VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013

4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI AGEL A.S. ZA ROK Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti Zpráva představenstva o významných událostech uplynulého kalendářního roku Organizační struktura společnosti AGEL a.s., organizační schéma skupiny AGEL ke dni Identifi kační údaje společnosti, statutární orgány, vedení společnosti, výbor pro audit Výrok auditora Finanční část I. Účetní závěrka za rok Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích (Cash fl ow) Příloha účetní závěrky Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka za rok Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu

5 7.2. Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (Cash fl ow) Příloha konsolidované účetní závěrky Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku ke dni , aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku Zpráva dozorčí rady společnosti Zpráva výboru pro audit Předpokládaný vývoj skupiny AGEL v roce 2014 a v následujících letech

6 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, vážení obchodní partneři, jménem představenstva společnosti AGEL a.s. Vám předkládám výroční zprávu společnosti AGEL a.s. a celé skupiny AGEL, která přináší přehled výsledků dosažených v roce Výroční zpráva má především hodnotící charakter, ale současně obsahuje vize, trendy a cíle pro nejbližší léta. Rok 2013 byl jedním z nejtěžších roků pro zdravotnictví za posledních 20 let. Je pozitivní, že jsme i tímto obdobím prošli bez větších šrámů a naopak jsme potvrdili naše postavení jako profesionální a společensky zodpovědné společnosti podnikající ve vysoce citlivém odvětví, jakým je zdravotnictví. Přes dramatický pokles úhrad od zdravotních pojišťoven se konsolidovaný výsledek hospodaření podařil udržet na úrovni roku To vytvořilo podmínky pro personální stabilizaci i opětovnou výraznou investiční aktivitu celé skupiny. MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva společnosti AGEL a.s. Je velmi potěšující, že v současné nelehké době se nám daří neustále vylepšovat i odbornou úroveň našich pracovišť. Jako soukromí poskytovatelé zdravotních služeb musíme neustále bojovat s přirozenou nedůvěrou okolí, a proto je třeba potvrzovat a vylepšovat povědomí o vysoké kompetenci v poskytování zdravotní péče. Významně se rozvíjí naše vědecko-výzkumné aktivity, kde běží několik velmi perspektivních projektů. 6

7 01 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Mnoho našich kolegů působí vědecky a předává své zkušenosti posluchačům lékařských fakult v Olomouci a Ostravě. Na jaře 2013 začala výuka studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v gastroenterologickém centru Vítkovické nemocnice a.s. a plánuje se rozšíření na obory angiologie a neurologie. Společnost AGEL a.s. zajišťovala především řídící a koordinační činnost celé skupiny; přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností ovládala skupinu 39 subjektů zabývajících se poskytováním zdravotní péče či podporou této činnosti a organizační složku AGEL. Nejdůležitější hodnotou a cíleným výsledkem našeho úsilí byli spokojení pacienti, naši klienti. Permanentní zlepšování úrovně a kvality poskytované zdravotní péče je garantováno skutečností, že všechna naše zdravotnická zařízení jsou úspěšnými absolventy akreditačního řízení Sjednocené akreditační komise ČR. O tom, že toto naše úsilí oceňují i pacienti, svědčí i mimořádný úspěch Nemocnice Podlesí, která získala titul nejlepší nemocnice roku v žebříčku HealthCare Institute a kromě celkového prvenství obsadila i první místo v žebříčku oblíbenosti z pohledu pacientů i zaměstnanců. v léčbě rakoviny zažívacího traktu, rakoviny prsu, onkogynekologii a dalších oborech. Program, který tvořily desítky odborných přednášek, byl i letos rozdělen na sekci lékařskou a sesterskou. Úvodní přednášku přednesl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda onkologické společnosti, a jednotlivé sekce sympozia vedli členové vědecké rady AGEL. I tyto osobnosti garantovaly vysokou odbornost a kvalitu letošního sympozia. Na sympoziu byly prezentovány také probíhající granty, které ve skupině AGEL podporují vědeckou činnost. Jejich úroveň je rok od roku vyšší. Mé poděkování patří všem členům dozorčí rady společnosti AGEL a.s., bez jejichž aktivního zapojení, osobního nasazení a vstřícné spolupráce by dosažení úspěšných výsledků, včetně těch loňských, bylo mnohem obtížnější. Děkuji i všem našim zaměstnancům, bez jejichž úsilí a nasazení bychom nebyli schopni udržet vysokou odbornou i lidskou úroveň v naší společnosti. V loňském roce společnost AGEL a.s. opět již tradičně uspořádala 7. ročník vědeckého sympozia. Přes 400 odborníků z řad lékařů i sester se sjelo začátkem října 2013 do ostravského hotelu Park Inn. Společným tématem byla problematika moderní onkologie a byly zde referovány nejnovější poznatky 7

