Kategorizace patogenních mikroorganism mlé né žlázy skotu. Patogeny Kontagiózní Environmentální Zdroj Mlé ná žláza Vn jší prost edí Hlavní (major)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kategorizace patogenních mikroorganism mlé né žlázy skotu. Patogeny Kontagiózní Environmentální Zdroj Mlé ná žláza Vn jší prost edí Hlavní (major)"

Transkript

1 Mastitidy Mastitidy jsou hromadná onemocn ní skotu, která mají mimo ádný ekonomický význam. Významn snižují produkci mléka, snižují rovn ž nutri ní hodnotu a technologickou zpracovatelnost syrového mléka na mlé né produkty. Zat žují ekonomiku chovu dojnic vícenáklady za lé bu a preventivní opat ení. Považují se za produk ní onemocn ní, nebo byla prokázána pozitivní genetické korelace mezi mlé nou produkcí a výskytem mastitid. Mastitidy skotu nemají charakter jednoduché nosologické jednotky. Jsou to polyfaktorová onemocn ní, na kterých se podílí celá ada initel vn jšího prost edí na jedné stran a úrove obranných mechanism organismu dojnic na stran druhé. ada initel vn jšího prost edí má charakter pouze dispozi ních initel vzniku onemocn ní. P í inou naprosté v tšiny mastitid je infekce mlé né žlázy mikrobiálními patogeny. K infekci mlé né žlázy dochází tém vždy strukovým kanálkem. Významné je rozlišovat, kdy k infekci dochází. U n kterých infekcí je tomu tak v dob dojení, u jiných v dob mezi dojeními. Uvádí se, že p í inou mastitid je tém devadesát mikrobiálních druh, nicmén devadesát procent mastitid je vyvoláváno t mito nej ast jšími etiologickými agens. Jsou to: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalastiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis. Krom t chto agens se stále ast ji uplat ují i enterokoky, koliformní bakterie a plazmakoaguláza negativní stafylokoky. V tšina patogen mlé né žlázy je schopna žít mimo žlázu, nap. na jiných místech t la dojnice: v dutin ústní, na mulci, v nozdrách, v genitáliích, na k ži struk, avšak i v prost edí: na rukou a v horních cestách dýchacích doji, ve hnoji, ve vlhké podestýlce, na muchách a v sekretu z mastitidou stižených žláz. Pouze pro Streptococcus agalactiae platí, že jeho nejzávažným zdrojem je mlé ná žláza, nebo z vn jšího prost edí b hem n kolika dní po kontaminaci vymizí. Proto se udává, že mastitidy p sobené tímto p vodcem lze eradikovat a do stáda opakovan infek ní agens proniká pouze infikovanými zví aty. Mastitidy zp sobované ostatními patogeny eradikovat nelze. Proto mastitidy p edstavují trvalý zdravotní problém ve stádech mlé ného skotu. P vodci mastitid se vzájemn liší epizootologickým charakterem. Hlavním zdrojem infekce mlé né žlázy bakteriemi Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae a do zna né míry i Streptococcus dysgalactiae je infikovaná mlé ná žláza. K p enosu t chto infek ních agens dochází p evážn z dojnice na dojnici, tém výhradn v dob dojení. Proto jsou tyto bakterie ozna ované za p vodce kontagiózních mastitid. Mlé ná žláza bývá asto kolonizována plazmakoaguláza negativními stafylokoky. Bylo zjišt no, že tyto bakterie pronikají strukovým kanálkem a zp sobují infekci mlé ných žláz. Jsou nej ast jší p í inou infekce mlé né žlázy jalovic. Zdrojem infekce mlé né žlázy enterokoky a koliformními bakteriemi je p evážen vn jší prost edí. Proto jsou ozna ovány za environmentální p vodce mastitid. K infekci mlé ných žláz t mito bakteriemi dochází p evážn v období mezi dojeními. Stádo mlé ného skotu m že být infikováno r znými patogeny. Nicmén jejich spektrum se ve stád významn m ní. Bylo prokázáno, že po utlumení mastitid zp sobovaných Streptococcus agalactiae dominanci nabývá Staphylococcus aureus. Pokud se poda í ve vysp lých chovech utlumit i mastitidy této etiologie, uplatní se širokou m rou environmentální p vodci mastitid. Vzhledem k tomu, že vyjmenované skupiny bakteriálních p vodc mastitid jsou r zn citlivé 1

