Pololetní zpráva Západoãeská energetika, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva 2002. Západoãeská energetika, a.s."

Transkript

1 02 Pololetní zpráva 2002 Západoãeská energetika, a.s.

2 Úvodní slovo VáÏení ãtenáfii, pololetní zpráva, kterou máte pfied sebou, je v razem snahy prûbûïnû seznamovat relevantní vefiejnost s v vojem v Západoãeské energetice, a.s. Chceme touto cestou, v mezidobí mezi vydáním v roãních zpráv, informovat zejména o v znamn ch událostech ve spoleãnosti, dosaïen ch hospodáfisk ch v sledcích, trendech apod. PfiedloÏená pololetní zpráva je ve svém pofiadí jiï ãtvrtá a je dûkazem toho, Ïe ZâE pova- Ïuje otevfienou komunikaci za velmi podstatn prvek své firemní kultury. Je nám potû ením pfiedkládat Vám tuto zprávu, která potvrzuje velmi pozitivní v sledky hospodafiení ZâE za první pololetí roku Mezitímní úãetní závûrka sestavená k 30. ãervnu byla ovûfiena auditorem Deloitte & Touche spol. s r.o. management ZâE

3 NaplÀování strategie spoleãnosti Dlouhodobá strategie ZâE je zpracována v souladu s legislativou pro liberalizovan elektroenergetick trh a na základû pfiedpokládaného v voje v tomto odvûtví. Vychází z ambiciózní vize Západoãeská energetika nejvyhledávanûj í poskytovatel sluïeb v oblasti energií. Parametrizací své vize ZâE jasnû nastavila cíle, kter ch musí dosáhnout, aby plnû obstála v konkurenãním prostfiedí. Poãínaje 1. lednem 2002 dochází k otevírání trhu s elektfiinou na základû regulovaného pfiístupu k pfienosové soustavû a distribuãním soustavám. Otevfiení trhu se v první etapû t ká koneãn ch zákazníkû se spotfiebou elektfiiny nad 40 GWh a distribuãních spoleãností. K 1. lednu 2003 se trh otevfie koneãn m zákazníkûm s roãní spotfiebou nad 9 GWh, nejpozdûji k 1. lednu 2006 se má trh otevfiít pro v echny zákazníky. Rozhodujícím pfiedmûtem podnikání ZâE je oblast licencovan ch ãinností, tzn. obchodování (nákup a prodej) elektfiiny, distribuce elektfiiny vãetnû prodeje chránûn m zákazníkûm, v men í mífie pak v roba elektfiiny ve vlastních zdrojích. S vûdomím moïn ch rizik liberalizovaného prostfiedí trhu s elektfiinou se ZâE souãasnû zamûfiuje i na dal í sekundární aktivity. Mezi ty patfií poskytování dal ích produktû a sluïeb souvisejících s core businessem, s rozvojem vedlej ího businessu, s diverzifikací do utilitních produktû. Tyto produkty a sluïby jsou poskytovány zákazníkûm prostfiednictvím vlastní spoleãnosti, ale také prostfiednictvím dcefiin ch spoleãností. K aktivitám ZâE patfií i spoluúãast na produktech ve spolupráci s jin mi subjekty v tûch pfiípadech, kdy je pfiedpoklad vhodného vzájemného doplnûní cílû a schopností. Úkolem zásadní dûleïitosti pro nadcházející období je udrïení trïní pozice v regionu a posílení této pozice na tuzemském trhu. K tomu budou smûfiovat v echny rozhodující aktivity, zejména: optimalizace portfolia dodavatelû (pfii zachování povinnosti v kupu z obnoviteln ch zdrojû a z kombinované v roby) a vytvofiení odpovídajících podmínek pro nákup elektfiiny v roce 2003 plné vyuïití nového procesu fiízení rizik z obchodování s energiemi kvalitní a vysoce nadstandardní péãe o zákazníky s vyuïitím systému CRM, jehoï v znamná ãást bude implementována do konce tohoto roku, a dûsledn m dodrïováním parametrû nastaven ch Kodexem sluïeb dokonãení restrukturalizace v oblasti obchodních ãinností v souvislosti s implementací systému CRM, nastavení nov ch procesû, pfiíprava nov ch produktû pfiíprava nabídek pro zákazníky s roãní spotfiebou nad 9 GWh dokonãení procesu certifikace podle norem ISO efektivní dota- Ïení rozpracovan ch akviziãních zámûrû ZâE podle sv ch moïností pomûïe povodnûmi postiïen m oblastem západních âech, Prahy, pfiípadnû dal ím. ZâE se rovnûï soustfiedí na plnûní povinností vypl vajících z usnesení vlády âr o privatizaci majetkové úãasti státu na podnikání regionálních elektroenergetick ch spoleãností. V tomto smûru bude ZâE úzce spolupracovat se v emi relevantními partnery a stranami. 2 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 3

4 Komentáfi k hospodáfisk m v sledkûm ZâE se opût podrobila ratingovému hodnocení agenturou Standard & Poor s, která potvrdila své dlouhodobé a krátkodobé úvûrové ratingy distribuãní spoleãnosti ZâE v dubnu Rating (místní hodnocení AA /Stable/A 1+, CRA Rating; zahraniãní hodnocení A /Stable/A 2, Standard & Poor s) odráïí vyváïenou skladbu zákazníkû, zlep ené regulaãní prostfiedí, pfiíznivou distribuãní oblast a silné finanãní zázemí, ãistou hotovost a silné ukazatele obsluhy dluhu. Tyto faktory jsou zmírnûny pomûrnû malou velikostí ZâE s dan mi aktivy a obratem, omezenou pruïností spoleãnosti s ohledem na stanovení tarifû a mírné mimobilanãní zadluïení zpûsobené závazkem ZâE financovat rozvoj spoleãnosti Aliatel prostfiednictvím budoucích tran í obligací. Za první pololetí roku 2002 dosáhla spoleãnost zisku pfied zdanûním ve v i 832,7 mil. Kã. V porovnání s pfiedchozím rokem je tak zisk pfied zdanûním za první pololetí o 291,9 mil. Kã vy í. Spoleãnost vytvofiila za první pololetí roku 2002 pfiidanou hodnotu ve v i 1 230,3 mil. Kã, coï znamená 27,8% rûst proti pfiedchozímu roku. Obchodní rozpûtí z prodeje elektfiiny vzrostlo z 1 184,6 mil. Kã v roce 2001 na 1 499,5 mil. Kã v roce 2002 a dosáhlo tak o 26,5 % vy í úrovnû. Provozní v sledek hospodafiení spoleãnosti se zv il proti pfiedchozímu roku o 53,3 % (276,9 mil. Kã) a dosáhl 796,1 mil. Kã. Na meziroãním rûstu provozního v sledku hospodafiení se projevuje pfiedev ím v sledek z obchodování s elektfiinou. Finanãní v sledek z hospodafiení vzrostl oproti prvnímu pololetí roku 2001 o 14,4 mil. Kã, pfiedev ím díky vy ím v nosûm z krátkodobého majetku, vy ím v nosov m úrokûm a souãasnû díky niï ím nákladov m úrokûm. Celková aktiva spoleãnosti narostla o 1 021,3 mil. Kã. RÛst se projevil pfiedev ím v oblasti obûïn ch aktiv, kde se jednalo hlavnû o rûst disponibilních prostfiedkû v krátkodobém finanãním majetku. Rostoucí objem trïeb z obchodu s elektfiinou se projevil v obûïn ch aktivech na rûstu pohledávek z obchodního styku. Cizí zdroje vzrostly o 243,9 mil. Kã pfiedev ím vlivem krátkodob ch závazkû. RÛst se projevil pfiedev ím v krátkodob ch závazcích z obchodního styku (nejvût í podíl tvofií vybrané zálohy za elektfiinu), v závazcích ke spoleãníkûm (schválené vy í dividendy) a v daàov ch závazcích, kde se projevila daà z pfiíjmû bûïného roku propoãtená pro potfieby pololetního auditu. V druhé polovinû roku lze oãekávat vût í rûst nákladû neï v nosû, pfiedev ím v provozní oblasti v návaznosti na opravy energetick ch sítí a realizaci projektû spoleãnosti. Plánovan hospodáfisk v sledek spoleãnosti pfied zdanûním je 770,9 mil. Kã. Na základû v sledkû dosaïen ch v 1. pololetí roku 2002 lze oãekávat jeho naplnûní. V znamné události Leden zv ení ceny elektfiiny pro domácnosti v prûmûru o 10 % mimofiádná valná hromada podání indikativní nabídky do soutûïe na privatizaci 49% podílu spoleãnosti V chodoslovenská energetika, a.s. Únor potvrzení ratingového hodnocení A /Stable/A 2 agenturou Standard & Poor s oficiální v zva firmy Eastman k zahájení jednání o odkupu energetické divize Sokolovsk ch chemick ch závodû, a.s. podpis smlouvy na dodávku a implementaci systému CRM se spoleãností Soluziona s.r.o. Duben prezentace hospodáfisk ch v sledkû pro Burzu cenn ch papírû, investory a finanãní trhy; Praha, Novomûstská radnice v roãní zpráva za rok zpráva o vztazích mezi propojen mi osobami splnûní informaãních povinností vûãi Komisi pro cenné papíry Kvûten mimofiádná valná hromada odkup 7 % akcií spoleãnosti Chodské vodárny a kanalizace, a.s. âerven zpracování due diligence spoleãnosti ÎëAS, a.s. fiádná valná hromada 4 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 5