8 02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU V červnu 2013 byl slavnostně otevřen hybridní sál a prostory jednodenní kardiologie v Nemocnici Podlesí a.s. Tento sál je nejmodernějším hybridním sálem v ČR a střední Evropě. Svým vybavením nabízí pacientům nové možnosti v léčbě kardiovaskulárních onemocnění a zároveň vyšší stupeň bezpečí při prováděných výkonech. Dne byla zprovozněna nová pracoviště v budově interních oborů (dialyzační středisko, diabetologická, nefrologická, revmatologická, cévní a urologická ambulance) v Nemocnici Nový Jičín a.s. Pro pacienty s onkologickými onemocněními bylo otevřeno nové špičkové pracoviště PET/CT. S účinností od společnost Kardiologické centrum AGEL s.r.o. změnila svou právní formu na akciovou společnost a v souvislosti s touto změnou navýšila základní kapitál na Kč. V srpnu 2013 byl ve Všeobecné nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s. otevřen renovovaný pavilon, ve kterém je neurologické oddělení. Slavnostní otevření pracoviště PET/CT v Nemocnici Nový Jičín a.s. Nový neurologický pavilon ve Všeobecné nemocnici s poliklinikou Levoča, a.s. Hybridní sál Nemocnice Podlesí a.s. 8

9 02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU Společnost Středomoravská nemocniční a.s. slavnostně otevřela v Nemocnici Prostějov centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic. Moderní pracoviště bude své služby poskytovat nejen sportovcům vrcholovým a výkonnostním, ale i rekreačně sportující mládeži a dětem. V rámci preventivního programu bude rozvíjet aktivity v oblasti optimalizace životního stylu a tzv. preskripce pohybu, tedy lékařem navržené a monitorované pohybové zátěže podle specifi ckých potřeb klienta, které mohou vést buď k zamezení, nebo oddálení výskytu onemocnění. Vybudování centra si vyžádalo investice ve výši devíti miliónů korun. Nemocnice s poliklinikou Italská, Dopravní zdravotnictví Prostory centra zobrazovací diagnostiky V říjnu 2013 získala Nemocnice Nový Jičín a.s. statut Centra vysoce specializované zdravotní péče v oblasti onkogynekologie. Společně s dalšími třinácti pracovišti v České republice tak bude zajišťovat specializovanou komplexní péči pro onkogynekologicky nemocné pacientky. Slavnostní otevření AGEL Sport Clinic V září 2013 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace prostor rentgenologického a gastroenterologického oddělení Nemocnice s poliklinikou Italská společnosti Dopravní zdravotnictví a.s. Díky investici za bezmála 6 milionů korun tak na pacienty čekají příjemné komfortní a moderní prostory. V listopadu 2013 Nemocnice Český Těšín a.s. otevřela moderní dvoupodlažní pavilon, jehož součástí jsou odborné ambulance, lékárna a nové dialyzační středisko provozované společností B. Braun Avitum. Nemocnice Český Těšín a.s. investice roku 2014, budova G 9

