V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 O d b o r n é u č i l i š t ě a P r a k t i c k á š k o l a H o s t i n n é, M l á d e ž n i c k á 329 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok Vypracoval: Mgr. Zbyněk Rek, ředitel školy Mgr. Irena Mračková, zástupkyně ředitele Školskou radou schváleno dne

2 1 OBSAH ÚVOD I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání....8 Údaje o pracovnících školy.9 Údaje o přijímacím řízení. 14 V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků...14 VI. Údaje o provedených inspekcích ČŠI..18 VII. Školní aktivity...18 VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách IX. Výstavba, opravy, údržba 25 X. Základní údaje o hospodaření školy 26 Přílohy: 1. Kurz pro obsluhovatele řetězových pil 2. Hodnocení činnosti EVVO, Konference EVVO JIN - JANG 3. Florbalová liga 4. Turnaj ve futsalu, vybíjená dívčích družstev 5. Cvičný požární poplach 6. Dobrovolné dárcovství krve 7. Ukázky oboru knihařské práce 8. Letní výcvikový kurz Vyhnánov 9. Internátní akce 10. Geodeska

3 2 ÚVOD Ve školní roce vykonával funkci ředitele školy Mgr. Zbyněk Rek, ve funkci zástupce ředitele školy pracovala Mgr. Irena Mračková. Pozitiva školy v roce investiční a neinvestiční akce - dokončení kanalizační přípojky pro budovu školy - dokončení rekonstrukce kotelny v budově školní jídelny - úprava poškozených komunikací v okolí školy - instalace termoregulačních ventilů v budově internátu - instalace dveřního videotelefonu k zabezpečení budovy školy - instalace plynového topení v bytě budovy školy - rekonstrukce plynové kotelny na internátu - výměna radiátorů v kuchyni školní jídelny - zlepšení vybavení ICT technikou v počítačové učebně - vybudování další multimediální učebny pro obor truhlářské práce - úprava a vybavení dalších pokojů v budově internátu - vybavení knihařské dílny pracovními stoly a nastavitelnými židlemi zkvalitnění výuky občanské výchovy zkvalitnění výuky v předmětu práce s počítačem zvyšování úrovně kvalifikovanosti pedagogických pracovníků doplňování kvalifikace (studium a dokončování studia odborného pedagogického a speciální pedagogiky) zapojení školy do spolupráce s MÚ Hostinné při údržbě naučné stezky zajištění ubytování v době hlavních prázdnin pro sportovní pobyty v rámci doplňkové činnosti dokončení projektu Malé granty Problémy školy v roce : pokles počtu žáků z důvodu celkového poklesu populační křivky a předčasnému ukončení studia pokles zájmu žáků o volnočasové aktivity, zejména sportovní činnosti (nízká fyzická zdatnost, neobratnost, všeobecný nezájem o sportovní aktivity, roste podíl žáků osvobozených z TV na základě lékařského potvrzení) zvýšení počtu pohledávek po době splatnosti za stravné a ubytování v důsledku trvalých ekonomických problémů, nedostatečné povědomí finanční gramotnosti stížené podmínky v souvislosti s budováním protipovodňového díla na řece Čistá v areálu školy (nebylo možno používat školní hřiště, vybudováním lávky

4 3 přes náhon došlo k trvalému zmenšení školního hřiště) Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Název: Odborné učiliště a Praktická škola Hostinné, Mládežnická 329 Sídlo: Hostinné, Mládežnická 329 Telefon: Adresa internetové stránky:www.ouhostinne.cz Právní forma: příspěvková organizace IČO: Bankovní spojení: GE Money Bank /0600 b) Zřizovatel: Královéhradecký kraj c) Ředitel školy od : Mgr.Zbyněk Rek, Hostinné, Husitská 496 Zástupce ředitele školy Mgr. Irena Mračková d) Druh školy: Střední škola Hlavní účel školy: výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Součásti organizace: 1. Odborné učiliště IZO: místo vzdělávání Mládežnická 329, Hostinné Internát IZO: místo poskytované služby Mládežnická 229, Hostinné