5 Mimofiádná valná hromada Dne 11. ledna 2002 se konala v sídle spoleãnosti mimofiádná valná hromada, kterou svolalo pfiedstavenstvo na základû Ïádosti akcionáfie Statutárního mûsta PlzeÀ o schválení pfievodu akcií na jméno v drïení tohoto mûsta na âeskou konsolidaãní agenturu. Valná hromada schválila pfievody akcií z âez, a.s., na C.S. securities a.s., Statutárního mûsta PlzeÀ na âeskou konsolidaãní agenturu a Energie AG Oberösterreich na Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Rozdûlení zisku za rok 2001 Zisk po zdanění Příděl do rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Příděl do investičního fondu Příděl do restrukturalizačního fondu Dividendy Tantiémy Nerozdělený zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Mimofiádná valná hromada Dne 22. kvûtna 2002 se konala v sídle spoleãnosti mimofiádná valná hromada, která byla svolána na základû Ïádosti akcionáfie Fondu národního majetku âr (FNM âr). Valná hromada schválila pfievody akcií na jméno z Fondu národního majetku âr a âeské konsolidaãní agentury na âez, a.s. ádná valná hromada Dne 27. ãervna 2002 se konala v sídle spoleãnosti fiádná valná hromada. Zúãastnilo se jí 8 akcionáfiû, ktefií mûli nebo zastupovali akcie, jejichï jmenovitá hodnota pfiedstavovala 95,83 % základního kapitálu spoleãnosti. Valná hromada schválila: Zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti, stavu jejího majetku a fiádné úãetní závûrce za rok 2001, návrh na rozdûlení zisku za rok 2001 vãetnû stanovení v e dividend a tantiém (na dividendy bylo celkem vyplaceno 112,3 mil. Kã, coï pfiedstavuje ãástku 70 Kã na akcii pfied zdanûním). Roãní objem sponzorsk ch darû pro rok 2003, a to ve v i 6,5 mil. Kã. Îádosti o pfievody akcií na jméno ze spoleãností Îivnostenská banka, a.s., a C.S. securities a.s. na spoleãnost E.ON Czech Holding AG. Zmûnu stanov spoleãnosti. Personální zmûny v dozorãí radû: o byli odvoláni ing. Zdenûk Vale, Dr. Hermann Brunmayr, ing. Jan Veverka, CSc., Jaroslav Drchota a ing. Jifií neberger. o zvoleni byli ing. Milo Eãer (FNM âr), ing. Václav Nechuta (MF âr), Mgr. Jan BroÏek (FNM âr), Dipl.- Kfm. Lorenz Pronnet (E.ON) a ing. Franti ek BroÏík (FNM âr) Podnikatelsk zámûr na pfií tí období. Struktura akcionáfiû k 27. ãervenci 2002 Akcionář Podíl na základním kapitálu Fond národního majetku ČR 48,28 % E.ON Czech Holding AG 34,36 % Energie AG Oberösterreich 11,21 % Česká konsolidační agentura 1,98 % Ostatní 4,17 % V souvislosti s povodnûmi, které v srpnu t. r. zasáhly rozsáhlá území âeské republiky a zpûsobily miliardové kody, rozhodly orgány spoleãnosti svolat na 10. záfií 2002 mimofiádnou valnou hromadu, která by projednala zv ení objemu sponzorsk ch darû ze stávajících 6,5 mil. Kã o 50 mil. Kã. Takto uvolnûné prostfiedky by se pouïily na likvidaci kod zpûsoben ch povodnûmi napfi. na obnovu infrastruktury ve mûstech a obcích PlzeÀského a Karlovarského kraje. Na základû rezignace ing. Milo e Eãera jmenovala dozorãí rada dne 24. ãervence 2002 náhradním ãlenem dozorãí rady ing. Jifiího nebergera. 6 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 7

6 Zpráva auditora Zpráva auditora pro akcionáfie spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. Provedli jsme audit pfiiloïené mezitímní úãetní závûrky spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s., k 30. ãervnu Za sestavení mezitímní úãetní závûrky je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Na í odpovûdností je vyjádfiit názor na mezitímní úãetní závûrku jako celek na základû provedeného auditu. Finanãní ãást Ná audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi vydan mi Komorou auditorû âeské republiky. Tyto smûrnice vyïadují, abychom plánovali a provedli audit s cílem získat pfiimûfienou míru jistoty, Ïe mezitímní úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úãetních záznamû a dal ích informací prokazujících údaje v mezitímní úãetní závûrce. Audit také zahrnuje posouzení úãetních postupû a v znamn ch odhadû pouïit ch spoleãností pfii sestavení závûrky a posouzení celkové prezentace mezitímní úãetní závûrky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe proveden audit dává pfiimûfien základ pro vyslovení v roku na mezitímní úãetní závûrku. Podle na eho názoru mezitímní úãetní závûrka zobrazuje vûrnû ve v ech v znamn ch ohledech majetek, závazky, vlastní kapitál a finanãní situaci spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s., k 30. ãervnu 2002 a v sledek hospodafiení za 6 mûsícû konãících 30. ãervna 2002 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. AniÏ bychom vyjadfiovali v hradu, upozoràujeme na skuteãnost popsanou v bodû 2 v souvislosti se zmûnami v zákonû o úãetnictví a postupech úãtování pro podnikatele od 1. ledna 2002, uplatnila spoleãnost v nûkter ch oblastech nové úãetní metody, coï zejména v oblasti ocenûní finanãního majetku a odloïené danû ovlivnilo srovnatelnost s údaji z minulého úãetního období. V Praze dne 23. srpna 2002 Auditorská spoleãnost: Odpovûdn auditor: Deloitte & Touche spol. s r.o. Michal Petrman Osvûdãení ã. 79 Osvûdãení ã Západoãeská energetika, a.s. 9

7 Finanãní v kazy v plném rozsahu Rozvaha k (tis. Kã) Ozn. AKTIVA Řád Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2 B. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 9 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku III. Dlouhodobý finanční majetek Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky podnikům ve skupině Jiný finanční majetek Nedokončený dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 29 Ozn. AKTIVA Řád Brutto Korekce Netto Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 37 II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky 43 III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke společníkům a sdružení Sociální zabezpečení Stát daňové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky IV. Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobý finanční majetek Nedokončený krátkodobý finanční majetek 56 D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní 60 a II. Dohadné účty aktivní Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 11