10 02 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH UPLYNULÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU V listopadu 2013 se Nemocnice Podlesí a.s. stala absolutním vítězem v soutěži Nemocnice ČR 2013, organizované agenturou HealthCare Institute. Tento výjimečný úspěch byl tvořen vítězstvím v kategorii Nemocnice ČR 2013 očima zaměstnanců, třetím místem v kategorii Nemocnice ČR 2013 očima pacientů (hospitalizace a ambulance) a předním umístěním v kategorii Nemocnice ČR 2013 fi nanční zdraví. nemocniční a.s. Rekonstrukce přinesla pacientům dotčených oddělení významný pokrok v lepším pobytovém standardu a zaměstnancům příjemnější, moderní a logicky uspořádaná pracoviště a lepší pracovní zázemí. Tato akce byla fi nancována převážně z prostředků Regionálního operačního programu s celkovými náklady více než 100 mil. Kč. Dne společnost AGEL a.s. zakladatelskou smlouvou založila novou obchodní společnost AGEL Medical a.s., se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ: , IČ: V prosinci 2013 byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný pavilon chirurgických oborů v Nemocnici Přerov, společnosti Středomoravská Zrekonstruovaný pavilon operačních oborů v Nemocnici Přerov, Středomoravská nemocniční a.s. 10

11 03 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AGEL A.S., ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA AGEL a.s. KE DNI Valná hromada Dozorčí rada Výbor pro audit Odbor PR Odbor interního auditu Sekretariát Praha Vědecká rada Představenstvo Generální ředitel Odbor personální Výkonný ředitel Odbor právní Odbor právních vztahů Advokátní kanceláře Sekretariát Prostějov AGEL organizační složka Ombudsman Zdravotnická zařízení Nadace AGEL Obchodní ředitel Finanční ředitel Zdravotní ředitel Provozní ředitel Ředitel pro vědu a výzkum Odbor techniky a provozu Odbor úhrad zdravotní péče Odbor pro Slovensko Lékařská rada Odbor marketingu Odbor ekonomický Odbor zdravotní péče Distribuční společnosti Odbor organizace a řízení ICT Odbor akvizičních projektů Odbor plánování a controllingu Odbor pro Bělorusko 11

12 03 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI AGEL A.S., ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SKUPINY AGEL KE DNI PŘÍLOHA 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY AGEL K AGEL a.s. AGEL a.s. - organizačná zložka Nemocnice, ambulantní zařízení Distribuce, ostatní společnosti Dialýza Šumperk, spol. s r.o. Šumperská nemocnice a.s. MARTEK MEDICAL a.s. PROPERTIES Prostějov s.r.o. Nemocnice Prostějov odštěpný závod Nemocnice Podlesí a.s. Repharm, a.s. Nemocnice Přerov odštěpný závod Středomoravská nemocniční a.s. Avenier, a.s. Nemocnice Šternberk odštěpný závod Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Medical Systems a.s. Nemocnice s poliklinikou Praha Italská Podhorská nemocnice a.s. ZENAGEL a.s. Poliklinika Nymburk Poliklinika Česká Třebová Dopravní zdravotnictví a.s. AGEL SERVIS a.s. Poliklinika Ostrava Nemocnice Český Těšín a.s. KTR-Servis s.r.o. Poliklinika Olomouc Nemocnice Nový Jičín a.s. Komplement Nemocnica Zvolen a.s. Poliklinika Plzeň 1. Oční s.r.o. Transfúzní služba a.s. Dom sociálnych služieb Krupina n.o. Mateřská škola AGEL s.r.o. Vítkovická nemocnice a.s. Laboratoře AGEL a.s. CGB laboratoř a.s. Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. Hornická poliklinika s.r.o. Neziskové organizace AGEL DIAGNOSTIC a.s. Kardiologické centrum AGEL a.s. Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. MEDI RELAX M+M s.r.o. IVF Clinic a.s. NADACE AGEL Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. TYMIAN s.r.o. AGEL Medical a.s. AGEL SK a.s. AGEL POLSKA S A Vysvětlivky k barevnému označení společnosti Mateřská společnost Dceřiná společnost působící v ČR Vnukovská společnost působící v ČR Dceřiná společnost působící v SR Vnukovská společnost působící v SR Dceřiná společnost působící v PL Organizační složka podniku, odštěpný závod, provozovna Nezisková organizace 12

13 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT Obchodní název: AGEL a.s. Den zápisu: 14. června 1990 Společnost AGEL a.s. je s účinností od 1. července 2009 (po změně sídla společnosti) vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka IČ: Sídlo: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: Právní forma: Akciová společnost Rozhodující předmět činnosti ke dni výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: Kč, splaceno 100,0 % Akcie: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Převod akcií je podmíněn souhlasem dozorčí rady. Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 13

