MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena a zpřístupněna ke studijním účelům... podpis

3 Děkuji PhDr. Dagmar Opatřilové, Ph.D. za vedení a cenné rady při zpracovávání bakalářské práce.

4 Obsah Úvod Syntéza teoretických poznatků Animoterapie jako podpůrná metoda Metody animoterapie Rozdělení animoterapie dle zvířecího druhu..9 2 Delfínoterapie Charakteristika terapie Využití delfínoterapie Metodika delfínoterapie Okruh indikovaných osob Autismus Downův syndrom Dětská mozková obrna Delfínoterapie jako psychopedagogická metoda Cíl bakalářské práce, metody Prezentace a rozbor kazuistických studií Vyhodnocení projektu...40 Závěr 42 Seznam literatury...43 Přílohy

5 Úvod Každý člověk se určitě setkal s příjemným pocitem, jaký v nás dokáže vyvolat přímý kontakt se zvířetem. V dnešní době se preferují především psi, kočky a koně. Tato bakalářská práce si dává za cíl přiblížit, jak na lidský organismus, a zvláště na organismus dětí s DMO, autismem, působí jiné zvíře. Delfíny řadíme mezi nejinteligentnější zvířata naší planety. Ale nebylo tomu tak vždy, velkým průlomem a poznáním byla kniha Člověk a delfín (1968) amerického vědce Johna Lillyho. Delfínoterapie je v posledních letech velmi diskutovaná metoda psychopedické korekce. Nejedná se o bezmyšlenkové hraní si nebo plavání s delfínem. Přestože je tato metoda ještě ve stadiu vývoje a výzkumu, má, jako každá metoda, vlastní etapy a metodiku. Delfinoterapie je dosud největší neznámou v rámci animoterapie. Právě tyto důvody, především neúplnost informací o terapii pomocí delfína, mě vedly k tomu, abych si dané téma zvolila. Bakalářská práce shrnuje veškeré dostupné informace, osobní zkušenosti rodičů dětí s DMO, Downovým syndromem a autismem, kteří delfinoterapii absolvovali. Pro rodiče dětí se zdravotním postižením je tento druh terapie výzvou a nadějí v léčbě jejich potomka. Rodina se nachází v nelehké životní situaci, která je vede k nekonečným otázkám, zda právě tato terapie může být prospěšná pro jejich dítě a zda je vůbec vhodná pro daný typ postižení. Jako matka zdravotně postiženého dítěte, která delfínoterapii absolvovala se svým dítětem, se domnívám, že tato práce bude odpovědí na některé z možných nezodpovězených otázek. Mnou získané zkušenosti, které jsem do bakalářské práce vložila, mohou být prospěšné pro laickou i odbornou veřejnost. Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s delfínoterapií jako speciálně upraveným a kontrolovaným kontaktem dítěte s delfínem s cílem získat léčebný efekt. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole jsou shrnuty obecné informace o animoterapii, popisuji metody animoterapie a rozdělení dle zvířecího druhu. Druhá kapitola se věnuje problematice delfínoterapie, charakteristice metody, možnému využití a také metodice terapie. Zpracování této kapitoly bylo časově nejnáročnější, a to z důvodu dostupné literatury, která byla v anglickém jazyce. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na postižení, pro která je tato metoda vhodná a má význam ve zmírnění důsledků jejich postižení. 5

6 Praktická část se věnuje delfínoterapii jako psychopedagogické metodě. Součástí jsou kazuistické studie jedinců s daným postižením a zaměření se na efekt terapie, který je podrobně zpracován. Efekt terapie je hodnocen ve třech jednotlivých oblastech, konkrétně jde o komunikaci, sociální dovednosti a hrubou motoriku. 6