5 4 3. Školní jídelna IZO: místo poskytované služby Mládežnická 488, Hostinné e) Rozhodnutí MŠMT o zařazení do školského rejstříku č.j / s účinností od Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje o zařazení do školského rejstříku č.j. 7675/SM/ s účinností od f) Celková kapacita školy a jejich součástí podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol 1. Odborné učiliště 196 žáků 2. Praktická škola 28 žáků 3. Internát 60 lůžek g) Učební obory vyučované ve šk. r Šití oděvů E/001 Truhlářské práce E/001 Knihařské práce E/001 Zednické práce E/001 Kuchařské práce E/001 Dřevařské práce E/001 Provoz domácnosti E/502 Studijní/učební obory neaktivní ve školním roce Tesařské práce E/002 výmaz ze školského rejstříku od Praktická škola dvouletá C/002 - výmaz ze školského rejstříku od h) Školská rada V souladu s 167 zákona 561/2004 Sb. školského zákona byla k při škole zřízena školská rada. Rada má 6 členů ( 2 členové jmenováni zřizovatelem, 2 členové zvoleni za zákonné zástupce a zletilé žáky, 2 členové za pedagogické pracovníky). Ve školním roce zasedala dvakrát. i) Zájmová a občanská sdružení při škole Klub rodičů a přátel školy od

6 5 j) Hlavní záměry a trend rozvoje učiliště V plánování rozvoje školy je třeba respektovat základní cíl činnosti školy: samostatní lidé s minimem těch, kteří padají do sociální sítě. Jedinci, kteří v čase plnění povinné školní docházky patřili pro své neúspěchy ve vzdělávání na okraj společnosti, by měli být po odchodu z učiliště vybaveni kompetencemi pro samostatný život. Musí být profesně připraveni, schopni orientace na stále se měnícím trhu práce, mít zdravé sebevědomí, schopnost orientace ve společnosti, nést za sebe odpovědnost a umět doplnit svůj život kvalitními hodnotami. Při naplňování hlavního cíle školy je třeba vycházet ze stávajících dobrých materiálních podmínek zařízení, odrážet společenskou profesní potřebnost, vnímat schopnosti a potřeby žáků ve vzdělávání a výchově, respektovat ekonomické možnosti jejich rodin. Teoretické a praktické vyučování doplňovat výchovou ve volnočasových aktivitách. Zároveň je třeba rozvíjet návaznost na speciální školy poskytující základní vzdělání, vytvářet podmínky k využití zařízení školy k celoživotnímu vzdělávání. ODBORNÉ UČILIŠTĚ Škola zažádala o změnu oborové struktury. Rozhodnutím MŠMT ze dne byl od proveden zápis nového oboru Provoz domácnosti do školského rejstříku. Škola poskytuje přiměřenou kapacitu základní nabídky oborů pro žáky ze spádové oblasti okresu Trutnov a zároveň se specializuje na dřevoobory v Královéhradeckém kraji. Dřevoobory jsou od počátku existence učiliště budovány jako profilující obory školy. Škola má čtyři ruční a dvě strojové dílny s kvalitním vybavením pro obor truhlářské práce, v roce 2004 byl uveden do provozu školní pilařský provoz pro obor dřevařské práce, výuka oboru byla zahájena Doplňkem vybavení pro dřevoobory je sušárna dřeva, z důvodů vysokých provozních nákladů byla provedena její rekonstrukce. Z dotace KÚ Královéhradeckého kraje se podařilo zakoupit pro strojovou truhlářskou dílnu formátovací pilu. Odborné učiliště je jediným učilištěm s těmito obory v oblasti speciálního školství v Královéhradeckém kraji, do oborů nastupují i uchazeči z Libereckého kraje. Na trhu práce jsou absolventi oboru truhlářské práce poměrně úspěšní, pracují v truhlářských a stavebních firmách, v několika případech mají vlastní živnostenský list.

