Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění"

Transkript

1 Kmenové buňky, jejich vlastnosti a základní členění O kmenových buňkách se v současné době mluví velmi často v nejrůznějších souvislostech. Je do nich vkládána naděje, že s jejich pomocí půjde vyléčit řada dosud nevyléčitelných onemocnění a že jejich poznání nás povede k hlubšímu pochopení podstaty mnoha chorob. Pravdou je, že intenzivní vědecký výzkum v oblasti buněčné terapie probíhající po celém světě od 50. let 20. století posunul hranice poznání v oblasti možností léčby pacientů nevídaným způsobem právě díky kmenovým buňkám a jejich potenciálu. Neurální kmenové buňky izolované z fetální míšní tkáně mohou v budoucnosti hrát důležitou roli v obnově poraněné míchy. (Barveno na neuronální marker MAP2). Kolonie nediferencovaných hescs rostoucí na podpůrné vrstvě. Obrázky: Oddělení neurověd, Laboratoř tkáňových kultur a kmenových buněk ÚEM AV ČR, v.v.i.

2 Základní definice: Co jsou kmenové buňky? Kmenové buňky jsou primární nediferencované buňky, které mají schopnost přeměnit se (diferencovat) na jakýkoliv jiný typ buněk. Tato schopnost kmenových buněk za běžných okolností umožňuje tělu vytvářet nové buňky a opravovat tak poškozené nebo opotřebované části tkání a orgánů (krve, kůže, střevní sliznice). Kmenové buňky mají mimo schopnosti diferencovat se i schopnost své vlastní obnovy. Za fyziologických okolností představují v organismu jakousi univerzální zásobu náhradních dílů pro nejrůznější tkáně a orgány. Převzato z Gage, F.H. Science Feb 25; 287(5457):

3 Základní členění kmenových buněk Hierarchie kmenových buněk převzato z Classification of stem cells, 2007, dostupné na Hierarchicky ( z hlediska jejich diferenciačního potenciálu) lze rozdělit kmenové buňky na: buňky totipotentní - mohou se bez omezení měnit na jakýkoliv jiný typ buněk včetně další totipotentní buňky; k totipotentním buňkám patří i buňky vzniklé prvním dělením oplozeného vajíčka, jakož i oplozené vajíčko samotné. Fascinující je především schopnost totipotentní kmenové buňky diferencovat se v buňky nejrůznějších tkání a orgánů, v jejichž prostředí se právě nachází. Totipotentní kmenová buňka, ať už je odebrána odkudkoliv,se např. po umístění mezi buňky srdečního svalu diferencuje v další srdeční buňky, nebo po umístění do prostředí nervových buněk se diferencuje v neurony. Právě tato schopnost kmenových buněk je reálným důvodem k léčebnému využití. buňky pluripotentní - potomci totipotentních buněk, kteří mohou produkovat jakékoliv jiné buňky kromě buňky totipotentní. Pluripotentní buňky mohou dát vznik všem buňkám budoucího jedince. Jejich charakteristickou vlastností je schopnost tvořit buňky všech tří zárodečných listů (ektodermu, entodermu a mezodermu).

4 buňky multipotentní mohou produkovat pouze buňky příbuzné danému typu buňky,např. krevní buňky, nebo kmenové buňky kůže, ze kterých vzniknou epidermální buňky, mazové žlázy a vlasové folikuly nebo z neurálních kmenových buněk vzniknou všechny buněčné typy nervového systému (neurony a gliové buňky). a buňky progenitorové, neboli unipotentní (mohou produkovat pouze jediný typ buněk, ale mají schopnost samy se plně obnovit (možná spíše namnožit), tyto buňky tvoří přechodné stadium mezi kmenovými a zralými, specializovanými buňkami. Podle existence in vivo (v živém organizmu v přirozených podmínkách, tedy v orgánech, pletivech či buňkách) nebo in vitro (ve skle v umělých, laboratorních podmínkách) se rozlišují: kmenové buňky primární kmenové buňky sekundární. Kmenové buňky primární existují in vivo a dávají vznik buňkám dané buněčné struktury, tkáně, orgánu nebo organismu. Tyto buňky jsou nejčastěji multipotentní, některé mohou být i pluripotentní nebo unipotentní. Jsou typické relativně pomalou proliferací a schopností sebeobnovy, jsou základním zdrojem buněk pro regeneraci organismu a homeostázu. S věkem jich ubývá, ale nikdy během života jedince úplně nevymizí.