7 1 Syntéza teoretických poznatků 1 Animoterapie jako podpůrná metoda Jak se můžeme dočíst na mnoha internetových stránkách, které se věnují tomuto tématu, již v 70. letech 20. století bylo náhodně dokázáno, že zvířecí společník může být i velmi cenným spoluterapeutem v dětské psychologii, a nejen v dětské. Bylo prokázáno, že velmi důležitou roli hraje zvířecí společník v životě starých a především osamělých osob. Takovým terapeutem může být třeba jenom akvárium s rybičkami, klec s ptáčky nebo malé morčátko. V českém jazyce neexistuje zvláštní pojmenování metody využití zvířete jako léčebného prostředku pro člověka. Anglosaská literatura používá označení léčení prostřednictvím domácích miláčků (popřípadě léčení domácími miláčky). Přesnou definici nemůžeme jednoznačně uvést také vzhledem k možnostem, které se nabízení a různých možných úhlů pohledů na problematiku. Animoterapie (zvířaty podporovaná terapie) je souhrnný termín pro rehabilitační metody a metody psychosociální podpory zdraví, které jsou založeny na využití vzájemného pozitivního působení při kontaktu mezi člověkem a zvířetem (Mojžíšová, Lacinová, Šemberová, 2001). Zvíře může znamenat pro klienta mnoho, dostává se do role prostředníka, tzv. koterapeuta. Terapeutický význam zvířat při léčení nemocí léčitelé neskutečně přeceňují, jiní jej naopak zcela zavrhují. Měli bychom k této problematice zaujmout uvážlivý a rozumný přístup. Vždy bychom však měli mít na paměti, že na druhém konci vodítka či opratí je člověk animoterapeut, který rozhoduje, zda, kdy a jak přítomnosti zvířete využít. Podle Vymětala (2004) má osobnost terapeuta vykazovat ve zvýšené míře vlastnosti a chování, jež odpovídají rogersovskému pojetí psychoterapie (akceptace přijetí, empatie vcítění, autenticita opravdovost). Dále je nutné, aby terapeut skutečně věřil tomu, co dělá. Organizací, které zastřešují zooterapii, je ve světovém měřítku mnoho. Mezi nejznámější patří: International Association of Human-Animal Interactio Organizations (IAHAIO), Delta Society, European Society for Animal Assisted Therapy (ESAAT). V ČR se této problematice věnují: Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům (AOVZ), Canisterapeutická asociace (CTA) a Česká hipoterapeutická společnost (ČHS). 7

8 1.2 Metody animoterapie Se stoupající profesionalitou terapeutů se v 80. letech 20. letech začalo rozlišovat mezi několika dílčími metodami. Animal Assisted Activities (AAA) jde o přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta nebo přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností. Jde také o činnost za účasti zvířat, která slouží především jako motivační či terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života. Může to být například pouhé umístění klece s ptáčky či akvária s rybičkami v čekárně u lékaře. Ty pak odpoutávají od nervozity před očekávaným vyšetřením a zároveň zpříjemňují prostředí. Dále pak Galajdová (1999) dělí AAA na pasivní a interaktivní. Výše uvedený příklad je AAA pasivní, neboť zvíře již svou přítomností působí příjemně. Příkladem AAA interaktivní je vlastnictví různých zvířat např. v ústavech sociální péče, domovech důchodců či jiných sociálních institucí. Animal Assisted Therapy (AAT) jde o cílený kontakt s člověkem a zvířetem, zaměřený na zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta. AAT se obvykle používá k posílení žádoucího či k potlačení nežádoucího chování. Nejčastěji se tato metoda využívá k překonávání nadměrného strachu (fobie), ale může posloužit i jako prostředek k nácviku nových dovedností.cílem této zooterapie je podpora tradiční léčby nebo rehabilitace. Animal Assited Education (AAE) jde o přirozený nebo cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, přirozené zvyšování motivace k učení, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta. Animal Assisted Cisis Response (AACR) jde o přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourávání stresu a celkové zlepšení psychického nebo fyzického stavu klienta vedoucí ke stabilizaci konkrétní situace. Tyto léčebné programy podporují rozvoj tělesných, psychických, citových, poznávacích, a výchovných funkcí zdravotně postižených. Na rozdíl od programu AAA je možné program AAT objektivně zhodnotit nebo změřit. Programy jsou prováděny formou návštěvních aktivit, jednorázových aktivit, pobytových programů a rezidentních programů. Specifickými 8