7 6 Žáci oboru truhlářské práce pracují ve 2. a 3. ročníku na zakázkách pro veřejnost, podílejí se na opravách a údržbě školy, dle potřeby zhotovují vybavení školy a internátu. Odborný výcvik oboru dřevařské práce probíhá převážně ve školním pilařském provozu. Žáci provádějí pořez kulatiny na prkna, fošny, trámy v rámci zakázek pro veřejnost a dále pořez kulatiny na materiál pro obor truhlářské práce. Tím se výrazně snižuje cena řeziva pro školu ve srovnání s nákupem řeziva hotového. Zájem o zakázky převyšuje možnosti obou oborů. Cílem školy je zaměřit se na rozvoj komplexu dřevooborů, umožnit jejich prostupnost a návaznost, aby měli absolventi co největší možnost uplatnění na trhu práce. O obor dřevařské práce projevují zájem absolventi oboru truhlářské práce, lze očekávat i zájem opačný. Učební osnovy obou oborů jsou v 65% obsahově shodné. Žáci mohou po získání výučního listu v jednom oboru nastoupit do 3. ročníku druhého oboru a rozšířit si svoji kvalifikaci. Škola zajišťuje žákům podmínky pro získání dalších podpůrných dovedností k oborům Průkaz pro obsluhovatele řetezových pil těžba dřeva, příčný pořez, obsluha křovinořezů, trávních sekaček. Zednické práce: Poptávka po absolventech oboru je v lokalitě velká, roste zájem o konání odborného výcviku žáků u stavebních firem, s cílem vychovat si budoucí zaměstnance. Ve školním roce pracovalo u firem 6 žáků. Žáci oboru se v rámci odborného výcviku významně podílejí na opravách, údržbě i investičních akcích školy. Na základě nabídky zednických prací pro veřejnost byla výrazně rozšířena práce na zakázkách. Během posledních let se zásluhou učitelů odborného výcviku a jejich individuálního přístupu k žákům podařilo úroveň oboru zkvalitnit, zvýšit naplněnost tříd. Z učiliště odchází během studia z oboru zednické práce předčasně nejméně žáků. Učitelé odborného výcviku organizují pro žáky řadu podpůrných aktivit př. sport, brigády, vánoční den. Kuchařské práce: Obor je i v době úbytku žáků v populaci naplněn, vzhledem k umístění školy v oblasti cestovního ruchu absolventi práci nacházejí. Zhruba polovina žáků 3. ročníku koná odborný výcvik u jiných organizací pod vedením instruktorů. Od byla provedena reorganizace personálního obsazení ve školní jídelně učiliště, pracovní úvazky kuchařky a pomocné kuchařky jsou nahrazeny produktivní prací žáků při odborném výcviku. Žáci jsou vedeni k větší samostatnosti, odpovědnosti za svoji práci a vystupování. Změnu lze hodnotit pozitivně zlepšila se kvalita stravování, odborný výcvik žáků je intenzivnější. Knihařské práce: Obor je v ČR zastoupen na speciálních učilištích pouze v Brně, Praze a Hostinném. Je to obor vhodný pro žáky s mentálním postižením v kombinaci s jinými vadami a zdravotním postižením a omezením různého původu a charakteru. Přestup na obor knihařské práce je v mnohých případech řešením pro neúspěšné žáky v jiném oboru. Knihařské práce poskytují žákům klidné pracovní prostředí, rozvoj motoriky rukou a možnost po krátkém časovém

8 7 úseku cvičných prací dospět k finálnímu výrobku, což je silně motivační prvek. Ve školním roce nebyl 1. ročník otevřen pro nízký zájem uchazečů. Absolventi se poměrně těžko uplatňují na trhu práce, většinou jako pomocní dělníci v polygrafickém a papírenském průmyslu, výjimečně pracují v knihárnách, vzácně v chráněných dílnách.vyučení v oboru jim však poskytuje možnost při relativně nízkých nákladech na vybavení vykonávat práce na zakázkách v domácím prostředí v případě ztráty zaměstnání, invalidity, mateřské dovolené apod. Škola doplňuje postupně dílny materiálním vybavením a zařízením pro moderní techniky užívané v oboru. Šití oděvů: Obor je problematický v naplněnosti, celospolečensky klesá zájem o studium ze strany uchazečů, přestože úřady práce vykazují nabídky volných míst v oděvním a textilním průmyslu. Ve školním roce se pro nezájem uchazečů 1. ročník neotevřel. Provoz domácnosti. Na základě rozhodnutí MŠMT byl od tento obor nově otevřen. Jeho zavedení nevyžadovalo vysoké finanční nákladovosti z důvodu využití stávajícího vybavení školy. Kladem je, že tento obor aktivně využívá prostory a materiální vybavení neaktivního oboru Šití oděvů. Žáci tohoto oboru se aktivně podílí na údržbě, opravách a úklidu školy. Profesní uplatnění mohou najít jako pracovníci THP ve zdravotnických, sociálních a ubytovacích zařízeních i v soukromém sektoru. Pro přípravu ve všech oborech platí soustředit se na kvalitu přípravy, zejména u třetích ročníků, rozšiřovat možnost praxe v terénu, tematické plány přizpůsobovat regionálním potřebám, profil absolventa reálným potřebám praxe. PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Tato součást opakovaně neaktivní. Od na základě rozhodnutí MŠMT byl proveden výmaz ze školského rejstříku. INTERNÁT Na internátu se mírně zvýšil počet ubytovaných žáků. Přesto je počet ubytovaných pod stanovenou ubytovací kapacitou. Na internátě bylo ubytováno 49 žáků, z toho 14 žákyň z Gymnázia a SOŠ v Hostinném. Rodinné prostředí žáků z odborného učiliště vykazuje většinou velmi nízkou náročnost ke vzdělání, je sociokulturně málo podnětné. Ubytování žáků v internátu, který je součástí areálu školy, má pozitivní dopad na průběh a výsledek přípravy. Ekonomická zátěž pro rodiny ubytovaných žáků je menší než denně dojíždějících. Škola provozuje nově od doplňkovou činnost. V souladu se zřizovací listinou školy se jedná o ubytovací služby na internátu v rámci hostinské činnosti.

