Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM"

Transkript

1 Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden

2 Agenda 1. Úvod Co je to interim management? Kdo je Interim manažer? Co je CAIM? 2. Cíle projektu 3. Analýza současného stavu CAIM 4. Návrh nové koncepce CAIM 5. Závěr 2

3 1. Úvod Bylo jednou jedno království 3

4 Extermí interim manažer Interim management 1. Úvod Poskytování manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na určité, předem definované období. Absence vhodného manažera z interních zdrojů Absence odbornosti Nedostatek kapacit Sociální vazby/prov ozní slepota 4

5 1. Úvod Výsledky Zodpovědnost Motivace Objektivita Interim manažer Rychlost Zkušenosti Flexibilita 5

6 1. Úvod Česká asociace interim managementu (CAIM) vznikla v roce 2010 s myšlenkou sjednotit interim manažery, zprostředkovatele interim managementu a zájemce o interim management v celé České republice a vybudovat fungující platformu pro oblast interim managementu v ČR. (www.caim.cz) 6

7 2. Cíle projektu Analyzovat současný stav Revidovat poslání vize a cíle Navrhnout celkovou koncepci a strategii 7

8 3. Analýza 3.1 Identifikace poslání, vize a strategických cílů 3.2 Analýza vnějšího prostředí (PEST analýza) 3.3 Analýza interního prostředí ( 7S ) 3.4 SWOT analýza 3.5 Průzkum 8

9 3.1 Identifikace poslání, vize a strategických cílů Poslání asociace (zdroj: Sdružit interim manažery, zprostředkovatele v oblasti interim managementu a osoby, které interim management využívají a zajímají se o něj, v rámci celé České republiky. Rozvíjet informovanost a zvyšovat povědomí o interim managementu v českém kontextu i o aktivitách sdružených členů. Působit jako nositel know-how interim managementu a šířit osvětu o jeho výhodách a možnostech. Identifikovat aplikace interim managementu v praxi. Standardizovat úroveň interim managementu a služeb v této oblasti. 9

10 3.1 Identifikace poslání, vize a strategických cílů Výhody členství Networking: setkávání s profesními kolegy, potenciálními klienty, zprostředkovateli interim managementu i dalšími zajímavými lidmi z business komunity. Zvýšení viditelnosti na trhu interim managementu: CAIM často slouží jako první informační zdroj zájemců o vyhledání interim managera. Nové obchodní příležitosti plynoucí ze vzájemné spolupráce členů CAIM: každý ze členů CAIM má svou specializaci a nezřídka u konkrétní zakázky potřebuje také kolegy s jinou odborností. Členové CAIM v takových případech pochopitelně nejprve oslovují kolegy z asociace. Možnost prezentace: CAIM je založen na aktivní práci svých členů, kteří mohou nabídnout zajímavé téma a vystupovat na konferencích či kulatých stolech pořádaných CAIM. Přístup k know how interim managera (přístupné pouze řádným členům CAIM). V neposlední řadě je to prestiž a známka kvality vyplývající z členství v asociaci kladoucí na své členy vysoké profesní i etické nároky. 10

11 3.1 Identifikace poslání, vize a strategických cílů Poslání Přiliš rozsáhlé Není zřejmý smysl a účel CAIM Vize Není definována Strategické cíle Naznačeny v poslání Naznačeny ve výhodách členství Je nutné provést redefinici základního smyslu existence CAIM + redefinici strategických cílů organizace 11

12 3.2 Analýza vnějšího prostředí - PEST Legenda k tabulkám: * Význam V/M velký/malý ** Charakter/vliv - P/N pozitivní/negativní, *** Potenciál P/H příležitost/hrozba Tabulka č.1 analýza vnějšího prostředí V* CH** P*** Parametr M P P Politické a právní prostředí tento parametr není z pohledu CAIM významný. Současná legislativa neklade žádné významné překážky pro fungování CAIM i IM v ČR. Vzhledem k pokračující synchronizace právního prostředí s EU lze předpokládat, že i v budoucnu budou tyto podmínky pro CAIM a IM příznivé. V P/N P/H Ekonomické prostředí velmi výrazně ovlivňuje IM a tím i CAIM. Analýza viz níže. V P P Sociální a kulturní prostředí velmi výrazně ovlivňuje IM a tím i CAIM. Připravenost firem v ČR na principy a fungování IM má přímý vliv na uplatňování IM v praxi a tím i na úspěšnost CAIM jako celku. V P P Technologické prostředí a ekologie technologické prostředí je významným pozitivním faktorem s vysokým potenciálem pro IM a CAIM. Rozvoj informačních technologií, zejména rozvoj a využívání sociálních sítí výrazně usnadňuje komunikaci a zvyšuje efektivitu práce v rámci IM. Moderní prostředky je možné použít k marketingovým a propagačním činnostem a popularizaci CAIM. 12

