VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 TEXTOVÁ ČÁST Zpracoval: Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy Zpracována: dle zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů Schválena: Školskou radou Zveřejněno na: informační tabule ve vestibulu školy Počet příloh: 2

2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace Sídlo: E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem, Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem Kontakty: Telefon ; Fax Web Základní škola je součástí vzdělávací soustavy, do sítě škol byla zařazena rozhodnutím č. j /293/ZŠ ze dne s účinností od Do školského rejstříku je škola zapsána od rozhodnutím MŠMT č. j / Škola sdružuje: a) základní školu s kapacitou 720 žáků, b) školní družinu s kapacitou 200 dětí, c) školní jídelnu s kapacitou 700 obědů. 1.2 Vedení školy a) Mgr. Bc. Martin Alinče, ředitel školy b) Mgr. Šárka Mikulášková, statutární zástupkyně ředitele školy c) Mgr. Martina Crháková, zástupce ředitele školy pro ŠVP a provoz d) Vladimíra Kohoutová, vedoucí školní družiny e) Petr Kurfürst, vedoucí školní jídelny 1.3 Základní škola Od získala škola právní subjektivitu, a to dle zřizovací listiny ze dne a jejích změn ze dne Ve školním roce 2013/2014 bylo ve škole 28 tří a k celkem 683 žáků, 378 na 1. stupni a 305 na 2. stupni. V ročníku se vyučovalo podle ŠVP ZV Škola brána života. Výuka cizího jazyka je zařazena od 1. ročníku (1 vyučovací hodina týdně). Tito žáci jsou od 6. Ročníku rozděleni dle zájmu a schopností do jazykových a nejazykových tříd. Jazykové třídy začínají s druhým jazykem od 6. ročníku a nejazykové třídy od 8. ročníku. I v nejazykových třídách je však posílena výuka cizího jazyka. 2

3 1.4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole působili tito zaměstnanci: a) pedagogičtí pracovníci učitelé: 18 na I. stupni, 25 na II. stupni, b) pedagogičtí pracovníci vychovatelky ŠD: 8 zaměstnanců, c) asistenti pedagoga: 4 zaměstnanci (z toho 2 zároveň vychovatelky ŠD), d) školní jídelna vedoucí, hlavní kuchařka + kuchařky: 7 zaměstnanců, e) provozní zaměstnanci uklízečky + školník: 7 zaměstnanců, f) technicko-hospodářští zaměstnanci hlavní účetní + mzdová účetní - tajemnice: 2 zaměstnanci. Celkem na škole působilo 69 zaměstnanců. Na škole působili od září 2013 mezi 43 pedagogickými pracovníky učiteli 4 důchodci. Mezi staršími pedagogy jsou kvalitní odborníci, kteří jsou nápomocni mladým kolegům a jsou pro školu přínosem. Průměrný věk v pedagogickém sboru je 41 let. V pedagogickém sboru působilo 8 mužů. VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU Věk Počet učitelů a více Školská rada Školská rada byla zvolena a jmenována dle zákona č. 561/2004 Sb., 167 a 168. Školská rada pracuje ve složení , tedy celkem 6 členů. Od , doplněná Mgr. Alena Diusová učitelka I. stupně (předseda školské rady) Mgr. Šárka Ponížilová učitelka II. stupně Mgr. Helena Kubcová zástupce zřizovatele Bc. Liana Wagnerová zástupce zřizovatele Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. zástupce rodičů Petra Kohoutová zástupce rodičů 3

