VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 TEXTOVÁ ČÁST Zpracoval: Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy Zpracována: dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů Schválena: Školskou radou Zveřejněno na: informační tabule ve vestibulu školy Počet příloh: 2

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Sídlo: E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem, Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Kontakty: Telefon ; Fax Web Základní škola je součástí vzdělávací soustavy, do sítě škol byla zařazena rozhodnutím č. j /293/ZŠ ze dne s účinností od Do školského rejstříku je škola zapsána od rozhodnutím MŠMT č. j / Škola sdružuje: a) základní školu s kapacitou 720 žáků, b) školní družinu s kapacitou 200 dětí, c) školní jídelnu s kapacitou 700 obědů. 1.2 Vedení školy a) Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy b) Mgr. Šárka Mikulášková, statutární zástupkyně ředitele školy c) Mgr. Martina Crháková, zástupce ředitele školy pro ŠVP a provoz d) Vladimíra Kohoutová, vedoucí školní družiny e) Petr Kurfürst, vedoucí školní jídelny 1.3 Základní škola Od získala škola právní subjektivitu, a to dle zřizovací listiny ze dne a jejích změn ze dne Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole 28 tří a k celkem 683 žáků, 378 na 1. stupni a 305 na 2. stupni. V ročníku se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola brána života. Výuka cizího jazyka je zařazena od 1. ročníku (1 vyučovací hodina týdně). Tito žáci jsou od 6. Ročníku rozděleni dle zájmu a schopností do jazykových a nejazykových tříd. Jazykové třídy začínají s druhým jazykem od 6. ročníku a nejazykové třídy od 8. ročníku. I v nejazykových třídách je však posílena výuka cizího jazyka. 2

3 1.4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole působili tito zaměstnanci: a) pedagogičtí pracovníci učitelé: 18 na I. stupni, 25 na II. stupni, b) pedagogičtí pracovníci vychovatelky ŠD: 8 zaměstnanců, c) asistenti pedagoga: 4 zaměstnanci (z toho 2 zároveň vychovatelky ŠD), d) školní jídelna vedoucí, hlavní kuchařka + kuchařky: 7 zaměstnanců, e) provozní zaměstnanci uklízečky + školník: 7 zaměstnanců, f) technicko-hospodářští zaměstnanci hlavní účetní + mzdová účetní - tajemnice: 2 zaměstnanci. Celkem na škole působilo 69 zaměstnanců. Na škole působili od září 2013 mezi 43 pedagogickými pracovníky učiteli 4 důchodci. Mezi staršími pedagogy jsou kvalitní odborníci, kteří jsou nápomocni mladým kolegům a jsou pro školu přínosem. Průměrný věk v pedagogickém sboru je 41 let. V pedagogickém sboru působilo 8 mužů. VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU Věk Počet učitelů a více Školská rada Školská rada byla zvolena a jmenována dle zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168. Školská rada pracuje ve složení , tedy celkem 6 členů. Od , doplněná Mgr. Alena Diusová učitelka I. stupně (předseda školské rady) Mgr. Šárka Ponížilová učitelka II. stupně Mgr. Helena Kubcová zástupce zřizovatele Bc. Liana Wagnerová zástupce zřizovatele Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. zástupce rodičů Petra Kohoutová zástupce rodičů 3