8 Ozn. PASIVA Řád a B c PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu 67 II. Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 72 III. Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Hospodářský výsledek minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 79 V. Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na kurzové ztráty 84 a Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Odložený daňový závazek (pohledávka) II. Dlouhodobé závazky Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Dlouhodobé přijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Jiné dlouhodobé závazky 93 Ozn. PASIVA Řád a B c III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke společníkům a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení Stát daňové závazky a dotace Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikům s podstatným vlivem Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 106 C. Ostatní pasiva přechodné účty pasiv I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní 110 a II. Dohadné účty pasivní Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 13

9 V kaz ziskû a ztrát k (tis. Kã) Ozn. TEXT Řád. Skutečnost v účetním období za 6 měsíců za 6 měsíců za 12 měsíců končících končících končících a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření Ozn. TEXT Řád. Skutečnost v účetním období za 6 měsíců za 6 měsíců za 12 měsíců končících končících končících a b c VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a vkladů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů N. Tvorba rezerv na finanční náklady XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 42 O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů XIV. Výnosové úroky P. Nákladové úroky XV. Ostatní finanční výnosy Q. Ostatní finanční náklady XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření S. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XVII. Mimořádné výnosy T. Mimořádné náklady U. Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná odložená 60 * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 62 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Kontrolní číslo Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 15

10 Pfiehled o penûïních tocích k (tis. Kã) Ozn. TEXT Skutečnost v účetním období za 6 měsíců za 6 měsíců za 12 měsíců končících končících končících P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí (vyúčtování do výnosů -, nákladů + ) A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků a výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti (+/-) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Ozn. TEXT Skutečnost v účetním období za 6 měsíců za 6 měsíců za 12 měsíců končících končících končících Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+) B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní tok z finančních činností C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-) C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu event. rezervního fondu, včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období * Pozn. Součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je i krátkodobý finanční majetek, který byl k 30. červnu 2002 snížen o hodnotu dluhopisů vydaných společností Aliatel ve výši tis. Kč. Tyto dluhopisy byly klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry a nebyly proto zahrnuty do peněžních ekvivalentů. 16 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 17

11 Pfiíloha k mezitímní úãetní závûrce k 30. ãervnu 2002 Název spoleãnosti: Západoãeská energetika, a.s. Adresa: Guldenerova 19, PlzeÀ, PSâ: Právní forma: akciová spoleãnost IâO: Obecné údaje 1.1. ZaloÏení a charakteristika spoleãnosti Západoãeská energetika, a.s. (dále jen spoleãnost ), se sídlem v Plzni, Guldenerova 19, PSâ: byla zaloïena jako akciová spoleãnost Fondem národního majetku âeské republiky. Akciová spoleãnost je zapsána v obchodním rejstfiíku veden m Obchodním soudem pro PlzeÀ mûsto, oddíl B, ãíslo sloïky 390, dnem 1. ledna Spoleãnost je jedním z právních nástupcû Západoãesk ch energetick ch závodû, státní podnik Hlavní akcionáfii Pfiehled osob (fyzick ch i právnick ch), které se podílejí 20 a více procenty Vlastníci společnosti k Fond národního majetku ČR 48,3 % E.ON Energie AG 36,9 % 1.3. Organizaãní struktura spoleãnosti Statutárním orgánem akciové spoleãnosti je pfiedstavenstvo, které spoleãnost fiídí, zastupuje a jedná jejím jménem vûãi tfietím osobám. Postavení, práva a povinnosti pfiedstavenstva jsou vymezeny Stanovami akciové spoleãnosti. Organizace spoleãnosti je tvofiena: Kanceláfií spoleãnosti, sekcí Finance, sekcí Strategie, sekcí Lidské zdroje, divizí Prodej energií, divizí Správa sítû, divizí SíÈové sluïby, divizí Telekomunikace, divizí NesíÈové sluïby, divizí Obchod s energiemi. Sekce a Kanceláfi zabezpeãují fiízení spoleãnosti jako celku, finanãní, správní organizaãní a vybrané v konné aktivity. Jednotlivé divize jsou v konn mi jednotkami spoleãnosti, které zabezpeãují ãinnosti, které vypl vají z jejich podstaty Pfiedstavenstvo a dozorãí rada âlenové pfiedstavenstva k 30. ãervnu 2002: Ing. Franti ek Ûcha, pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti, Ing. Milan Kovafiík, místopfiedseda pfiedstavenstva a fieditel divize SíÈové sluïby, Ing. Igor mucr, fieditel divize Správa sítû, Dr. Ing. Peter Hoffmann, Ing. Václav Knedlhans, analytik fiízení projektû. âlenové dozorãí rady k 1. lednu 2002: Ing. Pavel Konãel, pfiedseda, za Fond národního majetku âr, Ing. Zdenûk Vale, místopfiedseda, za E.ON Energie AG, Dr. Hermann Brunmayr, za ENERGIE AG Oberösterreich, Jaroslav Drchota, za Ministerstvo prûmyslu a obchodu âr, JUDr. Lenka Loudová, za Ministerstvo financí âr, Ing. Jan Veverka, CSc., za Ministerstvo financí âr, Ing. Jifií neberger, za mûsto PlzeÀ, Ing. Jaroslava Zelená, za Fond národního majetku âr, Ing. Jifií Duchek, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Ing. Antonín Homola, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Miroslav Schleiss, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Ing. BoÏena Suchá, zástupce zamûstnancû, zamûstnankynû ZâE. Valná hromada, která se konala dne 27. ãervna 2002, odvolala Ing. ZdeÀka Vale e, Dr. Hermanna Brunmayra, Jaroslava Drchotu, Ing. Jana Vaverku, Ing. Jifiího nebergra z funkcí ãlenû dozorãí rady a na jejich místa zvolila Ing. Franti ka BroÏíka, Mgr. Jana BroÏka, Ing. Milo e Eãera, Ing. Václava Nechutu a Dipl. Kfm. Lorenze Pronnetu. K datu 30. ãervna 2002 tato zmûna nebyla zapsána v obchodním rejstfiíku. âlenové dozorãí rady k 30. ãervnu 2002: Ing. Pavel Konãel, pfiedseda, za Fond národního majetku âr, Dipl. Kfm. Lorenz Pronneta, za E.ON Czech Holding AG, Mgr. Jan BroÏek, za Fond národního majetku âr, Ing. Václav Nechuta, za Ministerstvo financí âr, JUDr. Lenka Loudová, za Ministerstvo financí âr, Ing. Franti ek BroÏík, za Fond národního majetku âr, Ing. Milo Eãer, za Fond národního majetku âr, Ing. Jaroslava Zelená, za Fond národního majetku âr, Ing. Jifií Duchek, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Ing. Antonín Homola, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Miroslav Schleiss, zástupce zamûstnancû, zamûstnanec ZâE, Ing. BoÏena Suchá, zástupce zamûstnancû, zamûstnankynû ZâE. 2. Úãetní metody, obecné úãetní zásady a zpûsoby oceàování 2.1. Základ úãetnictví Úãetnictví spoleãnosti je vedeno a tato mezitímní úãetní závûrka (dále jen úãetní závûrka ) byla pfiipravena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o úãetnictví ve znûní pozdûj ích zmûn a doplàkû. Spoleãnost pouïila shodná úãetní pravidla a metody oceàování jako v úãetní závûrce sestavené k 31. prosinci Srovnatelné údaje roku 2001 jsou vykazovány v souladu s úãetními pravidly, platn mi k 31. prosinci OceÀování aktiv (majetku) zpûsoby ocenûní Dlouhodob hmotn (DHM) a dlouhodob nehmotn (DNM) majetek Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek je ocenûn pofiizovacími cenami. Pofiizovací ceny jsou cenami historick mi. Jako dlouhodob hmotn majetek je klasifikován majetek v pofiizovací cenû nad Kã s dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok a dlouhodob nehmotn majetek v pofiizovací cenû nad Kã s dobou pouïitelnosti del í neï 1 rok. 18 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 19