4 Školská rada měla ve školním roce 2013/2014 dle plánu schůzek 2 jednání. Byla schválena výroční zpráva za školní rok 2012/2013, dodatky ke školnímu řádu a ŠVP ZV. Školská rada se seznámila s personálními změnami ve škole, řešila další záměry školy v oblasti zkvalitňování výuky, dopravní problematiku v okolí školy, technické a stavební úpravy, seznámila se s řadou nových projektů, do kterých škola vstoupila. 1.6 Spolupráce s rodičovskou veřejností Školní rada, kterou tvoří zástupci zákonných zástupců žáků z jednotlivých tříd, se sešla 2x za školní rok a členové školní rady následně informovali rodiče o svých jednáních na třídních schůzkách. Ze svého rozpočtu poskytlo Sdružení rodičů příspěvek na jazykový kurz v Anglii, LVVZ a snowboardingový kurz, školy v přírodě, sportovně-jazykový kurz v italském Caorle. Pro úspěšné žáky školy byly zakoupeny knižní poukázky a každá třída získala příspěvek na třídní výlet ve výši Kč dle počtu žáků ve třídě. Byl poskytnut také příspěvek na pronájem sálu na slavnostní vyřazení 9. ročníku a budování odpočinkových zón. Finanční dary jsou evidovány na účtu Sdružení rodičů. 2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Výsledky vzdělávání a výchovy byly i ve školním roce 2012/2013 velmi dobré. Na střední školy a gymnázia odešlo 68 žáků. Z toho největší počet žáků, tj. 43 (63 %) na gymnázia, ostatní žáci na SOŠ a SPŠ. Na víceletá gymnázia bylo z 5. ročníku přijato 9 žáků. Celkový prospěch na škole je na velmi dobré úrovni. Vyznamenání mělo v 1. pololetí na 1. stupni 317 žáků (85 %), 1 žák neprospěl. Na 2. stupni mělo vyznamenání 136 žáků (45,5 %), 4 žáci neprospěli. Ve 2. pololetí mělo vyznamenání na 1. stupni 324 žáků (86,4 %), 1 žák neprospěl, na 2. stupni mělo vyznamenání 122 žáků (41 %), 2 žáci neprospěli. Výchovná opatření byla použita v případech hrubého porušování školního řádu. Druhý stupeň z chování byl udělen v 1. pololetí 5 žákům 2. stupně, ve 2. pololetí 4 žákům. Jednomu žákovi byl udělen 3. stupeň z chování. Výsledky našich žáků v různých soutěžích a olympiádách jsou rovněž potěšitelné, a to nejen ve vědomostních a uměleckých, ale také ve sportovních soutěžích. V okresních kolech stojí za pozornost 1. místa v Pythágoriádě, fyzikální olympiádě, soutěži Mladý cyklista (v obou kategoriích), soutěži Všeználek (ve dvou kategoriích), v soutěži Literární Ústí, výtvarných soutěžích Naše město a Domácí násilí (ve spolupráci s PČR). Dále potom ve stolním tenise, soutěži Střekovská laťka, sportovní gymnastice, basketbalu, 4

5 minivolejbalu. Vedle toho dosáhli žáci celé řady dalších umístění na předních místech ve všech typech soutěží. V krajských kolech je třeba zmínit 2. místo na olympiádě francouzského jazyka, 1. místa v obou kategoriích v soutěži Mladý cyklista, 1. místa v soutěži družstev ve sportovní gymnastice a basketbalu, žáci dosáhli i řady dalších významných úspěchů v krajských kolech, viz příloha č. 1. Velmi potěšující je také 1. místo v anglické konverzaci v krajské soutěži škol s rozšířenou výukou jazyků. V celostátních kolech nelze opomenout soutěž z oblasti výuky angličtiny Sing a song, kde jsme získali 2. místo, 8. místo v soutěži Mladý cyklista a 9. místo ve sportovní gymnastice. Výsledky soutěží ve školním roce 2013/ příloha č. 1 Výsledky testování žáků vyplývající ze zprávy z šetření ICILS, která obsahuje výsledky naší školy v kontextu ostatních zapojených škol v České republice, jsou ve srovnání s ostatními ZŠ vysoce nadprůměrné a v některých ukazatelích lepší než průměr víceletých gymnázií. Testování bylo zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků, a to v oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně specifik podmínek, v nichž je tato gramotnost rozvíjena. Vedle naší školy se do něj zapojilo dalších 169 základních škol a víceletých gymnázií. Do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 bylo zařazeno 93 dětí, které byly rozděleny do 4 tříd. Učební osnovy byly ve všech třídách splněny. 3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 3.1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání (ŠVP ZV) Vyučovalo se podle ŠVP ZV Škola brána života, ten je zaměřen na výuku cizích jazyků a navazuje tak na tradici školy s rozšířenou výukou jazyků. Výuka cizího jazyka je zde zařazena od 1. ročníku (1 vyučovací hodina týdně). Žáci jsou rozděleni od 6. ročníku dle zájmu a schopností do jazykových a nejazykových tříd. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyka je zařazena výuka 2. cizího jazyka od 6. ročníku, v nejazykových třídách od 8. ročníku. Obecná část ŠVP ZV je zveřejněna na internetových stránkách školy, kompletní ŠVP je k dispozici na sekretariátu školy. 3.2 Specifické poruchy učení Zásadní pozornost byla věnována dětem se specifickými poruchami učení. Úspěšně probíhala jejich integrace. Individuální péče jim byla věnována nejen při 5

