Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty"

Transkript

1 Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie vyučování fyzice Filozofická fakulta UP v Olomouci, postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky CSc. Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika doc. Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor pedagogika prof. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica, obor pedagogika. Pedagogická praxe učitel, základní škola v Olšanech, okr. Prostějov učitel, základní škola v Prostějově odborný asistent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci docent, Pedagogická fakulta UP v Olomouci dosud profesor, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Vyučované předměty Konstrukce didaktického testu (3) MKDI Konstrukce didaktických testů NKKDT Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika MEPES Metodologie pedagogiky a statistika 1 MEP1B Metodologie pedagogiky a statistika 2 MEP2B Výzkumné aktivity v MŠ VAMŠ Základy statistiky a analýza výzkumných dat KSTAT

2 Zahraniční pobyty Rok Místo Zaměření Polsko Uniwersitet Opolski Slovinsko Portorož Německo Frankfurt Slovinsko University of Ljubljana Slovensko UKF Nitra Finsko Lahti Anglie Edinburgh Slovensko UKF Nitra Konference Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej Kongres pedagoških delavcev Slovenije European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Škola a učitel European conference on Educational research European conference on Educational research Konference Educational Technology Členství v odborných komisích, radách a vědeckých organizacích Předseda oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty UP. Předseda České asociace pedagogického výzkumu (od 1996 do 2002). Člen oborové rady oboru pedagogika, Pedagogická fakulta MU v Brně. Člen oborové rady oboru pedagogika, Filozofická fakulta MU v Brně. Člen vědecké rady Univerzity Palackého. ( Člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací na PdF UP v Olomouci. Předseda a člen habilitačních komisí na PdF UP v Olomouci. Člen komisí pro řízení ke jmenování profesorem na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro rigorózní zkoušky na PdF UP v Olomouci. Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF UP v Olomouci. 2

3 Člen komise pro udělování ceny Františka Palackého na UP v Olomouci. Zaměření vědeckovýzkumné činnosti metodologie pedagogiky aplikace statisticko-empirických metod v pedagogickém výzkumu problémy měření v pedagogice ověřování účinnosti empirických výzkumných metod pedagogická diagnostika didaktické testy měření kvality činnosti učitele ve výuce měření postojů žáků a studentů k edukační realitě Řešené vědecko-výzkumné projekty Projekty GA ČR Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury. Grantový projekt GA ČR č. 406/98/1375 ( ). Brno: Pedagogická fakulta MU (spoluřešitel). Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Grantový projekt GA ČR č. 406/02/1113 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu ČR do Evropské unie. Grantový projekt GA ČR č. 406/03/H012 ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP (vedoucí řešitelského týmu). Výzkumné projekty MŠMT Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol v nekognitivní oblasti. Resortní výzkum MŠMT RS 071. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997 (vedoucí řešitelského týmu). Hodnocení výsledků práce škol v nekognitivní oblasti u žáků končících povinnou školní docházku. Resortní výzkum MŠMT ( ). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1999 (vedoucí řešitelského týmu). Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematic- 3

4 kých, fyzikálních a chemických. Projekt NPVII STM-Morava (2006-dosud). Olomouc: Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta UP (člen řešitelského týmu) Programy ESF Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Projekt CZ / /0039 z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (expert zpracování a vyhodnocování analýz). Projekty FRVŠ Příprava k získání pedagogické způsobilosti. Projekt FRVŠ V 033. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992 (spoluřešitel). Projekt studijního oboru pedagogika - školní management. Výzkumný projekt Fondu rozvoje vysokých škol. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993 (spoluřešitel). Univerzitní a fakultní granty Hodnocení kvality vysokoškolské výuky pedagogických disciplín na UP pomocí ratingu. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994 (vedoucí řešitelského týmu). Sémantické pole budoucích učitelů. Grant Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995 (vedoucí řešitelského týmu). Postoje studentů učitelství a učitelů v praxi k učitelské profesi. Grant PdF Univerzity Palackého. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996 (vedoucí řešitelského týmu). Spolupráce při řešení dalších výzkumkných projektů SPILKOVÁ,V. et al. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Výzkumný záměr Univerzity Karlovy v Praze (MSM ). Praha: VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum pracovních kompetencí osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny s těžším zdravotním postižením. EQUAL/ Národní rada zdravotně postižených, EQUAL 0026 Výzkumná část projektu Posílení postavení zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy VALENTA,M.- MICHALÍK,J. Výzkum názorů poskytovatelů sociálních služeb na nový systém služeb / Výzkum názorů uživatelů sociálních služeb na nový systém služeb 4

5 /Výzkum podmínek Poradenství uživatelů sociálních služeb. Grant ESF/ Národní rada zdravotně postižených CZ / /