14 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI KE DNI Dozorčí rada společnosti: Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. předseda dozorčí rady MUDr. Martin Polach, MBA místopředseda dozorčí rady Eng. David Hercky, MBA člen dozorčí rady PhDr. Dušana Chreneková, MBA členka dozorčí rady MUDr. Dana Polachová členka dozorčí rady Hana Tůmová členka dozorčí rady 14

15 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT Představenstvo společnosti: MUDr. Filip Horák, MBA předseda představenstva MUDr. Milan Leckéši místopředseda představenstva Ing. Karel Kantor místopředseda představenstva Ing. Roman Gavanda člen představenstva Mgr. Libor Vrba člen představenstva MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH člen představenstva 15

16 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT Výbor pro audit: Ing. Dana Trezziová předsedkyně výboru pro audit MUDr. Martin Polach, MBA místopředseda výboru pro audit Ing. Eva Kalinová členka výboru pro audit 16

17 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT Organizační složka podniku zahraniční osoby AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: , identifikační číslo: Označení organizační složky: AGEL a.s. organizačná zložka Sídlo organizační složky: Bratislava, Prepoštská 2088/6, PSČ Předmět podnikání: Činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců: marketingové poradenství, mediální poradenství, poradenství a certifi kace v oblasti systémů řízení a kvality, poradenství a certifi kace kvality služeb a osob, poradenská činnost v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy, poradenská činnost v oblasti personálního managementu, konzultační, poradenské a tréninkové služby v oblasti rozvoje lidských zdrojů (koučing). Koupě zboží na účely jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelům živnosti (velkoobchod): maloobchod a velkoobchod s papírenskými výrobky, knihami, tiskovinami, školními a kancelářskými potřebami s tiskem, časopisy, novinami, s knihami, se zvukovými a audiovizuálními záznamy, s nenahranými nosiči záznamů, s kancelářskými potřebami, se školskými potřebami, s tapetami, se speciálním papírem, s papírovými hygienickými výrobky. Vedení účetnictví. Provádění mimoškolní vzdělávací činnosti: organizování kurzů, školení a seminářů, uskutečňování školicích aktivit v oblasti podpory prodeje, výroby a obchodu. Provádění vzdělávacích programů v oblasti sociálních služeb zaměřených na provádění vybraných pracovních činností a na další vzdělávání. Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb: zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy, zprostředkovatelská činnost v oblasti automatizovaného zpracování dat, zprostředkovatelská činnost v oblasti výzkumu, vývoje, přírodních, technických a společenských věd. Reklamní a marketingové služby: výroba, zpracování a distribuce reklamního materiálu, realizace reklamních kampaní, šíření reklamy různými způsoby (v novinách, periodikách, v rozhlase, televizi, na internetu a jiných médiích), umísťování venkovních reklam billboardy, panely, nástěnky, stojany, (lepení, vyvěšování ), pronájem reklamních ploch, 17

18 04 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI, STATUTÁRNÍ ORGÁNY, VEDENÍ SPOLEČNOSTI, VÝBOR PRO AUDIT zabezpečování marketingových kampaní, marketingy na místě přímého prodeje, konzultační služby v oblasti marketingu, inzertní činnost. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd. Průzkum trhu a veřejného mínění: zjišťování potencionálu trhu, úrovně informovanosti, akceptace a obeznámení se se zbožím a službami, nákupními zvyklostmi spotřebitelů za účelem propagace prodeje a vývoje nového zboží a služeb, rozbory výsledků. Doba trvání organizační složky: Organizační složka podniku zahraniční osoby s obchodní fi rmou AGEL a.s. organizačná zložka se zakládá na dobu určitou, a to dle práva platného na území České republiky. Zřizovatel a jeho právní forma: AGEL a.s. se sídlem: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 79604, identifikační číslo: , společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka Vedoucí organizační složky: MUDr. Milan Leckéši, bytem: Valašské Meziříčí, Třanovského 1331, PSČ: Vedoucí organizační složky je oprávněn jménem zahraniční právnické osoby činit veškeré právní úkony související s touto organizační složkou. Při podepisování jménem zahraniční právnické osoby v rozsahu týkajícím se organizační složky připojí vedoucí organizační složky svůj podpis k vytištěné nebo nadepsané obchodní fi rmě zahraniční právnické osoby s dodatkem organizační složka. 18