9 formami jsou ambulantní program, program péče o zvíře, zooterapie s asistenčním psem (Velemínský, 2007). 1.3 Rozdělení animoterapie dle zvířecího druhu Zvířata mohou sehrát svou roli také v procesu psychoterapie. J. O. Prochaska a C. Norcoss (1999) definují psychoterapii jako odbornou a záměrnou aplikaci klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících a uznávaných psychologických principů se záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce či osobní charakteristiky směrem, který obě strany za žádoucí. Canisterapie Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom více důvěřovali Léčebné účinky života se psem nejsou objevem moderní psychologie, lidé je znají již tisíce let. Tento citát použila MUDr. Lenka Galajdová ve své knize Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie, ve které také uvádí velmi zajímavé poznatky právě o historii tohoto vztahu. První ucelené standardy pro léčebné využití psů v České republice byly vytvořeny ve sdružení Pomocné tlapky ve spolupráci se SVOPAP s. r. o. Je to vzdělávací centrum s akreditací Ministerstva školství České republiky pro rekvalifikaci v oboru chovatelství zvířat, canisterapie a chovu, výcviku a úpravy psů, které provádí kurzy pro chovatele exotických zvířat, pro pracovníky zoologických zahrad, ošetřovatele koní, chovatele a canisterapeutické instruktory. Název canisterapie se vžil jako označení způsobu terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen přesně podle definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav psychické, fyzické a sociální pohody (Galajdová, 1999). Ve smyslu psychického zdraví se canisterapie používá často jako pomocná (doplňující) psychoterapeutická metoda, také jako metoda, která je posledním východiskem z různých situací, například když jiné metody selhávají nebo není možno je použít. Nejčastějším uváděným příkladem je využití canisterapie při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími lidmi či pacienty. Působení na fyzickou pohodu má canisterapie především 9

10 u tzv. spastických křečí, kdy kontakt se psem může vyvolat uvolnění svalů a následné povolení křečí. Canisterapie je také vhodná jako volnočasová aktivita, příznivě ovlivňuje vzájemné interakce, emoce a chování klientů, stimuluje k aktivitě, zvyšuje sebevědomí a má vliv na jemnou motoriku klientů všech věkových kategorií. Klienty canisterapie jsou nejčastěji děti se specifickými potřebami, dospělí jedinci po úrazech a senioři. Hipoterapie Hiporehabilitace je pojem, který zastřešuje aktivity spojené s rehabilitací člověka pomocí koně v nejširším slova smyslu. Zahrnuje formy ježdění na koni jako součásti komplexní rehabilitace. Jsou to hipoterapie, léčebné pedagogicko psychologické ježdění a parajezdectví. Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá pohybu koně a jeho přenosu na člověka, spolu s psychologickým působením jízdy na koni. Léčebné pedagogicko psychologické ježdění je metoda léčby psychosociální oblasti. Uplatňuje se především psychologická a pedagogická metodika (Nerandžič, 2006). V České republice má léčebné využití koní dlouholetou tradici. Jako první využil huculské koně systematicky k terapeutickému ježdění RNDr. Otakar Leiský na Zmrzlíku u Prahy, od roku 1986 se zabývají rehabilitací prostřednictvím koní v Rehabilitačním ústavu Hamzovy léčebny v Luži Košumberk (Nerandžič, 2006). Výběr koně pro rehabilitaci se řídí podle jeho charakteru, který je nadřazen plemenu koně. Charakter je zčásti vrozený a zčásti ovlivnitelný člověkem. Kůň musí být zdravý, bez těžkých vrozených vad. Zafixované charakterové vady koně, např. agresivita nebo pomstychtivost, se totiž nedají přecvičit. Personál stáje tvoří tým odborníků a kvalifikovaných spolupracovníků hipologa, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, speciálního pedagoga a dalších. Hipolog musí absolvovat jezdecký výcvik a trenérský kurz. Je vhodné, pokud je proškolen i v kurzu hipoterapie garantovaném státem nebo Českou hiporehabilitační společností. Speciální pedagog, psycholog, fyzioterapeut musí umět jezdit na koni a rozumět základním problémům jezdectví. Lékař indikující hipoterapii by měl přinejmenším znát indikace a kontraindikace jízdy na koni a měl by mít minimální praxi v ježdění na koni. Felinoterapie Felinoterapie je založena na kontaktu člověka s kočkou, při němž dochází k vzájemnému pozitivnímu působení (Kalinová, 2003b). 10