2 k preventivním a terapeutickým opat ením a zásah m, je ú elné p izp sobovat prost edky tlumení konkrétnímu spektru patogen mlé ných žláz p íslušného stáda. Pokud by se tak ned lo, neú innost n kterých prvk tlumení by vedla ke zklamání, v jiném p ípad k iracionánímu vynakládání finan ních prost edk. U mastitid kontagiózního charakteru je nutné akcentovat prost edky omezující zdroje infekce, t.j. výskyt infikovaných mlé ných žláz (zejména ošet ením mlé ných žláz antibiotiky v dob zaprahování a vy azování dojnic s chronickou infekcí). Dále je t eba omezovat vektory p enosu infekce v pr b hu dojení (d sledným uplat ováním hygienického režimu dojení s dezinfekcí struk po dojení). P i dominanci mastitid zp sobovaných environmentálními p vodci je t eba akcentovat preventivní pé i o prost edí, ve kterém jsou dojnice umíst ny v období mezi dojením. Souhrnn e eno prosazovat istotu prost edí, sucho a chlad. Zásadní význam mají pastva a hygienické režimy dojení. Ú elné je i použití imunomodula ních prost edk, potencujících p irozené obranné mechanismy (nap. suplementace zinkem, selenem, vitaminem E). Vždy je t eba uplat ovat obecné prvky tlumení mastitid, zejména v asnou terapii zjevných mastitid. Kategorizace patogenních mikroorganism mlé né žlázy skotu Patogeny Kontagiózní Environmentální Zdroj Mlé ná žláza Vn jší prost edí Hlavní (major) Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae (Streptococcus dysgalactiae) Mycoplasma bovis Environmentální streptokoky: Streptococcus uberis Streptococcus equinus ( bovis ) (Streptococcus dysgalactiae) Enterococcus spp.: Enterococcus faecalis Enterococcus faecium Enterococcus durans Koliformní: Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Klebsiella oxytoca Enterobacter aerogenes Nekoliformní: Proteus spp. Serratia spp. Yersinia spp. Jiné: Pseudomonas aeroginosa Arcanobacterium pyogenes Vedlejší (minor) Koaguláza negativní stafylokoky Corynebacterium bovis plísn houby Upraveno dle: Smith et al. (1985); Watts, 1988; Sandholm et Louhi (1991); Fox et Gay, 1993; Harmon (1994); Hillerton et Berry (2003) 2