12 Majetek vytvofien vlastní ãinností se oceàuje na úrovni vlastních nákladû v roby, které zahrnují pfiímé náklady vynaloïené na v robu a nepfiímé náklady, které se vztahují k v robû. Dlouhodob nehmotn majetek spoleãnost vlastní ãinností nevytváfií. Majetek nabyt darováním je zúãtován na vrub pfiíslu ného úãtu dlouhodobého hmotného majetku a ve prospûch úãtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Pozemky ve vlastnictví spoleãnosti byly ocenûny k 1. lednu 1991 podle vyhlá ky ã. 393/1991 Sb. Drobn hmotn (DDHM) a drobn nehmotn (DDNM) majetek. Do byl drobn m dlouhodob m hmotn m majetkem klasifikován majetek s pofiizovací cenou vy í neï Kã a niï í neï Kã a s dobou pouïití del í neï 1 rok. Drobn m dlouhodob m nehmotn m majetkem byl klasifikován majetek s pofiizovací cenou vy í neï Kã a niï í neï Kã a s dobou pouïití del í neï 1 rok. Tento DDHM a DDNM byl v okamïiku uvedení do pouïívání odepsán ve v i 100 % jeho pofiizovací ceny na analytick úãet odpisû dlouhodobého majetku. Od 1. ledna 2002 spoleãnost rozhodla, Ïe ve smyslu PostupÛ úãtování, tfiída 0 Dlouhodob majetek, ãl. l odst. 9, písm. c), nebude o drobném nehmotném a hmotném majetku, jehoï pouïitelnost je del í neï 1 rok, úãtovat na úãtech dlouhodobého majetku. Pofiízení drobného dlouhodobého majetku je podle druhu majetku úãtováno pfiímo do nákladû, úãet 501 spotfieba materiálu nebo úãet 518 ostatní sluïby Dlouhodob a krátkodob finanãní majetek Do byl dlouhodob a krátkodob finanãní majetek (finanãní investice a cenné papíry) pfii nákupu oceàován cenou pofiízení a pfii prodeji byl zúãtován do nákladû v prûmûrné cenû. Od je dlouhodob a krátkodob finanãní majetek (finanãní investice a cenné papíry) pfii nákupu oceàován pofiizovací cenou. K datu úãetní závûrky jsou cenné papíry k obchodování a realizovatelné cenné papíry pfieceàovány na reálnou hodnotu. Rozdíly z pfiecenûní jsou u cenn ch papírû k obchodování zúãtovány do skupiny úãtû 56 Finanãní náklady a 66 Finanãní v nosy a u realizovateln ch cenn ch papírû a podílû na vrub nebo ve prospûch úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû. K byla opravná poloïka ve v i tis. Kã k finanãní investici Aliatel a.s. zru ena ve prospûch úãtu 428 Nerozdûlen zisk minul ch let. ZároveÀ bylo ve v i zru ené opravné poloïky proúãtováno pfiímé sníïení reálné hodnoty pfiedmûtné investice na vrub úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû. Investice ve spoleãnostech s rozhodujícím a podstatn m vlivem jsou úãtovány v pofiizovací cenû sníïené o pfiípadné opravné poloïky. DluÏné cenné papíry drïené do splatnosti jsou registrovány v pofiizovací cennû a nejsou pfieceàovány Zásoby nakupované a vytvofiené ve vlastní reïii Nakupované zásoby jsou oceàovány v prûmûrn ch cenách z pofiizovacích cen. Zásoby charakteru obalû jsou oceàovány v pfiedem stanoven ch cenách. Vlastní zásoby (nedokonãená v roba), které jsou vytváfieny vlastní ãinností spoleãnosti, jsou oceàovány na úrovni vlastních nákladû, které obsahují pfiímé náklady na tuto v robu zásob. Za vedlej í pofiizovací náklady u nakupovaného materiálu a zásob jsou zpravidla povaïovány náklady za pfiepravu, clo, pojistné, provize apod. Tento druh nákladû je sledován na samostatném analytickém úãtu a do nákladû je rozpu tûn dle interních pravidel spoleãnosti Odpisové metody pfii stanovení úãetních odpisû Úãetní odpisy jsou odvozeny od moïné délky uïití daného zafiízení, kterou doporuãila metodická skupina rozvodn ch energetick ch akciov ch spoleãností. Odpisov plán je sestaven následovnû a zahrnuje prûmûrné odpisové sazby pro jednotlivé skupiny majetku: Kategorie majetku Roční odpisová sazba v % Doba odpisu v letech Budovy, haly 2 50 Ostatní stavební objekty 4 25 Energetické hnací stroje a zařízení 5 20 Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technická zařízení 17 6 Dopravní prostředky 15 7 Inventář 6 17 DNM Pfiepoãty cizích mûn K datu sestavení úãetní závûrky byl proveden pfiepoãet aktiv a pasiv na ãeskou mûnu smûnn m kurzem devizového trhu vyhla ovan m ânb Stanovení opravn ch poloïek k majetku Opravné poloïky tvofií spoleãnost v pfiípadech, kdy ocenûní pouïité v úãetnictví je vy í, neï jejich ãistá realizovatelná hodnota Stálá aktiva Opravné poloïky ke stál m aktivûm jsou tvofieny na základû individuálního posouzení se zamûfiením se na majetek, jenï není v souãasné dobû vyuïíván k podnikatelské ãinnosti. V e opravné poloïky je stanovena s ohledem na zûstatkovou hodnotu a odhadovanou prodejní cenu. Celková hodnota vytvofien ch opravn ch poloïek k dlouhodobému hmotnému majetku k datu sestavení úãetní závûrky ãiní tis. Kã (k stav tis. Kã) Zásoby Opravné poloïky u zásob jsou vytváfieny na základû inventarizace zásob a jejich vûkové struktury. Z v sledkû provádûn ch kontrol nevyplynula potfieba tvorby dodateãné opravné poloïky k zásobám k datu úãetní závûrky Pohledávky Opravné poloïky u pohledávek jsou vytváfieny na základû inventarizace pohledávek, a to: zákonné dle 8 a 8a zákona 593/92 Sb., úãetní k pochybn m a sporn m pohledávkám dle vûkové struktury a koeficientû stanoven ch pro v poãet opravn ch poloïek, sníïen ch o opravné poloïky vytvofiené podle zákona 593/92 Sb. Koeficienty jsou následující: Doba po splatnosti Koeficient dní 0, dní 0, dní 0,50 nad 360 dní 1, Finanãní pronájem s následnou koupí najaté vûci První splátka (akontace) pfii finanãním pronájmu s následnou koupí najaté vûci je ãasovû rozli ena a rozpou tûna po dobu pronájmu do nákladû. 20 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 21

