Číselné soustavy. Číselné soustavy. Informace, informační systémy, informační společnost. Desítková (dekadická) soustava. Dvojková (binární) soustava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číselné soustavy. Číselné soustavy. Informace, informační systémy, informační společnost. Desítková (dekadická) soustava. Dvojková (binární) soustava"

Transkript

1 Informace, informační systémy, informační společnost Ludvík Friebel Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Číselné soustavy libovolné číslo lze zapsat polynomem a n. z n + a n-1. z n a 2. z 2 + a 1. z 1 + a 0. z 0 + a -1. z -1 + a -2. z a -m+1. z -m+1 + a -m. z -m, Kdea i jsou koeficienty u příslušných mocnin základu soustavy z, ve které je dané číslo zobrazeno. Základ soustavy z je libovolné přirozené číslo splňující podmínku, že z > 1, akoeficienty a i jsou přirozená čísla splňující nerovnost 0 a i z. Číselné soustavy Pro zápis čísel používáme zkrácený zápis ve tvaru (a n a n-1 a 2 a 1 a 0 ) z, resp. zápis jen ve tvaru a n a n-1 a 2 a 1 a 0, pokud nemůže dojít k pochybnosti, ve které číselné soustavě je číslo vyjádřeno. Příklad: Dekadické číslo zapisujeme formálě 396,47 (396.47). Zapisujeme pouze koeficienty u daných mocnin základu desítkové soustavy. Jde tedy o číslo: Desítková (dekadická) soustava z=10 soustava o základu 10 používá deset číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Příklad rozkladu dekadického čísla po řádech: = 9* * * * *10 5 = Obecné principy, které při práci s desítkovou soustavou využíváme (např. jednotkový přenos do vyšších řádů při sčítání čísel apod.), platí i ve všech ostatních číselných soustavách. Zobrazení čísel v pohyblivé řadové čárce Mantisa + exponent 6, *10-34, 6, e-34 Dvojková (binární) soustava z=2 soustava o základu 2 používá dvě číslice 0, 1 Příklad rozkladu binárního čísla a jeho převodu na číslo dekadické: = 1*2 0 +0*2 1 +1*2 2 +1*2 3 +0*2 4 +1*2 5 = = Řada po sobě jdoucích čísel ve dvojkové soustavě: 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101,... Pomocí této soustavy lze dobře popisovat nejnižší úroveň činnosti logických obvodů, tedy i procesoru počítače. Problematický je však zápis vyšších čísel! Šestnáctková (hexadecimální) soustava z=16 soustava o základu 16 - používá šestnáct znaků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Příklad rozkladu hexadecimálního čísla a jeho převodu na číslo dekadické 1F8A 16 = 10* * * *16 3 = = Řada po sobě jdoucích čísel 78, 79, 7A, 7B,..., 7E, 7F, 80, 81, 82,..., FD, FE, FF, 100, 101,... 1

2 Převod mezi soustavou dvojkovou a šestnáctkovou lze provádět po čtveřicích (16 1 = 2 4 ) A F Převod mezi soustavou dvojkovou a desítkovou takto provádět nelze. Šestnáctková soustava se v praxi používá pro zkrácený zápis obsahu paměťových buněk, obsahu registrů. Pomocí této soustavy se zapisují programy ve strojovém kódu počítače, a používá se také k adresaci paměti. Obsah jednoho byte (osmi bitů) tak můžeme pohodlně zaznamenat pomocí dvoumístného šestnáctkového čísla. Osmičková (oktálová) soustava z=8 Analogie s ostatními soustavami. Lze provádět převod mezi soustavou dvojkovou, šestnáctkovou a osmičkovou (2 3 =8 1 a 16 3 =8 4 ) Př: odpovídá B5 16 a Ostatní soustavy Měření času a úhlů šedesátková soustava, některé starší monetární soustavy - proměnlivý základ u různých řádů Problematika jiných než celých čísel 0.1 H = D B =2.75 D 0.1 D = B Převod mezi soustavami Algoritmus je jiný pro převod celé části čísla, jiný pro převod jeho desetinné části. Celá čísla: Převáděné číslo postupně dělíme základem soustavy, do které číslo převádíme, tak dlouho, dokud nedostaneme nulový podíl. Zbytek po posledním dělení pak je nejvyšším řádem hledaného čísla, zbytek po prvním dělení nejnižším řádem hledaného čísla. Dělitel musí být zobrazen v číselné soustavě převáděného čísla (dělence)! V této číselné soustavě se též provádí veškeré aritmetické operace. Převod mezi soustavami Desetinná čísla: Desetinnou část čísla vynásobíme základem soustavy, do které číslo převádíme. Má-li výsledek nenulovou desetinnou část, tuto opět vynásobíme základem soustavy atd. Algoritmus končí, je-li desetinná část čísla rovna nule, nebo mámeli číslo převedeno s požadovanou přesností (s požadovaným počtem desetinných míst). Celá část výsledku po prvním násobení, je první číslicí za desetinou čárkou hledaného čísla. Celá čísla Příklad: Převod čísla do dvojkové soustavy Řešení: Dělení dvěma Zbytek 274 : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = : 2 = 0 1 Tedy =