3 Diagnostická kategorizace mastitid Mezinárodní mléka ská federace zavedla následující kategorizaci: Zdravá mlé ná žláza - normální sekrece. Po et somatických bun k leží pod kritickou hodnotou. Sekret má normální chemické složení a normální fyzikální vlastnosti. V sekretu nebyl diagnostikován mikrobiální patogen mlé né žlázy. Latentní infekce. Po et somatických bun k leží pod kritickou hodnotou. Sekret má normální chemické složení a normální fyzikální vlastnosti. V sekretu byl diagnostikován mikrobiální patogen mlé né žlázy. Aseptická (nespecifická) mastitida. Po et somatických bun k dosáhl, nebo leží nad kritickou hodnotou. Sekret má zm n né chemické složení a fyzikální vlastnosti. V sekretu nebyl diagnostikován mikrobiální patogen mlé né žlázy. Subklinická mastitida. Po et somatických bun k dosáhl, nebo leží nad kritickou hodnotou. Sekret má zm n né chemické složení a fyzikální vlastnosti. V sekretu byl diagnostikován mikrobiální patogen mlé né žlázy. Klinická mastitida. Mlé ná žláza vykazuje klinické p íznaky zán tu (dolor, calor, rubor, oedema, functio laesa) nebo jen n který z nich. Sekret je vždy smyslov zm n ný. Podle pozitivity mikrobiologického nálezu se rozlišuje klinická mastitida nespecifická (negativní nález) a klinická mastitida infek ní (pozitivní nález). Schematicky uvedené shrnuje následující tabulka: Kategorizace zdravotního stavu mlé né žlázy Po et somatických bun k Patogen [ ml -1 ] nevykultivován vykultivován < 250 zdravá žláza latentní infekce > 250 aseptická mastitida subklinická mastitida Klinická mastitida nespecifická infek ní International Dairy Federation Bulletin 211, 1987, 24 s. Uvedená klasifikace zdravotního stavu mlé né žlázy se využívá dosud, i když byly u in ny pokusy založit diagnostiku mastitid pouze na mikrobiologickém vyšet ení sekretu mlé ných žláz ( tvrtí vemena). Je-li diagnostika založena na shod dvou za sebou následujících bakteriologických vyšet eních, p ípadn t etím, pokud výsledky prvních dvou nebyly shodné, pak správnost diagnostiky dosahuje 99 %, opakovatelnost výsledku diagnostiky 95 % (IDF, 1987). Uvedený p ístup zanedbává kategorii aseptických mastitid, která p edstavuje závažnou nezjevnou formu onemocn ní mlé né žlázy dojnic, nebo její etnost ve stád se nejvyšší m rou podílí na po tu somatických bun k v bazénovém vzorku mléka. Navíc je tato forma onemocn ní provázena závažnými zm nami složení mléka, které se ni ím neliší o zm n pozorovaných p i subklinické mastitid. 3

4 Proto, že tyto zm ny se výrazn uplat ují již p i nižší limitní hodnot po tu somatických bun k ve tvr ových vzorcích mléka (viz následující graf), projevuje se od devadesátých let 20. století snaha snížit limitní hodnotu po tu somatických bun k z ml -1 na ml -1. Pr m rné odchylky hodnot vybraných komponent mléka od celkového pr m ru podle t íd po tu somatických bun k (log; n = 9326 vzork sm sného tvr ového mléka) Hamann, 2003 Limitní hodnotu po tu somatických bun k ml -1 prosazuje N mecká spole nost veterinárních léka již od r Kategorizaci zdravotních stavu mlé né žlázy dojnic podle doporu ení IDF však respektuje: Deutsche Veterinämedizinische Gesellschaft Po et somatických bun k Patogen [ ml -1 ] nevykultivován vykultivován < 100 zdravá žláza latentní infekce > 100 aseptická mastitida subklinická mastitida Klinická mastitida nespecifická infek ní DVG/1994 Po et somatických bun k v jednotlivých druzích vzork mléka je odlišný. Paape a Tucker v r totiž prokázali, že se po et bun k ve frak ních vzorcích mléka odebraných v pr b hu dojení významn liší. V prvních st icích mléka je vyšší, aby následn poklesl a v dodojkové porci a v reziduálním mléce výrazn vzrostl. U sm sných vzork se velmi výrazn uplat uje 4