9 8 V letošním roce bylo v době hlavních prázdnin v rámci doplňkové činnosti ubytováno 230 osob, což znamená finanční přínos pro školu a jistou kompenzaci využití nenaplněné ubytovací kapacity v době školního roku. Celkové údaje o škole Počet tříd Celkový počet Žáků Počet žáků na jednu třídu ,4 5,47* * učitelé teoretického vyučování + učitelé odborného výcviku Počet žáků na učitele Učební plány Kód oboru Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Název oboru Vydal učeb. dokumenty Pod č.j. Platnost od E/001 ( /00) ŠITÍ ODĚVŮ MŠMT 17215/ E/001 TRUHLÁŘSKÉ ( /00) PRÁCE MŠMT 20151/ E/001 ( /00) DŘEVAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 20148/ PROVOZ E/502 DOMÁCNOSTI MŠMT 24413/2008_ E/001 ( /00) ZEDNICKÉ PRÁCE MŠMT 19589/ E/001 ( /00) KUCHAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 24018/ E/001 ( /00) KNIHAŘSKÉ PRÁCE MŠMT 20150/ C/002 ( /00) PRAKTICKÁ ŠKOLA dvouletá MŠMT / Všeobecně-vzdělávací předměty vyučovány podle učebních dokumentů

10 9 MŠMT č.j.33848/99-24, platnost od Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Ve školním roce pracovalo na odborném učilišti celkem: 40,3 pracovníků 1) 31,2 pedagogických pracovníků - z toho 26,7 učitelů a učitelů odborného výcviku 4 vychovatelů 0,5 asistentů pedagoga Pozn. na dohodu o pracovní činnosti 14 instruktorů odborného výcviku. 2) 9,1 nepedagogických pracovníků Údaje o pracovnících školy a) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 4 Učitelé odborného výcviku 6 Vychovatelé 2 Celkem 12 b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků

11 10 Podle zákona MŠMT 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících splňovalo pouze13 pracovníků předpoklady odborné kvalifikace pedagogických pracovníků pro odborné učiliště jako speciální školu, 5 pracovníků má odborné a pedagogické vzdělání bez speciální pedagogiky, studium speciální pedagogiky má dokončeno 21 pedagogických pracovníků. Doplňování a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků je jedním z hlavních dlouhodobých úkolů školy. Studium pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010: Studium ve šk.r Dokončeno ve šk.r učitelé OV a odb.př. 2 2 Mgr. učitelé odb.př. Bc. 1 0 učitelé OV sp.p. 1 0 rozš.st.pro středoškoláky učitel teor.v. - sp.p rozš.st.pro vysokoškoláky Celkem 5 2 Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy Pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Pedagogická a odborná kvalifikace učitelů, učitelů odborné výchovy, vychovatelů Vyučení u UOV (obor) Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Pedagog. (PF, FF, DPS) Délka praxe 9 ředitel kuchař-číšník VŠ-PF UK PF-spec.p učitel IT a TV FTVS TV a sport 12 učitelka OP SPŠ grafická 20 učitelka VP PF UHK Mgr. FTVS TU Liberec rozš.st.sp.p DPS, PF UHK rozš.spec.p. PF UHK spec.p., učitel stř.šk. 22 Učitelka VP UK-přírodovědecká fakulta PF-spec.p učitelka M,TV FTVS TV a sport FTVS TU Liberec rozš. spec. ped. 45 učitel OP VŠ dřevařská učitelka OP Střední hotelová škola DPS