6 vyučování, ale také při ambulantní nápravě. S dětmi pracovali učitelé s požadovaným vzděláním ve speciálně upravené učebně. Učitelé se v průběhu roku dále vzdělávali i v této oblasti. Na prvním stupni bylo integrováno 25 žáků, na stupni druhém 44 žáků. V rámci zájmového kroužku umožnila škola dětem s řečovými vadami logopedickou péči pod vedením Mgr. Hany Kořenské. Práci se žáky s mimořádnými vzdělávacími potřebami koordinovaly výchovné poradkyně Mgr. Markéta Vlčková pro 1. stupeň a Mgr. Markéta Piherová pro 2. stupeň. 3.3 Rizikové projevy chování Koordinátorem primární prevence byl Mgr. Stanislav Oplt, DiS. Činnost v této oblasti vycházela z minimálního preventivního programu vytvořeného v souladu s dokumenty MŠMT k prevenci rizikových projevů chování. V rámci prevence rizikových projevů chování byla nadále rozvíjena spolupráce s Městskou policií města Ústí nad Labem a odborem sociálně právní ochrany dětí. Na škole se uskutečnily v rámci projektu zvyšování právního vědomí mládeže besedy na téma Kriminalita mládeže a Šikana, a to v 8. a 9. ročníku. Na 1. stupni proběhly v 1. a 2. ročníku besedy týkající se vztahů ve třídě a dopravní výchovy. Vztahy mezi spolužáky ve třídách 1. stupně pomohly zlepšit také školy v přírodě realizované v období od dubna do června: pro ročník v Hotelu Kovošrot v Kytlici, pro 1. ročník v Poslově Mlýně a pro 2. ročník v Chřibské. Celkem vyjelo na školu v přírodě 254 žáků 1. stupně. Škola pokračovala v tomto roce již samostatně v projektu Řešení vrstevnických vztahů, který byl započat ve spolupráci s MŠMT a Policií ČR. Garantem projektu je koordinátor primární prevence Mgr. Stanislav Oplt, DiS. Smyslem projektu je vyškolení týmu žáků, kteří ve škole působí jako preventisté a řeší problémy mezi žáky. Během září 2013 bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu zaměřeného na prevenci rizikových projevů chování a zdravého životního stylu a řešícího rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole s názvem P.-E.-S. (prevence-empatie-sport). Projekt je realizován formou třídenních výjezdů žáků ročníku mimo město. Výjezdy probíhají po ročnících. V tomto roce jsme opět využili areál v Poslově Mlýně. Projekt P.-E.-S. (prevence-empatie-sport) zahájila naše škola v roce 2009 a je průběžně upravován a obohacován o nové aktivity. Mezi žáky je projekt velmi oblíben, o čemž svědčí velmi vysoká účast celkem 247 žáků 5. až 8. ročníku. 3.4 Školní knihovna Školní knihovna byla pro žáky otevřena dvakrát týdně. K dispozici bylo 3966 svazků. 3.5 Dětský školní parlament 6