4 Školská rada měla ve školním roce 2013/2014 dle plánu schůzek 2 jednání. Byla schválena výroční zpráva za školní rok 2012/2013, dodatky ke školnímu řádu a ŠVP ZV. Školská rada se seznámila s personálními změnami ve škole, řešila další záměry školy v oblasti zkvalitňování výuky, dopravní problematiku v okolí školy, technické a stavební úpravy, seznámila se s řadou nových projektů, do kterých škola vstoupila. 1.6 Spolupráce s rodičovskou veřejností Školní rada, kterou tvoří zástupci zákonných zástupců žáků z jednotlivých tříd, se sešla 2x za školní rok a členové školní rady následně informovali rodiče o svých jednáních na třídních schůzkách. Ze svého rozpočtu poskytlo Sdružení rodičů příspěvek na jazykový kurz v Anglii, LVVZ a snowboardingový kurz, školy v přírodě, sportovně-jazykový kurz v italském Caorle. Pro úspěšné žáky školy byly zakoupeny knižní poukázky a každá třída získala příspěvek na třídní výlet ve výši Kč dle počtu žáků ve třídě. Byl poskytnut také příspěvek na pronájem sálu na slavnostní vyřazení 9. ročníku a budování odpočinkových zón. Finanční dary jsou evidovány na účtu Sdružení rodičů. 2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Výsledky vzdělávání a výchovy byly i ve školním roce 2012/2013 velmi dobré. Na střední školy a gymnázia odešlo 68 žáků. Z toho největší počet žáků, tj. 43 (63 %) na gymnázia, ostatní žáci na SOŠ a SPŠ. Na víceletá gymnázia bylo z 5. ročníku přijato 9 žáků. Celkový prospěch na škole je na velmi dobré úrovni. Vyznamenání mělo v 1. pololetí na 1. stupni 317 žáků (85 %), 1 žák neprospěl. Na 2. stupni mělo vyznamenání 136 žáků (45,5 %), 4 žáci neprospěli. Ve 2. pololetí mělo vyznamenání na 1. stupni 324 žáků (86,4 %), 1 žák neprospěl, na 2. stupni mělo vyznamenání 122 žáků (41 %), 2 žáci neprospěli. Výchovná opatření byla použita v případech hrubého porušování školního řádu. Druhý stupeň z chování byl udělen v 1. pololetí 5 žákům 2. stupně, ve 2. pololetí 4 žákům. Jednomu žákovi byl udělen 3. stupeň z chování. Výsledky našich žáků v různých soutěžích a olympiádách jsou rovněž potěšitelné, a to nejen ve vědomostních a uměleckých, ale také ve sportovních soutěžích. V okresních kolech stojí za pozornost 1. místa v Pythágoriádě, fyzikální olympiádě, soutěži Mladý cyklista (v obou kategoriích), soutěži Všeználek (ve dvou kategoriích), v soutěži Literární Ústí, výtvarných soutěžích Naše město a Domácí násilí (ve spolupráci s PČR). Dále potom ve stolním tenise, soutěži Střekovská laťka, sportovní gymnastice, basketbalu, 4

5 minivolejbalu. Vedle toho dosáhli žáci celé řady dalších umístění na předních místech ve všech typech soutěží. V krajských kolech je třeba zmínit 2. místo na olympiádě francouzského jazyka, 1. místa v obou kategoriích v soutěži Mladý cyklista, 1. místa v soutěži družstev ve sportovní gymnastice a basketbalu, žáci dosáhli i řady dalších významných úspěchů v krajských kolech, viz příloha č. 1. Velmi potěšující je také 1. místo v anglické konverzaci v krajské soutěži škol s rozšířenou výukou jazyků. V celostátních kolech nelze opomenout soutěž z oblasti výuky angličtiny Sing a song, kde jsme získali 2. místo, 8. místo v soutěži Mladý cyklista a 9. místo ve sportovní gymnastice. Výsledky soutěží ve školním roce 2013/ příloha č. 1 Výsledky testování žáků vyplývající ze zprávy z šetření ICILS, která obsahuje výsledky naší školy v kontextu ostatních zapojených škol v České republice, jsou ve srovnání s ostatními ZŠ vysoce nadprůměrné a v některých ukazatelích lepší než průměr víceletých gymnázií. Testování bylo zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků, a to v oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Vedle naší školy se do něj zapojilo dalších 169 základních škol a víceletých gymnázií. Do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 bylo zařazeno 93 dětí, které byly rozděleny do 4 tříd. Učební osnovy byly ve všech třídách splněny. 3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 3.1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání (ŠVP ZV) Vyučovalo se podle ŠVP ZV Škola brána života, ten je zaměřen na výuku cizích jazyků a navazuje tak na tradici školy s rozšířenou výukou jazyků. Výuka cizího jazyka je zde zařazena od 1. ročníku (1 vyučovací hodina týdně). Žáci jsou rozděleni od 6. ročníku dle zájmu a schopností do jazykových a nejazykových tříd. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyka je zařazena výuka 2. cizího jazyka od 6. ročníku, v nejazykových třídách od 8. ročníku. Obecná část ŠVP ZV je zveřejněna na internetových stránkách školy, kompletní ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy. 3.2 Specifické poruchy učení Zásadní pozornost byla věnována dětem se specifickými poruchami učení. Úspěšně probíhala jejich integrace. Individuální péče jim byla věnována nejen při 5