19 05 VÝROK AUDITORA 19

20 05 VÝROK AUDITORA 20

21

22 06 FINANČNÍ ČÁST I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK Rozvaha v plném rozsahu 6.2. Výkaz zisku a ztráty 6.3. Přehled o změnách vlastního kapitálu 6.4. Přehled o peněžních tocích 6.5. Příloha účetní závěrky 22

23 06 FINANČNÍ ČÁST I. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2013 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013 Název společnosti: AGEL a.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: akciová společnost IČ: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 7. května Statutární orgán účetní jednotky Podpis MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH předseda představenstva Ing. Karel Kantor místopředseda představenstva 23

24 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 400 B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek B.III.1. Podíly ovládaná osoba B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek C. Oběžná aktiva C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek

25 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

26 6.1. ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.9. Jiné závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.2. Závazky ovládaná nebo ovládající osoba B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry

27 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Období do Období do II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená

28 6.2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Období do Období do ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 8 * Mimořádný výsledek hospodaření 8 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

29 6.3. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K DATU AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (v tisících Kč) VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené dividendy a tantiémy Oceňovací rozdíl z přecenění fi n. investic Přijaté dary Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Vyplacené dividendy a tantiémy Oceňovací rozdíl z přecenění fi n. investic Přijaté dary Výdaje z ostatních fondů Výsledek hospodaření za běžné období Stav k

30 6.4. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) OBDOBÍ KONČÍCÍ K AGEL a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: (v tisících Kč) Období do Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 9 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z fi nančních činností C.1. Změna stavu z fi nancování C.2. Dopady změn vlastního kapitálu C.2.5. Výdaje z ostatních fondů C.2.6. Vyplacené dividendy a tantiémy C.*** Čistý peněžní tok z fi nanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

31 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Název společnosti: AGEL a.s. Sídlo: Mathonova 291/1, Prostějov Právní forma: akciová společnost IČ: Obsah 1. Obecné údaje Založení a charakteristika společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Organizační struktura společnosti Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni Identifi kace skupiny Účetní metody Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Rezervy Úvěry Daně Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční leasing Výnosy Použití odhadů Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období Skupinová registrace k DPH Organizační složka AGEL a.s Přehled o peněžních tocích Doplňující údaje Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Majetek najatý formou fi nančního leasingu Dlouhodobý fi nanční majetek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Dohadné účty aktivní 43 31

32 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK Časové rozlišení aktivní Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní Bankovní úvěry Odložená daň z příjmů Výnosy z běžné činnosti Služby Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Daně a poplatky Provozní výnosy a náklady Finanční výnosy a náklady Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty Závazky neuvedené v rozvaze Události, které nastaly po datu účetní závěrky 49 32

33 6.5. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti AGEL a.s. (dále jen společnost ) byla založena společenskou smlouvou dne 14. května 1990 a zapsána v obchodním rejstříku dne 14. června Valná hromada rozhodla dne o přeměně právní formy společnosti z dosavadní AGEL s.r.o. na AGEL a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3941 dne Z důvodu změny sídla společnosti byla od 26. dubna 2005 do společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddílu B, vložka Z důvodu změny sídla společnosti v roce 2009 na Prostějov, Mathonova 291/1 je společnost vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, složka Předmětem podnikání společnosti je výroba, obchod a služby. Fyzické a právnické osoby podílející na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Akcionář/společník % podílu na základním kapitálu Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. 75 MUDr. Martin Polach, MBA 25 Celkem Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V obchodním rejstříku nebyly provedeny změny, kromě změny statutárních orgánů. Úplné složení statutárních a dozorčích orgánů k viz bod Organizační struktura společnosti Organizační schéma společnosti je obsaženo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. Společnost založila 21. září 2011 organizační složku na Slovensku a výkazy představují konsolidovaná čísla za obě části společnosti, viz také bod

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více