12 zástupce ředitele SPŠ textilní, PF 32 vychovatelka S ped. šk. vychovatelství PF Ústí n.l. TU Liberec - rozš.st.sp.p. 23 S ped. šk vedoucí vychovatelka S ped. šk. VOŠ spec.p vychovatel S ped.šk. S ped.šk vychovatel SPŠ strojní 3 UOV kuchařka-servírka PF UHK vychovatel, rozš.spec.p. PF UHK spec.p UOV Knihař SOŠ papír. výroba DPS, PF UHK- Mgr.Bc. spec.p. 40 UOV SPŠ dřevařská-truhl UOV SPŠ papírenská 42 UOV Truhlář SOŠ stavební provoz 44 UOV SOU zprac. dřeva, ÚSO 46 UOV automechanik SPŠ strojní 47 UOV Truhlář SOŠ podnik. truhlář DPS, PF UHK rozš.spec.p. DPS PF UHK- Bc.spec.p. DPS PF UHKspec.p. PF UHKspec.p. DPS, MU Brno- Mgr.,Bc. Spec.p. 49 UOV Truhlář UOV Kotlář UOV Zedník UOV Truhlář SPŠ textilní S ped. šk UOV Knihař UOV Krejčová SOU oděvnictví ÚSO DPS, PF UHK rozš.spec.p. 75 UOV Kuchařka UOV Truhlář PF UHK spec.p. 83 UOV SLTŠ UOV Kuchařka 21 4 UOV zprac.papíru ped.min. 33 Vysvětlivky : UOV - učitel odborného výcviku učitel OP učitel odborných předmětů S ped.šk.- střední pedagogická škola Spec. p. speciální pedagogika c) souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků

13 12 Pořadové číslo pracovníka Pracovní zařazení Vyučen (obor) Odborná kvalifikace Odborné (vysokoškolské, ÚSO) Délka praxe 5 vedoucí stravování SEŠ 35 6 hospodářka SOŠ manag. podnikání 10 8 mzdová účetní, personalistka SEŠ 19 3 kuchařka kuchařka-servírka účetní SVVŠ kuchařka kuchařka uklizečka 36 uklizečka 37 školnice 38 správce budov SOU strojní zámečník 137 uklizečka SOU textilní 29 d) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu na místo ped. pracovníka Počet pedag. pracovníků Školní rok 2009/ e) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2009/2010 U pedagogických pracovníků 19 U nepedagogických pracovníků 1 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci Počet Poznámka zúčastněných Druh studia, kurzu apod. pedagogických pracovníků Studium celkem 4

14 13 Rozšiřující studium spec.ped. pro absolventy vysokých škol 1 Rozšiřující studium spec.ped. pro absolventy středních škol 1 Bakalářské studium spec.p. 1 Koordinátor tvorby ŠVP specializační studium 1 dvouleté studium Školení v rámci DVPP Počet zúčastněných Počet hodin/ 1seminář Koordinátor S Etická výchova 27 5 Benefit psaní projektů EF 1 4 Školení metodiků prevence 1 4 Tvoříme program proti šikanování 1 16 Práce se skupinou 1 8 Základní sociální potřeby dětí a žáků 2 2 Prevence nežádoucího chování Návštěva SPC Náchod diagnostika skupiny 5 2 Právní vědomí ve školní praxi 2 4 Kurz pro obsluhu řetězových pil - doškolení 1 20 Nepedagogičtí pracovníci Počet zúčastněných nepedagogických pracovníků Aktuální změny ve mzdovém účetnictví 1 Odborný kurs ústavního stravování Nové trendy v moderním vaření II. 1 Seminář PAM 1

15 14 Část IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ a) souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k 31.8.) Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. kolo Ostatní kola poč.přihl. odevzdali poč.přihl. odevzdali Poč.přij. celkem ZL ZL E/001 ŠITÍ ODĚVŮ E/001 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE E/502 PROVOZ DOMÁCNOSTI E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE E/ C/002 III.roč.(přijetí do vyššího ročníku) KNIHAŘSKÉ PRÁCE PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

16 15 Celkem Vysvětlivka : ZL = zápisový lístek Část V. PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V pro školní rok 2009/2010 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč Celk. počet žáků Poč. tříd celk E/001 ŠITÍ ODĚVŮ pozn. TRUHLÁŘSKÉ E/001 PRÁCE pozn E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ E/001 PRÁCE KNIHAŘSKÉ E/001 PRÁCE pozn E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE pozn E/502 PROVOZ