7 Dětský školní parlament sdružuje zástupce tříd ročníku. Na pravidelná jednání (1 x za 14 dní) dochází vždy zástupce vedení školy. Předmětem jednání jsou připomínky k provozu školy, náměty na činnosti v rámci školy, školní časopis, chování žáků, vztahy ve třídě apod. Školní parlament organizoval nebo se podílel na těchto akcích: Mikuláš pro žáky 1. stupně a partnerské MŠ, slavnostní vyřazení 9. ročníku, školní časopis, vánoční trhy, den otevřených dveří, zápis do 1. tříd. Na školní parlament dohlížela zástupkyně ředitele školy Mgr. Martina Crháková. 3.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků V rámci vzdělávání byl již v minulém roce dosažen dlouhodobý cíl školy dosáhnout plné odborné kvalifikovanosti. Proběhla řada školení v souvislosti s nabídkou nového typu písma Comenia Script. Učitelé se vzdělávali v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání jsme zaměřili nejen na žáky se zdravotním postižením, ale i na žáky nadané. Jeden pedagog dostudoval studium pro logopedické asistenty. Koordinátor primární prevence úspěšně dokončil studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů. V uplynulém školním roce se DVPP zúčastnilo 121 pedagogických pracovníků, 15 pedagogů se nezúčastnilo žádné akce. Celkem na DVPP bylo ze státního rozpočtu a provozního rozpočtu školy použito Kč , Projekty, zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Naše spolupráce s Lessing-gymnázium Döbeln (SRN) zahájená ve školním roce úspěšně pokračovala. Naši žáci vystoupili na školním koncertu v Döbeln. Během školního roku proběhlo několik setkání pedagogů a vedení obou škol. Ve spolupráci s partnerskou školou Lessing-gymnázium Döbeln jsme realizovali projekt Fungování demokracie v sousední zemi z pohledu českých a německých žáků. Projekt byl finančně podpořen z Českoněmeckého fondu budoucnosti částkou Kč ,--. V průběhu září bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu řešící rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole. Projekt je řešen třídenními výjezdy žáků ročníku mimo město. 7

8 "Ukliďme si svět" ekologický projekt, který spočívá v tom, že žáci sbírají nefunkční elektrozařízení (vysloužilé elektrospotřebiče), pokračoval i v tomto školním roce a přinesl škole také finanční prospěch. Projekt Vědění hrou souvisel s interaktivní výukou ve třídách 4. B a 1. A a byl podpořen z Nadace ČEZ částkou Kč ,--. Program ověřování Pohyb a výživa zaměřený na zdravý životní styl je určen pro 1. stupeň ZŠ. Naše škola byla vybrána mezi 30 škol v ČR. Program je podporován MŠMT a jeho výsledky by měly být aplikovány do školních vzdělávacích programů. V období letních prázdnin škola ve spolupráci s česko-saským spolkem Kontakt 97 rovněž pravidelně organizuje letní pobyty české a německé mládeže na území SRN. V červenci 2014 byl realizován 14denní pobyt zaměřený na poznávání zajímavostí a kultury sousední země. Žáci si prohlubují jazykové znalosti v německém a anglickém jazyce. Výjezdy jsou dotovány německým partnerem. Jsme partnery v projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání podporovaného z EU, jehož nositelem je SPŠ strojní. Jsme partnery v projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání podporovaného z EU, jehož nositelem je Gymnázium Dr. Šmejkala. 4. MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 4.1 Mimoškolní akce Jazykový kurz angličtiny proběhl ve Velké Británii York v termínu Zúčastnilo se ho 46 žáků 2. stupně. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách. Vztahy mezi spolužáky ve třídách 1. stupně pomohly zlepšit také školy v přírodě realizované v období od dubna do června: pro ročník v Hotelu Kovošrot v Kytlici, pro 1. ročník v Poslově Mlýně a pro 2. ročník v Chřibské. Na školu v přírodě vyjelo celkem 245 žáků 1. stupně. Lyžařský výcvik pro 7. ročník, doplněný o konverzaci v Aj a Nj, se uskutečnil v Saydě (SRN) společně s německou skupinou žáků, a to v termínu Zúčastnilo se ho 32 žáků. Kurz byl finančně podpořen německým partnerem. Snowboardingový kurz pro žáky 8. ročníku (doplněn žáky 9. ročníku) proběhl v termínu v Dolním Dvoře, hotelu U Zvonu. Zúčastnilo se ho 21 žáků. Frekventanty kurzu tvořili převážně začátečníci. Všichni účastníci kurzu zvládli základní úroveň jízdy na snowboardu. 8