13 3.2 Analýza vnějšího prostředí - PEST Tabulka č.2 ekonomické prostředí makro prostředí V* CH** P*** Parametr V P P Makroekonomická situace makroekonomická situace ovlivňuje IM a CAIM zejména z pohledu volatility, tj. v okamžiku, kdy je makroekonomická situace nestabilní (významně rostoucí nebo významně klesající) je poptávka po IM rostoucí a tím i roste význam CAIM M P/N P/H Hospodářská politika pokud nedochází k radikálním změnám hospodářské politiky a je relativně stabilní, pak její význam je nevýznamný. M P P Pracovní síla z pohledu IM a CAIM je deficit v kvalitě českých manažerů příležitostí k rozvoji. V H H Konkurence konkurence z pohledu CAIM je na trhu velmi intenzivní: - existuje řada manažerských asociací, a to jak obecných (př. Česká manažerská asociace), tak i odborně zaměřených (př. Česká asociace manažerů informačních technologií), včetně Hospodářské komory - Poradenské asociace a firmy - Krizový management - atd. 13

14 3.2 Analýza vnějšího prostředí - PEST Tabulka č.3 ekonomické prostředí mikro prostředí V* CH** P*** Parametr V N H Produkty produktem CAIM je služba pro IM manažery. CAIM je sice jediná asociace IM manažerů, nicméně IM manažeři mají celou řadu možností sdružovat se v jiných asociacích, tzn. hrozba substituce je vysoká. Zároveň riziko vytvoření konkurenční asociace IM je reálné a bariery vstupu jsou nízké. M P/N P/H Dodavatelé z pohledu CAIM není tento parametr významný V P P Zákazníci z pohledu CAIM je zákazníkem IM manažer. Jde o vysoce kvalifikované manažery, kteří očekávají odpovídající kvalitu služeb CAIM. V H H Konkurenti konkurence z pohledu CAIM je na trhu velmi intenzivní: - existuje řada manažerských asociací, a to jak obecných (př. Česká manažerská asociace), tak i odborně zaměřených (př. Česká asociace manažerů informačních technologií), včetně Hospodářské komory - Poradenské asociace a firmy - Krizový management - atd. M P/N P/H Zaměstnanci zaměstnanci nejsou v současné době kritickým faktorem, nicméně nároky na kvalitu zaměstnanců CAIM v čase porostou (pokud bude CAIM naplňovat úspěšně své poslání, vize a cíle) 14

15 3.3 Analýza vnitřního prostředí 7S Tabulka č.4 analýza vnitřního prostředí 7S V* CH** P*** Parametr V P P Schopnosti úspěšný IM manažer musí mít kvalitní schopnosti pro svou práci, CAIM sdružuje úspěšné IM manažery, tj. schopnosti CAIM odvozené od schopností svých členů lze považovat za významný faktor úspěchu. V P/N P/H Spolupracovníci sdružování úspěšných IM manažerů v CAIM je předpokladem úspěchu CAIM při naplňování svých cílů. Členové CAIM jsou často konkurenti, což může představovat riziko. V N H Styl řízení styl řízení je v současné době demokratický, je primárně závislý na aktivním přístupu jednotlivých členů. V N H Systém řízení systém řízení v současné době v podstatě neexistuje. V P/N P/H Struktura existuje formální řídící struktura: členská schůze, výbor sdružení, předseda, místopředseda, revizor, sekretář. Neexistuje výkonná struktura. V P/N P Strategie strategie CAIM vychází z definice poslání a aktivit uvedených jako výhody členství. Strategie tedy není formulována jasně a není naplňována. V P P Sdílené hodnoty existuje Etický kodex interim manažera CAIM, který definuje základní hodnoty, které jsou v rámci CAIM podporovány a sdíleny. 15

16 Tabulka č.5 SWOT analýza 3.4 SWOT analýza Silné stránky - S Schopnosti, odbornost a kvalifikace členů CAIM (úspěšní IM manažeři) Existuje Etický kodex interim manažera CAIM sdílené hodnoty, na kterých je postaven CAIM V současné době jediná asociace IM Pořádání odborných seminářů a akcí pro interim manažery a zájemce o IM Slabé stránky W Neurčité poslání, vize a strategické cíle nejasný smysl existence CAIM Řídící a výkonná struktura CAIM nejsou jasné výkonné kompetence a odpovědnosti za jednotlivé činnosti CAIM Finanční síla CAIM je financován pouze z členských příspěvků, jejichž výše neumožňuje významný rozvoj aktivit CAIM Nejasná marketingová strategie. Nedostatečně živé webové stránky (neaktualizované). Schopnost pomoci najít interim manažera Nejasný postup při výběru interim manažera. 16