6 Výběr z publikační činnosti ( ) STATI PUBLIKOVANÉ VE VĚDECKÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Dotazník v pedagogickém výzkumu. In. AUPO - Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 10, Olomouc: 1989, s CHRÁSKA, Miroslav. Reliabilita dotazníkových šetření a její vyhodnocování. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Teorie a praxe výchovy mládeže, roč. 11, Olomouc: 1990, s CHRÁSKA, Miroslav. Zkoumání individuální koncepce výuky učitelů pomocí Q- metodologie. In. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 2, Olomouc: 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Jak hodnotí učitelé v praxi vědomosti a dovednosti z pedagogiky. AUPO, Pedagogická fakulta UP - Studia Paedagogica, roč. 3, Olomouc: 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Změny v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. Pedagogika, roč. 45, 1995, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Které vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité? Pedagogika, roč. 46, 1996, č. 3, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jaké jsou postoje žáků a studentů ke škole a edukační realitě? Pedagogika, roč. 48, 1998, č. 1, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika postojů ke škole a učitelskému povolání u studentů učitelství. Pedagogická orientace, 1998, č. 4, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN

7 CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Co je to didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 2, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Jak naplánovat a vytvořit dobrý didaktický test? Učitelské listy, roč. 6, , č. 3, s. 19. ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce testových úloh. Učitelské listy, roč. 6, , č. 5, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. O čem vypovídají výsledky testování? Učitelské listy, roč. 6, , č. 8, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. Poznáváme vlastnosti vytvořeného didaktického testu. Učitelské listy, roč. 6, , č. 6, s ISSN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In ŠVEC, V. (ed.) aj. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Tiresa, s. ISBN CHRÁSKA, M. Faktory ovlivňující studentské posuzování vysokoškolské výuky. In Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, CHRÁSKA, M. Měření postojů k učitelské profesi pomocí sémantického diferenciálu. In Acta Fakultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis, Annus III, Prešov - Olomouc. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, s ISBN CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Studentské posuzování kvality vysokoškolské výuky. In Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu GAČR 406/02/1113 "Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, M. aj. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN CHRÁSKA, M. (Autor vybraných hesel ve slovníku.) In ŠVEC, V. (ed.) aj. Slovník pedagogické metodologie. Brno : Paido, ISBN CHRÁSKA, M. Testování výkonů ve vzdělávání. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku ) CHRÁSKA, M. Kvantitativní výzkum. In Průcha, J. aj. Pedagogická encyklopedie (v tisku) 7

8 PUBLIKOVANÉ PŘÍSPĚVKY NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti využití Q-metodologie v pedagogickém výzkumu. In. Sborník referátů a abstrakt z 1. konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Individuální koncepce vyučovací hodiny a její zkoumání pomocí Q-metodologie. In. Sborník příspěvků z 3. celostátního semináře o pedagogické interakci a komunikaci. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993, s CHRÁSKA, Miroslav. Pedagogické vědomosti a dovednosti z pohledu učitelů v praxi. In. Sborník referátů z 2. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 93. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. Měření kvality činnosti učitele ve výuce. In. Sborník referátů z celostátního semináře Teorie v pedagogické praxi - praxe v pedagogické teorii. Brno: Paido, 1995, s CHRÁSKA, Miroslav. Spolehlivost a přesnost měření v evaluačních pedagogických výzkumech. In. Sborník referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Konstrukce úloh didaktického testu. In. Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav, NEZVALOVÁ, Danuše. Pedagogické disciplíny v profesionální přípravě učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci. In. Sborník příspěvků z celostátního semináře K otázkám transformace pedagogiky a pedagogických disciplín. Brno: Česká pedagogická společnost, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Jaký vztah k učitelské profesi mají studenti učitelství? In. Sborník referátů z 5. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. K měření výsledků práce škol v nekognitivní oblasti. In. Sborník ze 7. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1997, s CHRÁSKA, Miroslav. Postoje budoucích učitelů k učitelské profesi. In. Sborník z konference Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K užití faktorové analýzy při výzkumech názorů učitelů. In Sborník referátů z 3. mezinárodní konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998, s ISBN