6 vyučování, ale také při ambulantní nápravě. S dětmi pracovali učitelé s požadovaným vzděláním ve speciálně upravené učebně. Učitelé se v průběhu roku dále vzdělávali i v této oblasti. Na prvním stupni bylo integrováno 25 žáků, na stupni druhém 44 žáků. V rámci zájmového kroužku umožnila škola dětem s řečovými vadami logopedickou péči pod vedením Mgr. Hany Kořenské. Práci se žáky s mimořádnými vzdělávacími potřebami koordinovaly výchovné poradkyně Mgr. Markéta Vlčková pro 1. stupeň a Mgr. Markéta Piherová pro 2. stupeň. 3.3 Rizikové projevy chování Koordinátorem primární prevence byl Mgr. Stanislav Oplt, DiS. Činnost v této oblasti vycházela z minimálního preventivního programu vytvořeného v souladu s dokumenty MŠMT k prevenci rizikových projevů chování. V rámci prevence rizikových projevů chování byla nadále rozvíjena spolupráce s Městskou policií města Ústí nad Labem a odborem sociálně právní ochrany dětí. Na škole se uskutečnily v rámci projektu zvyšování právního vědomí mládeže besedy na téma Kriminalita mládeže a Šikana, a to v 8. a 9. ročníku. Na 1. stupni proběhly v 1. a 2. ročníku besedy týkající se vztahů ve třídě a dopravní výchovy. Vztahy mezi spolužáky ve třídách 1. stupně pomohly zlepšit také školy v přírodě realizované v období od dubna do června: pro ročník v Hotelu Kovošrot v Kytlici, pro 1. ročník v Poslově Mlýně a pro 2. ročník v Chřibské. Celkem vyjelo na školu v přírodě 254 žáků 1. stupně. Škola pokračovala v tomto roce již samostatně v projektu Řešení vrstevnických vztahů, který byl započat ve spolupráci s MŠMT a Policií ČR. Garantem projektu je koordinátor primární prevence Mgr. Stanislav Oplt, DiS. Smyslem projektu je vyškolení týmu žáků, kteří ve škole působí jako preventisté a řeší problémy mezi žáky. Během září 2013 bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu zaměřeného na prevenci rizikových projevů chování a zdravého životního stylu a řešícího rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole s názvem P.-E.-S. (prevence-empatie-sport). Projekt je realizován formou třídenních výjezdů žáků ročníku mimo město. Výjezdy probíhají po ročnících. V tomto roce jsme opět využili areál v Poslově Mlýně. Projekt P.-E.-S. (prevence-empatie-sport) zahájila naše škola v roce 2009 a je průběžně upravován a obohacován o nové aktivity. Mezi žáky je projekt velmi oblíben, o čemž svědčí velmi vysoká účast celkem 247 žáků 5. až 8. ročníku. 3.4 Školní knihovna Školní knihovna byla pro žáky otevřena dvakrát týdně. K dispozici bylo 3966 svazků. 3.5 Dětský školní parlament 6

