodiny jso pokse a toch jiné podání pobleatiky. Standadní přístp znaená několik ne zcela půhledných

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ

POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY URČOVÁNÍ STUPNĚ PODOBNOSTI BALISTICKÝCH CHARAKTERISTIK MUNICE PRO NEPŘÍMOU STŘELBU A PŘÍSLUŠNÝCH OPRAV PRVKŮ ZAMÍŘENÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY

Více

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ

VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU PRO DÝCHÁNÍ, PLNICÍ TLAKY, HADICE A SPOJKY PRO DOPLŇOVÁNÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLASTNOSTI PLYNNÉHO A KAPALNÉHO KYSLÍKU

Více

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU

ČOS 108015 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI A V OPERAČNÍM PROSTORU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 108015 IDENTIFIKACE (ROZPOZNÁVÁNÍ) POZEMNÍCH SIL NA BOJIŠTI

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH 7. 9. března 01 01 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 1. ÚVOD V současné době probíhá rozsáhlá odborná diskuze ke spolupůsobení ostní

Více

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce

Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce Číslo SP-2/2015/Ř Úř OSK SOJ 30. června 2015 2 Stanovení požadavků pro výkon služby a stanovení požadavků pro řádný výkon práce K provedení ustanovení 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning

Guide on maintainability of equipment Part 4: Section 8 - Maintenance and maintenance support planning ČESKÁ NORMA MDT 62.002.5:658.51.004.5 Srpen 1994 POKYNY K UDRŽOVATELNOSTI ZAŘÍZENÍ Část 4: Oddíl 8 Plánování údržby a jejího zajištění ČSN IEC 706-4 01 0661 Guide on maintainability of equipment Part 4:

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI

KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD KOMPATIBILITA VELKORÁŽOVÝCH ZBRANÍ A MUNICE POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD leden 2005 KOMPATIBILITA

Více

MUNICE RÁŽE 12,7 mm, PÁSKOVANÁ (NÁBOJ 12,7 x 99 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 12,7 mm, PÁSKOVANÁ (NÁBOJ 12,7 x 99 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 12,7 mm, PÁSKOVANÁ (NÁBOJ 12,7 x 99 mm NATO) Praha VOLNÁ STRANA 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MUNICE RÁŽE 12,7 mm, PÁSKOVANÁ (NÁBOJ 12,7 x 99 mm NATO) Základem pro tvorbu

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie Kinetická teorie plynu, která prní poloině 9.století dokázala úspěšně spojit klasickou fenoenologickou terodynaiku s echanikou, poažuje plyn za soustau

Více

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT

ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT JIŘÍ MILITKÝ, Katedra textilních ateriálů, Technická universita v Liberci, Hálkova 6 461 17 Liberec, e- ail: jiri.iliky@vslib.cz Motto: Všechno není jinak MILAN MELOUN, Katedra

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 5 Šrouby a šroubové spoje For want of a nail the shoe is lost; For want of a shoe the horse is

Více

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 650001 ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD OHROŽENÉ PROSTORY PŘI STŘELBĚ MUNICÍ BEZ KONCOVÉHO NAVEDENÍ NA POZEMNÍ CÍLE

ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD OHROŽENÉ PROSTORY PŘI STŘELBĚ MUNICÍ BEZ KONCOVÉHO NAVEDENÍ NA POZEMNÍ CÍLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD OHROŽENÉ PROSTORY PŘI STŘELBĚ MUNICÍ BEZ KONCOVÉHO NAVEDENÍ NA POZEMNÍ CÍLE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD OHROŽENÉ PROSTORY PŘI STŘELBĚ MUNICÍ BEZ KONCOVÉHO NAVEDENÍ NA

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. II Název: Studiu haronických kitů echanického oscilátoru Pracoval: Lukáš Vejelka stud. skup. FMUZV (73) dne 2.2.23

Více

Regulace a řízení teploty, tlaku hydrauliky a síly u zkušebního lisu

Regulace a řízení teploty, tlaku hydrauliky a síly u zkušebního lisu Regulace a řízení teploty, tlaku hydrauliky a síly u zkušebního lisu Regulation and control of teperature, hydraulic pressure and power of the testing achine Bc. Jaroslav Gajdůšek Diploová práce 00 UTB

Více

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ

ČOS 108009 1. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH RŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SYSTÉM NEUTRALIZACE LASEROVÝCH PRŮZKUMNÝCH PROSTŘEDKŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy

Konstrukční ocelové dílce a jejich sestavy POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ A POSUZOVÁNÍ SHODY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE EN 1090-1 A EN 1090-2 Ing. Zrza Stanislav TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava zrza@tzus.cz T: 595 707 221 M: 734 432 059 CZ05/IB/OT/01 TL