17 Tabulka č.5 SWOT analýza 3.4 SWOT analýza Příležitosti - O Ohrožení T Využívání sociálních sítí k naplňování cílů CAIM Velký počet konkurenčních subjektů na trhu Spolupráce s vybranými subjekty Hospodářská komora, Česká manažerská asociace, Hrozba vzniku alternativní asociace IM Pořádání komerčních akcí zvýšení finančních příjmů Účast na odborných akcích různých oborů a propagace IM Nedůvěra a neznalost IM u současných manažerů Ekonomická situace = neochota investovat do IM, snaha zvládnout vše vlastními silami Předávání firem nové generaci vlastníků Konzervativnost původních manažerů / nezkušenost a vysoké sebevědomý nových manažerů 17

18 3.5 Průzkum Znáte pojem IM, setkali jste se s ním ve své praxi? Uvažovali byste o využití IM ve své firmě? Na základě čeho byste IM vybírali? 18

19 4. Návrhy a doporučení 4.1 Poslání, vize, strategické cíle 4.2 Návrh konkurenční strategie 4.3 Návrh funkčních strategií 19

20 4. Návrhy a doporučení Konkurenční prostředí Poslání/ Vize/Cíle Strategické řízení (definice standardů, ) Výkonné řízení (finance, personální zajištění, organizace) Marketing/sociální sítě/akce/internet Technické zajištění (prostory, IS, sociální sítě, web, , HW, ) 20

21 4.1 Poslání, vize, strategické cíle Poslání Vytvářet podmínky pro efektivní působení kvalitních českých interim manažerů. 21

22 4.1 Poslání, vize, strategické cíle Vize Prestižní asociace garantující standardy a kvalitu interim managementu v České republice. 22

23 4.1 Poslání, vize, strategické cíle Strategické cíle 1. Dlouhodobé budování značky CAIM jako nositele prestiže a kvality interim managementu v ČR 2. Udržení kvality a rozvoj členů CAIM 3. Popularizace IM v České Republice 23

24 4.2 Návrh konkurenční strategie Základní strategie Diferenciace na širokém segmentu - Strategie vychází z poslání, vize a cílů - Diferenciace prestižní asociace - Široký segment CAIM není uzavřen oborově nebo segmentově - Důležitý je důraz na kvalitu a zodpovědnost IM - Specializace, garance kvality, certifikace 24

25 4.3 Návrh funkčních strategií Marketingová strategie cílené budování značky CAIM - Organizace marketingových akcí - Účast na marketingových akcích vybraných partnerů - Účast na oborových konferencích - Prezentace úspěšných referenčních projektů členů CAIM - Anketa IM manažer roku/im projekt roku - Cílené využívání sociálních sítí Linkedin, Twitter, - Zajištění péče o web (př. staré příspěvky) - Spolupráce s vysokými školami vzdělávání manažerského potěru 25

26 4.3 Návrh funkčních strategií Strategické řízení udržení kvality a rozvoj CAIM - Definice standardů IM v rámci ČR pod značkou CAIM - Definice podmínek členství CAIM - Certifikace, recertifikace, audit členů CAIM - Koncepce zvyšování kvalifikace a rozvoje členů CAIM - Transparentní pravidla pro rozdělování zakázek členům CAIM 26

27 4.3 Návrh funkčních strategií Řízení a organizace - Vytvoření výkonné struktury - Ekonomické a finanční řízení rozpočet, příspěvky, jiné příjmy - Personální zajištění fungování - IT zajištění komunikační systém, CRM systém, web, sociální sítě 27

28 5. Závěr Vnímáme CAIM jako organizaci, která cíleně sdružuje úspěšné IM manažery na českém trhu, přičemž v současné době není zcela jednoznačně definován smysl existence (poslání, vize, strategické cíle). Redefinicí tohoto smyslu může CAIM být skutečně prestižní asociací úspěšných IM manažerů na českém trhu a naplňovat tak své cíle. Podstatným faktorem úspěchu CAIM je však popularizace IM jako takového. To je hlavní úloha CAIM 28

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ

MANAGEMENT REGIONŮ A OBCÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Projekt: INKUBÁTOR REGIONÁLNÍCH SPECIALISTŮ ANEB INOVACE UNIVERZITNÍCH REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

TRANSFER TECHNOLOGIÍ

TRANSFER TECHNOLOGIÍ TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Kamil Krč TRANSFER TECHNOLOGIÍ PŘÍLEŽITOST I NEZBYTNOST PRO ČESKÉ UNIVERZITY Tato publikace je stručným a zjednodušeným průvodcem úvodní

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více