7 Dětský školní parlament sdružuje zástupce tříd ročníku. Na pravidelná jednání (1 x za 14 dní) dochází vždy zástupce vedení školy. Předmětem jednání jsou připomínky k provozu školy, náměty na činnosti v rámci školy, školní časopis, chování žáků, vztahy ve třídě apod. Školní parlament organizoval nebo se podílel na těchto akcích: Mikuláš pro žáky 1. stupně a partnerské MŠ, slavnostní vyřazení 9. ročníku, školní časopis, vánoční trhy, den otevřených dveří, zápis do 1. tříd. Na školní parlament dohlížela zástupkyně ředitele školy Mgr. Martina Crháková. 3.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci vzdělávání byl již v minulém roce dosažen dlouhodobý cíl školy dosáhnout plné odborné kvalifikovanosti. Proběhla řada školení v souvislosti s nabídkou nového typu písma Comenia Script. Učitelé se vzdělávali v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání jsme zaměřili nejen na žáky se zdravotním postižením, ale i na žáky nadané. Jeden pedagog dostudoval studium pro logopedické asistenty. Koordinátor primární prevence úspěšně dokončil studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. V uplynulém školním roce se DVPP zúčastnilo 121 pedagogických pracovníků, 15 pedagogů se nezúčastnilo žádné akce. Celkem na DVPP bylo ze státního rozpočtu a provozního rozpočtu školy použito Kč , Projekty, zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Naše spolupráce s Lessing-gymnázium Döbeln (SRN) zahájená ve školním roce úspěšně pokračovala. Naši žáci vystoupili na školním koncertu v Döbeln. Během školního roku proběhlo několik setkání pedagogů a vedení obou škol. Ve spolupráci s partnerskou školou Lessing-gymnázium Döbeln jsme realizovali projekt Fungování demokracie v sousední zemi z pohledu českých a německých žáků. Projekt byl finančně podpořen z Českoněmeckého fondu budoucnosti částkou Kč ,--. V průběhu září bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu řešící rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole. Projekt je řešen třídenními výjezdy žáků ročníku mimo město. 7

8 "Ukliďme si svět" ekologický projekt, který spočívá v tom, že žáci sbírají nefunkční elektrozařízení (vysloužilé elektrospotřebiče), pokračoval i v tomto školním roce a přinesl škole také finanční prospěch. Projekt Vědění hrou souvisel s interaktivní výukou ve třídách 4. B a 1. A a byl podpořen z Nadace ČEZ částkou Kč ,--. Program ověřování Pohyb a výživa zaměřený na zdravý životní styl je určen pro 1. stupeň ZŠ. Naše škola byla vybrána mezi 30 škol v ČR. Program je podporován MŠMT a jeho výsledky by měly být aplikovány do školních vzdělávacích programů. V období letních prázdnin škola ve spolupráci s česko-saským spolkem Kontakt 97 rovněž pravidelně organizuje letní pobyty české a německé mládeže na území SRN. V červenci 2014 byl realizován 14denní pobyt zaměřený na poznávání zajímavostí a kultury sousední země. Žáci si prohlubují jazykové znalosti v německém a anglickém jazyce. Výjezdy jsou dotovány německým partnerem. Jsme partnery v projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání podporovaného z EU, jehož nositelem je SPŠ strojní. Jsme partnery v projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání podporovaného z EU, jehož nositelem je Gymnázium Dr. Šmejkala. 4. MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 4.1 Mimoškolní akce Jazykový kurz angličtiny proběhl ve Velké Británii York v termínu Zúčastnilo se ho 46 žáků 2. stupně. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách. Vztahy mezi spolužáky ve třídách 1. stupně pomohly zlepšit také školy v přírodě realizované v období od dubna do června: pro ročník v Hotelu Kovošrot v Kytlici, pro 1. ročník v Poslově Mlýně a pro 2. ročník v Chřibské. Na školu v přírodě vyjelo celkem 245 žáků 1. stupně. Lyžařský výcvik pro 7. ročník, doplněný o konverzaci v Aj a Nj, se uskutečnil v Saydě (SRN) společně s německou skupinou žáků, a to v termínu Zúčastnilo se ho 32 žáků. Kurz byl finančně podpořen německým partnerem. Snowboardingový kurz pro žáky 8. ročníku (doplněn žáky 9. ročníku) proběhl v termínu v Dolním Dvoře, hotelu U Zvonu. Zúčastnilo se ho 21 žáků. Frekventanty kurzu tvořili převážně začátečníci. Všichni účastníci kurzu zvládli základní úroveň jízdy na snowboardu. 8