5 Schéma zdroje lidských pluripotentních kmenových buněk a jejich vlastní původní buňky převzato z Freshney I.R., Stacey N.G. et al., 2007 Kmenové buňky sekundární jsou připravené z populací pluripotentních kmenových embryonálních buněk, ze zárodečných buněk nebo z progenitorů embryonálních a dospělých tkání v podmínkách in vitro. Některé z nich jsou multipotentní, jiné pluripotentní, relativně rychle proliferují. Mají schopnost sebeobnovy a mohou být zdrojem buněk pro regeneraci organismu. U savců byly popsány a připraveny tři buněčné typy sekundárních pluripotentních kmenových buněk: embryonální kmenové buňky (embryonic stem cells ESCs), (EVANS and KAUFMANN 1981, MARTIN 1981, THOMPSON et al., 1981), embryonální zárodečné buňky (embryonic germ cells EGCs), (MATSUI et al., 1992, RESNICK et al. 1992, SHAMBLOTT et al., 1998) embryonální nádorové buňky (embryonal carcinoma cells ECCs), (MARTIN and EVANS, 1974, ANDDREWS et al., 1984). Mezi základní vlastnosti těchto buněčných typů patří velká schopnost sebeobnovy a potenciální diferenciace do specifických buněčných linií. Kromě této základní diferenciace existují ještě buňky oligopotentní, které jsou svými vlastnostmi podobné multipotentním a buňky nullipotentní, které se mohou pouze dělit a nemění fenotyp. Kmenové buňky mohou být totipotentní, multipotentní, pluripotentní nebo unipotentní, ale buňky těchto vlastností nemusí být nutně kmenové. Kmenové buňky se obecně dělí asymetricky, dělením nevznikají dvě rovnocenné buňky dceřiné, ale produktem jejich dělení jsou dva diametrálně odlišné typy buněk.

6 Typy kmenových buněk (rozděleno podle zdroje) Embryonální kmenová buňka, snímek Aleš Hampl, ÚEM AV ČR, Brno Embryonální kmenové buňky (Embryonic Stem Cells, ESC) lze získat z embryí ve stadiu blastocysty nebo moruly. Blastocysta je embryo staré několik dnů, které má buněk. Jsou-li stimulovány, mohou se diferencovat do všech buněčných typů dospělého organismu. ESC jsou dokonce tak plastické, že za určitých okolností mohou být aplikovány jinému živočišnému druhu (myší ESC byly použity v léčbě srdečního poškození u ovcí). V současné době jsou výzkumu podrobovány především myší a lidské ESC. Z některých druhů se ESC podařilo vytvořit teprve nedávno (potkan), některé živočišné druhy dodnes vzdorují (prase). Důležité je poznamenat, že embryonální kmenové buňky se svými biologickými vlastnostmi liší od ostatních kmenových buněk, které lze získat z orgánů a tkání dospělých. Důvodem jejich odlišnosti je především jejich embryonální původ a vlastnosti embryoblastu. Zde, na rozdíl od mnoha typů somatických kmenových buněk (somatic stem cells - SSCs), které si kmenovost zachovávají jak in vivo, tak také in vitro, buňky ICM (lidské embryonální kmenové buňky získané z vnitřní buněčné masy - inner cell mass) ani primordiální zárodečné buňky (primordial germinal cells - PGC) primárně kmenové nejsou a kmenovost získávají až adaptací na in vitro kulturu. Navíc PGC na rozdíl od buněk ICM nejsou ani pluripotentní. Embryonální buňky se kmenovými buňkami stávají až po in vitro kultivaci. Somatické buňky jsou kmenové přímo v těle.