13 2.7. âasové rozli ení nûkter ch druhû nákladû a v nosû Pfiíspûvky na pfiipojení Spoleãnost vykazuje na úãtu 384 V nosy pfií tích období zejména pfiíspûvky na pfiipojení ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb. a vyhlá ek MPO 297/2001 Sb. a 18/2002 Sb. Jedná se o pfiíspûvky, které spoleãnost dle interních pravidel rozpou tí do v nosû ve v i 1/20 vybran ch pfiíspûvkû Danû DaÀ z pfiíjmu splatná Pro období 6 mûsícû konãící 30. ãervnem 2002 byla v e danû stanovena odhadem daàovû úãinn ch nákladû a v nosû pro toto období. Uvedená daà zohledàuje v voj za období 6 mûsícû konãících 30. ãervnem Pro potfieby stanovení v e daàov ch opravn ch poloïek k pohledávkám ke dni bylo pouïito stejného procentuálního podílu daàovû úãinn ch opravn ch poloïek na celkov ch opravn ch poloïkách shodného k datu K 30. ãervnu 2002 je odhad danû z pfiíjmû ve v i tis. Kã zachycen na fiádku 99 rozvahy Stát daàové závazky a dotace. DaÀ z pfiíjmu odloïená Pro období 6 mûsícû konãící 30. ãervnem 2002 byla v e odloïené danû stanovena dle PostupÛ úãtování ãl. X. odst. 8, tj. ze v ech pfiechodn ch rozdílû, které vznikají z rozdílného daàového a úãetního pohledu na poloïky zachycené v úãetnictví. Oãekávaná daàová zûstatková cena odepisovaného majetku byla pro úãely odhadu v e odloïené danû k datu úãetní závûrky stanovena odhadem daàov ch odpisû dlouhodobého majetku pro rok 2002 a jejich pomûrn m zastoupením pro období 6 mûsícû konãící K byla odloïená daà vypoãtena s rozdílu mezi úãetní a daàovou zûstatkovou cenou dlouhodobého majetku Stanovení krátkodobé ãásti dlouhodob ch závazkû (bankovních i obchodních) Krátkodobá ãást dlouhodob ch závazkû byla stanovena jako ãást splatná do jednoho roku ode dne úãetní závûrky (tzn. k 30. ãervnu 2002 pro období od 1. ãervence 2002 do 30. ãervna 2003) Ostatní zmûny úãetních zásad a metod V prûbûhu období od 1. ledna 2002 do 30. ãervna 2002 do lo ke zmûnám úãetních zásad a metod úãtování: a) drobného hmotného a nehmotného majetku (viz bod Dlouhodob hmotn (DHM) a dlouhodob nehmotn (DNM) majetek), b) odloïená daà (viz bod 2.8. Danû), u které ãiní rozdíl mezi metodami v poãtu k a k celkovou v i tis. Kã, c) uplatnûní pfiechodn ch ustanovení ãj. 281/89 759/2001 v následujících pfiípadech: odst. 1 pfievod drobného dlouhodobého nehmotného majetku z úãtu 018 na analytick úãet 013 ve v i tis. Kã, odst. 2 pfievod drobného dlouhodobého hmotného majetku z úãtu 028 na analytick úãet 022 ve v i tis. Kã, odst. 5 zru ení kurzov ch rozdílû aktivních (úãet 386) v celkové v i 957 tis. Kã a kurzov ch rozdílû pasivních (úãet 387) v celkové v i 190 tis. Kã, odst. 8 pfievod alikvotního úrokového v nosu z úãtu 385 na pfiíslu né analytické úãty cenn ch papírû v celkové v i tis. Kã ZpÛsob stanovení reálné hodnoty Reálná hodnota cenn ch papírû a finanãních investic je stanovena s pouïitím trïních kurzû na RM Systému nebo burze pro obchodování s cenn mi papíry a finanãními investicemi. U ostatních cenn ch papírû a finanãních investic, které nejsou vefiejnû obchodovatelné, je reálná hodnota stanovena s pouïitím odborného odhadu, kter spoãívá v pouïití metod diskontovan ch budoucích penûïních tokû. 3. TrÏby z prodeje elektrické energie a regulace 3.1. V nosy z prodeje elektfiiny Druh odběratele Fakturace (tis. Kč) 6 měsíců 6 měsíců 12 měsíců do do do Velkoodběratelé (VO) Maloodběr podnikatelé (MOP) Maloodběr obyvatelstvo (MOO) Prodej ostatním subjektům Celkem prodej elektřiny V tabulce 3.1. V nosy z prodeje elektfiiny, je v poloïce Prodej ostatním subjektûm uveden: mezikrajov prodej, prodej jin m obchodníkûm, OTE, v voz do zahraniãí, apod. (tj. 6 mûsícû do ) v ostatních dvou obdobích uveden pouze mezikrajov prodej Fakturace elektrické energie Velkoodbûratelé Odeãet elektromûru a fakturace se provádí jedenkrát mûsíãnû. Pfiedpis a placení záloh probíhá variantnû dle dohody se zákazníkem s pfiihlédnutím na charakter odbûru a platební morálku zákazníka. Maloodbûratelé podnikatelé a obyvatelstvo Periodick odeãet elektromûru se provádí 1x roãnû. Poãet záloh je stanoven na základû spotfieby elektrické energie (1x za mûsíc odbûrná místa s roãní spotfiebou nad kwh, 1x za 2 mûsíce pfii roãní spotfiebû kwh, 1x za ãtvrtletí pfii roãní spotfiebû kwh, pfii spotfiebû niï í se provádí pouze vyúãtování spotfieby na základû odeãtu). Zálohy se stanovují na základû minulé spotfieby s pfiihlédnutím na charakter odbûru (prûbûh spotfieby v roce). Prodej ostatním subjektûm Kromû prodeje mezi jednotliv mi rozvodn mi energetick mi akciov mi spoleãnostmi (REAS) se od poãátku roku 2002 novû realizují obchody na trhu s elektfiinou prostfiednictvím operátora trhu OTE a nové obchodní vztahy s obchodníky s elektfiinou vãetnû zahraniãních Regulace koneãn ch spotfiebitelsk ch cen V cenové oblasti bylo v znamn m opatfiením zavedení nové tarifní struktury v ãervenci 2001, které se t kalo v ech zákazníkû pfiipojen ch ze sítû nízkého napûtí. Zmûna byla podloïena cenov m rozhodnutím Energetického regulaãního úfiadu ã. 5/2001 ze dne 11. kvûtna Jejím cílem bylo zohlednit skuteãné náklady na v robu a distribuci elektfiiny a související sluïby. Cenu tvofií pevná mûsíãní sloïka závislá na jmenovité proudové hodnotû hlavního jistiãe pfied elektromûrem a cena za odebrané mnoïství elektfiiny. U kategorie podnikatelského maloodbûru (MOP) byly k 1. lednu 2002 zv eny tarify pro ZâE v prûmûru o 5 %, takïe cena elektfiiny dodané ZâE tomuto segmentu zákazníkû dosáhla hodnoty Kã/MWh kumulativnû za 1. pololetí V prodeji obyvatelûm (MOO) po posledním cenovém zv ení v prûmûru âr o 9,9 % od 1. ledna 2002 dosáhla prûmûrná cena elektfiiny, kterou dodala ZâE domácnostem za 1. pololetí 2002, hodnoty Kã/MWh. Pro kategorii velkoodbûratelû znamená poãátek realizace 1. vlny liberalizace od zaãátku roku 2002 moïnost zvolit si svého dodavatele elektfiiny pro nejvût í zákazníky s roãní spotfiebou nad 40 GWh tzv. oprávnûní zákazníci. Celková cena pro oprávnûné zákazníky je sloïena jednak z cen regulovan ch, které jsou dány cenov m rozhodnutím ERÚ ã. 1/2002 ze dne 27. listopadu 2001 (tj. cena za 22 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 23