9 Sportovně jazykový kurz pro 6. ročník v italském Caorle proběhl již tradičně v hotelu Gabriel v termínu Sportovní aktivity zde opět doplňovala konverzace v anglickém a německém jazyce. Zúčastnilo se ho 43 žáků ze 6. ročníku doplněných několika zájemci z 8. a 9. ročníku. Během září 2013 bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu řešící rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole s názvem P.-E.-S. (prevenceempatie-sport). Projekt je řešen třídenními výjezdy žáků ročníku mimo město. Výjezdy jsou realizovány po ročnících. V tomto roce jsme opět využili areál v Poslově Mlýně. Projekt P.-E.-S. (prevence-empatie-sport) naše škola zahájila v roce 2009 a je průběžně upravován a obohacován o nové aktivity. Mezi žáky je projekt velmi oblíben, o čemž svědčí celková účast 247 žáků z ročníku. Vedle výše uvedených tradičních větších akcí byla na škole ve všech ročnících realizována řada výletů a exkurzí doplňujících výuku. 4.2 Školní družina Ve školní družině bylo umístěno 200 dětí v 8 odděleních. Každé oddělení ŠD mělo samostatnou učebnu. Školní družina využívala ke své činnosti školní přírodní a sportovní areál, tělocvičny, počítačové učebny a další prostory školy. Ranní družina fungovala od 6,00 hodin, provoz odpolední družiny končil v 17,00 hodin. Vychovatelky organizovaly činnost v souladu s plánem školní družiny, uplatňovaly individuální přístup k dětem s SPU. Školní družina organizovala také doplňkové akce, každý měsíc poznávací výlety. Vybavení ŠD pomůckami bylo obnovováno jak z rozpočtu školy, tak za finanční podpory Sdružení rodičů a sponzorů. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků je o školní družinu větší zájem, než je škola schopna uspokojit. Důvodem je nedostatek prostor. Uspokojeny byly požadavky pro žáky ročníku a většinu žáků 3. ročníku. Škola není schopna vlastními silami dále navýšit kapacitu školní družiny. 4.3 Zájmové kroužky Pedagogičtí pracovníci vedou v odpoledních hodinách zájmové kroužky přímo v prostorách školy. Ve školním roce 2013/2014 jich bylo otevřeno 30. V rámci hlavní činnosti probíhaly kroužky ambulantní nápravy a logopedie. Tyto kroužky byly pro žáky zdarma a učitelé vedoucí kroužků byli odměňováni v rámci hlavní činnosti. Další kroužky uskutečňované v rámci doplňkové činnosti byly hrazeny dle nákladů částkou od Kč 50,-- do Kč 100,-- za měsíc, učitelé vedoucí kroužků byli odměňováni z doplňkové činnosti. Od října fungoval opět výtvarný kroužek pro předškoláky, který byl pro školu nejen finančním přínosem, ale přivedl do školy nové žáky. 9

10 Na škole pracovaly také kroužky vedené jinými subjekty, kterým škola poskytla za úplatu prostory k činnosti (např. kroužek pro děti od 2 let Ostrov objevů ). Přehled zájmových kroužků - Příloha č Sportovní a přírodní areál školy Ve sportovním areálu byla v rámci hodin tělesné výchovy hojně využívány atletická dráha a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Během školního roku proběhlo v areálu okresní a krajské kolo v přespolním běhu, speciální hasičská olympiáda a řada školních akcí. Pro žáky i veřejnost byl v odpoledních hodinách (15,30 17, 30) bezplatně přístupný sportovní areál školy, a to v období od května do června Dozor zajišťovali zaměstnanci školy. 4.5 Oblast public relations Pro budoucí klienty pořádala škola od 9,30 do 18,00 hodin den otevřených dveří. Předškoláci si mohli prohlédnout školu jak v doprovodu rodičů, tak i se svou třídou z MŠ. Žáci 9. ročníku pro ně pod vedením učitelů přichystali chemickou show. Děti mohly navštívit 1. třídy a vyzkoušet si školní výuku, práci s interaktivní tabulí apod. Pro rodiče a příznivce školy byly uspořádány tradiční akce Vánoce ve škole, Eliščino hudební jaro, vánoční florbalový turnaj, a to opět s aktivní účastí žáků, kteří se podíleli na přípravě akcí, moderování atd. Pro partnerské MŠ byly uspořádány mikulášské besídky. Na jejich přípravě a realizaci se podíleli žáci 8. a 9. ročníku. Škola z finanční sbírky mezi dětmi a personálem podporuje od roku 2005 v rámci projektu Adopce na dálku Anila Kumara, chlapce z Indie. Částkou Kč 4 900,-- ročně mu hradí vzdělání. Ve školním roce 2013/2014 jsme z příspěvku dětí a zaměstnanců pokračovali také v adopci zvířete vydry malé v ZOO Ústí nad Labem, jejímiž patrony jsme od roku 2006 a ročně na ni přispíváme částkou Kč 3000,--. Na škole dále fungovalo informační středisko Nakladatelství FRAUS pro Ústecký kraj. Proběhla zde řada seminářů a navštěvovali jej zájemci o produkty nakladatelství FRAUS. Škola nadále rozvíjela spolupráci s Lessing-gymnázium Döbeln, které je naší partnerskou školou. 10