9 CHRÁSKA, Miroslav. Postoje k učitelskému povolání a jejich měření. In Sborník příspěvků z 16. vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Odhady reliability měření sémantickým diferenciálem. In. Sborník příspěvků z 6. konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Sémantický diferenciál jako nástroj pro měření postojů k edukační realitě. In. Sborník příspěvků ze 17. mezinárodního vědeckého kolokviva o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1999, s , ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Žákovské postoje jako významný výsledek edukace a jejich faktorová struktura. In. Sborník referátů ze 7. konference České asociace pedagogického výzkumu. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Vysoké školy pedagogické, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků získaných sémantickým diferenciálem. In. Sborník referátů ze semináře Monitorování rozvoje pedagogických dovedností budoucích učitelů. Brno: Pedagogická fakulta MU, CHRÁSKA, Miroslav. Jakie umiejetnosci i wiadomosci z pedagogiki potrzebne sa nauczycielowi w praktyce. In. Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie Srodkowej. Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego. Opole, Polska: Uniwersytet Opolski, 1996, s CHRÁSKA, Miroslav. Which part of the knowledge of pedagogy do teachers find important? In. Zbornik prispevkov, Kongres pedagoških delavcev Slovenije. Portorož, Slovenia: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1997, p CHRÁSKA, Miroslav. What kinds of knowledge are considered important by teachers? In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Frankfurt am Main, Germany: 1997, p. 93. CHRÁSKA, Miroslav. Attitudes of Czech Pupils to School and their Factor Analysis. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Ljubljana, Slovenia: University of Ljubljana, 1998, p CHRÁSKA, Miroslav. Nové přístupy k evaluaci výsledků práce škol. In. Zborník z vedeckej konferencie Škola a učitel v treťom tisícročí, Medacta 99. Nitra, Slovenská republika: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Factor Structure of Pupils Attitudes to Educational Reality. In. Book of Abstracts, European conference on Educational research. Lahti, Finland: The Cultural Centre, 1999, p. 86. CHRÁSKA, Miroslav. Jaké postoje ke škole, učení a vzdělávání mají žáci, kteří končí povinnou školní docházku. In. Sborník referátů z 8. konference České asociace peda- 9

10 gogického výzkumu. Liberec: Pedagogická fakulta Vysoké školy technické, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of noncognitive areas in education. (Příspěvek na Evropské konferenci pedagogického výzkumu ECER 2000, Edinburgh, 2000). In. CHRÁSKA, Miroslav. Evaluation of Outputs of Education In Noncognitive Area. In Educational Technology. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, CHRÁSKA, Miroslav. Jak česká pedagogika vytváří obrazy o edukační realitě. In Sborník referátů z IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2001, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav, BURCALOVÁ, Naďa. Konstrukce a optimalizace didaktických testů pro přijímací řízení na vysokou školu. In Sborník referátů konference České asociace pedagogického výzkumu Výzkum školy a učitele. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2002 (CD ROM). CHRÁSKA, M. Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. CHRÁSKA, M. Postoje k učitelské profesi v pregraduální učitelské přípravě. Sborník referátů XI. konference ČAPV Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání [CD-ROM]. Brno : Pedagogická fakulta MU, Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M.; TOMANOVÁ, D.; HOLOUŠOVÁ, D. (ed). Klima současné české školy. Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. Brno : Konvoj, s. ISBN Konstrukce dotazníku pro měření postojů k učitelské profesi na bázi sémantického diferenciálu. XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD- ROM].Vyškov : VVŠPV, 2003 [ ]. Adresář: /clanky/3chraskm.pdf. Sborník anotací ISBN CHRÁSKA, M. (ed). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference. Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, ISBN s. CHRÁSKA, M.; KLAPAL, V. Typologie učitelů základní školy podle preferencí učitelských dovedností. In Profese učitele a současná společnost. Elektronický sborník z 12. konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, M. Které faktory v současné době ovlivňují studentské hodnocení vysokoškolské výuky. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací z XIV celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, ISBN X 10

11 CHRÄSKA, M. Změny v postojích žáků základních a středních škol k přírodovědným předmětům a jejich příčiny. In Sborník anotací příspěvků na konferenci Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. Olomouc: Přírodovědecká fakulta UP. ISBN K příčinám malé obliby předmětů matematika, fyzika a chemie na základních a středních školách. In český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník anotací z XVII. celostátní konference ČAPV. Ostrava : Pedagogická fakulta OU,

12 MONOGRAFIE CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999, 91 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. K možnostem interpretace výsledků měření postojů studentů k učitelskému povolání. In. ŠVEC, V. (ed.) a kol. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků. In KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto. aj. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, s ISBN X. CHRÁSKA, M. Metody sběru a statistického vyhodnocování dat v evaluačních pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta,votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, ISBN CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, ISBN DOPITA,M.; GRECMANOVÁ, H.; CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : Přírodovědecká fakulta UP. ISBN