9 Sportovně jazykový kurz pro 6. ročník v italském Caorle proběhl již tradičně v hotelu Gabriel v termínu Sportovní aktivity zde opět doplňovala konverzace v anglickém a německém jazyce. Zúčastnilo se ho 43 žáků ze 6. ročníku doplněných několika zájemci z 8. a 9. ročníku. Během září 2013 bylo realizováno pokračování dlouhodobého projektu prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu řešící rovněž komunikaci a vztahy ve třídě a škole s názvem P.-E.-S. (prevenceempatie-sport). Projekt je řešen třídenními výjezdy žáků ročníku mimo město. Výjezdy jsou realizovány po ročnících. V tomto roce jsme opět využili areál v Poslově Mlýně. Projekt P.-E.-S. (prevence-empatie-sport) naše škola zahájila v roce 2009 a je průběžně upravován a obohacován o nové aktivity. Mezi žáky je projekt velmi oblíben, o čemž svědčí celková účast 247 žáků z ročníku. Vedle výše uvedených tradičních větších akcí byla na škole ve všech ročnících realizována řada výletů a exkurzí doplňujících výuku. 4.2 Školní družina Ve školní družině bylo umístěno 200 dětí v 8 odděleních. Každé oddělení ŠD mělo samostatnou učebnu. Školní družina využívala ke své činnosti školní přírodní a sportovní areál, tělocvičny, počítačové učebny a další prostory školy. Ranní družina fungovala od 6,00 hodin, provoz odpolední družiny končil v 17,00 hodin. Vychovatelky organizovaly činnost v souladu s plánem školní družiny, uplatňovaly individuální přístup k dětem s SPU. Školní družina organizovala také doplňkové akce, každý měsíc poznávací výlety. Vybavení ŠD pomůckami bylo obnovováno jak z rozpočtu školy, tak za finanční podpory Sdružení rodičů a sponzorů. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků je o školní družinu větší zájem, než je škola schopna uspokojit. Důvodem je nedostatek prostor. Uspokojeny byly požadavky pro žáky ročníku a většinu žáků 3. ročníku. Škola není schopna vlastními silami dále navýšit kapacitu školní družiny. 4.3 Zájmové kroužky Pedagogičtí pracovníci vedou v odpoledních hodinách zájmové kroužky přímo v prostorách školy. Ve školním roce 2013/2014 jich bylo otevřeno 30. V rámci hlavní činnosti probíhaly kroužky ambulantní nápravy a logopedie. Tyto kroužky byly pro žáky zdarma a učitelé vedoucí kroužků byli odměňováni v rámci hlavní činnosti. Další kroužky uskutečňované v rámci doplňkové činnosti byly hrazeny dle nákladů částkou od Kč 50,-- do Kč 100,-- za měsíc, učitelé vedoucí kroužků byli odměňováni z doplňkové činnosti. Od října fungoval opět výtvarný kroužek pro předškoláky, který byl pro školu nejen finančním přínosem, ale přivedl do školy nové žáky. 9

10 Na škole pracovaly také kroužky vedené jinými subjekty, kterým škola poskytla za úplatu prostory k činnosti (např. kroužek pro děti od 2 let Ostrov objevů ). Přehled zájmových kroužků - Příloha č Sportovní a přírodní areál školy Ve sportovním areálu byla v rámci hodin tělesné výchovy hojně využívány atletická dráha a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Během školního roku proběhlo v areálu okresní a krajské kolo v přespolním běhu, speciální hasičská olympiáda a řada školních akcí. Pro žáky i veřejnost byl v odpoledních hodinách (15,30 17, 30) bezplatně přístupný sportovní areál školy, a to v období od května do června Dozor zajišťovali zaměstnanci školy. 4.5 Oblast public relations Pro budoucí klienty pořádala škola od 9,30 do 18,00 hodin den otevřených dveří. Předškoláci si mohli prohlédnout školu jak v doprovodu rodičů, tak i se svou třídou z MŠ. Žáci 9. ročníku pro ně pod vedením učitelů přichystali chemickou show. Děti mohly navštívit 1. třídy a vyzkoušet si školní výuku, práci s interaktivní tabulí apod. Pro rodiče a příznivce školy byly uspořádány tradiční akce Vánoce ve škole, Eliščino hudební jaro, vánoční florbalový turnaj, a to opět s aktivní účastí žáků, kteří se podíleli na přípravě akcí, moderování atd. Pro partnerské MŠ byly uspořádány mikulášské besídky. Na jejich přípravě a realizaci se podíleli žáci 8. a 9. ročníku. Škola z finanční sbírky mezi dětmi a personálem podporuje od roku 2005 v rámci projektu Adopce na dálku Anila Kumara, chlapce z Indie. Částkou Kč 4 900,-- ročně mu hradí vzdělání. Ve školním roce 2013/2014 jsme z příspěvku dětí a zaměstnanců pokračovali také v adopci zvířete vydry malé v ZOO Ústí nad Labem, jejímiž patrony jsme od roku 2006 a ročně na ni přispíváme částkou Kč 3000,--. Na škole dále fungovalo informační středisko Nakladatelství FRAUS pro Ústecký kraj. Proběhla zde řada seminářů a navštěvovali jej zájemci o produkty nakladatelství FRAUS. Škola nadále rozvíjela spolupráci s Lessing-gymnázium Döbeln, které je naší partnerskou školou. 10