11 Cílem terapie je obecně většinou aktivizace klientů, navození libých pocitů. U dětí se specifickými potřebami procvičení jemné a hrubé motoriky, zdokonalení řeči, začlenění do kolektivu. V České republice pracuje od roku 1997 organizovaně s kočkami pouze Nezávislý chovatelský klub se sídlem v Mladé Boleslavi. V roce 2001 vydal plemennou knihu koček a zkušební řád pro týmy v návštěvní terapeutické službě. Kočka pomáhá zmírnit adaptační stres např. u nově příchozích klientů do domovů důchodců, díky jejímu vlivu se upravují hodnoty krevního tlaku a srdeční frekvence, dochází ke zmírnění stresu. Kontakt s kočkou pomáhá rozvíjet estetické a hudební cítění dětí v rámci herních terapií, např. při produkci divadelních her, pomáhá jim v soustředění a hlavně je rozveseluje původně zakřiknuté děti se smějí a začínají lépe komunikovat. U mentálně retardovaných dětí jsou vzhledem k jejich citové otevřenosti výsledky nejlepší děti přijímají kočku bez jakýchkoli podmínek, kontakt se zvířetem jim dává pocit bezpečí a podporuje jejich úsilí v komunikaci s ostatními. Metodika felinoterapie je zpracována na základě podobných aktivit jako v canisterapii a na základě zkušeností získaných v průběhu provádění terapie. Terapie se provádí formou návštěvní služby. Kočky jsou vybírány na základě povahových vlastností a plemenné příslušnosti. Velmi vhodné jsou kočky z vlastních chovů. Ornitoterapie - využívá ptactva v rámci animoterapie, není však příliš rozšířenou terapeutickou metodou (papoušci u klientů s Alzheimerovou chobou). Lamaterapie využití lamy v rámci zootorapie Insektoterapie využití hmyzu v rámci zooterapie Delfínoterapie využití delfína v rámci zooterapie Další zvířecí druhy jsou využívány bez bližšího označení živočišného druhu. Většinou se označují opisem, např: terapie akvarijními rybičkami. K těmto terapiím řadíme terapie s malými domácími zvířaty (plazi, králík, morče, činčila, fretka a ostatní hlodavci), terapie s hospodářskými zvířaty (kozy, ovce, ale také prasata), a terapie s volně žijícími a exotickými zvířaty. Terapie s hospodářskými zvířaty je využívaná v rámci farmingterapie. Jedná se o terapii prací na farmě zvířat, které se věnují v našich podmínkách ÚSP Žampach, Farma 11

12 Helvíkovice a jiné. Práce na farmě zahrnuje péči o zvířata, přípravu krmiva, úklid prostorů stáje a další pomocné práce (Velemínský, 2007). 12

13 2 Delfinoterapie 2.1 Charakteristika terapie Delfinoterapii můžeme definovat jako speciálně upravený a kontrolovatelný kontakt člověka s delfínem, jehož cílem je zvyšování léčebného efektu (Smoljaninov, 2006). Delfíni jsou zajímaví partneři pro mnohostrannou interakci a hru. Klientům delfinoterapie nabízí příjemný prožitek v oblasti tělesného kontaktu, komunikace, sociální interakce i příjemně strávený čas. Důležitým momentem je zaujetí prožívanou chvílí, kdy klient nevnímá okolní svět a soustředí se na momentální situaci, jeho motivace k činnosti je spontánní. Delfinoterapie se stává stále více populární v intervenci dětí s postižením. Delfinoterapie je dnes praktikována pod jménem Dolphin Human Therapy (DAT). Metoda byla vypracována a v praxi ověřována od začátku 80. let 20. století Anatolijem Smoljaninovem v Kyjevském institutu traumatologie a ortopedie pod odborným dohledem lékaře neurologa prof. Vadima Šargorodského. V České republice se tento druh zooterapie dosud nepraktikuje, není však zcela neznámý. Nejproslulejší delfinárium se nachází na Floridě, další najdeme v německém Nurnbergu, v ukrajinském Sevastopolu a Jaltě, nebo izraelském Eilatu. Delfinoterapie není léčba, ale může pomáhat zmírnit některé přidružené symptomy léčby a může zlepšovat průběh léčebného procesu. Záměrem terapie je zvýšení smyslové aktivity klientů. Programy se provádějí v bazénech s ochočenými nebo částečně ochočenými delfíny. Kromě dítěte, delfína a rodičů se kontaktu účastní také terapeut a cvičitel delfínů, kteří s dítětem cíleně pracují. Kontakt s delfínem je zaznamenáván videodokumentací, která zůstává rodině (www.altonweb.com). Historie delfínoterapie Myšlenku, že vztah delfínů k lidem může být prospěšný, poprvé zformuloval v roce 1968 John C. Lilly ve své knize Člověk a delfín. John Lilly se věnoval výzkumu delfínů v oblasti nervové činnosti a inteligence kytovců od 60. let 20. století. Zkoumal komunikaci mezi člověkem a delfínem, prohlásil, že delfíni mohou pomáhat lidem učit se lepší komunikaci s ostatními. Lillyho myšlenky byly rozšiřovány do roku 1970, kdy se výzkumy delfínů začaly zabývat efektem interakce s delfíny. 13