17 16 DOMÁCNOSTI Celkem pozn. Celkem 12 tříd Samostatné třídy Truhlářské práce: 1.T, 2.T, 3.T Kuchařské práce: 1.K, 2.K, 3.K Dřevařské práce: 3.D Zednické práce: 1.Z, 3.Z Knihařské práce: 2.P Provoz domácnosti: 1.PD Spojené třídy na všeobecně-vzdělávací předměty Truhlářské práce + Dřevařské práce: 3.TD Šití oděvú + Knihařské práce: 3.ŠP b) prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje ve šk.r ročník ročník ročník Celkem c) počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka Ročník Počet celkem Důvodem prospěch Důvodem chování Jiné důvody (nezájem o studium) Počet zameškaných hod./žák % zamešk. hodin 2008/09 1.roč ,59 5,86 2.roč ,69 2,69 3.roč ,44 3,69 Celkem prům. 204,24 prům. 4,08 Ukončení na vlast. žádost nebo žádost zákonného zástupce Přerušení studia Přestup na jiné učiliště

18 17 1. roč roč roč Celkem d) snížený stupeň z chování e) celkový počet neomluvených hodin Stupeň z šk. rok 2008/2009 chov. Počet Celek = 135 žáků % z celku zameškaných % z celku odučených Počet neoml. hodin hodin hodin ,5 0,27 Kód oboru g) souhrnný údaj o výsledcích závěrečných zkoušek (k ) Název oboru Počet ž. celkem Počet ž. nepřipuštěn Počet ž. s vyznam. Počet ž. prospěl Počet ž. neprospěl E/001 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE E/001 ZEDNICKÉ PRÁCE E/001 DŘEVAŘSKÉ PRÁCE E/001 KNIHAŘSKÉ PRÁCE Celkem

19 18 Část VI. ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Počet inspekcí ve školním roce 2009/2010 : 0 Prevence sociálně-patologických jevů Část VII. ŠKOLNÍ AKTIVITY a. Specifická primární prevence Ve školním roce se realizovaly aktivity prevence sociálně patologických jevů převážně při výuce teoretických předmětů, především v občanské výchově a to

20 19 v oblastech: odpovídám za své chování, odpovídám za své zdraví, odpovídám za svou budoucnost. V hodinách občanské a tělesné výchovy bylo dále zařazeno učivo o zdravém životním stylu, racionální výživě a správné životosprávě. Součástí prevence sociálně patologických jevů byly pohovory s problematickými žáky v případu šikany (ve 4 případech), v případu poškození majetku školy (ve 4 případech). V rámci prevence na téma AIDS, HIV, rizikové chování byl zorganizován na Transfůzní stanici Trutnov dobrovolný odběr krve a plazmy. Účastilo se ho 31 žáků školy. Metodik prevence zorganizoval týdenní pobyt žáků v areálu kempu Kohoutov Vyhnánov zaměřený na sportovně turistické aktivity spojené s činnostmi, se zaměřením na prohloubení komunikace, spolupráce, tolerance a zdravého životního stylu. b. Nespecifická primární prevence Na škole probíhá systematicky řada aktivit, které jsou cíleny jako nespecifická primární prevence: Kurz tance a společenské výchovy Zájmové kroužky na internátě Sportovní činnost (stolní tenis, florbal, nohejbal, kopaná, posilovna, step aerobic.) Sportovní soutěže Velmi bohatá činnost v rámci environmentální výchovy (viz EVVO) Environmentální výchova Za poslední tři školní roky došlo k výraznému zkvalitnění EVVO na škole, je to výsledek práce učitelky občanské výchovy. Činnost EVVO je velmi bohatá, nápaditá, systematická, zapojuje ostatní součásti školní výuky. Většina aktivit je žáky přijímána kladně, jejich spolupráce a zanícení pro danou věc jsou často nad rámec předpokladu. Jediným nedostatkem je časová nedostatečnost, činnost je začleňována především jako součást občanské výchovy. Završením celoroční činnosti byl třetí ročník žákovské konference. Při přípravě a realizaci konference žáci pracují týmově, plánují, řeší společně problémy, vyzkoušejí si role přednášejících. JIN - JANG - třetí ročník žákovské konference 2. ročníků všech učebních oborů připravená v rámci občanské výchovy v součinnosti s českým jazykem, matematikou, odbornými výcviky a internátem.