5 edící fenomén. Proto nem že existovat jedna obecn platná limitní hodnota po tu pro rozlišení normálního sekretu, nýbrž existují r zné limity p íslušné druhu vzorku mléka. Rozlišujeme: Druhy vzork mléka tvr ový vzorek (Quarter milk sample QMS) Vzorek z prvních st ik mléka (Foremilk quarter milk sample FQMS) Sm sný tvr ový vzorek (Quarter composite milk sample QCMS) Individuální vzorek (konvový vzorek) (Cow milk sample/ Individual cow milk sample ICMS/ ICMS) Bazénový vzorek (Bulk tank milk sample BTMS) Pro rekapitulaci limitních hodnot po tu somatických bun k uvádím následující tabulku: Vzorek Limitní hodnoty po tu somatických bun k Po et somatických bun k [x 10 3 /ml] tvr ový Zdravá Functiolaesa Individuální Hillerton, 1999 P ijatelný stav Pravd podobná infekce Má být < 10 % krav Exudativní proces Nep ijatelný stav Vybrané literární prameny Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG): Leitlinien zur Bekämpfung der Mastitis des Rindes als Bestandsproblem. 3. Aufl., Gießen, FOX, L.K. and GAY, J.M. (1993): Contagious Mstitis. Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice. 9: HAMANN, J (2003).: Definition of the Physiological cell count treshold based on changes in milk composition. Bulletin of the International Dairy Federation 381, Mastitis Newsletter No 25, HARMON, R. J.: Physiology of mastitis and factors affecting somatic cell counts. Journal of Dairy Scince 77, 1994: HILLERTON J. E. (1999) Redefining mastitis based on somatic cell count. Bulletin of the International Dairy Federation 345: 4-6 5

6 HILLERTON J. E., BERRY E. A. (2003) The management and treatment of environmental streptococcal mastitis. Veterinary Clinics of North America - Food Animal Practice 19: SANDHOLM, M. - LOUHI, M.: Bovine mastitis why does antibiotics therapy fail. In: Mammites des Vaches Laitieres (Ed. J. Espinasse) Societe Francaise de Buiatrie 1991, ISBN , POLYGONE Toulose, p SMITH, K. L. - Todhunter, D. A. - Schoenberger, P. S. (1985): Environmental mastitis: Cause, Prevalence, Prevention. Journal of Dairy Science 68: WATTS, J. L. (1988): Etiological agents of bovine mastitis. Veterinary Microbiology 16: Poslední aktualizace: Kv ten 2007 Copyright (c) Dušan Ryšánek. All rights reserved. 6

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín

MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha. Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín MILCOM a.s. Výzkumný ústav mlékárenský, Praha Výzkumný ústav pro chov skotu, Rapotín Agrovýzkum, s.r.o. Rapotín Certifikovaná metodika 1G58063 ISBN 978-904348-0-6 Správná hygienická praxe získávání mléka

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming

MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming MOŽNOSTI PRODUKCE SADBY BRAMBOR V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEM D LSTVÍ Production possibilities seed potatoes in conditions of organic farming Petr Dvo ák, Libor Mi ák KRV ZU v Praze Abstract This paper

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr

Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika QF 4004 UM 1 - název: Určení původců kontaminace bazénových vzorků mléka mastitidními patogeny metodou rep-pcr Uplatněná metodika a postup pro stanovení původců kontaminace syrového

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST.

FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. FYTO I BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jind ich ERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A P ÍRODNÍCH ZDROJ ) KATEDRA AGROENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST. 330 2. BLOK:

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi

Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Hungarian Copper Promotion Centre Vodovodní potrubí a kvalita pitné vody: antibakteriální vlastnosti mědi Obsah: 1. Antibakteriální vlastnosti mědi 2. Úloha mědi při snižování výskytu baktérií z rodu Legionella

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom

Aktuální pohled praktického lékaře na dyspeptický syndrom Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha REVIEW/ AKTUÁLNÍ PŘEHLED Souhrn Dyspeptický syndrom je nejednotně interpretovaný soubor polymorfních obtíží, které provázejí poruchy trávení

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING

DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING DIAGNOSTIKA AUSTENITICKÝCH OCELÍ NA ZÁKLAD MAPOVÁNÍ KOERCIVITY EVALUATION OF AUSTENITIC STEELS ON THE BASIS OF COERCIVITY MAPPING Pavel Novotný Abstract In the contribution an advanced application of MO

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více