14 pfienos a distribuci elektfiiny, cena za systémové sluïby) a jednak z ceny za silovou elektfiinu, která je dána trïnû. Pro chránûné zákazníky VO ve lo v platnost cenové rozhodnutí ERÚ ã. 2/2002 ze dne 27. listopadu 2001, ceny za elektrickou práci i elektrick v kon mají nadále sezónní charakter a jsou závislé na vyuïití odebíraného v konu V daje na nákup elektfiiny Poãátkem roku 2002 vstoupila âr do postupnû se otevírajícího konkurenãního prostfiedí volného trhu s elektfiinou, a tím byly v oblasti nákupu nastoleny nové podmínky. StûÏejní ãást opatfiené elektfiiny byla pofiízena obdobnû jako v minul ch letech na základû dlouhodob ch bilaterálních kontraktû, zejména s a.s. âez produkt Duhová elektfiina a dále také PlzeÀskou teplárenskou a PlzeÀskou energetikou. âást nakoupené elektfiiny je tvofieno tzv. povinn m v kupem z obnoviteln ch zdrojû a kogeneraãních jednotek, kter musí ZâE realizovat za ceny uvedené v cenovém rozhodnutí ERÚ ã. 1/2002 ze dne 27. listopadu Kromû toho je v leto ním roce moïné uzavírat i obchody prostfiednictvím krátkodobého trhu OKO organizovaném Operátorem trhu s elektfiinou. Nákup elektřiny 6 měsíců do 6 měsíců do 12 měsíců do Průměr Kč/MWh v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Celkem , , ,6 z toho: od ČEZ ,2 948,0 943, Nevyfakturovaná energie MO podnikatelé MO obyvatelstvo Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč Počáteční stav k Konečný stav k Změna stavu NE V e uvedené hodnoty nevyfakturované energie jsou souãástí fiádku 61 rozvahy Dohadné úãty aktivní. 4. Rozvaha 4.1. Stálá aktiva Rozpis hlavních skupin (tfiíd) DHM a DNM Pofiizovací cena, pfiírûstky, úbytky Pozemky Budovy, Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem stavby, přístroje, prostředky DHM DHM DNM haly zařízení Přírůstky Úbytky Přírůstky Úbytky Oprávky Pozemky Budovy, Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem stavby, přístroje, prostředky DHM DHM DNM haly zařízení Odpisy Nalezený majetek Úbytky OPP Odpisy Nalezený IM Úbytky, prodej, vyřazení ZÛstatková cena Pozemky Budovy, Stroje, Dopravní Inventář Ostatní Celkem Celkem stavby, přístroje, prostředky DHM DHM DNM haly zařízení Ve v e uveden ch pfiehledech nejsou promítnuty poskytnuté zálohy na DNM a DHM, nedokonãen dlouhodob hmotn a nehmotn majetek a opravná poloïka k nabytému majetku. V tabulce oprávek se nerovnají pfiírûstky oprávek souãtu odpisû k Rozdíl ve v i 340 tisíc Kã je zpûsoben odpisem drobného hmotného majetku a zlikvidovaného majetku Opravná poloïka k nabytému majetku V prûbûhu 1. pololetí 2001 spoleãnost pofiídila koupí od spoleãnosti PlzeÀská energetika a.s. rozvodné zafiízení. Rozdíl mezi kupní cenou a souhrnem individuálnû pfiecenûn ch jednotliv ch poloïek majetku na základû znaleckého posudku ãinil tis. Kã (kupní cena byla niï í neï znalecké pfiecenûní). Uvedená opravná poloïka k nabytému majetku je odepisována po dobu 15 let a je uvedena na fi. 21 Rozvahy. Celkov zûstatek opravn ch poloïek k nabytému majetku po odeãtení oprávek k opravné poloïce k datu úãetní závûrky ãiní tis. Kã Najat majetek Druh majetku Součet splátek Uhrazené splátky Zbývající splátky splatné za celou dobu nájmu k do 1 roku po 1 roce Dopravní prostředky Transformátory Příslušenství Celkem Spoleãnost k nemá Ïádn novû najat majetek formou finanãního leasingu. 24 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 25

15 Majetek získan darováním V dlouhodobém hmotném majetku (DHM) je zahrnut majetek v úãetní hodnotû tis. Kã, kter byl od roku 1994 získán formou darû bezúplatn ch pfievodû DHM. V prûbûhu 1. pololetí roku 2002 ãinil pfiírûstek 861 tis. Kã (viz ) Majetek nezahrnut v rozvaze V souladu s úãetními pfiedpisy do lo ke zmûnû v úãtování pofiízení drobného majetku (viz Dlouhodob hmotn (DHM) a dlouhodob nehmotn (DNM) majetek). V období do 30. ãervna 2002 bylo do materiálov ch nákladû (úãet 501) zúãtováno pofiízení drobného dlouhodobého majetku v celkové hodnotû tis. Kã, kter je registrován v podrozvahové evidenci majetku Dlouhodob finanãní majetek Zde jsou uvedeny spoleãnosti, ve kter ch má akciová spoleãnost podíl na základním kapitálu tûchto spoleãností, buì sama nebo prostfiednictvím osoby jednající sv m jménem, ale v zájmu spoleãnosti Spoleãnosti s rozhodujícím vlivem k datu k datu Společnost Vlastnický Cena Základní Vlastnický Cena Základní podíl pořízení kapitál podíl pořízení kapitál (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (tis. Kč) ESMOS, s.r.o PRO ENERGO, s.r.o EN-DATA, a.s Enerfin, a.s. 84, , LIDRONE, s.r.o Celkem V e uvedené spoleãnosti mají sídlo v âeské republice Spoleãnosti s podstatn m vlivem k datu k datu Společnost Vlastnický Cena Základní Vlastnický Cena Základní podíl pořízení kapitál podíl pořízení kapitál (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (tis. Kč) SEG Plzeň, s.r.o. 33, LIC Technika, s.r.o EN projekt, s.r.o Energoreal, s.r.o GAZELA plus, s.r.o Celkem V e uvedené spoleãnosti mají sídlo v âeské republice Dlouhodobé realizovatelné cenné papíry a podíly Spoleãnost vlastnila k 30. ãervnu 2002 následující cenné papíry majetkové povahy, které nezakládají ani podstatn, ani rozhodující vliv a jsou souãástí fiádku 25 rozvahy Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly: k datu k datu Společnost Vlastnický Cena Reálná Vlastnický Cena Reálná podíl pořízení hodnota podíl pořízení hodnota (%) (tis. Kč) (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (tis. Kč) První energetická, a.s. 11, , ČSRES (sdružení) 12, , Aliatel a.s. 10, , Celkem Celkov rozdíl mezi pûvodní cenou pofiízení a reálnou hodnotou k 30. ãervnu 2002 ve v i tis. Kã je zachycen na úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû Ostatní dlouhodobé realizovatelné cenné papíry a podíly K je souãástí fiádku 25 rozvahy Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly také podíl v podílovém fondu Patria Investment Fund (SICAV) registrovaném v Lucembursku ve v i tis. Kã ( tis. Kã k ), kter je spravován investiãní spoleãností Patria Asset Management a.s., akcie Chodsk ch vodovodû a kanalizací tis. Kã (0 tis. Kã k ) a akcie ostatních REAS ve v i 12 tis. Kã (13 tis. Kã k ) dle uvedeného rozpisu. (údaje v tis. Kč) k datu k datu Společnost Počet ks Nákupní Přeceněná Počet ks Nákupní Přeceněná akcií cena hodnota akcií cena hodnota ČEZ, a.s. Praha Jihočeská energetika, a.s Severočeská energetika, a.s Severomoravská energetika, a.s Středočeská energetika, a.s Východočeská energetika, a.s Jihomoravská energetika, a.s Pražská energetika, a.s Celkem Pfiecenûní ostatních dlouhodob ch realizovateln ch CP a podílû (údaje v tis. Kč) Pořizovací cena Reálná hodnota Rozdíl SICAV REAS Chodské vodovody a kanalizace Celkem Rozdíl z pfiecenûní ostatních dlouhodob ch realizovateln ch CP a podílû ve v i tis. Kã je zachycen na úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû PÛjãky podnikûm ve skupinû Spoleãnost poskytla finanãní pûjãky spoleãnostem PRO ENERGO PlzeÀ, s.r.o., Enerfin, a.s. a Energoreal, s.r.o., a k 30. ãervnu 2002 ãiní zûstatek tûchto pûjãek tis. Kã (k ãinil zûstatek tis. Kã). 26 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 27