14 Ukazuje se, že interakce s delfínem má vliv na děti s neurologickým poškozením. V 70. letech 20. století Dr. Betsy Smith, učitelka antropologie, zaznamenala terapeutický účinky delfinoterapie na svém postiženém bratrovi. O pár let později byla delfinoterapie rozvíjena Dr. Nathasonem, klinickým psychologem, v centru na Floridě v Americe (www.henryspink.org). Anatomie delfína Delfíni patří mezi mořské savce kytovce ozubené. Tělo delfína má hydrodynamický tvar, takže je dosaženo maximální efektivnosti při pohybu v mořské vodě. Dospělý jedinec dorůstá délky 2 až 4 metry. Dožívají se let. Základní zbarvení je tmavě modré, až tmavě šedé a kůže je hladká, jakoby z gumy. Delfín má v tlamě na sto ostrých, až 8 milimetrů dlouhých kuželovitých zubů. Dýchají plícemi a potřebují se každých 4 až 5 minut nadechnout. Delfíni prakticky postrádají čich, ale mají výborně vyvinutý sluch, voda je totiž velmi příznivé prostředí pro šíření zvukových vln (www.chorvatsko.cz). Delfíni dokáží velice dobře navázat komunikaci s člověkem, řeší složité úkoly, velmi rádi a ochotně se nechají vycvičit a doslova milují práci s lidmi. Zrak jako jeden ze smyslových orgánů není pro ně prvořadým analyzátorem prostředí. V průzračné vodě je dosah jejich vidění m. Proto je svět delfínů světem zvuků. Hlas delfína má rozsáhlý repertoár tónů s vysokou frekvencí od 0,25 khz až po ultrazvuky v rozsahu 80 až 220 khz. Vysílání ultrazvukového vlnění do okolního prostředí zabezpečuje tzv. echolokátor. Tak delfín skenuje vše, co se nachází v okolí, až do vzdálenosti tří kilometrů. Rozeznává nejen vzdálenost od předmětu, jeho tvar, velikost, ale dokonce i materiál a jeho hustotu. Pozná, zda se nachází ve vodě ryba, vhozený míč nebo nemocné dítě (Lilly, 1966). Další zvláštností delfínů je jejich obrovské bioenergetické pole, resp. extrasenzorika. V současnosti již existuje řada přístrojů, které je dokáží zachytit a zobrazit. Harmonie a ladnost pohybů ve spojení s hravostí, které tato zvířata v sobě mají, vyvolává zvláštní pocit a úsměv na tváři každého člověka. Prostředí terapie Z vlastních zdrojů získaných v delfináriu na Jaltě roku 2004 se terapie běžně praktikuje v delfináriích a mořských zábavných parcích. Některé parky slouží též výzkumným účelům v rámci delfínoterapie a výzkumu chování a života savců. Delfinária se nachází v blízkosti moře, z důvodu nutnosti slané mořské vody k životu mořského savce. Většinou je v bazénu přítomno více delfínů a jiných savců, ne všichni jsou vhodní k terapeutickým účelům. Delfín, 14