Více

Systém Multi s vysokou účinností

Systém Multi s vysokou účinností Systé Multi s vysokou účinností Snadná údržba a servis Snadná a rychlá instalace venkovních jednotek je nejlepší řešení pro alá pracoviště a obchody. 1. Vnitřní servisní ventil - připojení servisního ventilu

Více

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH

Více

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek). Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

1A Impedance dvojpólu

1A Impedance dvojpólu 1A pedance dvojpólu Cíl úlohy Na praktických příkladech procvičit výpočty odulů a arguentů ipedancí různých dvojpólů. Na základních typech prakticky užívaných obvodů ověřit ěření příou souvislost ezi ipedancí

Více

Návod k úloze Studium Rutherfordova rozptylu na zlaté a hliníkové fólii

Návod k úloze Studium Rutherfordova rozptylu na zlaté a hliníkové fólii Návod k úloze Studiu Rutherfordova rozptylu na zlaté a hliníkové fólii Úvod V této úloze provedee dnes již klasický experient, na jehož základě bylo objeveno atoové jádro. Rutherford navrhl pokus, v něž

Více

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL

ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ A MANIPULACE S KONTEJNERY PRO VOJENSKÝ MATERIÁL Základem

Více

24.4.2013. Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží

24.4.2013. Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží Co je ES, jak byl tvořen a k čemu slouží ES má být nástrojem k řízení rizika expozice nebezpečných chemických látek a směsí na člověka a životní prostředí. Zahrnuje kroky, které se týkají celého životního

Více

13 OSVĚTLOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

13 OSVĚTLOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 OSVĚTLOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZNÍ Ing. Jaroslav Sadský ZÁPADOČSKÁ UNIVRZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1 Úvod Tato práce se zabývá projektování elektrického

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ EN CZ SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ Tria TM NAKLADAČ PRO NIŽŠÍ VÝKONOVOU ŘADU TRAKTORŮ P P 4P 6P 8P N N 4N 6N POLEH Tria: Spolehlivý a překvapivě dostupný. Opravdu spolehlivý, produktivní a ergonoický

Více

N20010, N34010. KLAPKOVÝ POHON BEZ VRATNÉ PRUŽINY 20/34 Nm PRO SPOJITOU REGULACI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE

N20010, N34010. KLAPKOVÝ POHON BEZ VRATNÉ PRUŽINY 20/34 Nm PRO SPOJITOU REGULACI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Přío vázané pohony klapek zajišťují spojitou regulaci pro: vzduchotechnické klapky, jednotky VAV, vzduchotechnické jednotky, větrací klapky, žaluzie a spolehlivou regulaci v aplikacích se vzduchotechnickýi

Více

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm)

ČOS 130023 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže 12,7 mm až 40 mm) (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI A POUŽITELNOSTI KANÓNOVÉ MUNICE (ráže

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek 5.1 Analýza konstrukce 5.1.1 Modelování konstrukce V článku 5.1 jsou uvedeny zásady a aplikační pravidla potřebná pro stanovení výpočetních modelů, které

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Elektronická požární signalizace Základní příručka

Elektronická požární signalizace Základní příručka Elektronická požární signalizace Základní příručka VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Stavba hmoty Popis podstaty elektrických jevů, vyplývajících ze stavby hmoty Stavba hmoty VY_32_INOVACE_04_01_01 Materiál slouží k podpoře výuky předmětu v 1. ročníku oboru Elektronické zpracování informací.

Více

Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment

Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment ČESKÁ NORMA 17.140.20 Březen 1994 Akustika. Deklarované hodnoty emise ČSN ISO 9296 hluku výpočetní a kancelářské techniky 11 657 Acoustics - Declared noise emission values of computer and business equipment

Více

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D

Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Hodnocení vlastností materiálů podle ČSN EN 1990, přílohy D Milan Holický Kloknerův ústav ČVUT v Praze 1. Úvod 2. Kvantil náhodné veličiny 3. Hodnocení jedné veličiny 4. Hodnocení modelu 5. Příklady -

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc.

O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc. O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY RNDr. Josef Keder, CSc. Zadání úlohy V souladu s požadavkem zadavatele (MŽP) bude zpracována metodika, umožňující oprostit průměrné

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI

TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI TECHNICKÁ ZPRÁVA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY FOTBALOVÉ A SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ AREÁLU POD PLACHTAMI Stavba Díl Stupeň Investor Lískovec : Fotbalové a softballové hřiště areálu Pod Plachtai : D.1.2 Stavebně

Více

1.2.5 2. Newtonův zákon I

1.2.5 2. Newtonův zákon I 15 Newtonův zákon I Předpoklady: 104 Z inulé hodiny víe, že neexistuje příý vztah (typu příé nebo nepříé úěrnosti) ezi rychlostí a silou hledáe jinou veličinu popisující pohyb, která je navázána na sílu

Více

Systémy finančních toků a jejich využití v praxi

Systémy finančních toků a jejich využití v praxi UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Systéy finančních toků a jejich využití v praxi Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více