21 20 viz příloha č.2 Konference se zabývala tolerancí v lidské společnosti a byla vyústěním dlouhodobé a systematické přípravy žáků v rámci programu environmentální výchovy a vzdělávání na škole. Termín: Místo: společenský sál školy Program: - žákovské referáty na téma tolerance v lidské společnosti (17 příspěvků) s podporou projekce na plátně. - taneční ukázka stylů hip hop a break dance - vystoupení žáků Obchodní akademie Janské Lázně s následnou besedou o životě tělesně postižených v současné společnosti Výstava: výsledky aktivit žáků v rámci EVVO - plakáty na zvolené téma Další: - přítomnost novináře z Krkonošského deníku - záznam pro městskou kabelovou televizi slavnostní oblečení, jmenovky s fiktivními vědeckými tituly - občerstvení pro účastníky připravené žáky kuchařského oboru Účast: žáci 1., 2. a 3. ročníků, 15 pedagogických pracovníků Hodnocení EVVO 2009/2010 viz. přílohy Sportovní akce Organizátor OU a PrŠ Hostinné: Turnaj ve stoním tenise nominace na regionální přebor pro žáky školy, herna stoního tenisu, , 18 žáků Sportovní den , Městská sportovní hala, stolní tenis, futsal, kuželky, hod na koš, vybíjená, twister Futsalová liga odborných učilišť - OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, Městská sportovní hala, , celkem 43 žáci (z toho 14 žáků školy) Florbalový turnaj, OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, SŠ Nové město, Opočno, Městská sportovní hala, , celkem 74 žáci (z toho 26 žáků školy) Fotbalová liga Městské sportoviště Hostinné - duben květen, 24 žáků Sport zedníci pinpong, floorbal, sálová kopaná, posilovna celoročně Lyžařský výcvik neuskutečnil se pro nezájem žáků Letní výcvikový kurs Vyhnánov - areál kempu Nesyta Kohoutov , účast 19 žáků, 3 pedagogičtí, 1 nepedagogický pracovník b) Organizátor jiný subjekt Regionální přebor ve stolním tenise SK Integra Hradec Králové, , 5 žáků, 1 pedagogická pracovník (3. místo v soutěži žákyň, postup na mistrovství

22 21 ČR) Turnaj odborných učilišť v odbíjené OU a PrŠ Hradec Králové - OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, , 6 žákyň, 1 pedagogický pracovník, 3 místo Běh naděje v Hostinném DDM Hostinné , 6 žáků a 2 pracovníci školy podíl na organizaci akce Exkurze kuchařské práce knihařské práce provoz domácnosti - Exkurze do Hotelu Gendorf, Kámen a život, Krkonošské muzeum Vrchlabí, , 8 žáků, 2 pedagogičtí pracovníci - Exkurze Východočeské bibliofórum, Krkonošské muzeum Vrchlabí, , 15 žáků 2. a 3. roč., 2 učitelé odborného výcviku - Exkurze Knihařství Dvůr Králové n. L., , 7 žáků, 1 učitel OV - Komu se nelení, Kámen a život, Krkonošské muzeum Vrchlabí , 9 žáků, 2 učitelky OV truhlářské práce a dřevařské - Pila Novotný Jilemnice, , 4 žáci 3.D, 1 učitel odborných předmětů - Jilos Horka, , 4 žáci, 1 učitel odborných předmětů - Wood Tec Výstaviště Brno, , 6 žáků 3 TD, 3T, 2 učitelé odborných předmětů, 1 učitel OV - Exkurze do firmy Servis nástrojů Záruba Úpice, , 3 žáci 3 TD, 3 pedagogičtí pracovníci zednické práce: - Exkurze do Pivovaru Trutnov, spojená s dárcovstvím krve, 13 žáků 1Z, 3Z, 3 pedagogičtí pracovníci - Stavební veletrh Brno, , 27 žáků industriálních oborů, 4pedagogičtí pracovníci Exkurze Muzeum Kamene Nová Paka, , 17 žáků 1Z, 3Z, 3 pedagogičtí pracovníci občanská výchova Přednáška pracovnice sociálního odboru Trutnov, , žáci třetích ročníků Přednášky, besedy, školení