13 UČEBNÍ TEXTY HORÁK, František, CHRÁSKA, Miroslav. Úvod do metodologie pedagogického výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989, 169 s. CHRÁSKA, Miroslav, JANÁK, Vladimír. Statistika pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1990, 52 s. CHRÁSKA, Miroslav. Metodologie řešení vybraných problémů v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1991, 70 s. CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostické metody ve výuce. In. Horák, F. a kol. Kapitoly z obecné didaktiky: Projektování a realizace výuky. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1992, s CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993, 257 s. ISBN CHRÁSKA, Miroslav. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. In. Obst, O. aj. Obecná didaktika: text pro účastníky korespondenčního studia. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1994, s CHRÁSKA, Miroslav. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1995, 48 s. CHRÁSKA, Miroslav. Hodnocení a sebehodnocení v práci učitele. (Učební text zpracovaný v rámci grantu MŠMT RS ) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Teorie a praxe hodnocení vědomostí a dovedností žáků. (Učební text a pracovní sešit zpracovaný v rámci grantu JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic) Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. CHRÁSKA, Miroslav. Kvantitativně orientované výzkumy v pedagogice. In CHRÁS- KA,Miroslav, MAREŠ, Jiří, PRŮCHA, Jan. K metodologii pedagogického výzkumu. Texty instruktáží z 1. metodologického semináře ČAPV. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 2001, s CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice : Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc:Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN

14 KVALIFIKAČNÍ PRÁCE CHRÁSKA, Miroslav. Testování vědomostí ve fyzice na základní škole. (Rigorózní práce). Brno: Pedagogická fakulta UJEP, CHRÁSKA, Miroslav. Hospitace jako forma pedagogického pozorování. (Kandidátská disertační práce). Olomouc: Filozofická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Možnosti měření v pedagogice. (Habilitační práce). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. Měření změn v sémantickém prostoru studentů pedagogické fakulty. (Habilitační přednáška). Olomouc: Pedagogická fakulta UP, CHRÁSKA, Miroslav. K teorii a praxi měření vybraných aspektů edukační reality. (Soubor prací k získání hodnosti profesora). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, CHRÁSKA, Miroslav. Postoje ke škole a učení jako výsledek edukace a jejich měření. (Inaugurační přednáška). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB,

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 155 s. ISBN

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

Odborné články a statě:

Odborné články a statě: Odborné články a statě: Rok 1998 PROCHÁZKOVÁ, I. Konference XI. DIDMATTECH '98. In urnál UP. Olomouc : Vydavatelství UP, 1998, roč. 8, s. 5. PROCHÁZKOVÁ, I. K problematice rodinné výchovy na německých

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ

PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V UČITELSTVÍ PRO MŠ A STUDENTOVO SEBEHODNOCENÍ OSVOJENÝCH KOMPONENT PROFESNÍCH KOMPETENCÍ RADMILA BURKOVIČOVÁ Abstrakt: Zjišťovali jsme, jak studenti specifikovaného studijního oboru

Více

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. Jméno a příjmení: Funkce: Vyučované disciplíny: Předměty vědeckého zájmu: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. odborná asistentka FF UP (Katedra sociologie a andragogiky) odborná garantka kombinovaného magisterského

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14 4. semestr Bc. PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2015 Akademický rok 2014/2015 (letní semestr) Brno 2015 PLÁN STUDIJNÍCH SOUSTŘEDĚNÍ KOMBINOVANÉHO

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Počátek a časový průběh působení na Pedagogické fakultě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity: Od 1.10.1990

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

tel ; fax R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Krajská vědecká knihovna v Liberci, přísp. org., Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111; fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika technických předmětů: vybrané kapitoly. 1. vyd. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. 223 s. ISBN 80-244-0848-1. KROPÁČ, J. a

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční)

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II : Sborník

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum?

18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 18. konference ČAPV v Liberci Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ 7. 9. září 2010 Zdeněk Vašíček Český pedagogický výzkum

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

ŽIVOTOPIS. Václav Klapal

ŽIVOTOPIS. Václav Klapal ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Václav Klapal PhDr. PaedDr., Ph.D. vaclav. klapal@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Citace, ocenění, posudky a recenze/citace autora z UTB v impakt. časopisech nebo zahr. monografiích

Citace, ocenění, posudky a recenze/citace autora z UTB v impakt. časopisech nebo zahr. monografiích Výpis publikací Citace Citace, ocenění, posudky a recenze/citace autora z UTB v impakt. časopisech nebo zahr. monografiích 1. Chudý, Š.: Vybrané teoretické a metodické aspektyregionálnej výchovy, Univerzita

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln

Vliv reakčních podmínek na syntézu N - alkylbenzamidů v přítomnosti mikrovln UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Přírodovědecká fakulta Katedra chemie Zpráva o řešení projektu pro využití prostředků na institucionální podporu výzkumu a vývoje Pedagogické fakulty UHK - Specifický výzkum 2010/2126

Více

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více