3 Desetinná čísla Příklad: Převod čísla 0, do dvojkové soustavy Řešení: 0, , ,1. 2 0,2. 2 0,4. 2 0,8. 2 1,6. 2 1,2. 2 0,4. 2 0,8. 2 Převod do desítkové soustavy Hornerovo schéma a n. z n + a n-1. z n a 2. z 2 + a 1. z 1 + a 0. z 0 = (( (a n. z + a n-1 ). z + + a 2 ). z + a 1 ). z + a 0 - násobíme pouze desetinnou část čísla Převod končí pokud je desetinná (červená) část čísla rovna nule nebo při dosažení dostatečné přesnosti. Pak již můžeme psát, že 0, = 0, Boolova algebra Negace - NOT p (~p or p), Konjunkce, logický součin - p AND q (p q, p & q, nebo pq), Disjunkce, logický součet p OR q (p q), Implikace p implikuje q (p q), Ekvivalence p EQ q (p = q, p q, or p q), Boolova algebra Neekvivalence, exklusivní disjunkce p XOR q (p + q, p q, or p q), Schefferova funkce p NAND q, NOT AND (p q or p q), Pieceova funkce p NOR q (p q or p q). Základní a odvozené jednotky z oblasti informatiky Informace bit b základní jednotka informace může nabývat pouze dvou stavů 0 a 1 bajt (byte) B 8 bitů (slabika) může nabývat 2 8 (256) stavů kilobajt (kilobyte) kb 2 10 bajtů = 1024 bajtů megabajt (megabyte) MB 2 20 bajtů = bajtů gigabajt (gigabyte) GB 2 30 bajtů = bajtů terabajt (terabyte) TB 2 40 bajtů = bajtů U odvozených jednotek v informatice neodpovídají odvozeným jednotkám v SI (k = 10 3, M = 10 6 )! Příklady: velikost souboru ve Wordu (neobsahuje obrázky) kb, kapacita diskety 3,5 1,44 MB, velikost filmu na DVD 4,5 GB, kapacita pevného disku 320 GB, barevná hloubka (kvalita barev) 1, 8, 16, 24, 32 bitů odpovídá 2, 256, 65536, barvám, 32 bitový procesor, 512 MB paměti. 3

4 Čas sekunda s základní jednotka SI milisekunda ms 10-3 sekundy nanosekunda ns 10-9 sekundy Příklady: přístupová doba pevného disku 8-9 ms, přístupová doba paměti RAM 70 ns, záznam má kvalitu 25 snímků za sekundu. Frekvence herz Hz 1/s, s -1 základní jednotka frekvence kiloherz khz 10 3 Hz megaherz MHz 10 6 Hz gigaherz GHz 10 9 Hz Příklady: vnitřní frekvence procesoru je 3,4 GHz, snímková frekvence monitoru je 100 Hz, řádková frekvence monitoru je 95kHz, vzorkovací frekvence nahrávky v CD kvalitě je 44.1 khz. Přenosová rychlost kilobit za sekundu kb/s (kbps) 2 10 bitů za sekundu megabit za sekundu Mb/s 2 20 bitů za sekundu gigabit za sekundu Gb/s 2 30 bitů za sekundu kilobajt za sekundu kb/s 2 10 bajtů za sekundu megabajt za sekundu Mb/s 2 20 bajtů za sekundu gigabajt za sekundu Gb/s 2 30 bajtů za sekundu Příklady: přenosová rychlost připojení Internet pomocí ADSL modemu je až 2048 kb/s pro download a 512 kb/s pro upload. 100 Mbit Ethernet má rychlost 100 Mb/s v obou směrech tzv. full duplex Informace Sdělení, které odstraňuje nebo snižuje naši neznalost či nejistotu Informace vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce Data Data jsou jakékoli zaznamenané poznatky a fakta Data zobrazují stavy objektů či probíhající procesy v realitě kolem nás Znalosti Znalosti představují zobecněné poznání určité části reality 4

5 V současnosti primárním motorem hospodářského rozvoje přestávají být hmotné zdroje (energie, vyrobená ocel) a stávají se jím informace, znalosti a nové technologie. Informace představují obrovský růstový potenciál pro každou firmu. Stále se zvyšuje počet firem jejichž aktivity jsou zaměřeny na poskytování informací. Informace jako růstový potenciál firmy představují hlavní důvod, proč dnes dochází k intenzivnímu rozvoji informačních systémů Informační systém Dva pohledy: systém zpracování dat (pořízení dat - uchování dat - zpracování dat - prezentace dat) systém pravidel a způsobů řízení v určité organizaci. Možnosti budování IS Vývoj specializovaného jednoúčelového SW Nákup typového aplikačního SW Komplexní projekt založený na výběru velkých aplikačních SW s dořešením těch částí, které typový SW nepokrývá Definice informačního systému Informační systém je komplex: lidí, informací, informačních technologií, organizace práce, technických prostředků a metod zabezpečujících sběr, přenos aktualizaci, uchovávání a další zpracování dat. Typy úloh IS Úlohy manažerské EIS Úlohy pro podporu taktického a operativního řízení MIS Úlohy typu datový sklad DWH Úlohy elektronické výměny dat EDI Další úlohy CAD/CAM, 5