23 22 Školení BOZP a PO Dipl. tech. Alena Prchlíková, zaměstnanci školy, žáci Cvičný požární poplach a evakuace v koordinaci s SDH Hostinné objektu školy č. p. 329, , Labský mlýn , budova školní jídelny č. p , budova internátu č. p. 229 Kulturní akce Obří akvárium Hradec Králové , 36 žáků, 3 pedagogičtí pracovníci Kudykam Státní opera Praha, , 23 dospělých Labutí jezero Státní opera Praha, , 17 dospělých Cimrmani České nebe, Střelnice Vrchlabí , 5 dospělých Akce pořádané v Kině Hostinné: Hodně smíchu a pár slz, , 25 dospělých Recitál M. Kubišové Já jsem já, , 13 osob Další akce Kurz pro obsluhovatele řetezových pil (těžba dřeva, příčný pořez, obsluha křovinořezu, trávních sekaček ), pro žáky 3.očníku oboru dřevařské práce, financování zajištěno sponzorsky, žáci Viz příloha.1 Stužkování třetích ročníků ve slavnostním sále školy, Vánoční den připravují žáci oboru zednické práce s učiteli OV: Štědrý den dodržování českých tradic (vánoční stromek, slavnostní tabule, dárky, hosté zaměstnanci a žáci školy) Část VIII. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH a) mezinárodní projekty - 0 b) soutěže Florbalový turnaj odborných učilišť- OU Hostinné, OU Hořice, OU Hradec Králové, OU Chroustovice, OU Žamberk, Městská sportovní hala, , celkem 62 žáků (z toho 22 žáků školy) viz příloha č.3 Účast školy na soutěžích jiných subjektů: Turnaj v nohejbale OU a PrŠ Hořice, , 7 žáků Regionální přebor ve stolním tenise SK Integra Hradec Králové, , 5 žáků

24 23 c) odborná a publikační činnost - 0 d) prezentace školy na veřejnosti: Akce 13. společenský ples školy , s prezentací učebních oborů, obsluha hostů žáky oboru kuchařské práce v úborech z dílen šití oděvů, výzdoba sálu z dílen oboru knihařů, výstava a tombola žákovských prací, občerstvení připravené učni oboru kuchařské práce. 200 účastníků Naši žáci pomáhají jiným dětem ( pokračování školního projektu) - Geodeska zakázka pro Nakladatelství Fraus Plzeň, 400 ks, zhotovili žáci 2.r. oboru truhlářské práce - viz příloha č.5 Čarodějnice organizace dne dětí pro mateřské školy v Hostinném dne , žáci 1PD, 2P, 1 pedagogické pracovnice. Kurz tance a společenské výchovy - pro žáky učiliště s účastí děvčat ze SOŠ v Hostinném pod vedením profesionálního tanečního mistra s partnerkou, zakončení slavnostním věnečkem, společenský sál školy. termín: 10/ /2010, věneček počet účastníků 10 párů Slavnostní předání výučních listů ve společenském sále školy Výuční listy předány v deskách z knihařských dílen s logem školy a vsazenou pamětní medailí Města Hostinné (sponzorský dar Zlatnictví Lenka), účast místostarosty města, rodičů, pracovníků školy. Akce jiných subjektů ve společenském sále školy Koncerty ZUŠ Hostinné - na společenském sále školy Ze všech významných akcí jsou pořizovány videozáznamy pro městskou kabelovou televizi. Pozn. Mimoškolní a volnočasové aktivity jsou především náplní činnosti metodického orgánu pro volný čas, který vede vedoucí vychovatelka internátu. Propagace Na speciální a základní školy v okresech Královéhradeckého kraje a v přilehlých okresech Pardubického a Libereckého kraje byly rozeslány propagační materiály s přehledem učebních oborů, jejich charakteristikou a učebními plány. Všechny školy zároveň dostaly pozvání k návštěvě naší školy a nabídku naší prezentace na schůzkách rodičů pro vycházející žáky na školách. Na základě nabídky navštěvovali školu výchovní poradci a rodiče s dětmi z oslovených škol, naši pracovníci se naopak podle zájmu škol zúčastňovali schůzek rodičů na školách a vystoupili ve vyučovacích hodinách předmětu příprava na povolání. Pro zájemce o

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední škola technická a zemědělská Mohelnice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ROK 203/204 a O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 203 Osnova: Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a učebních oborů 3 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice, Zámek 1 O B S A H : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více