15 který je delší čas využíván pro zábavné účely, není vhodný k terapeutickým účelům. Důležitá je také klidná povaha delfína, která není poznamenaná negativní zkušeností z kontaktu s člověkem. Delfíni jsou pečlivě vybíráni k terapii. Samotná delfinoterapie trvá deset dní a je vhodné realizovat ji alespoň jednou ročně. Ke specifikům této práce patří individuálně skupinová práce. K delfínům mají společně s dětmi přístup i jejich rodiče. Zatímco je jedno dítě ve vodě s delfínem, ostatní děti sedí na okraji bazénu a sledují je. Rodiče přispívají k celkové psychické pohodě dítěte a znamená pro ně stabilní zónu jeho bezpečí. Tato metodika rovněž v případě negativních reakcí dítěte poskytuje možnost rychlé výměny dětí ve vodě bez zbytečných stresových situací. Pokud se dítě nebojí a je ve vodě spokojené, setrvává v ní cca 20 minut. 2.2 Využití delfinoterapie Delfinoterapie je individuální metoda, kterou mohou využívat děti již od dvou let. Potřebnou zkušeností pro delfinoterapii je předpoklad minimální zkušenosti pobytu ve vodě, neboť při absenci této zkušenosti je terapie náročnější na čas. Smoljaninov (2006) uvedl tyto součásti terapeutického působení: pozitivní emoce kinestetické vnímání harmonie pohybů působení na reflexní zóny (už při prvních setkáních delfín dětem jemně pyskem stlačuje nožky, dlaně, ťuká jim do brady, do oblasti bránice) motivace hrou (děti si hladí delfína, plavou s ním a hází mu míč) Delfinoterapie souvisí také s jinými terapiemi, např. s psychoterapií (rodinnou), fototerapií, vibračně akustickou terapií, reflexní terapií nebo s psychostimulací. Setkání s delfíny evokuje hluboké emocionální odezvy, které uvolňují zábrany hlubokému prožívání a emocím. Děti jsou mnohem vnímavější na terapii, protože si hrají v příjemném prostředí, jsou motivovány k dokončení úlohy, jsou šťastné, a proto také dávají větší pozor na práci terapeuta. V prostředí delfínoterapie se vědomosti se snadněji získávají a uchovávají (některé výzkumy říkají až o 40-69%). U klientů delfínoterapie došlo k posunu v oblastech : komunikace (spontánnost v řečovém projevu, v užívání znakové řeči a uchování slovní zásoby) 15

16 motoriky (lepší koordinace pohybů) pozornosti (zájem o podněty, schopnost dokončit úkol) sociálně-emotivní (zvýšení důvěry k dospělým a zvířeti, zvýšení pozornosti k druhým, sebekontrola, zmírnění automatických projevů, odbourání stresu, celkové zklidnění). paměti (dovednosti získané během terapie jsou trvalejší ) spasticity ( polohování dětí při terapii a pobyt ve vodě uvolňuje spasmy) učení (rychlejší a intenzivnější schopnosti) smyslových funkcí (snaha o navázání a udržení očního kontaktu, sluchového kontaktu a kontaktu tělesného). Princip delfínoterapie Sonophoretic model Úkaz sonophoretic je velmi důležitý v metodě delfínoterapie. Sonophoresis, jako následek vlivu ultrazvuku delfínů, způsobuje kladné chemické a elektrické změny v organizmu klientů. Fyziologický efekt kontaktu mezi lidmi a delfíny se vyznačuje vzájemnými změnami v bioelektrické aktivitě mozku. Mechanizmus tohoto vlivu je zkoumán vědci mnoha zemí. Někteří mluví o vlivu na centrální a hormonální mechanizmy. Podle odborníků a výzkumníků podmořských základen, plavání s delfíny může vytvořit fyziologickou buňku a tkáň v těle změnit. Vysvětluje, že delfíni mají přírodní sonar, kterým vysílají ultrazvukové vlny k lokalizování věcí a ke komunikaci tento proces nazýváme echolokace. Zvuky vysílané delfíny jsou tak intenzivní, že můžou zapříčinit tvoření dutin (kaveren) v tkáních, mohou tvořit dírky v molekulární struktuře tekutin a měkkých tkání. Kaverny v tkáních tvoří depolymeraci makromolekul, zlepšuje se mezibuněčná výměna látek a oběhu tekutin. Ultrazvuk ovlivňuje rozhánění tekutin ve stojatých zónách, přispívá k efektivnějšímu a rychlejšímu odvádění tekutin.odborníci věří, že četnost impulsů může mít význam na lidský mozek (www.altonweb.com). Výsledky EEG testů, které zkoumaly vliv echolokace, ukázaly, že převládající frekvence lidského mozku poklesly z beta na alfa vlny. Mezi další významné aspekty patří, že obě strany mozku vstoupily do vzájemné synchronie, což značí mnohem lepší spolupráci mezi pravou a levou stranou mozku. Je to mimořádný neurologický stav, který je spojený se stupňujícím se vědomím a zvýšenou schopností se učit. 16