11 5. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Ve škole byly provedeny následující kontroly: 1) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a dle 3 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole v platném znění. Objekt: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA Kontrolou byly zjištěny nedostatky: nevyhovující stav šatny pro zaměstnance nedostatky byly odstraněny. 2) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb.v platném znění Kontrolou byly zjištěny nedostatky: Na WC v pavilonu U1 chyběl toaletní papír a mýdlo v dávkovači v průběhu kontroly bylo vybavení okamžitě doplněno. 3) Magistrát města Ústí nad Labem finanční odbor Finanční kontrola za období Závěr: nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 4) KHS Ústí nad Labem Kontrola byla zaměřena na hodnocení jídelního lístku za měsíc září. Závěr: Dodržování správné výživy, bez závad. 5) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Závěr: Nedostatky z kontroly byly odstraněny. 11

12 6) HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE Tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Opatření: Dopracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, Provádět pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, Označit hlavní vypínač el. proudu a hlavní uzávěry vody a páry. 7) Magistrát města Ústí nad Labem Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Finanční kontrola za 1. pololetí 2013 Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky 6. ÚDRŽBA A OPRAVY NA ŠKOLE V průběhu školního roku 2013/2014 byla provedena v areálu školy řada oprav: průběžná oprava dlažby na chodbách průběžná oprava podlah v učebnách průběžné zasklívání rozbitých oken a dveří průběžné opravy topení v pavilonu U1, U2, MVD, CF a ve školní kuchyni malování některých tříd, odborných učeben, toalet a chodeb opravy počítačů, tiskáren, kopírovacích strojů atd. oprava osvětlení na toaletách pavilonu U1 a U2 oprava osvětlení na chodbě pavilonu MVD 1. patro oprava sportovního nářadí v tělocvičnách oprava tabulí a povrchu tabulí oprava zařízení ve školní kuchyni (el. pánve, konvektomat, chladicí box a vitrína, škrabky) oprava mycího stroje oprava topného čerpadla Z prostředků poskytnutých zřizovatelem nad rámec provozního rozpočtu: oprava 4 ks sociálních zařízení v pavilonu U1 oprava 4 ks sociálních zařízení v pavilonu U2 oprava oken 40 ks výměnným způsobem za plastová v pavilonu U2 oprava 3 ks prosklených stěn výměnným způsobem v pavilonu U2 a S 12

13 7. POŘÍZENÍ MAJETKU A UČEBNÍCH POMŮCEK V průběhu školního roku byl pořízen majetek a učební pomůcky jak z rozpočtu obce, tak i ze státního rozpočtu, ale i z účelových prostředků a darů. Z provozních prostředků byl pořízen tento majetek: stravovací systém včetně software objednání internetem server včetně programu 2 ks pojízdné vodní lázně 2 ks tiskáren Brother sportovní videokamera, stativ 4 ks varných konvic, 2 ks termosek hry pro výuku a do školní družiny školní nábytek pro 1. ročníky (žákovské židle a stoly) embosovací šablony míče a různé hry do ŠD 8 ks sušičů rukou PC TP Net ometač pavučin s teleskopickou tyčí kancelářská židle 2 ks koberce do kabinetu 3 ks textilních rohoží 2 ks úklidových vozíků s mopem, 4 ks vysavačů tiskárna Bizhub úhlová bruska, schůdky, parní čistič Škole byl darován tento majetek: televizor LG pojízdná tabule tiskárna HP Laser Jet počítač Lenovo 40 ks počítačů Dewarova nádoba 2 ks interaktivních tabulí včetně příslušenství, a to z finančního daru Nadace ČEZ paravány do prostoru z projektu Demokracie v sousední zemi nábytková stěna převod od zřizovatele Ze státního rozpočtu byly pořízeny tyto učební pomůcky: 9 ks radiomagnetofonů 1 dataprojektor Beng míče, míčky, florbalové hokejky 2x software SMART 8 ks výukových programů 15 ks nůžek na plech UP pro výuku v 1. ročníku UP pro výuku na 1. stupni UP pro výuku přírodopisu, matematiky 13