16 4.2. ObûÏná aktiva Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kã) Položka Celkem Do lhůty Pohledávky po lhůtě splatnosti a po k (dnů) lhůtě do dnů nad Pohledávky brutto rozvaha ř. 045 sl Z toho: za elektrickou energii ostatní neenergetické Opravné položky rozvaha ř. 045 sl xx xx xx xx xx Pohledávky netto rozvaha ř. 045 sl xx xx xx xx xx Konkurzní a vyrovnávací fiízení Celková hodnota vytvofien ch opravn ch poloïek k pohledávkám v konkurzním fiízení ãiní tisíc Kã (k datu hodnota tis. Kã) a tato celková OPP se skládá (údaje v tis. Kã): k k Opravné položky energetické Opravné položky neenergetické Celkem Pohledávky ke spoleãnostem ve skupinû K 30. ãervnu 2002 ãinily pohledávky ke spoleãnostem ve skupinû tis. Kã (v tis. Kã): Zůstatek Zůstatek Zůstatek k k k SEG s.r.o. Plzeň ESMOS, s.r.o. Domažlice EN-DATA, a.s. Plzeň Enerfin, a.s Aliatel a.s LIC Technika, s.r.o LIDRONE, spol. s.r.o PRO ENERGO, s.r.o. 1 2 Energoreal, s.r.o První energetická a.s GAZELA, s.r.o. 374 Celkem V e uvedené pohledávky jsou souãástí fi. 045 Pohledávky z obchodního styku Pfiijaté smûnky od zákazníka Smûneãné pohledávky jsou v rozvaze uvedeny jako souãásti pohledávek z obchodního styku. Za úãelem vymáhání pohledávky je zahájen soudní spor a daná pohledávka je kryta vytvofienou opravnou poloïkou ve v i 100 % Pohledávky kryté zástavním právem Spoleãnost evidovala k 30. ãervnu 2002 pohledávky, které byly kryty zástavním právem ve v i tis. Kã (k : tis. Kã) Jiné pohledávky PÛjãky spoleãnosti Aliatel a.s. ve v i tis. Kã jsou splatné do a z tohoto dûvodu jsou vykázány jako souãást fiádku 51 rozvahy Jiné pohledávky Krátkodob finanãní majetek Spoleãnost evidovala k 30. ãervnu 2002 krátkodob finanãní majetek v následující formû cenn ch papírû (v tis. Kã): Forma CP Zůstatek Zůstatek Zůstatek k k k Bankovní depozitní směnky + vlastní směnky Dlužné cenné papíry (dluhopisy, hypoteční zástavní listy) Dluhopisy Aliatel Depozitní certifikáty Majetkové cenné papíry 13 Celkem Klasifikace krátkodobého finanãního majetku k 30. ãervnu 2002 Forma CP Zůstatek k Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Dlužné cenné papíry k obchodování kupónové Realizovatelné cenné papíry Celkem Pfiecenûní krátkodobého finanãního majetku k 30. ãervnu 2002 Forma CP Pořizovací cena Reálná hodnota Rozdíl (včetně naběhlého (včetně naběhlého AÚV) AÚV) Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Nejsou přeceňovány Dlužné cenné papíry k obchodování kupónové Realizovatelné cenné papíry Celkem Rozdíl z pfiecenûní krátkodobého finanãního majetku ve v i tis. Kã je zúãtován ve prospûch úãtu 666 V nosy z krátkodobého finanãního majetku. Firma dlužník Kč (v tis.) Splatná vystavena Computence, a.s VKB spol. s r.o Celkem xx xx 28 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 29

17 4.3. Vlastní kapitál Poãet a druh akcií Forma akcií Počet akcií Počet akcií Počet akcií k k k Na majitele Na jméno akcie obcí Na jméno se zvláštními právy Celkem V echny akcie jsou o jmenovité hodnotû Kã. Akcie na majitele mají plné hlasovací právo, jsou v zaknihované podobû a jsou vefiejnû obchodovatelné. Akcie na jméno akcie obcí mají plné hlasovací právo, jsou v zaknihované podobû a mají omezenou pfievoditelnost. Akcie na jméno se zvlá tními právy, znûjící na jméno Fond národního majetku âeské republiky, se vá- Ïí tato práva. Bez souhlasu majitele této akcie nelze: a) zru it spoleãnost, b) zv it nebo sníïit základní kapitál, c) zmûnit stanovy spoleãnosti Vlastní kapitál (v tis. Kã) Základní Ostatní Zákonný Statutární Nerozdělený Hospodářský Oceňovací Vlastní kapitál kapitálové rezervní a ostatní zisk výsledek rozdíly kapitál fondy fond fondy minulých běžného z přecenění let období Zůstatek k Tvorba ze zisku HV běžného období jiné zvýšení Použití Dividendy Tantiémy odvody do fondů a nerozděleného zisku jiné použití Zůstatek k Tvorba ze zisku HV běžného období jiné zvýšení Použití Dividendy Tantiémy odvody do fondů a nerozděleného zisku jiné použití Základní Ostatní Zákonný Statutární Nerozdělený Hospodářský Oceňovací Vlastní kapitál kapitálové rezervní a ostatní zisk výsledek rozdíly kapitál fondy fond fondy minulých běžného z přecenění let období Zůstatek k zrušení opr. pol. k Aliatelu 1 ) odložená daň Tvorba ze zisku HV běžného období jiné zvýšení Použití Dividendy Tantiémy odvody do fondů a nerozděleného zisku jiné použití Zůstatek k ) viz bod Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek V fiádku Jiné zv ení ve sloupci Ostatní kapitálové fondy ãástka 861 tis. Kã v 1. pololetí roku 2002 pfiedstavuje dlouhodob hmotn majetek získan bezúplatn m pfievodem na základû darovacích smluv (viz ) Rozdûlení zisku za rok 2001 Valná hromada, která se konala dne 27. ãervna 2002, rozhodla o rozdûlení zisku za rok 2001 ve v i tis. Kã následovnû (v tis. Kã): Pfiídûl do rezervního fondu Pfiídûl do sociálního fondu Pfiídûl do investiãního fondu Pfiídûl do restrukturalizaãního fondu Dividendy Tantiémy Nerozdûlen zisk Bankovní úvûry a dlouhodobé závazky Úvûry (v tis. Kã) Peněžní ústav Zůstatek Zůstatek Zůstatek k Komerční banka HVB Bank HVB Bank Kontokorentní účty 81 6 Celkem Kromû v e uveden ch úvûrû má spoleãnost otevfieny kreditní linky u Komerãní banky ve v i 245 milionû Kã, HVB Bank ve v i 600 milionû Kã, ING BANK ve v i 200 milionû Kã a u âeské spofiitelny Praha 300 milionû Kã. Uvedené kreditní linky nevykazovaly k Ïádn zûstatek (k : tis. Kã). 30 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 31