17 Pozorováním delfínů během terapie s lidmi ukazuje, že když je člověk ve vodě na zádech delfína, tak se delfín situuje sousedně orientuje umístění ultrazvukových paprsků na linku lebky. V krátké vzdálenosti delfín soustředí umístění paprsků na páteř pacienta. V krátké vzdálenosti (méně než 0,5 m) užívá delfín impulsů opakovaných každé 2,5 sekund s frekvencí 500 Hz. Delfíní ultrazvukové vlny pronikající pacientovou kůží dotykem, provrtají vodní sloupec, který je přechodně výkonnější sférou pro zvuk (60x efektivnější než vzduch) (www.dolphintherapy.ru). Ultrazvuk v medicíně Ultrazvuk je používán v medicíně a fyzioterapii více než 40 let a způsobuje mechanický vliv ultrazvuk působí jako masáž na buněčnou tkáň, zlepšuje pronikavost obalu a dovoluje složkám aktivně lépe proniknout kůží do nižších struktur těla. Využívá se k diagnostickým, ale i léčebným účelům tradiční medicíny (Smoljaninov, 2004). 2.3 Metodika delfinoterapie Delfínoterapie je aplikována blokově, trvá většinou 7-10 dnů a účastní se jí celá rodina. Metodiky delfínoterapie se liší podle toho, kým jsou vedeny. Metody jsou vedeny skupinově nebo individuálně, jiné metody jsou podpořeny rehabilitací bezprostředně po delfínoterapii. Skupinová terapie Smoljaninov praktikuje tuto formu. Terapie probíhá v bazénu, s delfínem jsou v kontaktu dvě děti s rodiči. Rodiny s ostatními dětmi přihlíží a sledují interakci delfína s dětmi. Je také možnost terapie celé skupiny, kdy se terapie účastní klientů s jedním rodičem. Tento způsob terapie je ve fázi zkoumání a není podložen vědeckými materiály. Individuální terapie - terapie jednotlivého dítěte s terapeutem a rodiči. Tento způsob terapie je více zaměřen na výzkum a vědecké účely. Individuální terapie Terapeut je postupem času seznámen s dítětem a jeho rodinou a spolu stanoví dílčí kroky a cíle terapie. Děti přijímané k delfinoterapii prochází komplexním vyšetřením, zahrnující 17

18 individuální aktivity s terapeutem, jako jsou komunikace, motorické nebo psychologické terapie. Vyšetření sleduje interakci s delfíny a vliv na kognitivní, motorické a sociálně emocionální odezvy dítěte. Hlavní účel programu je povzbuzovat děti k vyvození požadované odezvy v souladu s individuálním programem terapie dítěte. Delfinoterapie je založena na Nathansonově teorii, že děti s postižením budou zvyšovat pozornost na významné podněty v prostředí následkem jejich touhy po setkání s delfínem. Thor řadí mezi hlavní body delfinoterapii zapojení celé rodiny, umožnění odpočinku rodině formou dovolené, postupné zužování vzdálenosti mezi delfínem a dítětem a zároveň kladení individuálně volených vyšších nároků na úkoly plněné dítětem a u potřebných dětí intenzivnější navazování kontaktu s terapeutem a cvičitelem delfínů. Tak jako se dítě každým dnem přibližuje k delfínovi, dostává od terapeuta také náročnější úkoly a zvyšují se nároky na dítě při hře. Sledují se okamžiky pokroku u dítěte, dítě a terapeut se vrací k terapeutickým úkolům se vzrůstající frekvencí a komplexněji, což je nutné ke správné reakci. Mezi terapeutické úkoly patří úkoly jemné a hrubé motoriky a úkoly z produkce řečových reakcí (Velemínský, 2007). Metoda postupného přibližování individuální terapie 1. fáze příprava na kontakt - před terapií probíhá psychická příprava na kontakt. Všechny děti se s delfínem nejprve seznámí, trenér jim ukáže, co delfín umí a jak si s ním dítě může hrát. Výhodou je, že se delfín díky své vazbě na vodu nemůže přiblížit sám, ale vždy se dítě přibližuje k delfínovi. 2. fáze nepřímý kontakt na větší vzdálenost dochází ke kontaktu na větší vzdálenost. Dítě se učí dávat delfínovi znamení, na něž delfín reaguje vykonáním určitého cviku. Hází delfínovi předměty a ten je může vracet. 3.fáze - nepřímý kontakt na nepatrnou vzdálenost dítě je stále na okraji bazénu, již se dotýká delfínova nosu tyčí nebo si s ním hází míč z blízka. 4. fáze orientační první přímý kontakt obnáší hlazení delfína, jeho krmení z okraje bazénu. Děti sledují pohyb delfína za přítomnosti svého terapeuta. Sedí na okraji polstrovaného doku, plovoucího asi 2 3 palce nad vodou, zatímco trenér sleduje přesuny delfínů ve vodě. Během této fáze jsou děti vedeny k dotyku nebo hře, dávají signály delfínovi pohybem rukou, které vyvolávají jejich specifické chování. 18