7 Příkladem somatických kmenových buněk dospělých jedinců jsou mesenchymální kmenové buňky kostní dřeně (Kultura MSC izolovaných z potkana exprimujícího zelený fluorescenční protein (GFP). Z etických důvodů zatím nebyla povolena v USA a v zemích EU žádná studie s ESC u člověka a žádné léčebné podání ESC člověku, protože se jedná o závažný etický problém jejich získávání. Nelze také vyloučit, že podání embryonálních kmenových buněk by mohlo způsobit teratomy. Avšak v oblasti výzkumu dochází k rychlému vývoji poznání a v současnosti se např. připravuje v Anglii studie zaměřená na buňky očního epitelu derivované z ES. Indukované pluripotentní kmenové buňky (Induced Pluripotent Stem Cells, ipsc) jsou kmenové buňky uměle vytvořené z dospělých buněk těla. Výzkumy v posledních letech potvrdily možnost zvrátit osud buněk a přinutit diferencované buňky, aby se vrátily do pluripotentního (nediferencovaného) stavu. Dospělé nepluripotentní buňky lze změnit v ipsc inzercí některých genů. Pomocí virových vektorů se do buněk vloží geny, které regulují přepis genetické informace v buňce a způsobí, že se buňka promění v buňku kmenovou. ipsc buňky jsou svými vlastnostmi velmi podobné embryonálním kmenovým buňkám. Jejich výhodou je, že se jedná o buňky pacientovi vlastní a tudíž odpadá problém s imunologickou netolerancí, jako je tomu u buněk derivovaných z embryí.

8 Dospělé kmenové buňky (Adult Stem Cells, ASC) jsou buňky, které se nacházejí v dospělých tkáních a orgánech a mají schopnost dělení a diferenciace. Tvoří jen nepatrnou část buněk tkání a orgánů. Jejich počet ale stačí k tomu, aby se z nich mohla příslušná tkáň nebo orgán obnovovat. V poslední době se ukazuje, že i diferencované buňky se mohou za určitých okolností zpětně měnit v buňky nediferencované. V těchto pochodech hrají roli především různé transkripční faktory. Označení somatické kmenové buňky se vztahuje i na tkáňově specifické kmenové buňky izolované z embryí, které se minimálně v některých případech trochu liší od svých dospělých ekvivalentů. ASCs lze izolovat z dospělých jedinců a kultivovat in vitro. ASC je (na rozdíl od ESC) povoleno používat i léčebně. Transplantace krvetvorné tkáně u nemocných s leukemiemi nebo jinými nemocemi krvetvorby je důkazem, že tato léčba může být úspěšná. Jsou to právě tyto buňky, které se také již klinicky testují u poranění míchy, infarktu myokardu, náhrad kostí a chrupavek a u ischemických končetin. Nejen v embryonální tkání, ale i v těle dospělého člověka, se vyskytuje řada druhů kmenových buněk. Byly nalezeny kmenové buňky, které mohou u dospělého jedince zakládat játra, slinivku břišní, kosti, chrupavku a nové nervové buňky.

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Speciace neboli vznik druhů. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Speciace neboli vznik druhů KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Co je to druh? Druh skupina org., které mají společné určité znaky. V klasické taxonomii se jedná pouze o fenotypové znaky. V evoluční g. je druh

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42

ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 1 ÚVOD VEDENÍ VÚŽV, V.V.I. 4 UDÁLOSTI 2014 5 VÝZKUM 2014 13 ODBORNÉ ČINNOSTI 39 EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA - ÚČELOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 42 SMLUVNÍ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ SPOLUPRÁCE 47 ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÁ DOKTORSKÁ

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Roční zpráva o činnosti za rok 2006

Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Roční zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 61388971 tel.: 296441111 fax: 244472271 e-mail: mbu@biomed.cas.cz http://www.biomed.cas.cz/mbu

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více