14 různé UP pro výuku TV stojan na noty 2 ks kláves Yamaha deskové hry pro ambulantní nápravu UP pro výuku cizinců 4 ks loutkových divadel 3 ks kuličkových počítadel UP pro výuku jazyků V rámci projektu ESF Škola 3. tisíciletí byly pořízeny tyto učební pomůcky: 2 ks dataprojektoru Beng vizualizér. 8. PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNANCE Z FKSP jsou zaměstnancům poskytovány: příspěvek na penzijní pojištění Kč 100,-- měsíčně na zaměstnance; celkem bylo za školní rok poskytnuto Kč ,-- příspěvek na oběd Kč 10,--; za školní rok bylo zaměstnancům přispěno Kč částkou ,-- vitamíny byly poskytnuty v celkové výši Kč 8.539,-- za školní rok příspěvek na kulturu a sport činí za školní rok Kč 4.521,-- peněžní dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do starobního důchodu činily za školní rok Kč ,-- celkem bylo z FKSP vyčerpáno Kč , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nepůsobí odborová organizace. K zajištění svých práv si zaměstnanci zvolili RADU ZAMĚSTNANCŮ. Rada zaměstnanců má 9 členů. 9. PODMÍNKY PRO ŽÁKY v dostatečné míře je zajišťován pitný režim k dispozici je 5 nápojových automatů včetně teplých nápojů čaj, kakao 2 automaty na mléčné výrobky fungující na tzv. mléčné kreditky; škola setrvává v projektu OVOCE DO ŠKOL a realizuje jej prostřednictvím firmy COME, s.r.o. přímým výdejem ovoce dětem 1. stupně nabídka 37 zájmových kroužků v prostorách školy; možnost vyžití v přírodním a sportovním areálu školy v odpoledních hodinách; pravidelné akce pro děti a rodiče Vánoce ve škole, pořad Eliščino hudební jaro, sportovní olympiády, Kouzelnické odpoledne pro žáky, rodiče, učitele a příznivce školy 14

15 lyžařský kurz, snowboardingový kurz, sportovně-jazykový kurz v italském Caorle, jazykový kurz v Anglii, školy v přírodě projekt P-E-S (prevence empatie sport) pro žáky ročníku projekt Jsme jedna parta pro žáky 9. ročníku slavnostní vyřazení absolventů pravidelné páteční či sobotní výlety školní družiny pro děti 1. st. 10. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Za rok 2013 byly dosaženy tyto výsledky hospodaření: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé náklady činily Kč ,-- a byly vyčerpány, hospodářský výsledek byl vyrovnaný = nulový. V červnu 2011 byl zahájen projekt financovaný ESF EU peníze školám Škola 3. tisíciletí. V rámci tohoto projektu byly v roce 2013 vyčerpány prostředky ve výši Kč ,--. Dále byla částečně vyčerpána účelová dotace poskytnutá nadačním fondem ve výši Kč ,-- na projekt Demokracie v sousedních zemích. Zřizovatelem byly poskytnuty prostředky na školní potřeby prvňáčků v celkové výši Kč ,--, tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Zřizovatelem byly pokryty náklady vzniklé v době povodní v částce Kč ,48. Jednalo se o ubytování a stravování postižených obyvatel. Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na provozní náklady činily Kč ,--. Hospodaření včetně zapojení doplňkové činnosti skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. V doplňkové činnosti byl vykázán zisk Kč ,69, ten byl v plné výši zapojen do hlavní činnosti. Hospodářský výsledek byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 zpracoval a předkládá: Mgr. Bc. Martin Alinče ředitel školy V Ústí nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 TEXTOVÁ ČÁST Zpracoval: Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy Zpracována: dle zákona 561/2004 Sb. a

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola

Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Příloha č. 1 ŠVP ZV ZŠ Lidická - Š:schkola Obsah přílohy 1.) změna ve 4. kapitole Učební plán, vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět cizí jazyk 2.) změna ve 4. kapitole Učební plán, předmět

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více