11 5. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI Ve škole byly provedeny následující kontroly: 1) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a dle 3 zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole v platném znění. Objekt: Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA Kontrolou byly zjištěny nedostatky: nevyhovující stav šatny pro zaměstnance nedostatky byly odstraněny. 2) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb.v platném znění Kontrolou byly zjištěny nedostatky: Na WC v pavilonu U1 chyběl toaletní papír a mýdlo v dávkovači v průběhu kontroly bylo vybavení okamžitě doplněno. 3) Magistrát města Ústí nad Labem finanční odbor Finanční kontrola za období Závěr: nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 4) KHS Ústí nad Labem Kontrola byla zaměřena na hodnocení jídelního lístku za měsíc září. Závěr: Dodržování správné výživy, bez závad. 5) KHS Ústí nad Labem Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Závěr: Nedostatky z kontroly byly odstraněny. 11

12 6) HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE Tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Opatření: Dopracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, Provádět pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně, Označit hlavní vypínač el. proudu a hlavní uzávěry vody a páry. 7) Magistrát města Ústí nad Labem Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Finanční kontrola za 1. pololetí 2013 Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky 6. ÚDRŽBA A OPRAVY NA ŠKOLE V průběhu školního roku 2013/2014 byla provedena v areálu školy řada oprav: průběžná oprava dlažby na chodbách průběžná oprava podlah v učebnách průběžné zasklívání rozbitých oken a dveří průběžné opravy topení v pavilonu U1, U2, MVD, CF a ve školní kuchyni malování některých tříd, odborných učeben, toalet a chodeb opravy počítačů, tiskáren, kopírovacích strojů atd. oprava osvětlení na toaletách pavilonu U1 a U2 oprava osvětlení na chodbě pavilonu MVD 1. patro oprava sportovního nářadí v tělocvičnách oprava tabulí a povrchu tabulí oprava zařízení ve školní kuchyni (el. pánve, konvektomat, chladicí box a vitrína, škrabky) oprava mycího stroje oprava topného čerpadla Z prostředků poskytnutých zřizovatelem nad rámec provozního rozpočtu: oprava 4 ks sociálních zařízení v pavilonu U1 oprava 4 ks sociálních zařízení v pavilonu U2 oprava oken 40 ks výměnným způsobem za plastová v pavilonu U2 oprava 3 ks prosklených stěn výměnným způsobem v pavilonu U2 a S 12

13 7. POŘÍZENÍ MAJETKU A UČEBNÍCH POMŮCEK V průběhu školního roku byl pořízen majetek a učební pomůcky jak z rozpočtu obce, tak i ze státního rozpočtu, ale i z účelových prostředků a darů. Z provozních prostředků byl pořízen tento majetek: stravovací systém včetně software objednání internetem server včetně programu 2 ks pojízdné vodní lázně 2 ks tiskáren Brother sportovní videokamera, stativ 4 ks varných konvic, 2 ks termosek hry pro výuku a do školní družiny školní nábytek pro 1. ročníky (žákovské židle a stoly) embosovací šablony míče a různé hry do ŠD 8 ks sušičů rukou PC TP Net ometač pavučin s teleskopickou tyčí kancelářská židle 2 ks koberce do kabinetu 3 ks textilních rohoží 2 ks úklidových vozíků s mopem, 4 ks vysavačů tiskárna Bizhub úhlová bruska, schůdky, parní čistič Škole byl darován tento majetek: televizor LG pojízdná tabule tiskárna HP Laser Jet počítač Lenovo 40 ks počítačů Dewarova nádoba 2 ks interaktivních tabulí včetně příslušenství, a to z finančního daru Nadace ČEZ paravány do prostoru z projektu Demokracie v sousední zemi nábytková stěna převod od zřizovatele Ze státního rozpočtu byly pořízeny tyto učební pomůcky: 9 ks radiomagnetofonů 1 dataprojektor Beng míče, míčky, florbalové hokejky 2x software SMART 8 ks výukových programů 15 ks nůžek na plech UP pro výuku v 1. ročníku UP pro výuku na 1. stupni UP pro výuku přírodopisu, matematiky 13