6 EIS - Executive Information System Úlohy orientované na podporu vrcholového vedení organizace, tj. úlohy na podporu strategického řízení MIS - Management Information System Úlohy podporující zejména taktickou úroveň řízení a částečně i operativní úroveň TPS - Transaction Processing System Skupina úloh spojených bezprostředně s informační podporou výrobních činností či služeb OIS - Office Information System Jde o skupinu úloh pro podporu individuální práce uživatele (jednoduché bilancování, evidence a rozbory), podporu převážně rutinních kancelářských prací (psaní dokumentů, kreslení obrázků, příprava prezentací, správa dokumentů, elektronická pošta) a podporu práce v pracovních skupinách. Příklady MS Office, Open Office, WWW - World Wide Web Skupina úloh umožňujících přistup, vyhledávání a využívání informací v síti Internet. Jde o využití možností Internetu v prostředí organizace. EDI - Electronic Data Interchange Skupina úloh zajišťujících elektronickou výměnu dat mezi organizacemi navzájem (např. mezi bankami, obchodními partnery apod.), na základě stanovených pravidel pro výměnu dat. 6

7 DDS - Decision Support System Skupina úloh podporující obvykle taktické rozhodování a opírající se o optimalizační a simulační algoritmy KWS - Knowledge Work Systems Úlohy orientované na aplikování expertních systémů a využití znalostních bází CRM -Customer Relationship Management CRM je aktivní řízení vztahů s jednotlivými zákazníky CRM je podniková strategie pro výběr a řízení zákazníků RIS - Reservation Information System Úlohy podporující rezervace jízdenek, vstupenek, hotelových zařízení, učeben apod. Využívá se jich v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví, u dopravních organizací, GIS - Geografical Information System Skupina úloh podporujících kreslení, vyhodnocování a využívání map, vytváření územních modelů, plánů měst, při sledování různých rozvodných sítí atd. CAD - Computer Aided Design Skupina úloh podporujících konstrukční, návrhářské a designérské práce 7

8 Informační systémy veřejné CAM - Computer Aided Manufacturing Skupina úloh pro podporu dílenského řízení, výrobních linek, NC strojů apod. správy registr obyvatel registr vozidel registr ekonomických subjektů (právnických osob včetně živnostníků) registr pozemků a nemovitostí registr geografického informačního systému Informační technologie - IT zahrnuje všechny prostředky, kterých se využívá k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu dat IT tvoří jeden funkční celek, ve kterém se stírají jasné rozdíly mezi HW a SW Komunikační technologie Proces integrace všech komunikačních a informačních technologií je zřejmý. Jednotlivé technologie stále více prorůstají v ucelené funkční komplexy ICT Informační technologie + Komunikační technologie Informační technologie vyvolávají zásadní změny v procesech na úrovni: jednotlivých technologií, resp. vzniku nových produktů a služeb celých výrob, kde nejmarkantnější je přechod od hromadné výroby k zákaznické osobní, obecně lidské a mezilidské 8

9 Informační společnost společnost, v níž největším bohatstvím jsou informace, jejichž ovládnutí je pak důležitější, než vlastnictví nerostných nebo energetických zdrojů Informační společnost hlavním rysem informační společnosti je vytvoření podmínek pro hodnotnější a spokojenější život lidí Hlavní přínosy vlídnější společnost s vyšší kvalitou života a širším výběrem služeb a zábavy nové možnosti pro uplatnění tvůrčích schopností lidí nové možnosti uplatnění kulturních tradic a identity regionů a odstranění odlehlosti periferních oblastí účinnější a transparentnější administrativa, bližší k občanovi, pracující s nižšími náklady efektivnější řízení podniků a usnadnění spojení výrobců a poskytovatelů služeb se zákazníky, které zvýší konkurenceschopnost Hlavní přínosy nové služby poskytované v rámci telekomunikací umožní zlepšit kvalitu života především pokud jde o: možnost distančního a interakčního vzdělávání, možnost spolupráce na dálku a usnadnění setkávání lidí prostřednictvím videokonferencí, zvýšení informovanosti spotřebitelů a tím i zvýšení jejich ochrany, zdravotní péči, možnost práce na dálku, zlepšení toku informací a komunikace mezi místy rozhodování a občany. Informační společnost a stát nadnárodní evropské struktury považují za potřebné do dané oblasti poměrně značně zasahovat Ohrožení související s informační společností Nebezpečí ztráty informací Růst spotřeby energie Růst počítačové kriminality Rozpad sociálních vazeb ve společnosti Zhroucení základních funkcí státní správy 9

10 Nebezpečí ztráty informací Úmyslný útok viry zahlcení Živelná pohroma Technologický vývoj Růst počítačové kriminality útoky na vlastní nástroje ICT využití ICT při obecné kriminalitě zneužití kreditních karet (e-business) poškozování práv autorů šíření pornografie 10

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více