19 5. fáze přímý kontakt ve vodě také se nazývá fází zaměstnání. Za asistence terapeuta se oba dotýkají, hladí, plavou, delfín strká dítě nosem nebo táhne vodou. Setkání s delfínem může zahrnovat krátké ježdění na hřbetní ploutvi delfína, polibky, tanec v kruhu s delfínem (www.altonweb.com). Vliv terapie na dítě je znatelný již v průběhu terapie, ale také postupem času doznívá efekt terapie na děti, které jí prošly. Někteří odborníci, kteří se věnují vlivu delfínoterapie, jsou zastánci toho, aby rodina využívala videokokumentaci delfínoterapie ještě v průběhu alespoň šesti měsíců následně, k tomu že dítěti záznamy přehrávají a komentují situace, které prožívali interakcí s delfínem (Smoljaninov, 2004). 19

20 3 Okruh indikovaných osob Mezi hlavní postižení, která využívají delfinoterapii, patří: dětská mozková obrna, Downův syndrom a autismus. Mezi další postižení patří poruchy pozornosti, mentální deficity, logopedická a sluchová postižení, neurózy, posttraumatické stresové změny, depresivní stavy nebo poruchy učení. Delfinoterapii by neměli podstupovat klienti s epilepsií, onkologickým onemocněním a akutním infekčním onemocněním. 3.1 Autismus Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Stupeň závažnosti poruchy bývá různý, od mírné formy (málo symptomů) až po těžkou (velké množství symptomů). Problémy se musí projevit v každé části základní diagnostické triády. Autismus je charakterizován především triádou znaků narušenou sociální interakcí, omezenou schopností verbální i nonverbální komunikaci a stereotypním, repetetivním chováním. Takto postižené děti (ve ¾ případů je porucha kombinovaná s mentální retardací) nemají relevantní reakce na emocionální podněty, těžce se přizpůsobují jakékoliv změně, vzdělávání je u nich možné realizovat většinou jen ve speciálních třídách. S oblibou také takto postižené děti vykonávají stereotypní pohyby, bývají zaujaté jednotvárnou, jakoby rituální manipulací s předměty, s klasickými hračkami si nehrají adekvátním způsobem, spíše si hrají s drobnými předměty, které mohou být bizarní povahy. Etiologie autismu a jeho diagnostika Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, 20

Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného odborného textu Absolvování 5 denní stáţe v hiporehabilitaci Písemné zpracov

Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného odborného textu Absolvování 5 denní stáţe v hiporehabilitaci Písemné zpracov Zooterapie Poţadavky předmětu a obecný úvod Obrázek: http://terapie.az4u.info/cs/alternativni-terapie/zooterapie/ terapie/zooterapie/ Co po vás chceme! Aktivní účast na výuce - min. 80% Překlad cizojazyčného

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Zátěžová situace u rodičů Během těhotenství vzniká těsné spojení mezi matkou a dítětem.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá

Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách. Ing. Lenka Skoupá Živá zvířata ve výuce v základních, praktických a speciálních školách Ing. Lenka Skoupá Jak využít potenciálu živého zvířete ve výuce Zaujmout Motivovat Rozvíjet jemnou i hrubou motoriku Rozvíjet citlivost

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky Signální pro alergiky Balanční

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Animoterapie a mentálně handicapovaní

Animoterapie a mentálně handicapovaní UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Animoterapie a mentálně handicapovaní BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, Praha 4, 140 00 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI. Ing. Adéla Palacká

VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI. Ing. Adéla Palacká VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI Ing. Adéla Palacká ÚLOHA KOČKY Domestikace před 10 11 tis. lety Ochránkyně úrody zpodobnění bohyně pomocník ďábla lovec myší rodinný příslušník role koterapeuta CHARAKTERISTIKA

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ. Dotazník

Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ. Dotazník Příloha č. 1: Dotazník určený rodičům dětí od 3 do 7 let navštěvujících MŠ Dotazník Tento dotazník je určen rodičům, jejichž děti jsou ve věku od 3 do 7 let a navštěvují mateřskou školu. Otázky týkající

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň City center of rehabilitation Promin Historie vytvoření: Rok

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více