14 různé UP pro výuku TV stojan na noty 2 ks kláves Yamaha deskové hry pro ambulantní nápravu UP pro výuku cizinců 4 ks loutkových divadel 3 ks kuličkových počítadel UP pro výuku jazyků V rámci projektu ESF Škola 3. tisíciletí byly pořízeny tyto učební pomůcky: 2 ks dataprojektoru Beng vizualizér. 8. PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNANCE Z FKSP jsou zaměstnancům poskytovány: příspěvek na penzijní pojištění Kč 100,-- měsíčně na zaměstnance; celkem bylo za školní rok poskytnuto Kč ,-- příspěvek na oběd Kč 10,--; za školní rok bylo zaměstnancům přispěno Kč částkou ,-- vitamíny byly poskytnuty v celkové výši Kč 8.539,-- za školní rok příspěvek na kulturu a sport činí za školní rok Kč 4.521,-- peněžní dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do starobního důchodu činily za školní rok Kč ,-- celkem bylo z FKSP vyčerpáno Kč , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nepůsobí odborová organizace. K zajištění svých práv si zaměstnanci zvolili RADU ZAMĚSTNANCŮ. Rada zaměstnanců má 9 členů. 9. PODMÍNKY PRO ŽÁKY v dostatečné míře je zajišťován pitný režim k dispozici je 5 nápojových automatů včetně teplých nápojů čaj, kakao 2 automaty na mléčné výrobky fungující na tzv. mléčné kreditky; škola setrvává v projektu OVOCE DO ŠKOL a realizuje jej prostřednictvím firmy COME, s.r.o. přímým výdejem ovoce dětem 1. stupně nabídka 37 zájmových kroužků v prostorách školy; možnost vyžití v přírodním a sportovním areálu školy v odpoledních hodinách; pravidelné akce pro děti a rodiče Vánoce ve škole, pořad Eliščino hudební jaro, sportovní olympiády, Kouzelnické odpoledne pro žáky, rodiče, učitele a příznivce školy 14

15 lyžařský kurz, snowboardingový kurz, sportovně-jazykový kurz v italském Caorle, jazykový kurz v Anglii, školy v přírodě projekt P-E-S (prevence empatie sport) pro žáky ročníku projekt Jsme jedna parta pro žáky 9. ročníku slavnostní vyřazení absolventů pravidelné páteční či sobotní výlety školní družiny pro děti 1. st. 10. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Za rok 2013 byly dosaženy tyto výsledky hospodaření: Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na přímé náklady činily Kč ,-- a byly vyčerpány, hospodářský výsledek byl vyrovnaný = nulový. V červnu 2011 byl zahájen projekt financovaný ESF EU peníze školám Škola 3. tisíciletí. V rámci tohoto projektu byly v roce 2013 vyčerpány prostředky ve výši Kč ,--. Dále byla částečně vyčerpána účelová dotace poskytnutá nadačním fondem ve výši Kč ,-- na projekt Demokracie v sousedních zemích. Zřizovatelem byly poskytnuty prostředky na školní potřeby prvňáčků v celkové výši Kč ,--, tyto prostředky byly zcela vyčerpány. Zřizovatelem byly pokryty náklady vzniklé v době povodní v částce Kč ,48. Jednalo se o ubytování a stravování postižených obyvatel. Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na provozní náklady činily Kč ,--. Hospodaření včetně zapojení doplňkové činnosti skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. V doplňkové činnosti byl vykázán zisk Kč ,69, ten byl v plné výši zapojen do hlavní činnosti. Hospodářský výsledek byl projednán a schválen zastupitelstvem města dne Výroční zprávu za školní rok 2013/2014 zpracoval a předkládá: Mgr. Bc. Martin Alinče ředitel školy V Ústí nad Labem

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více