18 Splatnost bankovních úvûrû (v tis. Kã) Peněžní ústav Splatnost v období Zůstatek od od k do do HVB Bank HVB Bank Celkem ZÛstatek k je promítnut v rozvaze fiádek 103 Bankovní úvûry a v pomoci, v e splátek dan ch úvûrû ve sloupci je v fiádku 105 BûÏné bankovní úvûry a sloupec je v fiádku 104 Bankovní úvûry dlouhodobé Rezervy na opravy DHM (údaje v tis. Kč) Rezerva Zůstatek Tvorba Použití Zůstatek k k Na opravu DHM Na kurzové ztráty Ostatní Celkem S pfiihlédnutím ke sloïitosti evidence majetkov ch poloïek ve spoleãnosti, bylo ve spoleãnosti odstoupeno od vytváfiení nov ch daàovû úãinn ch rezerv na opravy dlouhodobého majetku. Spoleãnost v ak vytvofiila na plánované opravy majetku rezervy daàovû neúãinné (v roce 2001 ve v i tis. Kã), které jsou vykázány jako pfiírûstek v ostatních rezervách. Pro období 6 mûsícû konãící 30. ãervnem 2002 byly rezervy na opravy DHM tvofieny v celkové v i tis. Kã BûÏné závazky Krátkodobé závazky (v tis. Kã) Celkem zůstatek Po lhůtě k k k splatnosti Závazky rozvaha ř Z toho: přijaté zálohy za elektřinu (viz ) ostatní Závazky k podnikûm ve skupinû Zůstatek Zůstatek Zůstatek k k k SEG s.r.o. Plzeň ESMOS, s.r.o. Domažlice EN-DATA, a.s. Plzeň Enerfin, a.s LIC Technika, s.r.o. 34 První energetická a.s. 516 LIDRONE, spol. s r.o Energoreal, s.r.o. 105 Aliatel a.s. 172 PROENERGO, s.r.o Celkem V e uvedené závazky jsou v rozvaze zaãlenûny do fi. 95 Závazky z obchodního styku Dlouhodobé závazky OdloÏená daà OdloÏená daà k , která byla spoãtena jak je uvedeno v bodû 2.8 Danû ze v ech pfiechodn ch rozdílû, byla zaúãtována následujícím zpûsobem: ãást vztahující se k pfiedchozím úãetním obdobím tis. Kã ve prospûch úãtu 428 Nerozdûlen zisk minul ch let, ãást vztahující se k pfiecenûní realizovateln ch cenn ch papírû a podílû tis. Kã ve prospûch úãtu 414 OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku a závazkû a ãást vztahující se k v sledku hospodafiení bûïného úãetního období na vrub úãtu 592 DaÀ z pfiíjmu z bûïné ãinnosti odloïená. (tis. Kč) Odložený daňový závazek k část vztahující se předchozím účetním obdobím část vztahující k přecenění realizovatelných cenných papírů a podílů část vztahující se k výsledku hospodaření běžného období Odložený daňový závazek k Ostatní pasiva Mezi nejv znamnûj í poloïku ostatních pasiv je fiazena skupina úãtû 384 V nosy pfií tích období. Na tûchto úãtech spoleãnost vykazuje zejména pfiíspûvky na pfiipojení ve smyslu energetického zákona 458/2000 Sb. a vyhlá ek MPO 297/2001 Sb. a 18/2002 Sb. Jedná se o pfiíspûvky, které spoleãnost dle interních pravidel rozpou tí do v nosû ve v i 1/20 vybran ch pfiíspûvkû. V voj dané poloïky ostatních pasiv byl následující (v tis. Kã): Zůstatek k Přírůstek za období 1. pololetí Do výnosů rozpuštěno za období 1. pololetí Zůstatek k V e uvedené hodnoty jsou souãástí fiádku 110 rozvahy V nosy pfií tích období. 32 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 33

19 5. V kaz ziskû a ztrát 5.1. V nosy (v tis. Kã) k k k Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ř z toho: fakturace elektřiny (viz 3.1.) změna stavu nevyfakturované energie (viz 3.3.) Ostatní V voj trïeb z prodeje elektrické energie a v voj nevyfakturované energie je popsán v této pfiíloze v ãásti 3 TrÏby z prodeje elektrické energie a regulace Náklady (v tis. Kã) k k k Spotřeba materiálu a energie ř z toho: nákup elektřiny Ostatní V daje na nákup elektfiiny viz bod 3.2. jsou nav eny o nové rozdûlení nákupu elektfiiny na spotfiebu energie a sluïby za pfienos elektfiiny V nosy z prodeje cenn ch papírû (údaje v tis. Kč) k k k Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Výnosy z krátkodobého finančního majetku Prodané cenné papíry a vklady Zisk V nosy z pfiecenûní cenn ch papírû k obchodování jsou popsány v bodû Zamûstnanci, statutární a dozorãí orgány Pracovníci a osobní náklady (v tis. Kã) Osobní náklady do k k Zaměstnanci Z toho: Zaměstnanci Zaměstnanci celkem Řídící Představenstvo, celkem celkem pracovníci Dozorčí rada Mzdové náklady Odměny členům orgánů Sociální a zdravot. pojištění Sociální náklady Celkem PrÛmûrn pfiepoãten poãet zamûstnancû k k k Pracovníci celkem z toho řídící pracovníci OdmûÀování ãlenû statutárních a v konn ch orgánû a dozorãích rad Bûhem úãetního období 1. pololetí roku 2002 obdrïeli ãlenové statutárních a v konn ch orgánû a ãlenové dozorãích rad následující pûjãky a odmûny, mimo základního platu (v tis. Kã): Odměna Celkem Z toho k k k k Představenstvo Dozorčí rada Tantiémy vyplacené Další odměny Bezplatné používání automobilů/jiných movitých věcí Celkem Závazky neuvedené v úãetní závûrce 6.1. Závazky z pronájmu Spoleãnost nemá k 30. ãervnu 2002 v znamné závazky z pronájmu Hmotn majetek zatíïen zástavním právem Spoleãnost má k 30. ãervnu 2002 zatíïen zástavním právem hmotn majetek v hodnotû, stanovené znalcem banky, ve v i tis. Kã. ZÛstatková cena zastaveného majetku k je tis. Kã. Zástavy slouïí k zaji tûní hypoteãních úvûrû u HVB Bank Czech Republik Závazky z moïn ch podmínûn ch událostí Soudní spory K 30. ãervnu 2002 nemûla spoleãnost pravomocnû ukonãen spor ve v i tis. Kã. Îalobcem je âez a.s. Praha, kter vyúãtoval úroky ve v i tis. Kã a Krajsk soud v Plzni vydal platební rozkaz, ve kterém byly stanoveny náklady fiízení ve v i 310 tis. Kã. Na tento platební rozkaz je vytvofiena úãetní rezerva ve v i tis. Kã. Dále probíhá spor ZâE (Ïalobce) versus Computence, Lawnik, Enstrom o zaplacení smûneãné pohledávky tis. Kã s pfiíslu enstvím, respektive fiízení o v konu rozhodnutí pro uspokojení této soudem pfiiznané smûneãné pohledávky vãetnû pfiíslu enství. 34 Západoãeská energetika, a.s. Západoãeská energetika, a.s. 35

20 Poji tûní Spoleãnost má sjednány tyto druhy poji tûní: poji tûní prûmyslov ch rizik (Ïivelní poji tûní, poji tûní rozvodn ch zafiízení, poji tûní proti odcizení, poji tûní pfiepravy penûz), poji tûní obecné odpovûdnosti spoleãnosti vãetnû odpovûdnosti za vûci pfievzaté a uïívané, poji tûní elektroniky, poji tûní odpovûdnosti zamûstnancû za kody z v konu zamûstnání, poji tûní vozidel (z provozu motorov ch vozidel, havarijní, zavazadel a úrazové poji tûní pfiepravovan ch osob), úrazové poji tûní rizikov ch profesí, poji tûní zahraniãních sluïebních cest, poji tûní manaïerû a statutárních orgánû Bankovní záruka V 1. pololetí roku 2002 pfievzala na e spoleãnost bankovní záruku ve v i maximálnû tisíc Kã za dluïníka První energetická a.s., vûãi vûfiiteli Komerãní banka a.s. 7. Události, které se staly po datu rozvahy Po datu, ke kterému byla sestavena úãetní závûrka, do lo k níïe uveden m v znamn m událostem, které by mohly mít v znamn dopad na úãetní závûrku spoleãnosti v následujícím období Povodnû v âr srpen 2002 V mûsíci srpnu zasáhly území âeské republiky rozsáhlé povodnû. V souãasné dobû spoleãnost provádí zji Èování kod na vlastním majetku a zafiízení. Souãasnû je provádûno pfiehodnocování pfiístupu spoleãnosti k zákazníkûm, ktefií byli pfiímo zasaïeni povodnûmi. Toto mûïe mít dopad do v voje celkov ch trïeb a pohledávek spoleãnosti ve druhé polovinû roku Západoãeská energetika, a.s. Design, produkce a v roba: B.I.G. Prague (Business Information Group) 2002

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více